i "V olgende jaren uitbreiding en nog meer variatie Zomerfeest nieuwe vorm wordt een experiment r. Kantoormeubelen „Het Zonnehuisgaat weer koliekteren Het was feest in Heerenveen WILLEMSE DRONKEN CHAUFFEER KRIJGT ZES WEKEN Burgemeester bij politie voor werkbezoek Aktiviteiten werden meestal slecht bezocht AGENDA am bij „Singelkwartier'9 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier ÜOTTERDAM Auto met vier mensen reed sloot in VERF VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum" Verscheidenheid voldoende Nieuwe tehuizen in aanbouw Koe nam de poten Record van vijfhonderd in dit jaar? Commissaris gaf uiteenzetting Alleen een nat pak 3 "a J? ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 4 JUNI 1963 ^eues-nietes hand in hand CCHIEDAM De Schiedamse Gemeenschap heeft het pro gramma voor het komende Zomer feest bekendgemaakt. Om te be ginnen heeft men gemeend er goed aan te doen de oude naam Vakan- tiefeest te veranderen in Zomer feest. De feesitweek 1965 krijgt een geheel nieuwe vormgeving en is in zekere zin een experiment, waaraan men in de volgende jaren uitbreiding en nog meer variatie hoopt te geven. WEMMEN TOT ZIENS Pallidarium I eer tig jaar Favorieten Festival Morgen oecumenische V esper dienst Bromlietscross in twee klassen Een Surtilwas-team zorgde vooreen verrassing bij mevrouw W. de Jong, Pres. Kennedy la an 16, Heer en veen. Mevrouwde Jong is een huisvrouw die haar vak verstaat en die hoge eisen aan haar was stelt. Maar dit werd een waar wit te-was- feest! Mevrouw de Jong zag duide lijk het verschil, nog nooit was haar was zó wit. Neem zélf ook deze wasproef. Sitnil met ultra-waswer king geeft het hoogste wit. Man brak been bij aanrijding Garage Van Dalen N.V. N.V. autoservice kipstraat tel. 131688 groothandelsgebouw tel. 119705 j (Van onze rechtbankverslaggever) ""„Op dit moment ligt het aantal dronken rijders al tien procent hoger dan vorig jaar. Vermoede lijk zullen we dit jaar in totaal aan de vijfhonderd komen, een schandelijk record. Maar dit is wel een van de ergerlijkste ge vallen, die ik ooit heb gehad", al dus vanmorgen politierechter mr. A. Heynsius. indaag... en ntorgen m dagelijks Dansavonden Excursie VLAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN Geref. kleuterschool hield ouderavond ;«ip| 1 J? -h *3, toLV aja rdijj. aar- If ET gebeurde dezer dagen. Mevrouw I ;v. N. Af.-P. liep met haar doch- ertje Hin en zoontje Frans over de hoogstraat. Plotseling zagen ze een mn lopen, die veel gelijkenis vertoon de mei de nieuwe burgemeester, de hoer H. Roeifsema. „Dat lijkt de nieuwe lurqmeester wel", zei de 12-jarige jV .Welnee jo, dat kan toch niet. Die tmnt toch niet zomaar op de Hoog- ■What", reageerde de moeder. „Toch loud ik vol, dat hij het wèl is. want 1 ben zelf op de receptie in de aula mn 'iet Stedelijk Museum geweest", rB|<j,(S dochterlief, die niet toegaf. Het 'fmng er even als volgt aan toe: welles- jiistcs-wcllcs-nietes. AAROM zou ik het hem niet op de man af vragen, dacht mevrouw jlI-P. Zonder blikken of blozen stapte jet drietal op ,.de vreemdeling" af en rroege» hem: „Mijnheer, bent tt nu me nieuwe burgemeester, of bent li het niet?" Heel vriendelijk kwam er bevestigend antwoord en met enkele handdrukken werd ongedwon gen kennisgemaakt. Dochter Ria die (mdnft'ts de zonnebril die de heer Roe'.fsema op had, hem toch goed had herkend kreeg ook een hand, even als de I-jarige Frans, die z'n linker hand gaf, want in de rechtse zat juist Overigens is er reeds dit jaar ver scheidenheid genoeg in het program ma. dat vrijdagavond 18 juni begint met een carillon-concert, dat de bei aardier C. Don van 19.15 tot 21 uur zal geven op een rijder.de beiaard, die op de Lange Haven voor de oude, monumentale Korenbeurs zal staan. Op dezelfde avond opent om 20 uur in de Korenbeurs een tentoonstelling met toepasselijke „Natuur en Vrije Tijd." Deze expositie, die iets groots belooft te worden, komt tot stand door de samenwerking van de Aquarium- en Terrarium Vereniging „Natuurgenot in Huis", de Kon, Ned. Mij voor Tuin bouw- en Plantkunde, de Te-s en- en Schildersclub „De Studievrienden", de Ned. Bond van Vogelliefhebbers en de bekende Schiedamse verzamelaar van schelpen, de heer Van der Most. (Van een onzer verslaggevers) sa, zijn ijsje. Er werden enkele vriende ||.,fce woorden gewisseld en dat typeert xjts opbouw van deze tentoonstelling toch het karakter van onze nieuwe geschiedt op een geheel andere wiize dan burgemeester. CD, VUNT u het hier nogal wennen", vroeg mevrouw M.-P, alsof ze de 'burgemeester al jaren kende. „Och". iwas lie? antwoord, „ik ben nog zo'n Vetje Schiedam aan het verkennen Het is eigenlijk zo, dat ik in het water ben gegooid en nu moet ik maar zien, fdet ik zwem." Een leuke opmerking vouden we dat, want dit voorbeeld aoreekt voor zichzelf. Inderdaad is bur- [f.mester Roeifsema (toen hij Schie dam als bestemming kreeg) in het {.zwembad" geworpen en hij moet nu maar trachten om in dat zwe-mbsd '/Schiedam) te zwemmen zich vol doende te oriënteren en wegw'js te 'daten maken). ?ne burgemeester ging verder en het J drietal vervolgde zijn weg. Met een tot ziens" en weer drie handdrukken 'werd „afscheid" genomen en dat alle- Jnaal op woensdagmiddag, op de drukke |Hoogstrset. We willen niet beweren, rdat zoiets bij onze vorige burgemeester- én r. J, W. Peek niet mogelijk was, want "'■ook die was amicaal genoeg. Maar toot diegenen, die de heer Roeifsema rsoms mochten tegenkomen, spreek hem tserust even aan, want hij zal u steVig ■te woord staan. We hebben toch maar ten fijne burgemeester. op een geheel andere wijze dan meestal het geval is. In vele gevallen kenmerken dergelijke exposities zich door losse stukken, die uit elkaar vallen, maar hier wil men juist de diverse sektoren samenwevcn tot een harmonisch geheel. Men wil vooral de toepassing van deze vormen van vrijetijdsbesteding op duidelijke wijze demonstreren. Zo maakt men in een hoek van het gebouw een kamer van vijf bij vijf meter, waar de toeschouwer kan zién hoe men vogels kan houden en hoe een aquarium en een terrarium in het wocm- interieur op esthetische wijze kan wor den ingepast. Aan de overzijde komt dan weer een aardig hoekje met een tuinzit- 5e- Helemaal achterin het gebouw zal men od rustige wijze de geëxposeerde schil derijen kunnen bewonderen, In het mid den verrijst een houten brug van zes bij vier meter en twee meter hoog, waarop de Ned Bond van Vogelliefhebbers ver schillende vogelsoorten zal exposeren. Bijzonder interessant en iets nieuws wordt het z.g. palSidarium in de afmetin gen var. 1.50 bij 1 x 0.60 meter, waarin de fauna en flora van een oeverland schap worden getoond De bedoeling van deze veelzijdige 1,1.1. (01898)-36»J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Chr. Vereniging tot Verpleging van Langdurige Zieken „Het Zonnehuis" houdt van 7 lot 12 juni weer de jaarlijkse kollek- k. Zoals men weet, beoogt de vereni ging christelijke verpleging van lang durige zieken en ernstige invaliden ivan alle leeftijden en ongeacht gods dienst of gezindte, Ze doet dit in vier „Zonnehuizen", die gevestigd zijn te Beekbergen, Doorn, Schiedam en Zuidhom. In deze ver pleeghuizen verpleegt men in totaal meer taf ziezon, invaliden en gehandicap- Bij uitvoering van de huidige uitbrei- o'f.gsplannen zal de vereniging haar zorg tien jaar over meer dan duizend hulpbehoevenden kunnen uitstrekken. Deze plannen omvatten de bouw van Zonnehuizen" te Vlaardingen met 204 bidden (met de bouw daarvan is in 1963 begonnen), te Amstelveen (300 todden, waaronder 80 voor geestelijk Sestoqrde bejaarden) en te Doorrt, Dit i .jfc komt dan in de plaats van het huidige gebouw, dat reeds lang veel te klem is. riÜu yer€ni§m? „Het Zonnehuis" ver* ™it haar zegenrijk werk reeds meer S-,^rtlS iaar- Het is de grootste eiijke vereniging op het terrein der sociale en gezondheidszorg. Een vereni ging, die gezien de bovengenoemde "plan nen, zeer aktief is. Dit laatste is nodig, want er is nog heel wat -te doen. De behoefte aan gespecialiseerde ver pleging van langdurige zieken en ernstig invaliden in ons land is zeer groot. Door het feit, dat deze groep hulpbehoevenden decennia lang een „vergeten groep" was, is er een enorme achterstand ontstaan in hun hulpverlening. Een zeer groot aantal wordt ook nu nog onvoldoende verpleegd, of op een onverantwoorde wijze verzorgd. Er Is in Nederland dringend behoefte aan meer goed ingerichte en sociaal inge stelde verpleegtehuizen. Vandaar dat het streven van „Het Zonnehuis" overal grote waardering ont moet en de Zonnehuis-kollekte bijzonde re aandacht verdient. tentoonstelling is bij het publiek be langstelling voor deze vormen van vrijetijdsbesteding te wekken. De ten toonstelling is geopend tot en met 26 juni van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds. De toegangsprijzen zijn 0,75 voor volwassenen en 0.35 voor kinderen. Zaterdag 19 juni is gewijd aan de wielersport, met als parkoers de Tuin- laan en Lange Nieuwstraat. De start van de amateurs is om twee uur 's middags. De toegangsprijzen zijn 2 en ƒ1. Het belooft een groot sportevenement te worden, waaraan niet minder dan vijfen veertig adspiranten en vijftig beroeps renners en onafhankelijken meedoen. Sportcommentator is Delbressine uit Roosendaal, die zijn sporen als zodanig reeds beeft verdiend. Er doen ook bekende cracks mee 2oals Rentmeester, die aan de eerste en derde Ronde van Schiedam meedeed en Huub Zilverberg, bekend van de tweede ronde. Ook Arie de Hartog. Jan Jansen, en de Belg Steenbergen zullen van. de partij zijn. De nrij-suitrciking en de verzorging zijn in gebouw Irene Het Favorieten Festival dinsdag 22 juni om 20 uur in het Passage theater is niet alleen iets geheel nieuws in dit genre, maar het betekent tevens een experiment op muzikaal en vocaal gebied, waarvan de Initiatiefnemers veel verwachten. Het Rotterdams Philharmonisch Or- keet brengt een programma van popu- lair-klassieke muziek, met onder meer de volgende nummers: Het Derde Brandenburger Concert van Johann Sebastian Bach, het Zwanenroeer van Tschaikcpvski. de Slavische Dansen van A. Dvorak, de Ouverture La Scala di Seca van G. Rossini en An American in Paris van Gershwin. Daarnaast treden de Combo van Pim Jacobs en Rita Reys op. Men hoopt op deze wijze vooral bij de jongeren belangstelling voor de concertzaal op te wekken. De toegangsprijs is 3 en voor de houders van het Cultureel Jeugd Paspoort 2, Dezelfde avond is er om acht uur ook een klaverjastoernooL Woensdag 23 juni om 20 uur is er in het Passage Theater de bekende, maar nog steeds aantrekkelijke operette „Das Land des Lachel-ns". gespeeld door de Zuid-Nederlandse Opera. De toegangsprijzen zijn ƒ4 en ƒ3 en voor houders van het Cultureel Jeugd Paspoort 3 voor de duurste rang. Donderdag 24 juni om 20 uur is er weer een klaverjastoernooi. De volgende avond, vrijdag 25 juni van 20 tot 21 uur geeft op het podium in de Plantage Gerard Bressers een elektro nisch orgelconcert, waaraan het Tieners koor van „Orpheus" medewerking ver leent. Het Zomerfeest sluit zaterdag 26 juni met een viertal evenementen van zeer uiteenlopend karakter: 's Morgens om negen uur een hengelwedstrijd in het Beatrix-park, *s middags om twee uur een buitengewoon spannende bromfiets cross om „De Grote Bromprijs van Schiedam" op het parkoers bij het Sterrebos, de toegang hiervan is vrij. De liefhebbers van vocaal kunstgenot van kwalitatief hoog gehalte kunnen op •deze laatste dag van de 'feestweek om 20 uur in de Grote Kerk genieten van een concert door het Kon. Schïed. Mannenkoor .Orpheus" en de „Esslin- •ger Lieder Krar.z". Verleden jaar is „Orpbeus" bij deze Duitse zangvereniging te gast geweest. Tot slot is er van 20.30 uur tot 23 uur voor het podium in de Plantage een groot dansfeest in de openlucht, natuur- (Van een onzer verslaggevers) £CH1EDAM De koe die meer de vrijheid mitlde dan een roemloos eind in het abattoir, ontsnapte donderdagmorgen uit het slachthuis en rende tot grote ontsteltenis van de omwonenden door de J. C. Boelstraat, Geert ReidestraatBurgemeester Van Haarenlaan, de Vlaardingerdijk op. Het beest werd tenslotte in de Jultanalaan door personeel van het slachthuis opgevangen, maar het wist zich weer los te rukken, luaarna het op de Vlaar dingerdijk voor de tweede maal werd gevangen en met een schietwapen werd afgemaakt. Daarna bracht het personeel van het slachthuis het levenloze dier naar het abbatoir terug. SCHIEDAM Zaterdag 5 juni. zal in lijk voor zover het weer dit toelaat, met de Oud-Katholieke kerk aan de Dam de 'medewerking van de drumband van .oecumenische Vesperdienst ter voorbe- Gusto" en het dansorkest „The Spit- raiding van de Pinksteren worden ge- fires", ol.v. Ton Bravenboer. SCHIEDAM De Tweede Pinksterdag om zandvlakte in het Sterrebos wordt in een wedstrijd- en in een toerbromfiets- küasse verreden. Er zijn mooie prrijzen beschikbaar gesteld. Inschrijvingen aan de start zijn moge lijk. prijs ƒ1 per brommer en ƒ1 statiegeld voor het rugnummer, dat bij inlevering weer wordt terugbetaald. De organisatie berust weer bij de R.C. Schiedam, rijwiel en bromlietshandel Fa voriet en de heer C. A. Henrion Verpoor ten. Ook de verkeersdienst van de politie zal medewerking aan dit evenement verl nen. De prijzen zuilen na afloop van de rit uitgereikt worden op het terras van café Van Houweiinaen. Ook de E.H.B.O. zal zo nodig mede werking verlenen. houden. De dienst wordt geleid door de pastoor van deze kerk P. C. v. d. Berg die daarbij wordt geassisteerd door pater E. Robben, rooms-katholiek en reverent Charles Reeves, anglicaans gees telijke van de Mission to Seamen, terwijl de predikatie wordt gehouden door ds. J. Couvee. gereformeerd predikant te Schiedam. De dienst vangt om 20 uur bromfietscross aan. 14 uur op de (Advertentie) SCHIEDAM Donderdagmorgen ge beurde op do Nieu-we Haven ter hoogte van pand 109 een aanrijding tussen een b-omfiets, bestuurd door de 45-jarige J. N. wonend te Schiedam, en een perso- renauto, bestuurd door de 22-jarige N. v. R„ eveneens uit Schiedam, die geen voorrang had verleend. De duopassagier van de bromfietser, H. C. M. v. d. V. (22) viel en kreeg daarbij vermoedelijk een linkerbeenfraktuur. De G.G.D. bracht de man naar het Gemeen teziekenhuis. Bel ons voor een demonstrxtierit BÜTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 smca vanaf 4995 i 4 deurs Voor hem stond de 37-jarige Schiedamse importeur J. D. Op 11 maart hadden politieagenten hem om tien uur s morgens aangetroffen op de Spaansekade waar hij tegen een andere auto was gebotst. Hij was zo dronken, dat hij niet in staat was uit zijn auto te komen, de agenten moesten hem eruit sleuren. Over de hoeveelheid gedronken jene ver bestond geen overeenstemming. Zijn vriendin, bij wie hij de nacht had doorge bracht, beweerde, dat hij op zijn nuchte re maag een kruik jenever, die hij 'de vorige dag had gekocht volkomen had leeggedronken. Volgens de importeur was het maar een halve fles geweest. In ieder geval vond de poiitiearts hem zo dronken, dat hij het niet nodig vond een bloedproef te nemen. Maar gelukkig dat er weinig verkeer op de weg was, zei de officier van justitie mr. A. C. v.d. Spek, anders hadden er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Hij vorderde een gevangenisstraf van zes weken en intrekking van de rijbevoegdheid voor de duur van drie jaar. Mr. Heynsius was het met deze eis eens, hij keek alleen wat ongelovig toen de importeur verklaarde niet In hoger beroep te willen tegen de hoge straf. „Ook een schadelijke zaak" conclu deerde mr. Heynsius, toen hij 'hoorde wat de officier van justitie in de volgende zaak de 38-jarige vrachtwa genchauffeur T. v. D. uit Ermelo ten laste legde. Van D. stond terecht omdat hij in januari gereden had zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ter zitting bleek dat deze man de laatste maanden al vier keer voor di-t feit was veroordeeld. De raadsman verklaar de het gedrag van zijn cliënt." Hij blijft rijden niet omdat hij lak heeft aan de rechterlijke macht maar uit bedrijfs- nood", zo legde hij uit. Mr. Heynsius vonniste conform de eis een maand gevangenisstraf. Hij voegde eraan toet ik za! je geen intrekking geven want daar trek je je toch niets van aan: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester Roel- sema bracht donderdagmiddag tussen 2 en 6 uur een werkbezoek aan het hoofdbureau van politie, waar hij door commissaris K. Rijprna werd ontvangen, die hem allereerst een uitvoerige uiteenzetting gaf over de werkwijze van de Schiedamse politie en een toelichting op de nieuwbouw achter het pand van het hoofdbureau. Vervolgens bezocht de burgemeester alie afdelingen, zoals de administratie, kinderpolitie, recherche, bijzondere wetten, verkeersdienst en surveillance. Met veel belangstelling bezichtigde de heer oelsema het lokaal van de wachtcommandant, waar hij zich op de hoogte stelde van de zich aldaar bevindende apparatuur. Ook het aan wezige materiaal had de volle aandacht van de burgemeester. Burgemeester Roelsema ontving ver volgens de voorzitters en secretarissen als deputaties van de afdeling Schie dam van de Nederlandse Politie Bond, de r.k, bond van polie-ambtenaren St. Michael en de bond van chr. politie ambtenaren, Tenslotte maakte de burgemeester een rit door zijn nieuwe gemeente, waarbij hij o.m. in ogenschouw nam het Boshuis in voormalige Kethel, het verkeershuisje aan de Gerrit Verboon- straat, de verkeersdrukte op het Koe marktplein en verder alle politie-tech- niscfhe wetenswaardigheden in de stad. Musis Sacrum: feestavond. 20. Pers. Ver. „Veveo" jN'•'cugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, Tlvoli; S.J.S. avond, 20.30. „Guillaume, Contact- Dagblad „DE ROTTERDAMMER", m Si156 redactie Lange Kerkstraat 28 2„63954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden I958S5 en 28037- Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Kiat H9'te!- '52400. «"achten bezorging: Agentschap (adr. boven) dag. van 18.30-19.30 uur. ,„7.?J4n£r'Jke telefoonnummers: Alarm 264666, alarm brandweer 269123, "wm G.G. en G.D. 269280. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de bijna duizend leden tellende ver eniging „Het Singelkwartier" geeft in het orgaan van mei een uitgebreid overzicht van de aktiviteiten gedu rende het afgelopen winterseizoen, waarvoor meestal weinig animo be stond. Hert Sint Nicolaasfeest, met als hoogte punt het bezoek van de Goedheiligman met zijn knecht, bleek een groot succes te zijn. De kinderen van zes tot veertien jaar genoten gedurende de winter van acht filmmiddagen en een diamiddag. Van de zijde van de kinderen ontbrak het niet aan belangstelling, want op elke middag was de zaal druk bezet. In januari was er een diamiddag, eveneens voor kinderen van zes tot veertien jaar, waar men dia's vertoonde die door de leiding van het weekkamp 1964 werden gemaakt. Deze diamiddag was alleen toegankelijk voor de kinde ren, die aan dit kamp hadden deelgeno men. Hoewel de opkomst niet slecht was te noemen, kon het toch niet halen bij de belangstelling voor de filmiddagen. Naast deze gebeurtenissen organi seerde het bestuur in samenwerking met de V.N.F.G. kinderspelen op Ko ninginnedag en Bevrijdingsdag. Boven dien namen de kinderen deel aan de lampionoptocht. De deelname hieraan lag ver beneden de verwachtingen. "Wat de oorzaak is, Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein bleef het bestuur een raadsel. Men zal tel 267532. bij besprekingen met de VN.F.G. hierop nader ingaan, teneinde te proberen het volgend jaar de deelname groter te doen worden. Voor de jeugd van vijftien jaar en ouder organiseerde het bestuur acht dansavonden, die over het algemeen goed bezocht werden. Het bestuur betreurde het alleen, dat niet alle adspirant-leden deze avonden bezochten. In de toekomst zal ook hieraan het bestuur ten volle zijn aandacht wijden, opdat men een andere regeling kan vinden, teneinde de zaal alleen open te stellen voor leden van de vereniging. Hot bestuur kan dit echter niet alleen doen. Het heeft hiervoor de volledige steun en medewerking nodig van hen, die deze dansavonden willen bezoeken. De opkomst van de kinderen en de jeugd voor de door hen georganiseerde gebeurtenissen geeft het bestuur reden tot tevredenheid. Daarentegen is zij diep teleurgesteld over de zeer geringe belangstelling, die de leden van de bijna duizend leden tellende vereniging tonen voor de aktiviteiten die het bestuur steeds opnieuw ontplooit. Dat waren bijv. de dia-avonden, die het bestuur organiseerde. De eerste dia avond hield men voor de ouders van de kinderen, die hadden deelgenomen aan het weekkamp 1964. Het aantal deelnemende kinderen bedroeg 129, komend uit 79 gezinnen kwamen. Het bestuur rekende op minstens tweemaal 97 mensen. "Wie schetst de verbazing en teleurstelling van het bestuur en de leiding van het kamp toen slechte 39 mensen aanwezig waren. Na deze avond ontving het bestuur divers e verzoekjes om de dia's nog eens te vertonen, zodat het bestuur weer een dia-avond organiseerde. Dit maal voor alle leden Dat waren bijv. de dia-avonden, die het bestuur organiseerde. De eerste dia avond hield men voor de ouders van de kinderen, die hadden deelgenomen aan het weekkamp 1964. Het aantal deelne mende kinderen bedroeg 129, komend uit 97 gezinnen. Het bestuur rekende op minstens tweemaal 97 mensen. Wie schetst de verbazing en teleurstelling van het bestuur en de leiding van het kamp toen slechts 39 mensen aanwezig wa rn. Na deze avond ontving het bestuur diverse verzoekjes om de dia's nog eens te vertonen, zodat het bestuur weer een dia-avond organiseerde. Ditmaal voor alle leden der vereniging die belangstel ling hadden voor het weekkamp. Het povere resultaat was de opkomst van slechts drie leden. Het bestuur organiseerde verder een interessante excursie naar bakkerij Vlug, om dit bedrijf op vrijdabavond in volle werking te bezichtigen. Men koos voor lopig drie vrijdagen uit. Op de eerste avond waren er 35 leden en op de volgende avonden resp, 16 en 26. Van dit totaal van 77 leden, waren 14 bestuursle den en 17 mensen die in het .geheel geen lid van de vereniging waren. Ook bij de Dodenherdenking op 4 mei was er buiten het bestuur en enkele vaste medewerkers, geen lid aanwezig. Geen wonder, dat het bestuur langza- zitten over de vraag, wat het nu weer merhand met de handeninhethaargaat zal moeten organiseren. Het blijkt tegenwoordig allesbehalve gemakkelijk te zijn om de mensen ergens warm voor te krijgen. Maar het bestuur gaat niet bij de pakken neer zitten Het blijft doorgaan met het organiseren van aktiviteiten en het is thans volop bezig met de voorberei dingen voor het jaarlijkse weekkamp, dat dit jaar van 10 tot en met 17 juli zal worden gehouden te Soest, vlakbij Soestzijk, in de nabijheid van het Koningkijk paleis, niet ver van het vliegveld te Soesterberg en in de omgeving van Soestduinen, met een prachtig zwembad en mooie bossen. Na de vakanties is er zaterdag 11 september in Musis Sacrum een grote middag voor alle kinderen van zeven to-t en met veertien jaar. Het jaarfeest wordt zaterdag 2 oktober in de grote zaal van gebouw „Odeon" aan de Gouvemestraat te Rotterdam gehouden. Taditiegetrouw houdt het bestuur za terdag 3 juli om 14 uur in feestzaal „Marijke" een bijeenkomst met de kin deren, die aan het weekkamp deelnemen, om te praten over het kamp. Op deze middag zijn ook de ouders van de kinderen aanwezig, opdat ze een indruk krijgen van het leven in het kamp. De laatste bijeenkomst van de kampieidin wordt dinsdag 15 juni om 20 uur in za< -Marijke" gehouden. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 n v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 X.TET architectenbureau Loekhorst-Kolde- wijn-Van F ijk heeft het kantoorpand ontworpen, dat ffm H. Miiiler Co N.V. op de plaats van de nu gesloopte panden aan de We.-ter la an en de- Calandstraat laat oprichten. Het omvat een kelder, een souterrain met zeven verdiepingen aan de Wcsterlaan en vijf verdiepingen boven het souterrain aan de Calandstraat. In de modem geaccommodeerde ruimten met een nuttig vloeroppervlak van 3100 vierkante meter zal een gedeelte van het personeel, dat door het slopen van de oude kantoor* -panden tijdelijk in een pand aan de Wijn haven is ondergebracht, weer een plaats vinden. Tevens komt ruimte ter beschikking voor uitbreiding van het personeel. In bet souterrain, waarvan de vloer tachtig centi meter onder het maaiveld ligt, zal onder meer een kantine worden ingericht, waar een 250 personeelsleden tegelijk de lunch kunnen gebruiken. De nieuwbouw voorziet in een eigen parkeerruimte voor personeel en bezoekers. De hetonskelct staat op in het werk gemaakte betonpalen. De gevels van de begane grond en de dakverdiepïng worden met natuursteen bekleed, die van de overige verdiepingen met mangaan-ver- blendsieen. Het gebouw wordt uitgerust met een volledige kümaartregelingsins-tallalie. (Van een medewerker) SCHIEDAM"Er bestond donderdag avond zeer grote belangstelling voor de ouderavond, die de Gereformeerde Kleu- terschoo Nieuwland heeft gehouden. Het bijzondere van deze avond was dat de programmapunten van vóór en na "de pauze in de grote zaal van de Magnalia Deikerk werden afgewerkt, terwijl de koffiepauze in de kleuterschool werd gehouden. De ervaring heeft het hoofd van deze school, mejuffrouw N. v.d. Berg geleerd, dal het geven van ouderavonden in de school zelf, te benauwend zijn voor de bezoekers. Mogelijk dat er aonderadg- avond daardoor veel bezoekers waren, die na de opening eerst luisterden naar mejuffrouw Van de Beng, hoofd van deze kleuterschool. Zij sprak over „Het vertellen in de kleuterschool", waarover veel te vertel len viel! Het werd een gezellig praatje, waarin de komische noot niet ontbrak. Eén der kleuterleidsters, mejuffrouw J. v.d. Ree trad daarna als dedamatrice op, waarna de pauze volgde. Tijdens de pauze was er niet alleen gelegenheid koffie te gebruiken, maar tvens kregen de ouders een goede kans om de moderne lokalen te bezichtigen, waar het werk van de kleuters keurig uitgesteld lag. Tekeningen, vlechtwerk- ies, beplakte strooppotten, molentjes, le go-bouwwerkjes, mozaïekwerk, schilder stukjes, enz. Een modern kinderkeuken tje ontbrak zelfs niet in deze school, die drie kleuterklassen telt. Bijzonder interessant was de vertoning van de dia's van de kleuterschool, die door de heer J. F. Ververs weer in de zaal van de Magnalia Deïkerk werd gegeven. Menige moeder en vader her kenden hun eigen kleuter bijna levens groot. op het witte doek, hetgeen uiter aard de nodige hilariteit teweeg bracht. Het werd een geslaagde ouderavond, waarop het werk van de kleuters en de kleuterschool duidelijk werd getekend. 9 SCHIEDAM Voor het, maken, van twee transformatorhuisjes in G-roenoord-midden is de.hoogste inschrijver C. Leenderts Aanne mingsbedrijf N.V. te Schiedam met 60 C-0O en de laagste het Aannemingsbedrijf Heyns- broek N.V. met 52.000: voor het maken van zuifee huisjes in G-roenooid-noord? es Nieuwiand-oost was Leenderts eveneens de hoogste met 72.000 en Heynsbroek de laagste met 64.230. SCHIEDAM De demonstratiewa gen van de N.V. Eigenraam te Vlaar dingen reed donderdag over de Kerk- weg in Kethel met een vaart van 75 km in de richting van de r.k.-kerk. De bestuurder, de 27-jarige A, H„ W. uit Ledder, heeft zich kennelijk in de S-bocht van deze oude landweg ver gist. Nadat hij er goed doorheen was gereden, raakte de wagen van de weg af en kwam vervolgens met de kop in de, rechtsliggende eloot terecht. De bestuurder en de drie overige inzit tenden van de personenauto, J. H. K. (23), vertegenwoordiger uit Schiedam, J. de J. (23), opzichter uit Goes, C. v. d- H. (19), vertegenwoordiger uit Schiedam, konden zich uit de auto bevrijden. Ze hielden er slechts een nat pak van over. Behalve het voertuig werden, nog twee bank/es en het talud van de weg beschadigd. Een takelwagen van de firma Boekestein uit Maasland heeft de auto uit de sloot gehaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1