isisgaiipii SIOOKDEMONSTRATIE lag in Zwart janstraat te Rotterdam Bekend, sociaal voelend, man ALEWIJN DE GROOT OVERLEDEN (69) Bekleedde zeer veel functies Sluis bij „Vijfsluizen" moet ruimen voor weg Serie gymnasiasten (25 en MMS-sters ffeslaajor< Start ie-Nassau 'Mijnramp in Japan: 120 ingesloten Shiedamse bedrijven onder de loep i 15) MIHlU'Nilill „Harmonie" en WF in de prijzen Chef administratie LTS Delfland akkoord met sloop Rectoren reikten diploma's uit Vrouw door vrachtauto overreden Geslaagden van Sted. Gymnasium „Lopend patiënt" wilde uitslag weten Sigaretten gestolen uit fabriekskantoor Diploma's leerlingen nijverh. avondschool DINSDAG I JÜNI 1965 JEZINNING FSTEKEN MEERWAARDE JCHIEDAM Er zijn in Nederland slechts:twee fabrieken, die zich gespecialiseerd hebben in het maken van persoonlijke beveiligingsmiddelen, zoals bedrijfsbrïllen, stofbrillen, lasbrillen, gelaatschermen, eimen en 'gappen, veiligheidshelmen etc. In West-Duitsland zullen er niet veel méér zijn én over de gehele wereld is hun aantal slechts gering. Toch kan de moderne industrie er niet buiten. Overal waar fabrieken zijn, liggen potentiële afzet markten voor deze nuttige beveiligingsmiddelen, waarvan het massale gebruik inhaerent is aan de geweldige industriële produktie van vandaag. Hoe uit een opticiënswinkel een moderne fabriek kan ontstaan, vernamen we dezer dagen uit de mond van de heer W. A. J. Notenboom, direkteur van Zölfner N.V., Fabriek van Persoonlijke Beveüigings- middelen, aan de Bokelweg 42-46. JJEEDS jaren geleden was er in de Zwart janstraat te Rotterdam een druk-beklante opticiënswinkel, waarvan de heer Zöllner eigenaar was. Het was een bekende zaak in het noorden. Dikwijls kwamen er klanten met extra moeilijke karweitjes en de hulpvaardige brillenspecialist verhielp die tot hun genoegen. Uit deze vakkundige service groeide tenslotte een grotere zaak, een jong bedrijf van beveiligings middelen, dat in 1948 werd ge vestigd aan de No orderkanaalweg. JCHIEDAM Op 69-jarige leef tijd overleed het afgelopen weekeinde, naar eerst thans be-j kend werd, de heer Alewijn de Groot, Tuinlaan 62. Hét heengaan j van de- heer De Groot berooft Schiedam van een van- zijn. be kendste inwoners, een zeer so-j ciaal voelend man. Exclusief Arbeidsintensief Een bedrijf als -Zöllner. N.V,, dat zorg moet dragen voor de persoon lijke veiligheid van de werknemers ;in de industriële sektor van het maatschappelijke leven, staat na tuurlijk in voortdurend nauw con tact imet de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie, die in Neder land streng de hand houdt aan de voorschriften. f 'nndaag p" morgen SCHIEDAM De speldjesactie ten bate van de sporthal ging maandagavond van start. Leden van de sportvereniging „Schiedam" liepen in de Burg. van .Haarenlaan speldjes te verkopen. ?i -.1- »ti |j4N de vooravond van de verkie zingen voor de Rijnmondraad Hnoge een ogenblik van bezinning op Ljjn plaats zijn. Men durft wel eens te IbeiwrêTi, dat deze gehele Rijnmond ffe massa niet aanspreekt. Des te erger li'oor onze vaderlandse democratie, fantwoorden wij dan. Trouwens het l'begrip „massa" heeft in feite iets IjelyJcs. Wis behoren ertoe? De massa, fdat bent u, dat ben ikdat is de an- fiere mens. En elk mens, ook de nede rigste en geringste, is een wereld op Ijjcfi zelf. een'schepsel Gods. De Chris- ttelijke Relegie kent slechts de naaste. rpe programma's van alle mededingen- |de partijen hebben heel veel met el kaar gemeen. Ze spreken allemaal van de noodzakelijkheid van een leefbaar fbestaan, van veel recreaticgroen en Iran nog meer woningen, van lekker Idrinkbaar water, van goede verbin- |dmgan, bruggen, tunnels en wegen, ft-aa een prima georganiseerd openbaar Ijiervoer met bussen of metro. Op ma terieel gebied lopen alle deze wensen prachtig parallel en men zou geneigd zijn blindelings het eerste het beste Pakje rood ts maken. Dan ben je er Imaar vanaf ook.' '/OPPERVLAKKIG beschouwd lijkt P het dus, zoals de volksmond het 'meer plastisch dan esthetisch uitdrukt ■,.één pot nat". Doch we moeten dur ven „afsteken naar de diepte". De po litieke rationalisten, die onderdak Vinden in partijen van velerlei begin ;selert, heben wel eens de euvele moed ie beweren, dat-de confessionele par 'tijen in feite uit den tijd zijn en aam 'gezien ze meestal daarbij een agres sieve houding aannemen, decreteren [ze er maar gelijk bijze moeten maar jzo gauw' mogelijk verdwijnen! Wat Zouden ze lachen.... :rrOCH zouden de confessionele par- A tijen, in casu de Protestant- christelijke groep (AR/CH) zelf ge makkelijk tot de aanval kunnen over- ;gaan. Ze beziten een geestelijk wapen, 'dat hun opponenten tenenenmale Smissen en dat is hun levensbeschou welijke achtergrond. Dit is hun plus punt Zoals een eerlijke communist in 'Sowjetunie aan de secretaris van tón partij schreef: „We heben thans een TV'-toestel, we hebben het inder- 'iaad veel beter dan vroeger. Feitelijk ■bezitten we alles, wat ons hart begeert 'en toch ontberen we „iets." We zijn 'inderdaad niet gelukkig. Niet bij ibroodniet bij het stoffelijke alleen, kan de mens leven. Men spreekt wel [eens van de.„m.é ér waarde". Deze he lpt in geestelijk opzicht .alleen de christelijkelevensbeschouwing; ook op staatkundig en maatschappelijk ■jerrein. DAGELIJKS VAN M TOT 10 UUR GEBOUW "ATRIUM" KAREL DOORMANSTR:. .143 SCHIEDAM In de Nassaulaan ter hoogte van de Westerkade trof men maandagmorgen om elf uur de 58-jarige G. Z, aan, die slechts gekleed was in pyama met een ochtendjas. Hij bleek een patiënt van het Gemeenteziekenhuis te zijn, en was even komen kijken of hij een prijs had gewonnen op zijn lot. Daartoe was hij gelopen naar het huis van de collektrice van de Staatsloterij aan de Nassaulaan. Toen hij een en ande- had gekeken, liep hij kalmpjes naar het Gemeenteziekenhuis terug. l SCHIEDAM De Harmonie-drum band en de drumband van „Wilton- Fijenoord" hebben zaterdag met succes 'deelgenomen aan het concours, dat „Me tro" op het Quiek-terrein in Den Haag Leeft georganiseerd en waarvan de baten len goede kwamen aan het Bode Kruis. I De drumband van „Harmonie'' nam inet 50 man deel aan dit concours en men kwam uit in de afdeling Uitmuntendheid. De Schiedammers kwamen in hun fraaie rode costuums tot een eerste prijs met suet minder dan 261 punten. Tamboer- maitre B. den Breeyen kreeg 49 punten. De Koninklijke Militaire Kapel trad tijdens de pauze van dit concours op. iJfarmonie" gaat opzaterdag 26 juni tiaar Maassluis om bij Verolme te spelen, terwijl men op zaterdag 3 juli deelneemt ®an_een concert in Zwolle, uitgaande van de Chr. Fed. van Harmonie- en Fanfare- gezelschappen. de drumband van „Wilton-Fijen- oord maakte ■een goede buurt bij het concours op het Qulck-terrein. WF kwam int m de eerste afdeling en kreeg eveneens een eerste prijs en wel met i» u Pu,nt (252 was het maximum aantal behalen punten). Tamboermaitre H. Weyer kreeg 45,9 punten. WF nam met la man deel aan dit muzikaal festijn, dat na afloop natuurlijk feestelijk werd (gevierd vanwege de behaalde prijs. Wat eenmaal de Duitse dichter Bückert onder woorden bracht, dat alles reeds in de kiem besloten ligt en dat alle groei in feite slechts een ont vouwen ervan is, werd hier weer eens een keer daadwerkelijk in het bedrijfs leven verwezenlijkt. jr Het bedrijf groeide in ongeveer der tien jaar tijds uit zijn jasje". Wat be drijfsruimte betreft had het aan de Noordderkaneelweggeen expansiemoge lijkheden meer. In Rotterdam .waren deze trouwens niet» te vinden en mén. zocht derhalve (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de nacht van maan dag op dinsdag is er ingebroken in de machinefabriek van de N.V. Bavo aan de Gustow-eg. Men kwam. aan de achterzijde van hef prnid binnen en ontvreemdde uit het fabriekskantoortje enkele pakjes siga retten.- OSCHIEDAM De 17-jarige A. H. van Schijndel, wonend aan de Singel, werd maandagmorgen op de hoek van ue Hoogstraat en de Broersvest plotse- ling onweL Hij zakte in elkaar en raak te buiten bewustzijn. De G.G.D, bracht de jongeman naar huis. (Van een onzer redacteuren) De veelheid van zijn functies en van zón werkzaamheden is niet volledig te beschrijven, zozeer was zijn optreden verweven met de vele vlakken van de samenleving in Schiedam. Oe heer De Groot, directeur der SpirKnsmaatschappli Gebrs. De- Groot, lange Kerkstraat 36, kreeg in de nacht van 12 op 13 mei een hevige hartaanval. Hij werd naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen geleden overleed. EyEN der laatste foto's, die van de heer Alewijn de Groot werden gemaakt: vlaghijsen bij het hoogste punt van het NPB-bejaardentehuis. Alewijn de Groot, die een. neef was van de bekende pionier op sociaal terrein uit vroeger dagen M. C. M. de Groot, beheerde gedurende onge veer 45 jaar het fan:iliebedrijf.- In 1960 werd hij voor zijn vele verdiensten onderscheiden met het Ridderschap in elders. In 1961 betrok'men het huidige fabriekspand, waar men eventueel nog wel een verdieping op kan zetten. Se dert vier jaar beschikt men over een be drijfsruimte van 600 vierkante meter, een kantoorruimte van negentig vierkante meter, en vlakbij over' 100 vierkante metèr opslagruimte voor de aanvoer van de ruwe, onbewerkte materialen. De heer Notenboom, zelf ook opti- ciën en gewezen assistent van eén oog arts, is vanaf de ingebruikneming van Het nieuwe pand direkter van de N.V., de heer ZölLnér, die de zevéh kruisjes v reeds is gepasseerd, is commissaris van de onderneming. ER gaat veel om in dit typisch-exclu sieve 'Schiedamse bedrijf, dat door zijn grote export heel wat deviezen in hét laadje brengt en zoals het in de handel gaat:, één haakt in het andér.. ander. Juist door deze export komt de Nederlandse industrie aan haar zo nood zakelijke beveiligingsmiddelen tegen re delijke prijzen en met een kwalitatief hoog- karakter, want de export dwingt de direktie het besté te leveren. Ze moet steeds waakzaam zijn, niet slechts „bij", maar vooral ook „voor" te blijven op de concurrerende fabrieken in het bui tenland. Zo juist, is Zöllner N.V. begonnen met pogingen, om vaste voet te krijggen op deAmerikaanse markt, waarvan het kwaliteitsgehalte van de artikelen het hoogst genoteerd staan. Hier moet vooral prijzenpolitiek het doen. „Dé wereld is ons arbeidsveld" zou derhalve het de vies, kunnen zijn van deze fabriek, die haar produkten verzendt naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de Scandinavische landen, België, Frank rijk,; Italië en zelfs naar Duitsland, welk laatste land ondanks 'zijn 'nooit gèziene hoogconjunctuur op het gebied van per soonlijke bedrijfsbeveiliging nog een eind achter. Nederland komt. Van een Engelse firma hééft het Schiedamse- bedrijf de alleenvertegenwoordiging voor Neder land en België van plastic helder glas. DE produktie van Zöllner N.V. is bij zonder arbeidsintensief, wat in ver band met de huidige hoge lonen natuur lijk Invloed heeft op de kostprijsbereke ning. Er werken ongeveer dertig mensen in de deze fabriek. In de afdeling expe ditie werkt een aantal getrouwde dames, dat. er „een centje", wil bijverdienen.- Ze vormen niet bepaald de meest vaste kern van het personeel, maar elke direktie is tegenwoordig al zielsblij, als deze on ontbeerlijke „hulptroepen van het krappe bedrijfsleger" zich 's morgens melden. Bij onze - bezoeken aan de bedrijven valt ons steeds óp, welke zware inves teringen, machines en apparaten vragen. Wat denkt u bijv. van vijftigduizend gulden aan matrijzen, die nodig zijn om een enkel produkt te leverengo- een enkel, produkt te fabriceren? Zöllner .N.V.levert hoofdzakelijk aan de groothandel. De'» héér „Npotenboom .rekt ér diltwjjls 'Èelf op' dit om zijn "re laties en vakbeurzen ér béstaan zelfs speciale lasbéurzeh te bezoeken. Deze beurzen vormen-de trefpunten, voor fa brikanten en handelaren, waar riten te vens tot zaken,komt,'zegt hij. In de grote bedrijfsruimte werken de vakmensen rustig aan hun hydraulische persen, de bandslijpapparaten en de slüp- apparaten. Géén zwaar, doch wel'nauw keurig 'werk. Duizenden artikelen ver- Ia tèn elke dag de fabriek. De werkers in dé technische industrie, zowel in eigen land als ver ovér de grenzen, dragen Zöllner's overzet-klapbrillen, die geheel vervaardigd zijn van plastic, met plastic montuur en ruime'ventilatie' door middel van zes ventilatiekapjes, waarbij de gla zen .gemakkelijk verwisselbaar zijn door middel van aande binnenzijde van de bril aangebrachte plastic schröefringen. Geen enkele lasser mag meer werken zonder lashelm of laskap, gemaakt van polyester of vulkaanfiber en de heires en demijnwerkers kunnen hun valhelm bij hun werk evenmin ontberen. Ban zijn er de respirators voor stof, verf spuiten etc., terwijl het Athermal-las- glas onontbeerlijk is bij autogeen- en elektrisch lassen. Het is is tweezijdig gepolijst, optisch zuiver en gekeurd door KEMA. (Van een onzer verslaggevers) DELFT Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland stellen de verenigde rijkswaterstaat voor vergunning te verle nen voor het slopen van de uitwaterings sluis bij de Vijfsluizen, die bij opheffing van de Poldervaart geen functie meer zat hebben. De verwijdering van deze'sluis is overigens noodzakelijk in verband met de aanleg van de noordelijke toegangs weg tot de BeneluxtunneL Om een gelijkvloerse toegangsweg met de pro vinciale weg öp de Maasdijk (in Schiedam de Vlaardingsedijk, in Vlaar dingen de Schiedamsedijk) te'vermij den moet deze weg op lager .niveau op de bianenberm .van' de 'dijk worden gelegdffJat kan alleen, gebeuren, als de sluis wordt afgebroken. Om stagnatie, van het werk te voorko men hebben dijkgraaf en hoogheemraden (omdat de verenigde vergadering de vergunning moet verlenen) alvast 'een opzegbare vergunning verstrekt voor het maken van twee dammen ter weerszijden van de sluis. De vergunning kan worden gegeven mits bet rijk zich verbindt in de plaats van de te slopen sluis een spuikoker te bouwen als de opheffing van 'de Poldervaart onverhoopt geen doorgang zou vinden. Een ander voorstel aan de vergadering van Delfland betreft het verlenen van een bijdrage van 17.250 In de kosten van afdamming van het Amersgat, die de Oranjepolder heeft ondernomen. Een nieuwe uitwateringsduiker naar het Oude Spul werd tot stand gebracht Daardoor kon de duiher in het Amersgat naar de Waterweg vervallen. De afwatering van alle gronden - in de Oranjepolder ge schiedt nu op Delflands boezem. De kosten van deze werken hebbes ƒ35.500 bedragen. De afdamming heeft het gunstige gevolg dat bij de aanleg der nieuwe rivierwaterkering geen re kening meer behoeft te worden gehou den met de afwatering van de Oranje polder naar de Waterweg. De verkre gen kostenbesparing wordt op 120.000 geraamd. Een besparing van ongeveer 1(7.000 is bereikt bij de aanlog van de toegangsweg naar de Kruitsteiger, die het rijk had geprojecteerd. Dijkgraaf en hoogheemraden vinden het billijk dat de Oranjepolder een bijdrage krijgt in de extra kosten, die kunnen wprden gesteld op 25.000. Het is redelijk dat daarvan 70 pet: of ƒ18.750 wordt vergoed. Het rijk is desgevraagd bereid gebleken het ingevolge de Bijdra gen wet Deltawerken Uitté keren deel voorlopig-75 pet., reeds nu beschikbaar te 'vSfe Van het bedrag van 18.750 dient 1.500 tan: laste der werken voor' dé Kruitsteiger te worden gébracht.T de Orde van Oranje-Nassau. De begra fenis geschiedt morgen, woensdag, op de algemene begraafplaats. De overledene werd in de naoorlogse periode zeer bekend als lid van het tri bunaal, dat van 1945 tot 1948 werkte. Veel werk heeft hü ook jarenlang verzet als bestuurslid der Nederlandse Pad vinders Vereniging. Een niet minder bekende functie van de heer De Groot was het penningmeesterschap van de Schiedamse Gemeenschap, dat hij sedert de oprichting tot enkele jaren gelsden vervulde. machine 21 Roterdamer omg inspr Ook was de heer De Groot financier op velerlei gebied en ais zodanig heb ben vele instellingen van zijn sociale instelling geprofiteerd. Zo staat zijn naam voor de oprichting van het bejaardentehuis „Frangois Haver- schmidt", van de Néd. Protestanten Bond. waarvan hij lid was, aan de Willem de Zwijgerlaan. Dit gebouw zal in augustus worden ge opend. In de hal sctaat het borstbeeld van de heer De Groot, dat hij in april 1963 zelf onthulde. Bij het bereiken van het hoogste punt hees hij,'in no vember 1964, de vlag. Mede door zijn activiteiten; was de bouw van betrestaurant „Europoort" aan de Maasboulevard mogelijk. De heer Alewijn de Groot was ook de man, die de som schonk, waardoor het mogelijk werd bij dit restaurant een pasend or nament op te richten, dat thans bekend, staat als de „Eurobaak". Door z(jn be middeling voorts werden borden met vlaggen van alle naties aan de' Maas boulevard geplaatst. Het was ook'weer de De Groot, die als man achter de den tn het algemeen en ■voor Schiedam In het bijzonder, et behouden, Tenslote had hij. veie belangen in. be- drijven, zoals de bakkerij Vlug In Schie dam; de Vlaardingse rederij „De Vol- hardiug", de drukkerij „De Eendracht". SCHIEDAM .Hédenmidag omstreeks een uur kwam de gehuwde wielrijdster mevrouw H. Jongebreur, wonend in de Voornesestraat, in de Nieuwe Maasstraat door onbekende oorzaak te vallen. Zij viel onder het achterwiel van een pas serende vrachtauto, bestuurd door 3. C. terecht eh werd dermate gewond dat zij ter plaatse overleed. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De reeks van diploma-uitreikingen is begonnen. Zo wel bet Groen van Prinsterlycemn als het Gemeentelyceum heeft maandag zijn eerste geslaagden van dit jaar afgeleverd. In de aula van het Groen van Prinstererlyceum verrichtte drs. R. van den Bosch zijn eerste diploma-uitrei king aan 25 geslaagde gymnasiasten. Het waren voor Gymnasium-Alpba: Jan Bos, Does Bruui (Vlaardingen), Jacob Bijl, Bep Dekker. Ineke Knook (Schiedam), Jacqueline Lodder, (Vlaar- dingen), Jenny Sonneveld (Schiedam)! Marlène Stam (Vlaardingen), Anneke Wisman (Schiedam), Bram. van IJperen en Frans van Zetten (Vlaardingen. Her examen: drie. Afgewezen: geen. Gymnasium-Bètha: Corrie van den Berg (Vlaardingen), Kees Blokland, Ma rianne Borst (Schiedam), Arend van Buuren, Gedeon van Da m(Vlaardingen), Frits Dijkstra (Schiedam), Hanneke Evers (Maasland), Teneke Jager (Vlaar dingen), Rob Kraan. Dirk Kroon (Schie dam), Roel van Neerbos, Ton Spruit, Job gCHlEDAM Bij Koninklijk Besluit s van 26 mei werd aan de heer J. ^tempelaars, geboren op 12 mei 1905 Kethel en Spaland, thans gemeente peinedam eri wonend in Schiedam aan »e vondellaan 17b, wegens langdurige ea trouwe dienst toegekend de ere medaille verbonden aan de orde van vtanje Nassau 3n goud. -(*rcade: „Natuurgenot in huis", Con- factavonci, 20. Haish. en Ind. school, Pr. Mauritsstr., fpenb. lessen, 14 30 en 19.30. K,hi iblld "DE ROTTERDAMMER", .™®e redactie Lange Kerkstraat 28 b io (b S-g. 115588, toestel 52, b.g.g. A.v,ij-Uur alleen voor redactionele f^GELEGENHEDEN 195885 en 280037. itrr?D£-hap: J- v. Gogh, Dr. Zamenhof- ku i?'teI- 152400. fii« k n bei°rglng: Agentschap (adr. daS- van 18.30-19.30 uur. Lvrfaafrijke telefoonnummers: Alarm ^7^ 264668, alarm brandweer 269123, g? °-G- en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein tel 267532. De heer Tempelaars trad op 1 juni '925 in dienst bij de Vereniging De Ambachtsschool' voor Schiedam e.o.. thans genaamd De Technische. Schooi .voor Schiedam e.o., waarvan hij chef. van de administratie is. zodat hij dus eerstdaags zijn 40-jarig jublileum aan deze school zal vieren. Vooral de laatste jaren hebben veel energie van de heer Tempelaars ge vraagd gezien de nieuwbouw in 1951 en de verbouwing e.d. en uitbreidingen in 1954, 1958 en 1960. Na zijn drukke werk kring heeft hij zich ingezet voor het or ganisatie- en verenigingsleven. Vanaf de oprichting in 1947 tot 1961 was hij secre taris van de Nederlandse Bond van ad ministratief personeel bij het nijverheids onderwijs. Hij was trouwens een van de oprichters. Vanaf 1961 maakt hij deel uit van het bestuur van deze bond. Vanaf 1929 tot de ophefifng in 1953 was hij pen ningmeester van de zangvereniging De Lofstem. Hierna werd hij lid van Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus, waar hij sinds 1956 als pen ningmeester optreedt. Tot slot zij vermeld dat de heer Tem pelaars -tijdens de bezettingsjaren zijn medewerking aan het verzet heeft ver leend door de leden van de verzetsorga nisaties in de school toe te iaten omdat zij zich konden oefenen in de wapenhan del, waarbij hij voor de nodige en onont beerlijke camouflage zorgde. Tijdens een vanmorgen gehouden bij eenkomst in het stadhuis reikte burge meester Roelfsema de onderscheiding aan de heer Tempelaars uit. SCHIEDAM De uitreiking van de eind getuigschriften aan de leerlingen van de Gemeentelijke Nijverheidsavond- school gesdhedde maandagavond in de rekreatiezaal van de Technische School aan de Mgr. No.'enslaan 3. De direkteur van de Technische School, de heer H. van den Dool zei in. zijn toe spraak tot de aanwezigen onder meer: Als je de algemene mening over de he dendaagse jeugd hoort, dan komen jullie er niet te best af. Er schijnt nogal het een en ander aan jullie te mankeren. Dat wil niet zeggen, dat vroeger alles koek en ei was. Het is evenwel nog steeds zo, dat men door hard werken moet pro beren vooruit te komen. Jullie hebt thans getoond, wat je waard bent Of je nu een diploma hebt gehaald in de derde of in de vijfde klas; een eindpunt is het beslist niet Ook zij die het hoogste di ploma hebben gehaald,kunnen verder. Voor zover je bezig bent, moet je meer dere successen kunnen behalen, al kost het tijd en moeite, maar later wordt je ervoor beloond. Je moet je vastbijten in de materie en volhouden. Zonder leraar was het beslist niet gegaan. De diploma's die jullie krijgen, komen in zover over een met je rijbewijs, dat je ze zelf moet tekenen, anders hebben ze geen waarde. Na de toespraak ging de heer Van den Dool over tot het uitreiken van de di ploma's. Er waren in totaal 307 leerlingen, van ..ie 98 werden bevorderd. 3 bevorderd met taak, 29 niet bevorderd, 115 kregen een diploma en 62 ontvingen geen diploma. (Van een onzer verslaggevers) Twee meisjes van deze vereniging, Ivonne van de Wijngaard en Josje Maat, antwoordden op onze vraag hoe het ging: „Het gaat fijn, meneer!" Piet Bogaars had de leidiiyg. De gymnastiekvereniging THOR, bijge staan door drumbandleden van „Gusto", bewerkte de Schaepmanssingel o.l.v. de heer Jac. van Oudheusden van de S.B.L.O. Het sporthal eveneens ten bate van de sporthal op zaterdag 22 mei bracht 562 op. De heer R, v. d. Most stond voor het goede doel gratis de grote zaal van Musis Sacrum af. De initiatief nemers willen dit experiment begin september herhalen. SCHOTS EN SCHEEF DOORSCHIEDAM SCHIEDAM In de maand mei zijn de volgende leerlingen van sportschool Bisholf voor hun Judo-examen geslaagd. Jeugdjudo, gele slip: Mari Bosman, Jan v. Dort, Alfred Druppers. Peter v. d. Elzen. Jan de Knegt, Hans Nesse, Jan Nouwels, Peter v. d. Ree. Freek de Roo. José Schippers. Henk Ver meulen, Peter Vermeulen, Jaap Verwey, Cor v. Ysselmulde: oranje slip: Sander Daniels. Ron Vermeuln; eoranje band: Emlel Man denmaker. Martinv. d. Westen; groene slip: Rob v. d. Westen. Senioren, oranje band; Rob Crabania; blauwe band: de dames J. Elderhoirst. M. Immerzeel, R. Lamens, Stuip en Jacques Poldervaart (Vlaardin- ficu). Herexamen: twee. ^gewezent Aan het Gemeentelyceüm slaagden der tien mensjes voor het eindexamen MUS. D rector van het lyceum, drs; G. J. Meijer, heeft hen 'maandagmiddag de diploma's uitgereikt Het waren: Truus Bos, Leonie Bakema, Marüeneke van Diggelen (Vlaardingea) ;Anie van Eek (Maassluis), Therèse Hak bijl, Mariaöbe Hartman (Vlaardingen). Janneke van Leeuwen (Hoek van Hol- Itinei)Joke Lens veld, Sonja van der u «env Thomas, Anusehka - Ver- hoeff, Loecke de Vogel eh Carina Vol kers (Vlaardingen). Afgewezen: geen. TOKIO In een steenkoolmijn te Jamano, nabij Foekoeoka, op hét zui delijkste Japanse eiland Kioesjoe, heeft zich een ontploffing voorgedaan, waardoor ongeveer 120 mijnwerkers zijn ingesloten. Volgens -geruchten zouden zich op het tijdstip der ont ploffing een vierhonderd mijnwerkers beneden hebben bevonden, doch vol gens het radiostation Japan Broad casting Corporation waren het er 298. Zeker 170 mijnwerkers zouden erin geslaagd zjjn de oppervlakte te berei ken. Men heeft het lijk van twee om gekomen. mijnwerkers geborgen. Ver scheidene mijnwerkers werden ge wond. SCHIEDAM De volgende kandida ten slaagden aan het Stedelijk Museum: voor diplom» A: rnej M. G. Van Bocho- ve, W. H. van Duyl mej H. N. Tjia, L. vftti W-eele. Afgewezen 1 kandidaat Voor diplom» B: mej. Z. L.B. M. Beckers, mej. E. B. de Bruyn, mej. L. Confurius, B. H. Engelsman, W. Kerst J- G. Kerstens, mej. E. R, KI op rogge, G; van der Moien. mej. E. P. Spakng, R. A. Timmer. Afgewezen drie kandidaten. HOEK VAN* HOLLAND De 33- jarige R. G. D. uit Hoek van Holland viel maandag met zijn bromfiets over een haas, die plotseling het rijwielpad overstak. De haas werd achterna gezeten door een hond en de bromfietser kon hem niet meer ontwijken. Hij viel en Uep een scheur in zijn kin, alsmede schaafwon den, op. v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1