J. de klaar voor Houdt Braaf Stand' Mimut ^vakantie? Koningin Wilhelminamars is levende traditie ROTTERDAM f3 gejuich na examen HBS-A van GvP-lyceum FORTEX Harde werkers in de sport en bereikbaar Half miljoen voor aardgas Herv. Gem. beroept predikant C. van Noordennen schaakkampioen in derde klasse Burgemeester HRoelfsema Elftal werd afgewezen Kris-kras door Schiedam van toén en nu 26 5r|ja t teriïmmnfr I forensen - -ènft/ GRONINGEN uit- SLAAPWANDELAARS PENDELAARS QCHIEDAM Wanneer vol- Y gend jaar het 40-jarige HBSS één lid heeft, die dag en nacht voor „Houdt Braaf Stand" klaar staat, dan is dat wel'Jaap de Hoop, de spil van de vereniging, die vorige maand zijn 39ste verjaardag vier de, maar overigens nog zo levens lustig is als menig jeugdig lid. VEELOMVATTEND Van ccn medewerker VOETSPOREN iU Plotselinge hoofdpijn Opkomende verkoudheid Laat uw vakantie niet bederven Neem 'ASPRO' mee Want u weet 't: |era morgen... I» en dagelijks 2 'ASPRO® Man opent portier: gekneusde ribben Bromfietser reed dame aan vindt Chauffeur kreeg haak tegen hoofd Meer dan duizend wandelaars voor NWB-A vond vier daagse Bronzen medailles yopr jubilarissen Keurig verzorgd Geslactgden Kom vrijblijvend kijken naarde nieuwe kollektie van STIJLGROEP bij broersvest 64-66 schiedam OP de eerste foto ziet men de Nassaulaan, zoals deze vroe ger was en eigenlijk Nass'au- straat heette. Dat komt waar schijnlijk omdat de status - van deze gehele wijk, gelegen tus sen Westerkade, Nieuwe. Ha ven, - Schoolstraat, Nassaulaan, Burg. Knappertlaan en Juliana park, in de loop der jaren aan merkelijk naar boven ging. |s MWA' buurman werkt in Den Haag. II Economisch is hij derhalve met de P residentie verbonden. Hij „zit" er op I een van de departementen, zoals men I dat noemt, 's Morgens springtt hij op Szijn fiets en peddelt hij doodkalm naar het station, niet te vroeg natuurlijk, hij p| is immers departementaal ambtenaar, en laat in de middag komt hij in dezelfde gezegende gemoedstoestand I terug. Hoewel hij de verontreinigde lucht I' in dit overigens welvarende Rijnmond- I gebied niet vindt, „wat je noemt" en hem de thee in het Haagje oneindig t veel lekkerder smaakt, is hij reeds I jarenlang een doorgewinterde forens. I Forensisme is een menselijke levens- I situatie, waarbij men zijn beroep in an- I dere. gemeente uitoefent dan waar men woont. Deze departementale buurman I tiu is werkforens in het regeringsbol- werk en woonfvrens in onze oude scho- ne Schiestad. Als men er nu eens even 1 hij stil staat, hoe er „en masse" heen I en weer wordt gereisd, vanwege dat I hier wonen en daar-werken, dan staat I men eenvoudig versteld over het grote s aantal forensistisehe stad- en landge- noten. ONS nationale forensenlegèr, dat in 1947 450.000 personen telde, bleek I bij een telling van 1956 te zijn aange groeid tot 650.000 forensen. Dit Itele jorensisme is overigens een bijzonder lettk onderwerp om er eens lekker in i te grasduinen. Het vormt eigenlijk een van de talloze verschijnselen ,-waar je j feitelijk middenin leeft en als het ware met je neus op gedrukt wordt, en waar- f van je toch bijna of helemaal niets vanaf weet. We menen, dat dit zijn oorzaak vindt in het onomstotelijke feit, dat we in I zekere zin allemaal slaapwandelaars 5 tan ons dagelijks leven zijn, al willen tee dit meestal niet toegeven. Welnu, je hebt dan forensen in di- I verse soorten. Daar zijn landgenoten, l die als grensarbeider bij onze ooster- l of zuiderburen werken. Dan zijn er de ambulante forensen, die nergens een i vaste Kerkgemeente hebben, als han- delsreiïigers, oliegeniers en zeelieden. I De grootste groep vormen de z.g. pen- delaars met een vaste werkgemeente. Onze buurman-van-boven keek een 1 beetje verstoord, toen we zeidendat s hij in feite een pendelaar was. Hij vond 2 dit een ontluisterende benaming voor l een bureauman. Toch behoort drie- kwart van alle vaderlandse forensen l tot deze pendelaars, van wie weer de helft het brood huns aanschijns ver- dienen in een, gemeente, die grenst aan 1 hun woongemeentê.-'' 1 i T/AJV elke vier. pendelaars werkt er minstens een binnen dezelfde of in een aangrenzende provincie. Al dezen kunnen we onder een enkele noemer vatten, n.l. die van korte- afstands-forensen. Dit wonderljke forensistisch, ■maat schappelijk fenomeen vertoont bijzon der grote gewestelijke verschillen. In de twee Hollanden, noord, en zuid, komen bijv. veel meer werkforensen binnen dan er woonforensen uitgaan. Grote steden zijn natuurlijk .ware magneten ten aanzien - van werkgele genheid.- Ze trekken - derhalve veel werkforensen, terwijl er'- ook typisch- forensensistische gemeenten bestaan als Aerdenihout, Amstelveen, Bussum en Wassenaar met een. "sterk positief saldo aan woonforensen, wat voor deze aangename woongelegenheden wel be grijpelijk is. Er zit nog veel meer aan dit in-ge- wik.kr.lde foremev.rpróbleem vastj maar elk ,Aan de Schietje" is nu eenmaal aan een zekere plaatsruimte gebonden en daarom eindigen tóe hiermee. Jaap de Hoop, iedereen bij HBSS kent hem» Gaat het om de opstellingen van de elftallen? Jaap de Hoop zal het t vertellen. Gaat het om het wedstrijdpro. gramma van HBSS? Jaap de Hoop weet er alles van. Gaat het om het clubblad, om een zoekgeraakte bal, om een nieuw ud, om een terreinafkeuring of om wat dan ook: Jaao de Hoop is de vraagbaak voor iedere HBSS'er en niemand zal hij zonder meer de deur wijzen of een afwijzend antwoord geven. Dat is ten voeten uit het karakter van een HBSS-Iid, die veel van zijn vrije tijd voor zijn club over beeft. Zeg maar gerust: die al zijn vrije tijd voor IIBSS over heeft, ook al kan hij dan 's avonds net nog even tijd vinden om met zijn twee kinderen te spelen in zijn gezellige huis aan de Pieter de Hoochstraat 21a Het is moeilijk om een volledige opsomming te. geven van datgene, wat De Hoop voor HBSS doet. In vroeger laren was hij zelf actief lid. Vanaf 1941 is hij lid van HBSS en menig elftal heeft al van zijn harde sjouwen genoten. Zelfs afgelopen zaterdag toonde hij het voetballen nog niet verleerd te zijn, toen het bestuur van HBSS een onderlinge wedstrijd tegen de junior-commissie van HBSS speelde. En al voelt hij dezer dagen zijn (stijve) spieren heus wel, wanneer men deze week een beroep op hem zou doen om weer te spelen, geloof maar gerust dat Jaap dan weer zou meedoen. Zo gaat hij op in het wel en wee van zijn HBSS. Niet alleen is De Hoop bestuurslid, maar ook maakt hij deel uit van de elftal-commissie, helpt hij bij het ge reedmaken van het clubblad en ziet men hem ook dikwijls aan het werk bij de bouw van het nieuwe clubhuis op Harga, dat bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen gereed moet zijn. Alleen zijn bestuursfunctie is al zo veelomvattend. Het houdt niet alleen in, dat hij regelmatig de bestuursvergade ringen moet bijwonen, maar daarnaast voert hij het wedstrijdsecretariaat. Dat betekent in het voetbalseizoen, iedere week de opstellingen precies kloppend in het clubblad bekendmaken, de aanvoer ders van de kaarten van hun elftal voorzien en daarnaast zorgen, dat ieder elftal 's zaterdags compleet kan spelen. Het zal niet de eerste keer zijn; dat spelers vrijdagsavond afschrijven voor een wedstrijd. Dat gebeurt ook wel 's zaterdagsmorgens. Zonder morren pakt Jaap de. Hoop dan de telefoon en probeert hij vervangers te vinden. Lukt dat op die manier niet, dan pakt hij de fiets en gaat er op uit. Hij .zal niet eerder rust hebben of het bepaal de elftal zal compleet moeten zijn. Natuurlijk vindt mevrouw I. de Hoop v. d. Vaart (zeg maar gerust Ina) het allemaal best dat haar man zich -,zo uitslooft voor HBSS. „Hij kan het nu eenmaal niet laten en hij is er vol van", aldus.de echtgenote van Jaap de Hoop, die zich soms weieens afvraagt of het niet teveel van het goede is. Maar toch zou ze niet willen, dat haar man HBSS Het schieten (aangenomen dat hij dat zou:willen), want het is zijn lust en zijn leven. Veel vrije avonden heeft Jaap de Hoop dan ook niet. 's Maandagsavonds vergadering met de elftalcommissie, dinsdagavond clubblad gereedmaken, woensdags vrij' (hallo!), donderdagsavonds naar de training en bespreking met de spelers bijwonen, vrijdags kaarten en formulieren klaar maken en afschrijvingen weer kloppend maken en 's zaterdagsmorgens de tiental len telefoontjes voeren over afgelaste wedstrijden en 's middags naar de velden. Nogmaals, hij zal het werk niet graag laten schieten. In de. eerste plaats omdat hij het zo graag doet, maar daarnaast ook, omdat verscheidene bestuursleden hem heel goed' bijstaan in zijn werk zaamheden. Want het is heus niet alleen Jaap de Hoop, die HBSS draaiende houdt, maar wanneer er één genoemd mocht wordeii,dan was hij het wel. Hij is één harde werker in.de sport en wanneer de voortekenen niet be driegen, dan zal de 5-jarige zoon Niek de voetsporen van zijn vader volgén. Hij weet hu al alles van de kantine op Harga te zeggen (hij noemt het een café) én- voetbalcapaciteiten heeft Niek ook. Nog een paar jaartjes en Jaap en Niek de Hoop zijn twee steunpilaren van HBSS, dié niet meer zonder de oranje- zwarte kleuren kunnen en die niets anders willen dan de belangen daarvan dienen. GEBOUW 'ATRIUM'' KAREI. 'DOORMANSTR -143 - SCHIEDAM Aangezién het voor Beradende werk voor de overschake ling oo aardgas voortgezet moet worden, iFïKi'L?' en de raad een krediet van 1 500.000; Tot hédenstelde de raad in totaal 300.000 beschikbaar ter finan ciering van de kosten, verbonden aan ae voorbereidende werkzaamheden voor gas aanstaande overschakeling op aard- Ondanks de noodzaak om'de bestedin gen zoveel mogelijk te beperken in verband met het z.g.lening-plafond is tiet mogelijk de raad thans een krediet aanvrage tot dit bedrag te doen, aan gezien aan B. en W. 'in'het vooruitzicht |s gesteld, dat de gemeente Schiedam tot een bedrag van 500,000 boven dit «tung-plafond mag uitgaan ten behoeve 7JP de .voorbereidingen voor de over- Ahsifeliing op aardgas. Vntl/Jrrfiq St. ThomaSschooI, Warande; N.W.B.- avondvierdaagse, start. 19. Passage Theater: Sthied. Gemeenschap, favorieten Festival,. 20. if:e„v j "ÏSf Excelsior, Buitenhavenweg: 1 j) Gemeenschap, Klaverjastoemooi, S „,st- Thomassehool, Warande: N.W.B.- i: avondvierdaagse, stairt, 39. I n„ Theater: Schied, Gemeenschap, I gevette-avond, 20. s „,,7lr. Sociale Belangen; Sehied. Foto- tciubf Contacts vond, 20. L„1P?&bla<1 ..»E BOTTERDAMMER". Stol redactie Lange Kerkstraat 28 jLf' 2®39a4 (b.g.g, H5588, toestel 52, b.g.g. fia» uur alleen voor redactionele "Jaselegenheden 195885 en 28037). J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- jttraat 139, tel. 152400. iriJT bezorging: Agentschap (adr. f'L beven) dag. van 18.30-19.30 uur. L„k:. fPJhe telefoonnummers: Alarm l«Séier, ê?666, a'arm brandweer 269123, l'iarmG.G. en G.D.. 269280. - SCHIEDAM De 57-jarige magazijn bediende G. v. d. B. uit'Rotterdam reèd maandagmorgen tegen.een geopend por tier van een personenauto, dat de be stuurder, de 40-jarige- technicus T. A. M. C. uit Reeuwijk opende juist op het ogenblik dat de fietser voorbij reed. De ze werd met een paar gekneusde, ribben door de GGD naar het Gemeentezieken huis gebracht; de fiets werd licht be schadigd. SCHIEDAM De 17-jarige bromfiet ser C. 'J, v. d. N. uit Rotterdam reed maandagavond op de Koemarkt de 48- jarige wielrijdster mevr. M. ,C. D.-Z., eveneens uit Rotterdam, aan toen zij, na 'voor het rode stoplicht te hebben gewacht, wilde opstappen. Laatstgenoem de viel. en klaagde daarna over pijn in de rug. Nadat de .GGD haar voor onder zoek naar het Gemeenteziekenhuis had gebracht, kon zij op eigen gelegenheid weer naar huis gaan. SCHIEDAM In de vacature van'de naar het Noordbrabantse Bladel verhuis de dr. L. J. Cazemier heeft de Hervorm de Gemeente dezer dagen een nieuwe predikant beroepen. Het is ds, J. W. Zimmeman uit Bussum, van wiens beroep zondag afkon diging vanaf de kansel is gedaan. Zoals bekend, herdacht dr. Cazemier jdist vorige week het feit, dat hij veertig jaar geleden in zijn ambt werd bevestigd. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM.Maandag was de ne gentienjarige takelwagenchauffeur J. ,de Putter van de* Aelbrechtskade bij zijn wagen op' de Parkkade» .bezig. .Op 1.80 meter boven het wegdek hing een kabel met haak. Ij- Toen de heer De Putter over een sta pel planken sprong, raakte de haak zijn gezicht. Zijn bril werd vernield en de glasscherven verwondden hem in het'ge zicht. Bovendien kreeg hij een hersen schudding. Hij is in het Dijkzigtzieken- huis opgenomen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De voorlaatste ronde in ae strijd om het persoonlijk schaakkam pioenschap van Schiedam, die maandag avond in het clubgebouw van de s.v. Wilton-Fijenodrd werd gespeeld, heeft reeds één kampioen opgeleverd. Hetis de heer C: van Noordennen, die alle acht gespeelde paftijén won en nu onbedreigd de bovenste plaats bezet. Met nog ëen partij te spelen mag de heer v. Noorden- nen zich nu' al kampioen van zijn afdeling noemen. In de andere klassen zijn er nog diverse kanshebbers. "In de hoofdklasse maakt Landsbergen een goede kans op de titel, want hij süaat één punt voor op zijn naaste concurrent v. Baarle. In de eerste klasse staat-v. Grevenbroek er'ook goed voor, want, hij .heeft een punt meer dan Maas.' hoewel zowel Maas als v, Greven broek maandag remise speelden. In dé tweede klasse is da spanning het grootst. D. v. Loenen en v. Leusden hebben ië'der- 5Vz punt en J. v. Loenen is met vijf punten: dicht in de buurt. Zelfs Malkus en v. Etten hebben theoretisch r.oe kansen; De partij tussen Planken en Lsdsber- gen was reeeds in 15 zetten beslis t Landsbergen won. Ook Stahlie. en Noor- degraaf hadden weinig tijd nodig 'voor hun partij,' die wel een grootmeesterre- mise genoemd kan worden. Vrijland en v. Ba arlë speelden een spektaciilaire partij, die. door laatstgenoemde werd sewonnen. Rêitsma won zonder verras singen van Den Uyl en Huizef van Har- msnny. De uitslagen van.de ronde luiden: Hoofdklasse: H. Planken—C. Landsbergen ft—I. J. Stahlie—A. Noordegraaf y2— Vz, C. Vriiland^J. v. Baarle 0—lf H. den Uyl—L. Heitsma 01. C. K. HarmannyJ. Huizer iL-ft. Ie klasse: S. KosterF. v. d. Heuvel 0—1, C, TroostW. de Bruin 01, J. v.. Groótvela N, v. Gravenbroek ',A, H. Bogers—J. C. Hölzken 0—1.' J. de BruynF. Maas \'tVa. •2e klasse: Al A. v. EttenD. v. Loenen 1—0, A. Malkus—C, v. Tol 0—l. H. W. Boele-r-A. Scheele. 01, J, vj d. Velden—J, IV v. Baardewijk VaVi. J. P. -v, Leuscjen— J. v. Loenen 3e klasse: P.- v. Tilborg—K. Panis 0—1,: J. A. Koudijzer—H. Waltman 10, 2. Noomen P. Pauw 1o; 'C. v. Nbordennen—JV. Laroy 10. J. v. Katwijk—W. Visser 01. Do 9e en tevèns laatste ronde zal 28 juni gespeeld worden., Dah zullen de laatste beslissingen moeten vallen, waarna nog een aparte avond 2al volgen, waarop de prijzen zullen worden uitgereikt. VLAARDINGEN Vrijdagavond 20.00 uur zal in hét Holy-Ziekenhuis de uitstag worden bekend gemaakt van de tekenwed strijd die op verscheidene scholen gehouden is om de kinderafdeling van het ziekenhuis aan illustraties te helpen. Aan de winnend* scholen zullen, prijzen worden uitgereikt. Belangstellenden zijn welkom. (Van een medewerker) SCHIEDAM Nauwelijks heeft Schiedam de grote drukte achter de rug van de .19e Avondvierdaagse van de WKR ,cn omgeving, waaraan liefst 1580 deelnemers meeliepen, of wederom heb ben zich voorlopig meer dan duizend wandelliéfhebbers gemeld. Nu 'is idat voor de 22ste Avondvier daagse 'van. de Ned. Wandelsportbond, waarvan vanavond om zeven uur de start is bij de St. Thomasschool aan de Warande, 150. Ook hier wordt over afstanden van 10 en 15 km gelopen en ook hier,, mochten diegenen, die deze week een avond verhinderd zijn, op maandag de,eerste route lopen. Vandaari dat maandagavond ruim hon derd jongens en meisjes op stap gingen en "zij'liepè'n het parcours zonder manke ren uit;' Men Toopit op de, eerste, avond eerst via 'Schiedam-Zuid naar de Maas- boulévard'om vandaar via de Havendijk en Westfrankelandsedijk en Julianalaan bij dé Burg. van Haarenlaan in Nieuw- land: te komen. Verder komen de wande laars .(vair de 15 km althans) langs het pad langs de Poldervaart. langs het BPM- sportpark en de Nieuwe Damlaan. Gele pijlen zullen het parcours aanwij zen op; de eerste avond, woensdag de blaiiwe;;donde>rdag de rode. ■Vanavond zal Gusto's muziekgezelschap en St. Atnbrosius muzikale medewerking verlenen, terwijl ook de drumband van DOK'toezegging zou hebben gedaan om bij- deze Avondvierdaagse present te zijn». -Verwacht, wordt,dat hij de start nog enkele - 'honderden aanmeldingen zuilen kesmep. -zodat wellicht weer ongeveer 1500 wandelaarsdeze week 's avonds de Schiedamse 'straten zullen bevolken. (Van een onzer verslaggevers)". SCHIEDAM Aan de heren J. M. Carree,: voorman-ciseleur by de N.V. Verenigde Glasfabriek, en C. van Tol, tot voor kort calculator bij Wilton- Feijnoonl, is de eremedaille In brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nas- sab toegekend. Burgemeester H. Koelfse- ma heeft han vanmiddag in bet stadhuis de versierselen uitgereikt. De heer Carree (61) woont Lange Kerkstraat 86. de heer Van Tol (65) Vlaérdingerdijk.329, Beiden ontvingen de koninklijke onderscheiding in verband mét hun veertigjarig jubileum. (Van een medewerker) SCHIEDAM „Er zijn geheel ver schillende soorten van tradities. Soms weten slechts enkele ingewijden waarom een gebeurtenis telken jare terugkeert. In andere gevallen sprak een traditie tot de verbbeelding van zeer velen. De traditie is dan een Tevende. Mag ik de K.W.-Mars zo'n levende traditie noemen? Ik dacht van wel." Met deze woorden van burgemeester H. Roelfsema wordt het fraaie boekje over de 21e K.W.-Mars van 3 juli geopend. In vorige jaren was het burge meester mr. J. W. Peek, die zich steeds bereid verklaarde een openingswoord in het programmaboekje te schrijven en mr. Roelfsema zet die traditie gelukkig voort. Zijn foto (met ambtsketen) prijkt voor in het boekje en zijn naam komt als voorzitter voor in het ere-comité van deze 21e K.W.-Mars, met ais ere voorzitter de gevolmachtigde minister van de Ned. Antillen te 's-Gravenhage, de heer W. M. F. Lampe, die vanaf het bordes van het stadhuis ook het défilé van de wandelaars zal afnemen. Het keurig verzorgde boekje is verder weer voorzien van diverse foto's, niet alleen van wandelaars, maar ook van de Ned. Antillen, zoals de Knipbaai, het paleis van de Gouverneur op Curaïao, Sint Maarten, de chemische industrie op Aruba, de R.K.-kerk op Saba. Zijne Excellentie W. M. F. Lampe schrijft in het boekje, dat het een goede gedachte van de organisatoren is geweest om deze manifestatie het the ma mee te geven van de Antlilentocht, want juist bij de jeugd moet men beginnen om de integratie van het Koninkrijk der Nederlanden te verwe zenlijken. De algehele leider en organisator van de K.W.-mars, de heer Ph. van Oordt, verheugt, zich er over, dat het Vendel Schiedam van de Oranje Garde deze mars als'ondertitel „Antillentocht" mocht meegeven. Hij belooft nu reeds, dat het weer eén wandeltocht met sfeer zal worden, ,'.vaariedereen van harte welkom is.- De muzikale medewerking zal worden verzorgd door de Antilliaanse Steelband gevormd door Antilliaanse studenten uit Utrecht, de Harmonie „Wilton-Fije- noord", het Jachthoorn- en Tamboer korps „Bronswerk" te Amersfoort, het Tamboerkorps „Ruimbaan" uit Rotter dam, St. Ambrosius, Gusto (beide Schie dam), Tamboerkorps „Geuzenwijk" (Utrecht), Drumband „Liberté" (Vlaar- dingen), Oranje Garde Vendel Klundert en Oranje Garde Vendel Zevenbergen. Inschrijvingen vóór 26 juni krijgen reduktie. Adressen: mevr. L. de Leeuw- v. Weenen, Mollinxstraat 54b, Rotterdam, J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52b, W. M. Faasse, Groenelaan 50b en Ph. v. Oordt, Joh. v. Oldenbarneveltstr. 79, tel. 263309. (Van een onzer verslaggevers) VLAAÜDïNGEN De officiële be kendmaking van de nitslag der HBS-a- examens bij het Groen van Prinste- rerljlcetlm,* maandagmiddag in de aula, behoort-niet bepaald tot de meest glorieuze-bijeenkomsten van dit soort.- Het feit dat van de 38 kandidaten er elf j waren afgewezen, werkte wat drukkend op de gebeurtenis. We kunnen niet juichen wat de eindresultaten betreft, zei rector drs. R. van den Bosch. Tevoren rad hij het feit dat voor sommige vakken alleen schriftelijk wordt geëxamineerd een nadeel jgenoemd, maar,, zo zei hij, we moeten.ons hierbij.neerleggen.. De rector sprak" dè wens bit dat" alle partijen (de geslaagden, de afgewezenen en de school) voor zichzelf nu de balans zouden opmaken om te bezien of die er zo gunstig uitziet als mogelijk was geweest. Hij besloot zijn toespraak met de apostel Paulus voor zijn vertrekkende leerlingen, als een voorbeeld te stellen, die bij het opmaken van zijn levensba lans kon zeggen „ik heb het geloof behouderi". KORTE HOOGSTRAAT 11a TELEF. 6151 VLAARDINGEN Als steeds kregen de geslaagden het boekwerk., „Kleine atlas van de bijbel" cadeau van het bestuur en voor elk van de dames was er weer een boeket bloemen. De geslaagden zijn: Auke Bergsma, Edward van Dorp, Arie van de Merwe, Hans 'Poldervaart, Herman Snoek, Taetske, van .der Waal, Martie Wape naar, Aat Both, Aad Don, Eric van Dijk. Wim van der Hoek, Leo Maat, Eric Puik, Ronald van der Valk (allen Vlaaedingen); Riki van den' Bos (Naaldwijk), Willem Evelein (Rozen burg), Pauline Geurtsen, Leen van der Kraan, Hans van Vonderen, Ronald van Zomeren, Kees Vendeloo (allen Schiedam); Arie 'Moerman, Rose Ra- mondt, Risa Stigter, Kees Voorberg, Dick Strijbos (allen Maassluis) en Hans van leperen (Rotterdam. grote ttiingn werpt menige voorbij ganger een jaloerse blik. Interessapt is de tuin van een van debewoners met kunstig aangebrach te rotspartijen, die 's avonds meestal verlicht zijn. Al wandelend ziet men de achterkant van het grote klooster van de'r.k. broeders. Een oud stenen poortjeherinnert nog aan vroegere dagen, toén hier een indrukwekkende patriciërswoning temidden van een uitgestrekte-tuin lag. Deandere foto rechts toont de Burg.,.JCnappenlaan,- zoals deze er vroeger uitzag. De straat op de voorgrond;is weer de Nassaulaan, die plaats -heeft.-moeten maken voor het in .aaribpuw zijnde gemeentezieken huis. De bomen zijn nog een overblijfsel van de. voormalige Diefhoek. een lugubere haam voor een oord, dat voorheen zeer - eenzaam, buiten 'het bebouwde stadsgedeelte lag. Schie dammers beweren wel eens, dat hier de zware tapijten werden geklopt als men er lust in had. Al vlogen wolken stof om je oren, je hinderde niemand in dit verlaten oord, dat zijn naam waarschijnlijk wel eer aandeed. Deze wijk is- ongetwijfeld een' van de mooiste en stijlvolste van geheel Schiedam. Er is veel groen en de moderne tuinarchitectuur, die de laat ste decennia' geheel in het 'teken van onze hedendaagse welvaartsweélde staat, wist van de veie tuinen in deze omgeving ware bloemparadijsjes te maken. Het is hier rustig wonen. De natuur, met het Volkspark en het Julianapark op de achtergrond/is nog vlakbij, de hand, terwijl men toch niet ver van het stadscentrum woont, wat een niet te. onderschatten voor deel betekent. Het. gebouw rechts op de hoek'van de Sohoolstraat was vroeger een schoolgebouw. Thans is het er Weer een. Onze. „reisleider", de heer.Groe- neweg meent, dat het naderhand ook nog arbeidsbureau is geweest. Toén hij twaalf jaar was, is hij er tenmin- 'stëeen arbeidskaart wezen halen. De Nassaulaan is thans doorgetrok ken tot eah'de Burg. - Knappertlaan, die indertijd'ook maar dou 'gewoon tjes Laurens Knappertstraat heette. Wat naamgeving van onze >.iuten betreft, zijn we dus wel vooruitge gaan, in ieder 'val deftiger gewor den -en waarom' niet?- Als -e de mensen -er -nu een plezier .ir.ee kan doen? Dat doortrekken van de Nas.aulaan betekende, in iede. geval een- j oruit- •gane voor het'voetgangerspubliek. dat op de bezoekuren van het nabijzijnde Gemeenteziekenhuis hier v: el drukte geeft. Plantsoenendienst heeft de lange .strook grond tussen het trottoir -en de .diepe- tuinen van de panden in. de Warande-aardig opgefleurd'met bloe- ,men en-heesters, .In de ouderwetse TN het jaarverslag 1964 van het gemeente archief Rotterdam wijdt de archivaris, drs. R. A. D. Renting, een beschouwing aan de educatieve taak van het archief, „de taak om het archief als culturele instelling bij een groter publiek meer levend te maken, om by een groter publiek meer inzicht te geven in de waarde van het werk van de archivaris". In Rotterdam zo schrijft hij waren we zo stilweg al een eind deze richting ingeslagen met de inrichting van tentoonstelli.igen in de eigen expositiezalen. Helaas slaan tentoonstellingen in Rotterdam minder aan dan wenselijk is en daardoor bereikten we tot nu toe doorgaans niet meer dan dat een bepaald select publiek kwam opdagen. Vrywel tevergeefs hebben we het onderwys ervoor trachten te interesseren. We zagen slechts enkele leraren steeds dezelfde met groepjes leerlingen. Het bezoekersaantal is ivel toegenomen, maar blijft beneden de verwachting. De meeste bezoekers komen uit een gevoel van heim wee nog naar die tentoonstellingen, waar, het materiaal uit onze prentatlassen wordt geëxposeerd, dat betrokking heeft op het Rotterdam der herinnering van voor 1910. Drs. Renting vraagt zich af -hoe aan de educatieve taak nu verder inhoud kan wor den gegeven. Uitvoerig bespreekt hij de gang van zaken in andere landen. „Met name in Frankrijk heeft men al veel langer met dit byltje gehakt. Daar legt men de nadruk op dcinstructieve waarde van en het respect voor originele documenten. In Frankryk bestaat een bloeiende „Service éducatif' onder auspiciën,van liet ministerie van onderwijs; In vele moderne archiefgc- bouwen zijn tentoonstellingen en ruimten voor her houden van-voordrachten'' inge richt. Groepen middelbare en kweekschool- scholieren worden daar ontvangen en dis- cussiëren, rond tafels geschaard, onder lei ding van speciale docenten over dc beteke nis van echte archiefstukken, die hun wor den getoond." Na te hebben betoogd dat het Nederlandse archiefw zen in educatief op- zicht tekort is geschoten, houdt hy een pleidooi voor het Franse systeem. „Wanneer men (evenwel) in Nederland eens zon he sluiten bet Franse voorbeeld van de „Service éducatif" te gaan volgen en de archieven en de musea zou inschakelen bjj het onder wijs, dan zou een cnrsus- en vergaderzaaltje in het Rotterdamse archief uitstekende - diensten kunnen bewijzen. Omgekeerd, zou het Rotterdamse onderwijs door de aanwe zigheid ervan wel eens gestimuleerd kunnen worden tot gebruik. Het zon niet te groot moeten zyn, wel een eigen efeer moeten ademen en door middel van een paar vitri- nes met tentoongestelde archivaria of pren ten een venster moeten zy'n ©p het archief. Ik stel me voor dat het een soort historische sociëteit zou kunnen worden voor histori sche, archaeologisehe en genealogische ver enigingen, verzamelclubs, wetenschappelijke genootschappen en wat dies meer zij. Onze audio-visuele verzamelingen zonden er tot hint recht kunnen komen, onder meer door bet vertonen van films en dia's van locaal- historische waarde. Misschien zou op de2c wjjze de drempelvrees voor archiefruimten kunnen ivorden overwonnen. De rjjke en goeddeels onbekende inhoud van het archief zon door al deze mogelijkheden in elk geval een kan3 krijgen om in de goede zin te worden gepopulariseerd, het doel van onze educatieve taak." 'jTS'tfE; mannen zijn gistermorgen gewond geraakt toen zjj een* val van twintig meter maakten. Beide mannen, de 25-jorige J. A. Drijfhout van de Parkweg in Vlaar. dingen en dc zeventienjarige C. A. Gerritsen uit de Volmarijnsiraat te Rotterdam zyn kilafdichters. Zij waren bezig kit aan te brengen tussen ntuur en raam van een pand aan de Wijiiruitstraat. Zy stonden daarbij op een stelling die via haken en kabels aan de dakrand was bevestigd. Een van de haken heeft het begeven waarby de stelling kwam scheef te hangen. De mannen kwamen in een beplanting terecht. Zy hadden inwen dige kneuzingen en schaafwonden. DINSDAG 22 JUNI 1915 Een hooiregen. Zondagnamiddag tits- sclien half twee en twee uur vielen te Gorincbem over de geheele stad en zoover het oog reikte, op de rivier, spijltjes en ook kleine vlokjes hooi. Het kwam hoog uit de lucht en langzaam loodrecht neerdalen. De vele Zondag- wandelaars staarden dat half uur in de lucht of er een zonsverduistering was. Aan den Arkelschen dijk, een paar kilo meter van de stad, was ni. het pas ge wonnen hooi, dat aan lioopen op een uiterwaard stond, door een windhoos opgenomen en met een zeer kalmen N.O. wind hoog door de lucht stad waarts gedreven. V' Van het Westfront. Van" het Westfront vernemen wij enkcle Fransehe aanvallen, o.a. op de Maashöogten en in Lotharin gen. In de Vogezen hebben de Duit-, sobers Metzéral moeten ontruimen. ,;Ter vermijding van noodelooze verliezen" en „volgens ons plan" zegt de Dnitsche staf er ietwat hooghartig-bij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1