Expositie toont historische ontwikkeling Veel mensen bij 75-jarig Leger des Heils n i Eerste 'zending staat klaar SPELDJESAKTIE VOOR SPORTHAL OP KOMST urs opnieuw in de verf Opknappen en langer nairena 0 A Groot aantal gewonden bij botsingen VUILNISBELT BRANDDE Diefstallen in weekeinde Vrouw verwondt zeeman ernstig met messteek Zeeman (60) valt hersenschudding Tent week Rode Kruis Totaal aantal nu 45 Verlovingsringen festival 1975" eovanieriand Burgerlijke stand Sigarettenpeuk maakte 10.000 brandschade Gelijkrieïiter voor techn. bedrijven Natrena smaakt even goed en is calorievrij. Pagina 3 MAANDAG 24 MEI I960 SYSTEMEN CHIEDAM Er bestond zater- 1 dagmiddag grote belangstel iing voor de receptie ter gelegen heid van het 75-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van het Leger des Heils, in de keurig op geknapte en feestelijk versierde grote zaal van het oude Leger des Heils-gebouw aan de Lange Ha ven. Felicitaties (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Het Sporthalbestuur gaat in de week van 31 mei tot en ast 5 juni van start met een speldjes- aiöe. Men wil huis-aan-huis 17000 ukjes verkopen, elk met drie aardige speldjes erin, in de symbolische Schie damse Meuren geel-zwart en met emblemen als een voetbal, een tennis- raket en een afbeelding van de sport hal zelf. Elk zakje kost een galden. Vandaag hone: K.N.T.M.P., Japans bloemcn- morgen. ■•ere dagelijks WETHOUDER IV. van Schoonevelt feliciteert majoor S. A. Drijver van het jubilerende Leger des Heils. Ds. J. A. Smink palissandei* vindt U bij broersvest 64-66 - Schiedam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM— Rond het pitto reske torentje van de bijna twee eeuwen oude Koopmansbeurs is dezer dagen een grote houten stel lage opgetrokken. Dat is niet ge daan om het fraaie bouwseltje te verbouwen, maar het gaat alleen om een verfbeurt. Op de planken doen de schilders nu hun werk. Lijst SCHIEDAM In een dok van Wilton-Fijenoord ligt een schip dat negen maanden op de bodem van de haven van Koeweit heeft gelegen en op unieke wijze is gelicht namelijk door het vol te pompen met sehuimplastic bal letjes. Het schip wordt niet alleen opgeknapt maar bovendien tienen- eenhalve meter langer gemaakt- Hier een gedeelte van het Deense (3000 brt. metend) m.s. Al Huwait. Niet kijken in ons (10 jaar vóór op de tijd) moet U achteraf ontegenzeg gelijk het gevoel geven, "iets groots" te hebben gemist. mr. iacn Md de Une Jaa ^TrtEDAM De lieer K. v. H., die Sa«TOnd in de Dorpsstraat van Ke- Srted, raakte plotseling de macht „.r zijn stuur kwijt en kwam met zijn ,S in de sloot aan de linkerzijde van mpZ terecht, waar de wagen tegen een imwand tot stilstand 'kwam. Vermoede- t heeft (hij niet te grote snelheid gere- Met een schedelbasisfraktuur werd ^jor de GGD naar de Dr. Nolet- ïcbting gebracht. jn» 8-jarige Wim van Nieuwenhuis uit Sf Halsstraat 18 stak vrijdagmiddag op Pr Burgemeester Van Haarenlaan plotse- de rijbaan over en liep daarbij tegen I personenauto aan, bestuurd door G. ff G. Het knaapje viel en liep een ■prsensthudding en een schaafwond op. L GGD 'bracht het kind ter opname gaar het Gemeenteziekenhuis. Qe wielrijder F. J. H. verleende riidagavond op de hoek van de Burge- Kcster Knapperfclaan en de Warande voorrang aan een bromfiets, be- ■d door G. F. S., waardoor er een Sg ontstond. De wielrijderviel en ',p gebroken sleutelbeen en een iofdwond op. Ee li-jarige wielrijdster J. M. C. M. in hingen, van de Van Meeuwensingel, d zaterdagmiddag op een bruggetje in „t Prinses Beatrixpark. Met een hersen- thudding en een geblesseerde onderarm Kerd het kind door de GGD tiaar de Dr. Ih'oletstichting gebracht om daar te wor- Iden opgenomen. I Matroos A. de Z. raakte zaterdag avond op de Burgemeester Van Haaren- BUn ter hoogte van pand 1664 waar- hcMjniijk door een lekke band, plotseling macht over zijn stuur kwijt. De Jtromfiets reed tegen een lichtmast, ïvaardoor de neonbuis werd vernield, ivenals de bromfiets zelf. De matroos Werd met een hersenschudding door de :GGD naar de Dr. Noletstichting ge- ftracht SCHIEDAM B. en W. vragen de iaad een krediet te verlenen van 1.900 ivoor de aanschaf en plaatsing van een geiijkrichter ten behoeve van de Tech- nische Bedrijven. De volledige apparatuur voor de pro- doktie en distributie van gas en de dis tributie van water en elektriciteit wordt «straal bediend in de zgn. distributie- vacht van de Technische Bedrijven. In het bedieningssysteem maakt men gebruik van telefoonapparatuur. Voor de energievoorziening hiervan moet men kunnen beschikken over een gelijkrichter na 21 Volt, waarmee tweemaal 12 ac- 'tanuiatoren regelmatig kunnen worden opgeladen, teneinde constant de vereiste 'riroomsterkte te kunnen leveren. De gelijkrichter, die men hiervoor "tens gebruikt, heeft men in bruikleen, hetgeen niet langer mogelijk is. Met de aanschaf van de gelijkrichter inclusief de inbouw is een bedrag ge roeid van 1.900. (•lef. {0IB98) 36ÏJ Burgemeester H. Roelfsema had zich verontschuldigd niet aanwezig te kunnen zijn. In zijn plaats kwamt wethouder W. van Schoonevelt, vergezeld van zijn echtgenote, de gelukwensen van het gemeentebestuur aanbieden. Hijhield daarbij een korte toespraak, evenals de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. Vele hervormde predi kanten, ds„ mejuffrouw E. A. Bos, drs. H. W Hemmes, ds, A. Hoffman, ds. 3. G. Jansen en ds. Voos en de geref. predi kant, ds. W. A, Krijger gaven blijk van belangstelling. Roelofsen, ontbrak niet deze Namens de Lions Club kwam ir. B. Wilton feliciteren. Ook de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst, mr. G. ■i Verleden jaar heeft de zgn. steentjesaktle tienduizendvijfhonderd gulden opge- i bracht. Men had toen zestigduizend steentjes uitgezet, waarvan er ruim twintigduizend werden verkocht. Ook dit jaar zet men de aktie weer op grootse wijze op. Er zal een geluids wagen door de stad rijden en muziek zal er evenmin bij ontbreken. Men rekent natuurlijk op de medewer king van alle sportverenigingen die mogen kiezen, in wélke straten ze trillen lopen. Ze kunnen daarbij bepaal de wijken „adopteren". In eerste instantie ondervindt men reeds grote medewerking nog 'voor het' van 'tart. gaan van deze tweede, financiële aktie. ten bate van de komende sport hal Zozal bet Rode Kruis zijn jaarlijkse kollektë, die "in landelijk verband voor twee weken is „ge pland", deze inzamelingstermijn tot alechts een enkele week terugbren gen. Er is nog ander groot nieuws. Dé N.V. Kraijema leverde zaterdag haar eerste landing bewerkte staal af, die op bet terrein van de sporthal wordt opgesla- ira. Het staal zal door de leden van de Khikken, 20. Geref, Jeugdhuis: Ned. Christen Vrou- Bcnd, ledenvergadering, 20. ^stadhuis: Gemeenteraadsvergadering, .Irene: Huish.- en Gezinsvoorl., voorlich- Vttpavond, 20. ru^.en2aal Opstandingskerk: A.R. en Kiesver., vergadering, 20, Eagblad „DE ROTTERDAMMER", ^jlarnse redactie Lange Kerkstraat 28 «J. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. Gtir alleen voor redactionele ■«gelegenheden 195885 of 280037). «PttMiap: J. v. Gogh, Dr. Zamenbof- kiaL. 9a' teL 152400. ziTt1 n bezorging: Agentschap (adr. He boven) dag. van 18.30-19.30 uur. rJ^J^tgrijke telefoonnummers: Alarm J?~~e 264666, alarm brandweer 269123, i™?G-G. en G.D. 269280. ti „ek: Jansen, Swammerdamsingel H> tel. 264917. sportverenigingen zelf worden geme- nied en gegrondverfd. De N.V. Kraijema gaf daartoe een complete spuitinstallatie te leen. Inderdaad ontvangt men overal belange loze practische medewerking. Voor het vervoer van bet materiaal gaf de HIJMON.V. te Rotterdam een speciale kraan wagen met een mast van zestien meter lengte gedurende zes weken te- leen. Direkteur Cor Bolmers vertelde, dat er nog meer aktiviteiten op de helling staan.De Sporthal begint langzamer hand zijn „imago" in Schiedam te krijgen en een levend begrip te wor den in brede lagen van de Schiedamse burgerij. receptie, waarop vele Schiedamse ver enigingen, in het bijzonder de muziekge zelschappen en zangkoren waren verte genwoordig, zoals de Hervormde Stich ting voor Gezondheidszorg en Maat schappelijk Werk, door de voorzitter, de heer A. van der Gaag, Pro Juventute, Schiedam voor Christus, Vredeskerkkoor van Oud-Mathenesse, koor van de Op standingskerk en de afgevaardigden van de Muziekgezelschappen, Harpe Davids, Oefening Baart Kunst en „Gusto". Ook het bedrijfsleven bleek 'het Leger des Heils een goed hart toe te dragen. We zagen onder andere de heer D, van Nievelt en de eigenaar van het Reisbu reau en Touringcarbedrijf „De Snelle Vliet", de heer P. van Vliet. Een overzichtelijke tentoonstelling toonde op duidelijke wijze de historische ontwikkeling en de vele facetten van de wereldomvattende arbeid van het Leger des Heils. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De noordelijke, uit loper van dé Schiedamse vuilnisbelt raakte zondagmiddag omstreeks vijf uur in brand. Er ontstond een geweldige rookontwikkeling. De vlammen sloegen' Doven het talud van rijksweg 20 uit en het gras op de berm van de belepdende spoordijk verbrandde over een lengte van ongeveer 200 meter. Het verkeer werd gedurende enige tijd op de Nieuwpoortweg en de Scfarave- landseweg stopgezet De brandweer, onder leiding van waarnemend, comman dant J. Keuzenkamp, die spoedig arri veerde, 'had de brand om half elf tien 's avonds bedwongen. SCHIEDAM De heer A. G. H. heeft bij de politie aangifte gedaan dat men in de nacht van zaterdag op zondag uit zijn auto, dis op de Broersvest geparkeerd stond, door het openen van een zijruit, zijn autopapieren en een spaarbankboek- j had ontvreemd. J. E. deed vrijd ag bij de politie aangifte dat men in hei Sportfondsenbad zijn lichtblauw gestreept overhemd had ontvreemd. De heer J." H. V. deed aangifte dat men in een lokaal van het zwembad Groenoord zijn polshorloge bad ont vreemd. VLAARDLVGEN Dinsdag 25 mei njn. 8 uur spreekt in P. Karei Drossaartstraat 69 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De dertigjarige juf frouw J. C. S. kreeg in de nacht van zondag op maandag ruzie met een zee man, de 32-jarige J. Ridell uit Glasgow," in een bar aan de 's-Gravendijkwal. De vrouw stak d'e matroos met een mes, waardoor hij een slagaderlijke bloeding aan de slaap opliep. Een andere vrouw, de 28-jarige P. H. O.-L., had drie bankbiljetten van 1 van de zeeman ontvreemd. Beide vrouwen zijn, respectievelijk verdacht van mishandeling en diefstal, naar het bureau Oostervantstraat ge bracht en door de recherche in bewaring gesteld .Het slachtoffer is naar 'net Dijk- zigtziekenhuis gebracht (Van een medewerker) SCHIEDAM De 60-jarige Engelse zeeman R, Boyle van de tanker Gulphing aie bij de Tanker Cleaning ligt, struikel de toen hij zich zondagavond op zijn schip naar het verblijf van de bemanning wilde begeven. Hij kreeg een hersen schudding en enkele snijwonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Comité Schiedam voor Christus houdt ook dit jaar weer een tentweek, een evangelisatiecampagne met als middelpunt een grote tent in de Plantage en als uitlopers het werk van de autozending en een jongc- renteam rond deze aktie. Van zaterdag 12 juni t/m zondag 20 juni worden er weer dagelijkse kindersamenkomsten gehouden om kwart over vier en 's avonds om acht uur de avondsamenkomsten. Comité, medewerk (st)ers en sprekers bereiden de samenkom sten voor en rekenen gaarne op een aantal christenen die hulp en steun willen verlenen deze samen komsten gedurende de tentweek te doen slagen. Ondanks veel spontane hulp is het niet mogelijk alle materialen te lenen en moet een deel worden gekocht en gehuurd. Daarom verzoekt het comité al len. die een bijdrage kunnen en willen geven, deze te sorten op giro 128047 t.n.v. Het Comité Schiedam voor Christus. Als velen aan deze oproep gehoor geven, zou het misschien mogelijk zijn tijdens de samenkomsten en collekten te houden. Medewerking aan deze samen komsten zullen verlenen o.a. ds. Van Gent uit Kampen, ds. Toorn vliet uit Haarlem en ds. Broers uit Amsterdam. De kindersamenkom sten zullen staan onder leiding van de evangelist van de autozeDding de beer B. Raker. Er volgen nog nadere gegevens over het programma en de mede werking eraan. SCHIEDAM Een aanbeve ling voor een Rode Kruis collekte behoeft niet meer te zijn dan een herinnering. Ieder weet wat het Rode Kruis is en wat het doet Dus weet ook iedereen waarvoor in deze week gecollekteerd wordt. Wanneer U straks de col- lektanten ziet, dan is het woord aan VI De burgemeester van Schiedam, H. ROELFSEMA. (Van ean onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu de verkiezing van de 81 leden van Rijnmond, op 2 juni voor de deur staat, is het wenselijk enige gegevens over de stembureaus te vermelden. - Bij de laatste verkiezing bedroeg het aantal stembureaus 55; elf bureaus zijn inmiddels opgeheven. Kethel kreeg er een bureau bij, zodat er thans wordt gewerkt met 45 bureaus. Verdwenen zijn de volgende stembu reaus: 3. gymnastieklokaal Broersvest 113, 4. gymnastiekokaal St. Anna Zus terstraat 49, 5. politiepost Büitenha- venweg 7, 11. lokaal'.Pr. Julianaschool Oostsingel 9, 14.-- lokaal school Edison- plein 2. 16. lokaal school Edisonplein 2, 22. lokaal school Dwarsstraat 4, 25. gymnastieklokaal St. Henricusschool iJsselmondestr. 29, 30. lokaal school Huijsmansstraat 3. 35. lokaal Dr. de Visserschool Westfr. str. 152, 38. lokaal St. Bemardusschool Bosboomlaan 5. Er is bijgekomen het stembureau 56, in het lokaal aan de Schiedamseweg 65, v.m. Kethel. Een en ander is gepaard gegaan met een herindeling van de stemdistrikten, waardoor een vergelijking van de uitsla gen met die van vorige verkiezingen per stembureau van geen betekenis meer kan zijn. School Frans Halsplein (ingang Van Ostade laan); 43 Lokaal Prinses Marijkeschool Dr. de Visserlaan 1: 44 Lokaal N.H. Kleuter-' school W. .H. Vliegènstraat 70; 45 Lokaal Wijkcentrum Dr. Wibautplein 129; .46. Lokaal van. Gemeentehuis Kethel Schiedamseweg 26; 47 Lokaal, School Schiedamseweg 65 Kethel; 48 -Lokaal RJC. Verenigingsgebouw Kerkweg Kethel: 49 Lokaal Openbare B.L.O.- school Burg. Honnerlage Gretelaan 496; 50 Lokaal Openbare Kleuterschool Burgemees ter van Haarenlaan 954; 51 Gymnastieklokaal R.K. Huishoudschool Parkweg 212; 52 Lokaal School Burgemeester van Haarenlaan 871; 53 Lokaal R. K. Kleuterschool Mgr. Nolenslaan 87; 54 Lokaal R.K. Ü.L.O. School Mgr. Nolenslaan 87; 54 Lokaal R.K, U.L.O School Mgr. Nolenslaan 97; 55 Lokaal'RJC, Kleuter school Mgr. Nolenslaan 87; 56 Lokaal School Schiedamseweg 65 KetheL In de vorige eeuw schreef J. van Ollefen in zijn beschrijving van de historie van Schiedam over dit monu mentale gebouw: De Beurs in 1786 aangelegd, is een prachtig, gebouw van de Jonische en Dorische bouworde. Ze heeft door het wegkopen van bui zen een aanzienlijke som gelds gekost. Boven zijn ruime vertrekken in dezelve, beneden bjj den ingang een kleine comptoir. waarin boek van de markt van den moutwijn gehouden wordt en de verkochte stukken wor den aangetekend. Zij wordt door vele kooplieden bezocht en is met een toren met uurwerk voorzien. 1 Lokaal School Oude Kerkhof 13; 2 Gymnastieklokaal Oude Kerkhof 15; 6 Lo kaal Rehobotschool Tuinlaan 64; 7 Lokaal School Singel 5; 8 Lokaal Groen van Prinstererschool Singel 24; 9 Lokaal KJEC Kleuterschool Singelstraat 53; 10 Lokaal St. Jansschool Lange Singelstraat 55; 12 Gym nastieklokaal Prinses Julianaschool Oostsin gel 9; 13 Gymnastieklokaal School Edison plein 2 (ingaiiv Franklinstraat); 15 Lokaal School Edisonplein 2; 17 Lokaal Prinses Beatrixschool Buys Ballotsingel 108; 18 Lo kaal Prinses Beatrixschool Buys Ballotsingel 108; 19 Lokaal Openbare Kleuterschool Fah- renheitstraat 2; 20 Lokaal St. Mariaschool Fahrenheltstraat 8; 21 Lokaal RJC. Kleuter school Dwarsstraat 33; 23 Lokaal R.K. Kleuterschool Dwarstraat 33; 24 Lokaal Alida Kleuterschool ingang Maasstraat; 26 Wijklo- kaal Bethelkerk (Nieuwe Maasstraat); 27 Lokaal School Prins Mauritsstraat 5; 29 Lokaal Mater Deïschool Schoolstraat 8; 31 gymnastieklokaal Anth. Muijsstraat (ingang Huijsmansstraat); 32 Lokaal School Anth, Muijsstraat 2; 33 Lokaal Kiveva Kleuter school Van Beverenstraat 40; 34 Lokaal Kiveva Kleuterschool Van Beverenstraat 40; 36 Lokaal Dr. de Visserschool Westfranke- landsestr. 152; 37 Lokaal St. Bemardus school Bosboomlaan 5; 39 Lokaal School Frans Halsplein 37 (ingang Van Ostadelaan); 41 Loaal School Frans Halsplein 37 (ingang Van Ostadelaan); 42 Gymnastieklokaal LIJNBAAN 50 SCHIEDAM De Gereformeerde Kleu-derhalve eveneens het secretariaat blijven terschool in Nieuwland houdt donderdag 31 waarnemen, totdat deze vakature zal zijn juni een ouderavond. Eerst zal in de grote I vervuld, zaal van de Magnalia Dei-kerk het hoofd van deze school, mej. N. v.d. Berg een gezellig praatje over het werk van de kleuterschool houden, waarna mej. J. v.d. Ree voor declamatie zal zorgen. De pauze wil men houden in de kleuterschool zelf. waar ook koffie zal worden aangeboden. Na de pauze zal e heer J. F. Ververs dia's vertonen van de kleuterschool. In de school zullen diverse werkstukje van de kleuters te zien. zijn, hoewel mej. v.d. Berg het geen officiële tentoonstelling wil noemen. O SCHIEDAM - Monseigneur M. A. Jansen, Bisschop van Rotterdam consacreer de zaterdag de nieuwe R.-K. Kerk van St. Jan de Doper aan de Mgr. Nolenslaan in tegenwoordigheid van wethouder mr. M. J. J. van Kinderen, de Provinciaal der Domini canen, pater Fr. van Waesberge O. P., Commissaris van Politie K. Ripma, ds. E. A. v.d. Bos (Herv.), ds. W. A. Krijger (Geref.) ds. W. A. Klaasse (Ned. Profc. Bond), ds. Steinhart (Evang-Lutrers), Pastoor CL p. v.d. Berg (Oud-Katholiwk). Rev. C. h. Reeds 'Missions to Seaman), afgevaardigden van het Oecumenisch Jongeren Kontakt en vele anderen. Na afloop van de plechtigheid hiel pastoor A. C. V.d. Brekel. O. P. een druk bezochte receptie in de kantine van de RJC. Technische School. SCHIEDAM Het Bureau van de Her vormde Stichting voor Gezondheisszorg en Maatschappelijk werk te Schiedam is ver plaatst van Nieuwstraat 12 naar Lange Ha ven 108. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 010263129. Er zijn ook enkele bestuursmuta- ties. Door het aftreden, van de voorzittr, dr. L. J, Cazemier, wegens zijn vertrek naar elders, werd tot voorzitter benoemd de oud penningmeester. de heer A. van der Gaag, West FrankeIandsestraat 105 (tel. 267391). De heer Van der Gaag kan men ook op ziin kantoor bereiken onder no. 262588. Als penningmeester werd benoemd de heer J. G. Markenstein. Rotterdamsedijk 141. teL 265546. Voor de funktie van secretaris bestaat nog een vakature. De heer Markenstein zal SCHIEDAM Ondertrouwd: P H M Aalberts 24 Jr en A G J E Matïiijssen 26 jr; B J Grooters 30 jr en G A de Flanque 23 jr: J M B Haine 24 jr en H G M Ctarljs 21 jr; H Hei den: a 26 jr en E Baris 20 jr; 3 Jansen 35 jr en H Versluijs 18 jr; B C G Kleinekoort 42 jr en M T H Hoenderkamp 35 jr; H C Laarhoven 21 jr en M E van Kampen 17 jr; R van Leeuwen 23 jr en M J van Kragten 17 jr: C A Leeuwenburgh 31 jr en E H Groeneweg 20 jr; W Lucas 19 jr en R M Koogje 18 jr; A A Mostert 26 jr en W Saarloos .22 jr; J H Sales 44 jr «n W Verkoren 36"jr; G van der Spek 25 jr en A Poot 24 jr: A J de Veld 27 jr en A B M KreLscher 22 jr; D A Verhagen 24 jr en M Klela 18 jr; P L Verkade 27 jr en A E Poot 21 jr; A van Vliet 21 Jr en C Muishout 18 jr. Getrouwd: A L W Hoenderkamp 24 jr en M L Kruijt 20 jr; C Molenaar 27 jr en G H Fcrwerda 21 jr; J M J Wijzenbroek 22 jr cn W A C van Eden 21 jr; W G J Gevers 25 jr en H K G Nijsen 23 jr; K U S A van Oudheusden 21 jr en S Verhoef 23 jr: J van den Bosch 23 jr en M C Faasse 21 jr; J E van der Munnik 31 jr en R Hoogerboord 23 jr; G de Hoog 20 jr en M Simonls 17 jr; D M Stougje 22 jr en W L Brinckman 20 jr: A V Bosman 21 jr en C van Oers 18 jr: M A van Lienden 23 jr en J E van den Berg 22 jr; A Nagtegaal 21 jr en M C G Beedijk 19 jr: C H Nijman 28 jr en A Heijster 18 jr; J M Holleman 20 jr en M C Donks 18 jr; H H Verstraten 21 jr en J M Westerholt 24 jr; W M Sparla 24 Jr en W E Zutjderwijk 24 jr. Geboren: Maria J G d v P van der Burg en E Kuiper; Edwin J z v D J Rietveld en J M A de Koning: Marja JdvC Sla en H de Jager; Marie Louise Hendrine d v R 3 C van Leth ehE Jurgens; Franciscus J z v T G M Smit en O A M L Walbeek. Overleden: W Legerstee 64 jr; M Salij 50 Jr, echtg. v. Dauma; H. Fijnakam. 52 jr. «ehtg. v. Gerven; AP v d Marei 68 jr. SCHIEDAM Nu de verkiezingen voor de Rijnmondraad hun schaduwen vooruit werpen. 2ullen de A. R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" en de C. H. Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" dins dag om 20 uur in de benedenzaal van de Opstandingskerk een grote vergadering hou den. waarop de lijstaanvoerder drs. B. J. Udink uit Rotterdam het woord zal voeren. Calorievrij zoet Goedgekeurd door d» N.V.S. ROTTERDAM Zonriagochten om- streoks half zeven is er in de roef van het 920-tons Rijnvaartschip Hansa 8 brand uitgebroken. Het schip laig ata de Waal haven-oostzijde veor Pier 3. De havendienst I, schipper N. Haze- kamp. bluste het vuur met twee stralen, hogedruk. De roef brandde geheel uit, de inventaris ging verloren. De schade was tienduizend gulden. Behalve de Havendienst I waren uitge rukt de eenheid 622 niet de G2. Brand meester P. LeeGang had de leiding. De oorzaak van de brand: een sigaret tenpeukje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1