RIJNMOND de Eenheid voor Schepper en schepping Van Waesherge drukt 375 jaar hoeken in Rotterdam Kort na vestiging al stadsdrukker AGENDA WMAARS DAMSTRIJD KREGEN BEKERS Spelgroep Argus' won toneelcompetitie Kleurplatenwedstrijd werd groot succes ROTTERDAM m OPENBARE VERGADERING Geloofsstrijd dwong tot vertrek uit Antwerpen I PCG-forum geeft antwoord op Rijnmondvragen Medische dienst „Anno 1590" C. Onink kampioen H. K. van Minnen reikte prijzen uit Van Vlaardings Drankweercomité Jj£5?öttmïmnnuT MORGMROEPT DE KLOK m Onderwerp: VERKIEZINGEN RIJNMOND uit Pagina 5 ZATERDAG 29 MEI 1965 - vanuit ruimte - recreatie - cultuur - leefbaarheid van het GEREFORMEERD POLITIEK VERBOND op MAANDAG 31 MEI 1965 's avonds 8 uur in de Gereformeerde Kerk Simonsstr. te Rotterdam SPREKERS: P. JONGELING, Lid 2e Kamer H. L. H. VAN BAARS, No. 1 van lijst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Driehonderdvijfenzeventig jaar geleden begon Jan van Waesberge in Rotterdam een drukkerijtje, op de Marckt In de Fame. Zijn nakomelingen en opvolgers drukten de afgelopen eeuwen door en zorgden zodoende voor een van de alleroudste bestaande bedrijven in de Maasstad. Zij drukken nog altijd, nu onder de naam Drukkerij Van Waesberge, Hoogewerf en Richards N.V. De vestiging van de Van Waes- berge's was anno 1590 een hoogste belangrijk feit voor de stad aan de Hotte. Met de maatstaf van het drukkersambacht gemeten was Rotterdam echt geen cultuurcen- strum. In 1501 was van één boekje bekend dat het in Rotterdam was gedrukt, door Henric de Lettersni jder. In 1546 stonden er officieel drie drukkers ingeschreven waar- t van verder niets bekend is. En van 1573 tot 1599 is er dan nog Dierick iMullem („bouckprinter"), die :rim twintig uitgegeven titels op izijn naam heeft. VLAARDINGEN 1 mdaas -- '••en maandag ...en dagelijks Schiedam Vnndaag d(,rr"\ijks Geen opvolger '6 Hercules/Odysseus" in Stadsgehoorzaal (Van een medewerker) VLAARDINGEN De spel groep „Argus" van de C.J.V. „Lief de en Vrede" is winnaar geweide a van de toneelcompetitie, uitge schreven door de Combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigin gen. Ongeveer driehonderd men sen bevonden zich vrijdag in de Stadsgehoorzaal, waar Argus met succes het blijspel van Carlo Gol- doni „Knecht van twee meesters" opvoerde. Verheugd •eA&m mw&mmmr BEKERTJE Vanaf het begin vormden de Vanaf het begin vormden de Van Waesberge[s een middelpunt van geeste lijk leven in de stad, door de werken die ae uitgaven en het nauwe contact met schrijvers en kunstenaars De familie was opgegroeid in de drukkerswereld. Het begon met Jan of Joannes van Waesberge, in 1528 te Breyvelde geboren. Hij trok als drukkersleerling naar het Mekka van de drukkunst, Antwerpen, en werd daar in 155S als burger ingeschre ven. Hij werd als vrijmeester in de boekhandel en de boekdrukkunst lid van het St. Lucasgilde. Gezapig oefenden tot 1520 de drukkers m de Nederlanden hun vak uit. Maar m 1521 was het na Luthers woorden „Gott helf mir, Amen" met hun rust gedaan. Zij raakten bekneld m een keurslijf van ordonnantiën" en verbodsbepalingen. Velen kozen stelling in de geloofsstrijd en gaven verboden boeken uit. Vooral m Antwerpen laaide de strijd op. Het was de stad waar ruim de helft van de Nederlandse boekproduktie vandaan Eaam. Plantijn bijv. had 22 persen staan en 169 gezellen in dienst. Van Waesberge dreef zijn zaak onder de naam „Het Sdhildt van Vlaende- VLAARDINGEN Bethelkerk: Avondgebed, 19.30; Ichtuskerk: Gelegen- Jf'd tot bezichtigen (Laatste dag), 20- «30, Café Stadhouders, Hoogstraat 167: wammofoonplatenprogramma voor Kun- «enaarssocieteit VL 65, 20. VLAARDINGEN Visserijmuseum: Opening expositie scheepsmodellen, 20; Kooie Krnisgebouw: Openbare vergade- [ng S G.Pspr. B v. d. Graaf. Ridder kerk, 20; Technische School, Deltaweg: wraking getuigschriften Avondmjver- beidsschool, 1930. Bijkantoor „De ROTTERDAMMER", ."hardingen, Smalle Havenstraat 11, te- lel 6775 (b g.g 010-115588). Uitsluitend fedactiezaken 6619 (b.g g. 010-280037). Klachten bezorging Viaardingen: C. jietone, Handelstr. 18, tel. 3345, maand. 2 ,vrljd-. 13-19 30 zaterd. 17.30-19 uur. Belangrijke telefoonnummers Viaardin- g®- brand en ongevallen 4444; G D.D.: Woord voor de dag: Bijbellezing en °Wdenking, tel. 010-141000. lel 916?16 Hu,pdienst: Maassluisedijk 5, ^Pfkudingskerk: Legerdes Heüs, Con vert 19 30. frrtWj C.J.V. dansavond, 20. 2939 SJ.S. Guillaume, dansavond, .Dagblad „DE ROTTERDAMMER", i;: ?iainse redactie Lange Kerkstraat 28 r- 2®9o4 Ib.g.g, 115588, toestel 52, b g.g. «1,1® uur alleen voor redactionele aangelegenheden 395885 en 280037. «t» ntsci>ftP: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- 'i8?'139, tel. 152400. n» v n bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30-19 30 uur. rmtu 5"jke telefoonnummers: Alarm ff.™® 264666. alarm brandweer 269123, T™ G.G. en G.D. 269280. l74®?'beek: Nieuwland, Dr. Wibautplein tel 267532. ren". In 1568 werd hij beschuldigd van het drukken van verboden psalmboe ken en het bijwonen van „predikatiën" der r ervormden. Het jaar daarop vit hij in de kerker. In 1570 werd evenwel op borgtocht vrijgelaten en kon vijftien jaar botsingen vermijden. Na 1576 schijnt Van Waesberge defini tief naar het protestantisme te zijn overgegaan Toen Parma in 1585 de stad veroverde, moesten de protestan ten hun stad binnen vier jaar verlaten. Oók Jan van Waesberge ging. Hij vertrok in ,1588 of 1589 naar Rotter dam. Maar een oude boom laat zich moeilijk verplanten en op 9 april 1590 overleed de doodzieke Jan van Waesberge in zijn nieuwe woonplaats. Zijn zoon en naam genoot zette de zaak met gro^t succes voort en hij is te beschouwen als de stichter van het bedrijf te Rotterdam. Twee faktoren hebben waarschijnlijk de keuze van Rotterdam als woonplaats bepaald: er was nauwelijks sprake van concurrentie en de stad was in opkomst. In deze periode groeide de Maasstad snel uit zijn middeleeuwse jasje. In 1575 had Rotterdam nog maar één armetierige haven: de Rotte. Binnen enkele tientallen jaren echter werden de omringende gorzen en slikken omgevormd toF een groots havenkwartier, dat 250 jaar lang voldeed aan de eisen van de „tweede koopstad des lands", die bet begin zestienhonderd geworden was. Oude ver dedigingswerken werden gesloopt en nieuwe om de stad aangelegd. Hele woonwijken, scheepswerven, pakhuizen en werkplaatsen rezen uit de grond. In die groeitijd zette Van Waesherge zijn drukkerij op poten. Vader Jan gaf in zijn Antwerpse periode ruim 50 boeken uit, maar de zoon, die in 1624 te Rotterdam overleed, kwam aan ruim 150! De gehele 17e en 18e eeuw bleef dit drukkersgeslacht, waarvan een aantal leden ziöh in andere steden vestigden, een belangrijke rol spelen in het culture le leven van ons land. Gesdhriften van Grevinchovius en Smoutius, van Olivier van Noort en Willem Schouten, van Erasmus en Simon Stevin, van Rrederode en van Cats kwamen van de Rotterdamse persen. Er waren vestigingen in Amster dam, Utrecht, Breda en zelfs in Dant- zig. Johan van Oldenbarnevelt onderteken de onder andere het oktrooi voor een ordonnantie van de Weeskamer der stad Rotterdam. Op de titelpagina, onder het stadswapen staat „tot Rotterdam bij Jan van Waesbergtie op de Markt, in de Fame, 1593". Het is een der oudste bekende uitgaven van Jan van Waesber ge en het bewijs dat hij enkele jaren na zijn vestiging reeds stadsdrukker was. De firma is dit gebleven" tot in de tweede helft van de negentiende eeuw, zoals zij ook eeuwenlang drukker was voor de „Admiraliteit op de Maze", het voorname marine college, dat tevens de in- en uitvoerrechten inde. Na meer dan 250 jaar stierf dit meest vooraanstaande drukkersgeslacht van Rotterdam uit. In 1870 overleed Pieter Antony van Waesberge zonder opvol ger De oudste medewerker ze.te de zaak onder dezelfde naam voort. Het ha d de Van Waesberge's m de 19e eeuw. door oorzaken buiten bun schuld, niet meegezeten. Zij deelden het lot van vrijwel de hele Nederland se samenleving in die tijd. Vergeleken bij de rest van Europa waren wij een onderontwikkeld gebied. Handel en nijverheid hadden na de Napoleontische oorlogen een dieptepunt bereikt. Het herstel zou meer dan een halve eeuw op zich laten wachten. We (Van onze correspondent) MAASSLUIS Tijdens een bijeen, komst van de AR en CHU heeft vrijdag avond èen forum, bestaande uit de kandidaten der Prot. Chr. Groep mr. A. J. Jansen, H. A. Brokkmg, M. H. L. Weststrate en drs. A. de Konmg tal van vragen over Rijnmond beantwoord. Na de opening door de heer G. v. d. Houwen, voorzitter der CHU-kiesvereni- gmg^ Maassluis, sprak de heer Weststrate een inleidend woord over Rijnmond. Het gaat hier om een miljoen mensen in het Rijnmondgebied te laten werken, wonen en te laten leven en straks anderhalf of twee miljoen. Het gaat om de ruimte voor de mens in de toekomst. De ontwikkeling komt over ons en ook voor het geestelijk leven moet verantwoordde lijkheid worden gedragen. Hier ligt ook een taak werkgelegenheid te scheppen voor de jeugd VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal, „Her cules tegen Odysseus", zaterdag 29 mei, dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni, 20 00 uur <10 jaar). Door toevallige omstandigheden moeten Her cules en Odysseus samen enkele avonturen beleven, hoewel zij vijanden zijn Ze komen op hun tocht bij de vogel* en dwergmensen, die met nalaten de beide helden het vuur na aan de schenen te leggen Ze slagen er echter in de gevaren manmoedig te door staan Wanneer Odysseus bovendien nog de bruid van Hercules weet te redden, scheiden belde mannen als goede vrienden De film maakt het in historisch ojizlcht wel erg bont en dat is nog niet het grootse verwijt dat men deze rolprent kan maken Het verhaal Is dwaas, figuren en omstandig heden lachwekkend. SCHIEDAM J. Mokkenstorm. Graaf Florisstraat 75, tel. 264098; G Pet, Tuinlaan 38, tel. 268898; G. W. Ormel, Schoolstraat 5. tel. 264244. Maassluis: P. L Wekker, Adr. Brouwerstraat 2 en 4, tel 2125; verloskundige mej. v. d. Veen, Jac. Caisstraat 24, tel. 2376 en mej. v. d. Hoeven. Mackayplein 8 rood. Maasland: P Noordam, Molenweg 1. tel. 01899-2035; veearts C. v. d. Most, Kethelweg !3a, Viaardingen, tel, 01898-3084. Hoek van Holland: H J. Fokkens, Harwichweg 210, tel 2566 ROZENBURG H C v d Graaf. Anemonen- laan 2-Rozenburg, tel. 2208. waren een volk van renteniers en pau-' pers geworden, zonder durf en - onder nemingsgeest. De dynamische ontwikke ling van Europa hield aan onze grenzen halt. Ook in Rotterdam hadden de leidende groepen de slaapmuts op en klemden zich wanhopig vast aan een totaal verouderd levenspatroon De nieuwste zeeschepen konden de stad niet meer bereiken. Pas in 1872 voer het eerste schip de Nieuwe Waterweg op en toen was de stad pas twintig jaar per spoor met Amsterdam verhonden. Nog ta 1836 verzette de Kamer van Koophandel zich tegen een spoorweg naar Keulen. Ze adviseerde een systeem van „snelvarende trekschuiten". Eerst in de tweede helft van de vorige eeuw zag men aarzelend de gouden mogelijkheden van het door- voerverkeer dat Rotterdam tot de groot ste transitohaven van de wereld zou maken. In onze eeuw werd Nederland pas weer een volwaardig l|d van de Europe se volkerengemeenschap. Er kwam een sociaal klimaat waarin ook de drukke rijen weer ruim adem konden halen. Van Waesberge deed dat ook en groeide door enkele fusies uit tot het bedrijf dat het vandaag de dag is. i ju» - i - -V „Anno 1599"'•is de titel van een boekwerkje dat de Drukkerij Ven Waesberge, Hoogewerf-en Richards N.V. te Rotterdam beeft uitgegeven ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan. Het behandelt, zo staat op het titelblad de merkwaardige histo rie van het geslacht Van Waes berge, drukkers en boekverkopers, verhalende hoe Jan van Waesberge om de geloofswille Antwerp ver liet, in Rotterdam stierf en boe zijn zoon Jan in deze goede stad, op de Marckt in de Fame, het bedrijf stiebte, dat nog 'Steeds flo reert, na 375 jaar. Naast afbeeldingen van diverse werken die in de loop der tijden zijn uitgeven en een 18e eeuws stadsgezicht, geeft vooral de tekst een goede kijk op bet drukkers- ambacht zoals dat zich iu de Maas stad heeft ontwikkeld. Een dergelijk (drukkers) initiatief is te prijzen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Bij de „Damclub Schiedam" was vrijdagavond in de consistorie van de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat de prijsuitreiking van het damkampioenschap van Schiedam. Zoals we reeds eerder meldden, was het de 52-jarige J. C. Onink, die de hoogste eer voor zich heeft opgeëist, door ongeslagen op de titel beslag te leggen. Overigens maakte de 70-jarige H Mirck ook een uitstekende beurt, door zich bij de tweede prijswinnaars te voegen. Die tweede prijs werd toegekend aan drie heren, t.w. W. C. Heuvelman, H. Mirck en R, W. de Vries, die allen tot 8 punten kwamen na 6 partijen. Kam pioen Onink behaalde 11 punten, even eens uit 6 partijen. Daaronder volgden J. de Wilde <64), C. den Boer (6—3) en B. Quist (6—1). Wedstrijdleider en secretaris A van Otterloo reikte de bekers met een toepas selijk woord uit. Hij vond het een gunstig teken dat vorig jaar acht dam mers deelnamen aan de strijd om. het kampioenschap en dit jaar twaalf. Hij feliciteerde de heer Onink met zijn ongeslagen kampioenschap en prees hem, dat hij op zijn leeftijd nog de bovenste sport van de damladder van Schiedam had bereikt De aanwezigen hadden een gul ap plaus voor de veelvuldige kaïnpioen over. Daarna werden de heren R. W de Vries, W, C. Heuvelman en H. Mirck naar voren geroepen en ook zij ontvingen uit handen van de heer v, Otterloo een beker, zij het wat klemer dan die van de kampioen. Bovendien kon de heer Heuvelman meedelen dat binnenkort nog een beker tje verwacht kan worden, omdat de Damclub Schiedam enkele dagen geleden een 168 overwinning op Excelsior heeft behaald, waarvoor een beker beschikbaar gesteld was. Na dit officiële gedeelte werden nog bordenwedstnjden gespeeld waarmee men ook op de komende clubavonden hoopt door te gaan totdat volgend jaar weer de aandacht wordt gevraagd voor het persoonlijk damkampioenschap van 1966. Het Rijnmondgebied is het belangrijk ste knooppunt van de wereld en zekep voor Europa. Wij kunnen als Christenen niet alles over ons heen laten gaan en moeten beseffen in een dynamisch gebied te leven. Als Rijnmondraad zullen wij straks de luchtverontreiniging moeten bestrijden en proberen het met zover te laten komen als m Londen en het Ruhrgebied. De Rijnmondraad zal richt lijnen moeten geven wat er gedaan zal moeten worden, ook wat betreft wegen aanleg en het openbaar vervoer. Nie mand weet momenteel hoe het zal gaan, maar er zal getracht moeten worden van de Rijnmondraad een werkend or gaan te maken. Voorlopig zal de Rijn mondraad gaan besturen op bescheiden schaal. Na de pauze werden op de forumleden verschillende vragen afgevuurd, met be- trekking tot havenplannen, he, werk van de Rijnmondraad, het samenstellen van streekplannen e.d. Hat forum gaf ant woord. maar stelde ook dat men voorlo pig moet afwachten hoe de Rijnmond raad zich zal ontplooien in de toekomst. De leden juichten het toe dat de raad er komt. Het was jammer dat deze interes sante avond zo weinig belangstelling had. Vóór de competitie had Argus reeds eerder dit stuk gespeeld, maar ditmaal betekende het een feestelijke afsluiting van het toneelseizoen 19641965, dat in de Harmonie werd voortgezet met' een bal. Wethouder H. K. van Minnen, die eerder op de avond in gebouw Triangel tachtig prajzen had uitgereikt aan scho lieren, die hadden deelgenomen aan een kleurplatenwedstrijd, bracht na afloop van het blijspel een compliment aan Argus voor de wijze waarop „Knecht van twee meesters" werd gespeeld. Hij sprak tevens de wens unt, de Argus m de toekomst nog meer mees ters zou krijgen, teneinde daarvoor op te treden. De wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Combinatie, alsrned een fraaie beker als blijvende prijs, overhandigde de heer Van Minnen aan de secretaris van Argus, de heer P. Wapenaar. De heer Van Minnen deed een beroep op de toneelverenigingen om te trachten het spelpeil te verhogen. Hij vond het verschil m bepaalde punten nogal groot. Argus behaalde 68 punten, gevolgd door de toneelvereniging Ons Aller Doel die met 56 punten de tweede beker ontving. De derde beker verhuisde naar de pnjzenkast van De Fakkel, welke vere niging 46 punten noteerde. Detoneel- groep Hollandïa werd vierde met 45 punten en dat betekende het in ontvangst nemen van een medaille op standaard. De voorzitter van de C.v.P., de heer A. van Vliet, die a-le spelers een attentie had uitgereikt, overhandigde herwneringsmedahles aan de vertegen woordigers van de overige vier deelne mende verenigingen. Dat waren de E N.C.K. met 42 punten, O.N.I. met 41 punten. Spirit met 38 punten en tenslotte de toneelgroep van de perso neelsvereniging 't Hof, die het met 36 punten moest doen. VLAARDINGEN De kleurplaten- wedstrijd voor de schooljeugd is dit jaar opnieuw een groot sucees gewor den. Het Vlaardings Drankweercomité had 2700 platen uitgereikt, waarvan er 1800 gekleurd werden terug ont vangen- Tachtig scholieren kwamen In aanmerking voor een prijs, in de vorm van een koekenbon. Voorzover de gelukkigen aanwezig wa ren, ontvingen zij hun boekenbon vrij dagavond in gebouw Triangel uit handen van de wethouder van onderwijs, de heer H. K. van Minnen. Tevoren hield de. wethouder een korte toespraak waarin hij zei respekt te hebben voor de mensen, die zich schrap zetten tegen misbruik van alcohoL Hij noemde dit een lofwaardige zaak, waar moed voor nodig IS. De heer Van Minnen toonde zich verheugd dat en de tchool en de ouders en de jeugd zelf belangstelling toont voor de kleurplatenwedstrijd van het Drankweercomité en hij hoopte dat dit eenvoudige werk ondersteund zal blijven worn en. Ga voort met dit bijzonder nuttige werk, aldus de wet houder aan het eind van zijn korte inleiding. De heer M. de Snaijer, voorzitter van het Vlaardings Drankweercomité dankte de ouders en het onderwijzend personeel Links wedstrijdleider en secretaris A. van Otterloo van de ,fiamciub Schie dam", die de heer J, C. Onink de beker overhandigde, die hij venoierg door het damkampioenschap van Schiedam op zijn naam te schrijven. Achter hen de heren R. W. de Vries, W. C. Heu velman en H. Mirck, die ieder een tweede prys kregen, omdat zij niet een gelijk aantal punten onder de kam pioen eindigden voor hun verleende medewerking aan het welslagen van de wedstrijd. Hij sprak de wens uit, dat de ouders hun kinderen altijd zouden wijzen op het gevaar van drankgebruik en dat daar niet lichtvaardig over moet worden ge dacht Hij merkte op, dat Nederland 40.000 alcoholisten heeft en voegde er aan toe, dat eenderde van het aantal ongevallen in Nederland te wijten is aan misbruik van alcohoL VWWWVWWWWVSAAAAO ZATERDAG 29 MEI 1915 Onze onzijdigheid. De Ministers van Buhenlandsche Zaken, van Justitie, van Marine, van Oorlog en van Koloniën, daartoe door de Koningin gemachtigd, brengen ter kennis, dat de Nederiand- sehe Regeering in den tussschen de met Nederland bevriende mogendheden Italië en Oostenrijk-Hongarije uitgebro ken oorlog volstrekte onzijdigheid zal in acht nemen. Duitsche vrouwen en kinderen. Giste rennamiddag zijn met het stoomschip Batavier IV uit Londen in Rotterdam aangekomen 52 uit Engeland uitge weken Duitsche vrouwen en kinderen. Onder geleide van mevrouw Dickson van het International Women Relief Committee hebben zij den overtocht gedaan. By aankomst aan de Boompjes werden zij opgewacht door den Heer Werner, secretaris van het Duii.ee con sultaal, en een paar dames van het stationswerk. In het Duitsche zeemans huis en in het Tehuis op den Haring vliet zouden zij den nacht doorbren gen; vandaag vertrekken zij per spoor naar Duitechland. OAOA/WWOA/WWVWWWAC Intussen bleef er nog een bekertje over, dat na de woorden van de heer Van Otterloo toch ook een bestemming kreeg. Voorzitter W. C, Heuvelman zei, dat de „Damclub Schiedam" juist dezer dagen van de Rotterdamse Dambond de beker voor het behaalde kampioenschap m de eerste klasse had ontvangen Aangezien er nog geen pnjzenkast 'is (komt die soms hier te hangen tzt.") meende de voorzitter er goed aan te doen de beker te overhandigen aan de heer Van Otterloo, aan wie allen deze beker gunden, getuige het applaus daar voor. /"lENTRUM-Rezemschoou" is de naamt van de nieuwe grootscheepse actie, die vandaag start. „Opgeruimd Staat Netjes" gaat hiennee een nieuwe periode in. De campagne heeft tot doel overal in de stad centra te vestigen, die bezemschoon zijn en om deze centra steeds verder uit? te breiden. Het eerste stukje is de Coolsingel voor stadhuis en postkantoor. Het wordt een grootse demonstratie, waaraan vele be- kende Rotterdammers, muziekkorpsen, showbands, honderden turnsters en scho- lieren deelnemen. Eigenlijk werd de actie vrijdag al ingezet, toen leerlingen van de Havenvakschool om half tien vertrokken vanaf de Ahoybal met een oplegger, waar op een dertien meter 1 lange scheepsmast - lag. Voor het stadhuis hebben zij de mast opgetuigd waarna een kraanwagen de maat (met vier raas) neerzette. Om half drie volg de. vanmiddag de demonstratie voor het stadhuis met het optreden van de Ahoy- showband. De harmonieorkest van SiJV'en SVDB hadden dan al marsen door de stad achter de rug. Om tien voor drie- gaven hoornblazers van de Marinierskapel der Koninklijke Marine burgemeester W. Tho- massen te kennen, dat hij naar het voor beeld van Tromp de bezem in de mast kan hijsen. Toen het hoogste punt was be- reikt speelde SVDB zeemansliedjes. Hierna: zong Kotte's Mannenkoor het speciaal inge studeerde lied „De bezem, de „bezem" waarop honderdtwintig turnster» van de turnvereniging Hollandïa op het voor het stadhuis vrijgehouden gedeelte een be wegingsspel uitroerden, dat de wenselijk heid van een schone stad in beeld brengt. Onmiddelijk daarop kwam een défilé van ROTEB-materieel zowel oud al» heel nienw. Honderd leerlingen van de Havenvakschool en vyftig meisjes van een huishoudschool begeleidden gewapend met bezems de stoet. Twintig jongens veegden eik papiertje dst nog op het traject lag, op. SCHIEDAM- Herv. Gem. Grote Kerk 10 ds, Hoffman, 17 ds Vergunst: Bethelkerk 10 ds Spallng. 19 prof dr Beekenkamp; Opstan. dtngskerk 10 da Jansen, 19 da Voaa: Vredeskerk 9 en 10 45 mej. ds Bos, 13 da SpaJingr: Dorpskerk Kethel 10 ds Hemmes, 19 ds. Van Noort: De Bank Kethel 8.39 ds Hemmes. Geref, Kerk Oosterkerk 10 da Couvée, 17 ds Van Dalen; Kethel D« Ark, 9.30 ds Krijger, 14 30 ds Couvée: JSagnalie Del Kerk 10 ds Nammensma. 17 ds Couvée; De goede haven 10 ds Van Dalen, 17 ds. Krijger: Julianakerk 10 ds Bouw- knegt, 17 ds Nammensma, Chr. Geref Kerk 10 en 16 ds Drent. Herv. GereT Evang, Gebouw Irene, Nieuwe Haven 155. 10 ds Vergunst, 17 Grote Kerk -ds Ver- «uast. Leger des Heils Lange Haven 27, 10 iieiiiglngsdienst, 12.15 zondagssctooot, 18.45 openluchtpred. Gerr. Verboonstraat, 19.30 verJossing&samenkomst. Vrtje Chr Geref Gem Tuinlaan 50, 10 en 16 ds Usselstein, - Oud Ceref, Gem. Jeugdhuis Haven 97, 10 en 17 ds. Luitjes. VLAARDINGEN: Hervormde Gemeente: Grote Kerk 10 ds J. van Noort, 17 ds Bouterse; Nieuwe Kerk 10 ds Sefaouten, H.A, 17 dhr Hoogendam; Bethelkerk 10 ds Biesbroek. 19 ds Bouterse: Immanuëlkerk 10 ds Hoorn, 19 ds Schouten, Kebobothkerk 3 d'hr Hoogendam, 10 30 ds Blei, H. Doop. 39 dhr J, van. Lambalgen: Ichthnskerk 10 dhr A. van Zetten. 19 ds Kolkert. Gereformeerde Gemeente: Kerk West- nieuwtand 10 en 17 leesdienst. Reruon- strants.Geref. Gemeente: Kerk HoHaan 10 ds Haan Holy-Zlekenhuls: 9 ds Tiemers- ma. Christ. Geref. Gemeente: Zaal Dijk- steeg 6, 10 en 17 uur dhr Nljhof. Christ. Geref. Kerk: Kerk Emmastraat 10.45 en 17 ds Brandama, Aula H. de Coekschool. 9 ds Brandsma, 15 ds, Drechsier, Geref. Kerk:. Ooeterkerk, 10 ds. Tiemersma, 17 ds Swen: Emmauskerk, 9 en- 10.30 dr. Bos. 17 ds Kouwenhoven; Bnlëlkerfc 9 en 10.30 ds, Heynen, 17 dr Bos; Maranathakerk 10 ds, Kouwenhoven, 17 ds Tiemersma. Leger des Heus: Gebouw Baanstraat 10 Opdrachts- vssbank, 19 30 Verfoaslngssamenkonxst, lef. der kapitein Palstra. MAASSLUIS: Herv, Gem 10 ds Kalkman. 19 ds Vogel; Herv. Rusthuis 8 da Vogel r Ichtuscentrum 10 30 ds Vogel: Jeugd- en Klnderkerk Sursmn. Corda 10 dhr Spijker" Cat. lokaal Grote Kerk 10 me}. De Visser; Gen. de Wetstraat 10 dhr Van der Pol. Geref. Kerk Immaauëlkerk 930 ds. Aaf.' tink, 36 30 ds Duurscma; Marsnathakerkf <UQ ds. Duursema, 16 30 da. Aafitak. Geref. Kerk Vrtlgem A30 en 14.30 ds Vonk. Chr-, Geref. Kerk 9,30 en 1630 ds. De Jong Ha! Ned. Prot, Bond 10,15 -ds Scheper. Leger de* Heil* 10 heiligingsdlenst, 18.45 Open- luohtsamenkomst op de Markt 49.30 Ver- lossingasamenkomst olv. luit Bouwman. 12 zondagsschool. 16.30 Kinder:,anenkorrst. MAASLAND: Herv. Gein. 10 ds. Kcijzer 19 klnderkerk. Geref. Kerk 10 en 19 dis Potjer. t HOEK VAN HOLLAND: Herv. Gem. 10 eu 19 ds Wassink. Geref. Kerk 10 en 19 ds" S" «"v- «vang 14.30 ds Vroeginde- „welL Vrijz. Herv 19 ds. Mulder. - R®2ENBURG Herv Gem Imrrwmueïkefk* 7 930 ds Westerveid, 19.30 ds Btehraek- u Westerkerk 930 d» Duvekot. Geref Kerk rtt'30. ds^Ter Hoeve. Chr._Geref., Kerk 930 dr Biesma. 18.30 ds Siwm»;; nstv'MJI^ w.w uji IO.AU OS JF ïïf JFerSc vriJ*t3n 9j*3 leesdienstv»; ds De Boer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1