voor NIEUW mm die het wint Ray oiiyergadering CMB iii Triangel goed bezocht Veel animo voor christ, Detailhandelsschool Drtikke afscheidsreceptie voor W.Noordhoek Maaswater 90% minder C. Boender over nieuwe c.a.o. Tweede toelatingstest nodig DeÜoUmïaninwT Helios kampioen bedrijfsvoetbal Bestelauto ramt Concert en taptoe bij slót KW»mars Bromfietser tegen boom: berij der overleden Halve eeuw bij Vegla pCinE»AMSE BEDRIJVEN ONDER de LOEF (19) SCHIEDAM Een bedrijf, dat heel nauw betrokken is bij de economie van de zeevaart, is ongetwijfeld de Tankercleaning N.V, „Tanker", schoonmaakbedrijf" en ontgassings-installaties, aan de Havenstraat 21., Het is voor zijn doel bijzonder gunstig gelegen aan de Nieuwe Maas en aan de mond van dé Wilhel- minahaven. Het ligt eigenlijk een beetje afgezonderd mét het gezicht naar de altijd bedrijvige rivier, waar dit unieke bedrijf grotendeels zijn cliënten vandaan haalt. Het bedrijf ligt toch niet zó eenzaam, of hemelsbreed grenst het aan dichtbevolkte woonwijken. Al den ken we hier in eerste instantie alleen al aan de flats van de Maasboulevard en de daarachter li'ggèride Schiedamse Zuidwijjc, om van het Stadhoudersiaan-kwartier en straks van Huize Francois Haverschmidt mèt zijn vele bewoners nog maar niet te spreken. iM Bejaarden Nieuwland maakten dagreisje VOORSCHRIFTEN PROCES -uit VnntJrms en morgen •••fin dagelijks Geslaagden Bijsturing - KUNST AL. mogen we misschien niet: altijd direct warm lopen voor de moder ne abstracte schilderkunst, die we trouwens moeten leren zien, kunnen de kleuren van een dergelijk non- figuratief schilderij ons dikwijls on middellijk toch wel „pakken". We moe ten proberen door de vertellingvan het kunstwerk heen te zien om te be seffen, dat het bij de beeldende kunstenaar altijd in.' de eerste plaats gaai om compositie, vormen-' en lij nenspelen vooral ook. om de kleur, die zijn eigen taal spreekt. PROCES BlL elke schoonheidsontroering heeft er een wonderlijk proces in ons binnenste plaats, waarbij we eigenlijk maar weinig stilstaan. Kunst is gevoel. Men moet haar derhalve niet rationa liseren. Net zo min als men dat met de religie moet doen. Wat men tegen woordig in godsdienstig verband ont mythologiseren noemt, kan men eer lijker 'en juister beter het ontluisteren van het heilige noemen. Hier waart de wolf in schaapsvacht rond. WAARNEMINGEN (Van een onzer verslaggevers) WW ..i - v Cleaning N.V. de bepaling, dat geen lid van het personeel jonger'mag zijn dan drieëntwintig jaar. (Van een medewerker) SCHIEDAM 'De derde Nieuwland- zegeltocht, aangeboden door 55 .winke liers. is een enorm succes" geworden. Om hall negen vertrokken 350 bejaarden in acht autobussen van de Mgr. Nolenslaan naar_ Klundert. In Restaurant „De Ros kam" werd koffie gedronken waarna de tocht ging over de schilderachtige omge ving van Brabant via stille binnenwegen. In Restaurant ,,De' Kanonnier" 'werd de lunch gebruikt en om drie uur stapte men uit op het' landgoed „Schaluinen", ,waar volop gelegenheid was van de bossen te genieten. Tot zes uur kreeg mén voldoende-tijd om van een wande ling 'te genieten df de omgeving te bekijken. Intussenstond in ,.De Séha- luinen" -de tafel' reeds gedekt. De winkeliersen het.'bestuur hebben mei deze tocht de' bejaarden een onver getelijke dag bezorgd. Hoe blij men was heeft, de heer J. Winter in een. korte speech uiteengezet. Hij besloot zijn' toe spraak met een geïmproviseerd gedicht je, dat de-nodige hilariteit Verwekte. De' minder valide ménsen werden de gëhele dag goed bijgestaan'- door 'enkele leden' .van'Het Rede Kruis,' aan .wie ook veel dank werd gebracht. De,"bejaarden wérden 's avonds opge wacht-door" het 'dhristelijk muziekkorps Harpe Davids, waardoor het slot een ware feesttocht door Nieuwland werd. flamenco* DE ramp bij. Verolme, ongeveer tien kilometer hier vandaan op. de Linker Maasoever, in een van 'de insteekhavens van de Botlek, waarbij zestien mensen het leven lieten en een groot deel van de glasruiten in de omgeving sneuvelden: lag nog vers in ons geheugen,, toen we dezer dagen bij de directie van Tankercleaning N.V. aanklopten óm enige inlich- i tingen' te krijgen over de bedrijfs veiligheid van dit' bedrijf, dat, letterlijk onder de Took van onze stad is gevestigd. tVe werden vriendelijk, ontvangen door de direkteur, de heer H. M. van Ommeren, die ons met volledige openheid van zijn kant te woord stond en ons volkomen wist gerust te stellen ten aanzien van eventuele gevaren voor, zijn personeel en voor de bewoners van de omliggende wij ken. Als ergens het stringente pro bleem der bedrijfsveiligheid op effi ciënte wijze wordt aangepakt, dan is «et hier. Dat dit, bij het publiek grotendeels onbekende, bedrijf een bijzonder nutti ge functie, vervult, blijkt, uit het feit, dat sedert de vestiging hier ter plaatse de vervuiling van het Maaswater, te Rotterdam .met niet minder dan 90 pet. is afgenomen.' Dergelijke schoonmaak- en ontgas- sin «bedrijven. aie thans overal te vin oen zijn,, vervullen in het huidige che- Miscn-technische wereldbestel derhalve een onmisbare rol. Nog onlangs h-adden de experts en C' -ekieuren van rederijen en dit sóórt tcoootimaakbedrij ven. in Londen uitvoe rige besprekingen over. explosies en.de mogelijke oorzaken ervan.. Het gevolg was, dat de'toch.al scherpe voorschriften voor het reinigen van tankers, zowel-in open zee, als aan de boeien op de rivier, hog meerwerden verzwaard en uitge breid. In Nederland gelden reeds dé meest rigoureuze. veiligheidsvoorschriften, .vandaar,, dat het reinigen van een tansem in' ons latid duurder is dan .elders: Het- is het gehele jaar bij Tanker (-leaning N.V. een'komèn en gaan van-al die tweehonderd, tankers tot honderd duizend ton,, duizend tanklichters en even zoveel tankauto's. Men spreekt, bij Tanker Cleaning N.V. eigenlijk niet van (classificeerders, omdat men een kern heeft van honderd man vast personeel en schoonmakers van vertrouwde onderaannemers. Men stelt sleed» een nauwkeurig onderzoek In naar de antecedenten van de tank.reinigers, tcrwi.il de samenstelling van eike ploeg op uiterst nauwlceurisre wijze geschiedt. 15 een voortdurende controle van de zijde der Arbeidsinspectie. Ten overvloede geldt bij Tanker r 'V-* Hoe geschiedt dit gehele ontgassings- en schoocmaakproces. nu? Welnu, .in korte trekken gaat'dit op de navolgende manier: Men wast-allereerst de tank uit, zoals men,dat .noemt, met een soort'tankwas- apparatuur. Met behulp van 'grote slangen, die op tuinspróeiers lijken, spuit' mén dan heet .water met een temperatuur van negentig graden Celsius-onder druk'van tien atmosferen in de tank. .Vervolgens zuigenventilatoren en windzeilen hét gas'uit de tank volgens het z.g. vacuum-systeem. Zo gauw ér geen gas meer is, verwijderen de tank- schóonmakers de laatste 'resten van de ruwe olie. Eerst dar, ontvangt, de tanker het zo T)E; „klanten" voor het tankschoon- maakbedrijf zijn de gróte oceaan stomers,' die hier schijnbaar* rustig op hun schoonmaakbeurt liggen te wachten. V belangrijke z.g. opén-vuur-certiïicaat, ëep bewijs, dat het schip veilig is. Meii dóet er, ongeveer 72 uur over om een-Tanker van 47Ó00 ton schoon te maken. Ta '"er Gleaning N.V. kunnen we niet alleen beschouwen'-als een van de' meest interessantste, maar ook als een van de nuttigste bedrijven langs de wa terkant;-Het laatste omdat zij een beiangbijke bijdrage,- levert -aan de leefbaar heid van het menselijk bestaan in het tóch réëds- overgeïndus'triali- seerde'Waterweggebied. f (Van een medewerker) j VLAARDINGEN De bovenzaal van gebouw Triangel yvaS gisteravond goed bezet met ieüên van de afdëlih- gen'. Schiedam, Vlaardingen en -Maas sluis van de Christelijke Bedrijfkbónd voor de Metaalnijverheid en Elektro technische Industrie (C.M.B.), die daar een rayonvérgadering hadden 'be legd. - vv Bo'ndsb'estuurder C. Boender" uit Rot terdam gaf daar op' duidelijke wij'za'eén nadere uiteenzetting-..óver-de niéuwe c.ao.Hn de metaalindustrie,;-Wel .werden nogwat vragen gesteld nahet - betoog van.de heer Bo.ender./maar.deze, wist.'hij allé, óp bevredigende, .'wijze te' .beant woorden. r 1, y'"' Overigens kon de heer Boender met een vrij gesust hart de vergadering tegemoet/Treden, want 'eerder dan ver wacht, hadden, werkgevers, en, werkne mers elkaar gevonden, zij het dat niet hlle wensen in vervulling, zijn gegaan. Spreker achtte het van groot belang, dat dec.a.oi's. in dé ^metaalindustrie voor meer dan drie jaren tot stand zijn gekomen. Gelijkebeloning voor gelijkwaardige arbeid is ookin de metaalindustrie een féit gewórden? -Zozullen in denieuwe c.alo.'s dé lonen en salarissen voor de vrouwelijke werknemers niet meer apart wórden vprrheld. De bedragen, zoals die in de ;tabellen voorkomen, "geldén zowel voor de mannen als de Vrouwen in de metaalbedrijven. Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Christelijke Detailh'andelsvaksciiool „Beneden- Maas" start in september haar tweede WOENSDAG 30 JUNI 1915 Koopmansbeurs, Schietver, „Schie dam", prijsuitreiking, 20. Musis Sacrum: Chr. Lyceum Ver. „Uni- ™sa'la"' dansavond, 20 .Terrein Rip:Kethel, Oranjever. „Wil- nelmma", kermis. - ®?fblad „DE ROTTERDAMMER", ?oi redactie Lange Kerkstraat 28 203954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. «a 18 uur alleen voor redactionele *»ngelegenheden 195885 en 28037). agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- )r.al i3!) tel' 152400. bezorging:. Agentschap (adr. n beven) dag. van 38.30-19.30 uur. efoegnjke telefoonnummers: Alarm 204686, alarm brandweer 269123. «iann G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Apotheek C, I. Jansen, öwammerdamsingel 41, tel, 264917. Vliegongeluk.Men meldt ons uit Har. denrijk. Gisteravond zagen de inwoners, en militairen, het vóór deze plaats zeld zame schouwspel 4an de opstijging eener vlïegriiaehinè. Deze was om 6 uur uit- Soësterbérg alhier gearriveerd. De in. zitlenden, twee officieren, meenden op het exercitie-terrein te landen, rnaar we. gens het groot aantal spelende kinderen aldaar, was men genoodzaakt meer naar den kant der zee uit té wijken. Daar kwam de machine in aanraking met ijzerdraad van een hek, waardoor een as brak.- Dé officieren bekwamen geen letsel. Na een paar uur wachten ver scheen ccn auto uit Soesterberg op liet terrein. - Een paar hedicningsmauscliap- pén stegen uit en brachten de noodige reparatiën aan. Om kwart voor 9 steeg het vliegtuig omhoog en was in enkele minuten hit lief-gezicht verdwenen. Gebrek aan arbeiders in Duitsland. Verscheidene fabrieken te Keulen zoe ken druk naar werkvolk, daar door hel oproepen der lichting 1916 de bedryven van veel werkvolk ontbloot zijn gewor den. cursusjaar met ten minste drie eerste en twee tweede klassen. Dit, is een gevolg van het grote aantal nieuwe leerlingen dat zich heeft gemeld. Op 24 juni hebben 55 jongens en meisjes toelatingsexamen gedaan..Tach tig procent kwam.uit gezinnen waar van, de hoofden in het bedrijfsleven werkzaam zijn. - j* Omdat de laatste dagen gebleken is dat .veel ouders 'zich. de aantrekkelijkheden van het christelijk detailhandelsönder- wijs eerst laat realiseren zal er dirjsdsg 24 augustus een .tweede toelatingstest worden gehouden. Leerlingen die enige jaren ulo- of middelbaar onderwijs heb ben genoten kunnen onder bepaalde voorwaarde zónder toelatingsexamen in de tweede klas worden geplaatst. Aanmeldingsformulieren en prospectus sen zijn alsnog verkrijgbaar bij de heren J. Ligthart, Liesveld 11, Vlaardingen, tel, 01898-3277 en J. M. den Draak. Veerplein 77, Vlaardingen, tel. 01898-3760. Tot en met 2 juli zijn nog dagelijks inlichtingen te verkrijgen in het'schoolgebouw, West- havenlcade 95, tel. 01898-2242. JJIER voltrekken zich de voor een buitenstaander toch wel indruk wekkende- werkzaamheden vant de „tanhcleaning",. Voor het eerste toelatingsexamen slaagden de meisjes: P. van den Berg( L. I., van Bracht, Tr. Figee, A. J. Krijgs man, L. M. van der Velden, A. Woens- drecht, A. Zevenbergen (allen Vlaai-din gen), G. P. Dekker (Naaldwijk),-; M. Koree (Maassluis) en W. H. Lengkeek (Schiedam) en de jongens: J. van Aken,. A. D. Boogaard. W. J. Both. Th. J. Braven- boer, J. C. J. van Breukelen, Ch. L. A. Dietvort, M. Hartman, A. B. J. Heyblom, J. J. Kooy, W. Langstraat, P. Lok, H.,J. v, d. Meer, F. Mooy. Ch. J. Roest, H. van Rossum, P. L. Timmers, A. J,. van Velzen, G. R. Visser, C. .Vogel, B. v. d. SCHIEDAM Door met 50 van 0 65 te winnen, is het eerste-team van-Helios kampioen geworden in de A-afdeling van de Algemene Bedrijfs-Competitie (ABC) die op maandag 10 mei van start', is gegaan. Helios heeft' zich1 vanaf -<fs Verste wedstrijd kandidaat gesteld voor dé. titel, want toen werd met 3—1 gewo.nnen van Union.; Nadien werden ondermeer overwinnin gen - behaald van 11—0 (HAV-Bank), 11—3 (GZV) en 16—O op de' PTT. ■Weliswaar werd met, 4—2.. van ENKA 'verlóren, maar de. overwinning van. 5— 0 op -O 65 zette deze week toch de kroon óp .het werk. De ruststand was al 30 voor Helios. De doelpunten, ;in.-deze wedstrijd ■wérden gescoord door Ro-ozen '.(2x), Wessel, Wigmans;en Eeeuwangh.' Na afloop.-werd in Schiedam-Zuid. op feestelij ke wij ze dit fraaie1 kampioen schap gevierd. ■Meermalen wordt de klacht geuit, dat een loonsverhoging- zo weinig zin heeft als het dagelijks leven steeds duurder wordt. Dé_heer Boender kon daarop meedelen, dat de .bonden de loonkosten, die voor de komende drie jaren overeen gekomen zijn, reële betekenis willen geven. Zij hebben daarom aangedrongen Op'invoering van een bijsturingsclausule waaraan de werkgevers gehoor hebben gegeven. - Dit houdt in, dat bij" een stijging van de* kosten; van levensonderhoud in een bepaald' "jaar. mét méér dan één .per cent, dé'Tonen en salarissen met maxi- mumT percent zullen kunnenworden verhoogd. - Het feit, dat in de metaalindustrie is afgesproken dat de 2 percent extra- uitkering. oyer 1965 zal worden, uitbetaald en dat met •ingang van 1966 de vakantie toeslag. 'met 2 percent zal worden ver hoogd, tvéfd" uiteraard met vreugde be groet... De .vermindering van het werknemers aandeel in, de premie voor d-è Ziektewet is eeh wijziging, die eveneens tot èeh verhoging- van- het inkomen 'zal leiden. Tot 'nog toe betaalden werkgevers en werknemers ieder de helft van de zieken geldpremie en per 1 juli a.s.' gaan; de werkgevers 75 pet en de werknemers 25. pet', van deze premie bétalen.. Met name- voer, de. handarbeiders en een deel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM "Na afloop van" de 21e Koningin Wil-helmina.Mars,. die op zater dag wordt gehóuden, zal de Harmonie Wilton-Fijenoord in samenwerking-met het Jachthoorn- en Tamboerkorps Brons- werk uit Amersfoort, het laatste gedeelte van het feestprogramma ter gelegenheid van deze wandeltocht in de Schiedamse Plantage te verzorgen. Dit zal bestaan uit een populair concert van Wilton-Feijen- oord, gevolgd door een demonstralie van het Jachthoomkorps, waarna beide korp sen een gezamenlijke taptoe zuilen uit voeren. De toegang tot dit feestprogramma is gratis. Voor dit muzikale evenement verwacht men grote publieke belangstel ling. temeer daar dit het eerste optreden is van de Harmonie Wiiton-Fijenoord met het Jachthoorn- en Tamboerkorps Bronswerk. Zoals bekend, hebben de beide bedrijven, Wilton-Fijenoord en Bronswerk dit jaar een fusie aangegaan. Op muzikaal terrein zal dit de eerste samenwerking worden. Voor,, de-mars zelf bestaat nu reeds grote belangstelling. Hoewel het in schrijf bureau nog op volle toeren draait, bereiktemen maandagavond reeds de eerste 2500 inschrijvingen. Ook zaterdag verwacht men op de startburéaux .in de •Plantage nog een grote stroom van aanmeldingen, die zich 'dan-kómen mei-' den. RIDDERKERKDe 65-jarige -Zwijn- drechtenaar Pieter Bezemer uit de Kerkstraat 8 is gisteravond als gevolg van een verkeersongeluk zwaar gewond geraakt en enige tijd later overleden. De man reed met zijn bromfiets in de bocht van de Rijksstraatweg te Rijsoord (gemeente Ridderkerk) tegen een boom. Hij liep vermoedelijk een schédel-basis- fractuur op. - van de ;beambten betekent dit een extra verhoging van het nettoloon. De vergadering, die zich kenmerkte door een prettige sfeer stond onder leiding van de heer J. Troost, voorzitter vani de afdeling Vlaardingen van de C.M.B. Hij dankte de heer Boender voor diens verhelderend betoog. SCHIEDAM De bestelauto'- van A.C.G: botste dinsdag óp' de Rötferdam- sedijk ter hoogte van het tramhuisje tegen een voor hem rijdende personen auto. bestuurd door mevrouw A.P.-W. uit Maassluis. Hij reed op de linkerrijbaan en had niet' voldoendeopgelet.De bestelauto raakte de .achterruit van de personenauto. Meyropw W. moest ter behandeling naar'de Dr. Nolet'stichting 'worden gebracht. Woude, H. Maat (allen Vlaardingen), R. O. Kapsenberg, J. v. d. Leer, L. Mennen, E. v, d. Most, J. 'J. v. Duiken, Joh. Oudenaarden, C. v.i d. Kaaden, A.' Louis (allen Schiedam), J. C. Gunnink (Zwijn- drecht), F. J. Kieboom, R. A. K. Mulder (Rotterdam), J. Braber, G. J.. Slotboom (Maassluis), E. van Malkenhorst (Naald wijk) en P. Nuis (Oudenhoorn). Afgewezen: zeven'kandidaten. mXi: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer IV. Noord- hoek, nam dezer dagen in restaurant ^.Europoort" afscheid van .de directie en zakenrelaties van de N.V. Ver- eetvigdé Glasfabrieken", waarbij hij vijftig jaar geleden als jongste be diende in dienst trad. In de loop der jaren is hij opgeklommen tot chef van de verkoopafdeling. De heer Noord- hoek is op 14 mei 1900 in Vlaardingen geboren.- Hij was op deze druk bezochte af scheidsreceptie vergezeld van zijn echt genote, zijn vijf kinderen en zijn aange trouwde kinderen. Het personeel wan de Vegla had 's morgens reeds afscheid T\E heer B. Vermeer, directeur van de N.V. Vereenigde Glasfabrieken, biedt de heer en mvrouw Noordhoek zijn gelukwensen aan; genomen van de heer Noordhoek, die werd toegesproken door de economisch directeur van het Vegla-concem, de heer B. Vermeer. Namens de directie ontving hij een enVelop met inhoud en van het personeel een fraai radiotoestel. In het restaurant .Europoort" werd de scheidende chef van de verkoopafdeling een afscheidsdiner aangeboden. Daarna was er op de receptie voor bekgnden en genodigden gelegenheid de heer Noordhoek toe Je spreken. Hij kreeg'veel geschenken en een groot aantal bloemstukken. Schiedam heeft tegenwoordig veel tentoonstellingen in het Stedelijk Museum en in de verschillende gale rieën. Een regelmatig bezoek dan. deze kunstzinnige evenementen kan het leven rijker inhoud geven. Het mag slechts 'te betreuren zijn, dat er zo weinig populaire, educatieve voorlich ting bestaat op basis van een kunst- filosofisch inzicht. Wij, die beroeps halve vaste bezoekers zijn bij deze ar tistieke trefpuntenworden steeds op nieuw geconfronteerd met het intense verlangen van vele mensen iets meer te, weten, te komen van' het wijsgerig inzichtten aanzien van de schoon heidsbeleving. Men gevoelt als het ware,-dat alleen -filosofisch denken leidt-tot een bewuster leven van het geen. de waarde van een kunstwerk bepaalt. Het moderne rationaliserend den ken, inhaerent aan onze hedendaagse techhisch-economische beschaving, kan van de esthetica nog wel enige ontdekkende waarheden opsteken, want deze leert dat de wortel van alle schoohheidsbevinding berust in de idealiteit van ons menselijk wezen. Ons esthetisch bewustzijn geeft aan natuur en wereld schoonheid door haar te idealiseren. Door ons gevoel, door de kunstenaar-in-ons. 'WOOR het verstand zijn alle dingen slechts een in de ruimte geschikte som van uiterlijke waarnemingen. Het gebergte, waarvan de aanblik ons in verrukking brengt, is dan slechts een vormsel van gesteenten dat ont staan is door een oprimpeling van de aardkorst. De bloeiende plant bestaat slechts uit een aantal functionerende organen en van koeien, die als witte droomgestalten in de avondlijke weide rondwaren langs het zwijgzaam ge boomte, waarin reeds de nacht nadert, weet het verstand, niet veel anders te zeggendat ze gespletenhoeuig her kauwende zoogdieren .zijn, die tot hët gewemeld dierentype behoren, aldus vvnstiilosoof Bierens de Haan. En zo kan ons verstand voortgaan tot in het oneindige. Doch ons gevoel vergeeste lijkt al deze dingen in de diepere werkelijkheid der verbeelding. SCHIEDAM De vijftienjarige H. J. de Boer reed dinsdag op haar bromfiets met een zestienjarige duo-passagier ach- lerop zo bard de hoek van de Boerhaave- laan-Van Hoffplein om, dat ze tegen een dame, de 51-jarige mevrouw A.PX.-S. botste, die daar rustig op een bankje zat te lezen. De dame kreeg een schaafwond aan het rechter- en een bloeduitstorting aan het linkerbeen, zodat de GG en GD haar ter behandeling naar het Gemeente ziekenhuis moest brengen. De bromfiets kwam terecht tegen een gereedschapswa- gen vati de Gemeentewerken, Het meisje werd opgesooord en in haar woning gevonden. Ze bleek ernstig gewond te; zijn aan het gezicht en aan haar linker hand. De GGD verhond haam tn haar woning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1