Scholen tekenden voor zalen Holy - ziekenhuis Evangelisatieteam trad driemaal op in scholen Ster-vlaggenoptocht bij verloving Kroonprinses Avondvierdaagse kreeg weer vreugdevol slot Coöperaties Vlaardingen en S'dam nu gefuseerd Onderwijs nam afscheid van voorzitter Struis Kruispunt Warande niet bijzonder gevaaidi i GvP-lycemn maakte goede Leurt Irene-uloschool sloot cursusjaar Dokter Meerdink reikte prijzen uit Morgen laatste tentsamenkomst Wm Bedrijfsschool Fontijne bestond tien jaar Plannen kazerne brandweer niet duidelijk Bekendmaking afwachten Tienerszang in Plantage Beeldende kunst in Galerie bedrijven H00GENB00M N.V. GT-bezorgertjes andaag op reis Drukte in de stad Matig bezochte vergadering Op feestelijke samenkomst Burgerlijke stand Burgerlijke stand Zaak toch naar commissie ik JtoUcritonnurr Nü -uif- DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 26 Driemaal HBS-B Eervol Getuigenis Laatste schaakronde f.moet beslissingen brengen - Vragen aan B. en TV. al meer dan 300 OOO enthousiaste VW-rijders in Nederland! Routes 2 Geschenken Voordeel Prijzen tëS:* - Medische riiensteü - j -h-- - bM SCHIEDAM en maandag en dagelijks v VLAlKDIiVGEN 'Jf. "ndaaq en morgen1 i^mb mmiLssmmt Pagina 4 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De drie gebroeders Van den Bosch (Mendelssohnplein 39a) kunnen elkaar een handje geven: In en kele dagen tijds kwam de een na de ander deze week met het diploma HBS-B thuis. Ton (19) volgde het Francis- cus College te Rotterdam en ga-at nu medecijnen doen in Lei den. Frans (18) was, op het Lid- winalycevm-Spieringshoek te Schiedam en gaat in september naar de H.T.S. w-erktuigbou-w - kunde) in Rotterdam. Paul (17) zat op hetzelfde lyceum als Frans, maar kreeg een (nog) betere lijst (tienen «oor schei kunde en biologie). Hij gaat wis- en natuurkunde studeren op de Technische Hogeschool te Delft. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De leerlingen van de derde en vierde klas van de Prinses Irene Tj.L. O.-school aan de Lange Nieuwstraat, hoofd de heer G. H. Hoorman, hadden vrijdagavond onder leiding van hun leer krachten in het Wijkcentrum aan' het dr. Wibautplein een feestavond als besluit van het afgelopen leerjaar. De drie 'leerlingen uit de derde klas Harry Niks, Hans Bogaard èn.Amo Rel- legrom'.hadden deze gezellige afscheids avond georganiseerd. Men voerde aardige vlotte schetsjes met veel brio op, men deed gezelschapsspelletjes en er werd" ge danst op de muziek van de Aly-Cals o.l.v. Martin' Pellegrom. Het was de tweede 'maal,' dat men een dergelijk afscheidsfeest organiseerde. Vrijdag 9 juli hebben de jongelui hun eerste vakantiedag. (Van een medewerker) VTLAARDINGEN De leerlin- gen van het Groen van Prin- stererlyceum, die hebben deelge nomen aan de tekenwedstrijd ge organiseerd voor leerlingen van diverse scholen om een aantal il lustraties te maken ten behoeve van de kinderafdeling van het Holy-ziekenhuis,hebben daarbij een goede beurt gemaakt. Van de drie prijzen kwamen er twee in hun bezit. De eerste prijs was bestemd voor Albert van Hattum, die. met zijn tekening „Liesveld" de beste indruk had gemaakt bij de jury. De tweede prijs kraeg Aad Hatenboer, die even eens een fraai .stukje werk had ge leverd. De derde prijs, werd toege kend aan J. v.' d. Does van de het Gemeentelyceum, die een winter landschap had aangebracht. Per school werden ook prijzen toege kend en deze waren bestemd voor de Christ Vormschool waarvan depri js in ontvangst werd genomen door Hermien Prins, die indruk had gemaakt met baar „VTeemde vogel". Anneke Duif ex had zich weten te onderscheiden met baar bijzonder leuk getekende „clown". Zij mocht daarvoorde prijs meenemen voor de Dr. H. Colijnsohool. De leerlingen van de Groen van Prinsterer-u.l o. hadden -ook meegedaan aan de wedstrijd en onder hen bevond zich Ike de Weger, die wel iets eenvou- digd had getekend,maa r daarbij wel in het bijzonder had gedacht aan het feit. dat er sprake was van tekeningen voor de kinderafdeling van het ziekenhuis, e Tenslotte was er één school van bulten Vlaardingen die aan de in teressante wedstrijd had deelgenomen en dat was de Koningin Juliana u.l.o. uit Maassluis. Joan de Bruin bleek hier de gelukkige, die de prijs kreeg overhandigd. Een eervolle vermelding kreeg Annie Spruit van het Groen van Prinstererly- ceum. Haiar tekening was opvallend mooi, maar speciaal voor de kinderafde ling bleek dez niet geschikt te zijn. Niettemin kreeg zij een prijs voor haai fraai stukje werk. In totaal waren in de hal van de polikliniek 73 tekeningen geëxposeerd. Alle deelnemers aan de wedstrijd werden beloond met een schetsboek. De priizen. bestaande uit waardebon nen, werden uitgereikt door de directeur- P-toeeriteer. de heer H, B. Meerdink. die zijn dank betuigde aan de leerkrachten van de sch-olen, die de wedstrijd tot een succes hadden gemaakt. De heer Meer dink deelde mee, dat het in de bedoeling ligt om van de wedstrid een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken. De tekeningen zullen daarom in wissellijsten worden opgehangen. Oe iurv bertond uit mej. G. W. van Driest, kinderart®, de architecten ir. J. v C Boks en W. Eiikelenboom, deheer H. B Meerdink en de heer H. v. d. I ir.de. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de Vereniging voor Zieken huisver pleging te Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het evangeUs- ienteam van het Europees Bijbel Instituut te Lamorlaye (Frankrijk), dat medewerking verleent aan de tent campagne van Youth for Christ, heeft vrijdag een drukke dag gehad. Twee maal achter elkaar hracht het team een programma voor de leerlingen van het Groen van Prinstererjyceum (beifle keren een aula ,vol) en een- maat voor de scholieren'van de Prof. mr. P, S. Gerbrandyschool. Ds. David Barnes, directeur van het Bijbellnstituut bracht de jongens en meisjes op indringende wijze de bood schap van het'Evangelie en zijn mede-, werkers deden dat met zang en mu ziek. Ds. George A- Brucks, .leider yan de* campagne trad/op als tolk."Op bade scholen was ,er bij de-, leerlingen bijzonder veel aandacht voor het gebo- dene. Aan de meeting die vrij dagavond in de tent in het Oranjepark werd gehouden verleenden de kadetten van het. Leger des Heils opnieuw hun medewerking. Zij waren in een versterkt aantal gekomen om met tamboerijnenspel vrolijke klan ken in de tent te brengen en zongen vervolgens „Het ruwhouten kruis" met gitaarbegeleiding. De heer- Dave Affleck, leraar aan het Bijbelinstituut getuigde op welke .wijze hij een aantal jaren geleden de carrière die hem als elektrotechnicus wachtte had prijsgegeven, toen hij voor de dienst in het koninkrijk van Jezus koos. Emma nuel Nicolaides, student aan het instituut, zong een lied In de Franse taal. Ds. Barnes hield deze avond de toespraak. Hij stelde dat bij geestelijke nood mensenhulp geen baat heeft, maar dat alleen Jezus daarin kan helpen. Hij biedt ons overwinning aan op onze driften, zwakheden en omstan digheden, maar dan moeten wij eerst de deur van ons hart openen om Hem SCHIEDAM: Herv gem Grote kerk 10 ds Tukker, 17 mei Bos; Bethelkerk 10 ds Hemmes, 19 ds Brokken; Opstandlngs.wrk 10 ds Klaassen, 19 ds Spaling: Vredeskerk 9 en 10.45 ds Van der Steen en 19 ds Van der Steen: Herv (getef) Evang Gebouw Irene. 16 dhr Vaa der Kamp Chr Gerei kerk 10 en 16 ds Dremth Gerei kerk Oosterkerk lOds Heijnen, 17 ds Beukema; Kethel „De Ark" 9.30 ds Everaarts. 14.30 ds Eraais: Magnaha Dei Kerk 10 ds Couvée en 17 ds Couvée; De Goede Haven !0 en 17 ds Nammensma; Julianakerk 10, 14.30 en 17 ds Krijger Leger des Heils Chr gerei gem Tulntaan 60, 10 en 16 ds SJesetetéto Oud Gerei gem 10 en 17 ds Luitjes, VLAARDINGENHerv gem Grote kerk 10 ds Van Dam, 17 ds J Bouterse; Nieuwe kerk 10 ds Hoorn, 17 ds Doppen berg; Bethelkerk 10 ds Bouterse, 19 ds J van Nooit, Bijbelstudiedienst; immanuelkerk 10 ds Doppcberg, 19 ds A J" Hom; Rehobo- tbkerk 9 en 10.30 ds Kolkert. 19 ds Westmaas: Xehthuskerk 10 ds De Jong mm v kerkkoor „Cantate Deo19 ds Kolkert Gerei kerk Oosterkerk 10 ds Aalbersberg, H.A.. 17 ds Kouwenhoven, •voortz H.A. en dankz; Etnmatiskerk 8 en 10.30 ds Kouwenhoven, voorber H.A., 17 ds Wentsel; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Lever, 17 ds AalbèrsbeTg: Maranathakerk 10 ds Tletnerama. H.A., 17 ds Heynen, voortz H.A. en 17 ds L Kletsen: Aula H. de Cockscbool 15 ds Meteen Gerei getn Kerk Westnieuwland 10 en 17 d Huteman. H.A.- Remonstrants Gerei gem Kerk Bofiaan, 10 prol dr Hoenderdaal Leger des Hells Gebouw Baaasfcr 10 Heuigtogssa- menk, 18.30 Openlttchtsamenk bij de Vis- bank. 19,30 Verlosslngissaimenk, leider brig Hordijk Boly-ztekenhus 9 as J W de KAaIsluis: Herv gem. Grote kerk 10 ds Brouwer H.A., !9 ds Melje H.A,; Herv Rusthuis 9 ds Meijer; Ichthusknpel 10.30 ds Meijer; Jeugd- en kinderkerk Sursum Corda 10 dhr Spijker; Cast lok Grote kerk 10 mej De Visser; Gen de Wetstr 10 dhr Zunderroan Gerei krk immanuelkezk 9.30 ds Duureema, 18.30 ds Aaftir.k; Maranathakerk 9.30 ds Aaftir.k, 16.30 ds Duursetna Gerei kerk Vriircm 8.30 en 14.30 ds Vonk Chr gerei kerk 9.30 en 1S.30 ds De-Jong Ned Prot Bond 10.15 mej Bron Legér des Ilells 10 hefllginf- dienst; 19.30 V -zondagsschool,JUL MAASLAND: Herv gem 10 .dhr Bakkerp 18 da Reijzer, keugdSenst-'Gerei kerk 10 en 19 ds Ftetjer. i EGEK VAN HOLLAND: Hcnr gem 10 en 19 4M Waasink Gerei kerk 10 en 19 ds Deritsen Herv Evang 14.30 ds Vroegine- •wSj Vrijz Herv 19 ds BloemendaaL binnen te laten. Dat is een daad die wij alleen zelf kunnen-doen. De opbrengst van de collecten en binnengekomen bijdragen is intussen tot bijna 3500. gestegen. Zoals reeds gemeld zijn de totale onkosten van de campagne ƒ5000, maar er worden nog twee samen komsten gehouden. Het team heeft „tussen de bedrijven door" hard gewerkt aan een bijzonder programma dat vanavond zal worden gebracht als de samenkomst speciaal op de jeugd .gericht zal zijn. Zondagavond wordt de campagne met een laatste meeting gesloten. (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer maandag de laatste ronde van de strijd om het persoonlijk: schaakkampioenschap van Schiedam ia het clubgebouw van de s.v. Wilton Fijenoord wordt gespeeld, dan zullen alle beslissingen bekend moeten zijn. In de derde klasse werd C. v. Noordennen reeds kampioen, maar in de hoofdklasse en de eerste, en tweede klasse is de spanning nog groot. Verge lijken we de te spelen partijen met de standenlijsten dan zijn zelfs beslissings partijen niet uitgesloten. Na acht ronden zien de standen er als volgt uit. Hoofdklasse: C. Lansbergen 8-7, J. V. Baarle 8-6, H den Uyl 8-5, L. Reitsma 6-5, A. Noordegraaf 8-4, J, Stahlte 8-3)i, C. Vrijland 8-3. C. X. Harmanny 8-3, H. Planken 8-2, J. Huizer 8-1)4, li klasse: N v. Grevenbroek 8-8)4, F. Maas 8-5)4, 2. J. V. Grootveld 8-5, F. v. d. Heuvel 8-5, H. Bogers 8-6)4, W. d« Brum 8-4, J. C. Hölzken 8-3, J. de Bruyn 8-2)4, C. Troost 8-2. S. Koster 8-2 2e klasse; D, van Loenen 8-5)4, J. P v. Leusden 8-5)4, J. v. Loenen -5, A. Malkus 8-4)4. A. A. v Etten 8-4)4, C. v. Tol 8-4, A. Scheele 8-3)4, J. v. d. Velden 8-3, J, P. v. Baardewijk 8-3, H. W. Boele 8-1)4. 3e klasse: C. v. Noordennen 8-8, W. Visser 8-8. F. Pauw- 8-5)4, H. Pan is 8-4)4, J. Laroy 8-3)4, P- v. Tilborg 8-3)4, J, A. Koudijzer 8-3)4, Z. Noomen 6-3)4, H. Wolt- man 8-1)4, J. v. Katwijk 3-44- De partijen die maandagavond voor de 8e en laatste ronde gespeeld worden, zijn als volgt. Hoofklaase: J. Huizer H. IPlanken. L. Reitsma C. K. Harmanny, J. v. Baarle H. den Uyl, A. Noordegraal C. Vrijland, C. Landsbergen J.Stahlie. Ie klasse: F. Maas S. Koster, J. C.-Hólzken J. de Bruyn. N, v. Grevenbroek H. Bogers. W. de Bruin J. v. Grootveld, F. v.d. Heuvel C. Troost. '2e klasse: 'J. v. Loenen A." A. v.. Etten, J. P. v. Baardewijk J. P. v. Lèusden, A. Scbeele J. v. d. Velden, C. v. Tol- H. W„ Boele. D. v. Loenen 'A. Malkus. 3e klasse: W Visser P. v. Tilborg, J. Laroy J, v. Katwijk, F. Pauw r- .C ,v. Noordennen, H Waltman Z. Noomen.'H. Pauls J. A Koudijzer. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de kantine van de N.V. Machinefabriek A. Fonrijn werd vrijdagavond het 10-jarig bestaan herdacht van de bedrijfsschool. Een speciaal tintje kreeg deze bijeenkomst omdat tevens de Bemetel-diploma's wer den uitgereikt aan de vijf kandidaten, die aan het examen deelnamen en allen daarvoor slaagden. De gelukkigen waren F. Quack, ..D, My link, M. Joppe, "J. Pols en A. v. Wezel, die hun getuigschrift ontvingen uit- handen van de directeur, de heer J. 'J. Fontijne. Bovendien kregen deze geslaagden een spaarbankboekje waarop een door de directie gestort bedrag is gedeponeerd. De heer,. P.Wies, die gedurende de eersfef tien-jaren leraar wan de bedrijfs-, school is geweest, nam daarvan afscheid wegens „zijn, benoeming tot assistent-be drijfsleider- Hij" werd gehuldigd om de' voorbeeldige wijze waarop hij 'zich van' zijn taak -had- -gekweten en "ontving öaarvodr van zijn oud-leerlingen - een fraai uitgevoerde barometer. De heer J. Beigraver, hoofdconsulent van de Stichting Eeniet el hield een korte toespraak waarin hij de bedrijfsschool gelukwenste met het 10-jarig bestaan. Ook de heer N. P. Nipius eprak namens de Bemetel. De heer J. J. Fontijne, gaf een summier overzicht van de ontwikkelingen sinds, het ontstaan van de bedrijfsschool. (Van een onzer ervslaggevers) SCHIEDAM De leden van de gemeenteraad H. W. Metaal (kath.) en drs. J. H. Simons (soc.) hebben het College van B. en W. de volgende vragen gesteld: R. 6.13. 1579. 20 juni 1. In de raadsvergadering van 22 februari is door het College toegezegd, dat het reeds opgestelde gemeenschappelijke rapport, bevattende het programma van eisen, benevens eenaant al tekeningen van de nieuwe brandweerkazerne annex smederij aan de raad zal worden voorgelegd. 2. Ter uitvoering van deze toezeging ontvin gen de raadsleden bij schrijven van 28 april j.l. een „bouwprogramma" alsmede een drietal tekeningen. 3. Na kennismaking van deze stukken blijkt, dat in dit „bouwprogramma niet duidelijk aangegeven wordt, oor welke capaciteit men wil bouwen en of men nog met de mogelijkheid tot toekomstige vergroting vande capaciteit wenst rekening te houden. Voorts ontbreekt een overzicht van de eisen, die op grond van de In het basisprogram ma (ofgemeenschappelijk rapport) vastge legde beslissingen in concrete aan het complex moeten worden gesteld. Derhalve blijkt niet welke ruimten er nodig zijn, hoe ongeveer de afmetingen van die ruimten zijn. welke verdere eisen (b.v. vloerbelasting, sanitair, ver warming. etc.) aan deze ruimten in verband met hun bestemming 'moeten worden gesteïd, of het aantal uitritten voldoende is en of het beschikbare binnenterrein de gewenste afmeting heeft. Voorts is niet aangegeven, aan welke eisen de smederij moet voldoen en waarom deze met de brandweerkazerne gecombineerd moet worden. 4. Is het college bereid, gelet op het bovenstaande, een meer met een basispro gramma en een programma van eisen overeenkomend stuk te overleggen (zie hiervoor o.a. de publicatie „Het Program ma van Eisen", opgesteld door het Bouw centrum In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning}, zodat de raadsleden zich een beter oordeel kunnen vormen over het onderha vige projot. 5. Is het College voorts bereid bij het overleggen van de hlerbovengevraagde stukken bijzondere aandecht te schenken aan de volgende punten a' satmiwerking met anc(ere diensten en/of afdelingen der gemeente, b, mogelijke coördinatie ln Rljnmondverbanü." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De verloving van H.K.H. Prinses Beatrix zal ongetwij feld op maandag worden bekend ge maakt. Vanzelfsprekend heeft de ViN.F.G. plannen gemaakt om de bevolking in de gelegenheid te stellen uiting te geven aan de vreugde over dit voor H.K.H. zo heuglijk gebeuren. Do moeilijkheid is echter, dat thans nog niet bekend is, op welk tijdstip de bekendmaking zal gebenren. Niettemin meent de V.N.F.G. zich toch nu reeds in verbinding te moeten stellen met de besturen van corporaties en verenigingen en met de hoofden van alle o SCHIEDAM Ondanks het mooie zomerweer was vrijdagavond de belang stelling niet bijster groot voor het elektronisch orgelconcert door Gerard Bessers en voor de zang van de „Orpheus"-tieners op het Podium in de Plantage. De tieners onder leiding van hun dirigent Leo Smit zongen weer alleraardigst. Het geluld was ook voor hen die verderaf stondenduidelijk hoor baar. Alleen voor de solozang dient er een volgende keer een sterkere micro foon te komen. De tieners zongen onder meer „Schön ist die Welt" en „Would not it be lovely" en „I could have done it all night", beide bekende melodieë nuit My Fair Lady „Tonight" en „I feel pretty", uit West Side Story, „The Land op Hope and Glory" en een aantal Nederlandse liederen. ROTTERDAM Gistermiddag zijn twee keer flessen met zestig liter zout zuur van vrachtwagens gevallen, een kber op de Parkkade en verder op cè Gordelweg. De vloeistof werd cioor de brandweer weggespoten; het verkeer had enige weggespotei vertraging. CVan een onzer verslaggevers) - SCHIEDAM In Galerie Honger, van Menburgstraat S, exposeert op het ogen-- blik de Rotterdamse kunstschilder Pieter Jansen (gab. 15 september -1918) tot 18 juli mst zestien olieverfschilderijen, :.Bü4> Peters,'*' reclame-ontwerper met literaire inslag, ,opénde. de "tentoonstel ling, waarby hij onder ineer.-zei, dat,pie ter Jansen een brug slakt tusseh.de- we- reld in zijn - duidelijke waarneembare verschijningsvorm „en dié, welke-hij, re- gistreet.en analiseert. Wat we eerst her kennen als een prettige en-comfortabel m het oog liggende-beeldentaal, daar huisvest een collectieve angst' voor - cfe onbekende potentie 'der toekomst.Hij comprimeert deze emotie in steden, on bekend en onbemind. Dat is het avontuur, dat Hij,elke dag beleeft, voor, televisie heeft hij geen tijd. Pieter Jansen leert spreken. Hij, legt zijn oor te luistéren bü zijn werkzame han den en leert ln stilte spreken, schilderij voor schilderij, tijdrovend; om te blijven communiceren met een .wereld, die niet stil zit. 'Er. bestond veel belangstelling voor deze eerste avond. Automobiel Dr. Wiardi Beekmansingel 8 Vlaardingen Tel. (01898) 1245 (Van een medewerker) VLAARDINGEN Enorm druk was het gistermorgen aan het Weeshuisplein waar zich tussen 8 en 9 uur ongeveer 450 kinderen bevonden, die zich daar ver zamelden om deel te nemen aan een jaarlijks uitstapje. Heit waren de kinderen, die wekelijks het evangelisatieblaadje „De Goede Tijding" huis-aan-huis bezor gen. Onder geleide van een aantal leidsters en leiders alsmede enkele leden van de plaatselijke afdeling van de E.H.B.O. begaven de Goede-tijdïng-verspreidertjes zich in de acht toeringcars, die hen brachten naar Oosterhout in Noord-Bra bant, waar zij de dag doorbrachten in het natuurbad „De Warande"*. Al verscheidene jaren achtereen is dit het einddoel van de honderden, die er ook nooit genoeg van krijgen. Trouwens, er gaan steeds nieuwe medewerkers mee, die in de meeste gevallen een volgend jaar wat graag opnieuw zo'n dag willen beleven. Vrijwel alle moeders, alsmede diverse vaders van de „uitgaanders" deden htm kinderen uitgeleide. Dit evenement is in de regel wel het hoogtepunt van 'het jaar, waar allen telkens met verlangen naar uitzien. lagere- Het maandagavond of op dinsdagavond1 ster-vlaggen-optocht te organise,! waaraan deelname door de verenieS zehs zeer op prijs zal worden gS Hierbij dienen de deelnemers Se mogelijk vlaggen of vlaggetjes mee nemen, re Men heeft afgesproken, dat als h- Koningin voor 14 uur via de radm T.V. de verloving officieel bekend maart men de optocht nog op maandagavond' zal houden, doch als de Koningin eerif 's avonds voor de T.V. spreekt, dan bfd. optocht dinsdagavond Qe De optocht is als volgt georganiseer, het vertrek geschiedt vanuit verschillen", de delen van de stad om 20 uur nj opstellen begint reeds om haf acht. Met muziek voorop is de tocht naar het parkeerterrein aan de Broersved Daar si onder meer burgemeester H. Roelfsemi de deelnemers toespreken en zal r! Bressers het elektronisch orgel bespelen Hu zal populaire muziek ten gS. brengen waarbij men zal kunnen mee!" zingen. Na de afmars zal er op het pW<' gelegenheid-zijntot dansen. - - V De opstelplaatsen en de routes zijn: -T 4 Schiedam-Oost: vóór Daltanflat,, "Ditjtj straat; muziekkorps „O.B.K.", Ballotsingel, van 't Hoffplein, Boei&eS, Oraiestean. Stephenson. prol. Kamerlingh Onneslaan, ziek Gusto-;-'f (Van een medewerker) SCHIEDAM Ongetwijfeld was het vrijdagavond „lest best" bij de 22ste Avondvierdaagse van de NWB. In de eerste plaats geen' druppel regen, ten 1 tweede volop son, ten derde veel muziek en ten vierde. Konderde bossen bloemen. „Voeg daar-" bij het vrolijke gezang van de 1255. wandelaar en het kan niet andefs, of er kan gesproken worden van' een vreugdevol slot van 'de (tweede) Avond vierda agse. Reeds voor zeven uur gingen de wandelaars op pad en de eerste kolome, tiers gingen via .da Parkweg en het Prinses Beatrixpark naar de Nieuwe Damlaan en Burg. v. Haarenlaan, waar talloze ouders reeds gereed stonden met bloemen. De opstelling van de stoet duurde even, maar toen de muziekkopsen en drumbands van Gusto, Excelsior en DOK eenmaal hun juiste plaateen hadden ingenomen, wera het laatste deel van de route op feestelijke en daardoor luid ruchtige wijze afgelegd. VLAARDINGEN De besturen en het personeel van de Vereniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs en de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs hebben vrijdagavond afscheid genomen van de heer A. Struis Hzn, tot voor kort voorzitter van laatstgenoemde schoolvereniging. De heer Struis was 15 jaar bestuurs lid van de Vereniging vo'or Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs, eerst als voorzitter van de onderhoudscommissie en later als tweede vooritter van de vereniging. Na het eerste aanloopjaar van de nieuwe Vereniing voor Christe lijk Sehooonderwijs (combinatie herv.- geref.) werd hij hiervan voorzitter. De statuten van deze vereniging bepa len dat de voorzitter na drie jaar zijn functie overdraagt aan een opvolger die tot het andere kerkgenootschap hehoort. De (hervormde) heer Struis stond daar om onlangs zijn voorzitterschap af aan de (gereformeerde) ir, H. W. Moll, en omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd reeds verleden jaarbereikte trad hij gelijktijdig uit het bestuur van de Vereniging voor Bijzonder Christelijk Schoolondrwijs. Namens dit bestuur opende voorzitter ir. H. J. H. Smeenk een rij van sprekers die de verdiensten van de heer Struis duu. niet onder stoelen of banken staken en hem dankten voor het vele werk dat hij in de loop der jaren voor het onderwijs heeft verricht. Ir. Smeenk, die ook mevrouw Struis in de hulde betrok en haar een boeket aanbood, overhandigde het scheidende bestuurslid een cadeau onder couvert. Gelijktijdig werd afscheid genomen van de heer A. Wapenaar, die een bestuursperiode penningmeester van de schoolvereniging (bijz. chr,) is geweest. Ook hij kreeg een cadeau. Namens het gemeentebestuur sprak de heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van onderwijs. Wethouder van onderwijs H. K. van Minnen en de heer M. Roodenburg, chef onderwijs en culturele zaken, waren verhinderd in verband met een belangrijke vergadering. Verder voerden o.a. het woord de reeds ge noemde heer Moll en de heer L. Stapel, hoofd van de DR. J. Th. de Visscher- school. De heer Struis zelf zag met dankbaar heid terug op een lange werkperiode, waarlnhlj ook zijn krachten gaf in de politiek (oa. ais raadslid voor de C.H.U.), maar meende dat dat thans de tijd gekomen was zijn plaas aan anderen te moeten afstaan. De bijeenkomst werd gehouden ln de hal van de Van Kampenschool, was feestelijk van karakter en lang van (Van een medewerker)" VLAARDINGEN In het Volksge bouw aan de Schiedamseweg is vrij dagavond definitief een einde geko men aan de 60-jarige zelfstandigheid van de Coöperatie „De Voorloper". In principe werd'dit besluit reeds geno men op 8 juni, maar de vergadering had toen geen reohtsgeldigeid, gezien de opkomst van het ledenaantal. „De Voorloper" is thans gefuseerd met de Schledamse coöperatie „Door Een dracht Sterk". Met ingang van 12 sep tember komt er een Coöperatie „Nieuwe Waterweg", bestaande uit, de corporatie* Schiedam, Vlaardingen en de enkele honderden Maassluis© leden. De heer L. Attema, chef van de afdeling structuurzaken van Co-op-Ne derland gaf tijdens de matig bezochte bijeenkomst een technische uiteenzetting, waarbij hij vooral wees op de voordelen van de samenvoeging van de coöperaties. Hij legde in het bijzonder de nadruk op de financiële konsekwenties, zo me niet samen zon gaan. Met name uit fiscale overwegingen, achtte hij de fu sie van grote betekenis voor all eleden. Voor deze samenvoeging is de acht tiende streekcoöperatie een feit gewor- MAASSLUIS Geboren: Jacobus Johan nes, zn v A Kap en T E Favië; Astrid, dr v J W vaa 't Hoi en C L H Muller; Onno Reinoud, an v L Faase en M C Dtageman»; Esther, dr v R Kopper.lan en P M E van de Velde. Ondertrouwd: H Kbppert en M vaa der Ham; C de Groot en L C Hoogland: A Pons en P A Groeneveld. Getrouwd: de Groot en M Valk; H van der Velde en M Brinkman: C de Vos en E J van Rosenberg; A Koffiemaa en F A Bargeman. Overleden: WlHem Pols, weduwnaar v s van Aalst. HOEK VAN HOLLAND Geboren: aio. nlque M. dr v B Theunissen en E D Smeer. ROTTERDAM Het niet verlenen van voorrang werd gistermiddag de oorzaak van een hevige botsing tussen de bromfietser F, J. van Mierlo, voorman weger (47) van de Vaamerkamp en een auto op het kruispunt Oldegaarde-Zui- derparkweg. De bromfietser Is in bewusteloze toe stand naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. den. In totaal behalen deze coöperaties 07 pet. van de omzet. Slechts 3 pet. is nog niet aan een fusie toe. Hieruit blijkt, dat de streekcoöperaties in het voordeel zijn van de consumenten; omdat men veel meer kan doen dan zelfstandige coöpera ties. In het toekomstige bestuur 'van de Co- °P „Nieuwe Waterweg" bevinden zich zes Viaardinigse ingezetenen, namelijk mevrouw J. Vermeule-van Dijk en de heren C. de Vries, A. Boomert, K. Boer, J. L. Andriesse en S. K. Bravenboer. In de nieuwe raad van commissarissen hebben zifting de heren A. Selier, M. Hoogerwerf, A. J. Teunlssen en me vrouw E, Sieswerda-Kalt. Inmiddels zijn 70 leden benoemd in de ledenraad van de nieuwe coöperatie, 30 uit Schiedam 30 uit Vlaardingen en 10 Maassluise coöperatoren, De leden van de Schiedamse coöperatie toonden zich maandag voorstanders van de fusie. Er werd no(g harder gezongen, zelfs een stapje harder gelopen en om ongeveer negen uur finishten de deel nemers bij de St: Thcnnasschool, waar van het schoolplein, te klein was om alle deelnemers 'te bevatten. Op de Warande was nog plaats genoeg, hoe wel het onder' de vele dichte bomn wel erg donker beggn te, worden. r j 1 Intussen zorgde,de* drumband van* DOK voor voldoende' afleiding- door de ene mars na de; andére\,weg te' trommelen", waarvoor - grote- belangstelling bestond. De prijzen werden- inmiddels aan de gelukkigen uitgereikt We Hadden ,na afloop noig even een gesprek toet één van de EHBO-leden, die heel de week dienst hebben gehad. Teun de Bouw iemand, die nage noeg óveral 4e vinden is waar om de -EHBO gevraagd wordt zei," dat men maar heel weinig verwondingen-heeft gehad to' deze Avondvierdaagse, Slechte -énkele blaren waren te verzo- ren. Wanneerdus .even het slechte weer van dinsdag en; wdënsdag "Vergeten wordt, dan kan zonder meer gesproken worden van een welgeslaagde 22ste Avondvierdaagse 'van de NWB. (Niettemin -hopen rwé 'volgend jaai eindelijk eens ^van-twee Avondvierdaag sen verlost te zijn,'want heus, dit wordt teveel van het, goedé..» red.). SCHIEDAM Geboren: Hugorina M. H a.v. J. G. van den Meirackér" en C. M T van Tienen, Robert L. J. z.v. L. J. V. Altink' en H- C.Beekmaan,, Pauline E, .d.x-, R. Wilschut en K.- M. .E. van de Merwe Alida G. JSI, d.v. T L, J. NIjman en W. M. Keijzer Peter R. Z. V. W, H, Veldhuizen en E. F. Zuidgeest Marcellus T. M, z.v. H.. J Vilaln en A. J. H. H. 'T.; Fruaeh Pieter- A. zv. A. van der Lee en ,W. G.' A, de Ketjzer, Maria J. d.v. G. M. Preirt en 'W.' J. Rebc-rs, John z.v. C. A. van Oudenaards en L. J. Meuistee, Johan T. z.v. W:. J. Mc. Ilveen en -E. C, Teeuw FetroneUa dav. P. -Lomé en M. Donker. Overleden:, 18 H.- vin Bree,- 66, 20 J, W. J 48 echtgen.-Dam, 20 J. Kampen,' 38, 18 M. F. Bos, 67. .„yUAARpINGEN Getrouwd; Hendrik wiltóm Bezemer, 21 en Gerarda Johanna Koster, 23; Adrianus Cornells Plonis van Leenen, 25 en Dirkje Jansc, 24; Nlcolaas B-enne, 24 en Louisa Theodora Johanna Janssen,24; Arte Kalkman, 22 en Franztee de Koster, 18. Geboren: Marcel, z.v. C. E. La Lau en J Koppenaal, Spoarslngel 135; Caroline, d.v. A. K Kampschuur en A. Spee, Jan de Rocdjstraat 17; Christine Ma-rl-a, d.v P: 1 Kart en C. Bergwerff, v. d. Driftstraat 61; Astrid, d.v. L. Poot en J. M. P. Sliedrecht, v. Ktnsbergenpiaate 50. Overleden: Anna Catharina Backer, 87, Parkweg 52; Adrian lis de Bloots, 88, wedr. v. C. Ommerl-ng, Binnensingel 175; Kornelis Jacobus van Vierzen, 80, ectrtg. v. J Schouten, Flatgebouw 84. Stadhoudefelaan. W. de' Zwi Haven, Oranjestraat, Broersvest. NlenwLmd-West: het dr. Wibauihie}h;«4S«.f ztek: Tan-,ben Pijperskorps „De „Hatiteh - cfk f^'' Nolensltan, PaSSlt"V- Spinhuigpad. Grote Markt, Lange Nienwlahd-Obst: plein""voor r-k Mgr. Nolenslaam,- hooek'. Parkweg,hmriefc" ,,Dc Jonge Harmonie". Deze groeo waMft w' fLetri X?T0r?ij tre^ejl van -de groep uit'Nieuw v» iand-West en sluit zich daarachter aan, -! West I: .Vondellaan, tussen Graaf.jv,^ s Band v9nn..D^K''rBnkelamJreKtaat; Route: We-stfra'nkelandsestraat,Brug-! manstraat, St. -Lidumastraat, Warande 'ij Burg Kanppertlaan, Nieuwe ..Hav«n Oranjestraat, Broersvest/' We?* H en Centrum; 'Aleidartraat tus-~! sen Westfrankekndsestraat en VltórdSW' gerdijk; muziek: drumband r.to'>Gvm«PJ ver. „Excelsior", Route; 'Vtoard,m2erdhfc'''i Dam Korte Dam, Grote Markt lanae Kerkstraat TrVi't De- toegaiig tot het' parkeerterTeih iiV alleen tegenover Schrijver, zijde EmtoysP plein. Jeugdverenigittgeh kunnen '■.zidT~'" aanmelden bij het secretariaat van- de~T Schiedainse Jeugdraad, de heer Renirie. Postbus 300. f* - Schiedam:-W. J, Franke, Burg, Knap-i pertlaan 30, tel. 268163; L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 268357; G. - Pet, Tuinlaan 38, tel. 26398; W. A. de Ridder Stadhouderslaan 46, tel. 267590. Vlaardin gen: W. H. Karreman, Prof Rutgers- straat 40, tel. 5615; R. Stoop, Verpl. Chasséplein 6, tel. 2138. Maasslub: E. W. Melchior, Veerstraat 15,- tel. 2108; Verlos kundige mej v. d. Veb, "Jac. Catsstraat,24. tel. 2376,.en mej, v. d. Hoeven, .Mackay- plein 18 rood. tel 4?80. Maasland! J..W.- Oltmans,*s-Herenstraat 4, -tól.bf 210, feli 2566. - H, ."J. rFokkerisj-tfHörwléhftégh !5f6. T.7W-' f I Grote Kerk: Sehied. Gerteensetep;^ .Concert, Orpheus"" en .„EszUhger Lié- der-Kranz", 20. - - 'Plantage-Podium: Optreden Gusio Drumband en dansen, 20,3023. Westen en Nieuwland: Chr. Harmonie- ver.- „Harpe Davids", rondmarS, 10-45. f Dagblad „DE ROTTERDAMMER*,',; Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588, toester-52,-bx-af.: na 18 uur alleen voor redsctionél»; aangelegenheden 195885 en 28037)., :r- Agentschap: J. v. Gogh. Dr, Zanaenhof- straat 139. tel. 152400. - ;,i - .Klachten bezorging: -Agentschap (adf., zie boven) dag. van 18.30-19 30 uur. h Belangrijke telefoonnummers: 'Alarm' politie 264666, alarm brandweer269123, alarm G.G en G.D. 269280. Apotheek; Apotheek C. I. - Jansen, Swammerdamsisigel .41, 161/264917.;' sJJ VLAARDINGEN Oranjepark:„Eeèst i in de linnen kath-edraal", kinder samen-; komst 15. speciale j eugdsameiikomst, - 20; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. VLAARDINGEN Oranjepark: „Feest in de linnen kathedraal", kinderfiamen- komst, 15; slotsamenkomst, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaar dingen, Smalle Havenstraat 11, telef. 6775 (b.g.g. 010-11.55.88). Uitsluitend redactie zaken 6619 (b.g.g. 010-280037). Klachten bezorging Vlaardingen: C.- Fictorie, Handelstr. 28, tel. 3345, maand, t/m vrijd. 18-19.30 zaterd-17.30-19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand en ongevallen 4444; G.D.D.: 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 010—141000. Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5, tel. 9161 Apotheek; A. Bot, Billitonlaan 66, teL 4729. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het raadslid drs. J. H. Simons (soc.) heeft op 10 juni aan het college van B. en W. een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aan leiding van een artikel in „Het Vrije Volk" over de verkeerssituatie bij het kruispunt Burg. Knappertiaan-Waran de. De heer Simons vond de situatie daar gevaarlijk. Naar aanleiding van deze vragen deel den B. en W. het volgende mede: „Naar het ons wil voorkomen, kan hier niet gesproken worden van een bijzonder gevaarlijk kruispunt. Het verkeer ko mende uit de Warande overigens merendeel plaatselijk verkeer en derhal ve ook bekend met de situatie ter plaatse kan uit de aanwijzingeborde nzien, dat het een voorangsweg moet kruisen. Het kruispunt is ruim en overzichtelijk. Het flleverkeer, dat in de Burg. Knappertiaan vóór de stoplichten moet wachten, laat meestentijds voldoende ruimte over om bij de Warande over te steken, mede ten gevolge van het op het wegdek aangebrachte witte kruis. X) aar bij dient nog te worden opgemerkt, dat er m de verkeerslichtencyclim bij volledig m werking zijn van de installa tie altijd een zij het korte periode ,het 7^rkeer uit de Warande ongehinderd het kruispunt kan overste ken. Wanneer de normale voorzichtigheid wordt betracht, die nu eenmaal in het huidige verkeer noodzakelijk is, is dit kruispunt onzes inziens niet gevaarlijker aan welk ander kruispunt in de traverse Burg Knappertiaan. Desondanks heeft ons college besloten oe verkeerssituatie rondom dit kruispunt aan de Verkeerscommissie voor te leggen met het verzoek ons haar oordeel hier omtrent kenbaar te maken. Zodra de Verkeerscommissie haar ad vies heeft uitgebracht, zullen wij nagaan, of en zo ja welke maatregelen genomen dienen te worden. Van ons uiteindelijk standpunt zullen we de raad t.z.t. mede deling doen." ZATERDAG 26 JUNI 1915 Hofnieuuis. Naar men verneemt, -i ELM. do Koningin-Moeder voortienteos over veertien dagen het Paleis Soeêt-i dijk te betrekken. -' Duitschers op het Italiaansche frónlf I De Italianen hebben in de streek, vaa Cadora verscheiden Duitsche gevangen oen gemaakt. De gevangenen, die- [a Duitsch uniform gekleed zijn, Verklatédj deel uit te maken van een troepen-., macht van 30.000 man uit Mecklenburg- (Naar de lezer weet, zijn DuitschlanJj en Italië nog niet in oorlog Red,) Goedkoope eieren. Men meldt ons: In de provincie Groningen is de ge middelde prijs van hoendereieren thans 6 cent per stuk. i f. A-* t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2