Technische school stoot l dit jaar jongens bij je eigen klanten.... BELANGSTELLING BIJ DIPLOMA-UITREIKING ROTTERDAM met averij AGENDA Voor GLAS naar It D I b Verzorgd spel van beiaardier Leon v.d, Eyk Geen taxi, dan „blauwe taxi" Grote vraag van bedrijfsleven UTS-en (veel animo) hebben geen plaats Auto reed vaart in: politieman viel in water Bewoners zetten zich schrap Judoka's geslaagd t Jaar gevangenis geëist voor ontspoorde Schiedammer Bij Christ. Huishoudschool Gaus von Amsberg oriënteert zich Slippartijen: oren Pamfletten Grote verbetering voor „Nieuive Waterwag-Noord" Frans de Graaf naar Fortuna vers fe I 1. H00GERWERF 'uit- N.V. Walco Electrofechnïsche fabriek ADMINISTRATIEVE KRACHT lm. of vr.) C.V. GLASTECHNIEX SCHIEDAM JSfe 38f| ™«r; •;«?n to, -OU OS HOORN VDAAKDiNGiïN/SCHIEDAM Het bedrijfsleven in het Nieu we Waterweggebied ziet met groot verlangen uit naar de jongens die van de Technische Scholen komen. Dat is de voornaamste oorzaak van een beduidende stijging van het aantal openstaande aanvragen dat het beeld van de arbeidsmarkt in dit gebied vertoont. Per ultimo juni lag dit aantal op 4581 en dat is ruim 4.000 hoger dan eind mei. Het aantal openstaande aanvra gen voor jeugdigen is in juni met ruim 400 gestegen tot 1441. (Van een onzer verslaggevers) KANTOORINSTALLATfES PLANNINGBORDEN Specificatie Teleurstellend Vrouw omvergegooid door openen portier - Meisje op fiets gaf niet aan Loop der bevolking en dagelijks loduuus oaaanaar 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 4-775. Buitens luis 'K VOUW MUN,U«fer{e!w*A HANDJES SÉIlBÉfilPBi Jging.; 1963/ '•«He jprij. ree. '«a 'lees. Id 8a Ucii, '<Wt t 4e t ter raai. aar- Test. Wje. ler- het 'oor. ■gen icht 'efc- anj gen aar nde ROTTERDAM Door het hij uitzondering- goede weer waren er ■woensdagavond tamelijk veel bezoe kers, waaronder een aantal buiten- landers, naar de stadhuistuin geko- mCn, om te luisteren naar het weke lijkse carillonconcert. Dit werd ver zorgd door Leon van der Eyk, beiaar- dier te Zwolle. Zijn spel werd gekenmerkt door tech nische gaafheid en ritmische precisie. Kreeg men aanvankelijk de indruk, dat het geheel nog aan schakering kon ■winnen, gaandeweg wonnen de vertol- kingen van v. d. Eyk aan nuancering en uitbeelding, zodat de aanwezigen hebben genoten van fraai carillonspel, hetgeen tot uiting kwam in het warme applaus na afloop. Het programma, dat was geopend met een serie écht beierend gespeelde dansen van de ITe eeuwse componist Tielman Eusato met als buitengewone prestatie de „Pavane" doordat de lastige lange tonen prachtig bleven klinken ver meldde naast oorspronkelijke stukken enkele groepen bewerkingen van volks liedjes, die helder en doorzichtig werden weergegeven. Opvallend was hierbij het contrastrijk gebrachte „Auprès de ma blonde". Een bewerking van muziek van J. S. Bach, een combinatie van het Praelu- dium „pour le luth" (uit de „Kleine j PrSdudien)" met de fuga uit de sonate t voor viool-solo in g-klein, bleek met name in het tweede stuk aardig geslaagd. Naast een parelendeweergave van t „Philis schoone herderinne", thema met I twee variaties van Jhr. Jacob van Eyck, t vielen, in boeiende vertolkingen, als originele carillonwerken te beluisteren: de afwisselende tweede sonatine van Sjef van Balkom die een mooie eenheid I vormt o.a. doordat 'het statige begin aan het slot terugkeert en de klankvolle Passacaglia van Henk Badings. Volgende week woensdag zal het stadhuiscarillon worden bespeeld door een buitenlander: Raymond Kelder- mans, beiaardier van het Thomas Rees-carillon te Springfield in de Verenigde Staten. P. Veenstra ROTTERDAM In de afgelopen nacht zagen enkele politiemannen op de hoek van de Wolphaertsbocht en de Fleinweg een man bij een krantenkiosk van Van Ditmar staan. Bij onderzoek bleek dat het de 21-jarige assistent-boekhouder K. P. was die de ramen -had ingegooid omdat hij kwaad was geworden omdat hij geen taxi kon krijgen. Met een „blauwe taxi" is hij naar het bureau De Slinge gebracht. Het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg-Noord" krijgt dit jaar van de vijf Technische Scholen die in zijn ressort gevestigd zijn ongeveer 100 gediplomeerde jongens. Tot dusver heeft de afdeling Jeugd- bemiddeiing van het bureau geen moeilijkheden ondervonden bij -hun toekomstige plaatsing in het hedrijfs leven. VLAARD1NGEN Toen de 51-jarige ft Voorburg zijn personenauto voor het politiebureau parkeerde en het bureau binnenging, reed zijn wagen de vaart m De heer K was vergeten zijn auto op de handrem te zetten. Door de sterke wind dreef de wagen naar het midden van de vaart, waar het voertuig zonk. Een politieman, die bij het bergen behulpzaam was, viel in het water en liep een nat uniform op. Personeel van een takelbedrijf wist de auto op de kant te krijgen. Het ongeluk trok een grote publieke belangstelling. SCHIEDAM Geboren: Robert J zv J W Frederikse en S van Nus; Robertus J H zv J C G Stouthart en A M S Xloprogge- Martimis F L zv G J J Kuiters en J J T Hoordijk; Henzo E zv E Klijn en E L van Jole. (fliluRlurtxlf. 41 TfT.fll81B.9D63 VTmnT Naar schatting bedraagt het aantal jongens uit de metaalvakken 450 en dat uit de bouwvakken 250. Vast staat dat de metaalsektor hiermee zijn behoefte zeker niet zal kunnen dekken. In de bouwsek- tor ligt dit beslist anders: het heeft het arbeidsbureau zelfs enige moeite gekost alle jongens te plaatsen. Geconstateerd moet dan ook worden dat de bouwnijverheid zich veel minder voor de jongelui open stelt dan de metaalsektor maar de aard van het vak speelt daarin een niet onbelangrij ke rol. Gespecificeerd naar gemeenten zijn de openstaande aanvragen als volgt: Vlaar- dingen: 1032; Schiedam; 2016; Maassluis; 403; Maasland: 44; Rozenburg: 1016 en Hoek van Holland: 70. De aanvragen voor vrouweljik personeel (totaal 1060) zijn hierin niet begrepen. De geregistreerde mannelijke arbeids reserve liep in de maand juni nog wat verder terug van 94 tot 85. De belang rijkste wijziging deed zich voor bij de groep minder-geschikten, die terugging van 32 tot 22. In de provincie Zuid-Holland ver toont de arbeidsmarkt ongeveer het zelfde beeld. Het aanbod daalde vooral in de visserij en de scheepvaart in de gewesten Den Haag en Rotterdam. De vraag uit het Westland verminderde aanzienlijk door geringe activiteiten in de kassenbouw. Een moeilijkheid doet zich voor ten aanzien van jonge mensen die een tijdlang ingeschakeld zijn geweest bij de Deltawerken en daar nu vrijkomen maar elders moeilijk aan de slag blijken te kunnen. Zij hebben in het algemeen nogal bezwaren tegen werk dat wat verder van huis ligt en krijgen lonen aangeboden die nogal ongunstig afsteken bij wat er in de Deltawerken te verdie nen was. In het ressort van het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg- Noord" was het vooral de metaalsektor die het aantal openstaande aanvragen in juni sterk deed oplopen, namelijk van 2489 tot 2707. In dit verband is het teleurstellend dat de R.K. Technische School in Schiedam het komende cursus jaar wegens gebrek aan belangstelling <Van een- medewerker) SCHIEDAM De bewoners van de Burg. Honnerlage Gretelaan, de Parkweg en de Noordvestsingel zijn dezer dagen opgeschrikt door een nog al onvriendelijk schrijven. Het gaat over het vegen van de resp. schoor stenen van genoemde drie blokken woningen, die zich tegenover de win- kelgalerei van de Parkweg bevinden; nabjj de Proveniersbrug. Reeds jarenlang zorgen de bewo ners daarvan dat via hun eigen schoorsteenveger de schoorstenen op tijd geveegd worden. Het schrijven komt van N.V. Ko- ienbron uit Vlaardingen en begint met: „Geachte Mevrouw, In opdracht van Uw huiseigenaar en in overleg met de firma C, J. Nederveen komen wij Uw schoorsteen vegen. De huis eigenaar stelt er prijs op dat dit door één zaak gebeurt, in verband met mo gelijke verantwoordelijkheid voor be schadiging aan dak en schoorsteen. De prijs hiervoor bedraagt ƒ4,50 per schoorsteen en is er op gebaseerd dat wij in één keer alle schoorstenen van een huizenblok kunnen vegen. Wanneer wij apart voor een schoor steen moeten komen bedraagt de prijs f6,—. Onderaan dit schrijven vindt I U vermeldt wanneer wij hopen te ko men." Vooral omdat de meeste bewoners een schoorsteenveger hebben die voor ■f.2,50 of 2,75 de schoorsteen veegt, viel dit schrijven in minder goede aarde. Ook de dwang die er achter zit, beviel de mensen niet. De brief vervolgt met: „Wij zouden het pret tig vinden als U gelijk wilt afrekenen met onze mensen." De bewoners hebben direct de koppen bij elkaar gestoken en na genoeg eendrachtig besloten op een dergelijke brutale manier niet de schoorsteen te laten vegen. Er is gebeld met de fa. Nederveen (de huiseigenaar) die hier weinig aan kon doen. Afspraak met de betreffende schoor steenveger was, dat kontakt gezocht moest worden met de bewoners, om daarna tot overeenstemming probe ren te komen. Niet via een dwang bevel. Het gaat er nu op iijken, dat het gezegde van toepassing is, dat een brutaal mens de halve wereld heeft. Of: schoorsteenveger, blijf bij je (eigen) schoorsteen. Unaniem heb ben de meeste bewoners besloten de schoorsteenveger op die brutale ma nier niet toe 'te laten, temeer omdat men in ons vrije Nederland nog al tijd zelf over de portemonnee wil be schikken. „Zonder tegenbericht" komt de schoorsteenveger dezer dagen naar genoemde woningen toe. Hij zal een vrijwel vergeefse reis. worden. Boven dien hebben vele bewoners reeds een kontrakt .lopen met hun eigen schoor steenveger, terwijl verscheidene schoorstenen reeds geveegd zijn. (Van een onzer verslaggevers) In de maand juni zijn de volgende Jeeimngen van sportschool JBishoff voor hun Judo-examen geslaagd: Jeugdjudo geie aEp. Martin en Ria Baartmans, Robert Brands Wwn Giesselbadh. Ria v. d. Kruit. Ricco Laiuwere, Cor v. Lien, Jan Masterebroók, Jan Meyev. Kees Olst.hoom, Bert OWhof. Jelfery en .Robin v. Oost, Guss v. Peit, Gregory v. Hiel, Peter Stadhouders, Ruud Steenbergen, Barry de Waard. Jeugdjudo gele. band: Dik Veraart, Peter Weijgertse, Jeugdjudo oranje slip: Patrick Everarö, Wim de Groot, Hans den Houtmg. Gele band de heren: Th. Bruggeling, F. Heikoop, B. Ktetatugteribelt. Bruine band de heer: 3. v. Thiel. Zaterdag zijn in deze sportschool jeugd* wedstrijden gehouden voor jongens van 8 tot 12 jaar. De winnaar van elke leeftijdsgroep promoveerde naar een hogere Judograail. Leeftijd 8 jaar, kampioen Karei v Wijn gaarden (gele band) 2e plaats Marthy Hennrninga. Leeftijd 9 jaar, kampioen Henk Vermeulen (geie band) 2e plaats Sjors Smits. Leeftijd 10 jaar, kampioen Rob v. d. Werf (oranje band) 2e plaats Hans den Hauling. Leeftijd 11 jaar, kampioen Ton de Raad (groene band) 2e plaats Dennis Verheul. Leeftijd 12 jaar, kampioen EU Frederik (oranje band) 2e plaats Jan v. N oom en. Na de vaoanfie begint men met een cursus •n karate. Het is voor het eerst dat karate in bcJiied-am wordt onderwezen. geen cursus scheepsmetaalbewerker zal geven. Deze cursus werd dit jaar voor het eerst in het programma opgenomen en heeft veertien jongens afgeleverd, maar ook hun animo om inderdaad ais scheepsmetaalbewerker aan de slag te gaan bleek bijzonder klein.; Een ernstiger probleem is ook dit jaar weer het nijpend tekort aan U.T.S.-en, een schooltype dat 23 pro cent van de afgestudeerde L.T.S.-ers als vervolgopleiding verkiest. Helaas komt slechts éénfraktie van dit* percentage voor plaatsing op de Rot terdamse scholen in aanmerking. Bij de eisen die aan de toelatingsexamens worden gesteld is dan ook ongetwij feld de opnamecapaciteit van zeer grote invloed. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door h-et onvoorzichtig openen van een portier van een stilstaan de auto van de 33-jarige W.F.J. EL. in de Iepenlaan in voormalig Kethel werd de 54-jarige wielrijdster, mevrouw M. M. omvergeworpen. Ze kreeg een gezwollen linkerknie en schaafwonden aan rechter dij en kuitbeen. ROTTERDAM J. H. van K. uit Schiedam, twintig jaar kwam uit een zeer behoorlijk gezin en had een middel bare school bezocht. Maar de feiten die hem vanmorgen voor' de rechtbank had den gebracht, en, die hem een eis van een jaar jeugdgevangenis hadden opgele verd, toonden aan hoezeer deze jongen was ontspoord. De officier, xnr. P. A. H. Bos, zag die feiten eerder als „de aandacht trekken" dan als uitgesproken misdadigheid. Van K. zag er zelf geen gat meer -in en wilde een nieuw begin maken, zocht arrestatie en berechting, die hem weer mogelijk heid zouden bieden, schoon schip te ma ken. In de „kleine uurtjes" van 15 april had hij, vlak bij het Sohi-edamse politiebu reau, een auto opengebroken, zoals hij zei, om daarin te gaan slapen. En passant 'had hij er een camera en een paar handschoenen uitgehaald. Samen met zijn vriendje had hij, ook al dicht bij het politiebureau, een winkeletalage inge trapt en daar aan aantal camera's uitge haald. Dat' was, zoals de president, mr. F. J. M. Nivard, constateerde, geschied na een „vochtige avond". Wat de twee jongens met de buit aan moesten, wisten ze niet goed. Dus werden de camera's waarde drie mille maar in de Nieuwe Waterweg gegooid! Als beroep had Van K. opgegeven „ambulant keilner". „Je staat hier niet voor het eerst", con stateerde mr. Nivard. Uitspraak 15 juli. Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM De directrice van de Chr. Huishoudschool aan de Westmo lenstraat 24, mej. C. Roodenburg reik te woensdagavond in de kantine van de Chr. Technische School aan de Nieuwe Darrüaan 762 de diploma's aan de leerlingen uit. Van de 160 leerlin gen van de school, kregen 86 meisjes een diploma, van wie 56 meisjes een getuigschrift voor de primaire oplei ding, die twee jaar duurt. Hiervan gingen er 38 leerlingen naar de derde klasse; 18 meisjes verlieten do school; 30 meisjes ontvingen het diploma assistente, van wie 18 leerlingen het A- diploma en 12 leerlingen het B-diploma. Aan de hand van enkele bijbelgedeel ten hield mej. Roodenburg een inleiding, waarin ze ondermeer zei, dat de school tijd een zegen was geweest. De bijbel kan in ons leven veel rijkdom en troost geven, als we er maar de tijd voor ne men hem te lezen. Ons leven is tegen woordig zo druk met eigen belangrijk heden. dat er voor Gods rijke gaven geen ruimte meer overblijft., We gaan thans uit. elkaar.. Wat er ook gebeuren moge, waar we ook zullen zijn, we zijn nooit alleen. Jezus is met ons. Bij Hem kunnen we altijd terecht, aldus mejuf frouw Roodenburg. De leerlingen voerden hierna met veel geestdrift aardige schetsjes op en zon- gen vrolijke versjes. Uit de gemeenschap pelijke veriaarskas van de school ont vingen enkele leerkrachten een geschenk. Dit waren mej. J. Visser, lerares kin- derzorg, de heren. Mateman en C. Val kenburg. leraren Engels en Jacq. P. Bekkers, leraar muziek. Dé laatste zorg de op deze avond bij het zingen voor or gelbegeleiding. De ongeveer vierhonderd'aanwezigen zongen op deze avond Ps. 105:2, Gez. 230:1-3 en Gez. 280:15. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer J.> .Pieterman sprak een slot woord. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De eigenaar van de woonark Woelwater is vandaag onder woelige omstandigheden in het huwelijk gestapt, want rijn huwelijksbootje liep gisteren reeds averij op. Het gebeurde toen de sleepboot Jaguar, met aan boord de Naardense kapitein P. J. W., voor de hefbrug over de Schie plotseling moest stoppen. Een achter hem varende baggerboot drukte de Jaguar naar voren waardoor deze uit de koers raakte en tegen de Woelwater botste. De uitbouw van de ark werd nogal beschadigd en de loopplank brak in tweeën. SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 29-jarige secretaresse M. M. W. reed woensdag in de Lange Nieuwstraat tegen de dertienjarige wiel rijdster J.W., die bij het naar' links afslaan haar hand vergeten had uit te steken. Het meisje werd met een hersen schudding naar de dr. Noletstischtlng gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse bevol king is in de maand mei verder terugge lopen tot 81.886, namelijk 40.708 mannen en 41.178 vrouwen. Op 30 april was het inwonertal nog 81.932 en op 1 januari 81.956. In mei hebben zich 273 personen gevestigd en vertrokken er' 361. Er werden 95 kinderen geboren en er overleden 53 inwoners. Binnen de gemeente verhuisden er 153 gezinnen of 606 personen. Er werden 59 huwelijken gesloten, waarvan 35 beiden in Schiedam woonden, 21 de vrooiw in Schiedam en de man elders, en slechts 3 de man te Schiedam en de vrouw riders. Van deze 59 huwelijken kregen er 10 een eigen woning, 15 'gingen bij de ouders inwonen, 13 vertrokken naar elders, 13 vestigden zitih elk afzonderlijk en 8 be trokken een onderverhuur-woning. DEN. HAAG Het ligt in de bedoe ling van de heer von Amsberg ,de ko mende maanden te gebruiken voor een zo breed mogelijk oriëntatie omtrent de staatkundige, de cultnrele, de econo mische en de sociale verhoudingen in Nederland. Hiertoe zullen onder meer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de hoek van de Eerste IJzerstraat en de Coolhaven lag woensdag een oliespoor over een af stand van honderd meter en ongeveer vijftien centimeter breed. Hierdoor kwamen een bromfietser en een wielrijdster te vallen. De brom fietser had geen letsel maar de wiel rijdster, de veertienjarige scholiere Lydia Meijer uit de Eerste IJzerstraat, klaagde over pijn in de heup. De ver oorzaker van het oliespoor is niet ge vonden. Dit HM werkbezoeken worden afgelegd, heeft de particulier secretaris van de Koningin vandaag meegedeeld. Bij de voorbereiding en de coördina tie van die bezoeken en het opmaken van studieprogramma's is ingeschakeld mr. C. J. van Schelle, buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister. De heer Van Schelle zal tevens belast rijn met het organiseren van het secretariaat van de heer von Amsberg, waarvan hij de leiding voorlopig op zich zal nemen. De minister van buitenlandse zaken heeft hem in verband hiermee tijdelijk onthe ven van zijn huidige functie als chef van de directie buitenlandse dienst. 's Morgens was reeds een autobus uit Ridderkerk over een ander olie spoor geslipt. De bus raakte een licht mast die scheef kwam te staan. GEBOUW VOOR ARBEIDSBUREAU Dagblad „DE ROTTERDAMMER", bwiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 «1. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. Ba 18 uur alleen voor redactionele «Jgelegrenhetïen 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr Zamenhof- itraat 139. tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (adr «e boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123. «arm G.G. en G.D. 269280. VLAARDINGEN Konden we enkele weken geleden berichten, dat de Vlaar- dingse semi-profclub Fortuna interesse toont voor de Zwaluwen-midvoor Frans v.d. Graaf, thans schijnen de papieren zo te liggen, dat deze speler definitief naar Fortuna overgaat Aanvankelijk bleef Sparta interesse voor v.d. Graaf houden en moest hij zich voor het spelen van enkele oefenpartijen nog beschikbaar houden. Dat is nu van de baan en ter elfder ure heeft Fortuna kontakt gezocht met de jeugdige mid- voor. Van der Graaf heeft een aanbod gekregen zich contractueel aan Fortuna te verbinden en had maar ja" te zeggen en de zaak zou rond zijn. Voor Zwaluwen betekent dat een be drag van 3000.- dat Fortuna zal betalen aan Zwaluwen, terwijl Van der Graaf jaar zou krijgen, afgezien van premies een minimum-salaris van ƒ1560 per die het Zwaluwen-bestuur reeds te ken nen had gegeven een contract voor het Betaalde Voetbal heel serieus in overwe ging te zullen nemen, zal dus stellig Zwaluwen verlaten en In het nieuwe seizoen voor het Vlaardingse Fortuna gaan spelen. Overigens heeft Zwaluwen deze speler geen enkele tegenwerking gegeven, zodat v.d. Graaf later altijd weer welkom zal zijn bij Zwaluwen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/SCHIEDAM Het eind van de voorbereidingen, voor de bouw van een semi-permanente huisvesting voor het Gewestelijk Ar beidsbureau „Nieuwe Waterweg- Noord" komt in zicht. Alle instan ties hebben hun goedkeuringen ervoor verstrekt, alleen de gemeente Vlaar dingen is nog bezig met enkele tech nische probleempjes. Directeur J. J. Hoogcarspel verwacht dat de bouw in september zal kunnen beginnen. Zoals gemeld komt dit houten ge bouw te staan achter de Chr. Huishoud en Industrieschool (Van Hogendorp- laan). De frontgevel is bereikbaar via de Van Silngelandtstraat en de znidgeve staat evenwijdig met de spoorbaan. Het gebonw zal de bureaux aan de Oostha- venkade te Vlaardingen en aan het Broersveld te Schiedam vervangen en naar verwachting vijf jaar dienst moe ten doen. De bouwkosten zijn geraamd op ongeveer 110.006. Het noodgebouw, dat in opdracht van de Rijksgebouwendienst in drie maanden tijd wordt geplaatst, krijgt een lengte van ongeveer 24 meter en een breedte van 12,5 meter. Er komt een grote centrale wachtruimte, waaromheen twaalf boxen worden gesitueerd waarin de arbeidsbemiddelaars met belangheb benden kunnen spreken. De overigens gesloten boxen zijn aan de achterzijde openen geven daar toegang tot een forse administratieruimte. Verder zijn geprojecteerd een kamer voor de directeur, een keuken, een garderobe, toiletten groepen en buiten het gebouw een fietsenstalling. Hoewel het slechts een noodgebouw is betekent deze huisvesting een grote verbe tering voor het Gewestelijk Arbeidsbu reau, dat thans zowel in Vlaardingen als in Maassluis te klein en onprettig ls ondergebracht. Niettemin zullen de behoeften aan een medische onderzoekkamer, een ruimte voor de beroepskeuze-adviseurs, een testlokaal, een vcorlichtingsfcamer en een kantine in dit noodgebouw nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Daarom is het de bedoeling dat zo dra het houten- gebouw in gebruik is, het bestaande ontwerp voor een defini tief gebouw verder zal worden uigtge- werkt-en aangepast aan nieuwe erva ringen. Zoals al eerder geméld zal het definitieve GA.B.-gebouw te zijner tijd verrijzen op de plaats waar de banketfabriek van Niemantsverdriet heeft gestaan aan de Tweede van Leyden Gaelstraat te Vlaardingen. De heer Hoogcarspel hoopt dat het voor 1972 klaar zal zijn. (Van een onzer, verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen kregen alle politiemensen en auto's opdracht scherp uit te kijken naar mensen, die eventueel pamfletten met een inhoud gericht tegeb het koninklijk bezoek van morgen zouden aanplakken. Omstreeks het middaguur was nog niemand hier voor opgepakt. Vele bewoners van het centrum en* van enkele buitenwijken vonden vanmorgen een pamflet in hun brievenbus met hét opschrift „Waarschuwing" en onderte kend door „Comité van oud-verzets strijders uit de laren 1940-1945". Het bestuur van „Voormalig Verzet Zoid- Holland" verzoekt ons mee 'te delen, dat deze waarschuwing niet van hem uitgaat. In het pamfet wordt de Rotterdam mers aangeraden geen gebouwen, huizen te bekladden. Verder om geen vlaggen te laten wapperen, maar sléchts lege vlaggestokken uit te steken en op vrij dag thuis te blijven. VLAARDINGEN Aan het Gemeente- lyceum rijn geslaagd vooor het eindexa men Gymnasium-Alpha: Margriet Ber nard, Jan Imhof, Nel de Klerk en Annet van Toor. Voor het eindexamen Gymna- sium-Betha slaagden: Jan Andrlessen. Rob Andrlessen, les Hoogland, Ronald d' Jong, Nita Kappen, Derk Poot en Menno Schatter. 'TWEE leerlingetjes, één van de r.k. school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden en één van de christelijke school voor kinderen met leer- en opvoe- dingsmoeilijklieden, hebben, gistermiddag de eerstepaal geslagen voor het- nienwe ge bonw waarin groepen leerlingen van beide scholen straks een onderdak zullen vinden. Dat nieuwe gebour wordt de tweede vleugel van het scholencomplex aan het Van Alke- madoplein. De eerste vleugel, ontworpen door bet Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema, huisvest sedert de afgelopen winter het Instituut Bender. De tweede, vleugel, waarin de bride scholen voor leer- én opvoedingsmoeilijkheden wor den ondergebracht, zal een schepping zijn van ir. Harry Nefkens in samenwerking met liet architectenbureau Wro. en Ben Lengkeek. Het is de bedoeling dat de eerste groep van de- christelijke school 'voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgend jaar september de nieuwe school zal betrekken. Op den dnur zal de gehele schooi het oude, geheel ongeschikt geworden gebouw* aan de Mauritsttraat verlaten. Bovendien hebben de aannemers hij het tot stand komen van de eerste vlengel van het complex de houw van de tweede vleugel zodanig voorbereid, dat zij het mogelijk achten het heiwerk nog voor het najaar gereed te hebben. In het nieuwe' gebouw krijgt de rJc. school negen lokalen, de christelijke sebool krijgt er zes. Bovendien krijgen beide scholen een aantal lokaliteiten voor de noodzakelijke medici. Vanzeitsprefeend wordt de school ingericht voor do modernste methoden van onderwijs aan kinderen met leer* en opvoedingsmoei lijkheden. Deze kindereer hébben een' rtW-" mal e.inte I lig .zjj n. ech te rdoor oo rag ken vhri allerlei r 'niet geschikt voor het vol- 'geil van nur-*1 klassikaal onderwps.' Op de scholen voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden neemt het indivi- duele onderwijs een grote plaats in. Met dit individuele ónderwijs is hu. het ontwerp in alles rekening gehouden. Zo wordt een unicum in Nederland van een 'aantal leslokalen een gedeelte van de vloer ver- laagd, aldus de mogelijkheid biedend tot Het splitsen van een groep ih kleine groep jes van twee of drie leerlingen. Deze tweede vleugel van het complex aan het Van Alke- niadeplein wordt gesitueerd naar de richting van de Vondelweg. De derde vleugel komt later aan de beurt. Die zal worden gekeerd nBar de zijde van de achterkant van de woningen der bestaande bebouwing. Daarin znllen boven elkaar drie gymnastieklokalen komen. DONDERDAG 8 JULI 1915 Paarden. Door enorme vraag uit Duitschland worden in Friesland eiken dag de prijzen der jonge paarden nog hooger. Op qnaliteit Wordt weinig'; ge-, let. Een hoer verkocht gisteren een enter voor 423 gld.; voor een veulen -— j.l. April geboren werd 250 gld. betaald. De nyi-erheidstoestartd in Twente. Naar we vernemen kan het uitvoer verbod van katoengarens-der'Engrische regeering voor Twente ernstige gevol gen hebben. Bij de firma Ten Cate de grootste der katoenfabrieken ïal de productie moeten wotJen beperkt De ongehuwden zullen het eerst met minder touwen werken, doch ook verder strekkende maatregelen worden gevreesd. - j De firma H. B. Scholten heeft den arbeidsduur tot 4 .dagen per week be perkt. vraagt met spoed een Leeftijd ca. 18 21 jaar. Candidaten dienen een behoorlijke type ervaring en enig administratief inzicht te bezitten. Met eventuele vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties te richten aan N.V. Walco Eieetrotechnische fabriek, Kon, Wilhelmina haven 26 te Vlaardingen, telefoon 3380. Ter kennis van belanghebben den wordt gebracht, dat de mogelijkheid bestaat, dat in verband met de verwisseling van sluisdeuren van de Bulten, sluis, van 19 t/m 23 juli as. de doorvaart gedurende die pe riode gestremd rai zijn. Schiedam. 1 juli 1963. door M* fabjfl Iplwwlm do^booUkM^Èol H.V. ZOMBU KEUNINGS U*TO£Y£WIH WAGMMG04

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1