se AGENDA WILLEMSE Avondvierdaagse trok thans 1580 deelnemers I AANStESCMIE Aanbod van Klinknagelfabriek Toezegging kwam juist óp tijd de kattenbeker Rotterdamse kroniek DEKLERK&ZN J NE DAM Burgerlijke stand 3rJTottcrAantiurr Voor „Zonnehuis goede opbrengst M en S prefereert bafcloze woensdag Hond ivas ook van de partij 1 I -uit Y00R VADERDAG GESCHENKEN D. B LIJ LEVEN H t>E ROTTERDAMMER WOENSDAG 16 JUNI 1965 SPELEN (1) SPELEN (2) M SPELEN (3) CC HIED AM Het was dinsdag een heuglijke dag voor het be stuur van de Stichting Schiedamse Sporthal. De Nederlandsche Klink nagelfabriek, gevestigd aan de Noordvest 121137, die als eerste bedrijf had beloofd haar steentje te zullen bijdragen, leverde name lijk op deze dag vierhonderd an kerbouten van 66 cm lengte af, be stemd voor de betonverankering van de fundamenten, waarop zo straks het grote gevaarte zal wor den opgetrokken. Deze eerste toe zegging kwam precies op tijd. Vandaag •••en dagelijks vader gewoon gaan zoeken internationale kunstnijverheid iJDilletantjesgingen naar Barneveld Dynamisch Overweg bleef dicht Toiletartikelen in nieuwe stijl voor mannen van heden. international j dissonant Orgelconcert in Oud- Katholieke Kerk 3,98-4.98-5.98 JAQUARD DAMAST WEEFSTOFFEN in zeer grote verscheidenheid van dessins en kleuren.Luxegordijnstoffen, 120 cm breed, van 6.90 per meter, nu 3.98 Originele Zwitserse import met ragfijn brodê motief, 40 cm hoog, van 7.75 per meter, nu voor qq Pagina 3 SPELEN de kinderen nog wel? Waar zijn eigenlijk al die oude kinderspelen gebleven? Er waren er vroeger legio. In onze jeugd knikker den we veel. We gingen met zakken vol knikkers naar school. Die van glas, meestal in kleuren, mei w onder- hjke lijnfiguren erin, waren het kost baarst, Er was trouwens een hele ruilhandel, voor en na schooltijd. Het hep menigmaal op vechten uit en dan sloegen we elkaar de zakken met knikkers om de oren. We kregen ontzettend vuile rechterwijsvingers van al dat geknikker op stoffige straten. We zeulden ook een soort gnkapparaten mee naar school: hou ten plankjes met openingen erin ge maakt en daarboven een cijfer. Hoe wel de jongens en meisjes op school en zondagsschool streng gescheiden toten, waren we bij onze spelletjes een zeer gemengd gezelschap. WE HAALDEN de meisjes er nooit zelf bij om mede te spelen. Ze moesten het eerst netjes komen vra gen. Ze werden eigenlijk alleen maar geduld. Liever waren we ais jongëns onder elkaar. We hadden trouwens geen erge hoge dunk van het zwakke geslacht, dat toe geniepig, gillerig en gauw tot huilen geneigd vonden. Het (habolospcl was altijd om onverklaar bare redenen een echt meisjes-spel Jc manipuleerde met twee stokken en een touwtje ertussen en gooide het dtug dan zo hoog mogelijk de lucht :n. Natuurlijk moest je proberen het weer op te vangen. Daarin waren de meisjes altijd veel handiger dan wij stoere knapen. Aangezien we zelf zo'n opgooi-apparaat meestal niet bezaten, leenden we het dikwijls bij hen. We haalden hen over met beloften, dat ze dan ook eens met onze spelletjes mochten meedoen. Meestal bezweken de zwakkelingetjes direct. Natuurlijk probeerden we onze vriendinnetjes te overtroeven door zo hoog mogelijk te gooien. Eenmaal kwam ons dat duur te staan. We vingen da ijzeren diabolo wel op, maar precies op onze netts, [- «int uiterst pijnlijk was. Nadien ble- ven we slechts toeschouwers. 1 ïersle materiaal voor Spuria is geleverd 5 SSbAÏ 'ft OH, daar uiaren vroeger zoveel leuke spelletjes. Ze hadden alle hun eigen jaargetijden. We lieten reuzevliegers de lucht m gaan, die soms zo grappig konden duikelen, als hun staart te licht was. Steltlopen was weer een ander prettig vermaak Hele wedstrijden hielden we ermee. Midden op straat. Dat ging toen nog best, want je had alleen maar paar- dentractie. Op de stenen stoepen voor de huizen zaten we urenlang te bikkelen. Een wonderlijk spannend spel. En dan tollen. Oh, die onvergete lijke toltijd in het voorjaar. Je had ruimte genoeg op straat. Doch de voetgangers werden wel eens boos over die draai-dingen rondom hun roeten. Ook sneuvelde er wel eens een ruit. Onbegrijpelijk zoals al deze heerlijke kinderspelen, die voor extra nering in allerlei duistere buurt- snoepwinkeltjes zorgden, zijn verdwe nen. Eeuwenlang hebben de meeste bestaan. Je ziet ze zelfs afgebeeld op de oude, middeleeuwse schilderijen van Breughel. Het gekste is, dat toe ze finaal vergeten zijn. Alsof ze nooit hadden bestaan. Zo neemt het heden ons in beslag. Trouwens we kijken heel weinig meer achterom. De mo derne mens heeft geen gevoel voor historie. Wat heb je daar nu aan? zegt hij. Helaas herinneren we ons de oude getrouwe kinderspelen niet meer. Daarom brengen we ze in dit ,Aan dit Schietje" nog eenmaal inuw herinnering... Het blijft overigens niet bij deze primair belangrijke bevestigingsartike len, want de klinknagelfabriek zal nog achtduizend constructiebouten leveren, lie totale hoeveelheid materiaal zal TJirecteur Cor Bolmers op de vracht- auto dis het materiaal naar de sporthal zal vervoeren. Links bij de wagen de heer M. van Thiel, directeur van de Klinknagelfabriek. r SCHIED\M Geboren: Lubbina dv \V l Jtphagen en J in 't Veld: Cornells J zv H J M Schoonbrood en J Langeveld; Desirêe M J C L dv C A Versteeg en C M T Damen. 5- Dirk J zv 3 Brouwer en M Proost: Astrid M G dv A van der Vlies en B T Renzen; Louise J M dv Li H B Gram en H C Hersbach; Pieter zv F Luitjes en M den c Engelsman*. Arthur zv W ïteindexs en A van Wagtendonk; Isabella dv W Remders en A «agetendonk geb 14 juni; Francois J zv C V JJ Hofman en E Schilperoort; Catharina G M dv W L H van Veen en J M G Kerkhof: Astrid M dv M J Kerkhof en S J M Vaarring Overleden: C E Lettinga, 34 jr echtge «arisen; C van Tüborg, 87 jr; D J den Breker, 73 jr; J Reedijk 65 jr; P M Berman. l" G van Rhyn, 83 jr: E C T Slotboom, v w 3r, wed Sonnevelt; A Meijer, 76 jr: C D van der Sar, 78 jr, wed Kool; M Snel, 45 jr, echtg Hatenboer; J Bouwer, 87 jr, wed van r Gullk; M van Zonsbeek, 86 jr, wed - schoonbrood. W.K.H. en O., Avondvierdaagse, start, 20. 20^'^*^' Cn Avondvierdaagse, start, Dagblad „DE ROTTERDAMMER", oemedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel 263934 (b.g.g. 115588, toestel 52, bg.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- «raat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666. alarm brandweer 269123, "darm G.G. en G.D. 2S9280. Liesveld VlaarAingen nauwkeurige sortering en onafgebroken glijden in de expeditieruimte de vele verpakte orders over de l-opende band. Een gestadige produktie.stroom verlaat dagelijks de Nea, Klinknagelfabriek, die er zorg voor draagt, dat er in de gigantische wereld van de moderne tech nische industrie de delen aan elkander kunnen worden bevestigd: een onont- niet minder dan zevenhonderd kiio be?rliike. sector, van het ingewikkelde (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jeugdige leden van de Schied. Jeugdtoneel Vereniging „De Dilettar.tjes" hadden van 5 tot 12 juni een vakantieweek op de mooie kampboerde rij De Beekhoek te Barneveld. Sr was o.a. een kippenfarm en een kuikenbroe- derij. De kinderen maakten vele dagtoch ten, zoals naar Voorthuizen, waar ze zwommen in het Grijze Veen en zich vermaakten in de speeltuin aldaar. Ook maakten ze een tocht naar de bossen van Lunteren, waar ze de dag doorbrachten m het Bosbad. In Barneveld bezochten ze de beroemde eierveiling en bezichtigden ze het beeld van Jan van Schaffejaar. De volgende Dilettantjes wonnen de toneelwedstrijd in Barneveld: 1. Ina den Hertog. 2. Rene Asmus. 3. Freddie Buurman. De aldaar gehouden tien-kamp werd gewonnen in groep A door: 1. Nico van Beers. 1. Miehei Asmus. 3. Joke Klein. 4 A. L. van Tricht. 5. J. de Boer. 6 Jan Wuister. In groep B: 1. Christa Nijs, 2. P.-ené Asmus, 3. Ria Gonka, 4. AU Kars, 5. Ada de Bruin. 6. Ronald As- mus. Op de laatste avond werd een groot kampvuur ontstoken. SCHIEDAM De 54-j"arige metselaar J. S. wonende Zwaanshals te Rotterdam, die diensdagmorgen m de Voornsestraat op een anderhalve meter hoge stelling stond te werken, werd plotseling onwel en kwam daardoor te vallen. Hij viel met zijn hoofd op de betonnen vloer. Met 'vonden aan het hoofd en een hersenschudding werd hij door de GGD eerst naar de Dr. Noletstichtmg te Schiedam en daarna naar het St. Fran- ciscus Gasthuis te Rotterdam vervoerd. bedragen en dit alles geheel gratis. Geer, wonder, dat de directeur van de Sporthal, de heer Cor Bo-lmers er stralend uitzag, toen hij in de kantine van de klinknagelfabriek in tegenwoor digheid van een klem gezelschap, be staande uit de belde directeuren, de heren C. Nobel en M. van Thiel, de procuratiehouder, de heer J. Eikenbroek, enkele journalisten en persfotografen het een en ander over de bouw van de Sporthal vertelde. Hij toonde zich bij zonder dankbaar voor de medewerking van het bedrijfsleven, in casu voor deze waardevolle gift Het mooie van de totstandkoming van deze sporthal is, dat de gemeenteschaps- gedachte zich hier realiseert, dank zij het particulier initiatief en de bijdragen van burgers en bedrijven, aldus de heer Bolmers Bij de bezichtiging van de tobnek, die een veel grotere oppervlakte beriaat dan men aan de buitenzijde zou vermoeden, bleek dat de Ned. Klinkna gelfabriek reeds geruime tijd geen klink nagels meer fabriceert. Deze gespecialiseerde industrie, opge- rient in 1916. maakte inderdaad tot en met Wereldoorlog II hoofdzakelijk klink nagels. Doch, toen daarna in de industri- eeMechmsche wereld de dynamische op mars begon van de lastechniek, waarbij men nu eenmaal geen klinknagels nodig heeft begreep de directie, dat de tijd van omschakeling was aangebroken. Men ging zich toeleggen op de fabricage van houtsehroeven, plaat- schroeven. metaalschroeven ea moeren, stelschroeven, etc, die men alle kan samenvatten onder het begrip bevesti gingsartikelen, een collectieve naam voor velerlei variëteiten. Op het ogen- bl'k heeft men een massaproduktie van globaal tien miljoen stuks per- week. Men produceert veel voor de binnen landse markt, maar heeft daarnaast toch ook een belangrijke export, die de zo broodnodige deviezen binnenbrengt. De schroeven en moereu gaan overal heen. We zagen verpakkingen met op schriften erop bestemming Bangkok, Bel gië, alle Scandinavische landen en zelfs de "Verenigde Staten en "West-Duitsland. die zelf een grote metaalindustrie van deze bevestigmgsartikelen hebben. Ne derland blijkt gelukkig nog op het exportfront mee te kunnen. De klinknaceïs'briek beschikt over een groot machinepark, dat natuurlijk gewel dige investeringen vraagt. Met een zo zwaar geluid, dat men zich nauwelijks kan verstaanbaar maken daveren in de .grote produktiehal de rijen machines onafgebroken, miljoenen metalen artike len fabricerend, van minuscuui-kleine schroefjes van slechts vier millimeter lengte tot 100 millimeter toe. 9 Hoewel de klinknagelfabriek volauto matisch werkt, vinden er toch nog h-onderdzestig werknemers hun dagelijkse arbeidstaak. Keurig opgeruimd staan in de magazijnen de stellages met dozen bevestigmgsartikelen van allerlei grootte. Een automatische machine zorgt voor een sMiAm SHOWROOMS: SCHIEDAM, Parkweg 201-205; VLAARDINGEN, God. Burjleot 37 Tel.(010) 264500 WOENSDAG 16 Juni 1915 Geen nieuws. Van het Westelijk front geen nieuws. De „knabbel-taktiek" van generaal Joffre brengt ben» nog niet veel winst. De Duitschers schijnen de gewenschte resultaten van zijn taktiek nog maar steeds tegen te houden. Vrouwelijke conducteurs. Van het personeel van de Weensche gemeente tram, ter sterkte van ruim 11.000 man, zijn reeds 6000 onder de wapenen. Dc directie heeft zich genoodzaakt gezien, ter vervanging van de conducteurs, voor- loopig 600 vrouwen aan te nemen die thans een cursus volgen en na korten tijd ais conducteur zuilen dieast doen. De leeftijdsgrens der vrouwen is vast gesteld op 24 tot 33 jaar. Beleediging itm den Czrntr. De heer D. Wijnkoop te Amsterdam, die in een openbare redevoering sprekend over den eraar van Rusland had gesproken van die bloedczuar, die moordenaar, en des wege werd vervolgd, is door de Recht bank te Haarlem veroordeeld tot 25 subs 5 dagen hechtenis. raderwerk der hedendaagse techniek. simca vanaf 4995 4 deurs N.V. autoservice kipstraat tel. 131688 groothandelsgebouw - v tel. 119705 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De collecte voor „Het Zonnehuis" van 7—12 juni jl. heeft ditmaal 6500 opgeleverd. Dat is onge veer 500 meer dan verleden jaar; derhalve een prachtig resultaat. Niet in het mmst is dit te danken aan de ijverige collectrices. Mevrouw Jongbloed uit de Thomas a Kempisstraat. bekend om haar „volle bussen", die weer op haar vaste plaats bij het Hoofdpostkantoor aan de Tuin- laan stond, kwam met bijna driehonderd gulden thuis. Al dezen en ook de gulle gevers brengt het bestuur hartelijk dank voor hun bijdrage tot het slagen van deze zomercollecte. SCHIEDAM De lichten van de overweg over de spoorlijn bij de Oude- dijk in de nabijheid van het Thurlede- nark bleven dinsdagmorgen -door onbe kende oorzaak van 9.5 tot 950 uur op onveilig staan. Na 25 minuten haddende monteurs van de N.S. de lichten weer in orde gemaakt. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Van der Meer en Schoep NV Broodbakkerijen, die, zoals bekend, de bezorg- en bakloze woensdag heeft ingesteld, is hiertoe overgegaan, omdat zowel de huisvrouw als het verkopend personeel deze dag preferen boven een andere. Juist in de levensmid delensector wordt de woensdag hoe lan ger hoe meer bestemd als vrije dag voor het bezorgende personeeL De melkhandel en kruidenier hebben woensdag al vrijaf, aldus de directie, daarom is het begrijpe lijk dat ook de bakker in Rotterdam een bezorgloze woensdag krijgt. Dat sommige bakkerijen de vrijdag als vrije dag hebben gekozen vindt volgens Van der Meer en Schoep zijn oorzaak in het feit dat deze dag hun „baktechnisch" het beste uitkomt. EAU DE COLOGNE COLOGNE SIR international is een nieuw type toilet artikelen voor heren. Fris en kruidig van geur: internationaal van formaat. Uitgesproken manlijk. SIR international: voor mannen die meegaan met huntijd. Prijzen variërend van 1.70 tot 8.75. SIR Eau de Cologne SIR Scheercreme SIR Scheerzeep. SIR After- en Pre- Shave Lotion SIR Toiletzeep SIR Lotion SIR fix Haarcrems SCHIEDAM De heer A. C. B. uit Dordrecht die op de Westvest zijn scooter met een tas met gereedschap buiten had laten staan, kwam bij zijn terugkomst tot de ontdekking dat de tas met inhoud was verdwenen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Niet minderdan 1580 wandelaars en wandelaarsters hebben Schiedam dinsdagavond in het teken doen staan van de 19de Avond vierdaagse van de Wandelsport Kring Rotteram en Omgeving. Bij die 1580 deelnemers was ook gen hond, name lijk Beertje Acda, wonende Van Iden- burgstraat 4, die vorig jaar ook heeft meegelopen. Er is voor de hond officieel ingeschreven en Beertje droeg dan ook terecht een startkaart- ;e om zijn nek. Er waren in totaal 47 groepen, waarvan ongeveer de helft de vereni- gings- of schoolvlag meedroegen, ter wijl de anderen door de kleuren van hun clubtenue te kennen gaven wie ze waren. Zo namen onder meer deel de wandel verenigingen De Schiedamse Tippelaars, de Trekvogels, de Christelijke Techni sche School, de Koningin Wilhelmina- school, DOK, Juliana, Finlandia en vele andere. Jammer, dat zoveel individuelen „los" meeliepen, waardoor de mars er soms wat rommelig uitzag. Een tweëde disso nant was, dat de wandelaars bij de ingang van het Beatrixpark de wande laars van de Vlaardingse Avondvierdaag se passeerden, hetgeen niet ten goede kwam aan de orde en netheid van het marcheren. Overigens niets dan lof voor de heren organisatoren, die al ver voor zeven uur in de grote zaal van gebouw Irene waren om de deelnemers van de juiste bescheiden te voorzien. Leden van het Rode Kruis verleenden zo nodig hulp. maar behalve één per soon. die met blaren op zijn voeten naar gebouw Irene gebracht moest worden, viel er niets bijzonders voor. Er waren verder dan ook geen uitvallers op deze bijzonder geslaagde eerste avond van de Avondvierdaagse. Zoals bekend worden ook in Schiedam twee Avondvierdaagsen gehouden. Wan neer die van deze week vrijdagavond achter de rug is, volgt enkele dagen later de Avondvierdaagse van de Nederlandse Wandeisportbond, een wandeling die is opgenomen in de feestweek van de Schiedamse Gemeenschap, die vrijdag avond officieel ingeluid zal worden. SCHIEDAM Aad Zoutendijk, orga nist te Vlaardingen, bespeelt woensdag 23 juni om 20 uur het orgel in de Oud Katholieke kerk aan de Dam. Het pro gramma bevat werken van Bach, een praeludium en fu£„ van Mendelssohn. Verder de Pastorale van C. Frartek, en composities van C. J. Bute, Joh. Brahms en S. Karg-Elert- De toegang is gratis. Na het concert wordt een schaalcollecte gehouden waarvan de opbrengst is voor het bouwfonds van de nieuwe kerk T\e Christelijke Technische School welgemoed op stap in de Avond vierdaagse. xOKf" IE Nationale Speelweek wordt dit jaar (voor de achtste keer) in Rotterdam gehouden van 39 oktober tot en met 6 Een importpartij BLOEMCRETONNE Een prachtige bloemencompositie op satijndoek. Extra breed (160 cm), dus minderbanen nodig, van 9.75per meter voor 6.90 Originele BOUSSAC gordijnstoffen „Romanex de Paris", 128 cm breed. Een unieke fabrieKspariij, in S series van 6.- tot 9.- per meter, nu voor van extra zware kwaliteit. Een exporf- partij in de beste en meest gevraagde kleuren, 120 cm breed, van 5.25 per meter, nu voor 0 "jrg STORES van Terlenka marquisette, rijk gebor duurd. Voorradig in 2 hoogten, 150 en 165 cm. (en U weef, bij stores koopt U de breedte), van 7.90 en 8.90 per meter, nu voor 5.89 POLYESTER VENSTERRANDEN m COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/DEVENTER j november. Deze Speelweek zal dit keer een ander karakter krijgen dan tot dusver het geval was. Zo zal er nu gelegenheid tot praten zyn met mensen uit allerlei rich tingen, zoals kunstenaars, vakbondsleider:, ambtenaren, politici, journalisten, onder wijzers,^huisvrouwen, theologen, raadslieden of bedrijfsdirecteuren, kortom met ieder die op enigerlei wijze mede vorm geeft aan de samenleving. De bedoeling van de speel week is, de deelnemers in kennis te brengen met allerlei speelvormen, en te trachten een verbinding te vinden tussen deze vormen. Ieder kan de spelen aan zijn eigen situatie aanpassen. Het onderwerp van de week is „Spelen is leven" (en omgekeerd). De manifestaties worden in het gehele AMVJ* centrum op de Manritsweg gehouden. Voor degenen die zelf mee willen spelen zijn daar gelegenheden op het gebied van toneel, klank, muziek, woord, poppen. Naast deze bezigheden heeft men dan nog keuze uit drie kunstevenementen: de toneelgroep De Nieuwe Comedie speelt „De Kikkers" van iristophanes, het Nederlandse Mime Theater brengt En de mens, hjj vluchtte voort en Eigentijdse Dans, onder leiding van Koert Stuif, komt met ballet. Deze voorstel lingen worden gegeven in De Lantaren. De volgende prominenten hebben hun medewerking toegezegd: Ineke Sluiter, Frits Vogel, Arnold Hamelberg, Gabri de Wagf, Wjlbert Bank, Kien Kroon, Kees Otten, Jan Bronk, Kees van Bemmel, Peter Becktnann, Manrits van Haaien, Jan Donia, Reid de Jong, Ellen Kcja-Balk, Witn Odé, Wïm Schelberg, Liduin Hoogeweegen, Kees Snoep, Niek Schoute» Aad Valk, Chris Veenema, Huub van der Hoogenhofl, Ab Steensma, dr. F. J. Krop, dr. mr. S. Gouwen- berg, E. Tas-Callo, drs. J. J. Voogd, L. Cos ters, ir. D. van der Berg, mevrouw mr. dr. F. T. Diemer-Lmdeboom, mr. J. Huyts, ds. W. S. Bakker, pater R. A. A. M. Kwanten, J. Koops, L. J. Dijkers, G. Hofman, BL van Egdom, mej. G. A. Tinbergen, J. "W. de Boer, A. J. W. Beek. Iedereen, zowel jong als oud kan aan de week deelnemen. De organisatie is gevestigd in de Saftleven- 'jtra.it 40b. C SCHIEDAM De heer A. C. B. uit Dordrecht die op de Westvest zijn scooter met een tas met gereedschap buiten had laten staan, kwam bij zijn terugkomst tot de ontdekking dat de tas met inhoud was verdwenen. nfaoTidi-iaf - faUf Waalstraat «8 - teler. 3838 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1