voor I f Concert Muziekschool trok veel mensen DOK VOERT AKTIE IN KETHEL EN GR0EN00RD -f- s LANGE HAVEN MET DISTILLEERDERIJEN ■mm AANgDE^CHjE Zijn kinderen zorgden voor idee VERF van de VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,/t Verfcentrum" 3. „De Goede Hoek" 4. ggg|§|i j'iï- Jggl||||r Bi ar 5 SeMed^mse bedrijven onder de Burgerlijke stand JUL Kivalitatief hoog peil Afhaaldienst uniek Kris-kras door Schiedam van toen en nu - 18 - Burg. Knapper liaan iwmmm HH I stef meeder nv 5 Kantine HBSS en ODI kreeg laatste pui ■hel: I; óp. hof a 370 I ^SPANNING J^CHiEDAM Een ruime werkplaats, gelegen aan de Ridderkerksestra'af 27 a-b, waarin zich een raaibank, een boormachine, een cirkelzaag, een lintzaag en nog enkele andere apparaten voor houtbewerking bevinden. Ziedaar het eenmansbedrijf van de heer J. Jurgens, een goede veertiger, va er van vier kinderen. Het laatste vooral is van-belang voor ons verhaal, want als hij deze kinderen met had gehad, dan hadden we hem ongetwijfeld nooit een bezoek gebracht. tii 'ERZAMELEN JTATEN CITATEN (II) Op een van onze speurtochten naar Schiedamse bedrijven, die we vanwege hun exclusieve karakter onder de loep nemen, ontdekten we dat de eigenaar van het Alge meen Houtbedrijf J. Jurgens, ove rigens een klinkende firmanaam, fabrikant was van paedagogisch- verantwoord speelmateriaal voor kleuterscholen. Moeilijk Van alles Dit is dan ook een van de rede nen, dat bijv. de heer Jurgens di- rekt aan de groothandel levert. Voor het vervoer van zijn afge werkt, materiaal schafte hij zich slechts een bescheiden vrachtauto aan. ORIGINELE FRANSE ANTiEK-VELOURS Velours van de zwaarste kwaliteit in linnenstructuur, uitgevoerd in "fraaie interieur-kleuren o.a. goud en koningsblauw. De collectieprijs van deze werkelijk su blieme, 120 cm. brede velours is 19.75 Hf O 80 NU per meter slechts I i— Kom vroeg om teleurstelling te voorkomen. Geen telefonische bestellingen. rr VIAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN "andaaz "n morgen... ..en dagelijks Afhaaldienst u iiiwiiiiiiii H i Garage Van Dalen N.V. - rikV' i-Tj Op de tweede foto kan men de distilleerderij „De Graauwe Hengst" van Daniël Visser en .Zoonen zien, waarover in De Rotterdammer van 27 februari 1964 een uitvoerige beschrijving stond. Vooral de architectuur van de panden op de eerste foto is bij zonder fraai. De hoge, oude graan- én wijnpakhuizen dragen veelal de namen van Russische havens, zoals Libau en Riga aan de Oostzee en Odessa aan de Zwarte Zee, waar vandaan vroeger het graan werd ver scheept door de Schiedamse branderijen. DAT de Lange Haven ook vestigd de distilleerderij van thans nog rijk is aan distil- Joh. Vrijmoed en Zn en daar- leerderijen tonen deze twee fo- naast, op nummer 48, die van to's. In het Jinker pand op nura- Daniël Visser en Co., „Het Vink- mer 56 op de eerste foto is ge- je" geheten, en- isppe- >k het [OOR de moderne, jachtige, ner veuze mens is het van groot be- «3 dat h\j naast zijn dagelijks werk ■et'zijn slopende efficiency, techni- •he doelmatigheid, naast zijn bcslom- \erinaen en zorgen, ondanks de Mtschappelijke welvaartcultuur, het erkrijgen van zijn geestelijk even- -idit zoekt in een verantwoorde ont- ^ttdien hij dat niet doet, dan dreigt it gevaar, dat hij naar ziel en li- tam ire de ziekte „vlucht". De me- jicus vreet dit maar al te goecl. {jij moet na afloop van zijn dage [toe arbeidstaak in zijn vrije tijd zijn itinchtén eens op andere zaken kun- !>n richten dan die, welke voortsprui- uit zijn ambt, zijn betrekking, in algemeen uit zijn werkkring om iSs brode. 'gen mens zonder liefhebberij, zon- jer hobby, is beklagenswaardig, J'oorBi als eenmaal de tijd aanbreekt voirjii hij niet meer deelneemt aan het jagen oiuktieproces ijdens ijdens ■am. rp bestaan talrijke l Tg bestaan talrijke liefhebberijen, en ieder moet er maar volgens zijn nnleff en smack een keuze uit doen. hodej Uti van de voornaamste hobby's is at de -.sgetwijfeld verzamelen. Het schenkt ngen vu ongekende verstrooiing. We kr.n- wjel .j,, in Schiedam vele verzamelaars. \i spelen een ernstig spel, zoals J, wuv Bmdnga zePt- Verzamelen maakt een 'Ei>no nuttin ff et JcCLTl erge- perse d In' is ana ïder- leer- lacht uren ilch t 9! i het iceat nden fsic- nfli- innig c en valt. i "at lijft, dit pens rustig. Het kan bovendien 'me'ndschav kweken onder medever- melaarsdie dezelfde voorwerpen mrst'tglijk en met kennis van zaken 'jjeengaren. Met nadruk schrijven we: met ken- és ran 'zaken, want de zaak is zo, dat Hl verzamelen eigenlijk alleen zijn mardeontleent aan de kennis van iet verzamelobject, waarmee de ver- mmelaar zich door ernstige studie wet trachten te verrijken. oe- ere iü)., rer-i est-, mi- 30g- er-' de ge- ;lij- en- t«' •en ien ie' Ier Je-' mi de H it ■rs. in- !n* en t je met een verzamelaar over Z'in hobby spreekt, wat kan hij ian dikwijls veel vertellen. We eindi- 'p.n met een aantal citaten over deze :orm van vrije-tijdbesteding van en- iele bekende historische figuren: Thomas Carlylc, de diepzinnige filo- twif van de Schotse Hooglanden, zei heel bloemrijk: Een verzamelaar is ten liefhebbend mens;, hij vertroetelt lijn schatten als kinderen. Van de botanicus Linnaeus is "de iitspraak: Een verzamelaar uit roe ping weeft aan een eindeloos en steeds schoner wordend kleed. President Franklin Delano Roose- 'pit stelde, dat .er. in.:.elk.mens een Wzamélaar sluimert. De Japanse hizer Hirohito meent, dat een ver edelaar een zesde zintuig heeft. fMERIKA'S grote president Abra ham Lincoln kwam tot de conclusie int een verzamelaar twee eigenschap- «n.moet bezitten: uithoudingsvermo gen en inzicht en de soldatenkoning trederik de Grote zei: Verzamelen eist geduld en kennis. En dichter bij huis, dé verzamelaar D. G. van Beu- hingen, acht verzamelen een kunst. Gelukkige mensen noemde Goethe de strzamelaars. Verzamelen is voor de beschaving van veel belang, vond het technisch vernuft, dat Henri Ford heette.De ware verzamelaar is een filosoof en fanaticus: hij is de jager tear verscheidenheid in gelijksoor tigheid. aldus de tijger van Mont- tnattre", Clemenceau. Echt iets voor ikria Montesori is haar citaat, dat luidt: Het karakter van de mens spreekt uit zijn hobby. En eep, beetje cynisch klink het uit de mond van John Rainer: Verzamelaars zijn niet dwazer dan de rest. SCHIEDAM Geboren: Yvonne M dv B Braakhuis en J Oude Nijhuis; Edwin zv H J tan Gameren en C van den Berg; Cernelie _dv G L J van Jole enC H Bakermans; AcU?rf zv K van Loopik en S HA ASchnjnemaekers; Marcel zv P van der gouwen en W Bakker; Salome L J dv J M iierruer en M C Verheijen; Claudia N dv C Pieters en W Schop; Danny J zv J W benne en G A J van der Zijden; Marcel zv Gouweleeuw en I C Roodbol; Ronald zv r f Hoekstra en H Wunderink; Irma dv G v de Ronde cn A H L van Leiden; Jacobus D tv D Vis en W J van Ginkel. umleden: K C van Doorn 3 weken: A }'aa Doesburg 80 jr wed l»erstraaten 1 maand. v Zondag; C L .Bj.i nadere kennismaking met deze zelfstandige middenstander, die in nog geen zes jaar tijd een welvarend bedrijf beeft opgebouwd, vernamen we. dat' hij de grote verandering in zijn maatschap pelijk leven, van werknemer de sprong naar het ondernemerschap te wagen, in feite *e danken had aan zijn kroost, dat toen op do kleuterschool ging. Tl M "himf"** [{fit »"«rr' cefi-—»i-i b'i 1)*' /lof. i»-**! n- wpi Bovendien hf? er pf*»»tm«n,,0ïi"chede,n in te z'en. D« idee "-as geboren, maar hij mnrst *--• eodachte nog trachten te verwezenlijken. DpT^rVJUf rtqod pp Hé# c1c ktnnf. Hip» rjp "n^'o»t tö wt^rhri'Whar^ohfinliilc l-ir>f Vie»n »!'5T> rnofvfl pri kofolftAf. aqn p^] 7*11 _,Vf>OT d" ."e-'--"'"'-ue'd. Het is altijd een sprong i het duffer. Ooorwm. pia 7P 7'in_ yipdon do?a eor7up>.+;öp. nianeeomakanc meest al weinig of peen medewerking van jvm vrniiwen die den ven het stand- mint, uiteaan: .Te weet vel wet je hebt. mee— njet -wat ie kriiet. Fn al= er Upderen ziin. dan annelleert mopflor. y,pf neg meer or> het vcrentwoordel'ik- heidcge,-oel -"en heer eebtgenoot. Dit maal al? v.ader, Rii emïgrai:eo'annen eaat het soms eveneens zo. Elke man. die dus ziin mastsehaopeliike droom in cn dead, wil omzetten moei heel' wat moeilijke weerstanden ovenvinnen. Soms blokt hii niet de juiste man on de' juiste plaats als ondernemer te zijn of hij wedt. od het. verkeerde paard en dan 'tg de ellende niet te overzien. Stortvloe den van verwijten gaan dan over zijn arme hoofd heen. Hii iS' blij weer terug te keren in de" veilige haven van hét rustige werknemei'smhap. De mislukten vergeet men snel. De geslaagden herin nert men zich nog geruime tijd,1 Het is onbegrijpelijk, hoeveel één 7,0'n man dagelijks met slechts enkele simpele apparaten produceert, terwijl daarnaast de produktie altijd op een kwalitatief hoog peil staan. Dit is ongetwijfeld het drievoudig resultaat van perfect vakman schap, beroepseer o-m iets goeds te maken en liefde voor het ambacht. De heer Jurgens was juist bezig met houten banken,' waarin de kleuters en met het opstapelen van andere ban- tevens hun spulletjes kunnen opbergen ken, die men, omgekeerd, voor Zweedse gymnastiek kan gebruiken. De heden daagse kleuterschool vraagt nu eenmaal veel en in grote verscheidenheid fiouten materiaal. Dat had hij* wel in de gaten gehad, voordat hij met de fabricage ervan begon. Het assortiment is dan ook bijzonder uitgebreid. HET IS dan ook niet doenlijk alles op tenoemen wat hij fabriceert. Hij m'aakt onder meer' kralendoosjes, prikpenblokken, opbergdozen, blokken om er schaartjes in te zetten, mozaïek dozen, passerdozen, materiaalblokken, 'duikelrekken,. constructiekosten, glij- en sjouwplanken, muziekstandaards, enz. Alles van gestoomd beukenhout, wat de leek weinig zal zeggen: Een specialiteit zijn ook dé beeldige poppenkasten, maar dan zonder"' Jan Klaasen en .Katrein en voor suiker werkfabrieken maakt hij bovendien vormrekken en platte houten bakken, maar met deze laatste fabrikanten begeven we ons eigenlijk op zijpaden, die buiten de exclusiviteit van zijn kleuterschool-leveranties valeln. Alvorens we eindigen, menen we toch nog een andere kant van het kleinbedrijf te moeten behandelen, namelijk de fi nanciële'zijde van de bedrijfsvoering. In het algemeen is deze bij alle zelfstandige middenstandsbedrijven. uiterst moeilijk. Deze kleine ondernemers werken met een te klein kapitaal om met de produk tie en distributie van hun produkten flink uit de voeten te kunnen. Daarbij is het verkrijgen van het benodigde krediet éen vrij moeilijke zaak en nogal kost baar. - COMPLETE WONINGINRICHTING v vv-Xs w>™w~ ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT- VUS3INGEN - DEVENTER Bij „Carmen pastorale", een herders lied voor hobo en orgel door Kees Bak werd de tonaliteit gevormd uit de com binatie van twee karakteristieke ele menten uit de eerste en tweede kerk- tornladder. Psalm 81 van André Verwoerd (1934 was een combinatie van orget met trom pet, die even geslaagd was als die-.van hobo en orgel. Het slotstuk was de Franse compositie voer orgel van Oli vier Mcssiaen (1908„Dieu parmi nous" uit „La nativité du Seigneur". ALLE BEGIN is moeilijk. Ook de heer Jurgens moest ploeteren om zijn doel te bereiken. Overdag hard werken' bij zijn baas en *s avonds voor eigen rekening materiaal voor de kleuterschool verwerken, Dat er ,.pit" in hem zat, bleek uit zijn reis naar een vakbeurs in Keulen, waarvoor hij zijn laatste ,cënt uitgaf en daarbij zijn meegenomen bo terhammen uit het vuistje opat. Maar hij kwam terug met éen zakvol modellen, Dat is het hout, waaruit de ware ondernemer wordt gesneden. Hij deed er geen jaren over om zelf te beginnen. - ,1. In ongeveer zes.maanden was hij. zover gevorderd met zijn produktie van houtwaren, dat hij als zelfstandige kon beginnen en vijf jaar geléden verhuisde hij van een oud pandje in de Noordmo- ienstraat naar de plaats, waar hij thans zijn bedrijf uitoefent. Hij woont boven de ruime zaak, I hetgeen economisch is. want nu heeft 1 hij geen tijdverlies, Dat zou ook niet j verantwoord zijn, want in een eenmans-! zaak met een orderportefeuille, diei steeds dik gevuld is, mag er geen minuut verloren gaan. Ook al weer een typisch psychologisch 1 verschijnsel van de ambachtelijke zclfstndige is de gestadige arbeidsvreug de van de heer Jurgens, die veel harder werkt dan de gemiddelde werknemer. Bij onze zwerftochten 'angs deze kleine bedrijven krijgen we steeds meer de indruk, dat deze nijvere mensen van hun dagtaak een enerverende sport maken. Het gaat bij hen nog om iets meer dan louter geld verdienen. ■;f--.'iV. ■■vv verf yarï' de, vakman EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 V TEL. 4155 KLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 n v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 SCHIEDAM Het nieuwe huis van het burgem'ef stersgezin -istaat nieti izoals we gisteren'schreven, aan'dé Burgemees ter van Haareplaan, ma'af-'aan de Burge meester Knapp'ertlaan. Dé oplettende le zer zal dit ongetwijfeld zelf reeds hebben opgemerkt. Arcade: Kon. Schied. Mannenkoor Or pheus", operaconcert. 20. Musis Sacrum: S.G. Toneelwedstrijd, prijsuitreiking, 20. Tivoli: Jeugdsoc. ..Guillaume", Contact avond. 20.30. Irene: Geref. Jeugdsociëteit, dans avond, 20; Toneelver. „Entre Nous", to neelavond, 20. MusLs Sacrum: Sporthal-Commissie, balavond, 20. Gebouw Léger des Heils, Lange Haven 27: Receptie, 1517. Geref. Jeugdhuis: ChT- bibliotheek, 15 —17. SCHIEDAM Ook de leden van het Gereformeerd Politiek Verbondheb ben een vergadering gepland, waarop over de Rijn mond-verkiezingen gesproken zal worden. Zoals bekend komt de AR en CH-combinatic dinsdag 25met "In" de benedenzaal tan de Opstandingskerk bijeen. waar drs. B. J. Qdink uit Rotterdam zal spreken. Het GPV hoopt maandag 24 .mei om acht uur in „Ons Huis" aan de Lange Haven 33 bijeen te komen. Daar zal de heer P. v. Leeuwen uit Rotterdam een lezing houden over '..Oper, baar Lichaam Rijnmond". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -— Het concert van de Schiedamse Muziekschool trok don derdagavond in de Liduinakerk vrij veel belangstelling. Direkteur Kées Bak bespeelde het orgel op talent volle wijze. Medewerkenden waren mejuffrouw A, ten Bosch, viool, me vrouw L, Woudstra-Bruins, dwars fluit, Hans Knijff, hobo, .Gerrit Schot man, trompet. Het concert stond op een kwalitatief hoog peil;, de nummers van het pro gramma wanen op deskundige wijze ge selecteerd. Het programma begon met Gïaconna in f. kl. terts (orgel) van- Joh. Fachel- bel (16531706), oorspronkelijk een sta tige dansform in driedelige maat. welk stuk uitermate geschikt bleek om kennis te maken met de vele mogelijkheden van dit mooie orgel, omdat alle variaties op andere wijze worden geregistreerd. "Daarna volgde de Sonate IX voor viool en orgel in g. kl. terts van de Franse componist Jean B. Sénaillé (16871730). Praeludium en Fuga in Es. gr. t. van Joh. Seb. Bach (1685—175C), was be halve een bijzonder hechte constructie, tevens een prachtig stuk orgelmuziek. Bij de Sonate voor fluit en orgel in-F. gr. t van G. F. Handel (1685-31759) kreeg de. dwarsfluit een fraaie partij toebedeeld. Fantaisie in A. gr. t. van César Franck (18221890! was éen wondermooie orgelcompositie van deze eenzame mijmeraar;van de St. Clotilcte te'Parijs. Dagblad! „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh; Dr.'Zamenliof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5 b, tel. 268855, (Van een medewerker) SCHIEDAM Met een mars en een demonstratie in Kethel houdt de chr. gymnastiekvereniging „D.O.K." morgenmiddag een propaganda-aktie in Scbiedam-Kelhe! en Groenoord. De mars begint om half drie op de hoek van de Schiedamgeweg en Nieuwe Damiaan, ter wijl men ongeveer een uur later na Groenoord, Tuindorp en de „vogelen wijk" doorgewandeld te hebben op het grasgazon tegenover „De Rank" aan de Schiedamseweg een korte demonstratie hoopt te geven. Behalve deze mars en demonstratie heeft DOK-deze week nog meer van zich doen horen (lezen) in Kethel eni Groen oord. Men heeft een rondschriiven/ver- zonden, waarin erop wordt gewezen, dat het gouden DOK vele mogelijkheden biedt voor de jeugd van Schiedam-Ketnel en de wijk-Groenoord. ,De vereniging DOK stelt zich ten doe! deze mogelijkheden te benutten en mee te werken aan een lichamelijke opvoe ding, bezien vanuit protestants-christelij ke levensbeschouwing." Aldus de folder, die alle lestijden en. lokalen, zien laat. Jongens en meisjes van 5 tot cn met 11 jaar kunnen 's zaterdags terecht in de chr. school te Kethel en meisjes- van 12 tot en met 16 jaar eveneens. Bovendien is er voor jongens van 10 tot en met 13 jaar nóg een gelegenheid, namelijk in de Willem de Zwijger-Ulo aan de v. d. Leeuwlaan. en wel op dinsdag. DOK biedt de léden die veraf wonen zelfs de service, dat men op bepaalde plaatsen afgehaald wordt en na de lessen weer teruggebracht. Dit mag wel uniek genoemd worden. Men heeft een speciale dienstregeling hiervoor ontworpen, het geen voor de ouders geruststellend zal zijn. Verder.heeft DOK nog een verras sing voor de. nieuwe leden, want die krijgen bij de eerste les een DOK-fiets- vlaggetje cadeau. Ook voor dames heeft DOK nog moge lijkheden en wel op vrijdagavond. (Adres sekretariaat: Loetistraat 101). Door ge noemde demonstraties zullen de eerste lessen (die van zaterdag) niet doorgaan, zodat men eerst op zaterdag 29 mei op veile toeren hoopt te draaien in Kethel en Groenoord. dagelijks tussen 10 en 4 uur £1 M- demonstraties bij 's Gravelandseweg 620, Schïedarn .SCHIEDAM De - oecumenische raad houdt zondag éen oecumenische -dienst In de Grote Kerk. In de2e dienst zullen voorgaan ds.. A. Steinhart en ds. Ji Couvee. Achter eenvolgens zullen deze predikanten de litur- gie en de prediking verzorgen. Bel ons voor een demonst^atierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAAKDINGEN TELEFOON 8700 SCHIEDAM HBSS is weer een stap verder op de weg naar het nieuwe clubhuis, dat op Harga samen met ODI gebouwd wordt. Donderdagavond werd de laatste pui van de grote kantine geplaatst door eigen leden, zodat zeer binnenkort met het dak en de dakbedek king begonnen kan worden. Het was maar een gering aantal leden, dat aan de oproep om deze laatete pui erbij te zetten gehoor had gegeven, maar om klokslag negen uur was -het karwei toch klaar. De HBSS-leden J. Griep, A. W. den Hoed, G. Fuk-kink, G. de Jager, J.. Duinkerken en J. v. d. Kraan hebben gezamenlijk donderdagavond het puiwerk van de kantine voltooid, maar zaterdag hoopt men een grote ploeg bijeen te hebben. Dan wil men verder gaan mét de puien van de kleedlokalen, waarvan eerst de achterzijde wordt gedaan. Het ligt nog steeds in de bedoeling om bij ae aanvang van het nieuwe seizoen (begin september) de kantine gereed te hebben. Of men dat zal halen, hangt voor een groot deel af van de medewerking van de leden van HBSS en ODI bij de nog uit te voeren werkzaamheden. PÜI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1