(Holland blikvanger op giganten-expositie Kunt ook niets doen? Fantastisch portret van toekomstmens Rotterdam startplaats van EEG-jongerenf J Een vijftal op verkeersten PróL Grove Haines bezocht ons land Dr. L. B remmers directeur bij volksgezondheid Zes nationaliteiten in filmserie f Nedèrland krijgt a 750,000 gld. uit sociaal fonds - „Ratio"-bungalows in aanbouw te Vuren 77 Sf®g§| ii-ft ,vr iv - ■■-;w, 7:'Vr:7;:7s 963 BS!- 1PE ROTTERDAMMER ZATERDAG 3 JULI 1965 mm I v CIJFERS SUBSIDIES PARADEPAARTJES VOORPROEFJE Si iaert Eigen Mr. M. H. Gelinck als opvolger van mr. De Zaaij'er geïnstalleerd Z^d-Hoiland en' Garland. Mn Gelinck volgt m deze functie mr. H. R. ..:ii i:.i VMÏ.5;,;:;>H .".ï-,J-:jV:V ;i.:i:T A,r. J*, ^'.v" I..:: .-'- mm;:.,; a i# r^h IS- >-j; •.';•-.••• -'" *!C- v'W-- - ';'fa.V I V I ur.-r -?, --•^-V, -i T? i v f= -;• - -.«j. ;- ,-..P :-i:J; ■•i'Jsi, "-'It V '"7ü TT""*: ''k '-'K, :iü --V. yjj'-; i-.-.-vr. -i»- •'•vli-i. •- ir'V:>;' -• .- - '!-> ->r3 rik" ;!7;:-ï: -'V7' r- "v.' :,,'i "~"1 S-i-v, PARAMAJilBO Pe gonverntrur van Suriname be«it gisteren de heer George Soeharditn in Rakim beëdigd ale minister van econoniisime zaken. Minister Rakim is lid van de KTPI en voigt de heer A. Soeperman op die eveneens lid van de KTPI is. - Minister Rakim was voor zijn benoe. ming werkzaam bij de Surinam Alumi nium Company té Paranam. (Van een onzer verslaggevers) n, De farkeerwachter aan de Heimeranstrasse kent |de yuf „Hollandermnen al bij naam. Iedere avond komen ze, als de tentoonstelling haar deuren heeft gesloten, vermoeid maar altijd I goedlachs by hem om hun Dafje te halen: Bea, Marietta. Karin en |Fenna, die samen met hun chief-hostess" mevrouw T. K. Veids |Holland presenteren op de wereldtentoonstellihg voor het verkeer fin de Beierse hoofdstad. En eigenlijk kent iedereen hen, hier op het immense terrein aan de Theresien-Hohe. De Hollanderinnen, dat zijn de geelgeiurkte |njeisjes van de Hollandsestand, die tussen de 32 expositiehallen de Iblikken van iedere bezoeker vangen. Want de Hollanders zijn er best voor de dag gekomen in München. Duizenden bezochten al de hal met 'ievijvers onder de 190 vierkante meter filmdoek, waaropin fraaie Ikleuren en beelden Holland wordt |onageprezen als transportland bij uit- Istek.; En de vier meisjes staan .erbij oir. de toeschouwer, die er meer over mil 'weten te informeren. Mevrouw Veils van de Centrale Kamer voor MHandelsbevordering heeft ze zelf uit- Igekozen én opgeleid. Twaalf in totaal, |fcn wie er nu .vier. aan debali staan §m straks na een week of zes door de ivolgende groep te worden afgelost. I.-?rt ?b'n ?e: 24-jarige Bea Vorstelman Ifr'L.i '£-en- dl,e„?®mea'm«t'haar vriendin, alreule Karin Wrttert van Hoogland (21) Zeist, zojuist met succes haar examen jtojk-vertaalster Italiaansaflegde, 21-jari- |fe Marietta Steenstra; Toussaint oit Was- |senaar, die kunstgeschiedenis studeert en V?ge^ uit,Den Haag, die al op seniele tentoonstellingen internationale |ervarmg'en Talenkennis opdeed. Talenkennis, het is een van, de, eerste 'ereistto voor de. bali, zegt mevrouw I Veids. Je krijgt bezoekers uit alle delen jvan Europa en zelfs variver daarbuiten, pfear daarnaast hebben de meisjes ook .een-degelijke opleiding gekregen om hun j-Mimis van de materie- bij te brengen. Ze jffloeten alles weten van de mogelijkhe-1 ifov die. Nederland als- transportland1 .^^elmari: het is geweidigi 'DiwiiV "ï&u<m hoop mensen contact. Vikwijls zijn het zakenmensen, maar ook 5 <£nVeelrtoeristen- die allemaal ia •««en steRen, Van „waar zijn de tulpenjl Jioe vragen over de Deltawerken I waar demc-isjes vooral voor («aan.- dat -is-de .-bezoeker duidelijk te Dai ïi Holland een transportland is. lig' transport ai sinds500- jaar een rS specialiteit is, zoals de wijn in frankrijk en het bier in München. l-.n'nj,,, refers die dat illustreren, kennen zij uit het hoofd: de Hollan- i ders lopen met 174 lijndiensten 450 6 aav-ens m de wereld aan, het Neder- i vrachtwagenpark telt 198.689 vrachtwagens en aanhangers, met zes miljoen ton staat Nederland op de i w/Si in bet internationale 5 de Nederlandse spoor- wegen, die het aantal speciale goede- 5 afgelopen tien jaar 1 if5?nev°udigden. rijden met het modernste materiaal (68 procent van ,.1 1n wagons zijn. jonger dan 15 s fë ,s Nederlandse vloot van oinneasohepen telt 20.084 vaartuigen, i °lS. over een capaciteit van 6.5 aÏÏ061?. ton beschikken, de Hollan- ",JS vliegen regelmatig naar 96 be- lydommgen in 66 landen in alle vijf werelddelen, Vw' 2yn Seüevens, die ook in de door ^«ntrum vervaardigde film worden tstrekt. Een film, die knap in -elkaar v,;.®, vooral de aandacht van de "Jitenlandse bezoekers trekt. Over de E» ïrefdte van de zaal (22 meter) is tiiL,. «espsnnen, terwijl aan de ilrifv - -no" eens tw®e cirkelvormige Zih aar-'gebracht. ioni °P de muurtjes om 'de twee l„„Leno.nns .spiegels omlijste vijvers Sm f11. bezoekers 1 het hele verhaal tleD en horen. „.Velen hebben aan hèt tot stand Se? va" dit werk en de stand ..'.gedragen, zegt mevrouw Velds. Het wk stak er een miljoen in en ook n bedrijfsleven bleef niet achter. 8 S ™ancierde voor een belangrijk i,.L.de film, waarin het als tegen- 'vstatie reclame mocht maken. de KLM is er ook bij. V u d« spoorwegen. Daarnaast ook 5 W«f' ^an G.end en Loos. de KNSM, i wS? verenigde Bedrijven. Fhs. Van SSfpv?art -«rYe.re ,igde.Nederlandse geschenke, waarmee zij elke dag, van het hotel naar de tentoonstelling rijden. groot deel van hun vrije tijd nebben de meisjes tot nu toe doorge bracht op de tentoonstelling- zelf. Er is enorm veel - te zien,--hebben' ook "'zij ondervonden. Al is het dan in de eerste Karin (links) en Marietta (rechts)- gastvrouwen in de Hollandse stand, klaar voor de bezoekers stroom (München rekent op vier miljoen!) plaats een vaktentoohstelling, ook voor de gewone toerist zijn er. de attracties. Al was het alleen maar het zitten op de terrasjes met door in dlmdle-kleMge klede dienstertjes geserveerde appeltaart. Wat ze zeker allemaal nog eens gaan doen: rijden in Europa's snelste trein, een speciale nieuwe trein, die van het expositieterrein, voortgejaagd door 8750 paardekrachten, met een snelheid van 200 km per uur naar Augsburg en terug rijdt. Het is het paradepaardje van de Deutsche Bun- deshahn, die op de tentoonstelling zelf trouwens ook trekpleister is. -7' J--'- -f Ruimde helft van- de totale 'ruimte neeft zij voor haar rekening genomen' waarop historiewordt., getoond maar waar ook het modernste materiaal een plaats heeft gekregen. Daar kan men ook horen over toekomstplannen. Plannen, die nog sneller treinvervoer beogen. Overigens is het- niet allëèh de:. Deut sche Bundesbahn, die; deze plannen heeft. „Die Hollander", staat er op de wanden van de Nederlandse ex positiehal. Binnen kan men uit- voerig zien en hóren wat. die Hol landers op transportgebiedalle-' maal presteren. Spoorwegdeskundigen kunnen verteilen hoe men in Amerika voor het traject Boston-New York-Washington al plannen heeft voor een trein, die 300 km per uur loopt. En in Japan rijdt er tussen Tokio en Osaka (de Tokaido-lijn) al een, die een. snelheid van 200 km per uur maakt. Het is vrijwel zeker, dat dergelijke supertreinen in de toekomst ook in Europa gaan rijden als snelle verbindin gen tussen grote bevolkingscentra. In Duitsland is men althans van plan meer van deze snelle locomotieven te bouwen voor de grote nationale trajecten. De bezoeker van de tentoonstelling kan van'deze toekomstplannen alvast een voorproefje krijgen: bij wijze van stunt laten de gezamenlijke spoorwe gen overal uit Europese hoofdsteden luxueuze TEE-treinen naar München rijden. Eén uit Amsterdam-Hoek van Holland (Rheingold-Rheinpfeil)één uif Rome (Alpen-express), één uit Genève (Rhóne-Isar), één uit Parijs (Mozart-express), één uit Kopenha gen (Blauer Enzian) en één uit Wenen (Oriënt-express). Men komt ermee tot vlak bij de tentoonstelling én hij Bea, Karin, Marietta en Fenna. Men hoeft slechts-te vragen naar de „Hollanderinnen" en elke portier zal de weg wijzen.... DEN HAAG De directeur van het „John Hopkins Bologna Center" C. Gro ve Haines, heeft:,tij dens zijn jaarlijkse tocht door Euröpa een bezoek van enkele dagen aan Nederland gebracht. Deze Amerikaanse professor, die van het begin af aan- de stuwende kracht is geweest achter dit centrum voor gevor derde academische studie over interna tionale vraagstukken, zoekt nog steeds persoonlijk de Europese kandidaten voor de jaarlijkse cursus uit. - In totaal wordt in Bologna over 23 verschillende onderwerpen gedoceerd. Iedere student wordt geacht hieruit een viertal te kiezen.. Het gaat voornamelijk om politieke wetenschappen, economie, geschiedenis, internationaal recht en,-de leer yan de internationale organisaties. Hierbij is men vooraTop Europa georiën teerd. Daarnaast bestaat een op de Verenigde Staten georiënteerd program ma en een uitgebreide mogelijkheid tot talenstudie. Door het relatief grote aantal van zestien docenten op een aantal studenten van. rond- tachtig zijn de contacten onderhng.bijzonder hecht Uit Nederland komen jaarlijks twee a drie studenten. De heer Grove Haines zou graag meer Nederlanders.in Bologna zien, zo zei hij, maar hij begreep, dat de in ons land bijzonder lange studieduur voor velen een beletsel vormt zich pa voltooiing van een academische studie nog eens een jaar in het buitenland te gaan specialiseren. t Gebeurt op de grote weg tussen Driebergen en Veenendaal. Een auto rijdt klem bij het passeren van enkele andefe wagens. Botsingen volgen. Ravage. Wirwar van auto's, gewonden. Enkele automobilisten met tegenwoordigheid van geest weten -het achterop komende verkeer stil te leggen. Anderen buigen zich over de slachtoffers, van -wie er enkelen uit hun wat gen werden geslingerd en dié er heel naaf aan toe zijn. Wat met die gewonden te doen? Niemand weet het. Medische hulp zal worden gewaarschuwd, maar is nog ver. Ook_ een wegenwachter die eerste hulp kan verlenen is er (nog) niet. Een inderhaast georgani seerde speurtocht langs de wachtende auto's levert geen dokter op. Een van de verongelukten ademt niet meer. Is hij dood? Moet, mon{J-op-mond,beadetn.ing worden .toege past? Hoe doé je dat?. Een ondraaglijke situatie. Want hier is acute hulp noodzakelijk.Dienstbetoon, hulp aan de naaste, herinnert u zich die pagina's nog? Geen acute hulp dus. Maar die was er wèl geweest indien-één of meerdere van de veie automobilisten dié nu staan te wachten tot de weg vrijkomt (ze kunnen toch niets doen) in het bezit van het EHBO-diploma waren geweest- Er zijn veel ie weinig EHBO-ers óp de grote wegen. Zulks ten. koste van mensenlevens. Conclusie? -Deklemmende vraag aan iedere auto mobilist met een behoorlijk jaargemiddelde aan kilometers kan niet anders luiden dan: Zoudt u de; komende winter niet moeten gebruiken om dat diploma te behalen? Dat is dienstbetoon. Bijbelse opdracht, zo u wilt Braktisch christendom. Maatschappij, Duwvaart I letïjiSrT. G?brs. Broere -tankvaart en SW» (Nederlandse Internationale *^en;oers Organisatie), uhlï.-i det resultaat van deze merken. Het aantal vragen fltt Dafje bijvoorbeeld is zeer groot. mevrouw Velds. Dat misschien wel öe reclame, die de dames er zélf i maken. Van de DAF-fabrieken 'eQ zij nameiljk een autootje ten (Van een onzer redacteuren) Dit is het portret van de toekomstmens. Althans in de ogen van een medisch zeergeleerd personage, de Brit dr. R. M. Bucke, die één van de leidende figuren der British Medical Association is geweest. Genoemde heer, die in 1902 overleed, had een zo fantastische visie op de mens van de toekomst dat „Medisch Contact", het orgaan van de Kon. Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst die er dezer dagen kennis van kreeg, haar curiosi- teitshalve alsnog publiceerde. In de komende jaren, zo profeteer de dr. Bucke verder, zal deze gave bij voortdurend meer men sen steeds verder worden ont wikkeld. Tot het moment dat een stilzwijgende uitwisseling van gedachten even normaal is als thans het spreken. En ook dan zijn de ongekende mogelijkheden voor de toekomstmens nog niet op. Dr. Bucke voorspelde dat onze verre nakomelingen door middel van de telepathie niet alleen over duizenden kilometers met elkaar, kunnen „praten", maar dat zij ook kunnen zien wat ze maar willen en waar ter wereld het ook is. Ogen en oren zoals we die nu be zitten zullen overbodig worden gaat dr. Bucke enthousiast ver der, net zo goed als we het straks ook zonder stembanden kunnen stellen. Voor onze nu nog onmis bare organen zuilen littekens en onbeduidende uitgroeisels in de plaats komen. Deze overblijfselen herinneren aan een primitief voorgeslacht, dat wij dan zijn. Maar zelfs die tast bare herinneringen zullen gelei delijk aan. minder -worden en tenslotte geheel verdwijnen. Het nieuwe ras, aldus dr. Bucke, zal geen taal meer gebruiken, eenvoudig omdat het die niet langer nodig heeft. Het uitwisse len van gedachten zal door mid del van telepathie geschieden, een gave die nu reeds veel men sen bezitten (zij het in zeer bescheiden mate), maar waar heden ten dage nauwelijks aan dacht aan geschonken wordt omdat men bang is zich belache lijk te maken. DEN -, HAAG - Binnenkort is de benoeming te verwachten van dr. L. H. A. Bremmers te Breda tot directeur van ae directie gezondheidsbescherming van het directoraat-generaal van de volksge zondheid van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, en tevens tot plaatsvervangend directeur-generaal. _Dr.Br emmer zal hiermede dr. R J H Kmismga opvolgen, die .zoals bekend, is benoemd tot directeur-generaal van de volksgezondheid, De nieuwe directeur is te Roermond geboren op 26 juli 1914: Hij studeerde natuurkunde.aan de rijksuniver siteit te-Utrecht, waar -hij'in 1940 en 1941 slaagde voor het doctoraal examen, eerst wiskunde en daarna natuurkunde, In 1947 promoveerde hij aan deze universiteit tot doctor in de natuurkunde op een proef schrift over mensonprocessen. .Dr Bremmars begon 1 september 1939 zijn loopbaan als leraar aan het Thomas- college m Venlo, waar hij tot 31 mei 1940 werkzaam was. Van 1 september 1941 tot 31 augustus 1947 was hij leraar van het Onze Lieve Vrouwe-lyceüm te Breda. Van 1 september 1947 af is dr. Bremmers directeur van de hogere technische school te Breda. Hij is tevens van september 1962 directeur van de avond school voor analisten. (Van een onzer verslaggevers) TD OTTERDAM Vanmorgen is een filmploeg van de firma „Europlan Junior" uit Brussel in opdracht van de Europese gemeen schappen begonnen aan de opna men voor een half uur durende tv- film uit een-serie van zes (waar schijnlijk zelfs der tien). Deze films zullen in de zes EEG- J and en worden vertoond. De eerste film begint in Rotterdam en gaat via 's-Heytogenbosch, Nijmegen via het Roergebied naar Straatsburg waar de eerste aflevering zijn einde zal krijgen. De film moet gezien worden .als een semi-documentaïre. De ploeg filmt een reisje dat zes Europese jongeren in een wedstrijd hebben gewonnen. De film wil aan ook .Europa laten zien door de-ogen van, jongeren die (het zijn in werkelijkheid beginnende acteurs en ac- mces) dan ook een grote mate va» improvisatie aan de dag kunnen leggen. Men wil het systeem van de „living camera" gebruiken. Deze eerste afleve ring van de serie wordt door een Belgische ploeg en een Belgische regis seur gemaakt. De andere films steeds door andere landenploegen en andere regisseurs gemaakt om steeds een nieuwe aanpak te krijgen van de films. De deelnemers aan de film zullen ieder in bun eigen taal mogen spreken. Zij zullen onderling steeds als tolken optre- den. Tegelijk met het beeld" wordt ook *77 opgenomen om .een zo'n echt mogriijk geheel te krijgen. Er zijn slechts zeer korte dialogen Deze EEG-film voor jongeren moet niet worden gezien als een soort propa ganda-film, aldus de sponsor, de heer Dumont du Voitei, van de afdeling radio nlms en tv van de persdienst der Europese Gemeenschappen. De eerste-regisseur is Renée Steichen ?le dwerse films heeft gemaakt voor ae ibEG en daarvoor ook prijzen heeft gewonnen De directeur-film is Claude Miohiels. In Rotterdam zal gefilmd wor den hoe de jongelui met elkaar in contact Jcoraen.s Voor Nederland zal de- actrice Diana Dobbelman (pas nog voor de Nederland se Comedie gewerkt) uit Amsterdam optreden. De prijs voor deze eerste produktle is ongeveer een halve ton. De hele opzet is zo gemaakt dat wijzigingen gemakkelijk zijn door te voeren. Sag ges ties van jongeren na de eerste films zullen eventueel In de volg^euöè verwerkt kunnen worden, BRUSSEL De EEG-commissle heeft besloten Nederland - 217.514 dollar (ruim 750.000 gulden) toe te wijzen hit het Europese sociale fonds, dat de helft vergoedt van kosten die zijn gemaakt voor herscholing en verplaatsing van - werklozen. Deze uitkering is'een bijdra- ge in de kosten die Nederland ten behoeve van 2083 opnieuw te werk gestelde arbeiders heeft gemaakt. - _De bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk krijgen resp. 113.855 dollar 2 038 Sm V5f N15 arbeiders) eb 2.098.218 dollar -(ten behoeve van 3819 man) uit dit fonds, waarvan de kósten volgens een bepaalde verdeelsleutel over- •ae. zes -EEG-landen worden omgesiagem -V. AMSTERDAM Mr.' M. H.~ Gelinck tot voor kort officier van jusüti^ bootd van het parket te Leeuwarden, is giste- he? ^n, b.uiteaSewone zitting vari Ui-,i i te Amsterdam geïnstal leerd als procureursgeneraal van het ressort Noord-HoUand, Utredht en delen Zaaijer op, die per 1 juli zijn werkzaamheden heeft beëindigd. De plechtige .installatie werd verricht ^>rr. fLP(,eSüeat van he' gerechtshof, mr. E. H. F. W. van Schaeck Mathon in aanwezigheid van o.m. het voltallige hof en de president van de rechtbank te Amsterdam, mr. U. W. H. Stheeman. ,;i?rL Schaeck Mathon herinnerde zich de nieuwbenoemde procureur-eene- fnv k» ft S dat zij gezainen- i 1 bijzonder gerechtshof werk- zaam waren v als een 2eer bekwaam en humaan mens. rZHSE?1 T"10 de gemeente Vuren bij Gorinehem is men momenteel bezig met ge, vaQ aan«>l „Mc Manus patio-bungalows^, zo genoemd in ver- Lnnd met het feit dat Mc Manus Associa tes Nederland N.V. iri Den Haag als promotor, van de bouw optreedt. Het betreft hier acht blokjes van drié bunga lows, waarvan het eerste eind vorige maand in ongeveer vijf dagen werd gemonteerd. Deze snelle werkwijze is mogelijk doordat de. bungalows, met Uitzondering van de fundering, geheel uit giasbeton-clementen bestaan (genoemde - elementen worden gefabriceerd door Du- I?*i Fabriek van lichte Bouwproducten N»V» te Vuren). De verwachtiM ;..is gewettigd dat op deze bungalows de bouwkeur zal worden verstrekt. Dit geschiedt alleen, wanneer het certificaat- narbeidsbespaTend" wordt 1 toegekend. Daartoe; staat het werk onder supervisie - van ae Stichting Ratiobouw te Rotter- dam,' ---: v;;" P®, 'iftunderbirds van de Amerikaanse luchtmacht (een stuntteam, dat inde lucht halsbrekende toeren. J,,- ZTl. °P e5'1 ,lwe,e ]aar dlfrende wereldtournee. Op hei ogenblik vertoeven de piloten in München, waar zy het publiek laten griezelen van hun stunts. Het Thunderbirds-team werd in 1554 opgericht en traa stnasaien voor 58 miljoen mensen in veerti#' landen op. Foto: De zes F-100 Super Sabres op het vliegveld Bierh van München, -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1