1 Inzicht oude binnenstad nodig voor reconstraktie Burgemeester op 3 Verdachte was beledigd over proces-verbaal „Autonome status" voor WV grote wijziging AGENDA artifoït meubelen Bromfietser sleutelde te veel ROTTERDAM aêCHlE Rein H. Fledderus stelt plan op Enquête onder middenstand Liefhebberij leidde tot rechtszitting ïnt uw Verschuivingen m scuaaKStcuiü Aan brommer mankeerde vrij veel Openbare lessen huishoudschool druk bezocht Bestraft voor te hard rijden aarver slag 1965: VIVO Burgerlijke stand Ale wij li de Groot begraven ttmï atmttrr »JlH pg ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG- 3JUNI1965 - eld ton sn 5EEN belang [verhaal •VERKIEZING STEMMEN Garage Van Dalen N.V. Nachtelijke brand Eisen Wandelaars kunnen zich weer melden Schiedams succes bij schieten OUDSHOORN Speel op de stoep. Uk/65-speldjes a 10ct bij l levensmiddelen-bedrijven Driejarig kind door vrachtauto gewond Zeeman aangehouden na inbraak virndaae... pn morgen en dagelijks Reisbemiddeling broersvest 64-66 Schiedam -wit KNUTSELAARS" V-i T na* Cl de hti [430 h£ heb er geen belang bij, zei het mannetje en hij wuifde nonchalant iets teeg, toen we hem zo langs de neus j,M vroegen, of hij al had gestemd. We zaten met zijn allen op twee bank- iis in het groene plantsoentje terzijde |sn de oude molen aan de Vellevest. de A.O.W.-heertjes zaten zich be haaglijk te koesteren in het warme lunizonnetje en. wij wilden een ge- ■Lfsk uitlokken over de Rijnmond- 'verkiezingen, wat niet eens zo ge- rmkkeVgk. bleek. i Geen belang bij?, klonk het veront waardigd van het andere bankje. Man 'kat naar je kijken? Wat denk je van Hte vieze lucht en dat nare water? Ik heb hier niets te maken. Ik ben hier 'mar tijdelijk. Ben bij mijn dochter in, kas het gemelijke antwoordt Waar schijnlijk zou dit het eind van de niet |j te vlotte conversatie zijn geweest, Ills we niet gevraagd hadden, of hij hier in het Rijnmondgebied misschien 'ynet vakantie was. rNU kwam het verhaal los. De man f bleek reeds een aantal jaren we duwnaar. Sedert drie jaar was hij her thuis bij zijn dochter. Dat was dus ■nogal een lang „tijdelijk". Hij kwam [uit het verre Groningen. Uit de stad? [vroegen we opnieuw. Neeuit Hooge- Izand. Nu zocht hij weer een levens gezellin; Geen koop- of loopvrouw, ■maar een echte huisvrouw, verduide lijkte hij, alsof hij offerte vroeg. Kon "u die dan niet in het noorden vinden?, aaas onze bescheiden vraag. Hij knikte ■iontkennendMaar het water en de ■patatten zijn er veel beter, merkte hij kp, wat als een tang op een varken '•sloeg. Het gesprek was finaal vastge- 'jlspen. Opiniepeiling is niet altijd even ■gemakkelijk. Dat bewees onze pogin gen bij deze zéventigjarige. Een ande re bankgenoot zei zeer filosofisch, dat mensen van deze leeftijd zich niet te i Unik over dit soort zaken moesten 'fmaker- Ik ben altijd zelfstandige ge- jceest en ik heb het nog nooit zo goed gehad als nu. Het zai,mijn tijd wel -uit dienen; was zijn conclusie, met een [ondergrond van dankbaarheid in zijn ktem. "DIE papten op dezebelangwekkende dag aan met allerhande- mensen Sb, vroegen hen, wat ze eigenlijk wei ]mn deze verkiezingen dachten en .er [Weken maar twee onderwerpen te zijn die waarlijk als „voltreffers" schenen '■te werken, nl- luchtverontreiniging en fwater, waarmee je geen lekkere thee kan zettenEen dame uit een van de lommerrijke lanen van schoon- jjSchiedam zei dat hokje rood te zullen maken, waarvan ze kon hopen op 'frisse lucht. Oh, al die fabrieksschoor stenen en dat ondrinkbare water. Het [is me een ergernis, zei ze vertoornd. [Een andere kièzeres zagen we naar het lstemlokaal ijlen met de oproepings- kaart in haar ene hand en een groot kapperend. papier in de ander. We vroegen even inzage, want we voelden 'dat hier iets bijzonders aan de hand moest zijn. Er stond alleen een groot jnummer op gecalligrafeerd. Heeft mij» buurman voor me gedaan, Zei ze, •vertrouwelijk, want ik ben zo vergeet achtig en maar een vrouw alleen, weet it. j)E Schiedamse burgerij heeft dus met getemperde geestdrift gestemd. 'Het drukst was het in de stemlokalen s morgens vóór negen uur, als de kiezers naar hun kantoor of fabriek moesten en 's middags na vijven, na net beëindigen van de dagtaak. In de loop van de ochtend of tijdens de mid daguren zag men vele oudere, ge trouwde paren tezamen ter stembus .trekken. Het stadsbeeld was in ieder iSetial ietiendiger dan anders. De men- Mn grepen deze gelegenheid kennelijk ;flan om met elkaar op te wandelen of ten gezapig praatje te maken. Er [heerste inderdaad een soort verkie- [tmgsverbroedering. De grote mede-, jtpeter was daarbij het stralende weer, [Wat eveneens de mensen altijd spraak zamer maakt. MVe liepen vele stemlokalen binnen. ■Overal verliep de kiesdetiviteit even rustig. Op elk stembureau troonde het tekende driemanschap achter de tafel. •Het begon met het opnoemen van de naam, vervolgens het reuze-stembiljet tn ontvangst nemen. Nog nooit zo'n top gezien, zet een van de kiezers een beetje oneerbiedig), het verdwijnen m bet stemhokje, geheimzinnig mani puleren met het rode potlood, het in gevulde biljet in de grote bus met de Spoten en meestal een vriende lijk knikje in de richting van de tafel cn de stemplichtige verdween. jy/ETS meer te beleven tegenwoor dig, zei een van de concierges der r stembureau ingerichte scholen mismoedig. Vroeger waren er ten minste nog spandoeken bij, maar het Una allemaal even lauw.' r Pn.fer een" tafel, waaraan ergens iitte heren van het stembureau" zaten, stond een lekker warm. elektrisch Kacheltje. Koude voeten heren?, vroegen we medegevoelend. Nu ja, de „grond trekt hier een beetje .op", was net antwoord. Na zeven uur 's avonds behoorde oei: deze eerste verkiezingsdag voor ce mjnmondraad, eigenlijk een histo- nsefte dag poor dit volkrijke streekge- "iea, weer tot het verleden. De deuren can de vijfenveertig stembureaus gin- On dicht en men ging de stemmen ellenDe avondstilte daalde over de stad. De tijd blijkt onherroepelijk voorbij te zijn, dat de mensen in dich te drommen de straat opgingen om ue laatste uitslagen te horen. De kie- "Jrs Kitten nu in een gemakkelijke stoel bij de TV. Als een laatste her- nering staan daar nog de houten ®®iptükborden met de kleurige affi- ™ej' welke laatste ook wel vandaag vanachter de ramen zullen worden Weggehaald, Tot het volgende jaar mar weer! QCHIEDAM In de toekomst zal er in de binnenstad veel gaan veranderen. Oude krotten en steegjes verdwijnen om plaats te maken voor moderne woonwij ken. Het gemeentebestuur heeft in verband hiermee besloten na te gaan in hoeverre in de komende decennia tot een reconstructie kan worden overgegaan. De stedebouwkundige adviseur van de gemeente, de heer Rein H. Fiedderus heeft opdracht een plan op te stellen. Ten behoeve van dit reconstruktieplan achtte het gemeentebestuur het in de eerste plaats noodzakelijk, dat een volle dig inzicht in de bestaande situatie in de oude stad werd verkregen om als hals te knnnen dienen voor het vaststellen van de toekomstige constellatie. (Van een onzer verslaggevers) Bel ons voor een demonstratlerit BUTS BALLOTLAAN 4 VLA AFDINGEN' Telefoon 8700 SCHIEDAM Door onbekende oor zaak is vannacht een uitstaand zonoe- sc/herm van het levensmiddclenbednjf H. aan de Singel in brand geraakt. De buurman, de 44-jarige opzichter L. de B„ blust® het brandje met enkele emmers water. Ia het zonnescherm ontstond een gat van een halve meter m het vierkant. Voor bet bijeenbrengen van dit mate riaal, dat als uitgangspunt moet dienen, waarmee de stedebouwkundige bij het opstellen van zijn rapport rekening dient te houden, werd het Economiseh-Techno- logisch Instituut voor Zuid-Holland te Rotterdam ingeschakeld, waarbij het vooronderzoek in handen werd gelegd van de direkteur van het E.T.I., drs. A. G. v, d. Veen, Dit vooronderzoek is thans in volle gang. Bij de samenstelling van een plan is onder meer vereist, dat de stedebouw kundige ontwerper de beschikking moet krijgen over een groot aantal gegevens. Zo zal hij moeten weten, hoeveel winkelbedrijven in de toe komst in het te reconstrueren stadsdeel aanwezig moeten zijn, maar ook hoe veel kantoorruimte benodigd zal zijn, hoeveel en welke scholen, enz. Het onderzoek van het E.T.I. is erop gericht aantal en omvang van al deze toekomstige stedebouwkundige bestem mingen vast te leggen. Dat wil zeggen een programma van eisen samen te stellen. Dit is een omvangrijk werk Het E T I. zal zich eerst een duidelijk inzicht willen verschaffen m de bestaande toestand. Rekonstruktie, het woord zegt het al, houdt niet in, dat men het oude afbreekt, en opnieuw fee-guit, maar dat men aan sluitend bij dat wat waardevol en nuttig is, voor aanpassing zorg draagt aan mo derne verhoudingen. Men put uit algemeen statistisch materiaal voor het verkrijgen van kennis omtrent de bestaande toestand m dit gedeelte van Schiedam. Vooral gebruikt men ook de waardevolle gegevens, die in de gemeente zelf aanwezig zijn. Dit zijn in de eerste plaats de gegevens van de gemeentelij ke diensten en de secretarie. Het bleek evenwel ook noodzakelijk om aan te kloppen bij de talloze bedrij ven en instellingen in en ook buiten het reconstruktiegebied. Zo werd er'de afgelopen maanden een omvangrijke schriftelijke enquête gehou den onder een groot deel van het hierbij betrokken bedrijfsleven. Als laatste, maar niet «bepaald als minst belangrijke bedrijvigheid, zal in de komende rweken de detailhandel in het onderzoek worden betrokken. Eveneens door middel van een schrifte lijke enquête zal een groot aantal mid denstanders worden verzocht enkele voor het onderzoek belangrijke vragen te beantwoorden. Deze enquête is voorbe reid in overleg met de Schiedamse Middenstands Centrale. Aldus groeit, dankzij de medewerking van de gemeentelijke instanties en be drijfsleven, de kennis van -de huidige structuur van de Schiedamse binnenstad, waarmede belangrijke bouwstenen wor- ■den aangedragen voor het ontwerpen van een rteel vernieuwingsplan. SCHIEDAM Drie vertegenwooraigert van. emteie van de grootste gemeenten na het rtijnmonugeoiea weraen gisteravona in ,ae Kantine van ons geoouw voor ae ACkV-televisie gemterviewa aoor Nico neizenoerg. Voor bcflieaam was ait uurgemeesier H. Roeusema (rechts; ivaast nem tmiaaen) zit wetnouder J. U. acnutnuis van Kotterüam en Durgemees- ter W. j. D. van Dijck van Maassiuis, ate aan net woord is. SCHIEDAM De zesde ronoe van de suija um iiei persoonlijn scaaaKKam- piociiscnap weru maanuosavona Dij ae scnaas vet omging acnieaam in ae kantine van wnton-xijti-ouras s.v. gespeeia en neeitweerue uoaige verschuivingen ic ae sianaen teweeggebracht. lh de hootditiasse won A. Noordegraat zijn aigemoKen partij tegen j. v. rtaatie, vwaurüuor aeie lerugv'iei, meae aoor ae remise-party van nein legen U t-anaa- oei gen, aie aaarmee zijn eerste naive punt veispeeiae. iieitsma en uen uyi ü.oauen geuuent opzetten. n. x-iamten uegtm met een eigen opening mzijn paiwj vegtn Nooiaegiaax, maar na een iisieam aauvaisspei inucm. riamien toen nog tevreuen zijn met ae renuse. Van oaane maaicie tegen Danas- oeigen emteie touijes, cue nein ae naive wamt Kostten, nuucr Draent tegen vrij- iana een Kwanteusoixer en m net ema- spei wast tuj zijn tegenstanaer te ver- siaan. maimanny had de kans om zich wai hogerop te wei uen op ae ranglijst, maar uutnuo, mj eniteie Keien Diunueiae, ging ue pui lij naar Den uyi, aie zien nieruooi u.j v. emne en «.emma voegue om nei ic.uer jjanuaoeigen neei moeiiijK te gaan maken in ue tciyu om ue titel. In ae le kiasse staan J. v. Grootvela Gruvcnoioek en n. negers. De se Klasse neen d. v, Dotven en si. iviancus ais KOt/iopets genuegeu, terwijl a. F. v, utusutn naar ae uerüe piaais terugviel t_. v. isooioennen is ook nu nog ongesla gen m ae ae Kins en met o punten siaai mj nog een punt voor op zijn naaste cuncuiient W. visser. Uitslagen; 5e ronde: J. v. BaarleA .Nooraegidaf 01. öe ionue. nooidkl asse, H. PlankenA, ■Noordegraaf iita, Lanc.sbergenJ. v ü«anc >2Va, s, Siahnea,. neusnia 0—1, VrfeiandJ. Huizer 0—1, H. den UylC. k. nanuanny 1—e. le klasse: S. Koster—W. de Btuin algebr., F. v- o. neuvelisv. Ciieveuuiotn. ...to:.. C. TroostJ. C. Holzken 1—u, J. v. tirootvemi'. Maas ',2u, 11 hogersJ. de Bruyn f—0. sen lasse: A A. v fctten—C. van Tol 10, D, v. Lolne.tA. Scüeele 1—0, A Malkus— J. P. v. Baardewijk 1U, H. VV. BoeieJ. v. Boenen !a— Va, J. v. d. Velden—J. P, v Leusden 1—0. 3e klasse: P v. Tdborg—H. Waltman li—Vi, H. Panls—F. Pauw li, J. A Koudijzer—J. Laroy 1—0, Z. floomen—W. Visser 01, C v. Noordennen—J. v. Katwijk 10. In verband met Tweede Pinksterdag zat de 7e ronde eerst maandag 14 juni gespeeld worden, wederom m de kantine van Wilton- Fijéhocrrd Daarna volgt op maandag 21 juni de voorlaatste 8e ronde en maandag 28 juni de Be en laatste ronde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Avondvierdaagsen komen in zicht en ook in Schiedam zal daaraan stellig weer dóór duizenden jongeren en ouderen worden deelgeno men. Ook dit jaar weer twee mogelijk heden. In de eerste plaats zal van 15 tot 18 juni de 19e Avondvierdaagse van de Wandelsport Kring Rottrdam en Omge ving worden gehouden over afstanden van 10 en 15 km. Deze Avondvierdaagsen staan in het teken van het zilveren jubileum van deze WandeLsportkrmg. Voor Schiedam kan men zich opgeven bij: J. Wellerdieck, A Kuyperlaan 79. mevr. J. v. d. Graaf. Goudenregenstraat 13, J. v. Mounk Edisonstraat 58, J. Vroon, v. Smaleveltstraat 33, P. van Veen, Vnendschapstraat 6-a. H. Huyken. Lekstraat 100 en J. Bras, Ouddorpsestraat 13. Ook de Ned. Wandelsportbond organi seert weer een Avondvierdaagse en hier is het de 22ste keer Van 22—25 juni zal deze worden gehouden en de start is als vanouds bij de St. Thomasschool aan de Warande. Ook hier afstanden van 10 en 15 km. per avond. Inschrijvingen kunnen geschieden bij: J. F. Bakkeren Rsm- brandtlaan 15-a, tel. 263168, A. C. Mee- der, v. Esveldstraat 24, A. H. v. d. Sande, Hoogstraat 21, tel. 266109, P. Zuidgeest Bilderdijkstraat 27, J. F. v. d. Valk, J. A, Alb. Thijmstraat 32. tel. 268712 en mej. L. de Raay. Willem Pastoorstraat 8. Drie auto's botsten woensdag om 7 44 uur in de Burgemeester Knappertlaan tegen elkaar, waarvan er twee ernstig werden beschadigd De bestuurder van een van de auto's was geschrokken van een stopteken van een verkeersagent, zodat hij plotseling krachtig had moeten remmen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De zaak in het teken van de „verprutste bromfiets" woensdag, was die tegen H. v, d. S. uit Vlaaxdingen die gereden had zonder rijbewijs, terwijl het voertuig te veel geluid maakte en bovendien ook geen goede remmer, bezat S. verdedigde zich door te zeggen, dat hij een half jaar geleden met zijn bromfiets op het politiebureau was ge weest en ze daar hadden gezegd dat hij er best mee mocht rijden. Hoe mooi ook dit verweer, voor de kantonrechter hield het geen stand, vooral niet toen mr. W. E. van Vloten de verklaring van S. uif het proces-verbaal voorlas waarin stond dat S. na het bezoek aan het politiebu reau pas goed aan zijn brommer was gaan knoeien en behalve de plaatsing van een racecarburateur ook wat aan de tandwielen had geknoeid. De officier vond het in zijn requisitoor een duidelijke zaak en vroeg tegen S. straffen van 75 gulden of 15 dagen gulden of 6 dagen en 5 gulden of 3 dag, waarbij hij het advies gaf over te gaan tot teruggave van de brommer, waarbij hij echter wel de opmerking maakte: „Het wordt zo langzamerhand een pro bleem, die teruggave, en ik zal het deze maal nog doen, maar ik geloof niet dat ik er nog langer mee doorga". Mr. Van Vloten maakte van de eis 100 gulden of 20 dagen waarvan 50 gulden of 10 dagen voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, 25 gulden of 5 dagen ea 5 gulden of 3 dag. Tevens verbond hij ook bij S. er de bepaling aan dat de bromfiets binnen veertien dagen na te ruggave in goede staat aan de politie moet worden getoond. (Van een onzer verslaggevers) GEBOUW "ATRIUM" K A.R EL D O O RM A N S't R14 3 (Va® een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de openbare lessen van de Huishoud- en Industrie school voor Schiedam en omstreken aan de Prins Mauritsstraat bestond woens dagmiddag en -avond veel belangstelling. Jeugdige costuumnaalsters, die een twee jarige opleiding hebben, kon nven bezig zien onder leiding van hun lerares, mevrouw Lucihies. Hun werkstukken wa ren bijzonder fraai. In klasse II B toonde de lerares, mevrouw R. Apon een geheel nieuw leersysteem dat men tegenwoordig toe past, namelijk de heuristische methode, die als uitgangspunt heeft, dat het geheel meer is dan de delen, waarbij de leerlingen uitgaan van het werkstuk, bijv. een rok als een geheel, om zich vervolgens tot de onderdelen te bepalen. De lerares mevrouw H. Htiysdens was met (haar leerlingen van de primaire klas aan het naaien. Deze leerlingen leren ook andere vakken, die alle in het huishoude lijke vlak liggen. De lerares mej. P. van Nes onderwees haar jonge leerlingen in handenarbeid en kinderverzorging. Onder toezidht van de lerares mevr. W. de Rotte konden de meisjes hun creatieve begaafdheid tonen in de vrije expresse. Interessant was ook de keuken et» vooral ae „scn«rts"«winkels waar de leerlingvarkoopsters zich konden oefenen in de verkoop. Vanmiddag zijn eveneens openbare lessen gehouden, en vanavond is dit nog het geval van 19.00—21.00 uur. SCHIEDAM De derde zaak waarbij woensdag voor het kantonge recht een bromfiets In het geding kwam, was die tegen de Schiedammer F. P. A. K, die de maximumsnelheid met 33 kilometer had overschreden, „Ja, ik had wel de indruk dat ik wat te hard reed", zei K„ nadat het proces verbaal was voorgelezen. „Zo, zo", antwoordde mr. W. E. van Vloten, „tr had wel'die indruk." Kenne lijk was hij verbaasd over zoveel rust bij de verdachte. Overigens was het laatste slechts ogenschijnlijk, want hoewel K. het ten laste gelegde grif erkende, was hij boos. Heel erg boos zelfs. K. was beledigd. Door het proces-verbaal nogal liefst, dat hem in alle zorgvuldigheid in alle onper soonlijkheid die door de dienstdoende po litiebeambten maar in een dergelijk for mulier gelegd kan worden, officieel had kond gedaan van zijn overtreding. En daar was K. uiteindelijk voor gekomen. Niet, zoals de heren dachten, voor dat luttel aantal kilometers, want dat kon hem niet schelen. Jammer genoeg voor K. lag de belangstelling van de dienaren van "Vrouwe Justitia net anders. Hen inte- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In bet jaarverslag van de V-V.V. staat dat een van de belangrijkste wijzigingen in 1964 op organisatorisch gebied het feit was, dat per 1 januari.de V.V.V.-Schiedam een zelfstandige vereniging werd. Sinds de oprichting in 1952 vormde de V.V.V. namelijk een sectie van de Stichting „De Schiedamse Gemeen schap". Om velerlei redenen bleek het raad zaam om, toen de activiteiten zich uitbreidden, de V.V.V. een meer auto nome status te verlenen. Op 12 oktober van het verslagjaar werd de Koninklij ke goedkeuring op de statuten ver- SCHIEDAM de Nationale Bij Schietwedstrijden op de banen in Kra lingen behaalde de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis weder om grote successen. Drie van de zeven korpsprijzen, waar bij de eerste prijs, wist de afdeling te veroveren. Ook op de personeelsbanen leverde de afdeling Schiedam goede individuele prestaties, maar de definitie ve uitslagen hiervan zijn nog niet be, kend. De uitslagen luiden als volgt: 1. Schie dam II 201 pnt. 2. Rotterdam 1199 pnt 3. Gouda I 197 pnt 4. Schiedam I 196 pnt. 5. Schiedam Hl 194 pnt. 6. Gouda II 193 pnt 7. Nation. Krps. I 181 pnt 8. Nation Krps. II 177 pnt. 9. Schiedam IV 174 pnt SCHIEDAM De 3-jarige Robby Roe iers, wonend aan. de Buitenhavenweg S stak woensdag op de Hoogstraat plotse ling de «rijweg over en. liep tegen een" vrachtauto aam, bestuurd door de 54- jange JT v.- di G. De laatste «sndelaag krachtige maar kon ailet verhinderen dat het knaapje vlei en gewond werd zodat de GGD hem naar het Gemeentezieken huis moest brengen. SCHIEDAM Wegens diefstal gevolgd door geweld heeft de politie woensdag de 19-jarige Engelse zeeman M. A, L. van de Engelse tanker Hygronia, lig gend in het dok van de werf Wilton- Fy'enoord, aangehouden. Hij was een van de vier Engelse zeelieden, die dezer dagen hebben ingebroken bij de drogis terij Haas aan het Rubensplem. De politie hield woensdag in de Van Dbventerstraat een 13-jarige jongen aan die in het bezit was van een fiets af komstig van diefstal Sinds januari heeft de jongen vijf fietsen gestoten. SCHIEDAM Geboren: Petra d v P Scheerhoom en f S Witkam; Marcus A zv A BUek en B Bart. Overleden: B F J Braak, 81 jr; M T van Litsenburg 79 Jr wed v Darnels; H Kelder 50 jr echtg v Jongebreur. Huishoud- en Industrieschool: openbare les, 19. Chr. Soc. Belangen: Werkende Jeugd, contaktavond, 20. Musis Sacrum: Pers. Ver. „Vcveo", feestavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhol straat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap <adr. zie boven) dag van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264668, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, tel. 267532. leend. In de loop van het jaar bleef zowel de bestuurssamenstelling als de ïmreaubezetting ongewijzigd. In 1964 kwamen meer bezoekers op het bureau en werden meer inlichtingen verstrekt dan in 1963: binnenlandse be zoekers in 1964: 9.228, in 1963: 9.007, buitenlandse" bezoekers in 1964: 1.251, in 1964: 1.155. Verstrekte inlichtingen in 1964: 11.553, in 1963: 11.112. Het bureau van de V.V.V. verleende o.a. medewerking aan de ontvangst van een jongerengroep uit het Duitse Esslin- gen in het kader van de jeugduitwisse ling van de Schiedamse Gemeenschap. Voor deze stichting verzorgde het bureau verder de kaartverkoop ten behoeve van vele evenementen, zoals vakantiefeesfen, toneelwedstrijden, culturele avonden e.d., terwijl de V.V.V. ook werd ingeschakeld bij de organisatie van de vakantiedag tochten, die de S.G. voor de Schiedamse jeugd organiseerde. Het reisbenwddelingswerk verliep bo ven verwachting succesvol. Voor meer dan 5.000 mensen werden reizen ver zorgd, op een enkele uitzondering na tot v olte.tevredenheid vaa.de betrokkenen, Voor de N.J.H:C. boekte het'-V.V.V.- bureau,gedurende het afgelopemjaar 195 nieuwe leden. Wat de propaganda .betreft, werden er in 1964 twee nieuwe, informatieve folders uitgegeven. Verder 'zag in de loop van het verslagjaar een brochure over de Schiedamse recreatie-mogelijkheid het licht. Bovendien verspreidde het V.V.V.- bureau een voorlopig gestencilde lijst van de logies-verstrekkende bedrij ven, eetgelegenheden, e.d., in ruime mate onder de aanvragers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In alle stilte en een voud is woensdagmiddag om twee uur op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk het stoffelijk overschot ter aarde besteld van wijlen de heer Ale wijn de Groot Er waren slechts één rouwauto en twee volgauto's met enkele naaste familieleden en kennissen. Er werd aan de groeve niet gesproken. 1 exclusief dealer resseerde uitsluitend de snelheid waar mee K. zich had voortbewogen en juist niet het feit dat, misschien, in het proces-verbaal een term was- gebruikt die K, toevallig niet aanstond. Dus spraken zij- er niet overmen aangezien hun wil zeker in de rechtszaal wet is, moest K. we'. Of hij wilde of niet en in het laatste geval kon hij erop rekenen dat hem door de officier van justitie flink de mantel werd uitgeveegd. Ook met het gedrag van K, op de weg bleek deze laatste niet erg ingenomen. Hij noemde het schandalig zoals K. had gereden en dacht eigenlijk te moeten besluiten tot verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen brommer, die nu ruim anderhalve maand in de stalling van het politiebureau staat. „Nog veel te kort eigenlijk", zei hij met een schuine blik" in het voor hem liggende dossier. Dat was ook de mening van de* kantonrechter, die K. conform veroor deelde tot een boete van 45 of 9 dagen. „Uw brommer kunt is terugkrij gen wanneer wij u dat berichten", besloot mr. Van Vloten, „maar wan neer dat is weet ik nog niet" „En', zei hij nadenkend, „wat betreft- de terminologie van het parket, daarover kunt u telefonisch kontakt opnemen als u dat wilt met het parket in Rotterdam." „Toestel 95", vulde de officier bereidwil lig aan. TK ben onschuldig", zei gistermorgen de 30-jarige Rotterdamse zeeman H. V. P. op de vraag van mr, A. J. Veldman; de president van het gerechtshof in Den Haag, waarom hij in beroep was gegaan tegen het vonnis van de Rotterdamse rechtbank. Deze rechtbank Bad hem op 4 maart veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Hem was ten laste gelegd dat hij op 26 april 1964 in Grangemouth in Schotland de 35-jarige wasvrouw Jessie Gibson Beeft gewurgd. Voor het gerechtshof ontkende de zeeman hardnekkig, zoals hy steeds heeft gedaan. „Ik weet niet hoe die zaak in elkaar zit", deelde hy het hof mee. Het hof ging ervan uit dat er ernstige aanwijzingen tegen de verdachte zijn, die op de avond van de moord de laatste is geweest met wie de wasvrouw is gezien. De procureur-generaal, mr. Zaaijer, had lof voor de Rotterdamse politie, die een uitstekend proces-verbaal leverde. Het uit Engeland afkomstige bewijs materiaal noemde lijj onvolledig, maar,,Bet kou worden aangevuld met verklaringen die (le Rotterdamse „politie -loskreeg. Mr. Zaaijer vond dat -verdachte door de los lippigheid toen hy een glaasje op had zelf belangrijk bewijsmateriaal leverde. Hij "oor deelde dat P. zich schuldig maakte aan een s systemalische leugenachtigheid. Mr. Zaaijer achtte het wettig en overtuigend bewijs ge leverd en vond geen redenen om tegen P. niet de maximumstraf te vorderen. Met het oog op de cassatie vroeg mr. Zaayer het vonnis van de Rotterdamse rechtbank tc vernietigen. De officier van justitie in Rot terdam had in eerste instantie gevorderd dat de zaak zou worden terugverwezen naar de instructie voor een aanvullend psychiatrisch rapport Als de rechtbank er andere over dacht, zon P. moeten worden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, aldos de officier. De rechtbank dacht er anders over, want de zeeman werd veroordeeld tot 15 jaar, de maximumstraf voor doodslag. De officier van justitie ging van dit vonnis in beroep, evenals de zeeman. Voor het hof trachtte P. staande tc houden, dat Jessie"Gibson, na met hen» te zijn gezien op de laatste avond van haar leren, nog met een ander in de straten van Grangemouth moet hebben gelopen. Haar lyk werd ruim twee weken later ge- vonden in een put op een braakliggend terrein bjj een garage in Grangemouth. De zeeman was op 26 april in de Schotse haven Grangemouth gaan passagieren met een stuurman. Daarbij is het tweetal in Queens- hotel in contact gekomen met twee jonge vronwen. Later op de avond was P. met de wasvrouw opgelopen. De raadsman van ver dachte, rar. S. Iven5 nit Rotterdam meende, dat de leugenachtigheid van P- nogal mee viel. Hy' concludeerde, dat in de verkla ringen zoveel tegenstrijdigheden en lacunes zitten, dat daaruit niet het wettig bewys is te destilleren. Mr, Ivens wilde daarmee evenwel niet zeggen, dat P. de wasvrouw niet heeft vermoord. Hij hield het gerechts hof voor, dat het beter is iemand, die een misdrijf heeft gepleegd vry te spreken, dan iemand te veroordelen, die het misdryf niet heeft begaan. Uitspraak: dinsdag 15 juni. (Van een medewerker) SCHIEDAM ,.U had misschien het vermoeden dat ik een bromnozem ben, maar ik ben een liefhebber van motoren en daarom sleutel ik zoveel aan m'n brommer", voerde de Vlaar- dingse C. A. v. d. W. als verdediging aan op de afgelopen zitting van het Schiedamse kantongerecht. W. stond terecht omdat hij op onver antwoorde wijze aan zijn bromfiets had geknoeidwaardoor de fiets met hulpmo tor werd getransformeerd tot een vrijwel onbestuurbare lawaaimakende motorfiets zonder remmen, die bereden werd zon der dat TV. m het bezit was van een geldig rijbewijs. Een vijftal overtredin gen dat door de heren achter de tafel neestal hoog wordt opgenomen. Geheel ten onrechte volgens W„ die niet wist dat zijn brommer onder zijn handen ongemerkt een motorfiets was geworden en evenmin dat een stuur waarbij de handen geregeld klem zitten tussen de handvatten en de tank (de stangen had hij goeddeels afge zaagd) bij de Nederlandse wet verbo den kon zijn. Wat het geluid betrof, vond W. dat had de dienaar der Heilige Hermandad toch wel heel sterk overdreven. „Was het overbodig", vroeg mr. W. E. van Vloten. ,,'t Kon minder, dat wel", gaf W. grootmoedig toe. „Nou dan", was het lakonieke ant woord waar het hele verweer mee van de tafel werd geveegd en W. alleen maar over bleef de leden van he* kantonge recht erop te wijzen dat hij niet behoor de tot de grote groep van wat hij „bromnozems" noemde. Helemaal overtuigen deed het niet, vooral niet daar W. zich had schuldig gemaakt aan die overtredingen die type rend zijn voor de door hem aangeduide categorie „bromfietsknutselaars", een term die ter vervanging van het in de rechterlijke terminologie wel erg slecht passende „bromnozem" gehanteerd werd door de officier van justitie. Deze laatste veroordeelde scherp het gedrag van W, en wees erop dat het niet'de eerste maal was dat verdachte voor de kantonrechter had moeten verschijnen. Hij achtte dan ook een strenge straf zeker op zijn plaats, hetgeen in de eis, zeven dagen voor waardelijke hechtenis met een proeftijd van twee jaar plus 50 gulden of 10, 40 gulden of 8, 30 gulden of 6 en 10 gulden of 2 dagen wel tot uiting kwam. Het werd tenslotte drie dagen voor waardelijke hechtenis met een proeftijd van twee jaar, plus de door mr. Van Vloten toegevoegde bepaling de brom fiets veertien dagen na teruggave op het politiebureau in goede staat te tonen en 50 gulden. Of 10 dagen waarvan 35 gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De overige geëiste straf fen veranderde hij in 40 gulden of 8 dagen, 30 gulden of 6 dagen en 10 gulden of 2 dagen. DONDERDAG 3 JUNI 1915 Van het Westelijk front geen nieuws. In Noord-Fraiikryk en Vlaanderen duurt de strijd voort met afwisselend geluk. Meer is er eigenlijk niet van te zeggen. Verliezen aan Duitsihe zijde. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de laat ste zeventien Pruisische verlieslysten de namen van 74.433 officieren en man schappen bevatten. Onder dezen zjjn drie gesneuvelde generaals. Het totaal van de verliezen van het Pruisische leger alleen stijgt daardoor tot 1-333.006. Bovendien zijn nog verschenen 151 Saksische, 190 Wurttembergsche, 185 Beierse verlies- lijsten en 31 lijsten van de rykemarine, die niet in de cijfers zijn opgenomen. Kitchener. Ter gelegenheid van den verjaardag van den Koning benoemde Z.M. Lord Kitchener tot ridder van den Konseband. VNAAAA/oVAAAAA/SAAAAAACOWS 9 SCHIEDAM - De jaarvergadering, die de SSV (Schied, Scheidsreehtersverenigir.g) deze week zou houden, Is tot vrijdag 11 juni uitgesteld. A SCHIEDAM Stadsbeiaardier C. Don zat Eerste Pinksterdag van 12 tot 1220 ur op het carrtüon in de toren van de Grote Kerk een Pinkster-programma ten gehore bien- I een. i» v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1