OOK OP KOEMARKT IS HEEL VEEL VERDWENEN Grond huishoudschool in 1965 geheel vrij Ingewikkelde botsingen bij kantonrechter AGENDA l Lull School Tosca Balm met goed ballet 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" BOTTERDAM Verf van de vakman fef: 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum" Ol Rris-kras door Schiedam van toen en nu (10) Algemene jaarvergadering Chr. Nijverheidsscholen Geen voorrangboete of cel Alleenstaande man overleden Eerste grote uitvoering Burgerlijke stand Fikse straffen voor te hard rijden 3r|IüUcritammrr II öi HE£. wordt tijd om de Lange Haven te verlaten. Onze trou we gids, de heer C. Groeneweg. j ?ns via de Koemarkt naar de Tumlaan. We moeten verder op onze zwerftocht fcrïs-kras door oud en nieuw Schiedam. De foto van de Drug en de naaste omgeving is er nog een uit het verre verleden, veel is inmiddels veranderd, nog meer is er verdwenen. Jub ilarissen bij Wilton Feijenoord RET-CHAUFFEUR BESTRAFT VOOR OVERTREDING DRIE GEWONDEN IN VERKEER li l9ii I pE rotterdammer VRIJDAG 28 MEI 1965 tien 3161 ROMMEL EN ■n, VERVUILING BARBAREN CITATEN VERTIER GASLANTAARNS VIERKLEUREN BALPENNEN VINDT IN RUIME SORTERING BIJ ÏJit het roer Technisch en morsen 'endaas - - en dagelijks Garage Van Dalen N.V. DE KLERK KING-SSZE STRUCTUURTAPIJT Onze gerenommeerde kwaliteit "Medio", zuiver haargaren huiskamertapijt - Kleuren: grijs, honing, cognac en brons. 380 cm breed, tijdelijk 64«®^ per mtr. .^>•7 Van de oogarts verf van de vakman VLAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN Modern '•wwawsnxsaitfnBtipz 1 stefmeedernv ij piano- en orgeihandel 2 's-Gravelandseweg 620 Schiedam Telefoon 263919 5 uit wmehmm&ÊiAm 9smsmm» KANTOORMEUBELEN Pasrina 3 lolH 'iel warmkloppend hart van ons ;f\EZER DAGEN, langs onze onvol prezen boulevard, de Broersvest 35700 0114 i aars. P m te 12® 3114 tuk. to, flier IS 83; tel tel 153, lilKl tSJ3, trnt lam; 341, aDe Baat Uit- Hm- teet- m ie- IBM. etk ge- toot loan 064 del teel rjein-Parys", wandelend, was onze eerste gedachte: Wat een onvoorstel bare rommel is het hier. Het trottoir \ag bezaaid met oud papier en restan ten van verpakkingsmateriaalvan olislic hoezen tot kartonnen gebaks- ioien. In een of andere oosterse stad beu men een dergelijk stadsbeeld wel- 'noht normaal kunnen noemen, maar in Schoon-Schieüam"moge de straat- 'ils-vuilnisbelt een abnormaal ver schijnsel heten. Het is toch niet te boud gesproken, als we vuilheid en slordigheid als twee verwerpelijke ka raktereigenschappen kwalificeren. Elke partij voert in haar verkiezings-vaan- iel het slagwoord: Leefbaarheid. Geen «niHff mens zal de over de noodzaak m levensvatbaarheid van het mense lijk bestaan strijden, zodat de partijen m feite met hun propagandistisch boord een open deur intrappen, wat ze trouwens wel meer doen. gemiddelde burger in dit dicht bevolkte Waterweg-gebied met 2ijn extreme industriële struktuur, raakt in vuur en vlam over een der beste paradepaardjes van de Rijnmond- iierkiezingsprogrammatiek, de lucht verontreinigingterwijl diezelfde bur get „als dank voor het aangenaam ver pozen" met kwistige hand „de schil len en de dozen" op straat deponeert. Naarmate de welvaart stijgt, blijkt het gevoel voor orde en zelftucht er niet beter op te worden. De moderne mens blijkt niet het geestelijk onderschei dingsvermogen te bezitten om het ver schil te zien tussen civilisatie en be schaving. Civilisatie is heel onze rijke materiële inventaris van glimmende auto's, hagelwitte koelkasten, to-toe stellen, straalvliegtuigen, ruimtevaar tuigen en wat dies meer zij. BARBAREN, niet in dierenhuiden, maar in de modernste kostuums, kunnen deze technische apparaten op de meest efficiënte wijze bedienen. Dit is het gevaar van onze tijd, want het wezenskenmerk van de barbaar is he lemaal niet dat hij m een of andere iierenvacht moet rondlopen. De bar baar is de totaal van-buiten-geleide mens, zonder innerlijk gehalte en zon- jder zedelijk verantwoordelijkheidsge- u toet De Amerikaanse socioloog Riess- mttn tekent op indringende wijze deze van-buiten-geleide mens in zijn studie lover de Amerikaanse samenleving „De Eenzame Massa" (The lonely Crowd). Met voor niets werd dit wetenschap pelijk werk een van de bestsellers in het Moderne Westen, dat er zijn spie gelbeeld in vond. Deze moderne bar baar, hij mag dan in een auto of in een vliegtuig zitten, bedreigt de bescha ving, de geestelijke keerzijde van elke vorm. van materiële civilisatie, met ge wisse ondergang. MEMAND minder dan de befaamde I Engelse historicus Prof. Arnold Toynbee, wiens waarschuwende stem tegen het als een boemerangwerkend mpengeweld als ondoelmatig middel tot handhaving onzer beschaving wij iezer da-gen op de tv konden horen, heeft gezegd: Er zijn ook geestelijke wapenen. De funktie van de individuen. He aan deze beschaving deel hebben, sa! zijn om steeds diepere religieuss michten in het christelijk geloof te knjgen en te handelen over eenkomstig dat inzicht. We mitgen met de ernstige woorden van een andere alarmerende brandklok- luider, namelijk de Engelse historicus Christopher Dawson: „Europa is ziek en zijn herstel is een taak waartoe geen politieke partij en geen staat bij mach te ts. Niettemin is het een zaak van leven en dood voor iedere man en tedere vrouw in Europa. Wanneer de Seestelijke grondslagen van onze cul tuur (de werkelijke beschaving) niet kunnen worden hersteld, dan wacht ons een verder afglijden in de bar- baarsheid." Bij de oudere stadgenoten zal deze s - herinneringen weidt en, misschien wel enigszins wee moedig van aard, aan een vervlogen tijdperk, aan de dagen onzer jaren die onherroepelijk voorbij zijn, zoals de Psalmist getuigt: „Wij brengen onze jaren door als een gedachte." In vergelijking met de huidige brug was die van onze foto zeer smal, wat hoegenaamd geen enkel beletsel vonnde voor het toenmalige verkeer, dat bijna nog niet gemotoriseerd was. De loto toont dit op duidelijke wijze, ir was slechts een gering aantal voetgangers en vervoermiddelen, die m?r J- jjet drukste punt van de stad, ook m die dagen dagelijks passeer- ae. We zien de oude paardetram op het Puttt °ver de Koemarktbrug sjok- 1 °P deze foto zijn tweede paard kwijt. De Broersvest liep name lijk voorneen in de richting van de Koemarkt dermate sterk naar boven, dat er_ altijd ter hoogte van het Verenigingslokaal op de Broersvest een jonge bijrijder met een tweede paard klaarstond om het vehikel de hoogte op te slepen. Vele Schiedamse jongetjes benijd den deze knaap om zijn enerverend beroep, dat ze heel wat aanlokkelijker vonden dan het zitten op een -hoge Kantoorkruk of het dagelijks geploeter in de ongezonde, half-duistere ver blijven van de jeneverindustrie en aanverwante bedrijven van kurken snijders, kuipers en wat dies meer zij Overigens dachten de ouders er we) anders over. TYE dagelijkse vaste rit, jaar in jaar J-/ uit, zonder uitbreiding van zijlij nen, liep wat de oude Schiedammers noemden van het „Spoor naar het Hoofd'', d.w.z. van het station, dat men niet zonder humor, op waarlijk plastiseh-beeldende wijze wel eens omschreef als „de -onderaardse kip penren van het Zwarte Nazareth". Het had er trouwens wel iets van. Gedurende de zomermaanden waren de tramrijtutgen open en behoorde het tot een begeerlijk uitstapje van jonge en oude Schiedammers zich naar het eind van de oude Voorhaven te laten rijden om op het Hoofd, de huidige Maasboulevard, van het im mer boeiende gezicht op de rivier te genieten. De vakantiegangers gingen toen nog met naar de Costa Brava. De aantrekkingskracht van het in drukwekkende riviergezicht is geens zins verdwenen en zal ongetwijfeld altijd blijven bestaan maar de décors en de rekwisieten van de waterkant zijn op een bijna verbijsterende wijze veranderd. Het is enigszins te vergelijken met het stadsverkeer rondom de K-oemarkt van toen en nu. In de dagen, waar over we thans schrijven, was het m de eerste plaats veel rustiger op de Maas. Er voeren wat kleinere stoom schepen, zelfs zag men er nog zeil schepen en er waren verschillende bootdiensten, die vanaf Rotterdam naar Vlaardingen en de dorpen op de Zuidhollandse eilanden voeren, tot Goeree en Overflakkee, st-s ThIT gaf veel vertier, vooral op de AA marktdagen. Voor de wachtende reizigers was er een niet al te proper, maar des te meer verveloos en ver waarloosd houten huisje, dat bij regen en wind onderdak verleende aan de oude mannetjes van de omliggende woonwijken. Het gebouwtje heette het „Schrei ershuisje", omdat er weleer hier afscheid genomen werd van de zeeva renden. waarbij natuurlijk vele tra nen vielen. Voor de beter-gesitueerden, die er niet veel waren, was er op de 'hoek van de Voorhaven en de Maasboule vard het café restaurant van Van der Tol om van het rivierpanorama te genieten. Er was een halve eeuw geleden aan de Voorhaven ook nog, wat men vroeger noemde een „thee tuin", een nogal bouwvallig uitziend gebouw, waarschijnlijk door een chronisch gebrek aan financiële mid delen en een grote, niet te best onderhouden tuin; daarentegen met vele wippen en schommels. De geheelonthouders exploiteerden deze inrichting met de beste bedoe lingen en met meer idealisme dan koopmanszin. Onder de Schiedamse zestigers en ouderen zullen er mis schien nog wel enkelen bij zijn, die 's zomers in de open paardetram naar deze theetuin reden om er te schommelen en-te wippen rpERTJGKOMEND op de foto zien we A drie gaslantaarns bij de brug. De lantaarnopsteker was een bekende figuur in 'het stadsbeeld. Een roman, met als titel deze naam, behoorde gedurende tientallen jaren tot de lijflektuur van vele protestant-christe lijke gezinnen. Op de hoek van de Hoogstraat en Koemarkt was een café, aan de overzijde was op de hoek eveneens een dergelijk etablissement en even terug, op de hoek Buitenhaven weg en "Broersvest was het calé van de rijke stalhouder Hoek, thans „De ster" geheten. Er waren in de naaste omgeving trouwens nog veel meer gelegenheden om de nimmer aflatende dorst naar alcoholica te lessen. Hoe weinig de arbeiders ook verdienden, de kasteleins hadden ge meenlijk geen gebrek aan klanten. SCHIEDAM Woensdagavond hield de Vereniging tot-oprichting en instandhouding van Chr. Nijverheids scholen in Schiedam haar algemene jaarvergadering. De heer P. 3. Stam, vice-voorzitter deed verslag over 1964, waarbij hij in het hijzonder stilstond bij het htusrc^rttogsspTOhleem van de huishoudschool. 'Gelukkig kon hij reeds wijzen.-o®'dei-gtend. waarop t.z.t. de nieuwe .-schooi zal verrijzen. Volgens een toezegging van de dbrek- teur van gemeentewerken zal de be bouwing van de driehoek Vlaardin- gerstraat - Vellevest - Kethelstraat in 1965 geheel gesloopt rijn. Ook zijn er het afgelopen jaar diverse besprekingen geweest om te komen tot een 4e jaars opleiding, waarbij speciaal gedacht wordt aan een opleiding voor inriohtingsassistente. Aan de Technische School kon aan het begin van het schooljaar 19641965 de parttime-cursus 2e monteur VAM ver bonden worden, waardoor de mogelijk heid tot verder studeren, voor -de leer lingen van de vakrichting auto-herstellen weer aanmerkelijk is uitgebreid. Ook heeft het I.T.O. onderwijs (In- SCHIEDAM Behalve aan een taonn aantal kleine snelheidsovertre- tejren werd tijdens de laatste ritting Ta® het kantongerecht aandacht be- aan een aantal meest aange boden ingewikkelde zaken, waar- »1 zowel door de officier van justitie st de veröachten zelf getuige» i'er zitting waren opgeroepen. i*We bijvoorbeeld m de zaak tegen de ij,® .5rso.¥nen Van G. uit Naaldwijk, op rijksweg 20 geen voorrang had p-- a*-£3 fy V.V11 aan een. van rechts komende personenauto en zodoende een botsing veroorzaakt. óizittenden van de personenauto, J tL5* eo zijn zoon R. M., waren in i-h? ng de verdachte wel ver- S ?n konden dus hun lezing van geval aan mr. IV. E. van Vloten geven. zonder haken en ogen ging ll»»S want de getuigenis van R. M. tJu i'OOT rechter volkomen tegenge- t-.fi 'e zijn aan wat hij na de botsing v Politie had beweerd, veei aandacht werd. hieraan echter eï geschonken, want, zoals de officier •SCHIEDAM Is?.. "1'1 Het Muziekkorps van net nSS o®5 Heüs o.l .v. kapelmeester A. van Ï0n«»?»Jeeft zaterdag om 19 30 uur m de 'tn^tegskeric onder het motto „Evangelie vtirL beeld" een jubileumconcert, «aan bovendien, hun medewerking geven >um».•fziakkorps Vlaardingen oj v. kapel- ,ji„ 'r ti. Geus. Zangbrigade Dordrecht zv. Zangbrigadeleider G. v d. Heijde en bc» tefjrigade Schiedam o.l v. A Uiien- hrS.i t, geheel staat onder leiding van £b£HLW' f- Palstra van het Muziek ^RrdegHeii811 Hoofdkwartier van het in zijn requisitoor zei, waren beide getuigen uitsluitend gedagvaard omdat dat correkt was tegenover Van G., dia door de botsing bewusteloos was ge raakt en er niets meer wist over de toedracht. Tegen hem werd 50 gulden of 10 dagen geëist, waartoe mr. Van Vloten hena conform veroordeelde. Aangehouden werd de zaak tegen H C R, die bijgestaan door zijn raadsman zich moest verantwoorden voor een botsing die hij had veroorzaakt dooi geen voorrang te geven aan verkeer van rechts, volgens het oroces-verbaal ten minste. Volgens R. zelf stak de zaak heel anders in elkaar en was het ongeluk te wijten aan het, zoals hij zei, uit het roer lopen van de andere wagen Wven goed gedocumenteerd als overtuigend gaf hij de kantonrechter uitleg over het hoe en waarom van deze zaak, van tijd tot tijd gecorri geerd door zijn raadsman en gesteund door een inzittende van de wagen, die zij als getuige a decharge hadden meegenomen. Zoals naar voren kwam, was de botsing geen gevolg van een verkeersfout, maar vsti een misverstand of een defekt aan de andere wagen R had geparkeerd gestaan met zijn auto aan de rechterkant van een weg die hij naar links moest oversteken terwijl rechts van hem ook juist oogesteld een andere wagen stond, diee en gelijke manoeuvre moest uitvoeren. Hierbij had, volgens R de ander de witte streep overschreden en hem geraakt Of dit de juiste toedracht is zal over twee weken worden uitgemaakt. dividueel Technisch onderwijs) het afgelopen jaar aandacht gehad. Het ligt in het voornemen hierover contakt op te nemen met de besturen van Chr. Technische scholen in de omgeving. .Vooral-hij-het' technisch, onderwijs, zal in.de nabije toekomst het "onderwijs aan da-vraag naar gespecialiseerde krachten diehen te worden aangepast. Bovendien dient de school zich te richten bij de voorbereiding van de leerlingen naar het uitgebreid technisch onderwijs en hoger technisch-, onderwijs. (De tijd dat de technische scholen leerlingen uitsluitend opleidde voor handenarbeid is reeds lang voorbij). Momenteel wordt aan de leerlingen van de hoogste klassen meer theore tisch onderwijs gegeven met de nadruk op wiskunde, zodat zij een goede aansluiting krijgen voor verdere studie aan een Uitgebreid Technische School CUTS). Landelijk gezien blijft de grotere toeloop naar de technische school door gaan, hoewel het aantal leerlingen aan de Schiedamse school eerder iets terug loopt Dit laatste wordt veroorzaakt doordat meerdere Chr. Nijverheidsscho len gebouwd worden. In zijn slotwoord bracht de viee- voorzitter de dank van leden en bestuur over aan de heer L. ^Dijkshoorn, die gedurende 15 jaar de funktie van secre taris vervulde, maar genoodzaakt was zich terug te trekken. ROTTERDAM Vanmorgen vierde de heer A. van der Spek het leit dat hij veertig jaar geleden als electrisch lasser bij de NV Dok en Werf Mij. Wil ton Feijenoord in dienst is getreden. Tijdens een huldigingsbijeenkomst in het hoofdkantoor van de NV. werd aan de heer Van der Spek de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Tevens werden de heren L. den Boer uit Schiedam en D. v.d. Staay uit Rot terdam door ir J. E. "Woltjer toegespro ken. Beiden zijn 25 jaar geleden in dienst van Wilton Fijenoord getreden, respectievelijk als magazijnbediende en voorman koperslager-fitter. De drie jubilarissen kregen een ca deau onder couvert aangeboden. Arcade: Kon. Schied- Mannenkoor „Or pheus", Concert, 20. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, 15—17. Opstandingnkerk: Leger des Heils, Concert, 19.30. Tlvoli: Schied. Jeugd Soc. „Guillaume Contactavond, 2030- Irene: C.J.V., Dansavond. 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel 263954 (hj.g. 115588, toestel 52, b.g g. na 18 uur^ alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G, en G.D. 269280. Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel 41, tel. 264917 (Van een medewerker) SCHIEDAM De heer C. J. v d E uit Vlaardingen stond woensdagmorgen voor het kantongerecht terecht omdat hij met zijn RETbus geen voorrang had gegeven aan een van rechts komende personenauto, waarmee hij een botsing had veroorzaakt. Een wijze van handelen die door de leden van het kantongerecht over het algemeen nogal hoog wordt opgenomen, zeifs als de verdachte zich verontschuldigt met de mededeling dat schielijk remmen gevaar oplevert voor de passagiers en dus zoveel mogelijk dient te worden vermeden. „Daar moet dan, maar rekening mee worden gehóuden "-voordat men. een kruispunt opgaat", vónd de officier", die in zijn requisitoor, de,,zaak ^wettig, en qvertuigend* aèhtté-'en zei dat E met zoveel ton„_ 'staal achter zich-,had gedacht veilig, te, kunnen doordrukken zonder sandacht voor het overige ver keer Met het droevige resultaat, dat vier mensen in het ziekenhuis terecht waren gekomen", liet hij er heel na drukkelijk op volgen. De raadsman van verdachte, mr. Van Steenbergen, achtte het. evenais de offi cier. een duidelijke zaak, die hij niet op rechtsgronden meende te kunnen betwis ten. Hij legde er m zijn pleidooi de r.adruk op dat E zich de overtreding heel erg had aangetrokken, herhaalde maler, de slachtoffers van het ongeluk in het ziekenhuis had opgezocht en vaak blcemen en speelgoed (er waren ook een paar kinderen bii) had laten bezorgen. Verder ging hij uitgebreid in op de problematiek van het beroep van de chauffeur, een taak waarvan de uitvoe ring in het moderne verkeer steeds moeilijker wordt. Een uitstekend pleidooi, dat echter niet vermocht het geëiste vonnis te verminde ren Het werd voor E. conform het i'aquis'oor een boete van 40" gulden of 8 dagen Bel ons voor een demonstratie BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 ROTTE3DAM - OEM HAAS - UTRECHT" VLISSINGEN-DEVENTER SCHIEDAM Toen twee bromfietsen, respectievelijk bestuur door de zeven tienjarige M. J. uit Vlaardingen en de achttienjarige T. P uit Schiedam, elk het Hermesterrein in het Hargo-sportpark naderden, kwamen ze bij hel nemen van een bocht met elkaar in botsing, waarbij M. J. kwam te vallen. Aangezien hij klaagde over pijn in het hoofd bracht de GGD hem naar het Gemeenteziekenhuis. Hij kon evenwel naderhand weer naai huis gaan Een bromfiets, bestuurd door J. E uit Rotterdam, met een duo-passagiere ach terop, remde donderdagmiddag omstreeks twee uur op de kruising bij de oprit aan de Rotterdamsedijk plotseling achter een tot stiltand komende personenauto. E. kwam daarbij te vallen en* liep als gevolg daarvan een lichte hersenschudding op. De GGD bracht hem naar de Dr Noletstichtïng. De 37-jarige mevrouw A. P.-van der G. botste woensdag op de "Westvest met haar brommer tegen een vrachtauto, bestuurd door de 22-jarige H. J. Z. uit Rotterdam, toen dit voertuig plotseling stopte. De bromfiets van de vrouw kwam hierdoor te vallen, zij zelf liep enkele schaafwonden aan haar gezicht op. vlaardingen De Stichting Wijkor- gaan ,.'t Nieuwelant"" heeft..verzocht het standpunt van de gemeenteraad te mogen vernemen over het wjjkopboiiwwerk. Het verzoek staat vermeldt' op de, lijst van ingekomen «tókken voflr de raadsvergade ring van 4 juni. B en W. steken de raad voor dit schrijven in hun handen te stellen om. advies. SCHIEDAM Aangezien het licht nog brandde woensdag om half een 's mid dags in de huiskamer van een. woning aan# de Goeman Borgesiuslaan 15 te Schiedam-veronderstelde men dat er iets niet an orde zou zijn. Door het vernielen van een ruit wist men zich toegang te verschaffen totv het huis. Men trof daar de 68-jarige alleenwonende heer B. J. Kloot, (geboren 8 -augustus 1896 te Rotterdam) aan, hangend over zijn stoel. De man was waarschijnlijk dinsdagavond al overleden Hij was hartpatiënt h "■.'f.i'KACF U Ca/*''/' «v?- *- tés+At j<W.£ï a y EENDRACHTSTRAAT 29 TELEFOON 2755 HOOGSTRAAT 48 TELEFOON 4155 FLCRIS DE VIJFDELAAN 134 TELEFOON 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TELEFOON 2658 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Balletschool Tos ca Balm gaf woensdagavond in het geheel uitverkochte Passage -theater de eerste grote balletvoorstelling, die een eclatant succes is* geworden. Het programma was bijzonder gevarieerd, waarbij zowel de liefhebbers van het meer populair-klassieke enromanti sche genre als die. van, de moderne balletkunst aan hun trek kwamen. De uitvoering stond op kwalitatief hoog peil, in aanmerking genomen dat het geen beroepsballet was, maar dat hier leerlingen van wie vele zeer jong waren, hurt prestaties voor de eerste maal voor bet voetlicht demonstreerden. De lichte technische storing in de aanvang, waarvoor Tosca Balm haar verontschuldiging aanbood, kon niet ver hinderen, 4 dat het publiek-bij het op- toeden van de jongste pupillen van de balletschool in het eerste nummer, het fee rieke droomverhaal van het „Kaar- tenrijk" uit het sprookjesboek .Alice in Wonderland" met muziek van Schubert, met kennelijk genoegen gadesloeg. Afgezien van enkele danstechnische „scnoonheidsfoutjes", beantwoordde dit debuut aan de elementaire estetisch- verantwoorde eisen van de balletkunst. Bemadette Peters als Alice deed het bijzonder goed in dit openingsnummer. Daarna volgde de symboiiseh-dramaü- sche uitbeelding van het begrip Een zaamheid, met muziek van Rachmaninoff, met een beklemmende ecocatie, gedanst door Corrie van Heiningen. Ook het daarop volgende nummer Onderwereld, met muziek van Tom Dis- sevelt en gedanst door Annelie van Winden, Margi Nix en Arnold de Groot, kwam. ten volle tot zijn recht. Na de pauze volgden Volksdans met muziek van L. Schlógel en een Boeren- dansje met muziek van Lortzig uit „Zar und Zimmerman, „twee aardige frisse bailetnummers. Het hoogtepunt van deze uitvoering was de Chopiiuana, een lust voor oog en oor, met muziek van Chopin Het moderne ballet kwam tot uiting in de drie laatste nummers, namelijk in „It's time for jazz" met muziek van de Duteh Swingcollege Band, geheel jn de sfeer van de jazz, „Take Five" met muziek van Dave Brubeck en tot slot SCHIEDAM Geboren: Annemieke <!.v. S. Rorije en J. Hoppe, Dlngena d.v. J, Kostense en W. van Bueren, Petrus J, A z V A. N. Spruijt en M. T. <Je Kort. Wilhebnina K d v. A, F. Brunlng en P C, van Rooljen Elisabeth a.v. C. van Schljndel en E. Soomers. Overleden: C, J, Anehelon, 48 jr J Sobetfer, OS jr. Ondertrouwd: J. M van Toorn, 27 jr. en W. Lagarde, 25 Jr. VLAARDINGEN De Professor Zola straat is tussen de Samuel Esraeijoratraat en d« WtUem Arondusstraat van 3t met tot IS 1 iuM gesloen voor alle verkeer. „Just girls and one boy"l met muziek van Leonard Bernstein en als solisten Corrie van Heiningen en Aad Gordijn. De dekors bij deze balletuitvoering waren goed getroffen, de grimé was van Ser van Eijk en de algehele choreografie en kostuums waren van Tosca Balm, die aan het eind van de voorstelling van het geestdriftige publiek een ovationeel ap plaus kreeg en daarbij onder een schat van bloemen werd bedolven. Onder de aanwezigen bevonden zich vele jongeren. (Van een medewerker) SCHIEDAM Onttrekking van de rijbevoegdheid werd woensdag tijdens de zitting van het kantongerecht gevraagd en verkregen in de zaak tegen J. B. de V,. die met zijn auto een snelheid van 72 kilometer had gereden, een overtre ding waarvoor hij geen ander excuus had dan een lakoniek „kilometerteller de fekt". „Wat mij betreft heeft het uur voor V. geslagen", zei de officier in zijn requisitoor, waarin hij het gedrag van verdachte hekelde met een blik op de nog lange rij snelheidsmaniakken die nog aan de beurt zou komen. Hij eiste tegen V. een boete van 75 gulden of 15 dagen, met een voorwaardelijke onttrekking van de rijbevoegdheid voor drie maanden, met een proeftijd van twee jaar, waartoe hij conform werd veroordeeld. Niet gevraagd, maar wel gegeven wgrd onttrekking van de rijbevoegdheid aan H. J., die met zijn auto een snelheid van 62 kilometer had gereden. Iets minder dan zijn voorganger dus, maar daartegen over stond dat het voor J. «1 de derde keer was dat hij zich voor een dergelijk feit te verantwoorden had en zoiets maakt er de strafmaat met lichter op Toch was de officier van mening dat onttrekking van de rijbevoegdheid hier niet op zijn plaats was, gezien het aanral jaren dat tussen de vorige veroordelingen en de overtreding lag. In plaats daarvan vroeg hij een extra hoge boete van 100 gulden of 20 dagen. Mr. Van Vloten was het er deze maal niet mee eens. Hij was van mening dat een gewaarschuwd man voor twee telt en blijft tellen, nl zit er een tiental jaren tussen de overtredingen. Ondanks dat het niet tegen hem werd geëist, kreeg J. toch ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar. De geëiste boete boete werd door de kantonrechter gehal veerd. TN de Maasstad zijn de sportmogelijkheden in tegenstelling tot veel plaatsen in Ne derland, voor invaliden gering. Rotterdam kent momenteel alleen een zit-vollejbalclub, die bjj de nazorg voor oorlogsinvaliden is entdaan. Gezien de grote deelname en het enthousiasme in andere steden is uit de vriendsfhapsbanden tussen de Lions-Giib en de voetbalvereniging spontaan een plan naar voren gekomen om ook in Rotterdam sport club? voor lichamelijk gehandicapten op te richten en te,komen tot een eigen sport accommodatie. Daartoe werd contact opge nomen met de Nederlandse Invaliden Bond. Er beslaan in Nederland vele speciale portclubs, die verenigd zijn in de Neder landse Invaliden Bond. Er worden lande lijke competities gehouden en vorig jaar hebben leden van de bond zelfs deelgeno men aan een Olympiade in Tokio. Een moeilijkheid bjj de opzet is, dat het abso luut onbekend is, hoeveel lichamelijk ge- handirapten er in Rotterdam zijn. Er is geen enkele instantie die over cijfers beschikt. Ook het aantal, dat eventueel belangstelling heeft oin 'arlief aan'sport deel te nemen,jïs niet-bekend. Daarom is het plan ontstaan een sportdag te'organiseren «op het terrein van de voetbalvereniging aan de Erasmus- singel te Schiebroek. Gehandicapten uit ge- heel Nederland en .uit het buitenland zaBen op deze dag démonstraties geven van alle mogelijke takken van sport, waaraan inva liden kunnen deelnemen. Er worden de monstraties gegeven in tafeltennis, zit-vol- leybaf, boogschieten, zwemmen, basketbal, poneyrjjden en waterpolo. Voor de demon straties zwemmen en waterpolo zal in het sportpark een verplaatsbaar zwembad van veertien bjj zes meter en van een meter diep worden geplaatst Het sportterrein van Leonidas, dat zondag 27 juni feestelijk ver sierd zal zijn, zal van tien tot twee uur alleen geopend zjjn >vnor gehandicapten, familieleden en genodigden. Na twee uur volgt een bijzondere voetbalwedstrijd en een sportparade van de jeugd van alle Rotterdamse KNVB-verenigiugen. De heer L. Savelkouls, president, van de activfteits- commissie van de Lions-Cltrb, betreurt het dat deze eerste demonstratiedag op een zondag is vastgesteld. Naar alle waarschijn lijkheid zal een volgende sportdag op zater dag worden gelegd. Belangstellenden voor de .sportdag kunnen zich opgeven bij de heer G. Vonk, Doezastrast lib, tel. 286520. Nadere inlichtingen over deze dag in verband met vervoer kennen besproken, worden met mevrouw Sonderop-Pfes, tel, 195592 (van twee tot vier uur). Men hoopt nu ook op een vaste gelegenheid in Roüer- dam waar, aangepast aan_ de behoeften, invaliden hun sporten kunnen beoefenen» Een dergelijke accommodatie zal veel geld kosten De gemeentelijke instanties staan. ympathiek tegenover de plannen en hebben daadwerkelijke steun toegezegd. De Lions- Club en Leonidas hopen aan het einde van de sportdag een fiink bedrag aan de Neder landse Invaliden Bond over te kunnen ma ken als een eerste ruggesteun. fj Irtüf! tngeruüd een in orlma staal verkerende HA BV PIANO Ui«l. 40ma>-3697 VRIJDAG 28 MEI 1915 De „Majestic" in den grond geboord. Konstantinopei, 27 Mei (Officieel). De EngcLe pantserkruiser „Majestic" is hedenmorgen vroeg voor Seddil Bahr (Dardaacllen) in den grond geboord. De Engelschen hebben de ondergang van liet pantserschip bevestigd. Bijna geheel de bemanning is gered. Broodkaarten. Naar wij vernemen waren tot Donderdagmiddag ongeveer 47.000 aangiften voor broodkaarten, recht gevende op verstrekking van goedkoop uitgehuild tarwebrood voor 210,000 personen bij den Burge meester van Rotterdam binnengekomen. Een eigenaardige steunMen meldt uit Utrecht: Mevrouw Beets-Court heeft het huis met tuin, waarin Nicolaas Beets van 18541903 heeft gewoond, beschik baar gesteld voor een bijeenkomst op 1, 2 en 3 Juni, ten bate van het plaatse lijke steuncomité. Allerlei personen uit de Camera zullen verschijnen. «ie 1- Vwg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1