die het wint program had natte start PTT-HA Vbank-Robaver Ziekenhuis moet in 69 klaar ziin Verpleegster gewond naar ziekenhuis Mannen vielen van ladder Winst SSS-aktie geen SOmaar 70 nooit zo Wijkraad vreest stank; brief aan BP-direetie DE ROTTERDAMMER WOExNSDAG 23-JüNl 1965 te projekten druk bezig is, zoals het nieuwe politiebureau, de Sporthal, drie flatgebouwen door de Aannemings-combinatie S.S.N. bij het Plein '40'45, Gymnasium en Rijks H.B.S. aan de Burgemees ter, van Haarenlaan, Huize Fran cois Haverschmidt aan de Willem de Zwijgerlaan, dat waarschijnlijk in augustus of september reeds wordt geopend. Het wordt een fraai gebouw met alle kamers op het zuiden, gelegen in een mooie lommerrijke omgeving. n een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Wie durft bewe- ren, dat er in onze stad niet wordt gebouwd, zouden we aan raden Schiedam eens in alle rich tingen te doorkruisen. In voorma lig Kethel verrijst een geheel nieu we stadswijk. De bouwbedrijven Muys en de Winter en Elementum bouwen in Groenoord, terwijl men elders overal in Schiedam pret gro- Contrast EXPOSITIE HISTORIE -Vastéfféldlèiijiig; van f 500.000 LAATSTE KEER Sch'edam bouwt gestadig voort aan. zijn stedebouwkundige vorm geving. Oude-stadsgedeelten wor den gesaneerd- en rnieuwe woon wijken zullen^ de leefbaarheid :vau de stad vergroten. Nieuwe grote bouwprojektenworden..met .durf en energie aangepakt.' Geen zinnig mens zal durv.en' bé.weren dat het in oqzé stad aan bouwactiviteiten ontbreekt. KLEDING VAN kenmerk voor kwaliteit en morgen Korter Pagina 3 i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 19-jarige verpleeg. [jster H. B.'uit Schipluiden, werkende in het Gemeen teziekerfh-uis, werd dinsdag - jn haar eigen ziekenhuis opgenomen w«- gSBS een licht verkeersongeval met haar f bromfiets- xoen zi| namelijk op de kruising i'i Nieuwe -Haven—Vlaardingerd ijk plotse- i; remde, slipte haar bromfiets op het i'ujjte wezdtk. waardoor zij viel en daar- v- bij een zwelling aan de kin en enkele I schaafwonden aan haar rechter-kn-ie op- jjS lieo.' (Van een onzer verslaggevers) 6 SCHIEDAM Op het terrein van de nieuwbouwaoh-tor het hoofdbureau van k politie, aan de Lange Nieuwslraat viel r dinsdag de 51-jarige ijzerviechter C. M. D van een ijzeren ladder, die tegen de i| garage was geplaatst, waarlangs hij juist y naar boven was gekomen. 'j Hij kwam terecht op een benzinepomp. I Aangezien hij over pijn in de ru.g klaag- de. bracht de GGD de man ter ohse-rva- ij tie naar het Gemeen- -azie-ken-hui?. De 35- <7 jarige vlechtersbaas. C. M. ui! Vlaariin- K ajn, die achter hem'op de ladc'-er had ts gc-staan, viel eveneons. maar kwam er i- mét de schrik en een opgezette hand af. Het wordt gebouwd door Van Vliet en Van Duist N.V., die eveneens het bedriifscomplcx aan de Lange Nieuw- straat bouwt. Hier worden onder gebracht het nieuwe Postkantoor en de Rotterdamse Bank, beide gelijk vloers en met bedrijfsruimten er onder, de H.A,V.-Bank op de eerste verdieping en de kantoren van del Rijksgebouwendienst op de bovenste verdieping. De oppervlakte van dit gebouw is on geveer 75 bij 68 meter en de hoogte (drie verdiepingen) 23 meter. De gevelplaten aan de voorkant krijgen een vuursteen bekleding; Op 2 juni werd de hoogste top van het bouwwerk bereikt. Tot nog toe kan men tevreden zijn, want het bouw proces verloopt geheel volgens het „ge plande" schema. Wanneer het gebouw gereed zal zijn is echter nog niet bekend. De dagelijkse voorbijganger ziet het bouwskelet inmiddels steeds hoger wor den en vastere vormen aannemen. Het architectenbureau Maaskant. Van Dom melen. Kroos en ir. Senf heeft het werk in handen. Dan zijn onder meer nog ia aanbouw de hoge kantorenflat aan het Stations plein door het Aannemingsbedrijf D. Baron, het grote café-restaurant en hotel inclusief dancing Rotonde aan het Nieuw- landplein door het bouwbedrijf Van Dort en Zoon en vooral niet te vergeten het nieuwe Gemeente Ziekenhuis, dat wordt gebouwd op een terrein tussen de Juliana van Stolbergstraat, Nassaulaan en Burg. Knappertlaan. De voorzijde komt aan de B.K.Iaan, waar men via een grote hal het gebouw door de hoofdingang zal betreden. De planning is zo, dat men hoopt het nieuwe ziekenhuis in 1969 in gebruik te kunnen nemen. De aannemer van bouw en betonwerken N.V. v/h firma Kuypers heeft de eerste fase van de bouw, het ondergrondse werk, tot stand gebracht. Na 10 mei jl. begon de Aanneming-s Mij Boersma uit Den Haag. die met een bedrag van ƒ11,194.300,- het laagst had ingeschreven, met de tweede fase, die het bovengrondse werk zal om vatten. Bij dit inschrijvingsbedrag waren o.a. niet inbegrepen de werkzaamheden voor de centrale verwarming, de lif ten. de elektriciteit, sanitair, water installaties en gas- en waterleiding. Deze en nog enkele posten vallen er der-halve buiten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 43-jarige walser J. W. B.. die dinsdag in de capsulefabriek Halland aan de Sehie 88 bezig was zijn walsmaohi-ne schoon te maken, pa-akie met zijn rechterhand beklemd tussen draaiende rollen. De walser mcost gaan in-tvalsen. Voor dat hij begon moesten evenwel d-e rollen worden schoongemaakt. Hiertoe had hij de beschermtoap omhoog gebracht om bij de draaiende rollen te k-tmn-en komen, waardoor zijn rechterband beklemd raakte. Ben collega, die het ongeval zag ge beuren. zetle onmiddellijk de machine stil. De GGD bracht de man naar de Dr. Noletsticbting, waar hij ter verpleging weid. opgenomen. (Van een medewerker) SCHIEDAM In „Aan-de-Schie" van enkele dagen geleden hebben we- het voorlopige resultaat -van de SSS-aktie 1965 bekendgemaakt. Van twee vereni gingen was'de-zaak nog niet helemaal rond. Helaas sloop er in ons eerste bericht een fout;1 die ten -nadele van de verenigingen is uitgevallen. -- We .schreven,'dat dertig procent van- de opbrengst, .bestemdwas .voor de vereni- geeri 30,.-maar liefst 70 procent van-de Nat. Sportfonds, dat in - samenwerking met de NCSU". déze aktie voorbereidde. De verenigingen mogen! dit jaar echter en 30, maar liefst 70 .procent van de. opbrengst Zelf houden, terwijl 30 procent naar het'CNS gaat voor gemaakte onkos ten.'enz; - Intussen heeft ook 'DOK bekendge maakt hoé 'daar de-opbrèngstwas en hieronder g.even die nog even de voorlo pige totaalcijfers: Het Kethels" \nimo" heeft het. groot ste" bedrag o;_ aald. -namelijk ƒ334,37. waarvan ƒ17' -.1 j werd afgedragen .en f234,06 in. 1 .de vérênigin'gskas kwam. Daarna volgt--DOK met een opbrengst van 248,04. waarvan 74.41 voor het CNS en f1,68 voor deeigen kas. ODI CNS en ƒ173,63 voor DOK. HBSS 'haalde f 241,25 op;-waarvan: ƒ73.25 voor het kwam tot ƒ,134.31. waarvan f40.30 voor het CNS en, f 94.01voor ODI.'Tenslotte ODO. - dat 64,15 ophaalde, daarvan f 19,26 afdroeg 'en 44,89 zelf - 'mócht behoud "n.. •-! - 1 :In afwachting van';nog: één "Vereniging, die de' 7»kén' nog .móet «adelen is de totaah+and nu zo. dat .(TO'9.12 werd op- w-harid. f 307.53 oafj het CNS zal worden afgedragen- er. 714,59 'in de verenigings kassen vloeide, - - - Slavische muziek door een meer dartel en speels karakter. Nu eens zacht met velerlei fijne nuancering, dan weer mach tig aanzwellend doch. steeds beheerst. Het laatste nummer, An American in Paris van G. Gersh-win, bracht een klankbeeld van Parijs uit het laatste gedeelte van de twintiger jaren, een' gé- trouw spiegelbeeld van de literaire close- ups, die de beroemde auteur-Hemingway gaf in deze zelfde cultuurperiode in zijn roman ..Een Amerikaan in Parijs". De geniale Gërshwin heeft feitelijk de mo derne Amerikaanse muziek geschapen en de rusteloze Amerikaan, die omstreeks 1928 door Parijs zwierf, elke levensuiting en elk geluid hartstochtelijk in zich op nemend, was ongetwijfeld de componist van de veie Blues zelf. Na afloop bracht het publiek staande het orkest een ova tioneel applaus. Pim Jacobs debuteerde op deze, avond met het bekënde Django. Zelf als pianist trad zijn combo, dat bestond behalve uit hemzelf, piano, uit Ruud Jacobs/ bas; Wim Overgauw, gitaar en Han Beunink, drums twee maal op, 'waarbij Rita Reys zang uit'haar repertoire zong: Get out of town, Fly me to the moon. Waltz for Debbie, Love for Sale en Bluesette. Zij en de vier leden van de combo kregen eveneens een hartelijk applaus. SCHIEDAM Voor het Favorieten Festival'tdinsd&gavonid in het Pasage Theater,in het kader van de zomer- feestweek1 van de Sc-hiedamse gemeen schap, bestond 'vrü veel belangstelling. Het Rotterdams Philharmoniseh Or kest onder,"leiding van de dirigent Fransz-Paül .Decker en het Combo Pim Jacobs met dé bekende zangeres Rita Keys 'gaven' hun medewerking aan dit; concert, dat kwalitatief op een esthetisch^verantwoord peil stond. .De combinatie van populaid-klassie- -ke en moderne muziek .was bijzonder goed,'gekozen om de, jongeren eraan te herinneren, -dat, de ouae muzikale vormgeving haar. eigen schoonheid be zit, die .nog. steeds intenskunstgenot kan verschaffen. De confrontatie met het combo van Pim Jacobs,als. manifestatie van de he dendaagse-: muziek zal daarentegen voor de ouderen in de zaal een nieuw ge luid- hebben betekend. Waarschijnlijk ontdekten dezen thans de frisse aan trekkelijkheid-; ervan. Hans Stam, be-, kond .van de radio en-algemeen direkteur 'van, de Stichting Rotterdamse Muziek school, leidde elk-nummer van het pro gramma" met een-eenvoudige en duide lijke explicatie-, in,, wat- bij het gehoor kennelijk in de smaak viel. Het -programma begon met het be roemde Dérde "Brandenburgs Concert van Joh. Seb. Bach. Dit was ongetwijfeld het meëst' klassieke .nummer van dit concert,-dat overigens uitblonk door een samenstelling, - die met deskundig inzicht was geselecteerd. Had men te hoog ge grepen'; .dan was dit,concert bepaald een mislukking-, .geworden, terwijl men het te yerwachten-publiek toch ook niet had mogen .onderschatten met de presentatie van een .-goedkoop genre- op het gebied van muzikaal genot. - De, gedeejten uit het bekende „Zwa- nenmeer" van PI. I. Tsehaikowsky ap peleerden ten volle aan de romantische gevoelens van .de toehoorders. "Vooral bij de ouderen riepen de melodieën .waarschijnlijk reminiscèntries op aan een -nostalgisch - verleden, een zoete droom van schone schijn. In de Slavische Dansen van A. Dvorak hoorde men het magische, meeslepende ritme van de Oost-Europese dansmuziek, soms wijd en, bruisend als ongetemde bergstromen. De Ouverture Lc Scale di Seta van de Italiaanse componist G. Rossini vormde een sterk, hoorbaar contrast met deze dat deze stad, hoezeer ook veranderd, nog steeds door haar grote tradities, de hoofdstad van de wereld is gebleven. In zijn studie: „Een groot bestuurder Georges Eugènes, Baron Haussmann" schrijft Van Praagover de man, die zoveel heeft, gedaan am de Parijse bin nenstad te herscheppen en aart te pas sen aan de nieuwe tijden. AH ZE stad is nooit rijk geweest aan literaire talenten. Wellicht deugt S het geestelijk klimaat hier niet voor de ontwikkeling, van creatieve begaafd st, heid op letterkundig gebied. Daarom H stonden we er eigenlijk een beetje van te kijken, dat de zaterdag overleden, t'oormalig directeur van de gemeente- lijke woningdienst, de heer mr. dr. tr, M. Jf. van Praag, zulk een omvangrijk literair oeuvre heeft nagelaten. Ter nagedachtenis aan deze auteur, die in feite toch ook weer geen echte Schiedammer was, (waarbij we de vraag openlaten, wat men daaronder wil verstaan), houdt de Gemeente Bi ll bliotheek en Openbare Leeszaal aan de Lange Haven in een van haar boeken- i etalages aan de- straatzijde een kleine expositie varvzijn boeken. I Het was algemeen bekend, dat Frankrijk en de Franse, cultuur een grote plaats in zijn, hart innamen. In het bijzonder Parijs had zijn liefde. Hij pj vertoefde er veel en hij kende de licht- I stad en haar eeuwenoude geschiedenis misschien wel beter dan menig Parij- zenaar. Toen we op jongstleden Twee- ij de Paasdag op het. Gare du Nord te Parijs in de trein naar Nederland stap- ten, wie zagen we daar zitten? Onze stadgenoot, de heer Van Praag, die I rustig zijn Franse krant zat te lezen. f)OK de historie had zijn volle aart- dacht, zoals in de boeken „Wai tresses Roy ales", drie eeuwen Franse geschiedenis, Diefde en' Terreur"de levensroman van. Madame Tallien,.„De man met het droge hart", een biografie van de publicist en staatsman Mon sieur Thiers en vooral niet te vergeten zijn geromantiseerde levensbeschrijving van de grote staatsman, de Vader der Overwinning (op de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog) Georges Clemen- ceau, de tijger van Montmartre. Een ruwe bolster met een blanke pit. Zijn dierbaarste herinnering, een bos klaprozen, die in de donkerste tijd van de oorlog de frontsoldaten hem schon ken, vergezelde hem ats aandenken in het graf. Hij schreef ook romans als „De toneelspeler", en „Hartenvrouw, minnares zonder hart". Een talentvol, veelzijdig en uitermate produktief auteur verliezen we in -Marinus M. van Praag, die eveneens veel heeft ge schreven op juridisch en technisch ge bied. ROTTERDAM In de nacht van maandag op dinsdag werd in Alkmaar een personenauto aangetroffen die maan dagmorgen bij de Rotterdamse politie als gestolen was aangegeven. In de auto lag de 29-jarige Joegoslaaf F. P. afgemon sterd van een Italiaanse boot in de Maas haven te slapen. Hij bekende de auto bij het Centraal Station te hebben wegge nomen. Hij is in het Alkm-asrse politie bureau ongesloten. (Van een;onzer verslaggevers) SCHIEDAM .B.'e'n WV ontvingen een aanbieding tót het- vérstrekken van een vaste .geldlening ten bedrage van 500.000.ou voorwaarden, die zij, gelet oo. de huidige., situatie op de kapitaal markt, als, aanvaardbaar beschouwen. ;Opk ;de. opnemirigsdatum ligt niet on gunstig. Dé "opbrengst; van deze. lening zal worden ".-géstortin'-hét Algemeen Le ningfonds voor de financiering 'der ka pitaaluitgaven. - Dé: 'koets bedraagt-TOO procent, de lopptijd dertig jaren,, rente 6: procent, halfjaarlijks te Wdoen. VITA REYS in actie op het Favo- rieten Festivalin het Passage- theeater. Dezer dagen brachten we een bezoek aan dit bouwterrein en we werden on middellijk getroffen- door de grote af metingen, namelijk ongeveer 200 meter lengte en 60 meter breedte. Aan de voet van een machtige hijskraan, die hoog de lucht in torende, stonden twee werk plaatsen van gegolfd plaatijzer, waarvan, er 'nog meer kc-men, want het Haagse aannemingsbedrijf is nog slechts in zijn aanloopperiode. Langs brede stenen trappen daalden we af naar de ruime kelderruimten, die bijna onder het gehele gebouw lopen en die later voor velerlei doeleinden zullen worden gebruikt. Behalve twee liften, komen er o.a. een rijwielbewaarplaats, de verwarmingsinstallaties met ketels, opbergruimten onder de keuken, enz. Men heeft reeds heel wat beton in het ondergrondse gebouw verwerkt, namelijk 4200 kubieke meter en voor de boven bouw zal men tenminste nog 7000 kur bieke meter nodig hebben. De constructie van de verschillende afdelingen zai o.a. met eon modern- ROTTERDAM- Terwijl hij aanwij zingen stond'te geven .bij.hgt.stuwen is de; 43-jarige kras-haVenarbeiderJ;N. gistermiddag aari boord van -het. in .de Rijnhaven liggende fcs. Grotcdiik van- ëeh hoogte van vijf me.ter' gevalien.-Hij gleed vsm het tussendek en kwam op de büikdenning terécht. Met een bekkenfractuur - i-s hij in' 'het Havenziekenhuis opgenomen. 2)AT utas.de laatste keer, dat we hem gezien hebben. Hij zag er toen nog gezond witi Uiterlijk wees niets er op, dat zijn levensdraad zo spoedig zou worden afgesneden. Hij had iets van- de bonhomme, een onvertaalbaar woord, doch waarmee een speciaal Frans mensentype wordt bedoeld, dat bij ons koude noorderlingen altijd iet wat uit.de toon valt. Veel heeft hij over zijn geliefd Parijs geschreven. Het zijn -hoofdzakelijk plaatsbeschrijvingèn, géschreven in een badinerende stijl en een levendige ver teltrant. Zijn 'boek Parijsrendez-nms der Kereld" begint als volgt„Toen ik 'nog een kleine jongen was. deed mijn vader mij het opwindende verhaal van een van zijn vrienden, wiens eerste im- pulsiéve, daad was. zich op de grond te gooien en' hit plaveisel te kussen, toen lil voor de' eerste maal voet zette op Parijse grond". In.een ander boek:. „Zo mas Pari is", oewijst de auteur in enkele schetsen over het leven in Parijs in de 19e eeuw, SHOWROOMS: SCHIEDAM, Pcrkwsg 201-205; VLAARDINGEN, Ged. Siersloot 37 Tel.(010) 264500 geoutilleerd béhandélhpis van; vier,, ver diepingen eri 'een ongeveer 35 meter hoog beddenhuis van négen verdiepingen een harmonisch en efficiënt architectonisch geheel..vormen. (Va.n een medewerker) SCHIEDAM De start van de 22ste Avondvierdaagse van de Ned. Wandel sport Bond (N.W.B.) is dinsdagavond zeer nart geweest. Toen om ongeveer ze ven uur de 1300 deelnemers zich hij de St. Thomassfhool meldden, zat er nog een kansje in, dart het weer zou op klaren en dat de motregen zou verdwij nen. Vandaar dat de muziekkorp sen van Gusto en Excelsior zich ge reedmaakten voor de start en ook de drumband van DOK was present. De be doeling was de wandelaars tot aan de Maasboulevard te begeleiden, hetgeen ook gebeurde. Helaas hield de regen niet op, m-aar werd deze wed enger. De regenjassen wenden nog sdevig-er aanget-ro.kiken, plas- ticzeilen werden v-oor de dag gehaa-ld en men trachtte er nog van te maken wat er van -te maken viel. Maar dat was niet een-voudig. De muzikanten stapten wel iswaar vrolijk door, maar de honderden jongens en meisjes (die aan de jeugdige kant waren) vonden het beslist geen pretje om o.p zo'n manier de 10 of 15 kilometer uit te lopen. steeds -neerstromende regen) vergat iedereen, dat de avond min of meer bedorven was voor deze Avondvier daagse en hoopte men op goed weer op de tweede av-onti. „Zo vlug heb ik de Avondvierdaagse nog nooit gelopen" merkte een klein meisje op en ze bekeek ail es maar van de vrolijke kan.t, Zo ook de heer H. .Gies, die deze week de NWB-vierdaagse voor de I5e keer meeloopt en de heer v. d. Horst, die reeds 13 maal heeft meegelopen. In ieder geval he-bben de aanwezige ieden van.de EHBO op deze eersie avond geen dienst behoeven te doen. Misschien vanavorhd, maar laat dat dan zijn, voor de blaren, want dan betekent dat in ieder geval dat er een grote afela-nd gelopen is. Ja, speldjes-regen bij Celwa pro- dukten. 2 garantiezegels van het zelfde produkt.opsturen en u krijgt een speldje van dat produkt. Er zijn 5 Celwa produkten met elk 'n eigen speldje! B.v. CELWA KANT-EK-KLAAR LUIF-~, kruimelen niet.Sterk absor! Pak a 45 stuks. LJET fundament-.voorhet nieuwe Gemeente-ziekenhuis ligt er .en de eezste' fase-van hel ondergrondse loerk is. gereed. Op cfe achtergrond •tw.ee werkplaatsen 'van.gegolfd plaatijzer. Zo zullen er nog een paar kamén.' KORTEHOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 - VLAARDINGEN Ned. Exportpapierfabriek N.V. Postbus 57 Nijmegen ("nrtniffi» - Passage Theater: Schiedamse Gemeen schap, Operette-uitvoering. 20. Chr. Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, «-ontactavond, 20. St. Thomass'choól; Warande, N.W.B.- Avondvierdaagse, sita-rt, 19. Excelsior: Kantine Buitenhavenweg, Klaverjastornooi, 20 Voor hen was het maar goed, dat de (Van onze correspondent) organisatoren besloten om de route kor ter te maken. Reeds bij de Willem de HOEK VAN HOLLAND De wijkraad Zwijgeriaan werd gezegd, dat men recht- van Hoek van Holland heeft dinsdag- streeks naar de Warande kon gaan. Som- avond met veel belangstelling geluis- migen die al eerder waren vertrokken terd naar het voorlezen van een brief konden bij de VTaarding-erdijk/hoek Juli- die de burgemeester mr. W. H. Spren- analaan pas gewaarschuwd worden en ger van Oostvoorne aan de British enkele kleine groepen waren zelfs de Petroleum Raffinaderij heeft geschre- Burg. van Haarenlaan al ingeslagen, vol- ven. gerts de normale route. Daarin werd gesteld dat deze maatschap- Al met al leek het even op een on- pij op haar te stichten raffinaderij een georganiseerde mars, maar daar kon de gesloten systeem dient te ontwikkelen plaatselijke regelingseommissie ook om luchtvervuiling tegen te gaan. niets aan doen. Toen tegen acht uur De wijkraad stemde met de brief van de nagenoeg alle wandelaars weer onder Oostvoornse burgemeester in en was de bomen in de Warande present wa- van mening zelf ook een brief aan de ren (en daar schuilden voor d-e nog B.P. te moeten laten uitgaan. (Van een medewerker)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1