G^Èneentèbestmir ontving „Eszlinger Liederkranz" I anders dan andere Hengelcoiicours geslaagd door fraai zomerweer seoucert m Schiedams Grote Kerk Bromprij s van Schiedam was vooi' B. Asmiis Duitse consul hij receptie Twee weken cel voor wegpiraat er Vriendschap met Orpheusiveer verstevigd I G. Stok won wisselbeker Man sliep roes uit in dakgoot Bedrijfsvoetbal: Helios bovenaan Politie volgt bloedspoor Verloving Geslaagd onderdeel Feëstweek komt bij „Guillaume" constante kwaliteit Bejaarden (350) van Nieuwland zijn uit bi' Voetballer tij déns spel gewond Extra prijzen voor Kon. Wilhelminamars HÓ! SCHIEDAM Het gemeente bestuur ontving zaterdagmorgen in de aula van het Stedelijk Museum de Eszlinger Lieder kranz, dieals gast van het Koninklijk Schiedams Mannen koor ..Orpheus'' 's avonds, zijn medewerking- zou geven aan het uitwisselingsconcert in de Grote Kerk-, Behalve burgemeester H. Roelf sema en. zijn .echtgenote waren aanwezig de gemeente-secretaris mr. M: J Blok en de wethouders mr. M. J. van" Kinderen en W. van Schoonéveld.' Ook, de Duitse, consul, de heer H- Rode, woonde metzijn echt genote de 'receptie, bij.: De rede van. burgemeester Roelfse- ma tot de ongeveerbtachtig Duitse gasten werd bijna vanzelf, hoe kon het ook anders,-getrokken in de sfeer van de gebeurtenissen; rondom de verloving van' prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg Ookde psychologische problema- bie, voortvloeiend. <uit de Tweede Wereldoorlog, die oog steeds brede lagen, van, de. Nederlanse bevolking in de ban houdt, raakte de burge- meestr in zijn toespraak terloops aan Cultureel (Van een onzer verslaggevers) j± Vnndaas; en, dagelijks WASAUTOMAAT? Junioren WAAROM IS K.E.S. SPAREN ZOVEEL VEILIGER SCHIEDAM Zaterdagavond werd onder grote belangstelling eén.boeiend uitwisselingsconcert in dè. Grote Kerk gegeven. Nadat in 1Ö63 door liet Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus" in Esz iingen een concert was gegeven, is er een hechte band tussen de twee steden ontstaan. Dank zij de Schie- damse Gemeenschap is er nü af gelopen zaterdag een gelegenheid ontstaan om een gezamenlijk con cert te verzorgen. Dank BAS KOFFIE'.' - r" KOFFIE f r Overigens .moeten de twee. volkeren pogen samen met elkander in vrede te leven. -Dit laatste was. in ieder geval de kerngedachte van het betoog van de spreker, die daarbij de nadruk legde op de noodzakelijkheid de onderlinge men selijke verhoudingen zoveel mogelijk te verbeteren; VOORAL óe culturele, samenwerking bleek bij burgemeester Roelfsema weerklank te vinden. -??aI5aast onderstreepte hij de belang- rokheid m economisch opzicht van de West-Duitse Bondrepubliek als achter- land- Ook in het orkest van een algehele Europese integratie is een harmonisch samenspel tussen 'de belangen der volkeren nodig. Belangrijk noemde burgemeester Roelfsema de wederzijdse contacten tus sen twee steden als Esziingen en Schie- aam,^ omdat men op een dergelijk be perkt mter-stedelijk niveau sneller tot persoonlijke toenadering komt dan in de veei grotere nationale en internationale verbanden. Namens het gemeentebestuuur van Esz iingen. antwoordde de privé-secretaris van de burgemeester van Esziingen; de heer Braun. Ook -de voorzitter van de Eszlinger Liederkranz, de heer Richard Hirschmarin voerde het woord. De voorzitter van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor ..Orpheus", de heer P. Smit herinnerde in-een' warm- getinte toespraak aan de vriendschaps banden.' dit er sedert het bezoek van „Orpheus" in 1953 aan Esziingen tussen beide zangkoren was gegroeid, waarbij hij de hoop uitsprak, dat deze op de kameraadsschapsavond op" 27' juni in het gebouw Arcade nog steviger aan gehaald zouden worden., N hetofficiële gedeelte zorgen beide koren dp stemmihgvolle wijze, enive liederen; eerst het Duitse koor o:Lv.- de dirigent Richard Schwab de WaKlspruch der Eszlinger Liederkrantz.,' Harmonie in Lied und Leben" van lm, Fflist- en daarna de beide koren .gezamenlijk1 het indrukwekkende „Zum Sanctus" van Franz Schubert. Na afloop was er nog een .gezellig samenzijn, 'waarbij 'gasten, en gastheren zich op ongedwongen wijze met elkander onderhielden.' SCHIEDAM Geboren: Richard P. -.v. E Kleikorst en-M A B van Rossum; Nicolette F M; d.v.T M de Kievith en M T Sala: Metje-C,-.d.v. J W van der Waal en M Burger; ,Maja. d.v. J Jongcbreur en S H Dekker: Jeannette J. d.v. A Immerzeel én J PCM Bouterl Overleden: A Koster; 63 j; W J Scheffer, 6e r. ■ar ZS STUKSTt.25 - FVk) LAURENS PRODUKT (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de derde maal gedurende de laatste jaren hebben de bejaarden van Nieuwland vandaag een dagtocht gemaakt. Dank zij vijfenvijftig winkeliers gingen ze in acht autobussen naar Brabant, waar ze onder meer een bezpek brachten aan Baarle-Nassau, Oos terhout en Zundert. De eerste maal waren er honderd deelnemers. Thans gingen er ongeveer driehonderdvijftig personen mee. Overigens heeft men op unieke wijze deze dagtochten, die gezien het groeiend aantal deelnemers klaarblijkelijk bij het publie in de smaak vallen, georganiseerd, want op vertoon van een kaart'volge plakt met Nieuwlandzegels, ter, waarde van slechts drie gulden, werd een deel nemerskaart verstrekt. Vanmorgen om half negen vertrok het gezelschap van eendags-toeristen onder grote belangstelling van de zijde van het publiek van „Vemax" aan de Mgr. Nolenslaan en,tegen acht uur vanavond ontvangt het muziekgezelschap. „Harpe Davids" de stoeg aan de rand van wijk Nieuwland,. waarna men het muziek voorp een mars door dit stadsgedeelte (Van een medewerker) SCHIEDAM De Hengelsportver eniging Schiedam en Omstreken is zaterdag druk in de weer geweest bij de organisatie vanhet." Hengelcöh- cours, dat was aangepast; in de 'feest- week 1965 van. de S. G. Be welddadig aandoende zpn vergrootte de vreugde bij de vele hengelaars,' waarvan 's morgens de ouderen en 's middags de jongeren, aan bod kwamen. .De eenden-en;zwanen begrepen .wei nig; van- dit alles en kwamen soms 'zo Het Westen én 'Nieuwland: Chr. Har moniever. „Harpe- Davids", rond-mare, Stadhuis: 21.30. Gemeenteraadsvergadering. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Somedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b;g.g, 115588; toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en .28037); Agentschap; J.'v: Gogh. Dr. Zamenhof- atraat 139, tel; 152400. Klachten bezorging: Agentschap ladr. zie boven) dag, van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D, 269280: Apotheek: Apotheek C. I. Jansen, owemmèi'darasisgei 41, tel. 264917. .Welk merk? Welk type? Welke prijs? Vraag de-volledige brochure van alle' wasautomaten van het Con sumenten Voorlichtingsbureau. Onderstaande bon invullen en opplakken op'briefkaart of in ge sloten enveloppe zenden aan: Consumenten voorlichtings bureau (C.V.B.) Postbus 207 Dordrecht. naam adres plaats (blokletters s.v.p.) dicht bij de waterkant, dat zij een hap ia het brood konden doen. Bepaald sneu was het voor de 13-jarigè Coen- raad Peter Steenbergen,die na een half uur vissen 's morgens al een karper van 57 cm. had gevangen, maar doorj zijn leeftijd mocht hij bij de senioren niet meedoen, zodat hij buiten de prijzen viel.-. Overigens ging het deze dag niet om de grootste vis, maar -wel' om de totaal- maat van' alle gevangen- vissen van ieder afzonderlijk. Er waren bij dé senioren 142 deelne mers/waarvan er 45 in de prijzen vielen, die bestonden uit waardebonnen. De heer G. Stok, Frans Halsplein '13a, kwam met zijn vier gevangen vissen op 102 'cm. (grootste: vis -was 34 ,cm) en kreeg de wisselbeker én een waardebon van 25, de' winnaar van vorig jaar, de heer J. Zonneveld, die de beker moest afstaand, kreeg een vaantje, als herinne- ring.' De'twééde-tot en met de- vijfde i prijzen gingen resp. naar: J. Wellen- dieck, J. den Hollander, H. Elzenwijk en D. v.d. Gaag. Deze prijzen, werden uitgereikt door de heren A. v. Breda en A. Stip. De; junioren .(tot 15 jaar) kwamen ook óm-grote getale od, want 's 'middags zaten 105 jongens met hun hengeltje aan de waterkant, óm te trachten het de senio ren te verbeteren. D. J. Offerman uit de Parkweg 182a, slaagde daarin, want zijn vissen hadden een totale lengte van 140 cm, .hoewel zijn grootste, slechts 15 cm was. Alle deelnemers werden, op een ijsje getrakteerd en Offerman kreeg tévens een waardebon van ƒ15. De heren W. C. Wit en A. Stip reikten vervolgens □rijzen uit aan: 2 Robby de Nijs, 3 D Hels, 4 P. Verhaal en 5. R. Ammerant. Drie waardebonnen liggen bij algeheel leider A. Stip -(adres: Johan. Wagenaar- straat 60) nog te wachten om afgehaald te worden. Ze, zijn bestemd voor de heren R. Oosterman, J. J. de Held en H. Hermsen, die niet wisten dat zij in de prijzen vielen. ROTTERDAM Op een. dak in de Zwarte Paardenstraat trof "de politie zondagmiddag een aangeschoten,- slapende man aan. Met een singel werd hij uit de dakgoot getakeld. Het blée kde negen tienjarige classificeerder A. W. J. B. uit de Zwarte Paardenstraat te zijn, die ter ontnuchtering naar het hoofdbureau van politie is gebracht. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na weer een week bedrijfsvoetbal achter dè.'rug.is, komt'er al duidelijk 'tekening in de strijd en komen de aanstaande kampioenen zich reeds aanmelden. In afd. A is dat Helios, dat met 14 punten uit 8 wedstrijden bovenaan staat en bij een overwinning op O '65. reeds vanavond (maandag), de kampioensvlag kan hijsen. - Enterprise heeft zich" in afd. B." van de derde naar .de eerste plaats opgewerkt..en zal binnenkort het voorbeeld van Helios wel volgen en zich, ook als kampioen aanmelden. In afdl- C. heerst meer spanning, hoewel Helios 2 hier dé beste papieren heeft -en ETBK en Waldo theoretisch nog een kans hebben. De .uitslagenvan vorige- week luiden: Total—G-PS 2—1, Hoek—Helios 1—3, NIVA— Helios-2; 1—10, NWW—GRS 0—5, Eurotax— ETBH 0—5, 065—Union 1—1,; GZV—KIT 4—1. Loendersloot—Veveo 41. Enterprisè— Ter .Braak. 3—1, SFERS—HAV -Bank .0—3. SCFËNKA 3—2, Coca ColaVëgla 0—4. Mafa Boys—Schrijver Boys 3—1,* GZV—Hoek 0—1,' Eurotax—GRS 0—9, Wal-do—NIVA 5—0, Standaard—v. d.. Moezel 4—1, Loendersloot— Enterprise 12. - De stand in afd. A -luidt: 'Helios 814. Enka 10—13, Hoek 10—13, GZV 10—13,'Total 9—12, Union 10—12, GPS 9—10, HAV Bank 10—9. O 65 10—8." SCF 10—8. Soheffèrs 10—3, PTT' 10— 1. Afd. B: Enterprise 8—15, Ter Braak 9—14, Sandvik 3—13. Standaard 813. Mafa Boys 7—8, Vegla 88, Loendersloot 9—7, V. d. Bor 7—6, v. d. Moezel 8-43, Veveo 84, Coca Cola 9—4. Schrijver Boys 90. Afd, C:- Helios 2 9—17, ETBH 10—16. Waldo 9—13. GRS. 98, NIVA 8—4, Eurotax 8-4, NWW 9—0. VLAARDINGEN Tijdens een pu pillen voetbaltoernooi, zaterdagmiddag op het terrein van de Zwaluwen gehou den, botste de zeventienjarige scholier P. J. R. uit Schiedam tegen een andere speler op. R. liep een flinke hersen schudding op en is door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam ge bracht. ROTTERDAM De 42-jarige Rotter damse electromonteur J. A. v. d. H. kreeg vanmorgen van de politierechter, mr. A. Heynsius, veertien dagen gevan genisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Op 15 december bolste hij tegen een invalidewagen, die de Strevensweg werd overgeouwd. De inzittende, een jonge man, viel uit het wagentje en de vrouw, die hem duwde brak een pols. De electromonteur had zich niet bekommerd om de twee en'was, na even; gestópt, te hebben, onmiddellijk doorgereden. „U nad natuurlijk'geen tijd om pools hoogte te nemen."- zei .mr.''Heyiisius sarcastisch tegen v.' d. H.. „Tedere auto mobilist heeft haast en de 'voetganger moet het bezuren." V. d. H. had een uiterst merkwaardig verweer:.,',Ik was zo opgelucht, dat er niets ernstig was dat ik'ben weggereden." Overigens kwam vast te staan, dat hij te veel aan- de linkerkant van de weg had gezeten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een geplunderde sigarettenautomaat aan de Provenierssin gel vonden politieagenten, vannacht bloed. Zij volgden het spoór. Dat leidde naar een logement in de omgeving en speciaal naar het bed van de 22-jarige montage-arbeider. Hij lag op bed met een bebloedde linkerhand. De man is meegenomen naar het bureau Oostervantjtraat. De tegenwaarde van Uw gespaarde K.E.S. zegels 1 staat op een geblokkeerde bankrekening m beheerd door een Commissie uit K.E.S. winkeliers. Via een speciaal aktiefonds en gekweekte rente etc; heeft de K.E.S.-zegelspaarster winst- A deling door middel van prijsvragen en andere 4 attrakties (minstens 5000 winnaressen per jaar). Alle financiën en boekhouding bovendien j permanent onder controle 4 van een neutraal accountantskantoor x dj5 Een K.E.S, winkelier geeft dus ook in het "zegelen" zijn klanten het béste. Publikatie Bureau Koltektleve .ZeselaWia K.E.S. n.v. j Pannekoekstr73a Rdam-1-Tsl.133401 SCHIEDAMIn verband met de verloving van- Prinses Beatrix met de'heer Claus vori Amsberg heeft het gemeentebe stuur de volgende gelukstele grammen. verzonden: „Aan Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Beatrix en de heer Clans von Amsberg. Gemeentebestuur en burgerij van Schiedam delen in de feest vreugde over Uw verloving en bieden eerbiedig hun oprechte gelukwensen aan. H. Roelfsema, Burgemeester. „Aan Hare Majesteit de Ko ningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Neder landen. „Gemeentebestuur en burgerij van Schiedam leven zeer mede met het verheugend gebeuren in het Oranjehuis en bieden Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke Hoogheid met demeeste eer bied hun hartelijke gelukwen- senmet deverlovingvan. de Kroonprinses met de heer Glaus von Amsberg aan, ■ixY.i H. Roelfsema.' - Burgemeestér." .In verband met de verloving van Prinses Beatrix zullen ten Stadhuize felicita tie-registers ter tekening 'gereed liggen van dinsdag, 29 juni' t.m. vrijdag,' 2 juli, iedere dag van 8.30 tot 17.30 uur. Het uur van aanvang van raadsvergaderingzal _vanavond in verband met de Stér-vlaggenr tochtworden verschoven van '20 uur naar 21.30 uur. VISSERIJGERICHT VïiAARDIXGEN VLAARDINGEN, 23 juni Vaneen onder broken fels kwam binnen de-VL 16 schipper Jac Jol wegens een defect aan het roer. Het schl pbesomde aan verse vis 4.900 gulden en voerde bovendien nog 12 kantjes maatjesha ring aan. Het.programma bood de gelegenheid, om naast bekende ook minder geboorde mannenkoorcomposities te beluisteren. Direct al aari het begin van de avond bleek, dat de „Eszlinger Liederkranz" onder leiding van Hichard Schwab een zeer beschaafde en vaak fraai genuan ceerde'koorklank produceert. In het be gin waren er wel "enkele kleine onzui verheden, .maar, naarmate het concert vorderde, werden, de'prestaties steeds be- ter.' De-dfctie'was bijz.onder duidelijk, ëii dé tenorén .óhderscheidden "zich doof helderheid. i Hét koor uit Esziingen zong eerst'een serie oude Duitse en Zwitserse werken. Treffend was hierbij „Sanctus" van Fr. Silcher,'dóór de sterke ^-dynamiek. Nadat „Orpheus" onder de stimuleren de leiding van Jos. Vranken drie beken de composities'had gezongen, met op vallende baritons en bassen in „O bone Jesu" en met een. prachtig pianissimo in „Dómine non sum dignus", was de beurt weer aan de „Eszlinger". In twee 'echte Liedêrtafel-werken en.' in een eigentijds stuk gaven zij staaltjes van voorbeel dige-koorzang ten beste. Alleen was de nogal rustige muziek (die overigens knappe, polyphone verwerkingen bevatte) van Fr...Kayssler, in de bewerking van R. Sehwarz, w- Inig in overeenstemming met de aangrijpende tekst van het „Ge bet unserer Zeit". Nadat de beide koren een serie ge liefde liederen (van Mozart, Beethoven, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bromfietscross om „De Bromprijs van Schiedam" zater dagmiddag op het parcours-bij het Sterrebos trok ook deze keer weer bijzonder veel belangstelling. Deze sportieve wedstrijd, zoals de directeur van de Schied. Gemeenschap 'het bij dé.uitreiking van de prijzen noemde, behoorde tot het programma van. de Feestweek 1965 en was ontegenzegge lijk een vau de meest geslaagde num mers van dit Schiedamse Zomerfesti val. -■ - Tijdens het voorbijrijden van de knallende bromfietsrijders laaide het enthousiasme van. de voor het meren deel' jeugdige toeschouwers 'langs de lijnen menigmaal'hoog op en de prettige stemming werd niet verstoord door wanoordelijke gedragingen: De. jonge lui lieten zich van hun beste, in casu "sportieve kant zien.' -• Na afloop was er- in het nabijgelegen café-resturant Paviljoen de- prijsuitrei-: king. De 'heer P. van den Boom; .direct teur van de SchiedamseGemeenschap, noemde in een korte toespraak deze wed strijd volkomen geslaagd.', Oók de deel name was boven verwachting geweest. Met drieëntwintig, deelnemers, was. .dit het grootste aantal, dat tot op heden aan een bromfietscross hier tér 'stede had deelgenomen.. Vervolgens bracht hij dank aan de po litic-autoriteiten en aan.,de EHBO, aan een rijwielhandel, die reeds meermalen zyn medéwerking had gegeven-en aan de Rennersclub „Schiedam", een van de meest perfecte clubs op zijn gebied, in Schiedam, "volgens de spreker, De S.G, directeur deed een beroep op de aanwezige bromfietsers om het vol gende jaar in nog grotere getale aan een eventuele bromfietscross 1966deel te nemen en overhandigde de prijzen aan de navolgende winnaars: le prijs. De .Grote Bromprijs van Schie dam. B. Asmus, 2e prijs J. van Engelen, 3e prijs A de Rooy, 4e prijs C. de With, 5e prijs A. Thierry. 6e prijs P.- Pinto, 7c prijs J. Cohen. 8e prijs P. Onink, 9e prijs M. Mackay, 10e prijs C. Droog, He prijs J. v.d. Heuvel, 12e prijs. H: Vooys, 13e prijs A. de Wit, 14e prijs L. den Ou den, 15e prijs J. Boogaarts. De Zomerfeestweèk 1965 van-de-Schie damse Gemeenschap sloot zaterdag met een openlucht-dansavond vóór het Podium in de. Plantage met muziek van het Beat-wikest „The Spitfires". (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Rita Reys zal zaterdag 9 oktober in. MaisonTivolï .optreden voor de Schiedamse Jazzsociëteit „Guil- laume". Dit deelde de. voorzitter, de héér Jacques Montfoort dezer dagen met glunderendgezichtmede. Hij had' haar dinsdagavond op het Favorieten Festi val in het Passage Theater ontmoet, waar' hij een toezegging van haar kant voor deze avond had gekregen. Overigens is de sociëteit thans „op zomerreces". De volgende twaalf weken zijn de deuren gesioten. De sluitings avond van het seizoen was zaterdag 19 juni. Voor de laatste maal speelden „The Down Town Jazzband" o.l.v. Roefie Hueting en „The Lightnings". Het nieu we seizoen wordt op 11 september .ge opend. Doch het werk-achter de schermen gaat 'tijdens de komende rustperiode gewoon door. Enkele bestuursleden treden af. Nieuwe bestuursleden zullen hun intree doen. Het wintesrprogramma moet wor den. voorbereid. Tevens zullen er enkele veranderingen in de zaal van Tivoli hun beslag krijgen, wat "hoofdzakelijk op en naast het podium merkbaar zal zijn. SCHIEDAM Gezien de grote deelname van muziekkorpsen en drumbands aan de op zaterdag 3 juli te houden Koningin Wllhel- mina Mars hebben de organisatoren extra- prijzen beschikbaar gesteld. Inschrijving, ook voor wandelgroepen en lndtvlduelen, is nog mogelijk aan de onder staande adressen: J. H. F. v. d. Bruggen. Vondellaan 52b, -M. Faasse. Groenelaan 50b, Ph. van Oordt,. Oldebanreveltstraat 79. In-, lichtingen telefoon .no„283309. Sohubert en Wolf) hadden vertolkt, werd het concert op hoog niveau besloten. Eerst zong „Orpfteus" op fijnzinnige wij ze „Petite pf ière" van Poulenc -en zeer expressief het ontroerende „Blazjen" Moesj" van Archaogelky' (bewerkt door Jos. Vranken). Tenslotte Tiet de .üsziin- ger Liederkranz" wel zijn beste prestatie horen: een drietal werken van bekende; hedendaagse" Duitse meesters,, met als' hoogtepunt het krachtig 'gezongen „Es mag sein" van Grajbner. Het concert werd omlijst met orgel spel van Jacq. P„ Bekkers:-het concerto. I van Béch-VTvaldi, en het „Grand Choeur alia. Haendel" van Alexandria Guilmant. - .'/f- .P. TTeènstra." 'TIÉEFT u ook :,pe1Zoti'erddmmier''l' gelezen? Ja, <dat mooie artxkeV^ over „onze Bas?" -Aldus begint; het artikel-'\flarde werkers in de sport" p 'n het jongste.nummer van het orgaan, van.de Christelijke Korfbalclub ODI.p Het toeval'wil, dat ook OD1 een -der-' gelijk artikel over Bas had willen'J schrijven, getuige het Vervolg- van het door Henk Verhey geschreveh- stükje:'i ,Het klinkt misschien niet erg over- tuigend, maar, de waarheid'is dat uv>-, vernuftige redaktie- juist heel enorm toevallig ..een dergelijk - artikel wilde sam-énstellen." We 'zijn. dus de ODI- redaktie een slag voor. geweest, die noch ODIj jnoch wij uiteraard zullen betreuren- Bas is op 'dit moment; aan zonnigé.(J) strand., van.,Rockanje,- dus' het zal hein koud laten-wat; er. nu over en van hem geschreven wordt. i j: QP leuke wijze vervólgt Henk Ver-- hey zijn toch niaargepubliceerde visie over Bas en haalt'daarbij vooral de koffieactie (waarover ook tcy schre ven) naar' voren. We zullen even een stukje meegaan met' het artikel van Henk Verhey en lezen dan: „Bas is een ODI-lid, dat behalve een formida bel schot ook een grote beminnelijk heid bezit, hij is bigamist eh schrikt er niet voor terug 'dit treurige feit open en bloot in een békend dagblad te publiceren. Behalve, zijn, ten stad huize ingeschreven huwelijk, heeft hij een verbintenis aangegaan met de c.k.c. ODI." TJ1ER moeten we even 'in .de rede vallen. Niet Bas, maar wij hebben' over-een-huwelijk metODL gesproken en Bas heeft dat pas. vernomen na lezing van ons artikel Het artikel vervolgt met :„ODl heeft 'in de tijd van Sleeuwenhóek een ongekende groei meegemaaktDoor chantage, omkoping en valse voorstelling van zaken, bracht de verbintenis ODI Sleeuwenhóek 60 nakomelingen voort." Vandaar dan ook, dat-de weekbrief van deze week meldt, dat Bas alleen al bij- het schooVtorfbal van enkele weken geleden 15 nieuwe leden liet inschrijven, t.w. 5 dames en 10"heren. Dat ..kwam voornamelijk door. Bas Sleeuwenhóek. TIE, weekindeling van de ODI-redak- teur 'Verhey wordt ah volgt, uit eengezet: „maandagavond: koffiedrin ken met de weekbladredaktie (za'n. zes bakkiés leut'peravond is heel normaal). Dinsdag: propaganda, d.w.z^' koffiedrinken met gegadigden voor het lidmaatschap. Woensdag: die avond besteedt hij -aan zijn gezin,-d.w.z." er- komen allerlei mensen om over. ODI' te praten en koffie te drinken.- Don- derdag: Kijken bij: het trainen en kof-.- f ie drinken met de karitinebéhéerder.' Oók wórden nieuwe leden op deze avond opgevangen. Vrijdag: klusjes-*; avond .(zoals kóffiedrihkewèri klehrig^ beidjes zoals SSS-actie en Sporthal?. 'acties)-"" j M -A' bvV -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1