pa aatsen Dank aan scheidende ANWB - directeuren Moeder doodde drie kinderen: 12 jaar geëist ÉrtlfMUZttK VOORTVARENDHEID Nederlandse kalenders: gebrek aan vormbesef 33 inbraken Al 25 plannen uitgevoerd Proef met lichtbakken er Variatie mogelijk in snelheden veroordeeld Weverij staakt produktie: fonds voor personeel Op ledenvergadering Grootste partij sinds de oorlog svraag voor ontwerp van „tweede woning" N.S. BEREIDT PLANNEN VOOR DOUWE EGBERTS Zachte geurige pijptabak Prijswinnaars puzzel van de week ==3 I nft ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 26 .J.ÜNI' 1965 10 M'S MELK ONDERSCHATTING TELEVISIE CONTROVERSEN TWEEDE WONING UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen zijn op het ogenblik bezig met de voorbereiding van ongeveer honderd projekten die de aanleg van ruime parkeerterreinen bij de stations ten doel hebben. Tot nu toe zijn al 25 van dergelijke plannen uitgevoerd. Het totaal aan tal stations in Nederland bedraagt driehonderd. Dit schrijft drs. G. Hupkes van de dienst economische zaken (afdeling marktonderzoek) van NS in het blad Spoor- en Tramwegen. Zoals hekend heeft de door de minister van verkeer en waterstaat in 39G4 ingestelde commissie openbaar vervoer de opdracht gekregen, na te BOTER. 'KAAS OVERHtlRLUK t AMSTERDAM De Anti Rassen- discriminatïeclub heeft in een brief aan de minister van buitenlandse zaken haar instemming betuigd met betrekking tot de gift van de Neder landse regering aan het steunfonds, „Hiermee ervaren wij het door de eeuwen op de bres staan voor ver volgden op racistische gronden, om politieke of geestelijke overtuiging, waarin Nederland liet voorbeeld van humaniteit was en is."' gaan op welke manier kan worden bevorderd dat van de openbare ver voermiddelen een groter gebruik wordt gemaakt. Dit in verband met het toenemend aantal verkeersconges- tïes in en nabij de stedelijke agglo meraties. Een van de middelen om het reizen per trein te bevorderen is het scheppen van parkeergelegenheid bij de stations. Drs. H-upkes schrijft, dat de oplossing van de problemen die daarmee samen hangen geen eenvoudige zaak is. Het creëren wan parkeerruimte gaat in de meeste gevallen gepaard met bestem- mmgsverandering van terreinen die door hun centrale ligging in de grote steden een hoge waarde hebben en waarop vaak al claims voor concurrerende gebruiks mogelijkheden rusten. Volgens drs. Hupkes vormt de bouw van parkeergarages vooralsnog .geen op lossing, omdat de stichtingskosten daar van zo hoog zijn, dat een rendabele exploitatie meestal onmogelijk is. Dit temeer daar viervijfde van de auto's die bij dé stations worden geparkeerd daar langer 'dan 1 acht uur blijft staan, zodat elke parkeerplaats per dag maar eenmaal parkeergeld opbrengt. Voor de toekomst acht drs. Hupkes de bouw van parkeer garages echter niet uitgesloten. Hij zegt verder, dat de tot nu toe opgedane ervaringen met al .gereedge komen parkeergelegenheden duidelijk heeft gemaakt, dat de toeneming van de behoefte aan parkeerruimte bij stations eerder onder dan overschat wordt. In plaats van aan tientallen zal .aan hon derdtallen parkeerplaatsen moeten wor den gedacht. Bij in aanbouw zijnde of geprojekteer- de voorstad-stations als Leiden De Vink, Mariahoeve, Rijswijk,- Delft-Zuid, Rot terdam-Oost, Capelle en Bijlmermeer, aldus drs. Hupkes, zijn parkeerterreinen met een capaciteit van minstens 500 en waar mogelijk 1000 auto's gewenst. Ge zien de prognoses voor de „motorise- ringsgraad" in 1980 mag volgens hem een behoefte aan 1Q0O parkeerplaatsen bij de agglomeratiestations niet als overdreven worden beschouwd. Al bestaande terrei nen met 5 a 100 plaatsen, zoals die in Voorburg, Laan van Nieuw Oost-Indië, Driebergea-Zeist en Heemstede-Aerden- hout, zijn praktisch dagelijks volledig bezet. •Een ander novum is de introductie van het sluitboomsysteem op het aan te leggen terrein Rotterdam CS-Blij- dorpzijde voor honderd auto's. Dank zij dit systeem zal de parkeerruimte in de eerste plaats worden gebruikt door degenen die hun reis per treia voort- zeiten. Zij krijgen bij aankoop van ham kaartje op liet station namelijk een deel terug van het bedrag dat ze in de parkeerautomaat hebben ge stort. MÜNCHEN Op de autobaan van München naar Salzburg wordt op het ogenblik een proef genomen met „verkeersbeheersing". Op een 30 km lang gedeelte van deze autosnelweg, namelijk tussen Wayara en München is een systeem van singnalering ge plaatst, dat door de Siemens- fabriek, in samenwerking met hét vérkeersministerie van de Bonds republiek en enkele andere instan ties is ontwikkeld. Daarbij is men uitgegaan van de algemene ervaring, dat indien het verkeer op een autosnelweg een snel heid van 60 km per uur aanhoudt, de capaciteit van de weg het grootst is. Vooral op de autobaan Salzburg-Mün- cnen heeft men vaak te maken met gróte pieken in het verkeer. Om nu tijdens die pieken en bok als zich op de autosnelweg een ongeval heeft voorgedaan de ver keerssnelheid terug te brengen tot de gewenste 60 km per uur, heeft men om de twee km langs de weg grote verlichte nakken aangebracht, die aan de voorzijde van glas zijn voorzien. In de lichtbakken hangen vijf grote borden, die vanuit een centrale post naar oeiieven zichtbaar gemaakt kunnen wor- n' ,9,P bet ogenblik bestaan' er vijf mogelijkheden, - namelijk het waarschu wen voor een ongeval, snelheidsbeper- 100, 80 en 60 km per uur en «Pheffmg van de snelheidsbeperking, j er ,z";b ergens een ongeluk voor, dan wordt in de lichtbak die het dichtst dij staat (stroomopwaarts van de ver keersstroom gerekend) het waarschu wt1?»». gegeven. Indrie. andere lichtbakken (steeds twee km verder stroomopwaarts) verschijnen dan de snelheidsaanduidingen 80, 80 en 100 km Per uur. Ook bij filevorming kan uiter- DEN HAAG Twee jeugdige Ha genaars, een 17-jarige opperman en een 19-jarige leerling-kelner, hebben tegenover de politie bekend, zich aan inbraken in hun woonplaats te hebben schuldig gemaakt. Daarbij is voor duizenden guldens buit gemaakt, terwijl eveneens voor duizenden gul dens schade is aangericht. Van het geld hebben ze goede sier gemaakt. Beiden zijn in ihet huis van bewaring opgesloten. Het duo werd in de nacht van 13 op juni aangehouden. Ze bevonden zich bij hun arrestatie op het dak achter de Academie voor Beeldende Kunsten aan' de Prinsessegracht en beweerden op zoek te zijn naar hun cluiven, die zouden zijn weggevlogen. Er werd een nader onderzoek inge steld en dat leidde ertoe, dat het Jeugdig tweetal ten slotte 33 inbraken bekende, gepleegd in de laatste maan den. Zo zijn o.a. verscheidene brand kasten gekraakt. Ingebroken werd o-hi. in de Hogere Technische School dn andere scholen, een ingenieursbu reau, benzinestations en het bureau Van de raad voor de kinderbescher ming. aard van deze waarschuwingen gebruik gemaakt worden. In de centrale post waar het signale ringssysteem bediend wordt, beschikt men over zéven televisiemonitors, die een overzicht over de weg geven. Het succes van het systeem valt of staat uiteraard met de informatie die op de centrale post over de verkeerssituatie binnenkomt. In het onderhavige geval bedient men zich daarvoor van televisie, maar er zal ook met drempels in het wegdek gewerkt kunnen worden, die het ver keer tellen. Het aantal informaties dat van het wegverkeer .gegeven kan worden, met behulp van de lichtbakken, kan worden uitgebreid tot 10. Behalve de-5 die nu gegeven worden, zöuden er bijvoorbeld aanduidingen als tegenliggers en wegver smalling gegeven kunnen worden. De autoriteiten van het Duitse ver- keersministerie lieten zich over de erva ringen, diemen tot nu toe met het nieuwe systeem- heeft opgedaan, bijzon der gunstig uit In principe laat het zich uitbreiden tot vele andere autosnelwe gen, al zullen de hoge kosten, die daarmee gepaard gaan, een bezwaard kunnen zijn. ZUTPHEN De 3ï-jarïge Apel- dodrnse slager H. J. van L. is door de Zutphense- rechtbank wegens brand stichting veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan twee maanden voorwaarde lijk met drie jaar proeftijd met toezicht. De officier van justitie had twee; jaar met aftrek en toezicht geëist. Van L. stichtte vele malen brand bij Apeldobrnse grootwinkelbedrijven die', hij haatte, omdat zij hem becon curreerden. Mede door misbruik van drank .werd hij zo verbitterd, dat hij ten slotte brand 'stichtte bij iedereen tegen wie hij iets had. Jarenlang moest de Apeldoornse bevolking beducht zijn voor nieuwe branden. Men begon te posten, even wel zonder resultaat. Pas eind vorig jaar had men succes. Van L. kon toen worden betrapt bij een nieuwe poging tot brandstichting. - DEN HAAG De N.V. weverijen van D. van Leyden is genoodzaakt binnenkort haar bedrijf te sluiten als gevolg van dè samenwerking op hét terrein van produktie en verkoop met de N.V. Koninklijke weverij v/h Mcyerink en zonen te Almelo/Winters wijk. Voor het personeel, dat dan zonder werk kó'mt te zitten, zal worden gezorgd. Een en ander over vergoeding is besproken op de vergadering van de ondernemingsraad, waarbij tevens vertegenwoordigers van de vakbon den -en de directeur van het Geweste lijk Arbeidsbureau. aanwezig waren. Na de wettelijke; verplichtingen, zal aan-, hetpersoneel een- uitkering wor den gegeven, rekening houdend met dé'duur van het dienstverband en een eventuele aanvulling van inkomsten derving, terwijl bijzonder aandacht zal worden besteed, aan faardheidsge- vallen. Deze uitkeringen! zullen wor den gedaan uit een daartoe speciaal gesticht fonds, dat beheerd zal wor den door vertegen woond-igiens van de vakbonden en de directie van de NIV. - .Onderwerp van bespreking was ook de .plaatsingsmogelijkheid in andere bedrijven. Coopvaett (Van een onzer verslaggevers) ROTTEDAM Op het Brazi liaanse schip Lolde Sao Do- mingos van de Lloyd Brasileiro (Nederlandse agent Hudig en Veder) heeft de douane in Bot terdam de grootste partij ge smokkelde Amerikaanse sigaret ten in beslag genomen sinds de oorlogsjaren. Ruim een miljoen sigaretten, zes- hduizend sloffen, dus precies 1.200.000 sigaretten zijn gebracht naar de „Hel", de magazijnen met door de Dienst van Invoerrechten en Accijn zen in beslag genomen goederen in de kelders van het belastinggebouw aan de Puntegaaistraat. Beheerder J. Geluk zei dat enkele weken terug ook een flinke partij siga retten (een half miljoen) in beslag ■geramen is, maar dit had tbij in zijn lange douaineloopbaan nog niet meege maakt. Het „record" stond tot nu toe op 750.000 sigaretten. De sigaretten (Gamel en Chesterfield) waren in Antwerpen vrij van belasting gekocht. In. Rotterdam is de douane achter de smokkel .gekomen toen enkele beman ningsleden van het schip in de stad de sigaretten probeerden te verkopen. De hoofdverdachte, een steward, is voor nader verhoor meegenomen, maar nadat proces-ver baal tegen hem was opge maakt, is hij op vrije voeten gesteld.. Bemanningsleden die er van worden verdacht ook te hebben meegedaan, De prijswinnaars van de puzzel uit ons zondagsblad van 19 juni jl. zijn: W. Vaandrager, Molièreweg 570, Rotterdam 5: S. de Korte, Dirk Bosstraat 23, Middelhamis 2.50; mevr. A. Beyen, Overwaard 1, Kinderdijk 2.50. zeiden de douanemensen dat het hele- maal niet, in hun (bedoeling heeft gelegen desigaretten clandestien te verkopen. Het was echter duidelijk, gezien de plaats waar de sigaretten waren opgesla gen- aan t»>ord van het schip, dat smokkel de opzet was, anders was er wel een' andere plaats voor geocht. De hele smokkelzaak zoti de reder wel eens een flink bedrag kunnen gaan kosten. Het is niét uitgesloten dat het schip zal worden vastgehouden zolang dit bedrag, rond de - honderdduizend gulden nóg niet is betaald. Ook is het niet uitgesloten dat de Nederlandse reder een borgstelling zal betalen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG -- ANWB-voorzit- ter ir. F. H. van der Linde van Sprankhuizen heeft op de. vandaag gehouden algemene ledenvergade ring afscheid genomen van twee directeuren, die de bond (met pen sioen) gaan verlaten: A. G. M. Boost (wegen en verkeer) en H. Rienstra (wegenwacht)Hoewel zij zich pas in september zullen terug trekken, dankte de voorzitter hen nu al voor het vele, dat zij voor de bond hebben gedaan. In de heer Boost bezit onze bond een wegen- en verkeersdeskundige van inter nationaal formaat, aldus de voorzitter. Velen herkennen, in hem nog altijd de architect, de oudtgenieofficier, die voor het-leger moderne en leefbare kazernes bouwde. Hij wees op het belangrijke aandeel, dat de heer Boost heeft gehad bij het ontwerpen van waarschuwings borden voor het internationale verkeer. Menigeen, die ergens in Europa een vertrouwd waarschuwingsbord waar neemt, zal onwillekeurig denken: „daar heb je een Boost", als gold het een oude meester. De heer Rienstra noemde de voorzitter de „vader van de wegenwacht". Twintig jaar geleden legde hij de basis voor wat nu een omvangrijk korps is. U heeft de ontwikkeling ervan meebeleefd, geleid en gestimuleerd. "Vóórts wees de voorzitter op het werk, dat de heer Rienstra heeft gedaan en doet als secretaris van de stichting Moveo. In zijn toespraak memoreerde de voor zitter de controversen, die zijn gerezen tussen ANWB en de Rijkspolitie fsectie bijzondere verkeerstaken)De bond acht deze echter bepaald niet onoverkomelijk. Onzerzijds zullen wij alles in hr\ werk stellen om te voorkomen, dat er een soortgelijke situatie zou ontstaan, zoals thans tussen het Verbond voor Veilig Verkeer en de -Vereniging tot Bescher ming van Voetgangers, aldus de voorzit ter, die hiermee doelde op het bekende „kleutereonflict". Hij meende, dat dit conflict is gerezen omdat het vanaf de aanvang tussen beide partijen heeft ont broken aan het juiste samenspel. Hij was ervan overtuigd, dat beider opvattingen gemakkelijk zijn te overbruggen. Over de „tweede woning" voor de recreatie, zei ir. Van der Linde, dat de boud samen met de Kon. Ned. Heidemaatschappij een prijsvraag zal uitschrijven voor het ontwerp van een estetisch en praktisch verant woord vakantiehuisje, utigevoerd in inlands hout, dat een bouwprijs van 8000 niet mag tebovengaan. 7AE grote partij Amerikaanse sigaretten, die van een Brazi liaans schip is gehaaldbezet een grote plaats in de kelder van het belastinggebouw aan de Punte gaaistraat. Rechts de beheerder, de heer J. Geluk. Sprekend over de plannen, voor een vaste verbinding van Ameland (ter ver groting van de recreatie-mogelijkheden) zei de voorzitter bestudering van deze plannen in wijd verband waardevol te vinden. Enkele weken geleden heeft .de bond de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gevraagd een struc tuurschets te doen opstellen van het gehele Waddengebied. De bond heeft daarbij haar medewerking aangeboden. Over het verbod (sinds 9 juni) op vluchtstroken van rijkswegen te parke ren, zei spreker te hopen, dat het aantal pleisterplaatsen zal worden vergroot. Langs rijksweg 12 tussen Oudenrijn en Arnhem, zullen zeven van dergelijke picknickplaatsen worden aangelegd. De bond hoopt vurig, dat daarmee zo snel mogelijk een begin wordt gemaakt. Drs. L. A van der Knoop, financieel-econo- misch directeur, kondigde aan, dat de bond binnenkort een computer in ge bruik zal nemen voor de administratie, die voor de 700.000 leden moet worden verricht. ASSEN Twaalf jaar gevangenis straf, wegens doodslag, drie maai gepleegd, hoorde gisteren de 28-jarige mevrouw Z. K.-de J. uit Roswinkel tegen zich eisen, door de officier van de rechtbank in Assen, mr. C. 3. van Oldenbeek. Mevrouw K. heeft bekend dat zij haar drie kinderen van ihet leven heeft beroofd. Haar 19 dagen oude zoontje Hendricus doodde zij in maart 1963 met een kussen. Een jaar later bracht zij haar acht dagen oude tweede- zoontje, even eens Hendricus genaamd, op dezelf de wijze om. Haar vijfjarig dochter tje Jobkien hield zij op 4 september 1964 met het hoofd.in een teil water tot het kind verdronk. Mevrouw K. verklaarde aanvankelijk dat zij onwel was geworden bij het wassen van Jobkien en over de teil was heengevallen. Het onderzoek wees echter uit dat het meisje was vermoord. In het psychologisch rapport dat over de vrouw is uitgebracht, wordt zij toerekeningsvatbaar maar matig begaafd genoemd. De verdediger van mevrouw K.. mr. H. C. van dei Woerdt, uit Meppel, wees er op dat de vrouw erg teleurgesteld was in haar huwelijk met de chauffeur H. K. Over veertien dagen volgt de uit spraak. doctoraal aardrijkskunde: W. Geinaert (Lelden), H. K. Lose (Leiden), K. 3. Roberti (Leiden). T. A. Wijmstra (Leiden), mej. E. van der Wild (Den Haag); kandidaats wiskunde en natuurweten schappen: P. C. Bax (Voorburg), mej. F. P. J. van Buijtenen (Leiden), A. G. Hinze (Leiden). H. van Manen (Den Haag), J. W. L. Prak (Leider.), C. P. Scholten (Leiden). P. H S. Schunselaar (Lelden), mej. M. Th. Smith (Leiden); doctoraal Duitse taal- en letterkunde: mej. A. van Hoeken (Lelden). H. B. Jonkman (Leiden): kandidaats Duitse taal- en letterkunde: J. M. P. Kempen (Den Haag); doctoraal vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap: J. P. Smit (Leiden) (cure- laude): kandidaats culturele antropologie: mej. E. J. E. van Beukering (Den Haag). J-jET Nederlandse parlement is eindelijk weer eens tot de voorpagina's van de grote buitenlandse bladen doorge drongen. Daarvoor zorgden woensdag de voorzitters van de tien Tweede-Kamer fracties met hun verklaringen over het wets ontwerp tot goedkeuring van prinses Beatrix' huwelijks plannen. Wie onze volksver tegenwoordiging ooit gebrek aan voortvarendheid mocht hebben verweten, is deze week wel beschaamd uitgekomen. De overgrote Kamermeerderheid betuigde bij voorbaat haar in stemming met een wetsont werp, dat nog moet worden in gediend, met een verloving, die nog moet worden afgekondigd, met een huwelijk, dat hoogst waarschijnlijk pas volgend jaar zal worden gesloten. Procedu reel klopte het misschienniet allemaal, maar op het bewuste moment besefte het parlement gelukkig, dat er geen andere keuze was dan de dingen tijdig bij hun naam te noemen. Het toonde zich, evenals premier Cals, heel wat voortvarender dan de Rijks voorlichtingsdienst, die tot dusver het woord „verloving" angstvallig uit z'n communique's ■beeft geweerd. Voortvarender ook dan de deftige Nieuwe Rotterdam se Courant, die woensdagavond nog voorzichtig meldde, uit de besprekingen in het Kamergebou'w de indruk te hebben gekregen, „dat de huwelijkskandidaat inder daad de heer Claus von Amsberg is". De NRC heeft altijd een -hekel gehad aan primeurs.... De tien fractieleiders legden hun verklaringen af in de zg. Hande lingen kamer. tegen een achter grond van stoffige boekwerken vol tot vergetelheid gedoemde Kamer verslagen. In deze ruimte wordt zo a£ en toe een openbare commissie vergadering gehouden. Nu zaten aan de hoefvormige, met micro foons bedekte tafel enkele tiental len journalisten, die even met de ogen. knipperden toen ze de PSP er Lankhorst zijn gedurfde lijk- knapste sociaal-economische theo reticus eerst maar eens wat be- stuurervaring moest opdoen, wilde hij in aanmerking komen voor een ministerschap. Drie jaar praktijk -ls wethouder van Amsterdam bleken inderdaad een goede leer school te zijn geweest. Minister Den Uyl moest het deze week in de Kamer opnemen tegen een oud-collega, de WD-er Joe- kes. Ze zijn beiden journalist ge weest, drs. Den Uyl bij Het Parool en Vrij Nederland, de heer Joekes bij de NRC (hij is nog Nederlands correspondent voor The Financial Times). Hun loopbaan bewijst de juistheid van Bismarcks stelling, dat de journalistiek -tot alles leidt, mits men haar tijdig verlaat. Bei de heren hebben miert alleen hun aanvankelijke beroep, maar ook de politieke overtuiging van hun vader vaarwel gezegd. De linkse soeiaList Den Uyl is opgegroeid in een gereformeerd, antirevolutio nair milieu. De liberaal Joekes, die niet tot de meest progressieve stroming in WD-kring kan wor den gerekend, is een zoon van wijlen de socialistische minister van sociale zaken mr. A. M. Joe kes. Als ministerszoon neemt de heer Joekes geen uitzonderingspositie in de Kamer in. Zoons van, (voor oorlogse) bewindslieden zijn. ook de Tweede-Kamerleden mr. Aal- berse, prof. Patijn, mr. Slotemaker de Bruine en het Eerste-Kamerlid jhr. mr. De Geer van Oudegeïn. Iemand heeft weieens gezegd, dat ze hun positie vooral danken aan het feit, dat ze de boekenkast van hun vader hebben kunnen overne men. Dat is natuurlijk niet waar, al hebben ze op collega's-Kamer leden wel een van huisuit meege kregen politieke eruditie voor.: Valt in het geval-Joekes de politieke appel tamelijk ver van de stam, nog meer is dat het geval bij de heer Slotemaker de Bruine. Deze nogal bejaarde PSP-voor- man, die algemeen wordt be schouwd als de meest radicale opposant in de Tweede Kamer, is een zoon van de bekende christe- lijk-historische minister van on derwijs uit de jaren dertig. De veder van de socialist prof. Patijn was indertijd (cJi.-gezind) burge meester van Den Haag en later minister van buitenlandse zaken. Als er niets tussenkomt zal zijn zoon dezer dagen tot staatssecreta ris van'buitenlandse zaken worden zang op de monarchie hoorden benoemd. Daarmee verliest de so- aanheffen. Een geluid dat herinne ringen opriep, aain de dagen van Troelstra. De met de koninklijke familie bevriende freule Wtte- waall van Stoetwegen ('ze verving haar in Rusland rondreizende fractieleider Beeroink) kon haar ergernis nauwelijks verbergen. Ze reageerde pok een beetje wonder lijk op de verklaring van de heer Koekoek dat de Boerenpartij het goedkeuniragsontwerp wel wil steunen. „Wat zoüdt doen als de heer Claus von Amsberg voorzitter werd van het Landbouwschap?", .wilde de freule weten. „Ach, dat gebeurt toch niet. Biewenga is 'het nu al jaren ein er zit zo'n hoog salaris aan die functie vast, dat hij 'm nooit uit handen zal geven", antwoordde de vrije boer, die de pbo-verordeningen op één lijn pleegt te stellen met de maatrege len vam de Duitse bezetter. De verlovingsdiscussie stelde uiteraard de andere parlementaire gebeurtenissen van deze week in de schaduw. De Tweede-Kamerde batten over de Algemene Premie- spaarwet, de Breedband-affarre, de waardevastheid van de buiten gewone pensioenen 1940-'45, trok ken weinig belangstelling en dat was eigenlijk wel jammer, want er viel ojn. veel genoegen te beieven aan het eerste optreden van minis ter Den Uyl: de kleine, bemiminelij ke, kettuigrokende bewindsman van economische zaken. Samen met zijn collega van financiën Vondeling „verdedigde" hij woensdag de Breedbamdtransactie: een politieke erfenis van het vori ge kabinet, waarover de huidige socialistische bewindslieden heel amders denken dan .hun voorgan gers. Minister Den Uyl maakte ndruk op de Kamer. Hij sprak lo von papier, helder, zakelijk, des kundig en zelfverzekerd. Als Ka merlid gaf hij weieens wat al te veel toe aan een aangeboren nei ging tot filosoferen, reden waarom de PvdA destijds vond, dat haar AMSTERDAM „Als ieder jaar: hardnekkig gebrek aan vormbesef". Dat is de weinig opbeurende ope ningszin van het rapport van de jury van het G. J. Thiemefonds, die 173 inzendingen voor de jaarlijkse kalen- derprijsvTaag heeft beoordeeld. „Als de kalenders een weerspiegeling zijn van wat de vaderlandse grafische Industrie vermag, dan blijkt, dat niet de technische prestatie, maar het gebrek aan vormbesef de oorzaak Ls van zoveel slecht drukwerk". De jury wijst er ieder jaar weer op, zo vervolgt het rapport, dat niet de overla ding, niet "net „plaatje", niet de kleur hier en daar, maar behalve de technische perfectie, ook zuiverheid van vormgeving en verdieping in het typografische detail nodig zijn om een grafisch werkstuk te vervolmaken. „Moge de tijd komen", aldus het rapport, „dat niet slechts enkele tien tallen, maar een veel groter gedeelte van de ingezonden kalenders ernstig zullen meedingen naar de erepalmen. De jury zal dan een veel moeilijker, maar een ook veel dankbaarder tak te verrichten hebben dan totnutoe het geval is geweest". In de groep „eigen illustratieve kalen ders" van Nederlandse grafische ender nemingen «57 inzendingen) werd de tweede prijs verworven door de Zeef- drukkerij B. "Wijtmans Nuenen. Een eerste prijs werd niet toegekend. In de groep „andere geïllustreerde kalenders" (53 inzendingen) werd noch een eerste noch een tweede prijs toegekend. Ook in de andere groepen werd meest geen eerste prijs toegekend. doctoraal wiskunde: mej. A. de Leeuw van Wcenen (Lelden): doctoraal biologie: C. C. H. Anker (Lel den). mej. S. Henkes (Leiden). A. M. van der Poel (Rijswijk) en C. W. Stam (Den Haag); doctoraal scheikunde: G. G. D. Blokhuizen (Lelden), mej. P. J. Oerlemans (Lelden). R. Schrijft (Leiden): 1 cialistische fractie opnieuw een" van haar meest :competerite leden. Hef is tussen haakjes wél- opvallend dat de PvdA, die altijd zo pal heeft gestaan voor een sterke positie van dé Kamer te genover de regering, haar beste parlementariërs (Vondeling, Suur- hoff, Samkalden, Posthumus, Pa tijn, Egas, Westerhout) nu zonder enig bezwaar naar hetkabinet Iaat overstappen. Terug naar de heer Joekes.'Hij heeft de afgelopen weken voor de liberale oppositie het spits moeten afbijten en verdient daarom een speciale vermelding. Zijn kritiek was niet bijzonder scherp, eigen lijk erg gematigd. Men krijgt trouwens de indruk, dat het kabi net van de WD-fractie inde Tweede Kamer minder last te verduren zal krijgen dam van de liberalen aam de andere kamt vam het Binnenhof. In de Eerste Ka mer heeft mr. Van Riel deze week al een voorproefje gegeven van hoe .hij daar de oppositie denkt te gaan voeren. Hij verweet minister Vondeling geen gevoel te hebben voor verhoudingen, omdat de be windsman het waagde zich nogal scherp af te zetten tegen de kri tiek die de heer Van RieT (tijdens die boottocht van de WD in de Rijnmond) heeft geleverd op het optreden van premier Cals en op het ,,'imflatie-beleiid" van het nieu we kabinet. Dr. Vondeling is nauwelijks twee maanden oppositieleider af en daarom deed het wat vreemd aan hem aanstoot te horen ne-; men aan een vorm va<n kritiek, die hijzelf de laatste jaren zo veelvuldig heeft beoefend. Maar zijn bezwaren tegen mr. Van Riels aanval op de minister president kunnen we onder schrijven. De liberale senator vertelde namelijk onzin toen hij zijn kiezers trachtte diets te maken, dat mr. Cals niet het geschikte type is voor het pre mierschap, omdat hij te pole misch-is ingesteld, te snel Ka merleden interrumpeert, te wei nig over zijn kant laat gaan en niet weet wanneer 'hij spreken, en zwijgen moet. De heer Van Riel doet ons denken aan men sen die voor het eerst een Kamervergadering bijwonen. Die schrikken ook altijd als ze een interruptie horen. Ze vin den dat onbeleefd. Pas ma enige 't gaan ze merken, dat dit bi het parlementaire spel hoort. Mr. Cals is een temperament vol man, die stevig van zich af kam bijten en niet altijd zacht zinnig met tegenstanders 'om springt. Is dat onverenigbaar met het premierschap? "Wie dat vindt, ziet de minister-president waarschijnlijk te veel als een hoog boven de partijen tronen de figuur, een soort staatshoofd, een superburgemeester. Dat is •hij niet. Hij is vooral een politicus, die doelbewust leiding en gestalte heeft te geven aan een beleid. En die dat beleid moet kunnen., verdedigen. Dat. hij. daarbij soms de aanval kiest als beste vorm vam verde-, diging, is iets wat men een politicusnooit euvel ka» dui den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1