Terrazzo-bedrijf „Modem" zit in het oudste deel van de stad i s BH «Bil AGENDA $g$§gg Jeugd lastig in Franselaan H!»§ w Bedrijfsvoetbalcompetitie verloopt zeer vlot BOTTERDAM Dankbaar gezamenlijk optreden Rijnmond Gecombineerde politie moest stevig optreden HOOFDAGENT M. J. FRANSEN. OVERLEDEN RIUMPB SCHIEDAMSE BEDRIJVEN ONDER DE LOEP 14 imm Burgerlijke stand predikbeurteu Medische diensten eovanieriaud Dps. B. J. Udink: Drie tweede prijzen bij damstrijd I. H00GERWERF biografie Wielrijdster viel na slip in water Inbraak zonder biiit „Verlovingsringen festival 1975" Wandelgroep CTS tweede prijs Mr. J. J. Prinsvoïgt H. Roelfsema op ^ROTTERDAMMER' Pagina 3 WOENSDAG 26 MEI 1965 PORTRET LONEN DEZELFDE M Terrazzo of kunstgraniet wordt vervaardigd als een twee centimeter dikke laag cement- mortek waarin marmergruis of kleine stukjes graniet in verschillende kleuren worden ingewalst. a ver ar mg wordt het oppervlak met natuursteen vlak geslepen en met carborundum gepolijst. euMW° T toegepast in badkamers, keukens en gangen. Het wordt eveneens gebruikt voor aan- rechtbanken. Tevens vervaardigt men het in de vorm van tegels. Door de kleine steenkorrels volgens regelmatige patronen m de cementmortei te leggen, verkrijgt men fraaie mozaïeken. We ontdekten het' terrazzo- bedrijf „Modern" van de heer W. B, Schaap in een bouwvallig oud pand in het oudste gedeelte van Schiedam, namelijk Achter De Teerstoof, waar hij door gebrek aanruimte helemaal dreigt vast te lopen met zijn groeiende zaak. „Vindt u het eigenlijk niet erg, dat ik door gebrek aan Tuimte niet kan uitbreiden? Ik derf er duizen den guldens winst door, maar wie helpt me aan een nieuw pand? Ik heb er al overal voor gelopen, zon der iets te bereiken", klaagde hij tegen ons. Arbeidsvreugde JkJL GEBOUWATRIUM" j Vandaag Vrijdag an dagelijks Rotterdam In de nacht van dins- Kijk- in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollektie verlovingsringen. Goed humeur* Natuurzuivere King houdt fit en fris. En deze eigenschap pen weerspiegelen zich door gaans in eengoed humeur (kost baar bezit!). Nu en dan een King is het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking (en zo'n weinig kostbare gewoonte!) MiZm (Van een onzer verslaggevers) T> OTTERDAM/SCHIEDAM R Enkele tientallen wat onvol groeide geesten hebben vier avon den achter elkaar in de omgeving van -de Franselaan-Hogebaanweg' kennelijk wat last van de warmte. Inplaats van dat zij in een van .de zwembaden wat afkoeling zoch ten om dat tevens de lange vette haren eens een natuurlijk frisse kleur te geven, gingen zij de stof fige straten op om te lanterfanten. Zo alleen maar wat rondhangend was voor deze. pit-loze jongens en meisjes zelfs niet voldoende. Daar om werden er wat afzettingsborden opzfj gezet. Toen de Rotterdamse en Schiedamse politiemensen hier op niet reageerden, wat wel de be doeling van deze kinderen was, trachtten ze door wat voorbijgan gers lastig te vallen, hen nit -te schelden, wat belletje te trekken en meer van dit schoolkinderengedoe, de aandacht van de politie die de handen toch vol heeft aan heel wat belangrijker dingen te trekken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Politiek bedrij ven op niet-confessionele grondslag is praktisch onmogelijk. De technisch-economische proble men zijn bij alle partijen hetzelfde. De Partij van de Arbeid formu leert een hleeboel wensen, maar als ze eenmaal in het kabinet zit, komt er geen 10 procent van te recht. Laten we er eerlijk voor uit komen. We weten niet, hoe de pro blemen in de toekomst, zich zullen ontwikkelen. Geen partij van de arbeider en geen partij van de ondernemer, daarmee kan men nooit nationale politiek voeren. Wij bedrijven onze nationale politiek vanuit onze levensbeschouwelijke beginselen, zei drs. B. J. Udink gis teravond tijdens een vergadering yan de A.R. en C.H. Kiesvereni ging in een zaal van de opstan- dingskerk. KANTOORINSTALLATIES Taktvol bur «6 odea [ding 28SS "VERLEDEN week'hield Rob Nieu- r. wenHuis in.de Gemeentelijke Opèn- bare Bibliotheek ëen lezing over de Schiedamse jaren van Francois Haver- schmidt onder de titel ,„De dominee en zijn worgengel". De spreker schreef een spannende biografie over deze vrij- zinnigé'predikant, dietevens een fijn zinnig auteur was. Zij boek „Snikken en.glimlachjes" was een schoolvoor beeld van de schrijfwijze van een ge slaagd humorist. Hij beschreef ook het oude...Schiedam van de tweede helft van de negentiende eeuw. Als we lezen hoe het toen was, kunnen we -slechts dankbaar zijn voor de algemene wel vaart van heden. We citeren het boekje van Rob Nieuwenhuis: Op 15 juni 1864 kennelijk na aarzeling schrijft Haverschmidt, dat hij het beroep van Schiedam aanneemt. Onze stad kwam er bij de beschrijving van deze dichter- predikant niet al te best af. Hoe kon het ook anders? „Een onafboenbare rpeikorst. kleeft dat is waar) er aan iedere gevel En over haveris en straten ivieeft.er ëen eeuwige steenkolennevel; dichtte hij 'in 1880." IN een voordracht kort na 1867 ge- houden geeft hij een portret van een „vriend", evenals hijzelf predikant, en schetst diens leven,-In zijn tekst staat.Hij zag zich geplaatst in een oord, waar de natuur zo kunstig mo gelijk misvormd was, de natuur van het land zowel van de bewoners. Men had er zorgvuldig alles uitgeroeid, wat naar bos of beek zweemde. Slechts knotwilgen kweekte men er, die men onophoudelijk voortging te knotten en slechts rechte sloten duldde men er, lijnrechte sloten. Overigens had men alle vergezicht onmogelijk gemaakt, alsof'de zon het vervelend was gaan vinden om zo'n misvormd oord te be schijnen, alsof zij er de heerschappij hei toevertrouwd aan dikke dampen en nevels." VOOR zijn studie ovèr de Schiedamse jaren vanFrangois Havepsohmidt kreeg Rob Nieuwenhuis de medewer king vdhde heer A, C. de Voogd van der Straten van het Gemeentearchief. Hg vermeldt hiervan: „Tenslotte is het Gemeentearchief te Schiedam in het bezit van een typoscript getiteld Hwart Schiedam", rapport ener en- queteenz. Het vergelijkt de ar beidstoestanden van 1909 met die van 1899 en'constateert nauwelijks enige vooruitgang met in de industrieën nog altijd 'werktijden van zeventien en achttien-uur per dag.-Hieruit blijkt dus, dat de lonen te Schiedam in 1899 on voldoende waren en ook in 1909 onvol doende zijn voor een gezin, dat zelfs met minimum-eisen tevreden is. dat er geen enkele reserve over blijft voor moeilijke dagen, van ziekte, werkeloosheid en ouderdom." MAATSCHAPPELIJKE discriminatie was inhaerent aan deze economisch- individualistische samenïevirig,- want staat er: Gewoonlijk wordt minachtend gesproken over deruwe zeden onder de glasblazers, kijkt Men. met een sóórt minachting op -.de mensenneer en er wordt vergeten, dat zich hier enkel do vloek van ^overmatige en verstompende arbeid vertoont.-Want de Schiedamse industrieën, -in de branderijen* en glas- fabrieken, bewijzen' 'de waarheid der oeweririgS'-Waar de arbeidsdag het langst'is, daar is - de ontwikkeling het geringst en daar is het morele peil het kcgst..Ha.verschmidt zeli zei eens:-Zon derling, sommige mensen zijn nog.nooit <jtj een. arme aan huis geweest!' Niet dot'ze erte trots voor zijn, maar... tiet ge,,die afmen/hebben ze wel eens gehoord, als men in persoon-met hen wlaat, h.o e komt me n w e er met fatsoen van hen af? Er is ge lukkig veel veranderdin ons maat- schappelijk 'bestel, hoewel hoogmoed en discriminatie nog even welig ge wen. De dekors zijn slechts veranderd. j>e mens is sinds prediker dezelfde ge- Deze woorden kwamen uit de mond van een jonge zakenman, die in enkele Jfren een florerend terrazzobedrijf heeft opgebouwd en daardoor blijk heeft se- geven dat zelfs in onzedagen van w Partikulier initiatief nog 'f bereiken. En thans'dreigt zijn nooa,Jvli--£.e uPi°-,door gebrek aan de noodzakelijke bedrijfsruimte. Op onze rondgang langs de Schie damse,-bedrijven ontdekken we onder al deze kleine en middelgrote zelf standigen een groot aantal flinke kerels, die het zout in onze vader landse economie vormen. Ze hebben hun succes geen van allen cadeau ge kregen, maar ze hebben er voor ge ploeterd en als ze eenmaal tot de maatschappelijk geslaagden behoren, blijven ze hard werken, omdat dit hun lust en hun leven is. Arbeidsvreugde vormt een kenmerk v™ de zelfstandige ambachtsman. De heer Schaap, die zijn "eigen woning aan S, -enlantstraat 30 tot «en juweel van esthetisch-verantwoorde binnenhuiskunst maakte, moest per sé van zijn ouders „kantoorheer" worden, maar daar had hij nu net geen lust in. Hij kon goed le ren, bezocht de MULO, werkte bij de Droogdok en bij Ouwenbroek's Meubel fabriek in Vlaardingen. Hij haalde zijn diploma meubelmaker, wilde bij de Rotterdamse Droogdok geen timmerman, wel scheepsbeschieter wor- d enen toonde in zijn puberjaren reeds te .weten wat hij wilde, dikwijls tegen de ernstige raadgevingen van ouderen in. Op 11-jarige leeftijd behaalde hij het diploma, van terrazzowerker en een jaar later kreeg hij ziin brevet van scheeps timmerman. Bij Onverwagt, De Pater en Meijers wist hij het zo belangrijke mid denstandsdiploma te halen. Hij maakte de sprong naar zelfstandig terrazzowerker met, zijn eerste „opdracht voor het gebouw" van de Hervormde ge meente in KethelDeRank. Hij was toen pas vierentwintig jaar. Daarop volgden enkele kleine bouwobjeeten, gevolgd door grotere blokken en thans zit hij met een aantal werknemers volop in de nieuwbouw, waar hij baddouches, dor pels, keukenaanrechten, stoepen en alles wat met terrazzo te maken heeft Ook interieurs van winkels, waarvoor hij op het ogenblik een geheel nieuw pro cédé, plastic gramo gebruikt, dat onder KAREL 'DOORMANSTR. 143 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De wielrijdster mevrouw F. A. V.-v. d. W. slipte dinsdagavond in het Harga Sportpark en viel daardoor. Ze kwam met een hevige schok tegen het talud van een vijver terecht en raakte vervolgens te water. Haar echtgenoot bracht haar weer op het droge. De GGD bracht de onfortuinlijke wielrijdster ter observatie naar het Gemeenteziekenhuis. Tosea Balm, uitvoe- Passage Theater: *mg,-2o." .,C>' s««iale Belangen: Schied. Fofo- "®,-contactavond, 20. „A'caderKon. Schied. Mannenkoor „Or- paeus., oppera-cpncert, 20. en Dagblad „DE ROTTERDAMMER", fffiiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 «■j. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. uur alleen voor redactionele "JMegenheden 195885 of 280037). J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- 139a. tel. 1524007 ïLvT bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30-19.30 uur. ..,;'fït|0fijke telefoonnummers: Alarm alarm brandweer 269123, a G- en G-D- 259280.- Apotheek: Jansen, Swaxnmerdamsingel 11' tel. 264917. rff °P woensdag is er ingebroken bij een J=„h2 erherij aan de Tweede Sint J®snof. Enige laden in het kantoor wa- ujiopengebroken; er wordt echter niets «nnist SChiEDAM Geboren: Gerardus M. z.v, G. M. van de Liefvoort -en F. M. van den Berg Elizabeth d.v. H, L. A. Verweij en J. van den Top. Marcellinus J. M. z.v. J. J. I. Vermeulen en T. M. J. van der Linden, Lauwrens z.v. L. van Dorp en K. Wijker, Robertus A. z.v, A. Scheffers en A. M. van Hattem. Geertruida H. d.v. H. H. Meeder en G. J. M. Meijssens, Elske d.v. P. J. van der Heijden H. KoTbee, Jeroen A. z.v. A. H. Bouwens en A. de Beer, Ronaïds z.v. C. H. Kok en L, M. scheepmaker. Overleden: A. de Jong", 78 jr. echtg. van Beek. R, Veenma, 77 jr., T. T, M. «de Kok, 71 jr. echtg. v. Osterholt. SCHIEDAM: Geref Kerk Julianakerk 10 ds (Nammensma. Chr Geref Kerk 10 ds Drent. Herv Geref Evang Gebouw Irene dhr Van Hoeven, Benthuizen. Schiedam: W. J. Francke, Burg. Knap- pertlaan 30, tel. 268163; D. Houthuysen, Marconistraat 93. tel. 268516; Ch. A. Poll. Tuinlaan 92, tel. 267856. alle omstandigheden elastisch blijft en eventueel optredende haarscheuren in het beton overspant, bijzonder geschikt voor binnen- en buitenbekleding. Men brengt dit materiaal door middel van een .pleisterspaan in een dikte van drie mm "plastiek aan. Met zijn artistieke visie weet de heer Schaap allerlei fraaie composities van zijn materiaal aan te brengen op vloeren, aan wanden en schoorsteenmantels, goniometrische figu ren in velerlei variaties, abstrakte, non- figuratieve creaties, die geheel in over eenstemming met het moderne woonhuis interieur zijn. LIJNBAAN 50 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens sportwedstrij den van de politie in Hoofddorp, waar aan een aantal Schiedamse politie ambtenaren deelnamen, overleed dinsdag plotseling de hoofdagent-rechercheur M. J. Fransen, geboren 23-6-1917 te Naald wijk en wonend in de Fahrenheitstraat 19. De heer Fransen kwam op 15 juni 1941 bij de Schiedamse politie. Van 22 mei 1945 tot 8 februari 1948 was hij recher cheur bij de instantie van de politie die zich bezig hield met het opsporen van politieke delinquenten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij laat een weduwe en vijf kinderen achter, vier dochters en een zoon. De overledene was zowel een buiten gewoon sociaal voelend politieman die voor iedereen klaar stond, als Iemand die met inzet van zijn gehele persoonlijk heid aan het organisatieleven zijn beste krachten gaf. Hij stond dan ook bij zijn collega's en superieuren in hoog aan zien. Dit heengaan betekent een groot verlies voor het Schiedamse politiekorps. De heer Fransen was o.a. voorzitter van de afdeling Schiedam van de r.k. bond van politie-ambtenaren, vice-voor- zitter van de Schiedamse Politie Sport Vereniging, terwijl hij tevens aktief lid was van het Schiedamse Politie Muziek gezelschap. Hij was gezinsvoogd van de r.k. vereniging St. Raymundus, lid van de oudercommissie van de St. Mariaschool en mede-oprichter .van de r.k. sportver eniging Polyantha. Hij nam deel aan de Elfstedentocht en reed negen maal de bekende Laura-rit te Alphen a. d. Rijn. Bovendien had hij een groot aandeel in het organiseren van kinderfeesten bij de Schiedamse politie, zoals het jaarlijke St. Nicolaas- feest. De begrafenis geschiedt zaterdag op de r.k. begraafplaats aan de Vlaardinger- dijk. De stoet zal waarschijnlijk langs het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat gaan. SCHIEDAM Een bok van Simons Aannemingsbedrijf dreef dinsdag in de Schie tegen de leuning van. een rolbrug aan, waarbij hij de leuning meesleurde. Deze kwam in het water terecht en dreef verder af. SCHIEDAM De Algemene Bedrijfsvoet bal Competitie (ABC) heeft er nu twee weken voetbal opzitten en enkele elnbs la ten al zien, dat zij kampioensplannen heb ben. Zo-staat GZV er in afd. A met Total aan de kop met 5 punten uit 3 wedstrijden. In afd, B is het Sandvik, dat met S punten uit 3 wedstrijden de lijst aanvoert, gevolgd door Vegla (4 uit 2) en v. d. Moezel (4 uit 3). Afd. C iaat zien, dat ETBH en Helios 2 uit gaan maken wie hier kampioen gaat wor den. ETBH won alle vier wedstrijden en Hetios Z aüe drie tot nog toe gespeelde wed strijden. Waldo is met 4 punten uit 3 wed strijden een goede derde. De uitslagen van de eerste twee weken van deze competitie luiden: Helios 2GRS 3I, v. d. MoezelSchrver Boys 3—2, Waldo—Eurotax 42, NIVA ETBH 15, SandvikEnterprise 11, Loen- dersloot—Coca Cola 1—2, UnionHelios 1 13. Helios 2-Waldo 2—0, v. d. BorTer Braak 0—5, O 65—Hoek 3—6, SCE—GZV 1—S, Scheffers—Total 1—2, PTT—Enke 1—1, Coca Cola—v. d. Moezel 2—3, KAV Bank—GPS 2—7, Mafa Boys—Standaard 2—0. Vegla Veveo 3—0, Niva—NWW 4—2, ETBH—GES 6—1. SCFScheffers 1—2, GZV—Total 2—2, HAV Bank—Union 03, Enka—Hoek 2—1, PTTO 65 517.SandvikLoendersloot 61, v. d. MoezelVegle 04, ETBHEurotax 3-1, Enterpnse—Coca Cola 11, Helios 2 NIVA 3—2. GRS—Waldo 0—4, SCF—Total 0—1, GZV—Scheffers 5—0, GPS—Union 4—4, Stan daard—Ter Braak 6—3, HAV Bank—Helios 1 0—11. ENKA—O 65 2—2, PTT—Hoek 0—3, Schrijver Boys—Veveo 14, SandvikCoca Cola 4—0, ETBH—NWW 5—1 en Mafa Boys v. d. Bor 3—4. De stand na deze wedstrijden is. als volgt: Afdeling A: GZV 3—5: Total 3—5; Helios 2-4; ENKA 3—4; Hoek 3—4; GPS 2—3; O 65 3—3;Union 3—3; Scheffers 3—2; PTT 3—1; SCF 3—0; HAV Bank 3—0. Afdeling B: Sandvik 35; Vegla 24; v. d. Moezel 34; Coca Cola 43: Enterprise 2—2; Mafa Boys 2—2; Standaard 2—2 v. d Bor 2—2; Ter Braak 2—2; Veveo 2—2; Loen dersloot 20; Schrijver Boys 20' Afdeling C: ETBH 4—8; He lios 2 3-6; Wal do 3—4; NIVA 3—2; Eurotax 2—0; NWW 2—0; GRS 3—0. - SCHIEDAM De wandelgroep van de Christelijke Technische School heeft za terdagmiddag In Leerdam bij de Glas- stadmars een tweede prijs behaald (gla zen bokaal). De 24 jongens stonden onder leiding van de heer C. P. C. den Boer. Dankzij het zeer tactisch optreden van de gecombineerde politie ging het en kele avonden goed. De verveelde jongens en meisjes die het niet lukte echte relle tjes te ontketenen, gingen rustig naar huis en naar bed. Maandagavond toen het aantal las tige knapen wat te groot werd een paar honderd moest de politie wel even krachtiger ingrijpen. Het had lang genoeg geduurd. Er is gebruik ge maakt van de wapenstok om de groepen jongens en meisjes vanaf twaalf jaar uit lekaar te jagen. De politie liet gelaten het laffe gescheld over zich heengaan- en trad slechts daar op waar dringend nodig was. Liefst 29 jongens en vier meisjes werden naar het bureau -Marconiplein gebracht. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, werden de pubertjes aan de door de politie ont boden ouders meegegeven. De nietsnutten kregen een sterke sti mulans om hun baldadigheid voort te zet ten, en zelfs uit te breiden, door het aan moedigend optreden van het publiek, dat meende in een gemakkelijke houding, ontspannen te genieten vanaf de veilige balconnetjes De omwonenden gedroegen zich alsof ze naar een vrolijke tv.-show zaten te kijken. Dergelijke ongezonde belangstel- I iing ondergaan de lastige jongens e meisjes als sportlieden in een stadion. He wekt alleen op tot nog meer activate (lees: baldadigheid). De politie geeft dan ook het juist advies: Stelt men prijs op rust in di buurt, dan doet men er beter aai geen notitie te nemen van hun hande lingen en de jongelui, vooral de aller jongsten, thuis te houden en naar bei te sturen. De lol is er dan gauw af. Dinsdagavond was het van hetzeifd laken een pak. Meer jongens en meisj* zelfs. Er waren er zelfs met boksbei gels en later op de avond werd m' spoorbielzen de straat gebarricadeerd. Toen greep politie in burger ia en vei dwenen de grootste oproerkraaiers, ee stuk of zeven, naar het Schiedamse pe lrtebiureau. De omwonenden gedroegen zich bi zonder onhebbelijk. Toen de meeste bai dadigen verdwenen waren en de politi per luidsprekerwagen de mensen ver zoch ook weg te gaan, werden zij zo vervelend tegen de politie die juist pre beert de rust in de wijk te herstellen. Het is overigens niet zeker dat d moeilijkheden nog lang zullen duren. Vé 3e jongens en meisjes vonden, dinsdai avond dat er niets te doen viel. Uit ve: veling zijn -ze toen weggetrokken.: DÏ was verstandig. v. V\ GRONINGEN Provinciale Staten van Groningen hebben in een vanmorgen ge houden vergadering tot lid van Gedepu teerde Staten benoemd mr. J. J. Prins (soc.), tot dusver gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemeer. Van de 45 stem men werden er 39 op hem uitgebracht De heer Prins volgt de heer H. Roelfse ma op, die onlangs geïnstalleerd is als burgemeester van Schiedam. Hij aan- vaardt zijn funktie per 1 junk SHOWBOOMS: SCHIEDAM, Pörltweg 2üI-205?VtAARDINGEN, G«d. Biwilool 37 Tel.(010) 244500 (Van een medewerker) SCHIEDAM De afgebroken dampar- tij, die de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam „rond" moest maken, is tussen -de heren J. C. Onink en iR. W. de Vries in remise geëindigd. Eerst werd overwogen om in plaats van Onink was reeds kampioen, maar door deze remisepartij van De Vries zijn zowel W. C. Heuvelman als H. Mirck met De Vries op 8 punten gekomen na de 6 gespeelde partijen. Hierdoor zou deze strijd om het persoonlijk damkam pioenschap van Schiedam bij de Damclub Schiedam in feite een verlengstukje moeten krijgen, maar het bestuur heeft na overleg met de spelers een ander besluit genomen. Eerst werd overwogen om inplaats van extra partijen het Sonnenborn-Berger- systeem toe te passen, maar dat vond men geen sportief einde van deze wed strijden. Beter vond men om drie tweede prijzen toe te kennen, zodat de heren W. C. Heuvelman, H. Mirck en R. W. de Vries ieder een tweede prijs zullen krijgen. Voor De Vries mag het eervol heten, dat hij de enige is, die kampioen Onink een puntje afsnoepte, terwijl De Vries, bovendien, evenals Onink, onge slagen is gebleven in deze partijen. De eindstand is nu: J. C. Onink 611 W. C. Heuvelman 68, H. Mirck 6—8, R. W. de Vries 6—8. J. de Wilde 6—4, C. den Boer 6—3, B. Quist 61. De officiële prijsuitreiking zal vrijdag avond om 19.45 uur zijn in de consistorie van de Bethelkerk aan de„ Nieuwe Maasstraat, waar ook allen partijen wer den gespeeld. De uitslagen van de bordenwedstrijden waren: J. C. OninkJ. de Wilde 11, A. Risseeuw—J. Bouman 20, H. MirckJ. Bogaart 1—1, M. den Houting—C. den Boer 6—2, W. C. Heuvelman—C. Sleeu- wenhoek 02, A. Risseeuw—P. de Heer afgebr, en W. VrijlandA. v, Otterloo 1—1. Wij zijn dankbaar, dat wij bij deze verlriezing voor de Rijnmoadraad geza menlijk optraden. Wü weten ook, dat er geen T.V.-zéhders in het Rijnmondge bied zullen worden gebouwd, zodat we CilMnqt». 41 -TACIllMMl*Wi«» SCHRIJFMACHINES SCHIEDAM Vanavond om acht uur geven Tinie v. d. Meiden, orgel en Maarten Karres, hobo een concert in de Heilige Johannes de Doper aan de Dam 28. Het programma luidt: 1. Fantasia, op de manier van een echo, J. P, Sweelinck; 2. Sonate (hobo en orgel), largo can tabile, allegro, largo espressivo, allegro, J. B. Loeillet; 3. Praeludium, Fuga en Ciaccona, J. Pachelbel; 4. Sonate (hobo en orgel) larghetto, allcmanda, sarabanda, giga, W. de Fesch; 5. Partita Sopra: Jesu meine Freude, koraal en 8 variaties, J. G, Waltber; 6. Sonate: (hobo en orgel), andante, ailegro assai, andante lento, allegro, G. G. Sammartini; 7. Alle Breve, J. S. Bach. De toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte gehou den worden bestemd voor het Bouwfonds van de Oud-Katholieke Parochiekerk. SCHIEDAM De Schiedamse C.J.V. houdt zaterdagavond om 20 uur in de grote zaal van gebouw „Irene"' een dans avond. Op deze avond verleent een goede band, nl. „The Drifting Fellows", o,l.v. J. H. van Houwelingen haar medewer king. De toegangsprijs bedraagt f 1,50 per persoon. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de aktie „Bartimeus". De Schiedamse CJ.V. hoopt dan ook alle kaarten te verkopen. Ze zijn verkrijgbaar aan de zaal niet bang behoeven te zijn, dat wij op dit punt zullen slaags raken. Wij willen ons laten leiden door Gods Woord en wij willen zoeken naar de wegen, die Hij ons wil leiden. De problematiek rondom de Rijnmond mag dan een bijzonder saaie zaak zijn. er is één groot vraagstuk, vooral In dit Rijnmondgebied, dat speciael de aan dacht vraagt, namelijk de sterke groei van de Nederlandse bevolking. In 1900 telde ons land nog slechts vijf miljoen inwoners, in het jaar tweeduizend, dus reeds over vijfendertig jaar, zal dit aan tal verviervoudigd zijn en twintig mil joen "zielen bedragen. In alle voorafgaande eewen was de bevolkingsgroei veel minder sterk; in 1600 telde ons land drieëneenhalf miljoen mensen. Onze bevolking groeit driemaal zo hard dan in Zweden en Zwitserland en tweeëneenhalfmaal zo hard dan in Engeland, Frankrijk en'Duïtsland. Op het ogenblik behoren wij tot de dlchtsbevolk- te landen van de wereld en over vijfen dertig jaar zullen wij hier in Randstad Holland met zeventien mensen op een enkele vlerkante meter samengeperst moeten wonen. Er zijn in feite geen mogelijkheden om dit alles te ontwijken. Wij spreken thans over leefbaarheid, een begrip dat elke partij in haar program voert, in andere termen dan we er in het jaar tweedui zend over zullen spreken. De Rijnmondraad zal in den beginne op omzichtige wijze en taktvol moeten optreden, teneinde geen weerstanden bij de gemeenten op te wekken. Deze moeten het nut van deze raad leren inzien. Coördineren zal een eerste taak zijn. De instelling van de Rijnmondraad is een experiment, dat overal in. den lande met belangotéling wordt gevolgd. Indien dit slaagt, volgen er wellicht meer van deze regionale bestuurslicha men. De meer dan normale aandacht voor dit nieuwe gewestelijke bestuurslichaam spruit ook voort uit het feit, dat men de ze verkiezingen als een barometer be schouwt voor de volgende gemeentelijke. Staten- en Tweede Kamerverkiezingen, zei de lijsttrekker van de A.R/C.H. whjpGdgU.xo De leiding van deze openbare verga dering had de heer K. de .Baat, voorzit ter van de C.H, Kiesvereniging „Groen van Prinsterer". die na Schriftlezing van Rom. VI: 1-4 in zijn openingswoord onder meer zei. dat de gehele Rijnmondzaak niet zo bijster bij het publiek aanslaat. Daarvoor is ze tq technisch van aard. Overigens valt het begrip leefbaarheid in velerlei toonaarden bij alle partijen op. Er liggen evenwel verschülen in dit be grip. De mens dient men naast het tech nisch aspekt toch wel centraal te stellen, terwijl men de levensvragen.niet naar de achtergrond mag verschuiven. VfAANDAG meerde aan de ParJekade e de USS Claude V. Iiieketts, een vak de modernste Amerikaanse ïorpedoboot jagers, die sinds 15 februari met een-hè manning van zes -nationaliteiten over d( zeven zeeën gaat en onder meer heeft deel genomen aan oefeningen van de Zesde Amerikaanse' Vloot. Het schip blyft tot i juni in Rotterdam. Dit varen met eenge mengde bemanning i» een proef, waarvooi het initiatief desljjds is uitgegaan var president Kennedy. Om het begrip rmilti' nationale bemanning ingang te doen vinder stelde bij een oorlogsschip ter'beschikkinf van de JfAVO-landeu en nodigde hen ui een aantal? van hun marine-mensen gedw rende een,bepaalde periode op dat^scbip t- detacheren. Aan deze uitdaging gaven, naai de Amerikaanse marine, ook die van Wei Duitsland, Griekenland, Italië, Nederlam en ^Engeland gehoor. Nederland-stond ce officier af en zeventien schepelingen. Qi 31 augustus van het vorige jaar ging he grootste deel van de Nederlanders in. Not- folk, Virginia, aan boord van de USS daad V. Ricketts. Op 1 februari van dit gaai werd zee gekozen voor het houden vai individuele oefeningen en oefeningen i» smaldeel verband. Wat is nn de uitslag vai deze proef? De commandant van de TJSi Claude V. Ricketts, kapitein-Iuitenant-t© zee Thomas E. Fortson (42) zei: „Over he algemeen kan ik zeggen, dat de proef goe< is geslaagd. Natuurlijk hebben zich proble men voorgedaan. In de eerste plaats met d voeding. Maar in een gezin met vyf kutde ren heb je die problemen ook. Dan de taal: Maar in Amerika spreken we allemaal Arat nkaans en daar doen zich eveneens taal moeilijkheden voor. En misschien zyn e; nog moeilijkheden geweest met het begrjj pen van de orders, maar dat heeft dat slechts even geduurd. Zo'n .bemanning kar het best worden vergeleken mét een cake; samengesteld uit vele ingrediënten,maat toch een geheel." Op de vraag: rHoe vind u het zelf'om met een gemengde bemaij ning te varen? antwoordde hij: „Ik zou ma uw baan beslist niet willen ruilen." - jVADAT zich reeds langer dan een-jaar moeilijkheden in het bedrijf voordedé* ie N.V. Gemhoaw, een dochteronderneming van het Aannemersbedrijf Van Hattum e» Biankcvoort, die zich toelegt op industrie!» woningbouw volgens het montagesysteea Rottinghuis, in liquidatie moeten gaan. Wat er gaat gebeuren met de in de Spaanss Polder gevestigde fabriek van woningelet meuten, is nog niet bekend.'N.V, Geinbou» heeft voor de dienst van volkshuisvesting der gemeente Rotterdam in de Prins Alexan derpolder 840 woningwetwoningen in ami bouw. Eén deel van dit complex is best'emc voor Patrimonium's Woningstichting t- Delfsliaven, de overige woningen zijn he stemd voor de N.V. Maatschappij vots Volkswoningen. De afbouw van dit projec komt niet in gevaar. Van Hattum en Blan kevoort heeft, naar wij vernemen, indertjj. het contract, dat N.V. Gembouw met d dienst van volkshuisvesting afsloot, mede ondertekend en deze onderneming stelt zie- garant voor de afbouw. Dal een industrê van woningbouwelementen in deze tijd vai tekorten op de'bouwmarkt dusdanig grot moeilijkheden kon ondervinden, is niteraaré een verrassing. Naar wij vernemen is eer der oorzaken van deze gang van zaken <L tegenslag, ondervonden by de bouw var complexen in Haarlem en Den Haag, Ooi zouden pole verliezen zyn geleden doordn het ministerie van economische zaken.'ziel verzette tegen een risico-regeling die if enige grote bouwcontracten zon worden op genomen. Een zeer voorname oorzaak var moeilijkbeden was de loonexplosie, die na* ons werd medegedeeld, iavolle zwaart drukte op de bedrijfsvoering die was gz baseerd op lage contractprijzen. "yOORLOPIG zullen de Rotterdammer ook op woensdag weer vers brood aai huis kunnen krijgen en in de winkels" knz nen kopen. Dit besluit nam dn 'Rayonal bakkerij Commissie Rotterdam en Cfeustr* ken zaterdag in de vergadering; die hande) de over de resultaten van de twee hak- ei bezorgloze protfdagen op woensdag 12 er 19 mei. Deze dagen zyn, aldos de commissie niet tot volle tevredenheid van alle-betrok ken partijen geslaagd. In het vervolg znlle? de bakkers in het gebied van de Rayonak Bakkery daarom zes dagen vers hrood bli ven bakken. Wanneer er wel. een gebee - hakloze dag -komt staat nog niet .vast I - hernieuwd overleg zal de. commissie trad ten een bevredigende oplossing te vimier

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1