Segmenten Beneluxtuimel komen dit najaar klaar Amjerfönds geeftf2000 voor gröepshuisiV.JP.-K-- Aantal dronken rijdërs stijgt nog steeds AGENDA Griek niet naar Piraeus BOTTERDAM Fa. Ph. LOK en ZONEN VERF VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcenfrum" 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" VLMRDINGElT Spectaculair project verandert beeld Watervoorziening z°iJdl eist velerlei maatregelen Vlaggen uit Naam: „Het Raadhuis" In 248 gevallen celstraf Gewonden in het verkeer W. v. d. Meeberg 1000 km. liep Zeeman (in olie) stal uit winkel en sloeg vrouw Routes van K.W. -mars Garage Van Dalen N.V. Alie Studieboeken AART PONTIER Auto greep man die uit RET-bus stapte Geslaagden uit- VAKANTIE f PROGNOSE KAMPEN O bom (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Er wordt iets groots verricht in de omgeving van de Vijf sluizen- Waar eens de oude boerderij van die naam lag, slechts weinige jaren terug nog een padvindersclubhuis, hopen zich thans de zandmassa's toren- hoog op. De zandbergen schuiven - steeds meer m de richting van de SÜinSSgw'S""11"'"' volkstuintj es, waarvan-een groot deel wel zal moeten verdwijnen. Het mooie woonhuis onderaan de dijk;: vlak naast de Poldervaart, is reeds gesloopt- Weg zijn de kassen en de tuin en wég zijn dei roman-, tische kronkellaantjes in deze ge heel veranderde omgeving. Onze tijd vraagt nu eenmaal niet naar romantiek, doch naar in dustrieën om de miljoenen monden te voeden en .naar doeltreffende verkeerswegen,'zonder welke geen handelen industrie kunnen gedijen. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het totale aantal strafzaken, dat de politierechter behandelde in de eerste helft van 1965 bedraagt 1547, dit is 155 minder dan in de overeenkomstige periode van 1964, Vandaan. en morgen... en dagelijks, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Spoorwegrecherche bracht donderdag de 31-jarige Griekse machinist A. H. naar het politiebureau. Hij was afgemonsterd van een Grieks schip dat op de werf van Wiiton-Fijenoord lag. De man was op het station, van Tilburg aangehouden omdat hij de ambtenaren een on geldig rijbiijet had getoond. Hij was op het Centraal Station in Rotterdam op de trein gestapt met bestemming de Griekse havenstad Piraeus. De Griek bleek het biljet op 30 juni van een caféhouder in Schiedam te hebben gekocht voor 130 gulden. De normale prijs was 160 gulden. Deze caféhouder had het bewijs van een andere Griek in ontvangst genomen, omdat deze zijn rekening niet had kunnen betalen. Deze Griek had op 13 juni het büjet, dat twee maanden geldig was, bij een reisbureau ingewisseld tegen terug betaling van de reissom. Met een bijna onleesbaar klein datumstempeltje had men op het reisbureau het biljet met „Ongeldig" gemerkt, betgeen de café-houder niet had gezien. Deze heeft de Griek volkomen schadeloos gesteld. BEHANG KUNSTSCHtLDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN Groothandel in papier- en textielafvallen. Non-Ferro metalen en ijzer. Eigen archiefvemietiging. Lev. van poetslappen, 4ae Industriestr. 12—14 - Tel. 4595 - Vlaardingen Burgemeester en Wethou ders der Gemeente Schie dam brengen, ter uitvoe ring van het bepaalde In Artikel 8 van de Verorde- ning betreffende de Bur gerlijke Stand te Schie dam, ter openbare kennis, dat vanaf 1 juli 1965 het bureau van de Burgerlijke Stand voortaan geopend is: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Vanaf genoemde datum zal op zaterdagen het bu reau van de Burgerlijke Stand voortaan gesloten zün. Schiedam, 30 juni 1965. Burgemeester en Wet houders voornoemd; De Burgemeester, H. ROELFSEMA. De Secretaris, M. J. BLOK. ,.v H.B.S. Gymnasium Kweekschool 'K VOUW MIJN HANDJES KonSm. Ul'd d°0r J" W" J" B- KANTOORMEUBELEN Tf/S zijn zo langzamerhand midden in rr de vakantietijd beland. De langste dag is reeds een tiental dagen voorbij. We zij" ^us afweer aart het korten. Overigens geen nood. Er wordt altijd i beweerd, dat het mooiste weer na de 21e juni komtwat we evenwel niet op wetenschappelijke gronden kunnen be wijzen. We zullen het ditmaal niet hebben over de individuele reislust, die noch tans een dermate enorme omvang heeft aangenomen, dat we gerust van een moderne volksverhuizing kunnen spre ken. Want wie blijft tegenwoordig nog thuis? Als men „in" wit zijn, dan moet men .uit'-gaan. Hoe verder men reist, des te meer men „in" is, een wonderlijke en onbegrijpelijke paradox, maar het is nu eenmaal zo. Werd men tot voor kort minstens voor een crypto-commu- nist gehouden of een ander soort zon derling, als men achter het IJzeren Gordijn durf de gluren, men is thans „in" als; men naar een van de landen van Oost-Europa trekt. Het fel-omstre den Gordijn gaatgrote toeristische gaten vertonen; vanwege de begeerde deviezen der kapitalistische wester llïtQ67l, ffNZÈ prognose is, dat dezelfde mas- sale toeristische trek', die totnogtoe i naar de Costa Brava en het Garda- I meer plaats vond, in de naaste toe- I komst zal gericht.- zijn op de andere I helft van het Europese „schiereiland" I met als nieuwste uitschieter, Bulgarije, het rode droomeiland van geurige rozen en dito; tabak. I Doch; onze Schie'damse kindertjes zoeken het voorlopig nog maar I dichter bij huis. De ene groep, laten 1 we ze de S.G.-püpillen noemen, gaat 1 naar het Brabantse lustoord „De Wa- f rande", bij Oosterhout. 'leder Schie- I dams kind, dat de,lagere school verlaat, kent het Het is namelijk gelegen vlak I bij „Het Sch'oolbuiterihuis", waar elk I jaar de hoogste klassen van' de Schie- I damse scholen een week verblijven. i De Warande omvat naast een modern openluchtbad,,een grote roei- en kano- vijver en een kinderspeeltuin met tai- i rijke attracties. In een bijna nog onge- rept gebied van tientallen hectaren groot bos- en duingebied kunnen de kinderen drie dagen lang naaf hartelust spelen en ravotten. ALLE kinderen vanaf de tweede klas kunnen deelnemen. Men houdt deze Brabantse tochten in twee perio den, hl.' ïn de derde week van, juli, op maandag 19 juli, woensdag 21 juli, en vrijdag 23 juli en in de vierde week van juli op maandag 26 mli, woensdag 28 juli en vrijdag 30 juli. Voor slechts twaalf en een halve gulden gaat elk kind drie volle dagen naar de Bra bantse Warande, Een andere groep Schiedamse kin- j deren, nl. die van de leden van de verenigbig ,,Hei Singelkwartier", ver- 'j trekt zaterdag 10 juli om 1 uur nana/ de Daltonflat naar het 16e weekkamp van ie vereniging, dat ditmaal 'wordt gehouden in het kampeercentrum De Lichthoek", Parklaan 9te. Soest. Er gaan 120 kinderen mee, verleden jaar mar Voorthuizen waren er 129. jeug dige deelnemers. Toch is in de loop der jaren het aantal kinderen, dat aan dezew'eek- kampen deelnam, .sterk' toegenomen. Men begon in het eerste jaar, toen nog een min of meer .gewaagd experiment, met 51kinderen naar Putten te gaan. Daarna vertoonde de deelname aan de zomerkampen een geleidelijke climax. In 1953 kwam men in Soest voor het eerst boven de honderd deelnemers (103). Dit jaar gaat men voor.de vierde maalnaar Soest, waarmee dit kam peercentrum het hoogst aantal bezoe ken haalt. leggen rijdende kranen pijp leidingen in de grond bij de bouw van de Beneluxtunnel. Ter nadere oriëntering maakten we dezer dagen een eenvoudige wandeling vanaf de Maasboulevard in de richting van station Vlaardingen-Oost. Links pas seerden we een lange rij, van industrieën, rechts lag de z,g. Groene Zoom, die halvemaanvormig rondom Schiedam lóópt en uitloopt in het Beatrixpark. In stedeböuwkundig opzicht is dit stedelijk groen een bijzonder goede aanwinst om de leefbaarheid van het woonklimaat binnen onze gemeente te verhogen,, want we zijn onzes inziens toch wél aan een leefbaar minimum gekomen, veroorzaakt Zou dit minimum nog meer dalen, dan zal dit op den duur als een boemerang op de personeelsbezetting gaan werken, want wat thans nog slechts incidenteel gebeurt, namelijk het verhuizen naar andere provincies, omdat men gaat twij felen aan de leefbaarheid in deze omge ving, kan dan een algemeen migratiever schijnsel worden. Naast efficiënte maatregelen tegen de onhoudbare luchtverontreiniging en vóór goed drinkwater, zullen we in dit dicht bevolkte Rijnmond-gebied nodig hebben een maximum aan stedelijk groen en recreatiegebieden en een aanzienlijke vermeerdering en verbetering van de grote verkeerswegen, zodat we ons ge makkelijk zullen kunnen verplaatsen. We kunnen inderdaad zeggen, dat de toekomstperspectieven dienaangaande hoopvol zijn. In het kader van de algehele modernisering van het Rijnmond gebied wordt thans met man en macht aan het interessante projekt van de Benelux-tunnel gewerkt, dat nog slechts het begin vormt van nog gedurfder plannen. ■Historisch gezien zal de tijd niet eens veraf zijn, dat we in onze auto langs de kust van Den Helder tot Ostende zullen kunnen rij den, Deze toekomstige infrastructuur van wegen en tunnels zal niet slechts het industriële apparaat ten goede komen, ze zal daarnaast nieuwe en ongekende toeristische ge bieden ontsluiten. We moeten vooral cok het psycholo gisch effekt van deze toename van toevoer- en uitvalswegen in ogenschouw nemen. Immers voor de grote onderne mers zullen deze gebieden, in de nabij heid van de zeehavens en van vele van waterwegen, die tot diep in West-Europa doordringen, dermate aan commerciële belangstelling winnen, dat ze tot indus triële investeringen zullen durven over gaan; een verschijnsel dat zich heden ten dage rondom de Botlek en in het gebied Waterweggebied reeds voordoet. Waar we vroeger nooit van hadden durven dromen, geschiedt thans dank zij de technische hoogtevlucht van het men selijk verstand. De techniek als zodanig vormt in feite geen problemen meer, doch waar het heden en morgen om gaat is het dienstbaar maken van de resulta ten ervan aan het menselijk geluk en aan de leefbaarheid van het menselijk be staan. Dit is de grote opgave van onze tijd, een probleem dat zich grotendeels afspeelt op maatschappelijk en staatkun dig terrein. Het werk aan de Benelux-tunnel gaat gestadig verder. Enkele weken geleden is een nevenbedrijf van Nestum II, de Combinatie Tunnelsleuf, begonnen met aan beide zijden van de Nieuwe Maas een geul in de rivierbodem te baggeren. Binnenkort zal men de segmenten van de Benelux-tunnel, die op de wal worden klaargemaakt, daarin laten zinken. (Van een'medewerker) SCHIEDAM Het zal niet de eerste keer zijn; dat de burge rij van Schiedam, opgeroepen wordt de vlaggen uit te steken bij een bepaalde gelegenheid. Meestal kwam zo'n verzoek van de burgemeester, maar deze keer van K.W.-marsleider Ph. van Oordt, die bok gisteravond met zijn echtgenote en vader druk bezig was de ene inschrij ving na de andere te doen voor deze mars, die morgenmiddag wordt gehouden. De heer v. Oordt vraagt de Schiedamse burgerij om het voorbeeld van de Gemeente Schiedam te volgen door overal de vlaggen uit testeken. Spe ciaal denkt hij hierbij aan die straten, waarlangs de wande laars de stad' in en uit trekken, alsmede het centrum van onze stad. Hierdoor wil'hij' hetrwan- delfeest van de Koningin Wil- helmina Mars een zo groot mo gelijke indruk geven. i Men hoopt, dat deze tunnelsegmenten in het najaar gereed zullen zijn, waarna ze dan in de loop van 196$ op de van de rivier kunnen worden neergela ten. TJ®rre!n Rip: v.m. Kethel: Oranjever. wühelmina",-kermis, Musis Sacrum: De Zonnebloem, feest avond, 19.45. «Ukcentrum Nieuwland: 4e klas L.T.S., feestavond, 19.30. Galerie Punt: Vier, Buitenhavenweg, Dpenipg tentoonstelling, 20.30, Koningin. Wiihelmina Mars, start, 14.30. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, tac?avOTd^a2oenW' Gerepatrieerden' Con" wn?, vm- Kethel: Oranjever. '•wuielnaina", kermis en vuurwerk. ®?fblad „DE ROTTERDAMMER", .3 oc-Sf!1!® redactie Lange Kerkstraat 28 al ueuiKe x*.ei jvsu.«iciL - «t, 2633o4 (b.g.g, 115588, toestel 52, b.g.g. uur aüeen voor redactionele gedegenheden 195885 en 28037), Agentschap; - - J- v- Gogh. Dr. Zaraenhof. 'raat 139. teL 152400. •usebten bezorging: Agentschap (adr n.r°'dag. van 18.30-19.30 uur. telefoonnummers: Alarm 5?1®- alarm brandweer 269123 9-G. en G.D. 269289. Apotheek: Apötheek C. I. Jansen, 'wannnerdamsingel 41, tél. 264917, In dit cijfer zijn 1229 gewone zaken opgenomen, 22 tenuitvoerleggingen en 296 fiscale zaken. Overtreding van het beruchte artikel 26 Wegenverkeersreglement (rijden .on der invloed) vormt het leeuwenaandeel van de -gewone zaken": hiervoor zijn dit jaar 261 automobilisten veroordeeld tegen vorig jaar 245. Een cijfer, dat dus nóg steeds stijgt en naar de politierechter tijdens de zitting te hennen geeft voor een belangrijk gedeelte zijn oorzaak vindt in de welvaart. In 248 gevallen is een onvoorwaardelij ke gevangenisstraf gevallen van tenmin ste/veertien dagen en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een bepaalde perio de, ïn zéér bijzondere'gevallen is een voorwaardelijke straf en een geldboete gevolgd. In twee gevallen kregen buiten landers een geldboete en- slechts zeven keer concludeerde de politierechter tot vrijspraak. ■-, -. Ook hét aantal dronken bromfietsers is hoger dan vorig jaar: 54 tegen 43 in 1964 JfENMAAL in de grond worden de leidingen op vakkundige wijze aan elkaar gelast. Bel ons voor een demonstratlerlt BUTS BAIXOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8790 Van de fietsers zijn er 37 veroordeeld vijf minder dan vorig jaar. Over havendiefstallen zijn geen cijfers verstrekt; wel wilde men ons meedelen, dat het iets minder is dan in 1964. Voor winkeldiefstallen zijn 132 veroordelingen gevallen.Ook hier is sprake van een opgaande lijn want in 1964 bedroeg dit cijfer 120. Joyriding is met twee gevallen terug gelopen tot negentien. De combinatie Tunnelsleuf, bestaande uit de aannemingsbedrijven Amsterdamse Ballast Mij N.V., Kon. -Mij tot .het uitvoeren van Openbare "Werken Adriaan Volker'N.V. en Van Hattum en Blanke voort, heeft het werk ter -hand genomen met tv-se baggermolens, die een aan elke zijde ae sleuf graven. Overigens vormt de bouw van deze Benelux-tunnel een waar labyrint van velerlei, dikwijls zeer uiteenlopende belangen van diverse overheidsorganen. Allerwege ziet men, dat er druk gegraven wordt, terwijl bijv. ter hoogte van het oude stoomgemaal halve-maanvormig om. de huidige weg provisorisch een nieuwe weg wordt tussen. Schiedam en Vlaardingen aange legd. Er komt hier een geheel nieuwe situatie in de toekomst. Bij de Vijf Sluizen zal de Vlaardingerdijk onder de Beneluxweg door duiken. Daartoe moe ten de sluizen aldaar gesloopt worden. In verband met de aanleg van de noordelij ke toegangsweg tot de Beneluxtunnel hebben onlangs op verzoek van de Rijkswaterstaat. Dijkgraaf en Hoogheem raden van Delft besloten om de uitwate ringssluis af te breken. Men gaat hierbij natuurlijk uit van de gedachte, dat de Poldervaart zal verdwijnen. Indien de opheffing ervan geen doorgang vindt, zal een ontwate ringskoker de oude sluis vervangen, waarbij het Rijk de kosten voor zijn rekening zal nemen. Er doen zich meer praktische proble men bij de totstandkoming van deze Benelux-tunnel voor, onder meer de watervoorziening van de twee Maasste den Vlaardingen en Maassluis, waarvoor het Drinkwaterbedrijf van - Rotterdam vrij ingewikkelde technische voorzienin gen realiseert. Beide steden kunnen natuurlijk geen dag zonder drinkwater komen te zitten. Deze kwestie van uiterst primair karakter moet derhalve van te voren, worden geregeld, bijv. met een tijdelijke voorziening. Alles wel beschouwd is de aanleg van de Benelux-tunnel een interes sant schoolvoorbeeld, hoe kwetsbaar öe materiaal-technische samenhang der moderne beschaving is, omdat het geheel een. uiterst, fijnzinnig en Inge wikkeld raderwerk is, waarvan alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE TEL. 8210 VIJFDELAAN 134 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting ter behartiging der belangen van de Bur gemeester van Haaren-groep ontving dezer dagen het heuglijke bericht, dat het bestuur van het Anjerfonds heeft besloten een subsidie van 2000 te verlenen voor de bouw van een padvin ders-groepshnis (dat de naam ;,Het Raadhuis" zal dragen) aan de Nieuwe Dam laan, bij de Sportpark- brug in voormalig Kethel. Ais voorwaarde geldt dat het gröeps huis binnen een jaar tot stand zal komen. Voor deze. toezegging is de Stichting uiteraard zeer dankbaar. Aangezien de bouwkosten de laatste tijd steeds stijgende zijn, moet deze padvindersgroep alles in het werk stellen om de bouw te kunnen financieren. Gelukkig ondervindt de groep hierbij veel hulp, onder meer van de Lionsclub Schiedam, het bedrijfsleven en van par ticulieren. De Burg, van Haaren-groep heeft evenwel dringend behoefte aan mensen, die metterdaad willen meehelpen met bouwen. Vakkennis is hierbij niet nood zakelijk, daar architectGóslinga! met enkele technische medewerkers leiding aan de werkzaamheden geeft, waarbij deze het vaktechnische werk voor hun rekening nemen. Iedereen die wil helpen zal derhalve 's zaterdagsmorgens op het groepsterrein bij de Sportparkbrug met open armen worden ontvangen. v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Omdat zij geen voor rang verleende reed donderdagavond- op de kruising West Frankenlandsestraat- Nieuwe Haven de vijftienjarige Jansje van der B. uit Rotterdam met haar fiets tegen een personenauto, bestuurd,door J. W. van der W. Het gevolg was 'een pijnlijke pols die in het Gemeentezieken huis is" verbonden. Beide- voertuigen werden ernstige beschadigd. De 53-jarige bromfietser A. de Jong reed donderdag in dé Burgermeester Knappcrtlaan ter hoogte van de Thomas a Kempisstraat tegen een vcrkeerspaal, waardoor hij kwam te vallen. De GGD bracht de man met een hersenschudding naar het Gemeenteziekenhuis. De brom fiets werd ernstig beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) CKIEDAM Tijdens de diploma- uitreiking aan de leerlingen van de christelijke technische school reikte het bestuurslid van de Christelijke Wandel sport Organisatie, de heer H. Snel, met een korte toespraak een onderscheiding uit aan de twaalfjarige W. van de Meeberg, die met zijn deelname aan de verscniUende wandelmarsen de duizend kilometer had volgelopen, Ook -de directeur van de school, de heer H. van der Waal en-de leider van de wandelgroep CTS. de heer C. P. C. den Boord, spraken .de jeugdige marser toe, waarbij zij vooral de nadruk legden op zijn prestaties op het gebied van de wandelsport. (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM Negen maanden met aftrek eiste gistermorgen de officier van justitie mr. J. M. van Leeuwen, tegen de negentienjarige Engelse zeeman A. L., die op 2 juni in Schiedam 480-uit een winkel stal, en de eigenaarster mishan delde. Hij was in Engeland al eens voor een soortgelijk geval veroordeeld. Op de bewuste dag was hij met een groepje zeelui uitgeweest en flink „in de olie geraakt". Hij had iets uit een automaat aan een winkelpui willen trekken, toen hij ont dekte dat de winkeldeur niet op slot was. Hij ging naar binnen en haalde uit dé kassa 480 gulden. De winkelierster was echter wakker geworden van het lawaai en naar beneden gelopen. Hier ontstond een korte worsteling. De zeeman met één oorbel (misschien was de andere verloren gegaan In de slag), ontkende dat hij de vrouw had geslagen. Hij had alleen maar van zich afgeduwd. Uitspraak 14 juli. - 6oekv«rltop«r SMALLE HAVENSTRAAT 3 VLAARDINGEN - Tri. 4304. (Van een medewerker) Morgenmiddag om half j n.k?' „sfertsein woirien gegeven van de 21ste K.W.-mars. Enkele duizen- D?iLwandtv!aars, vertrekken dan vanaf de Plantage, begeleid..door. diverse -drum bands en muziekkorpsen om hun sportie- ve Prestaties te leveren, De stoet loopt rvLii6 ,Lrang? Haven o£ Westvest naar de f-,Ma5kt' ,waar voor het ere-comité gi.defileerd 2al worden. Als ere-gast zal °.aa5 aanwezig zijn de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, Zijne Excellentie W. M. F. Lamoe. „iFa trekken de wandelaars vJa dc Parkweg er op uit. On de Parkweg splitsen de groepen zich. De 8 km-groepen gaan naar het Prinses Bea- wrm?a£rS de,14 km-groepen gaan via de -bolenslaan naar de 's-Grayelandse- weg, terwijl de 20 en 25 km-groepen vla jan Haarenlaan in de richting yiaardingcn .gaan. De binnenkomst van de groepen is voor allen gelijk en wel komend vanuit het Prinses Beatrix- K£k,V!a Pa(kweg, Grote Markt, Hoog- ':L.?a£-naar, de Plantage. Vanaf vijf uur (na binnenkomst van de 8 km-groepen) begint op het Plantage-podium een feest- progratmna waaraan o.a. een Antilliaan- m„?ïel£and meewerkt. Na het optreden te verzorgen door van de band met dansgroep volgt een de Harmonie Wilton Fijenoord. Hierna Jachthoomkorps Bronswerk uit °k -j e,en demonstratie geven, korpsen een taptoe zuilen uitvoeren. Tussen dé diverse programma zuIIen de Prijzen worden uitge- £i„„en vraaf8esPrekjes met Antilliaanse jongeren worden gevoerd. door KaéwrijM Sftewten fcfoderftbeden V*rkrgfb«ar m (te botteiftjal N.V.GEfi*.ZOM€K**£UNiNGi UfTCEYBWHl - WAWMglM (Van een onzer verslaggevers) De 27-jarige L. van der Kruit wonende aan de Koppeldijk 9 te m m' stapte vanmorgen om vijf ÏSnl Zeven ,ter hoogte van de hoofdin- ,van f.?, werf Fijenoord op de Vlaardingerdijk uit een RET-bus die in de richting Vlaardingen reed. Hij wilde "?fLeen andere collega de. rijbaan over- tegen1' d^aa^r„nSrd daarbIi gegrepen en tegen de grond geworpen door een ?"an werd in'"bewusteloze toestand Mp„ Gemeenteziekenhuis gebracht, «r£ ™est zijn 1«veQ- De commis- politie verzoekt eventuele ge- tuigen zich te melden bij het hoofdbu- Schiet. P0Utie' Lan«e Nieuwrirlfte Inbreker gepakt Een 35-jarige loswerk- feen vaste woon- en verblijf- plaats had-en geen onbekende bij de ^kiedamse politie bleek te zijn, werd i- j 6n?a£ aangehouden wegens verschil lende inbraken die hij gepleegd had, onder andere in de kantine van de voetbalvereniging Excelsior, waar hij door het uitnemen van een ruit was binnengekomen en uit een automaat ongeveer twintig gulden aan dubbeltjes had weggenomen. SCHIEDAM -In het Gemeente-zie- keohuis slaagden, voor het op 29 juni 1965 gehouden examen voor de aanteke- ring kraamverpleging de dames L Kbp- pe, P. G. Visser, M. Dijkstra, N. Midden- dorp. J. van Veen, ,G. L. van Leeuwen, L. M. van Kooyen, J. J. Roverts. 9 Schiedam In «ai btrlcbt over de te houden collecte voor - Blindenlmichtlnèen plaatsten wij een onjuist slronrnnmet van de heer C. F. C. de Boer, toh. de WltBlncel 209. Dit moet zijn 2« 96 37. BIJ de politie zUn gisteren niet minder dan 22 stiletto's, 6 ploertendoders, 2 valines- ■en en 39 hokebeoieu Ingeleverd. LTET is een zwarte dag geweest In het iV" leven -van deze overigens, bijzonder nauwkeurige en bekwame verpleegster." Dit zei gistermorgen de officier van justitie, mr. A. C. van der Spek in de zaak tegen de 23-jarige verpleegster L. S. te Gonda. Zjj'stond terecht omdat zjj vorig jaar in bet ziekenhuis te Gouda een tweejarig kind een te grote dosis scopbedal toediende, ten gevolge waarvan het overleed. H(j eiste een boete van honderd gulden of twintig dagen, - en twee -weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De verpleegster, die aan haar derde studiejaar bezig was, werd op de noodlottige dag voor het eerst belast met het toedienen van injecties. Hoewel z5 met grote nauwkeurigheid alle voorgé schreven handelingen-uitvoerde en er zich vanovertuigde, dat zjj het juiste genees middel gebruikte, vnlde zjj de naald met de tienvoudige dósis. Onmiddellijk' na de. injectie zag zij aan de reactie, van het kind, dat er een fout-was gemaakt. Zjj liet echter na nm de hoofdverpleegster, op de hoogte-te. stellen. Een direct optreden had waarschijnlijk het leven-van het Idnd nog kunnen redden, zo verklaarde een'getuige- deskundige vanmorgen. Diezelfde dag over. leed het kind. De verpleegster had geen verklaring voor de oorzaak van de gemaakte fout. Dat zjj'zweeg, wëet dé raadsman aan haar karakterstructuur. Zjj was zo vreselijk geschrokken, dat zjj niet in staat was ge weest, liet gebeurde logisch te benaderen. Waarschijnlijk leefde zjj tussen vrees eti hoop, dat liet nogal mee zou vallen. De" raadsman wees erop, dat de verpleegster na - dc dood van het kind maandenlang in een -' liel had geleefd. fTET is niet uitgesloten dat nog dit jaar of in ieder geval in de eerste maanden - van 1966 begonnen kajt worden - niet de bouw van de uitbreiding van hét Zuidèr- ziekenhuis. Reeds in februari 1963 votéêrdé degemeenteraad hiervoor een kredietvan acht miljoen gulden; Tot nog toe kon niet met de houw worden begonnen omdat de vereiste goedkeuringen niet af kwamen.'Cj Begin van dit jaar heeft de minister de rijksgoedkeuring toegezegd voor I96S. Het" ziet er op bet ogenblik naar uit dat dat inderdaad zal gebeuren. Komt de vergunning dan kan onmiddellijk niét de bouw worden begonnen omdat de plannen helemaal ge- reed liggen. Het gebouw dat achter het huidige ziekenhuis komt te liggen, loopt van de Dordtsestraatweg, waar een nienwe in* gang komt, naar de Dr. Daniel den Hoed. stichting waar het op zal "aansluiten. T^RS. J. M.' den UyL minister van econo- misclie zaken, zal op 25 september in.: Europoort-West de raffinaderij van Gulf Oil Corporation openen. Tal van autoriteiten én ondernemers uit de Benelux en gasten uit de Verenigde Staten en Engeland zullen die dag naar'Rotterdam komen. Gulf Oil's pre sident, dc heer W. K. Whiteford, is hun gastheer. Op spectaculaire wjjze zal dit grote gezelschap morgens naar Europoort trek- ken, namelijk met het s.s. Rotterdam van de HAL, dat die dag is gecharterd. Het vertrekt- om 11 uur van de Wilhelminakade en meert - koit na de lunch aan de steiger der riffirHL naderij. De gasten gaan dan van boord voor een bezichtiging van het complex en voor de openingsplechtigheid, die minister Den Uvl omstreeks 16 uur zal verrichten. De raffinaderij is, zoals bekend, al enige tijd in werking. Zij is GuIFs tweede in Europa en een van de 20, die de maatschappij in totaal geheel of ten dele bezit. De eerste Europese raffinaderij staat in Denemarken. De verwerkingscapaciteit der installaties in Europoort i$ 60.000 barrels ruwe olie per - dag. Op het raffinaderij complex staan een fabriek, voor de vervaardiging van drie- duizend barrels smeerolie per dag en een centrum voor de aardolieresearch, dat nog in aanbouw is. telri. (01898) - 3697 VRHDAG 2 JULI 1913 Visschenregen. Te Bameveld zijn gis* teren, tijdens een hevige onweersbui, verscheidene visschen uit de lucht ko men vallen. Zoo vond de landbouwer Blom op Westerveld op zijn erf in een pas door den regen ontstane plas, een snoek en een voorn, welke visschen ]pjj gemakkelijk met de tand koaT vangen. Stortvloed. Ongekend hevige-: stort- regens hebben Donderdagmiddag te Arn. hem in tal van laag gelegen straten in de onde stad en in de buitenwijken een overstroming veroorzaakt," zooalé men rich niet herinuert ooit te sijn voorgc- komen. In do. Koningstraat atèég het water boven dé trottoirs én stroomde de kelders binnen.'.'De hooggelegen straten in de buitenwijken warenfit. 'rivieren bcrachapen en deden da ladj gelegen wegen onderloopen. 'De storivlëed had -' groote massa's zand meegevoerd, waar door de tramrails onberijdbaar werden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1