Sport? Harde werkers in de sport (3 K.W. - mars is ondenkbaar zonder Flip van Oordt Schietvereniging reikte kampioensprijzen uit ROTTERDAM aarcHiers aan 1820" T Gi gantisch bouwwerk mei '67 klaar In voetsporen van W. v. Nog meer activiteiten Nu,67 van elke 100 S'dammers Blindentehuizen gaan collecteren len bij Christ. L.T.S. van 12 m diep ^rltöÜcriUimmrr mê Brigadiertjes kregen oorkonden en bananen Bulldozer verloor ijzeren plaat -uit Honderden jongeren laten tuintje zien p£ rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 1 JULI 1965 OCHIEDAM Wanneer zater- dag de 21ste Koningin Wilhel- minamars zal u-orden gehouden, dan is het de Schiedammer Flip van Oordt, die daarvan- voor de zoveelste maal de grote organisa tor is. Nationaal heeft de K.W.- mars grote bekendheid gekregen en vanuit alle windstreken komen de groepen deelnemers dan weer naar onze stad. Zeventiende OUDSHOORN Wedstrijden Fandaae en morsen .cu dagelijks Weekindeling OCHIEDAM Nederlands groot- ste reparatiedök, 305 meter QTeVeil OD Watei' ("Van een onzer verslaggevers) lang en 49 meter breed, in aan bouw bij de Dok-, en Werf maat schappij WiltonFijeoord, is volgend jaar mei gereed. Het zal met twee andere dokken, één iu Frankrijk en. één in West-Duitsland, het grootste van Europa worden en het zal schepen tot 150.000 ton binnen zijn muren kunnen her bergen. Trekpalen KETHEL OFFICIERENTUEV ORANJEFEESTEN (Van een medewerker) SCHIEDAM Is wandelen wel een tak van sport? Deze vraag hebben we de leider van de tra ditionele K.W.-mars Ph. van Oordt gesteld, nadat een bepaalde lezing hierover niet vleiend was voor de wandelsport. Die lezing hield in, dat wandelen niets met sport te maken zou hebben. „Tenslotte kan iedereen wandelen en het vereist geen enkele krachtsinspanning of training". In de rijen van de tak ken van sport zou wandelen dus niet thuishoren, aldus een artikel, dat nog niet zo lang geleden ver scheen van de hand van een sport journalist in ons land. We hebben deze mening voor gelegd aan Flip van Oordt. die di rect met zijn mening klaar stond ■0m te zeggen dat dit natuurlijk puur onzin is. Iedere spier komt bij het wandelen in beweging. Wande len is een.sport, die inderdaad na genoeg iedereen kan beoefenen, maar toch een zekere training en vooral ook uithoudingsvermogen vereist. Bovendien blijven bij de wandelsport excessen achterwege en heerst er altijd een vrolijke stemming. De wandelsportveréni- gingen trachten verder hun leden meer mee te geven dan het wan delen op zichzelf, want ook het opvoedende heeft 'hierin, een grote taak. Natuurlijk streven ook andere sportverenigingen daarnaar maar een wandelsportvereniging krijgt daarin een bijzondere kans. (Van een medewerker) Het is de heer Ph. van Oordt, die als hopman van het Vendel Schie dam van de Oranje Garde dit wandelfestijn organiseert en die we daarom juist deze week in onze rubriek „Harde werkers in de sport*' willen bespreken. Op 19-jarige leeftijd kwam de nu 39- jarige Flip van Oordt bij de Oranje Garde te Schiedam. Direct na de bevrij ding in 1945 kwamen enkele oud-leden van de O. G. bij vader W. van Oordt om te vragen of de club weer ging draaien. Onder leiding van de toenmalige hopman A. Soeters (de heer W. van Oor'dt was van 1934 tot 1939 vendelcommandant) kwam de O. G. ook in Schiedam weer terug. De toelatingsleeftijd had 'Flip van Oordt nog niet bereikt en pa v. Oordt- was in deze zeer streng, ook voor zijn militaire dienstplicht en op 3 -januari 1949 werd Ph. van Oordt hopman.-dit op verzoek van de heer J. H.- F. v.d. Brugge, toen voorzitter. Flip van Oordt beoefende nog" meer i (Van onze verslaggever) SCHIEDAM Van de jaarlijkse kampioenswedstrijd van de Schietvere niging „Schiedam", die op 9 juni werd beëindigd, werd woensdagavond op een gewone clubavond in de Koopmans. beurs de prijsuitreiking gehouden. Er bestond uiteraard meer dan gewone belangstelling voor deze clubavond, die ditmaal een feestelijk karakter droeg. Nadat de voorzitter, de heer P, Drenth ten kort welkomstwoord had gesproken, maalde de beschermheer van de Schie damse schietvereniging de heer B. Wil ton de resultaten van de wedstrijd be kend en reikte hij met een geestig toe spraakje de prijzen uit De uitslag van de seizoenwedstrijd i 1965 luidde als volgt: Klasse I, No. 1. C. A. van der Linden, 43.6 pnt (klasse- en tevens verenigingsfeampioen), No. 2. P. Romijn, 43,2 pnt, No. 3. H. Ruseier 43 pnt. Klasse II, No. 1. D. van Loopik 41.8 pnt, (klasse-kampioen), No. 2. mej. M. Couvee 41,8 pnt, No. 3. K. J. van Har- tingsveidt 41,3 pnt Klasse III, No. 1. P. J. Drenth, 38,9 pnt. (klasse-kampioen), No. 2. H. Schoenmakers 38,7 pnt, No. 3. D. van Bokkem 37,7 pnt Het lid van de wijkraad van Overschie, de heer Timmermans was eveneens aan wezig. -Hij overhandigde een aantal speldjes aan de voorzitter met een toe spraakje waaruit bleek. -dat.-de Schiet vereniging „Schiedam- onlangs in Over schie op voortreffelijke wijze een wed strijd had georganiseerd. Ook dé chef van Gemeentelijke Sport zaken, de heer J. G. Bronneman gaf blijk van belangstelling voor de prijs uitreiking. mansbeurs de laatste wedstrijd verscho ten van de wedstrijden, die met de af delingen Rotterdam en Barendrecht van de Kon. Schietvereniging „De Vrijheid" gehouden zijn. Onmiddellijk na afloop van deze wedstrijd zullen de prijzen worden uitgereikt. De schietvereniging „Schiedam" heeft met een korps van twaalf man aan deze wedstrijd deelgenomen. Voor degenen, die niet aan deze wedstrijd deelnemen, zal er op deze avond voldoende gelegen heid bestaan om ook hun kaartjes te schieten, zodat niemand behoeft thuis te blijven. Wegens de vakanties zullen er geen clubavonden worden gehcnien op 21 juli, 28 juli, 4 augustus en 11 augustus. Daarna, op 18 augustus vangt het ge bruikelijke programma weer aan. Dat het bestuur van de schietvereni ging bijzonder actief is, blijkt onder meer uit het feit, dat het thans al weer de Kerstwedstrijd heeft geregeld, terwijl de plannen voor de gewestelijke wed strijd ook al weer op gang worden ge bracht takken van sport. Vóór 1940 was hij lid van de c.g.v. ODO, later heeft hij veel gezwommen, maar de Oranje Garde nam zoveel tijd voor hem in beslag, dat hij niet alles kon bijhouden. Later kwam hij ook in het landelijk commando van de O. G. en het voorzitterschap van de NCWB afd. Rotterdam wat tevens betekende een bestuursfunctie in de landelijke NCWB) kostte hem bergen van tijd. De O. G. bleef echter een jeugdvereni ging, waardoor v. Oordt ook al in de Schiedamse Jeugdraad een functie als vertegenwoordiger van de O. G. had. In 1961 kon hij eerst wat werk afstoten, omdat hij toen in het huwe lijk trad met mej. M. A, Gelderblom. In 1961 kon hij eerst wat werk afstoten, omdat hij toen in het huwelijk trad met mej. M. A. Gelderblom. Niet, dat mevr. v, Oordt-Gelderblom bezwaren maakte tegen het feit, dat haar man zich zo in het verenigingswerk had geworsteld, want zelf kwam zij ook voort uit de Christelijke sportbeweging. Voor Flip van Oordt wordt het zater dag de 17e maal, dat hij de deelnemers van de K.W.-mars ten stadhuize zal presenteren. In 1949 (dat was de 5e K.W.- mars) was hij assistent-marsleider bij de K.W.-mars, die toen in Rotterdam werd gehouden. Dat zou de laatste bondmars worden. De Bond besloot in 1950 geen mars meer te organiseren en Schiedam nam de K. W.-mars toen over. De belang stelling is ieder jaar stijgende. Vorig jaar namen 4928 wandelaars er aan deel en men streeft natuurlijk naar e«n record van minstens 5000. „Wanneer de voorbereidingen voor een volgende mars worden gemaakt? Och, in feite al meer dan een jaar van tevoren, want nu zijn reeds afspraken gemaakt voor 1966. Eerst komt het „denkwerk". Drie maanden na een mars is de afwikkeling achter de rug en dan ben ik het wel even beu." Aldus Flip van Oordt, die dan evenwel al weer moet gaan denken aan het jeugdwerk van de O, G., waarmee hij de organisatie van de marsen ook rond maakt. Behalve die medewerking is bij ook best te spreken over het samenspel tussen zijn O. G. en de gemeentelijke instanties, die hij voortreffelijk noemt. De K.W.-mars zou aan sfeer'verliezen, indien die medewerking ontbreken zou. De Schiedamse ingezetenen zouden nog meer mee kunnen werken door volop te vlaggen. GEBOUW "ATRIUM" KARHi. DOORMANSTR. 143 Ia de loop» van de avond hield de schietvereniging nog onderlinge schiet wedstrijden voor deelnemers in de A E- en C-klasse, .waarvoor enige medail les als prijzen waren beschikbaar ge steld. De avond kenmerkte zich door eengezellige, feestelijke sfeer en een ongedwongen samenzijn van leden en belangstellenden. Opvallend is de geleidelijke ver jonging, die de schietvereniging de laatste jaren heeft ondergaan. Oude veteranen' in het schieten en jonge le den vormen thans tezamen een hechte vriendschapsband. De animo voor deze soort vrijetijdsbesteding blijkt eer toe dan af te nemen. Het ontbreekt overigens de schietver eniging „Schiedam" niet aan activiteiten. Zo wordt op woensdag 7 juli in de Koop- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Honderdtwintig ver- keersbrigadiertjes,. die gedurende het afgelopen jaar bijzonder hun best hadden gedaan bij een achttal oversteekplaatsen, ontvingen woensdagmiddag in Musis Sa crum uit handen van hoofdinspecteur H. Wiilems van Beveren een oorkonde. Het I waren leerlingen, o.a. van- de Burg. v. Verveenschool in Kethel,' Prof. dr, Gun- mngschool, Joh. Calvijnschool, Alb. Mag- nusschool, Pr. Bernhardschool. Oranje hassauschool, St. Bernardusschool en St. Agnesschool. Het hoofd van de Oranje Nassauschool, de heer H. Siemons vertoonde enkele aardige films. Na afloop kregen de kinderen een aantal kleine geschenken mee naar huis, o.a. balpoints,. speldjes en ?"ver reclame-artikelen, van Schiedamse «drijven. Bovendien werden de kinde ren op bananen getracteerd. Terrein Rip; Kethel, Oranjever. „Wil- kolmma", kermis. "'"sis Sacrum: Chr. Lyceum ver., dans- I "vond, 20. Terrein Kip, v.m. Kethel: Oranjever. ..Kethel", kermis. Musis Sacrum: De Zonnebloem, feest avond, 19.45. Wijkcentrum Nleuwland; 4e klas L.T.S., avond, 19.30. .Galerie pimt vier: Opening tentoon stelling, 20.30. en Dagblad „DE ROTTERDAMMER", !?darnse redactie Lange Kerkstraat 28 «L 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. 18 uur alleenvoor redactionele ««gelegenheden 19ói?85 en 28037). Agenisehap: J. v, Gogh, Dr. Zamenhol- waat 139. tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (adr. e boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm lifaé 264666, alarm brandweer 269123. rm G.G. eb G.D. 269280. Apotheek: Apotheek C. I. Jansen, wanimerdamsingel 41, tel. 264917. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De spaarcijfers bij de Spaarbank Anno 1820 vertoonden in 1964 een aanmerkelijke stijging. Het inleggerstegoed steeg, de bijge schreven rente inbegrepen, met 4.932.379,61, d,w.z: met 11,15 pet. Ingelegd werd iri 1964 23.410.319,43 in 166.401 posten (in 1963 20.349.306,67 in 153:344 posten) en terugbetaald 19.930.349, 57 in 49.756 posten (in 1963 16.911,380,17 in 47.443 posten). Het aantal spaarders nam toe met 1.168 tot 54.617. Aange zien het'inwonertal van de gemeente Schiedam met slechts 588 steeg, kwam het aantal spaarbankboekjes in om loop per 100 ingezetenen van 65 op 67. ,De loonsverhogingen, die in het verslagjaar een aanzienlijke stijging van de loonkosten veroorzaakten heb ben noch de gewenste ontspanning op de arbeidsmarkt, noch een toeneming van de besparingen ten 'gevolge ge had. Wel hebben ze geleid tot een sterke vergroting van de consumptie. Om de invoer en de investeringen en daarmee het tekort op de betalingsbalans te beperken, vrerd door de overheid een politiek van strenge kredietrestrictie in gevoerd. Dat een en ander in een stijgin van de rente op de kapitaalmarkt resulteerde, behoeft geen betoog. Het hoogtepunt, nL 6 pet., werd in augustus bereikt, waarna in hoofdzaak door buitenlandse aankopen van Nederlandse obligaties, enige ont spanning intrad. De 5 3/4 pet. obligatieleningen ten glaste van de Nederlandse Gasunie en de gemeente Rotterdam, waarop in decem ber de inschrijving a pari openstond, werden dan ook overtekend. Van het bovenstaande ging vanzelf sprekend invloed uit op de besparingen. Door de verhoogde consumptie en mede door aankoop van obligaties door spaar ders namen de terugbetalingscijfcrs bij de spaarbanken toe. Het inlegoverschot bij de spaarbanken aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond daalde van 354 miljoen in 1963 tot 340 miljoen in 1964. Bij de Spaarbank Anno 1820 stegen in het verslagjaar de terugbetalingen met ruim 3 miljoen. Aangezien echter de inlagen met een iets groter bedrag toenamen, overtrof het inlegoverschot nog dat van het reeds zeer gunstige jaar 1963. Ter bevordering van het sparen werd aan 1.461 ouderparen, ter gelegenheid van de geboorte van een kind, hetzij een babyboekje met een eerste inleg van ƒ2.50 of een paplepel aangeboden. Van deze aanbieding maakten 449 ouderparen gebruik, van wie 387 de voorkeur aan de eerste inleg gaven. Het aantal verhuurde safeloketten steeg in 1964 met 31 tot 791. (Van een medewerker) SCHIEDAM De jaarlijkse inzameling voor de Christelijkeblindeniririchfingen staat weer voor de deur. Dè Stichting christelijke blindenhulp „De fakkels bij een" omvat de bekende blindeninrichtin- gen ..Bartimeus" te Zeist,, de.„Plantage werkinrichting" te Amsterdam en het blindentehuis „Sonneheerdt" te Ermelo. Tenslotte is er nog het tehuis „Dennen- hèul", een vakantieoord voor de blinden, dat zich op het terrein van „Sonneheerdt" bevindt in Wolpheze. Voor deze instellingen zal volgende week de jaarlijkse inzameling worden gehouden. Het plaatselijk comité doet een beroep op ieders offervaardigheid en hoopt tevens dat velen zich als collectant beschikbaar zullen stellen. Men kan zich daartoe melden bij de heer C. P. C. den Boer, Joh. de Wibtsingel 209. tel. 267575, op wiens gironummer 226937 eventuele giften kunnen worden gestort. SCHIEDAM De zesjarige J. C.. Mol uit de Puttershoeksestraat, stak woens dagmiddag plotseling vanachter een ge parkeerde auto de rijbaan vandeze straat over. Het kind werd aangereden door een bestelauto, bestuur door C. H. uit Rotterdam. De GG en GD bracht het slachtoffertje met een hersenschudding naar het Gemeenteziekenhuis. We hebben Flip van Oordt ook naar zijn weekindeling gevraagd. In het kort komt die hierop neer, dat in januari en februari twee avonden per week bezet is, in maart en april drie avonden, in mei, juni en juli vier avonden en daarna weer twee avonden, hoewel intussen de nodige administratie en besprekingen verzorgd moeten worden. Iedere vrijdagavond is er clubbijeenkomst van het vendel van de O.G. en 's zaterdags tweemaal per maand deelname aan een wandeltocht in het seizoen.- 's Zondags geen sport en geen O. G., want er moet -ook nog tfjd o<ver blijven voor zijn gezin. Zijn anderhalf jarig zoontje Wim weet al heel wat van de K.W.-mars af. En mocht U soms 'zaterdag op- liet Plantage-podium de stem van Flip van Oordt horen commanderen hoe de binr -gekomen groepen zich moeten opstellen, terwijl U v. Oordt met anderen ziet praten, denkt dan niet dat het spookt in Schiedam, want die stem komt via de bandrecorder en is dus tevoren vastgelegd. Dat is tenslot te ook een kwestie van organisatie.... Ï-JET bestuur van „Eudokia" is gemachtigd mee te werken aan het tot stand komen van een interkerkelijk ziekenhuis in het oostelijk deel der stad. Dit belangrijke be sluit viel in de ledenvergadering der Ver* cniging Ziekenhuis „Eudokia". Reeds jaren, lang werkt men in „Eudokia" aan plannen ont tot de bouwvan een geheel nieuw ziekenhuis te komen. Daarbij was liet oog gericht op vestiging in het oosten van Rotterdam. Het huidige ziekenhuiscomples zal dan verder worden ontwikkeld tot een modern reactiveringsziekenhuis. De nieuwe vleugel die vorig jaar in gebruik werd ge nomen was een eerste stap in het kader van dit streven. Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 1963 voerde het bestuur bespre kingen, die ten doel hadden de mogelijk heden te onderzoeken van een interkerke- lijke samenwerking voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het besluit der ver gadering maakt de weg vrij tot verdere planning dus mogelijk. Tevens effent het de weg voor het realiseren der plannen mei betrekking tot het reactiveringsziekenhuis aan de Bergweg. Uit vorige berichten over dit project zal men zich herinneren zijn bij de besprekingen betrokken behalve dus Eudokia" de diaconie der Hervormde Gemeente (als eigenaresse van „Bethesda"). de kerkeraden der Geref. Kerk Rotter- dam-0., Clir. Gerëf. Kerk, Baptisten, gemeente, Evaugeliseh-Luthérse Gemeente, Doopsgezinde'Gemeente "en Remonstrants- Geref. Gemeente. Gedacht wordt aan een ziekenhuis van 700 a 800 bedden, dat dan ook in de plaats zal komen van liet huidige „Bethesda" aan de.Óostmaaslaan. De kosten van het project werden geschat op ongeveer 40 miljoen- Een voorlopige verdeling van de bedden was als volgt, zoals eerder ge meld: 450 voor zieken, 100 voor geriatrische afdeling, reactivering e.d„' 150 chronische zieken, 50 over 23 kamers verdeeld voor echtparen. TYE rechtbank heeft de 22-jarige: melkboer 3.' S.uit Capelle a.d. Ussel van morgen veroordeeld tot twee maanden ge- vangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Op. 28 februari botste hij met zijn bestelwagen op de Kerkweg in Lekketkerk tegen een geparkeerde tank wagen. Twee meisjes verlóren hierbij hst leven. De eis luidde drie maanden en ont zegging voor. vier jaar. De 62-jarige Rotter damse koopman J. F. v. d. P. is vanmorgen wegens oplichting veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Hjj had de direc trice van een Amsterdamse firma voorge spiegeld, dat hjj goedkoop stalen rijplaten kon kopen; zij financierde de aankoop, maar er werd slechts een gering gedeelte van de beloofde partij geleverd. Tegen v. d. P. was zeven maanden geëist. Dé rechtbank veroordeelde de 39-jarige Ouddorpse chauf feur bij de RTM, A. v. d. M„ die geld van week:- en maandabonnementen niet had af gedragen, tot zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Dit is een maand minder dan de eis. Twee Hagenaars, de 38-jarige J. C. M. v. d, B. en de 44-jange C. H. v. N„ werden vanmorgen veroordeeld tot respl een jaar en vier maanden en acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Zij hadden op grote schaal oplichting gepleegd door in het hele land met huisvrouwen contracten af te sluiten óm de glazen té wassen, zonder echter hun verplichtingen na te komen. De éis was tegen v. d. B. een jaar en negen maanden. V. N.-werd conform veroordeeld. SCHIEDAM Geslaagd aan de Christelij ke Technische School (voor zover niet anders vermeld wonen de geslaagden te Schiedam). Metaalbewerken: P Benning. Th Bezemer, A Boer, B van den Broek, W Broekhuizen, E M Bijl, F C A van Dun (Rotterdam), J B van den Dun gen (Vlaardingen). G den Dunnen, J van Eyk, H Jvan Haren (Vlaard.), G B D Hekkema; D Kars, J van Konijnenberg, P L van der Kraan, J A Krabbendam. F Krijgsman (Vlaard.), H van Leeuwen, P J Louwerens (Vlaard.). B van de Meeberg, W Meeder. C A G Meerman (Vlaard.), J Th Möhring, H J Mooy (Vlaard.), B van Oord (Rotterdam), J Oosterman (Vlaard.). K van Pelt, A Planken (Vlaard.), P van der Pol, A Poetma (Vlaard.), J Ros. E R Schlundt Bodien (Vlaard.), T Scholten R'dam), P Smit (Vlaard.), I J Sorber, G Struijs (Vlaard.). M van Veen. A H Verboon. (Vlaard.), N" J Verkerk, CM Vogelaar (Vlaard.), P J Warmerdam, J H van der Wateren. F van der Windt (Vlaard.). P van Wijk, J Zeelenberg. J J de Witte (Vlaard.).' Afgewezen: negen kandidaten. Timmeren: T van Aaken, J Baks, P C van Bochove. A B reu gem, F Bijl, A P Crusiiix (R'dam), J D van Driel (Maasland), A Grobbe. P D Hofman (Vlaard.), H den Hond. P C Riebom (R'dam), E J Schipper (Vlaard), A F Seip, P J Stadhouders (R'dam)., J A Verbeek, F J Wempe (Maassluis), J Winkel, F J Zwarts. Afgewezen: een'kandidaat. Autoherstellen: P van Berk. J Boer, B J Cats (Maassluis), M H van Doesburg, H J Edelenbos (Maassluis), M Haddeman (Vlaard.), A P Korpershoek (Maasland), J H Kroonen, M A Libregts (Vlaard.), C H O Lissenberg (Vlaard.), W Poot (Vlaard.), P Vreugdenhil (Maassluis). Afgewezen: twee kandidaten. Elektrotechniek: E H Bak (R'dam); W Hel (Vlaard.), G Blonk (Vlaard.), Fh Brand, W C de Bruin (R'dam), A Brussaard, J R Bruyn, J Dekker (Maassluis), J van Does burg, Sj P Fennema, T S van Gastel (Maassluis). H Gubbels (R'dam), Ph G de Haan. H W Hoogendam, B W Jonkman (Vlaard.), E R Klerk (R'dam). P Lissenberg. J G van Noordennen, J L Noordhoek (Vlaard.), J C Renzen (Maassluis), D C Toussaint (R'dam). L Verkade (Maasland). M Verkade (Maasland), A C Vogelaar (Vlaard.), J j Weeda Zevenhuyzen (Vlaard.). Afgewezen: geen. (Vlaard;), P W SCHIEDAM Een bulldozer, bestuurd door L. V. uit Rotterdam, trok woensdag op de Oudedijk, ter hoogte van het woonwagenkamp, twee ijzeren platen, van vijf meter bij tachtig centimeter, aan lange ijzeren kettingen voort. Op een gegeven ogenblik kwam een van de platen terecht tegen een zich op de grond bevindende plaat die daardoor kantelde en op de voet van de 43-jarige P. van den Heuvel uit Gouda terecht kwam. De GGD heeft de man met een gekneusde voet ter behandeling naar de Dr. Nolct- stichting gebracht. ROTTERDAM Een zestigjarige hoofdvertegenwoordiger uit Rotterdam heeft aan de politie verteld dat hij óp de Bosdreef een aanrijding had gekregen met een hert. Het dier verdween, de auto werd beschadigd. Het heri was ontsnapt uit het hertenkamp. De rechtbank veroordeelde de 22-jarige koopman H. J P. (zonder woonplaats) voor het plegen van een serie inbraken tot drie jaar gevangenisstraf. Dc officier had terugvenvijzing naar de rechter-commissaris voor een psychiatrisch rapport gevraagd of, als dc rechtbank dit niet nodig vond, drie jaar. Conform, de-eis word zijn maat, de 31- jarige Rotterdamse stoffeerder H. J. P. tot acht maanden met aftrek veroordeeld. Hem was heling ten laste, gelegd. Eveneens con form de eis veroordeelde de rechtbank de 37- jarige Rotterdamse 'kok' J. F. B. tot acht maanden gevangenisstraf. Hij stond terecht, omdat hjj in - drie gevallen kofferschrijf machines had losgepraat met het verhaal, dat hjj kok was in het Parkhotel en ze nodig had om menukaarten té schrijven. Wegens heling werd de 61-jarige Rotter damse bioscoopportier C. A. P. v. d. B. veroordeeld tot 100 of 25 dagen. i aan- i In 1962 begon men met de uit voering van dit gigantische bouw werk, dat een investering van 50 miljoen vergde. Allereerst baggerde waterhoogte (5,5 meter) weg De gehele bouwput droog maken was namelijk niet mogelijk, daar een gemeentelijke veror dening dit verbiedt. Daardoor was hei nodig, dat de heistellingen, die ongeveer 2600 palen de grond in moesten drijven, dit deden, drijvend op ongeveer 12 meter diep water. men een bouwput tot onder 5 meter a.p. en heide men een damwand rond deze pnt. Het water in de bouwput werd daarna op gelijke hoogte met het water rondom ge bracht, waarna nien tot een diepte van 17 tot 21,5 meter baggerde. Op de intussen bereikte kleilaag stortte men toen drie meter zand en vervolgens pompte men de toegestane hoeveelheid WkQBBtBSSIBJff DONDERDAG 1 JULI 1915 Humane kogels". Een ingenieur te Pittsburg heef! patent aangevraagd op een nieuw soort geweerkogels. Deze zul len voorzien zijn van een reservoir, dal dësinfecteerende en verdoovendé stoffen bevat Op deze manier zal geen wond koorts meer op het slagveld behoeven voor te komen. En het treffen zal geen pijn meer doen; het zal even pgnloos geschieden als de moderne tandarts een kies trekt. Inbraak bij minister Treub. Men meldt ons uit Den Haag: Hedennacht is inge broken in de woning van den Minister van Financiën, Mr. Treub, Sehevening- ■chcweg 22. AL het zilver, een belang rijke waarde vertegenwoordigende, is ge stolen. DEZE palen fungeren als trekpalen, zodat het dok in leeggepompte toe stand voor het leegpompen somen drie installaties met een capaciteit van 25.000 m3 per uur beschikbaar niet naar boven word gedrukt. Een deel van de opwaarts druk wordt doore die palen namelijk „opgevangen". Het dok is als een schip, dat in het grondwater naar boven wil drijven. Bij een gevuld dok. komt een deel van de constructie op de palen te rusten. Na het heien stortten de uitvoerende maatschappijen, de B.A.T.O. en de Hol landse Beton Maatschappij 55.000 m3 onderwater-beton. Na het droogpompen kwam daar overheen een drie meter dikke vloer van gewapend beton te lig gen. TTET architectenbureau ir. F. C. de Weger ontwierp reeds, in 1960 een eerste plan voor het dok. In iets ge wijzigde vorm is dit plan thans In uit voering. Volgend jaar mei kan het eerste schip in het dok, dal een grotere oppervlakte beeft dan het Fejjenoordstadion. SCHIEDAM Ruim 580 jongens en meisjes van de Schiedamse schooltuinen achter het Slachthuis aan de Vlaardinger- dijk ontvangen zaterdagmorgen van kwart over negen tot elf uur belangstel lenden. om hun het resultaat van drie maanden hard werken te laten zien. De tuintjes liggen er keurig bij. De scholieren zijn er terecht trots op. Tevens kan men de wildeplantentuin bezichtigen, die door de beer Van der Gaag wordt verzorgd. T/AND.4AG beginnen de Oranjefeesten in Kethel. Wat er precies te doen is, weten ive nog niet. We zullen er eens gaan kijken. De oranje-affiches, die hier en daar in de stad hangen, maken melding van een kermis op Jiet land van Rip" en tot slot zaterdag avond vuurwerk. Er is een tijd geweest, nog niet zo heel lang geleden (want pas in de oorlogsjaren tussen '40 en '45 werd deze plattelandsgemeente van hoofdzakelijk veehouders opgeslokt door Schiedam), dat Kethel een zelfstandige gemeente was met een bijzonder landelijk karak ter. Veel meer dan bijv. het naburige Overschie, dat veel woonforensen had. Het was voor de tweede wereldoorlog zó, dat zo gauw men de Damlaan was afgelopen, men reeds onmiddellijk het gevoel had in een ander woonklimaat beland te zijn. Eigenlijk had de Dam laan zelf reeds iets landelijks. Aan de ene kant lagen de sportterreinen van fiermes-DVS, daarachter de Konijnen- buurt", vervolgens de laan van „Offer mans" met aan het einde, wat men toen noemde een statig herenhuisen dan volgden reeds de weilanden met Lakenvelders, schapen en paarden. Aan de andere kant lagen hoge huizen, naast kleine arbeidershuisjes, knusse hofjes, smerige koestallen, rommelige erven en een grote bloemkwekerij. Daarachter lag de Officierentutneen hoofdstuk op zich zelf in de historie van oud-Schiedam. Het was een dool hofachtige tuin vol hoog geboomte,'r romantische laantjes met prielen en stenen tuinhuisjes en in het midden een groot plein met een indrukwek- kend gebouw in Biedermeierstijl, waar melodramatische toneelstukken in het genre van Burnet's Kleine Lord toer den opgevoerd. Men hield er ook cabaret- en variétévoorstellingen en sommige oudere Schiedammers zullen zich misschien nog wel herinneren de kolossale muizenStad, die er eens tot vermaak van de jeugd in een der grote - zalen was opgebouwd,. EJET was een soort schilderachtig Venetië-in-miniatuur, waar muizen de klokken van de kerktorens luidden of zich door middel van schepraderen in kleine bootjes in echte grachtjes voortbewogen. Eenmaal in het "jaar weM ér, pp het plein egry kermis met l koekkappen, touwtrekken enz. gehou den met tot slot. een daverendvuur werk. Onnodig- 'te zeggen, dat deze „Officierentutn" (nl. van de officieren" van de toenmalige schutterij) alleen voor,het gegoedepubliek was. T j De rest, het „volk", mocht zich aan dit alles vergapen op de aangrenzende Vlaardingerdtjk, want vijftig jaar ge- leden hadden we nog een vergaande maatschappelijke ongelijkheid: Had men de Damlaan tot het eind - afgewandeld, dan had men rechts de•-> Oude Dijk beplant met scheefgewaaide knotwilgen en met vele boerderijen. Even over de spoorlijn naar Delft lag-', de kapitale boerderij .^Torenvliet' en" daartegenover de buurtschap „Welte vreden". De Oude Dijk leidde naar - Overschie. De hervormde boeren die hier woonden, gingen 's zondags in de tilbury óf in Kethel öf in Overschie - ter kerke. Sloeg men linksaf, dan kwam men eerst langs een lieflijk-gelegen villa met enige tennisbanen erachter, waar- - na men voor het altijd open hek van de laan van Spieringshoek kwam te staan. Vervolgens kwam men rechtsaf langs een stijgende weg, een rijtje aar-: dige middenstandshuizen passerend, aan de spoorlijn naar Kethel, bij welke gevaarlijke overweg by mistig weer nog wel eens voertuigen en mensen onder de trein kwamen. Over de spoorlijn daalde men naar het ongerepte polderland af. Dit was de Schiedamse weg, met een vieze sloot erlangs, doch daarachter aardige huisjes en mooie boerderijen. £)OCH alvorens men de spoorlijn over was, kon men even aanleggen in café „Sport", op de hoek van de laan van Spieringshoek, zo'n echte ouder wetse „theetuin", met wippen en schommels onder schaduwrijk geboom te, waar de kippen tussen de benen van de gasten door- liepen. Verderop aan de Poldervaart, bij de Blauwe Brug, lag weer zo'n gemoedelijke „thee-,-: tuin", waar men ook een roeiboot kon huren. Er hing een uithangbord, waarop het navolgende opschrift stond vermeld: - „Wie vermoeid is van het gaan, rust. wat in de Halve Maan". Al deze herinneringen uit lang ver- vlogen jaren schoten ons te binnen, toen we hoorden van de Oranjefeesten in v.m. Kethel, waarvan het hoogte punt altijd was een lange optocht van fraai-versierde boerenrijtuigen met feestelijk-uitgedoste boeren en boerin nen erop, een cavalcade van .vele trap pelende paarden, een folkloristische stoet vol kleur en gratie, die bij elk Oranjefeest, jaar in jaar uit, wmuit het dorp een grote rijtoer maakte door het Schiedam van weleer, toegejuicht' door de talrijke toeschouwers; die zich langs de weg hadden opgesteld omt maar niets van dit jaarlijkse schouw spel te missen. Dit alles is thans voorbij. Misschien. zullen sommige oudere stadgenoten zich nog vaag deze landelijke optocht herinneren, wellicht met een tikkeltje weemoed, dat dit alles onherroepelijk' heeft afgedaan, zoals zoveel uit het:, v verleden. Er zijn bijna geen paarden, dus ook geen rijtuigen en geen boeren meer. Het zijn allemaal doodgewone stads-, mensen met auto's oeicorden. Het rod der geschiedenis draait nu eenmaal- verder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1