Dr. er Noletsticliting nieuwe vleugel heeft SrOOKDEMONSTRATfE artifort meubelen Op eigen risico BOUW DÉPENDANCE VAN CVP LYCEUM BEGONNEN AGENDA JD. parkeerde „handel" in twee straatjes Verkeer in de war en berm in gevlucht Jk O Mgr. A. C. Schaaper verrichtte opening ujLUjmiuj Totaal nu 270 bedden 40.000 Z0MERPRIJZEN! DE ROTTERDAMMER 178! ,,Das Land des Lachelns" goed gebracht Het was weer zover Moeilijkheden met eed Auto besturen als een projektiel Bi Avondvierdaagse bijna weer verregend Burgerlijke stand GEMEENTE SCHIEDAM VRL. ADMINISTRATIEVE KRACHT GEMEENTE SCHIEDAM Vrl. of Mnl. KRACHT OFFICIËLE BEKENDMAKING 4 |J)E ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 24 JUNI 1965 BUREN VERTROKKEN GELD ONTDEKKINGEN (Van een onzer verslaggevers)' SCHIEDAM Het rooms- katholieke ziekenhuis Dr. Nolet- stichting aan de dr. Noletstraat heeft er een nieuwe vleugel voor behandeling en diagnostiek bij. De openingsplechtigheid werd woens dagmiddag verricht door mgr. A. C. Schaaper, vicarus-generaal van het bisdom Rotterdam. broersvest 64-66 schiedam landaag en morgen... en dagelijks Vlot Streekziekenhuis Koopman Onze nieuwste collectie tegen Bij Gemeentewerken kan op de afdeling Financiële Administratie worden geplaatst een een gezellige kranf GRAF Tegen lantaarnpaal Niauwe Binnenweg Rotterdam (bij 's-Gravcndijkwa!) Tel. 234577 i«»MwwieMi»weMHmi QlJ de buurman staat een kalos van O gen verhuiswagen voor de deur en we vragen ons af, waar het gezin naar toe gaat. Nu ja, gezin; ze zijn maar samen, man en vrouwverder mets, behalve dan het kleine smoushondje, het knuffeldiertje van mevrouw. Om dat: ze geen kinderen heeft, zegt de trouw des huizes, met haar vier kin deren een beetje vinnig. Aafke's vier tal, zeggen we altijd lachend, hoewel Aa'fke er tien had. Wc vinden het de 'beste geluks-, zo niet geldbelegging. Wat heb je nu aan geld? roept ons oudste dochtertje uit, want de „mees ter" zegt, we hebben toch al sluipende inflatie. En bij deze opmerking, maakt onze lieve dochter dan een soort wur gend gebaar met haar rechterhand. Doet de „meester" dat soms ook'', vra- :e jaar knikt, antwoorden we, dat dit met erg pedagogisch is van deze school klasse-houder met een blijkbaar grote jinaneieel-economische knobbel, maar met deste minder tact tegenover zijn leerlingen. f)E buren zijn dus vertrokken uit ons y oude straatje met dito pandjes, die tolgens de huurders te weinig moder ne gemakken bezitten. Onevenredig can de huurverhogingen, zeggen ze bit ter. Daarom zijn de buren vertrokken naar de nieuwe wijk, naar een gloed nieuwe woning met douche en sani tair, met hvnge wanden en een trap penhuis met ruziezoekende vrouwen en somber-kijkende mannen, die el kaar allemaal te veel zien en horen. Ik vind het niets erg, dat ze weg is. Ik had toch nooit contact met haar, want ze had immers geen kinderen en tic ben allereerst moeder, herhaalt de vrouw des huizesmet een blik, die geen tegenwerping ludt. Onze verhui zende buren waren een waar voor beeld van wat men noemt binnen gemeentelijke migratie. Er wordt in derdaad veel verhuisd binnen de ge meentegrenzen van de grote steden tn weerwil van de woningnood, QVER de omvang hiervan is niet zo veel bekend. Van de binnenlandse migratie of verhuizing weet men meer. Het Centraal Bureau voor Statistiek houdt dit verschijnsel nauwkeurig bij. Kort vóór het begin van de Tweede Wereldoorlog voerde men immers de zg verhuiskaart in, die een goede grondslag vormt om meer van deze migratie binnen de landsgrenzen te we ten te komen, In ons kleine vaderland verhuisden de laatste jaren toch altijd nog een vijfhonderdduizend mensen. Ze brach ten de verhuizers dus heel wat geld tn het laatje. we met bezwaard gemoed, en als ARDIGE ontdekkingen doet men overigens op dit demografische ter rein Zegt het u misschien tets, als u leest, dat de helft van ae landelijke verhuizingen geschiedt in gezinsver band, terwijl het dan bij de andere helft cm afzonderlijke mannen en vrouwen gaat? Deze gehele binnenlandse migratie speelt zich hoofdzakelijk op korte af stand af, waarbij valt op te merken, dat minstens vier vijfde van alle ge tallen geschiedt tussen gemeenten in dezelfde provincie of tussen gemeen ten m provincies, die aan elkaar gren zen In de westelijke provincies valt met langer zo'n groot vestigingssaldo waar te nemen als voorheen, want er komt de laatste jaren m de andere provincies steeds meer gewestelijke industrialisatie. Bestaan cr voor de plattelanders nugi die-stadiën by het verhuizen naar ae grote steden? Verhuizen ze bijv. eerst near de stad ten plattelande dan DAGELIJKS VAN 10 TOT 10UUR GEBOUW "ATRIUM" KAREI DOORMANSTR-. 143 1 exclusie! dealer naar een middelgrote stad en vervol gens pas naar de grote stadMen wil dit wel eens beweren. Ons hjkt deze trapsgewijze migratie niet algemeen. Met uitspraken dienaangaande dient men uiterst voorzichtig te zijnwil men tenminste wetenschappelijk blij ven en niet ,zo maar" iets zeggen.... (Van een onzer verslaggevers) LAARDINGEIS' Verlaat'» Hout- Douw te Hardinxveld is woensdag op «en terrein aan de A rij Koplaan begonnen met de bouw van de dépen dance voor het Groen van Prinsterer- lyceum. In dit gebouw, waarvan wij enkele maanden geleden een uitvoeri ge beschrijving gaven, zal met ingang van de cursus 1965/1966 het onderwijs beginnen onder leiding van dr. J. van oer Schaar. ,,ExcelsIor"-kantine: Buitenhavenweg, ocnied. Gemeenschap, Klaver] as tornooi, Plantage-Podium: Schied. Gemeen schap, Elektronisch orgelconcert en Or- Pheus-tieners, 20 Wijkcentrum: Prlnses Irene ULO-school, Feestavond, 20. Musis Sacrum: W. de Zwijgerschool X, Feesiaveod, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER', ocniedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b g g. 315588. toestel 52, bg g, 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v Gogh. Dr Zamenhof- «raat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap fadr *ie boven) dag, van 18 30-19 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666. alarm brandweer 269123, «iarm G.G. en G.D. 269280, i Hoewel de bouw dus reeds is begonnen passeert het verzoek van de Vereniging voor Christelijk en Voorbereidend Hoger Onderwijs om de grond te mogen huren eerst volgende week donderdag de ge meenteraad. Het gaat om een terrein van ongeveer 6 000 m2, waarvoor een huur prijs van 1,20 per m2 per jaar is b- rekend Bij het desbetreffend voorstel aan de raad hebben B. en W. een mededeling gevoegd waarm wordt vermeld dat het Groen van Prinstererlyceum, vooruit- iope-de op de beslissing van de raad .met de bouw wenste te beginnen omdat het gebouw reeds in september, bij de aanvang van het nieuwe school jaar een aantal klassen zal moeten ODvangen. B en W schrijven in hun toelichting begrip te hebben voor dit standpunt, maar zij vonden het niettemin nodig de verenmng er op attent te maken dat voor de verhuring een raadsbesluit en een goedkeuring van Ged Staten daarop vereist zijn. Het college heeft de schoolvereniging er op gewezen dat alle te verrichten werkzaamheden geheel voor haar' risico komen en dat het gemeentebestuur ge nerlei aansprakelijkheid kan aanvaarden indien mocht blijken dat enige instantie bezwaar kenbaar maakt tegen de verhu ring of tegen de bouw van de daarop geprojecteerde opstallen. ROTTERDAM In de westelijke buis van de Maastunnel onder het Drooglever Fortuynplein is woensdag een Franse vrachtwagen met oplegger klem geraakt De trekker was 3.70 meter hoog De hoogte van de tunnel buis is 3 60 meter. De ijzeren stoofcbalk van de tunnel werd afgerukt en het tunnelplafond werd beschadigd. Het verkeer kreeg ongeveer een uur vertraging. VLAARDINGEN De uitzending door de kerktelefoon vanuit de Pnielkerk over „Licht door Klank" gaat vanavond niet dooi. De uitzending is verplaatst naar 38 De voorzitter van de r.k. Vereniging voor Ziekenverpleging, mr A F.A. van Velzen, verwelkomde de talrijke gasten, onder wie burgemeester H. Roelfsema en de wethouders mr. P van Bochove, mr M. J. M van Kinderen en W van Schooneveld (wethouder Sabel was met vakantie) en deken F. P. J. Boelrijk. Hij zei, dat 'het oude ziekenhuis m 1926 tot stand was gekomen; m hetzelfde jaar begon men met een bezettmg van 63 bedden. In 1950 waren dat 150 bedden geworden. In de loop der jaren heeft men wel een groter aantal bedden gekregen, maar de afdelingen diagnostiek en be- handelmgskamer waren achtergeble ven De voorzitter roemde de jarenlange prettige samenwerking tussen het be stuur en het architectenbureau Kraaij- vanger Speciaal door de plaatselijke omstandigheden was het werk met altijd een gemakkelijke opgave ge weest. Men denkt inmiddels reeds aan de bouw van een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis, die zal uitkomen op de Penmnglaan Gelijkvloers zal hier de polikliniek komen en daarboven de tweede-klassevertrebken Hiermee hoopt men volgend jaar gereed te zijn. Van Imks naar rechts mgr. A. C. Schaaperr burgemeester Roelfsema en mr.'A. F, A van Velzen by de kleuter die tijdens de rondgang door de nieuwe vleugel tengevolge van een ongelukje werd binnengebracht. sterkte van het personeel bedraagt honderdveertig. Er zijn slechts vijfen twintig religieuzen tn het ziekenhuis. Ze behoren tot de Congregatie van de Liefdezusters van Carolus Borromeus uit Maastricht. Ook de architect, de heer H. M Kraaijvanger hield een rede, waarin hij memoreerde, dat een prognose van het bestuur op 20 september 1959 aanleiding was tot deze nieuwbouw. In aanmerking genomen het feit, dat alles „gepland" moest worden m werkweken van vijf dagen, waarbij de rest van de week de Nederlandse bevolking op haar lauweren rust, was het werk vlot en geheel volgens het tijdsschema verlopen. Hij vond bet een hele prestatie, dat men in dit land van vele commissies en toezichthouders het projekt in zo'n korte tijd (ni.»n was begonnen In 1962) gereed was gekomen. Na de openingsplechtigheid bezochten de genodigden de nieuwe vleugel, waar van m de kelderruimten de medische archieven zijn ondergebracht, op de begane grond de opname-afdeling, eerste- hulp (toevallig kwam de vierjarige Ene Rey, die een ongelukje met zijn autostep had gehad, op een brancard bmnen), kantoren, direktiekamer en kantine. Op de eerste verdieping is de rontgen- kamer, op de tweede verdieping de operatiekamer en de verbandkamer, op de derde verdieping is een nieuw vertrek met 28 bedden. Op de vierde verdieping zijn 15 kamers voor verpleegsters. De totale opname-capaciteit van de dr Noletstiehtmg is 270 bedden In zekere zin kan men het een streekzie kenhuis noemen, want niet mmder dan 22 pet. van de patiënten komt uit Vlaardmgen en Maassluis. De getal-'vrijheid schenkt SCHIEDAM De Zuid-Nederlandse Opera voerde woensdagavond m bet Passage Theater de bekende operette in dne bedrijven van Franz Léhar „Das Land des Lachelns" op. Voor deze uitvoering, die evenals het concert van de vorige avond m het teken van de Zomerfeestweek 1965 stond, bestond veel belangstelling. Ook burgemeester H. Roelfsema woonde d& voorstelling bij. Ongetwijfeld heeft het publiek genoten van de bekende melodieën en de 'ro mantische sfeer van deze operette. De regie was bij Jef Baars in goede- handen, terwijl het orkest onder leiding van Hein 's-Gravesande voor een passende muzika le omlijsting zorgde Ook met liet vokale gedeelte van de operette kwam dit gezelschap goed voor de dag Het verhaal van deze operette is oretentïeloos, met een sterk romantische mslas Dieptepsychologie moet men er natuurlijk met bij zoeken; dès te meer het gehoor strelende muziek en rang, harmonisch op elkaar afgestemd. Zoals alle kust appeleert de operette hoofdza- keh.k aan het gemoedsleven Misschien ligt daarin juist het geheim van de waardering ervoor doo-r een groot, in maatschappelijke zin dikwijls heterogeen publiek Het vult gedurende enkele uren een tekort van een te verstandelijk- .ngerielde tijdgeest aan. „Das Land des Lachelns" is de roman ce vanprinsSou-Cwn (Ottmar Fraai) in Weren en Lisa. de dochter van Graaf L'ehtenstein (Mia Grwbben). D» verbou wing groeit tot een liefdesidylle Tegen d- wens van haar omgeving in volgt de •on?e vrouw de prins raar Paking Het familiehoofd Tschana (Hub Stems), die aan traditionele land- en rasgewoonten verknoent is. dwingt de prins de vier i" r hem bestemde vrouwen te huwen. Dra vlucht Lisa. Graaf Gustaaf von P ttenstein (Dolf Graus) zal haar aan boo -d brengen van een schip, dat in de haren ligt Op het kritieke moment v rden be-den de weg versperd door onus Sou-Chong die evenwel qd edel moedige wii gr de mooie Europese de SCHIEDAM Weinige wande laars zullen als aktieve wandel sportbeoefenaar kunnen zeggen, dat zij al meer dan 20, hooguit 25 marsen erop hebben zitten. We vonden het al een prestatie van, de heer H. Gies en mej. Gé van Wees, dat zij deze week voor de 15e maal de Avondvier daagse van de NWB meelopen. Nog groter prestatie is het feit, dat mej. C. C. v. Güs deze week voor de 18e keer van de partij is. Ver boven deze „rekards" komt de nu 47-jarige Arie Kooy, die nagenoeg bij iedere wandeltocht present is. Hij kon dan ook op onze desbetreffende vragen ant woorden, dat hij er reeds 40.000 kilometers wandelen op heeft zitten, De Avondvierdaagse van de NWB loopt hij deze week voor de zesde keer mee, die van de WKR en O (van vorige week dus) liep hij reeds zestien keer mee. Verder gaat hij dit jaar voor de 19e maal naar de Nijmeegse Vierdaagse, liep hij onlangs de route AmsterdamPanjs, neemt hij in september voor de 15e maal deel aan RotterdamBrus sel en heeft hij Amsterdam- Leeuwarden er ook al tien maal opzitten. In september hoopt Arie Kooy een lustrum te vieren, want dan neemt hij 30 jaar deel aan de wandelsport, waarvan 22 jaar op de lange afstand. Hij is dan ook oud-rekordhauder op de lange afstand in ons land Van ophou den weet Arie Kooy beslist nog niet, want daarvoor ligt zijn tempo nog hoog genoeg: woens dagavond nog liep hij zijn nor male gemiddelde van negen kilo meter per uur. We zouden zo zeggen: op naar de 50.000 SCHIEDAM Het was een geva rieerde zitting die woensdagmorgen de aandacht van de leden van de rechterlijke macht als die der gedag- vaarden en bezoekers van de openba re ritting gevangen hield. Naast een groot aantal „kruimelzaakjes", het rijden zonder hel, het niet betalen van kijkgeld, het schoolverzuim van o-en jonge dochter, werden een aantal grotere zaken behandeld, waarvan die tegen J. D., een heel goede bekende van de heren in het zwart, misschien wel de voornaamste was. „Ik zucht, heer D.", zei mr. W. E. van Vloten gelaten, toen ibet welbekende ge zicht voor zijn tafel verscheen „en u weet wel waarom". Heer D. wist het en met een veront schuldigend gebaar, de schouders opge trokken zei hij „Tja, het spijt me, het was weer zover". D, stond terecht omdat hij zijn handel, auto's, had geparkeerd m twee rustige Schiedamse straatjes, van welk feit, zoals al zovele malen de dienaren der heilige Hermandad onmid dellijk lucht kregen en hem na het opmaken van het proces-verbaal hadden verdreven. U hebt. weer met Uw auto's gestaan hé", zei mr Van Vloten onheilspellend toen hij het proces verbaal had voorgelezen. D. beaamde he'. maar zei er haastig achter:" het zijn prima wagens hoor, njvaardig m zo'n staat", en. ter verduidelijking hield hij de kantonrechter een gebalde vuist voor, de duim omhoog. „Daar komt de koopman om de hoek kijken", lachte deze. „Ik weet niet waar ik met u naar toe moet", vervolgde hij, toen de zaal wat tot rust was gekomen", of eigenlijk weet ik dat wel, maar het worden dan heel rigoureuze maatrege len". „Een hechtenis", wist D. „de vorige keer was het een voorlopige, weet u nog wel". „Het zit erin", zei de kantonrech ter voorzichtig. Het werd overigens niet zo erg als D. geloofde, want de Officier, die wel dreigend voorspelde dat er de volgende zitting weer een zaak tegen D. zou dienen, wilde het deze maal nog bij 60 gulden of 12 dagen laten. „Wat kijkt u opgelucht", vroeg Mr. van Vloten aan D. toen de officier zijn requisitoor had beëindigd. „Valt het mee?" Nogal, vond D., blijkbaar, hoewel hij niets zei. Hij werd conform veroordeeld door een kantonrechter, wien op de valreep toch nog even van het hart moest; „Het lijkt erop dat u uw werk meren deels verricht voor de hier opgelopen boetes dan voor uw levensonderhoud." ,,'t Valt mee hoor", zei D. tegen de heren achter de tafel En tegen een kennis in de zaal, die nog moest wachten tot hij werd opgeroepen „balen", maar dat werd aan de andere kant van het hekje met meer gehoord. (Van een medewerker) SCHIEDAM Moeüijkhede bracht woensdag de zaak tegen J. v. M. uit Schiedam met rich mee. M. moest zich verantwoorden omdat hij met zijn bromfiets de weg was opge gaan, waar hij zodanig het verkeer in de war staarde dat hij ijlings de berm opvluchtte om daar veilig voor het verkeer te wachten tot de door hem gelegde knoop weer was ontward. Echter toch niet zo veilig als hij dacht, want ware het niet dat een nog voorzichtiger automobilist het zekere voor het onzekere had gekozen en toch maar voor de half op de berm half op de weg staande M, was gestopt, M. was zeker nog het zieken huis in gekomen. Dit is ongeveer, wat uit het voorlezen van het proces-verbaal en de verklarin gen van de verdachte en de getuigen viel op te maken, hoewel het wel erg een „steentjes aandragerij" was, waarbij de één dit, de ander "dat, de volgende zus en ae daaropvolgende zo zei. J. v M. hield zich. aan de meest summiere samenvatting hiervan. Hij was. vertelde hij, de weg opgegaan, zag dat het fout ging, en had zich veilig aan de kant van de rijbaan opgesteld. Getuige P. H., bestuurder van de auto die voor hem was gestopt, voegde erbij dat M. anderhalve meter uit de kant was blijven wachten en hem zodoende tot stoppen, had gedwongen „Ik rijd daar altijd langzaam", zei hij tegen mr, W. E. van Vloten, „en zodoende kon ik een ongeluk vermij den, maar als ik harder had gereden, lag meneer M. nu in het ziekenhuis." M was het hier niet mee eens en van de gelegenheid die de kantonrechter bood de verdachte vragen te stellen maakte hij dan ook gebruik door hier een uitgebreide boom over te gaan opzetten Niet voor lang overigens, want hoeveel dingen er voor de verdachte ook in het onsewisse kunnen blijven, voor de kantonrechter ziin bo-men geen vragen en kan daarvoor dus geen tijd worden uit getrokken Ket woord was hierna aan P. H passagier van de wagen, die alvorens zijn Bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezond heidsdienst - Schiedam afdeling entadmimstratie kan geplaatst worden een met kantoorervarmg In het bezit van diploma machmeschrijven. ULO -diploma strekt tot aan beveling Salaris naar gelang van leeftijd en be kwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directeur van de GG. en GD. Tuinlaan 80 o m voor de bediening van de telefoon- installatie, boekhoudmachine enz Gewenst wordt het bezit van de diploma's mulo. en typen Aanstelling zal afhankelijk van bekwaamheid, opge- dan de 4 vakantietoeslag en voor 23-iarigen en tegen een nader te bepalen salaris; daarboven komen dan de 4 vakantietoeslagen voor 23-jarigen en ouder de huurcompensatie. Vrije zaterdag en goede verlofregeling Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder vermelding van leeftnd, opleiding, referenties, erizbinnen 10 dagen m te zenden aan de directeur. Korte Haven 33 EEN GOEDE SFEER VOOR ADVERTENTIES! De Burgemeester van Schiedam maakt bekend: I. dat het ingevolge det Wet tot wering van ongewenste handwapenen met ingang van 1 juli 1965 verboden is ondervolgende handwapenen voorhanden te hebben, in te voeren, te vervaardigen of af te leveren: 1. stiletto's: messen, waarvan het lemmet door een drukmechamsme zijdelings scharnierend uit het heft wordt gebracht en welke bovendien een of meer van de volgende kenmerken hebben: a. een lemmet van 7 cm of langer, doch korter dan 9 cm, een en ander gemeten vanaf het heft, voor zover de breedte van het lemmet minder dan 14 mm bedraagt, gemeten over het breedste gedeelte daarvan; b. een lemmet van 9 cm of langer, gemeten vanaf het heft; c. een lemmet met een snijkant aan beide zijden; d een stootplaat of soortgelijke inrichting; 2. valmessen: messen, waarvan het lemmet door een drukmechamsme of door een zwaaibewegïng recht standig uit het heft wordt gebracht en welke boven dien een of meer van de onder 1, a t/m c omschre ven kenmerken hebben; 3. boksbeugels: handwapenen, bestaande uit een om de hand sluitende ring of om de vingers sluitende ringen, al dan niet voorzien van aan de ring of ringen bevestigde uitsteeksels; 4. ploertendoders: handwapenen, bestaande uit een ve rende aan een der uiteinden verzwaarde staaf; 5. handwapenen, bestemd voor bet verspreiden van ver giftige, verstikkende of weerloos makende stoffen, niet zjjnde gassen; 6 geheime handwapenen: handwapenen, welke het uiterlijk hebben van een ander voorwerp dan een wapen, met uitzondering van de reeds genoemde handwapenen; 7. losse onderdelen van stiletto's, valmessen en geheime handwapenen; II dat aan hen, die binnen het tijdvak van t/m 14 juli 1965 op het Hoofdbureau van Politie (Afdeling Bijzon dere Wetten), Lange Nienwstraat 55, aihier, een of meer der genoemde ongewenste handwapenen inleveren, een tegemoetkoming wordt uitgekeerd als vermeld m artikel 6 van het Besluit ongewenste handwapenen; III. dat hiertoe gelegenheid bestaat dagelijks behalve zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur; IV. dat overtreding van het verbod sub I wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geld boete van ten hoogste vierduizend gulden. Schiedam, 24 juni 1965. De Burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA. verklaring af te leggen, eerst nog voor een paar moeilijkheden zorgde door de eed niet helemaal te willen afleggen. De woorden: „zo waarlijk heipe mij", die hij mr. Van Vloten moest nazeggen, wilden wel maar het daaropvolgwtde „God almachtig", dat de eed zijn inhoud geven moet, weigerde hij te zeggen. „Ik zeg zo de waarheid wel", zei hij stuurs, toen mr. Van Vloten hem vroeg waarop zijn weigering berustte. Mr. Van Vloten ging er niet mee akkoord, vooral toen Steek dat H. zijn bezwaren geen gestalte kon geven in zijn princi pes omtrent het geloof. Zijn verklaring, met zoveel moeite voorbereid luidde' overigens niet veel anders dan die van zijn voorganger en week slechts af doordat H. het zieken hui.; veranderde in het graf, hetgeen voor M. helemaal een goede aanleiding was hier eens uitgebreid doch niet langdurig op in te gaan. Be iaatste getuige, mej. L. G„ maakte voor de kantonrechter de verklaringen rond door 6e zeggen dat M. een heel eind uit de berm had. gestaan, veel meer dan anderhalve meter, zoals haar beide voor gangers hadden verklaard. „Hoeveel dan", vroeg mr. Vloten nieuwsgierig. Helemaal wist ze het niet meer, ant woordde ze, maar het was een heel stuk gev/eest „Dat vraag ik niet", zei de kanton rechter lakoniek. „Hoeveel meter denkt u dat het geweest is". Mej G. dacht diep na. „Wel tien meier", zei ze plotseling met een verhelderd gelaat, „want als we niet gestopt hadden, hadden we hem dood gereden." Een vriendelijk knikje naar M besloot haar betoog en de getuigen verklaringen, waarna de officier in zijn requisitoor een boete van 45 gulden of 9 dagen eiste, waartoe M. conform werd veroordeeld. SCHIEDAM „Een auto, bestuurd door iemand zoals u is een projektiel dat iedereen kan treffen", zei mr. W. E. van Vloten tegen een bedremmelde J. S., die met zijn auto, die hij bestuurde zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs, een verkeerde manoeuvre maakte, die ein digde tegen een lantaarnpaal aan de andere kant van de weg. ,,'t Is misdadig", vervolgde de kanton rechter verontwaardigd, „zonder rijbe wijs de weg op te gaan en daar maar lantaarnpalen te gaan omverrijden." Het was overigens wel duidelijk gebleken, vond mr. Van Vloten, dat S. nog geen rijbewijs had De verklaringen, in de droge ambtelijke taal neergeschreven in het proces-verbaal logen er ruet om. Zoals uit het verhaal bleek had S. met veel te hoge snelheid door de smalle straatjes van het centrum gereden om plotseling in een bocht veel te ver naar links uit te wijken, om tot stilstand te komen tegen een lantarenpaal, waarna hetgeen als bijzonderheid vermeld werd, de inzittenden ia paniek wegvluchtten. Een andere Bijzonderheid was dat S. onverzekerd had gereden en dat hij de twijfelachtige eer genoot zich voor de Schiedamse kantonrechter als eerste hiervoor te moeten verantwoorden. S. had op dit alles, dat door mr. Van Vloten werd aangevoerd weinig te zeg gen. Hij knikte maar wat, mompelde nu en dan en deed er verder het zwijgen toe. Misschien het verstandigste wanneer je moet terechtstaan voor overtredingen als het rijden zonder rijbewijs en het omverrijden van de stadsverlichting, zonder dat je iets tot je verdediging kan aanvoeren. Alleen toen hem werd ge vraagd hoe duur de auto had gekost voerde hij even het woord. „Ik héb hem geruild voor een oude scooter", zei hij, „met bijbetaling van 15 gulden." Mr. Van Vloten schudde het hoofd. „Een auto voor een scooter", zei hij zachtjes, „met bijbetaling van 15 gulden." Het wilde er niet erg bij hem in. Aan een zelfde gevoel gaf de officier lucht m zijn requisitoir dat lang niet mals was. Evenals de kantonrechter noemde hij de gedragingen yan S. zonder meer misdadig, hetgeen naar hij zei een aantal strenge straffen zeker rechtvaar digde. Hij eiste voor het rijden zonder rijbe wijs 70 gulden of 14 dagen, voor de botsing met de lantarenpaal 75 gulden of 15 dagen en voor het onverzekerd rijden een boete van 150 gulden of 30 dagen plus de ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden voor- U beiaalt een gedeelta bij san- koop (ook op mantels naar maat) waarna wij uw mantel deze zomer gratis bewaren. U beiaalt bij afhalen hetrerianfv Door uw bont in een speciaal zaak1 te kopen krijgt u: Deskundige vóórlichting» 4 betrouwbare service et» volledige garantie. Credfetservice mogelijk» Bontmantels la elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's tegen zeer aantrekkelijke prijzen. i (Van een medewerker) SCHIEDAM Er mankeerde woens dagavond maar heel weinig aan, of de 22ste Avondvierdaagse van de NWB zou voor de tweede achtereenvolgende avond een kortere route hebben gekregen. Moest marsleider J. F. Bakkeren dins dagavond met de overige leden van de plaatselijke regelingscommissie het be sluit nemen, dat men via de kortste route weer naar ae startplaats bij de Warande moest komen, gisteravond leek het er veel op, dat dit zich zou herhalen. Gedurende de middaguren was het goed weer geweest en zelfs de zon heeft urenlang geschenen. Juist tegen de tijd, dat de wandelaars van de tweede avond van start gingen, begon het weer te motregenen en de organisatoren kregen het wel even benauwd Wat moesten zij doen? De 1255 deelnemers wederom reeds voor acht uur huiswaarts sturen? Of het er op wagen, in de hoop, dat alles mee zou vallen? Het laatste werd gedaan en inderdaad is het meegevallen. De regen duurde matigjes tot half acht en daarna bleef het tot half tien droog. Toen waren nagenoeg alle deelnemers binnen en eerst toen zij huiswaarts keerden, zette de regen door. De tweede avond mag dus geslaagd genoemd worden, al hopen de organisa toren en de deelnemers wel, dat de laatste twee avonden (donderdag ea vrijdag) nog veel goed zullen maken. Vooral de laatste avond, wanneer om circa acht uur bij de Burg. v. Haarenlaan (van Spieringshoekfiat tot aan Min. Donkerstraat) bloemen aan de wande laars gegeven kunnen worden en waarna DOK, Excelsior en Gusto de laatst# kilometers voor begeleiding zorgen. De route van vanavond (donderdag) loopt via Kethel en Overschie. SCHIEDAM Geboren: Petra, dv F 3 T Toxopeus en A Koekoek; Jolanda, dv J Guls en JM Eijkenbroek: Monique M I, d v G H C Berg en I M de Visser: Monique M, dv M van der Horst en J den Hertog: Theodoras H A. zv c A Versbach en E M van der Linden; Robertus H, zv H A Kerkhof en A C van der Helm: Marja C, dv J Buste.? en C P Peilfer, Overleden: JEM van Gerven. 61 jr, echtg v Verdoos; C P de Raay, 81 jr, wed v Myijsson, waardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Mr. Van Vloten maakte er tot slot 50 gulden of 10, 75 gulden of 15 en 75 gulden of 15 dagen van met een voor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van 3 maanden met een proeftijd van twee jaar. L.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1