Huize „F. Haversclmüdl gaat binnenkort open Er wordt hard gewerkt aan politiebureau „Brand" fabriekspanden in urn* tijd geblust Kleuter in pyama op nachtelijk onderzoek Complex van 90 bejaardenwoningen éCHIE N.V. P. MERKES WF-sportmensen naar NDSM ëMÊMM Laatste oefening van dit seizoen Kris-kras door Schiedam van toen en nu (23) Burgerlijke stand „'t Verfcentrum" „De Goede Hoek"; „Rij maar door" zei meisje met gekneusd been Vande OOGm$. JjL naai* Jf uuopassagier bij botsing gewond Schoonmaker viel op Passagekap verfvan dé vakman Pagina 3 stefmeeder nv'g piano- en orgelhandel rf 's-Grave!andseweg 620 Schiedam Telefoon 263919 g VEILIG VERKEER 1 TE GEMAKKELIJK VERF VAN DE VAKMAN Garage Van Daien N.V, Op de foto's staat dezelfde kerk, maar niet dezelfde brug. Er ligt namelijk een tijdsverschil van ongeveer veertig jaar tus sen beide opnamen. Op de eerste foto, de oudste van de twee, heet de kerk nog Maria- kerk. Tegenwoordig is de naam St. Liduinakerk. Vandaag. - en dagelijks MEESTERWERKEN VAN Z TOT ft ZENTRA horloges ^ROTTERDAMMER VRIJDAG II JUNI 1965 Verkregen door inruil een 5 ELECTRO-VOICE fj ELECTRONISCII ORGEL; 3j 2 klavieren, met pedaal. 5 PRIJS 1875,— 2 TIE dagelijkse droeve lijst van ver- 1" keerssUi-.-htoffers noopt ons dit- 0mal een kort Aan de Schietje" aan Sde huidige verkeersonveiligheid te wijden, want het betreft vaak niet f alleen materiële schade, waar trou- trens altijd wel overheen is te komen, maar het gaat dikwijls om kostbare mensenlevens. Deskundigen op ver keerstechnisch gebied verklaren wel k eens, dat veilig verkeer geen hersen- itchim behoeft te zijn. Laten we het ghopen. Maar we achten het thans nog alarmerend, als we vernemen, dat er :i in een tijdsverloop van vierentwintig tuur in Schiedam twee dodelijke ver- §keersongevallen gebeuren, zoals 31 mei op het gevaarlijke kruispunt I WarandeBurg. Knappertlaan en een etmaal later in de Nieuwe Maasstraat. Zulke waarschuwende feiten tonen |oan, dat veilig verkeer op het ogen- blifc nog slechts een wensdroom is. DEZER dagen kwamen roe uit tic Branderssteeg en wilden de West- is vest oversteken om het befaamde Xippebruggetje over de Nieuwe Ha- Sten te bereiken. Links werd het uitzicht op de rijbaan totaal belem- I merd door een kolossale vrachtauto, Mina zo hoog als een ouderwetse één- verdiepingwoning. De bestuurder van de wagen, die in geen velden of Ij wegen te bekennen viel, had er p m'sschien niet aan gedacht, welk een gevaarlijke situatie hij hier had ge nschapen. Te meer gevaarlijk, doordat I de rijbaan rechts zo'n bocht mankt, riet men steeds met uitnerekte hals h die richting uit moet kijken, of er loms gevaar dreigt. Maar nu de geweldige „sta-in-de- g weg" er stond, loerde de dood op de weg ook van links. Voor de eerste mtul in ons leven betreurden we het dat we geen giraffehals hadden. Ook het jonge moedertje, dat met een paar angstige ogen een kijiderwa- pen voortduwde en twee kleine pen- ters aan de hand had, zal ongetwij- feld blij geweest zijn, toen ze de overkant had bereikt. De bestuurder S had op ergerlijk nonchalante wijze j zijn wagen op een verkeerde plaats neergezet. Hij had er te gemakkelijk over gedacht, zoals wij allen, voet- gangers, bromfietsers, motorrijders tussen de nieuwbouw en het oude gebouw uan de Lange Nieuwstraat liggen, naar het nieuwe gebouw aan de waterkant, behalve de autogarage. Dan begint men met de bouw van de volgende fase. De nieuwbouw valt onder direktie van Gemeentewerken. Architect is de 'heer J. C. Putter van deze diensttak. De construktie van het betonwerk heeft het Ingenieursbureau K. C. van Waalwijk en Ir. W. E. A. van Ooster- om te Vlaardirtgen. Aannemer is de firma C. Strijk uit Oegstgeest. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Vereniging „Wilton- Fijenoord" gaat morgen met diverse sportafdelingen op stap naar Amster dam, in het kader van de sportuitwisse- ling met de personeelsvereniging van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Mij (NDSM). De afdelingen biljarten, fotografie, hengelen, klaverjassen, schaken, tennis en voetbal hopen van de partij te zijn wanneer, de WF-gasten zaterdag om 12 uur in gebouw „Marcanti" in Amsterdam ontvangen zullen worden. Om 13 uur vertrekt men met autobussen naar de plaatsen waar de takken van sport beoefend worden. De hengelaars naar hun visgronden, de biljarters en schakers naar het Parkhotel en, het Amsterdams Schaakhuis en-de voetballers en tennissers'naar de sport velden.' Om 13.30 uur worden genodigden ge trakteerd op een busreis door Noord- Holland. 's.Middags om 14 uur beginnen de klaverjassers - in „Marcanti", waarna om 19 uur een koffiemaaltijd gehouden zal Worden. Om 20 uur volgt dan esn dansavond, wederom in „Marcanti". Er nemen 125 sportmensen deel en er zijn 175 genodigden, zodat in totaal 300 WF'ers onze stad bij de NDSM zullen vertegenwoordigen. De groep vertrekt zaterdagmorgen om 10.30 uur uit de Allard Piersonstraat te Rotterdam. Er rijden z.even bussen. i y EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755- HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VUFDELAAN 134 TEL. 8210. - v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 HOEK VN HOLLAND De stand in de onderlinge wedstrijd van de schietvereni ging Immer Vaardig is als volgt: 1. E. Augustinus 230 pt., 2. C. Pols 208 pt., 3. J. Augustinus 204 pt., 4. J. Leerdam 198 pt.. 5. I'. Kaashoek 197 pt.. 6- M. Boon 193 pt.. 7. J. Boel 184 pt.. 8. J. Campo 145 pt.. 9. B. Schoenmeyer 140 pt„ 10. F. v. d. Bergh 122 pt. v VLAARDINGEN De Burgemeester Verkadasingel zal tussen de Lijsterlaan en de Burgemeester Luyerinkstngel tot 1 juli geslo ten zijn voor alle verkeer. SCHIEDAM Een 19-jarige meisje dat vannacht om "half drie op de Rotterdamsedijk in haar auto naar Rotterdam reed, ontdekte ter. hoogte van Éde grensflat een driejarig knaapje, slechts gekleed in een blauw pyamajasje, dat plotseling de rijbaan overstak. Ze nam het kind in de auto en bracht het naar het hoofdbureau van politie aan de Langé Nieuwstraat waar vanmorgen om half vier de veront ruste ouders hun zoontje kwamen afhalen. Zij waren vannacht naar een feestje geweest en hadden het'kind in hun woning in de grensflat onder de hoede van een 18-jarige broer achter gelaten. «L"""*" 0^- Een ander, achtjarig zoontje had men bij familie ondergebracht. Toen fSmStrSz-h^r de driejarige Tonny wakker werd en zijn broertje niet iii bed vond, was hij ¥t»«RP!N<jew O maar op onderzoek uitgegaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagmiddag ont stond op het kruispunt Hoogstraat-Grote Markt een aanrijding tussen een brom fietser en een jeugdige wielrijdster, mej. K. L., die daarbij viel en door de GGD met een gekneusd rechter been naar Ce Dr. Noietstichting moest worden ge bracht. Met goedvinden van het aangere den meisje was de bromfietser doorgere de^ zodat zijn naam onbekend bleef. motorspuiten en een gereedschapwagen. Bovendien gingen twee poppen mee, die ais mensen moesten fungeren. De blussing duurde ruim een uur en betekende het besluit van een grote serie oefeningen, die de brandweer van Schiedam heeft gehouden. Op negen plaatsen waren vuurhaarden aange bracht, op andere plaatsen hingen bordjes waarop vlammen waren ge schilderd en tussen de twee fabrieks panden hing zelfs een bordje met de woorden: „ernstige brandoverslag." De chauffeurs van de brandweerauto's kregen na afloop van de oefening nog gelegenheid hun kunsten achter het stuur te vertonen, doordat twee auto's om acht uur met elkaar in botsing waren geko men en om negen uur nog de weg blokkeerden. Handig manouvreerden de brandweerauto's er tussendoor, hetgeen niet zonder moeite ging. Bel ons voor een- demonstratlerit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 870» SCHIEDAM Op het kruispunt Bur gemeester Knappertlaan-St. Jacobs Gast huis ontstond donderdagmiddag een aan rijding tussen een personenauto, bestuurd door de 47-jarige vertegenwoordiger M. J. de H. en een bromfiets, bestuurd door de 22-jarige ketelbikker J. D. uit Rotter dam: De laatste had de 18-jarige duopassa gier J. A. achterop, die viel en daarbü lichtgewond werd. De GGD bracht dt jongeman naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam. Do oude brug had, als hij open stond, twee doorvaartbreedten, door dat hij in het mAden van de haven zijn draaipunt had. De jongste afbeel ding toont aan, dat de haven aanmer kelijk smaller en het wegdek breder is geworden. ietèl. (01898)- 3647 SCHIEDAM De 42-jarige schoonma ker K. B. wilde donderdag in de Passage een goot schoonmaken en viel daarbij op de ruiten van de overkapping. Kij bleef op de omlijsting hangen -en kreeg daarbij een kleine wond aan de enkel, die hij zelf ter plaatse kon behandelen. Door de val werden twee draadglasruiten van 155 bij 62 cm en vijf ruiten van 55 bij 65 cm vernield. Bovendien ontstond er een gevaarlijke situatie doordat de stukken glas naar omlaag vielen, waarbij de juist passeren de voetganger, de heer W. H. v. VoUen- hoven, gelukkig nog net niet geraakt werd. Het zware geboomte rechts is helaas geheel en al verdwenen. Van het mo numentale patriciërshuis van de fa milie Van der Schalk aan de Lange Deze kerk dateert uit het midden Nieuwstraat tot aan de havenkant van de vorige eeuw. Vroeger had me.n strekte zich in vroeger dagen een hier een draaibrug, die naderhand grote, lommerrijke tuin uit. Waar zich werd vervangen door een hefbrug. tegenwoordig in de Oranjestraat de Deze kreeg de naam van Oranjebrug fraaie winkelgalerij bevindt, was een en werd 28 februari 1939 opgeleverd, lange grauwe muur. Galerie Punt Vier: Opening tentoon stelling, 20.30. Geref, Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, 15—17. Tentweek, Plantage: Schiedam voor Christus, eerste samenkomst, 20. Arcade: Gem. Zangkoor „Euphonia", feestavond, 20. Tivoli: S.J.S. „Guillaume", Contact avond, 20.30. Dagblad i.DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel, 263954 (b.g.g; 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap <adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 2S0I23, a:hi'in G.G. en G.D, 2C328C. Apotheek.' Evers, Lange Haven 81, tel. 010-268242. Ook in de Oranjestraat zelf stond aan weerszijden van de rijbaan een rij zware bomen, waarvan het dichte ge bladerte gedurende de zomermaanden aan deze straat het aanschijn van een half-duistere tunnel gaf. Op de tweede foto is het wegverkeer het drukst, terwijl er op het water niet veel leven, te bespeuren valt. Op de oudere opname is het juist andersom. Het vijftal spoelingschouwen is karak teristiek voor het verkeer te water in vroeger jaren, in de stad van de vele branderijen. Een van deze boten verlaat juist de wal, nadat hij spoeling heeft gepompt uit de branderij links op de foto, waar bij we moeten opmerken, dat een ondergrondse leiding van de branderij naar de havenkant liep. Daar werd de pomp geplaatst, waarna de knecht de spoeling in de schouw pompte. De wagen met het paard ervoor, was een askar, die de as bij de bran derijen weghaalde. Men gebruikte de ze as veelal voor het verharden van wegen, die niet bestraat waren. Rechts op de voorgrond ligt een vlot van houten balken, waarschijn lijk bestemd voor de houthandel van de firma Van der Eist, die rondom de eeuwwisseling aan de Lange Nieuw straat een houtzaagmolen had staan, op de plaats waar thans de N.V. J. de Waard, aanneming van sloopwerken, is gevestigd. njfKHB Wij beschikken over de volledige collectie Goud- en Zilverhahdel NWE. BINNENWEG 74 TELEFOON 250440

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1