rse met muziek en bloemen Vragen over kruispunt B.K.-laan-Warande AGENDA Kleermakers - echtpaar maakt veel snede- en nappakleding Brandje in cafétaria door sigarenpeukje Gefeliciteerd VERF VAN DE VAKMAN 1 egenwoordig veel gevraagd 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum" 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" VLAARDINGEN Vanavond naar Maasboulevard... Twee gewonden bij botsing Raadslid drs. X IJ. Simons: Meisjes gooiden stinkbommen MA£*s SeMedamse bedrijven onder de Toep Bromfietser schrok van auto Vijf auto's door rood licht Tieneravond in tent Vrouw gewond bij valpartij ^iTiottmïamntfr Auto's bij botsing beschadigd 1 stef meeder nv jj Garage Van Dalen N.V. 59.50 Overzien Enveloppen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het socialisti sche gèmeenteraadslid drs. J. H. Simons, heeft in een brief van 10 juni de volgende vragen gesteld: Pagina 3 S.S.S. (1) S.S.S. (2) S.O.S. (i) S.O.S. (2) S.O.S. (3) vnndnns pn ttmrsn'ri en dagelijks I f fff rQTTEKDAMMER VRIJDAG 18 JUtfl 1965 (Van een onzer verslaggevers) 5CHIEDAM Wist u dat tegenwoordig nappa en suède veel in de mode-industrie worden gevraagd? I Deze beide fijne iedersoorten brachten het kleermakersvak, dat bijna dreigde uit de sterven, tot nieuw leven, ja zelfs tot grote bloei. Dit vernamen we, toen we dezer dagen een bezoek brachten aan het kleine ambachtelijke bedrijf E.S.S.I., (Eerste Schiedamse Suède Industrie), sedert 1962 gevestigd in het centrum van Schiedam aan de Grote Markt 6, waar een oud pand werd verbouwd om er ruimte te maken voor een geheel nieuw atelier, pas- en snijkamers en een moderne showroom. Zes machines van het nieuwste type maken er allerlei soorten suède- en nappakleding. Het bedrijf dankt zijn ontstaan en bloei van het kunstzinnig en vakkundig samenspel van het echtpaar Clarijs. Hetging eigen lijk van start in 1960, in welk jaar de heer en mevrouw Clarijs in een commercieel - ambachtelijk compagnonschap in hun particu liere woning aan de Boerhavelaan, waar ze" trouwens nog steeds wo nen, met de vervaardiging van suèdekledirig begonnen. 15 BEHANG ZITBANKMATRAS KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN in dierenhuiden en zc deen dit thans Naaisters tn het atelier verf 'van de vakman weer, zegt de heer Ctarijs. Hij wii er eigenlijk mee zeggen, dat het hier gaat om een van de oudste vormen van mensenkleding, die zich thans geheel heeft aangepast aan een modem modeverschijnsel. Men vindt zich de laatste jaren nu eenmaal pas modieus gekleed, als men een suède of nappa jasje of mantel draagt. Vandaar de grote vraag. Bovendien'geeft het dragen ervan in. deze kille Lage Landen een behaaglijk gevoel, zodat een koud voorjaarssei zoen als dit jaar bijzonder gunstig is voor het maken van suède-kleding. Teneinde op de hoogte van de mode te blijven, bezoekt het echtpaar Clarijs dik wijls modeshows en lederbeurzen. Vooral uit Italië stromen de laatste jaren de orders binnen. Honderden jasjes en mantels gingen erheen, omdat men goedkoper,: en in beter kwaliteit kon leveren dan het land zelf,. Aanvragen uit andere landen heeft .men helaas moeten annuleren. ESSI staat namelijk reeds aan haar topproduktie en hier zien we opnieuw het verschil tussen de ambachtsman met een kunstzinnige inslag en met liefde voor het vak, dat hij kwalitatief 20 hoog mogelijk wil houden, en de louter zakenman, bij wie het enkel gaat om de enerverende sport van het zakendoen. De eerste wil niet grpot worden. Hi] moet zijn zaak kunnen overzien. An ders benauwt het hem. .Hij wil geen grote kredieten en za! het liefst altijd zelf nog zoveel mogelijk meewerken. Hij is het klassieke type van de vroegere „fabriqueur", de man die alleen op bestelling maakte. Het is een eigenaardig, maar ook weer een be grijpelijk verschijnsel, dat dit soort zelfstandige ambachtslieden zich toch vervaardigen van suède-jasjes. nog kan handhaven in een tijdperk als het onze. van machtige concerns en bedrijfseconomisehë fusies „Door mijn lage onko'ten kan ik goedkoop leveren. Bovendien is mijn produktie meer op het persoonlijke afge stemd,. in: tegenstelling tot de confectie", zegt de heer Clarijs. Dit zijn ongetwij- feld de twee voornaamste factoren, die het bestaansrecht van deze kleine en soms zelfs, dwergbedrijven rechtvaardi gen. Natuurlijk, .werken deze risico-dra gende zelfstandigen ontzaglijk veel har der dan de loontrekkende werknemers. Dikwijls, zoals bij ESSI, werkt de echtgenote, in dit geval nog moeder van drie kinderen,hardmee. Daar kan men zijn petje voor qfnemen. Maatschappelijk gezien -.vormen* zij- het;- zout. in een samenleving?.- die s teedilcne ervormén:van verantwoordelijkheid Van het individu' afwentelt -op overheidsbemoeienissen. Kunnen we deze groeói-van ondernemers in ziekere zin statisch van karakter noemen, de ras-zakenlieden, de koopman- avonturiers, was .vroeger de Engelse benaming, vormen de meer dynamische sektor in de industriële en commerciële wereld. Dezen zetten op een of ander industrie terrein met bijv. bankkapitaal een zo groot mogelijk projekt op, liefst met mo gelijkheden voor nog meer' expansie. Ze fabriceren in serie en aan de lopende band. met een apparatuur geheel afge stemd op een maximale produktie. Hét uitgangspunt (geldverdienen) is hier anders dan in <le ambachtelijke sfeer, waar beroepslicfde de kwaliteit van het produkt bepaalt, zoals bij het echtpaar Clarijs. (Van een medewerker) SCHIEDAM Drie muziekkorpsen werken vanavond mee aan de binnen komst van de 1580 wandelaars van de 19e Avondvierdaagse van de Wandel sport Kring Rotterdam en Omgeving van de KNBvLQ, Behalve die muziek, zullen er ook vele bloemen overhan digd worden en het geheel moet een pakkend slot betekenen van een we derom geslaagde Avondvierdaagse. Welke korpsen voorop en tussen de stoet in zullen lppeh, is donderdagavond <na loting bekend geworden. St. Ambro- sius zal voorop gaan, gevolgd door 450 wandelaai*s (sters). Dan volgt DOK. dat niet alleen met de drumband present zal zijn, maar ook met 200 leden deelneemt aan de mars. Achter de 200 DOK-Ieden volgen nog 250 wandelaars (sters) en weer daarachter! zal Harpe Davids mee lopen, ook weer gevolgd door 450 deel nemers. i Er is ook al een indeling gemaakt voor de prijsuitreiking, die op de Warande' zal geschieden,' naar schatting circa negen uur. St. Ambrosius zal front maken voor de plaats, waar de prijzen uitgereikt zullen worden. DOK zal met 450 deelnemers aan de mars rechts daarvan staan en Harpe Davids met 650 deelnemers links. Dit alles is woensdagavond besloten, terwijl intussen ook nog'tijd gevonden kon worden om dé medailles gereed te maken. Gro'te stapels enveloppen liggen reeds klaar om aan de groepleiders en leidsters en aan de individuele, wande laars (sters) uit te reiken. Zo neemt Juliana er daarvan 100 mee, DOK 200. de CTS 20. de HAV-Bank 13. de Lieflandschool 34, OWIOS 59. de Prins Bernhardschoói 48, de Prinses Ireneschool 21, „Schiednm-Zuid" 54, SWS en OV 42, De Trékvogels 47, Wandelvrienden 26. TOP 44. de Kon. Wilhelminaschool 28, dc PTT-opleiding- groep 14 en de Oranje Garde 11. Natuurlijk zijn er nog veel meer deelnemers, die woensdagavond onder goede weersomstandigheden zonder uitvallers de finish bereikten. Zij ho pen dat vanavond ook te kunnen zeggen en de ouders worden verzocht hun bloemen enz. ongeveer acht uur op de Maasboulevard te overhandigen Daarna is de route als volgt: Rijnstr., Nieuwe Maasstraat, .Rozenburgplein. Rozcnburgsestraat, Westerhavenbrug, Westerkade, Warande. Aanvankelijk zag het er voor de organisatoren donker uit wat betreft de ruimte bij de finish, aangezien tientallen taxi's van twee taxibedrijven regelmatig in de weg staan. Gelukkig valt alles mee, want beide taxibedrijven hebben alle medewerking toegezegd, zodat er nage noeg geen taxi in de weg zal staan. Zeer tot geruststelling van bureauleider W. H. P. den Brinker. die veel medewerking krijgt van zowel instanties als zijn secondanten in en om gebouw Irene. SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 23-jarige kok K. J. W. O. uit Amersfoort, reed donderdagavond op de' Broersvest tegen een stilstaande vrachtauto. De auto was uit de Lange Kerkstraat rechts de Broersvest opgere den. De bestuurder bleek evenwel niet bekend te zijn met de voorwielaandrij ving van de auto, zodat de wagen op de middenberm terecht kwam en daarna weer naar rechts reed. waardoor hij tegen de achterzijde van de vrachtwagen botste. De personenauto kreeg «chade aan de voorzijde en de vrachtauto aan de achterzijde. De bestuurder van de per sonenauto hield een gescheurde lip en een losse tand aan deze aanrijding over, terwijl ook zijn mede-passagier lichtge wond werd. Op eigen gelegenheid gingen ze naar het Gemeenteziekenhuis, om zich te laten behandelen. SCHIEDAM Ria Mast cn Ineke Hotstra van de Joh. Calvijnschool zijn. geslaagd voor het toelatingsexamen van het Groen .van Prinsterer Lyceum in Vlaardin gen. Geslaagd voor Mulo ol H.B.S.? Dan als cadeau een vulpen of vier- kleurcnbalpen van 1. Heeft het college van burge meester en wethouders kennis ge nomen van het artikel in „Het Vrije Volk" van 4 juni over de verkeers situatie bij het kruispunt Burge meester Knappertlaan-Warande? 2. Is het college eveneens van mening, dat hier van een bijzonder gevaarlijk kruispunt gesproken kan worden? SCHIEDAM De politie hield don derdag in de Hema drie meisjes, een van 14 en twee van 15 jaar, uit Vlaardingen aan, die enkele stinkbommen hadden geworpen. 3. Kan het college meedelen of inmiddels besloten is de situatie' öpi en rondom bovengenoemd kruispunt aan een nieuw verkeerstechnisch onderzoek te onderwerpen. Zo neen, waaromniet? 4. Indien wel besloten is tot het instellen van een nieuw onderzoek, wil het college dan bevorderen, dat spoedig bekend wordt tot welke conclusies de deskundigen zijn ge komen en waartoe het college heeft besloten? ACR mankeerde maar weinig aan, of u we hadden hierboven geschreven SO-S. inplaats vanS.S.S. We willen namelijk iets gaan schrijven over de SSS-aktie 1965 en daarmee tevens iets gver de C.S.F.S., ofwel de Christelijke Sport Federatie Schiedam. Is het dan zo slecht gesteld met de SSS-aktie J955, die het Christelijk Nationaal Soortfonds in samenwerking met de Ned. Chr. Sport Unie (NCSU) organi seerde'.' Dat bepaald niet. maar met de CSFS is hei anders gesteld. S.O.S. betekent het is alom bekend save our souls", in onze taal overge zet„red onze zielen". Het is een noodsein voor schepen. Nu is het met dc CSFS niet zo slecht gesteld, dat Je zieltjes" gered moeten worden, 'mar toch mag ecu klein noodklokjc teel gelu-id worden. om eerst nog even iets over de SSS-aktie 1965 te zeggen: de opbrengst van de Schiedamse sport verenigingen die hieraan deelnamen, is nog niet bekend. Velen hebben reik- halzend uitgek- k-n naar het resultaat, dat vorig jaar vu- 1 kend was. Er'"elc verenig''. evenwel met mocilijkhec gehad e,t zullen zcei -i".n op brengst afdru.jtu ■■en we melden, dat ODO 64.10 ophaalde', .:8SS f24125, ODI 134,31 en .Animo f 234,37. Van deze bedrunen mochten de verenigingen zelfs 30% behouden. zodat ODO f 1926 verdiende, HBSS 1 7325, ODI 40,30 en Animo f 100,31. Mooie bedragen, die binnenkort aan gevuld zullen worden met de bedragen van die (twee) verenigingen, die de lijsten nog moeten inleveren. /W dan nu toch maar de letters S.O.S. te gebruiken, iets over de CSFS. Zoals bekend bestond hei be stuur van de Chr. Sportfed. Schiedam uit vijf mensen. Door het aftreden van de heren E. Beekman en E. Mast op de laatstgehouden algemene ledenver gadering, werd het bestuur opnieuw gevormd door de haren H. Roozenbeek (voorzitter), A. Schouten (secretaris), A. Winter (penningmeester)H. Nag- tegaal en F. E. Koelman. Intussen heeft de heer Winter.' met ziekte te kampen gehad, heeft de heer Roozen beek vele andere bemoeienissen met andere funkties die hij in de sport- en kerkelijke wereld bekleedt en- heeft secretaris H. Schouten te l kennen ge geven geen voldoende tijd beschikbaar tc'hebben om het secretariaat van de CSFS naarbehorewvoór-zijn rekt ning te nemen. VN dat, terwijl er veel werk aan de winkel is voor de CSFS. De Christ, zwemvereniging „De Golfbrekers moest weer „op poten" gezet worden, voor de Christ, tennisvereniging „De Baanbrekers" geldt al enkele maan den Jang hetzelfde en dan: spreken we nog' niet eens over het werk, dat de CSFS voor de andere verenigingen (DOK, ORANJE GARDE, HBSS, ODI, ODO, JULIANA en ANIMO) zou wil len doen. al was het alleen maar om propaganda te voeren. J~lE noodklok inidt dus echt wel voor het bestuur van de CSFS. Dankzij het feit', dat oudf-secretaris E. Mast bereid was tijdelijk secretariaatswerk zaamheden te doen en ook de SSS afetie voor Schiedam weer te regelen, is het werk enigszins doorgegaan. Maar er moet nog veel werk gebeit ren. Op de scholen moet propaganda gemaakt worden voor de nieuwe Christ, sportverenigingen, of moeten nieuwe contgkten gelegd morden, kortom: er is heel veel werk te doen, dat door het huidige bestuur beslist niet goed gedaan kan worden. Van daar, dat we vanaf deze plaats een beroep doen op mensen, die bereid zijn een bestuursfunktie van de CSFS te aanvaarden. Men behoeft echt niet uit een bij de CSFS aangesloten ver eniging te komen, hoewel dat zeer welkom zou zijn. Wel dient men het eens te zijn met het doel en de grond slag van de CSFS, die de belangen van alle plaatselijke Christ, sportver enigingen wil dienen en al het moge lijke wil doen nieuwe christelijke ver enigingen op te richten. Mochten 'er zijn, die hier de noodklok, het S.O.S.- seitt willen doen ophouden, dan kun nen zij dat doen door zich bij het bestuur van de CSFS kenbaar te naken. Gemakshalve volgt hier het huidige kontaktadres: E. Mast. Noord- vestsingel 57, tel, 261420. Liefhebbers voor, Irene: W.K.R. en O., Avondvierdaagse, start, 20. Korenbeurs: Tentoonstelling „Natuur én Vrije Tijd", opening, 20. Lange Haven vóór de Korenbeurs: Ca- rillonconcert op rijdend carillon, 19.15-21. Plantage: Start wielerronde amateurs, 14; Start voor professionals, 14,45. Irene: Buurtver. „Gusto". filmmiddag, 14. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, 15-17. Irene; Geref. Sociëteit, Dansavond. 20, Tivoli; S.J.S. „Guillaume", Dansavond, 20.30. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588. toestel 52, b.g.g. ha 18 uur alleen voor redactionele Ongelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «traat 139, tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 284666, alarm brandweer 269123, «larm G.G. en G.D. 269280. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het naderen van het kruispunt Nijverheidsstraat - Bokel- weg. schrok de bestuurder van een bromfiets, de 55-jarige G. D. uit Vlaar dingen, van een uit de Nijverheidsstraat komende vrachtauto, waardoor hij te veel naar rechts uitweek. Op dat moment passeerde een van links komende vrachtauto, bestuurd door de 46-jarige chauffeur G. H. uit Haarlem. Deze remde onmiddellijk, maar kon een botsing niet meer verhinderen. De bromfietser werd met een gebroken rib en een beschadiging van de wervel kolom door dc GGD ter behandeling naar het Holyzickenhuis ie Vlaardingen gebracht. SCHIEDAM Tegen vijf autobestuur ders, die, komende vanuit de School straat. door het rode licht aan de nieuwe Haven waren gereden, maakte de politie donderdag proces-verbaal op. De afgelopen week werden op deze plaats reeds eerder twintig autobestuur ders verbaliseerd. De heer M. F. Clarijs was reeds dertig iaar lang een bekend Schiedams kleer maker, die in al die jaren dames- en herencostuums, mantels en mantel- costuums in alle klassen en variëteiten had vervaardigd, terwij] mevrouw Cla rijs als rasechte coupeuse in de jaren 1940—1950 bij de N.V. Vico ie Rotterdam ervaring pp het gebied van suède- en nappakleding had opgedaan. Het is wel een unicum, dat ze elk nieuw model kunnen ontwerpen en naar de nieuwste mode snijden. De heer Clarijs draagt zorg voor de juiste coupe en zes geroutineerde naaisters maken het werkstuk af. Kenmerkend voor deze kunstzinnige ambachtsman :s het feit. dat de heer Clarijs bepaald geen voorstander ge noemd mag worden van confectie op grote schaal. Hij wil zijn atelier klein houden, zodat elk jasje of suède pakje de volle aandacht kan krijgen, en secuur in eikaar kan worden gezet. Vooral de maatkleding heeft een grote vlucht genomen. Bij deze ambachtelijke vormgeving kunnen ook moeilijke figu ren iets passend krijgen, wat met confec tie oneindig veei moeilijker is. Mode moet iets persoonlijks zijn, vindt het echtpaar darijs. Suède en nappa, gemaakt van dierenhuiden, van geiten of schapen, geeft iets levendigs en aparts. De mensen bevonnen n de schemering van de menselijke historie zich te hullen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het kader van de tentweek 1965 organiseert het comité „Schiedam voor Christus" vanavond een grote tieneravond in de tent aan de Plantage. Onder begeleiding van een speciaal combo uit Zoetermeer, met als spreker ds. Van 't Hoff uit Haarlem, zullen vele liederen worden gezongen, die voor dit doel zijn uitgezocht en op de jongeren zijn afgestemd. In de samenkomst van zaterdagavond zal. spreken ds. A. van Gent van het Ned. Evangelisatie-team, terwijl medewerking verlenen het I.J.E.-koor en het duo Beekman uit Eindhoven. Zondag is de laatste avondsamenkomst van de tentweek. Het Leger des Heils geeft dan zijn medewerking. Majoor Haajee uit Rotterdam zal bij deze gele genheid spreken. Ook het Muziekkorps en de Zangbrigade van het Leger des Heils zullen aanwezig zijn. Alle avondsamenkomsten beginnen om 20 uur. e-ttfeWVHHHTTJWfHWW Hjff Door inruil verkregen een IJ gerevideerde piano in ge- TJ moderniseerde notenhou- fc ten kast. Prijs f 750, piano- en orgelhandel 's-Gravelandseweg 620 ij Schiedam Telefoon 263919 Ij H. ociimt ijAiMR vvwvWVV (Van een onzer verslaggevers) COMHJETC WONINGINRICHTING Bel ons voor een demonstratierit BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het struikelen op het voetpad aan de Singel viel donder dagmiddag de 58-jarige mevrouw M. M.- v. d. G. uit de Overschiesestraat. Aange. Het echtpaar Clarijs laat zijn kenners- blikken gaan over' een suède-jasje. SCHIEDAM. De trekking van de Jaarlijkse loterij-aktie van de vereniging „Pro Juventute" is achter de rug. De Tien' Te ffe" nntvëlTin"öpn"" aan""hei Pr!)?en ziin °P 'de volgende nummers i_? ontvellingen aan nel gevallen: le: 4818, 2e 3077. 3e: 2170. 4e: 3532, gezicht had opgelopen en klaagde over §e. 22C9i 6e. 3flgo 7e. 3S2 8e. 2644i 3e. 1310> pijn in de borst, bracht de GGD haar ioe: 642, Het +868, 12e: 710, 13e: 2218. naar het Gemeenteziekenhuis. I (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat men vermoedelijk een brandend sigarenpeukje in een plastic vuilnisemmer, waarin asbakken worden geledigd, had geworpen, ontstond donderdagavond om half negen brand in de cafétaria Quick Lunch aan de Broersvest. De brandweer, onder leiding van brandmeester Mak, wist het brandje met een nevelspuit te blussen. De emmer werd totaal vernield, terwijl ook de deur van de ijskast gedeeltelijk verbrandde en gebladderd werd. De schade bedroeg 300. Burgemeester H. Roelfsema, die om acht uur voor een werkbezoek in de brandweerkazerne was en even was nagebleven, zag nog net de brandweer uitrukken. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Getrouwd: P Wijtenburg 23 en M J Bokhorst 21; P C Scherpenberg 30 en S J Kazenbroot 32: J P van Heest 25 en T J Liebreehts 22; G Weij 31 en A Rodenberg 32; R van Leeuwen 23 en M J van Krugten 17; J M H van der Windt 30 en M Ilmer 22: B van Gemerden 29 en A C Verburgh 20: N G P van den Bos 28 en G Vuijk 21; F Zeeuw 26 en L E de Bioois 25: C A Leeuwenburgh 31 en E H Groeneweg 20: H Heidema 26 en E Baris 21; F A Ouwens 21 en M Collé 18: C A J Scheffers 20 en J C Droge 20: T A Seholte 22 en M A Taheij 20; N A Trugg 23 en J A Janse 21: J M B Haine 24 en H G M Clarijs 21: J H Jansen 23 en M J Hoogewerff 21. Ondertrouwd: H J W Ebbelinahaus ook wel genaamd Wirxel 19 en W j van der Velden 17' J A de Gier 22 en M A Oosterwaal 22: C Keijzer 26 en T Bezemer 27; F M Meijster 20 en J G L M Woerdenbagch 21: H Peute 20 en M van der Kraan 20: M W O Stolzman 23 en C G J den Boef 19: G van der Tas 24 en E Noordijk 21 Geboren: Clemetine dv J C Keijzer en B van de Vijver: Robertus L H zv J J van Dam en M T Janssen; Maria P dv J J van de Velde en M Portheine: Frank zv H A D van der Meer en G Zuidenia: Saskia dv T J P Lokker en A Noordijk; Cornelia M dv D T Geïton en P van Beelen: Annemarie dv W Horsthuis en G N Stoorvogel. Overleden: W S de Gooijer 76; C A M van Adrichem 77 wed v Mil. SCHIEDAM Op de Burgemeester Knappertiaan bij een oversteekplaats, waar juist enige kinderen overstaken, moest een personenauto, bestuurd door de 65-jarige H. R. K. uit Rotterdam, plotseling remmen, zodat een achter hem komende bestelauto, bestuurd door de 21- Jarige loodgiter H. C. G. uit Maassluis, tegen hem aanbotste. Beide wagens wer den beschadigd. VRIJDAG 18 JUNI 1915 Dc duikbootenonrlog. Alléén aan de werven te Hamburg zijn in acht dagen lyds 24 nieuwe duikbooten klaar ge maakt die een voor een in zee worden gelaten. Belcediging van den Uuitsclicn keizer. Dc Haarlem.sche rechtbank veroordeelde Jan Kaay, koekbakker te Zaandijk, wegens het in een openbare vergadering den Duitschen Keizer een huichelaar te noemen lot tien gulden boete of tier dagen hechtenis. Krasse oudjes. De 70-jarige A. Z. te Drachten, viel in de diepe vaart. De 70- jarige J. van Houten, aan den overkant, dit ziende, sprong geheel gekleed te water, zwom naar de overzijde en bracht den drenkeling op het droge. Geen der i oudjes ondervond nadeelige gevolgen van zijn had. vwwvwo/wwwwwww Gm dit tot een geheel te completeren: een teakhouten bedbank met geperforeerde board bodem, 190x80 cm j ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT- IVLISSINGEN - DEVENTER EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 bekleed met karaktervolle moderne meubelstof. Overdac (toegepast op een bedbank) een ruime zitbank, 's nachts een degelijke matras met versterkt, verend „Ideaal" bin nenwerk. Strak genopt voor maximaal zitcomfort. Bekle- dingsstof in 6 interieurkleuren. Deze collectie-matras, 190x80 cm, van 132.50 nu voor 89.- BiNNEMWEG BEIJERL'ANDSELAAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1