nieuwe hobby garantie- bankbiljetten KLM heeft rentabiliteit nog niet bereikt Nederlandse koopvaardij niet ernstig achteruit Nog geen beslissing tunnel Oude Maas vervoer STOP'N TIJGER IN UW TANK ang oort m Hoger tarief Spoorwegen noodzaak Liquiditeits positie baart geen zorgen Nota over de verzilting in het Westen Nog geen tracé voor Deltalijn Johnson werd bedreigd Voornse kanaal gaat dicht voor de scheepvaart SENATOR Suurhoff in memorie van antwoord: O verleg met Rijnmondraad PTT: wachtlijst telefoon telt 1,5. min namen Weldra: technische adviescommissie waterkeringen Tsjoe in Tanzania C 1 EN REIS MET ESSO AUT0KAARTEN M nE ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 5 JUNI 1965 Minder dan 20 Tegen. aanstekelijk lekker! de Koninklijke Mignot de Block garandeert de kwaliteit! DEN HAAG „Bij het in be. schouwing nemen van de positie van de Nederlandse koopvaardij vloot in het algemeen kan niet de indruk ontstaan, dat deze vloot in ernstige mate achteruitgaat". Sneller m DEN HAAG Er is nog geen definitieve beslissing genomen over de vervanging van de Spijke nisserbrug, al gaan thans de ge dachten uit naar een tunnel onder de Oude Maas. Er valt daarom evenmin iets te zeggen over de oreedte van de toekomstige vaste oeververbinding bij Spijkenisse en over het aantal rijbanen. De capa- Clteit zal moeten worden afge stemd op de verwachte verkeers- ontwikkeling en op de capaciteit van de aansluitende wegen "Pijkenisse en Hoogvliet. V reemdelingen MEERJARENPLAN R'dams bedrijf neemt deel aan Surinaams havenproject AIR UNION Prijswinnaars puzzel mm Rijd met nog meer activiteit, zuinigheid, zekerheid: tank nieuwe Esso ExtraDat kunt u óveral in West-Europa. Wegwijzers met internationale faam. Rijk aan informaties. In voorraad bij honderden Esso dealers. Ook een speciale gids voor Europa van 62 pagina's! Dit bord betekent óveral: welkom toerist. Wij zijn tot uw dienst! DEN HAAG Al het mogelijke zal worden gèdaah om de nieuwe toegang tot Europoort in 1970 ge bruiksklaar te maken, 'zo merkt de minister van verkeer en water staat, J. G. Suurhoff, op in zijn memorie van antwoord aan ae Eerste Kamer over de begroting 1965. MAAND CEL VOOR SCHULD AAN DODELIJK VERKEERSONGEVAL Verdeeld advies over huurverhoÉe (Van onze soc.-econ. redactie) OEN HAAG De Sociaal Eco nomische Raad heeft een sterk eideeld advies aan de regering uitgebracht over de meest wense- (jke omvang van de huurverho gingen. Zowel de vertegenwoordigers van da werkgevers als de vakbeweging nemen een standpunt in, dat af- Wykt van dat van minister Bogaers. De werkgevers kunnen zich in meerderheid wel verenigen met een huurverhoging van maximaal 20 pet. per 1 januari 1966 voor wonin gen gebouwd tussen 1945 en 1956. De vakbeweging wil voorlopig nog niet praten over 20 pet., maar slechts over 15 pet. Deze 15 pet. wil zij bovendien nog in drieën delen, namelijk een huurverhoging van 5 pet. resp. op 1 januari 1966, 1967 en 1968. Te zijner tijd willen de werk nemers dan nog overwegen of een vierde huurverhoging van 5 pet. noodzakelijk is. Een derde groep in de SER, waartoe een aantal Kroonleden be hoort, is het eens met de regering. Deze groep stemt in met twee huurverhogingen van maximaal 10 pet., resp. op 1 januari 1966 en 1 januari 1967. Overigens is de SER van mening, dat het regeringsstandpunt verrre van duidelijk is. In eerste termijn wordt een huurverhoging van maximaal -20 pet. gesteld met verhoging van de subsidies op de volkswoningbouw en tevens een geleidelijke afbouw van deze subsidies gedurende de komende tien jaar. Maar volgens de SER kan deze subsidieafbouw betekenen, dat boven de 20 pet. huurverhoging nog eens ca. 3 pet. huurverhoging per jaar komt gedurende tien jaar. Terwilïe van een evenwichtig huurpatroon kunnen bij do afbouw van de subsidies namelijk niet alieen de gesubsidieerde wonin gen in huur verhoogd worden. Ten slotte laat het regeringsstand punt nog de mogelijkheid open, dat nog extra huurstijgingen zullen plaats hebben op grond van de te verwach ten verdere stijging van de stichtings kosten van nieuw te bouwen wonin gen. Dit alles overziende, zo merkte een lid van de SER op, lijkt het er inderdaad op, dat we in Nederland nooit meer van de verhogingen af zullen komen. Lossere vormen van huurbeheersing voor de toekomst worden in het advies irreëel genoemd, omdat een opheffing van de woningschaarste met name in de Randstad Holland binnen een periode van tien jaar niet verwacht wordt. De leden van de raad waren van mening, dat de regering zelf op z'n zachtst gezegd ook nog niet blijkt te weten hoe zij haar doelstellingen voor het huurbeleid wil verwezenlijken. Algemeen meent de raad, dat voor woningen gebouwd na 1956 de huurver hoging thans minder dan het maximum van 20 pet. moeten bedragen. Ook voor 6e huizen gebouwd voor 1940 wordt een uitzonderingspositie gevraagd. Voor de vooroorlogse huizen zou en gedifferentieerde huurverhoging moeten gelden. Vele van deze woningen moeten nog jaren mee, maar bij een stijgende wooncultuur valt hier een versnelde mate van depreciatie te verwachten. De woningen van voor 1920 zouden in hei algemeen niet meer in huur verhoogd moeten worden. Wat betreft de huurverhoging tenge volge van af te bouwen subsidies neemt de vakbeweging voorlopig nog een afwij zend standpunt in. In een jaarlijkse verhoging met ca. 3 pet. gedurende tien jaar zien de werknemers een opnemen van inflatoire prijsstijgengen in de huur prijzen. De vakbeweging wil eerst nor male verhoudingen op de bouwmarkt afwachten en de gevolgen hiervan na gaan voor de stichtingskosten. Verminde ring van subsidies en dus verhoging van u. v,00r gesubsidieerde woningen acht dit deel van de raad onverantwoord, indien hier geen kwaliteitsverbetering tegenover staat. De vakbeweging wenst evenmin geste gen silcmugskosten voor nieuw te bou wen woningen onmiddellijk in de huren tc verwerken. Zij meent aamelijk, dat PJ?®1 normale marktverhoudingen de stichtingskosten weer zullen dalen. Een belangrijke werkgeversgroepering oinnen de raad en een aantal Kroonleden gaan echter akkoord met huurverhogin- gen van ongeveer 3 procent per jaar ge- durende tien jaar voor in 1965 te bouwen huizen. Dezelfde groep wil ook gestegen sticatmgskosten onmiddellijk in de huren van nieuwe woningen venverken. De regering heeft reeds eerder de koppeling van loon- en huurstijgingen losgelaten. De raad acht het daarom in dit stadium prematuur nu reeds te spreken over eventuele compensatiemaat- tegtien in de Zonen bij huurverhogingen. Over de verhouding van de woning- wetbouw en de particuliere bouw spreekt de raad zich niet uit. Wel merken de werkgeversleden op, dat de bouw in de zogenaamde vrije sector de voor de toekomst aangewezen weg is. De ver schaffing van woningwetwoningen dient gereserveerd- te blijven voor de sociaal zwakkeren. Doet U mee Spaar de 48 kleur rijke uit 13 landen U treft er een. aan ia elke doos Senator si garen als garantie voor de fijne kwaliteit! Binnenkort komt er 'n boeiend Senator bankbiljettenspel voor 't hele gezin. Hoe meer biljetten V dan hebt, hoe beter! MS HAAG De regering zal de btaten-Generaal zo spoedig mogelijk in een nota op de hoogte stellen van de laagte inzichten ten aanzien van de ver- ziittng m het Westen des lands. Er zullen subsidies worden verleend om plaatselijk can wel regionaal watervervuiling tegen te gaan. In het kader van de regionale industrialisatie zijn reeds werken ter be strijding van d,e watervervuiling tot een bedrag van 250 miljoen in uitvoering of in voorbereiding. Aldus minister Suurhoff in de memorie vaa antwoord aan de Eerste Kamer. Zo wordt, in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende de be groting 1965 van het departement van verkeer en waterstaat opgemerkt, „Wel zijn er bepaalde moeilijkheden, in het bijzonder bij de passagiers- en ook bij de kustvaart." «Het draagvermogen dat wil zeggen het aantal tonnen, dat de vloot te gelijkertijd kan vervoeren, geeft een gestadige groei te zien." Dit draagvermogen, dat op 1 januari 1956 5,8 min. ton bedroeg, was op 1 januari van dit jaar gestegen tot, 6.8 min. ton. Het aantal schepen daalde in deze periode met 77. maar de bruto tonnage, alsmede het draagvermogen stegen met resp. 510.000 en 1 min. ton „Een geringe achteruitgang in totale tonnage in 1963 en 1964 is hoofdzakelijk het gevolg geweest van de verkoop van enige passagiersschepen", aldus minister Suurhoff. „Door het in de vaart komen van nieuwe en snelle schepen is voorts de omloopsnelheid aanmerkelijk vergroot, zodat met een gelijke tonnage meer kan worden vervoerd. Voorts kan worden ge steld, dat Nederland beschikt over een snelle koopvaardijvloot. De gemiddelde snelheid van deze vloot ligt hoger dan die van de vloten van de andere mari tieme landen." De toekomstmogelijk heden voor de zogenaamde gemengde vaart, het gebruik van schepen, die zowel voor vracht- als voor passagiersvervoer worden aangewend, worden echter niet rooskleurig geacht. Indien nodig zijn de bewindslieden be reid „steun in enigerlei vorm" aan de handhaving van de Nederlandse pas sagiersvaart te overwegen, „mits de des betreffende rederijen bereidheid zouden tonen om in onderlinge nauwe samen- Dit deelt minister Suurhoff (verkeer !fhHft r?aa mede in antwoord op KamTI ike vrasen van de Tweede- (beidenepe!iz?'^'Laan en Engelsman eenVnmcP ee1 voorllchtingsbü- van de Stichting Eilandge- «jeenschap Jn Zuidland is eind april SedteW' dat alleer' reeds uit bouw- mïrfJ joverwegingen en gezien de is„i~lg d dat nog geen beslissing iraü men over v°rm noch over het j-°' van de genoemde oeververbinding niet eerder dan in 1970 voltooid zou Kunnen worden. aar eveneens moet worden bezien, de benodigde gelden hiervoor Wrfl j ar kunnen worden gesteld, Tine- e mededeling dan ook geens- ,n- dat met de voltooiing in dat jaar u kunnen worden gerekend. tn,!i!ëjraajt' ^et in bedoeling de vo-u- I- e wegen naar de nieuwe oevr- Bm, tijdig gereed te hebben. De omvang van de hiervoor uit te voeren werken hangt sterk af van de keuze van het tracé. De beslissing over de Keinenoortïm- nel is niet incidenteel en ad hoe genomen maar past logisch in het raam van de realisering van de nieuwe noord-zuid- verbinding van Rotterdam naar Midden- Zeeland en West-Brabant. Wegens de hoge kosten van de nodig geachte nieu we oeververbindingen in het Rijnmond gebied is een prioriteitenschema zeker noodzakelijk. De urgentie van een zo spoedig mogelijke vervanging van de Spijkenisserbrug is daarbij evident. Minister Suurhoff zegt bereid te zijn tot overleg met de Rijnmondraad over verkeers- en waterstaatsaangelegenhe den. Voor de wijze van functionering hiervan zal nog een vorm moeten wor den gevonden. Over- het instellen van openings- en sluitingstijden gedurende de spitsuren voor de Botlek- en Spijkenisserbrug ver wachtte hij spoedig ambtsberichten. Hij hoopt daarover binnen afzienbare tijd nadere mededelingen te kunnen doen. Het tracé voor een eventuele Del talijn staat nog niet vast. Het is nog niet zeker of een dergelijke lijn voldoende rentabiliteit zal hebben. Er is nog geen bevredigende regeling getroffen voor de verdeling van de bouwkosten van de spoorwegtunnel te Rotterdam, die tegelijk met de Willems tunnel voor het wegverkeer zal worden uitgevoerd. werking de nodige maatregelen te treffen om de moeilijkheden het hoofd te bieden." Het totale aantal vreemdelingen, dat thans op de Nederlandse koopvaardij vloot werkt kan worden gesteld op rond 13.000, waarvan ongeveer 6000 Aziaten. De overigen zijn voor het grootste deel Spanjaarden. De vreemde zeelieden vor men tezamen ongeveer 30 procent van de bemanning van de Nederlandse koop vaardijvloot. DEN HAAG Het aantal aanslui tingen op het Nederlandse tèlefoonnet steeg gedurende het eerste kwartaal van 1965 met 24.000 en bedroeg op 1 april jL 1.430.198 (op l-4-'64: 1.330.137). Er werden in de eerste drie maan den van dit' jaar 44.662 aansluitingen tot stand gebracht en 20.941 opge ruimd. Rond 15.000 mutaties vloeiden voort uit verhuizingen van abonnees. De vraag naar telefoonaansluitingen bleef nagenoeg gelijk, te weten 54.607 in het eerste kwartaal 1965 tegen 56.597 in de overeenkomstige periode van het vorige jaar. De wachtlijst steeg van 129.490 per 1 januari jl. tot 139.212 op 1 april. Het aantal telex aansluitingen, dat in november 1963 de 5000 passeerde, overschreed in maart van dit jaar de 6000. BUTTE William Clark, een voor malige televisietechnicus in Butte, Montana, is beschuldigd van bedrei ging van het levert van president Johnson. Zijn borgstellingssom is be paald op tienduizend dollar. Hij had vorige maand een brief van veertig bladzijden naar het Witte Huis gezon den waarin hy Johnson de schuld gaf van bepaalde toestanden en hem met de dood bedreigde. DELFT Technische Hogeschool - Gepro moveerd tot doctor in de technische weten schappen: ir. W. Bakker op het proefschrift: De levertijd in machinefabrieken, een oriën terend onderzoek. Promotor was: prof. ir. R. van Hasselt. DEN HAAG „Hoe bemoedi gend de cijfers over 1964 er ook uitzien, de KLM heeft haar uit- eindelijk doel, namelijk rentabili teit, nog niet bereikt. Zij zal moe moeten voortgaan de uiterste doel matigheid te betrachten en haar inkomsten zoveel mogelijk te ver hogen". Aldus minister Suurhoff (verkeer en waterstaat) in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting 1965 van het departement van verkeer en waterstaat De bewindsman wijst er op, dat de gunstige conjunctuur in de luchtvaart de KLM tot dit laatste goede moge lijkheden geeft. In de memorie van antwoord wordt o.m. meegedeeld dat de liquiditeitspo sitie van de KLM, nadat in 1964 de afschrijvingen vrijwel volledig zijn verdiend, bevredigend is en geen reden tot, zorgen baart. De KLM zal, onvoorziene omstandigheden voorbe houden, kans zien de zes DC-9 vlieg tuigen, die onlangs zijn besteld en die in de eerste helft van 1966 worden afgeleverd, uit eigen middelen te financieren, In de memorie wordt meegedeeld, dat de KLM de regering binnenkort een nieuw meerjarenplan zal aanbie den, omdat de ontwikkeling in 1964 zodanig is geweest, dat vele doelstel lingen uit het meerjarenplan van maart 1964 reeds zijn achterhaald. Over het boekjaar 1964/'65 wordt verwacht dat de KLM haar produktie mei ongeveer 7 procent zal uitbreiden. Gesteund door de gunstige gang van zaken in de luchtvaart verwacht de KLM, dat haar vervoer met een hoger percentage zal kunnen groeien, waar- door de beladingsgraad der vliegtui gen nog met enige punten zal kunnen stijgen. De KLM hoopt de kosten in 1965 in de hand te kunnen houden. Op deze wijze verwacht de KLM een verdere verbetering van het bedrijfs resultaat te kunnen verkrijgen, ón danks de in het betrokken boekjaar ongetwijfeld nog hoge reorganisatie- en afvloeiingskosten. In de memorie van antwoord deelt minister Suurhoff voorts mee, dat de KLM nog steeds belangstelling heeft voor een route naar de Amerikaanse westkust. De Nederlandse regering en de KLM blijven positief staan tegen over een samenwerking van de KLM in een Air Union, met'dien verstande, dat daarin aan de KLM een redelijk aandeel moet zijn verzekerd. Ook na de recente tariefverhoging behoort Schiphol nog tot de goed koopste luchthavens van Europa, zo vervolgt de memorie van antwoord. Deze tariefverhoging, onder het ka- binet-Marijnen doorgevoerd, zal wor den gehandhaafd. Tussen de KLM en Fokker worden thans onderhandelingen gevoerd, zo blijkt ten slotte uit de memorie van antwoord, over een optie van de KLM op een aantal F-28 vliegtuigen. DEN HAAG De minister van verkeer en waterstaat; de heer Suurhoff, heeft besloten een technische advies-, commissie voor de waterkeringen in te stellen, „aangezien de veiligheid van gebieden die door waterkeringen worden beschermd, alsmede de daarmede samen hangende vraagstukken van teehnisch- wetenschappelijke aard in toenemende mate de aandacht vragen". Deze commissie heeft tot taak de minis ter op zijn verzoek of uit eigen beweging te adviseren over alle technisch-weten- schappelljke aspecten die van belang kunnen zijn voor een doelmatige con structie en het onderhoud van waterke ringen dan wel voor de veiligheid van door waterkeringen beschermde gebie den. PARAMARIBO De uitvoering van het havenproject in Paramaribo ".gegund aan de Overzeese Aanne- ben HAAG De minister van mmgsmaatschappij N.V., gevestigd te verkeer en waterstaat, J,G. Suurhoff en Rotterdam, en de Aarmemingscombi- e aatsseeretarls ir., S. A. Posthumus zijn natie Internationale Boiiwcompagnie vin mening, dat het openbaar vervoer N.V.. gevestigd te Best (Nederland). eïn groter aandeel in het totale vervoer Dit blijkt uit een uit Brussel ontvan- lnoet krijgen. gen bericht De firma Van Hees wijk Dit bUjla uit dememorie van' ant- m Paramaribo is een aochterondeme-iu,oorcj over de begroting 1965 aan de ming van deze aannemingscombinatie.!Eerste Kamer. „De voortdurende p —>t De inschrijfsom bedroeg 10.950.500. t .n het aantal gemotoriseerde particulie- Het project omvat de bouw van een r- vervoermiddelen leidt tot toenemende aanlegsteiger met een kadelengte van verkeersmoeilijkheden. welke zich vooral - manifesteren op de wegen in en nabij de grote steden. .Met name-de in econo misch, sociaal en cultureel opzicht zo waardevolle centrumfunctie van de bin nensteden wordt daardoor in gevaar gebracht." Bij de bepaling van het aandeel, dat het openbare vervoer zou behoren te verwerven in het totale vervoer moet er van worden uitgegaan, dat vooral in de grote steden een onbelemmerd gebruik van de particuliere auto voor elke gewenste verplaatsing in verband-met de beschikbare ruimte steedsbezwaarlijker zal worden. 520 meter, de bouw van een haven kantoor en een oliesteiger, alsmede de aanleg van wegen en riolering. Voor de bouw van haven en entre- potloodsen heeft de Surinaamse rege ring een lening aangevraagd bij de EEG. DAR ES SALAAM (Tanzania) De Chinese premier Tsjoe En-lai is gisteren voor een vierdaags bezoek in Dar Es Salaam aangekomen. Hij werd op bet vliegveld verwelkomd door president Julius Nyerere. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 29 mei zijn: K. Hem mes, Rotterdamseweg 140 te Zwijndrecht 5; P. M. S. van Peet, Gorinchemsestraat 53 te Meerkerk 2,50 en A. van Gens, Boezemsingel 20 te Ouderkerk aan den IJssel 2,50. LEIDEN Rijksuniversiteit - Kand. wis kunde en natuurk.: R. Hijmans, Rotterdam. In Duinkerken wordt vandaag een reünie gehouden van men sen, die precies 25 jaar geleden, in juni van 1940 dus, met ple- zierbootjes en andere vaartui gen zo'n groot aandeel hebben gehad in het transport naar Engeland van de voor de op marcherende Duitsers vluchten de troepen. In de haven van Duinkerken lag gisteren al een enorme vloot. Het was een jees- telijk gezichten een wel zeer groot contrast met de benarde omstandigheden van' 1940. BHBIQUE BELClf tSPANA PORTUGAL CHEAT BRITAIN AND IRELAND Tegenvallers van construetief-tech- nische aard bij de havenwerken van IJmuiden, die een overschrijding van het daarvoor uitgetrokken bedrag on vermijdelijk maakten/noodzaakten er toe voor dit jaar goeddeels van de voorbereidende werkzaamheden, voor het Europoortgebied af te zien. De eigenlijke uitbouw van de ha- -r.'.' J L .VrW VKSfoft v.KA rt-v-t vendammen in Europoort wordt een bijzonder groot en riskant werk ge noemd. Bij dit werk, dat in open zee zal worden uitgevoerd, zullen de technische factoren de voortgang van het werk moeten bepalen. Eenmaal begonnen mag het werk niet door financiële beperkingen worden ver traagd. Dit is dan ook de reden dat met het begin van uitvoering enige terughoudendheid werd betracht. Na 1970 zal de afwerking van de ha vendammen wellicht nog een jaar of twee vergen, doch dit behoeft voor de scheepvaart geen bijzondere hin der op te leveren, evenmin als voor de aanleg van haventerreinen op de Maasvlakte. De aanlegkosten voor de nieuwe havenmond worden volgens een glo bale raming op prijsbasis 1964 geschat op 340 miljoen gulden. De aanlegkos ten van de werken op Rozenburg bedragen voorzover zij het rijk be treffen op deze basis 85 miljoen gulden. De nieuwe vaarverbinding met de Oude Maas zal van 1967 af. wanneer de Hartelsluis gereed zal zijn, geleidelijk in gebruik genomen kunnen worden. MAASTRICHT De 35-jarige chauf feur J. van den B. uit Breda is gisteren wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval op 13 oktober 1964 te Sittard door de rechtbank te Maastricht veroor deeld tot een maand gevangenisstraf en vijf maanden ontzegging van de rijbe voegdheid. De chauffeur was met zijn vrachtwa gencombinatie. waarvan de remmen niet in orde waren, zonder te stoppen een voorrangskruising opgereden, waar hij in botsing kwam met een personenauto. De bestuurder daarvan kwam om het leven. Op 25 mei had de officier van justitie drie maanden celstraf en acht maanden ontzegging van de rijbevoegdheid gevor derd. BRÏELLE De minister van ver keer en waterstaat heeft besloten, het Kanaal door Voorne voor alle scheepvaart te sluiten. Dit zal in twee fasen gebeuren. Eerst zal de sluis by Nieuwesluis worden gesloten, vermoedelijk nog in de tweede helft van 1965. Bij Helle- voetsluis zal de sluis niet vóór 1967 worden gesloten. De minister heeft dit meegedeeld aan het waterschap „Brieise Dijkring". De eerste reactie van de dijkgraaf, de heer K. L. Noordermeer, was: Na de sluiting van het kanaal zal het worden gebruikt als centrale afwate ringsboezem, waarop de poldergema len hun water zullen lozen. De moge lijkheid bestaat zeer zeker, dat het Kanaal door Voorne voor recreatie- doeleinden zal worden gebruikt. DEN HAAG /!et boekjaar 1964 van de Nederlandse spoorwegen zal waar schijnlijk met een nadelig saldo van ongeveer 9 miljoen gulden worden afge sloten. Zo blijkt uit de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende begro- ting-1965 van het departement van ver keer en waterstaat. De resultaten over de eerste maanden van dit jaar zijn enigs zins b ij de verwachtingen ten achter gebleven. Over het resultaat van 1965 valt. aldus minister Suurhoff, nog geen uitsluitsel te geven. Wanneer de huidige tendens zich onverhoopt mocht voortzet ten, moet worden gevreesd dat in 1985 geen volledige kostendekking zal kunnen worden verkregen. Nieuwe tariefsverho gingen in de loop van dit jaar zullen niet dan bij uiterste noodzaak en alleen voor zover rij per saldo tot een wezenlijke verbetering van het bedrijfsresultaat zul len leiden, in overweging worden ge nomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1