programma in Arcade emeester CTS „De Poort" levert eerste geslaagden af ■v' AGENDA 4. „Kleurklavier" AMBACHTSSCHOOL DEED 50 JAAR DIENST wmm - tas VERF VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum 3. „De Goede Hoek" VLAARDINGEN ROTTERDAM SS WERELD MUZIEK- BEURS 1965 Joh. de Heer Poort open voor 56 leerlingen Scooter contra verkeersgeleider Noodgemaal moet zes jaar mee OOST-ABTSPOLDER WORDT KOMEND JAAR VOLGESPOTEN R' Tweede vrouw bij politiekorps Slip in olievlek liep goed af Auto grijpt kleuters op zebra Fietsenvervoer per Spoorwegen Spidoboot raakt schroef kwijt en wordt stuurloos Auto botste tegen lijn 15 Kris-kras door SeMedam van toen en nu (30) Co-op wil eigen noodwiiikel in Holy ^joUrr^mntrr naar f" uïf- de rotterdammer Pagina 3 VRIJDAG 9 JULI 1963 BE4TRIXPARK DIEREN GELUK Jongen (10) opfiets gewond in verkeer Geslaagden C. v. d. Linden de hoogste schutter Personenauto greep overstekend kind 'tgji- - wi morgen pn dagelijks Bedrijfsongeval BEHANG KUNSTSCHiLDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN Hond veroorzaakt val bromfietser Garage Van Dalen N.V. Drr was de Ambachtschool in de St. Liduinastraat, ge bouwd in 1908. De school deed vijftig jaar dienst. Toen werd ze wegens ouderdomsgebreken onder andere door zetscheuren van de muren, afgebroken. Thans staat de Willem -de Zwij ger ULO-school. Oh'DER DE ROOK van Schiedam is nog heel wat te beleven, als u Vctn wandelen en fietsen houdt. Wan- neer u van de natuur wilt genieten. tart a.u.b. uw auto thuis. In een verloren "hoekje van het Beatrixpark Hat een kléin lustoord van ongeveer een enkele hectare, een zg. heemtuin met ruim 'tweehonderd gewassen, die het publiek in zijn onwetendheid waardeloos onkruid" noemt. Grillige waterpartijen met vele eenden en waterhoentjes en bruggetjes van hou- ten boomstammen geven dit natuurre- seTi-aat-in-zakformaat een schilder- li achtig dekor. Over deze kleine, onbe- ï- kende wereld hangt altijd een welda dige stilte. Als u van Schiedam komend, even s voordat u Overschie binnenkomt, aan tiu.' linkerhand de brug over de Schie overgaat, betreedt u de Kethelpnlder, een interessant wandeloord, waarbij u verschillende richtingen uitkunt. kechts ligt de Schiekade. U passeert het woonwagenkampde scheepswerf „De Hoop", de Hof van Cyzene, het oude Veerhuis en langs de Schie wandelend of fietsend komt u vanzelf aan het buurtschap „De Kandelaar", bekend duor zijn overzetveer. Er i hier ook een landelijk cafeetje aan het water, waar het goed rusten is. Daarna staat u voor de keuze door te gaan naar Delft, op welke tocht u het oude Kruithuis passeert of langs de r.k. pastorie van Noord-Kethel, die temidden van eeuwenoud hoog ge boomte ligt terug naar de oude dorps kom van voormalig Kethel met de Hervormde Kerk als middelpunt. ALS U leert genieten van de natuur in eigen omgeving, in park en plantsoen of in het weidse polder landschap, dan gaat er een nieuwe, tot dusver ongekende wereld voor u open. De natuur verveelt nooit. Waar regelend optreden van het menselijk vernuft door wetenschappelijk ingrij- 't pen meestal ongewenste reactis g- j weegbrengt, daar ziet u bij de natuur slechts zinrijke opzet. Er is een wonderlijke kringloop. daarnaast is er strijd in de natuur. De nil valt een veldmuisje aan. U hoort misschien een zwakke k^eet en het beestje is er geweest. Doch van de talrijke insecten, die in de greep van de harde vogelsnavel sterven, hoort u cp zijn hoogst een zwak gegons, terwijl de vlieg vertwijfelde pogingen doet zich uit het web van een spin te bevrijden. Vele dieren zijn namelijk vleeseters en elk dier heeft wr zijn eigen speciale vijand. In algemeen vrband gezienzorgen de wederzijd ss. tegenstanders voor een zorgvuldig evenwicht in de natuurdie slechts de mens vermag te verbreken. In het kort gezegd passen alle roiige verliezen, tot het in standhou den van de soorten op nauwkeurige wijze in het geheel van de planmatige schepping. Er zijn altijd genoeg nako melingen van bijv. muggen en vliegen om insectenetende vogels te kunnen roede. SCHIEDAM De leerlingen van de Schiedamse Muziekschool gaven donderdagavond in het gebouw Arca de een druk bezochte einduitvoering De directeur, de heer Kees Bak. die blijkbaar niet had geweten, dat bur- gemeester H. Roelfsema in de zaal was, deelde dit na afloop van zij'n openingswoord alsnog met enkele woorden van welkom tot Schiedams eerste burger mee. De burgemeester stond daarna even op om de aanwezi gen te groeten. Het debuut van het gevarieerde pro gramma, dat de leerlingen met veel brio ten gehore brachten, was de Sonatine in i' ,op' no' 1 dr'e delen van A. DIabelH, goed gespeeld door Lidy de Boer uit de planoklasse van de heer Ed. Verschoor, MASLAND De jaarlijkse tcrugke- collecte voor het Prins Bemhardfonds heeft ais opgebracht. Het comité dankt het Gereformeerd jeugdverband, MAASLAND De heer L. J. M. SoUeyeld slaagde te Nijmegen voor het Kandidaatsexamen rechten. Het muzikale menu ran deze avond werd gebracht door velerlei instrumen ten, zoals accordeon, blok- en dwars fluit, cello, guitaar, klarinet en piano. Het accordeonensemble van de klasse van de heer P. van Hassel, bestaande uit de leden P. van Eijk, M. Kleinjan, L Molendijk, I. v. d. Steen, A. Schmoll en I. Rissema, deden het uitstekend met Sarabande van Archangelo Corelli en Sïciliano van Alb. Jager. Na de pauze kwamen de leerlingen o.a. nog in een sfeervol ballet voor het voetlicht met Tarantella van F. Burg- muller, Golliwag's Cakewalk van Cl. Debussy, Heksendans van St. Heller en de walsen no. 2, 3 en 11 van Joh. Brahms. ZO IS "er nog zoveel te ontdekken. Zoek uw geluk dus niet achter de horizon, maar wat dichter bij huisin uw tuin of temidden van het onvol prezen stadsgroen, dat dan onze ste den steeds meer levensvatbaarheid geeft. Boven de, bloemen spelemeien de bonte dansers, de schubvleugelen, de vlinders, koolwitjes, geeltjes, kleu rig schoenlappers en wat niet. al. Boven de vijver dartelen de blauw groene libellen. Langs de hondsdraf schuift een slak, koolmeesjes wippen tussen het dichte gebladerte der bo menen merels hippen tussen het struikgewas. Dwars over een gras veldje huppelt Lampe, de haas met iijrt lange oren. Het onkruid, dat uw voet zo achteloos vertrapt blijkt bij nadere beschouwing een van de vele jraaxe heemgewassen van ons land te zijn. p behoeft uw ontspanning in de i>rije natuur heus niet zo erg ver te toeken. Onder de rook van urn stad is cr nog genoeg te genieten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De tienjarige fietser E. w' ?£.,,fler L* die donderdag op de Nieu- vrarhJ!? 5?arj ks uitweek voor een ktouto die daar een pad binnenreed, Helgrote nieuws van de kunt u horen inde concertzaal van Joh.de Heer Hohner zorgde voor een sensa tie! Een nieuw electr. orgel, dat alle eigenschap pen heelt van een duur instru ment en toch s!echtsf1995.-of f48.-pmnd.kost. Lulattr en ganiatl Vrijblijvende de monstraties. Ook aan huis. 3 maan den gratis les. Vraagt folder! Oostzeedrjk 330 Rotterdam Tel. (010)115255 Tot slot was er de uitreiking van de getuigschriften voor AVMO en instru mentale vakken. Voor het Algemeen Vormend Muziek onderwijs (AVMO), vierjarige cursus, slaagden voor het eindexamen de vol gende leerlingen: Gerda Berrevoets, Ria Berrevoets, Trudi Besemer, Henny Bree- voort, Mary Bijloo, Anita Eïderhorst, Martin Eïderhorst (met lof), Myra El- gers, Marja van Gameren (met lof), Annelies v. d. Heijden, Hetty Hoekstra, Rikkie den Houting, Laila Jansen (met lof). Anita van Kemebeek. Ellen de Kluijver, Mariene Kortrijk, Ati van Laar. Marita Melchers, Jeanneke Mel- laart, Yvonne Meijer (met lof), Helen de Speciale demonstratieavonden dinsdag en donderdag tot 10 unr 's avonds. SCHIEDAM De Schietvereniging „Schiedam" heeft deelgenomen aan de wedstrijd om de door het hoofdbestuur van de Koninklijke Schietvereniging „De Vrijheid" beschikbaar gestelde wissel beker. De andere deelnemende vereni gingen waren Rotterdam en Barendrecht. In Rotterdam werd geschoten op 15 mei 1965 met scherp, liggende houding, op een afstand1 van 100 meter. In Baren drecht op 16 juni 1965 met scherp, knie lende houding, op een afstand van 1? meter en in Schiedam op 7 juli 1965, met luchtbuks, staande hcuding, op een afstand van 10 meter. De behaalde resultaten waren als volgt: Rotterdam 1527 1300 1262 totaal 4089 Barendrecht I486 1212 1229 totaal 392 Schiedam 1335 1274 1436 totaal 4095 Na een inleidend woord van de voor zitter van „Schiedam", de heer P. J. Drenth, maakte de heer A. B. Ottow van de organiserende vereniging Rotterdam het eindresultaat bekend van de zee. spannende wedstrijd en reikte daarna de prijzen uit. De hoogste schutter van de drie onder delen tezamen bleek de heer C. A. van der Linden uit Schiedam te zijn. met 132 128 134 394 punten. Voor hem was de wisselprijs als hoogste schut ter 1965. De kampioen van de Schietver eniging „Schiedam" bleek ook hier de sterkste. Hij zal dus volgend jaar: twee wisselprijzen moeten verdedigen. Mos, Diny Ophof, Ria Plaisier, Hugo van Rooy, Lilian Schiffers, Anita Swiers, Monique v. d. Toorn (met lof), Ada v. d. Veen, Henk de Vlieger, Ada Voorend, "Wil Vijfvinkel, Ton Willemse, Wilfred v. d. Wijk. Heremen: 2 kandidaten. Afge wezen: 7 kandidaten. Instrumentale vakken: blokfluit: Ingrïd le Blanc, Willy de Boer, Dick Couvé, Maarten Elffers met lof, Jeanette van Es Knape, Gitaar: Rudolf Harmsen, Wim Spruijt met lof. Piano: Hilleke Barens- waard, Joop van Egmond, Theo van Es, Frits de Koster, Arja v. d. Hoeven, Lonnie Rombouts, Astrid Slavenburg, Elisa Stentler, Ries Verbeek met lof. Hereamen: 1 kandidaat. Afgewezen: 1 kandidaat. (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK De zevenjarige Pie- tronella Plaisier van de Ringdijk 344 is donderdag op de Benedenrij weg vrij plot seling overgestoken en daarbij aangere den door een personenauto. Zij kreeg wonden aan hoofd en armen en is per ambulance voor nader onderzoek naar het St. Claraziekenhuis te Rotterdam overgebracht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Toen een personenauto, bestuurd door de 52-jarige W. J. T. uit Dordrecht donderdag op de Burgermees ter Knapperlaan naar links uitweek chrok de achter hem komende bestuurder van een scooter, de 26-jarige Dl F. uit Schiedam dermate, dat hij de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een kop van een verkeersgeleider aanreed. De man viel en werd met een hersenschud ding en een breuk aan hét rechteronder- been via het Gemeenteziekenhuis naar het St. Franciscusgasthuis in Rotterdam vervoerd. WcV» F uaai een pao oinnenreea, n»rïL ge? efh hem tegemoetkomende hmS»ïn?u,t0> bestuurd door A. V. K. De lm nt A'^L,e,n lieP een hersenschudding ktstkhtïng hem "aar de Dr- Nó" ÜTTERDAM Het was puur toeval, dat gisteravond in de onmiddellijke nabijheid van de christelijke technische school „De Poort" aan de Laansiootsewëg een drumband ijverig aan het oefenen was. Het was duidelijk hoorbaar In de aula van „De Poort" en het verhoogde de feeststemming bjj de jongens, die in him zondagse pak waren gekomen om, vergezeld van hun al even. trotse ouders, hun diploma in ontvangst te nemen na een geslaagd examen. Het was de eerste keer dat op deze onderwijsinstelling deze begeerde pa pieren werden uitgereikt. Twee jaar geleden is deze uiterst moderne school, waar onderwezen wordt in de vakken brood- en banketbakken, metaalbewer- ken, timmeren, auto- en elektrotech niek geopend. De heer W. F. Snijders, bestuurslid van de school, die onder leiding staat van directeur Heikema, wees daar nog eens op en dankte de ouders voor het vertrou wen, door hun kinderen naar deze school te sturen. Hij wees er de pas -geslaagden Van de oogarts \Zr'j ^VESTHAVEnKADE' 11 Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek» iv—17 iuir Dagblad „DE ROTTERDAMMER". toi SmJ9fe fractie Lange Kerkstraat 28 ïf. 2i6.39a4 <b-g-8- 115588, toestel 52. b.g.g. uur alleen voor redactionele «'gelegenheden 195885 en 28037), "1- v- Gogh. Dr. Zamenhof- kiat 1 tel 152400. ri. en bezorging: Agentschap (adr. "i boven) dag. van 18.30-19.30 uur. "gnjke telefoonnummers: Alarm POutie 284o66, alarm brandweer 269123. *larm G.G. en G.D. 269280. .i™ '1 Goude Hert, St. Liduina- •traat 58a, tel. 268364. VLAARDINGEN De aspirant-agen te van politie, mejuffrouw M, L. de Bruin en aspirant-agent P. de Vries zijn geslaagd voor het politiediploma aan de Politieschool te Wassenaar. De burge meester bevorderde beiden met ingang van 1 juli tot agent van politie. Dezer dagen traden zij in dienst bij het Vlaar- dingse korps. Hiermede verschijnt in Vlaardingen de tweede 'vrouwelijke agent. De beëdiging van de nieuwe agen ten zal een dezer dagen geschieden. VLAARDINGEN Bij werkzaamhe den in een fabriek aan de Industrieweg viel donderdagmorgen de twintigjarige electriciën C. W. B. uit Schiedam. Hij liep een pijnlijke pols en vingers op. Voor onderzoek is B. naar het Holy- Ziekenhuis gebracht 9 ROTTERDAM De Stichting Sociaal Wijkopbouworgaan „Alexanderstad" houd morgen, zaterdag, een rally voor auto's, motoren, scooters en brommers. Gestart wordt om 14 uur voor het bejaarden centrum De Burcht" aan de Van Moor- selplaats. Men kan inschrijven tot zater dag 11 uur: tel. 200472. (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK De Bredase verte genwoordiger, F. J. E. heeft boven de Rijksweg Rotterdam-Dordrecht donder dag de schrik van zijn leven gekregen toen zijn- personenauto op het viaduct over de rijkswe gslipte op een olievlek. Het gevolg was dat hij -tegen het hek langs het viadukt opreed. Het hek hield het gelukkig en zijn auto kwam dus niet enige meters lager op de rijksweg te recht. Wel werd de wagen aan de voor. zijde ernstig beschadigd. op dat leren een voorrecht is. „Vroeger," aldus de heer Snijders, „in het begin van deze eeuw, ging men linea recta vanaf de lagere school naar een baas om daar geld te verdienen. Van een technische school had toen nog'iemand ooitgehoord. De school die in 1930 werd opgericht, beschikt nu over drie kloeke gebouwen waar les wordt gegeven en waar, vol gens de heer Snijders, in een goede sfeer de jongelui worden opgeleid. Daarna ging men over tot het uitreiken van de „waardepapieren", die na ge tekend te zijn het eigendom werden van de gelukkige bezitter. Voor het brood- en banketbakken slaagden 18 leerlingen; van de metaal bewerkers gingen er tien met het diploma huiswaarts. Van de hout- cn tiinmerwcr- kers legden er 28 met succes de proeve van bekwaamheid af. De geslaagden volgden een driejarige cursus, maar werden toen de school haar poorten opende, in de tweede klas ge plaatst omdat zij elders al een vooroplei ding van een jaar hadden genoten. De leerlingen die zich bekwamen in de vak ken auto- en electrotechniek volgen een vierjarige cursus en moeten in 1965 de vuurproef voor de examinatoren door staan. De heer K. de Lange had de avond - geopend. I Tl verf van de vakman EENDRACHTSTRAAT 29. TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 - FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. .HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Volgend jaar begint men de Oost-Abtspolder in voormalig Kethel, slechts door de Schie van Overschie gescheiden, vol te spuiten met baggerspecie, die uit de rivier de aas naar hier wordt aangevoerd. Aangezien bij vloed dit rivierwater een bepaald zoutgehalte bevat, bestaat er kans voor verzi-lting in dit gebied vah het Hoogheemraadschap van Delf land. Men zal derhalve het. water zo snel mogelijk moeten wegpompen. Daartoe bouwt men thans een noodge maal in deze polder, terzijde van de Schiekade en ten noorden van het woonwagenkamp. Dit gebouw zal uit drie verdiepingen bestaan en voorzien zijn van een krachtige pompinstallatie. Men rekent erop, dat dit noodgemaal minstens zes j-aar dienst zal moeten doen. Men denkt in 1966 te beginnen met opspuiten eö men hoopt de polder in 1972 opgespoten .te hebben. Door .het z 'ndoverslagbedrijf Boele en Ocsterwijk wordt thans veel zand aange voerd, dat, als basis;, van. het. opspuitings- project moet dienen. Men legt namelijk grote vakken.aan, die stuk voor: stuk met de baggerspecie worden volgespoten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee kleuters, de vier jarige Anneliesje D. en haar èèn jaar ouder zuje Jannie, zijn donderdag ernstig gewond bij een verkeersongeluk in de Bur- meester van Haarenlaan. Zij staken met hun moeder mevrouw E. D.-K. de over steekplaats bij de Parkweg over toen van links een personenauto naderde, bestuurd door de 32-jarige Schiedamse monteur G. G. Mevrouw D. merkte de auto te laat op met het gevolg dat de meisjes werden aangereden. Jannie liep een hersenschud ding op. en Anneliesje een gekneusde rib. De GGD heeft de kinderen naar het Ge meenteziekenhuis gebracht waar zij ter verpleging werden opgenomen. VLAARDINGEN In de Diepen- brockstraat viel donderdagmiddag de 65- jange bromfietser W. P., omdat een hond plotseling de rijweg opliep. P. Hep een hoofdwond op. Bel ons voor een demonstratlerii BUTS BALLOTLAAN 1 VLAARDINGEN Telefoon 8709 VLAARDINGEN Vanaf maandag 12 juli tot en met maandag 30 augustus kunnen van de Vlaardingse stations fiet sen en bromfietsen met speciale rijwiel- treinen worden vervoerd. Het station Vlaardingen-Oost is gedurende dit tijd vak op werkdagen gesloten voor rijwiel- vervoer pver afstanden van meer dan veertig kilometer. Aan het station Vlaar dingen worden fietsen en bromfietsen tot uiterlijk 19,00 uur voor vervoer aange nomen. De voertuigen moeten voorzien zijn van naam en adres. Adresplaaitjes zijn te koop aan het loket. Alleen gewone fietsen worden zonder plaatsbewijs ten vervoer aangenomen, voor het vervoer van bromfietsen, bagage en tandems moet een geldig plaatsbewijs tot het station van bestemming worden getoond. Het isniet mogelijk precies te zeggen hoe lang het vervoer duurt. In het algemeen zal het voertuig de volgende dag in de loop van de middag op het station van bestemming afgehaald kunnen worden. HOEK VAN HOLLAND Donder dagmiddag verloor de Spido-rondvaart- boot, die elk uur eenr ondvaart maakt door de Europoorthavens, op de Nieuwe Waterweg voor de Semaphore" door on bekende oorzaak zijn schroef.- Met een loeiende stoomfluit en door het afschieten van een vuurpijl trachtte het scheepje, dat stuurloos was gewor den, de aandacht op zich te vestigen. Een vaartuig van de rij'kshavendienst was spoedig ter plaatse. Geassisteerd door een sleepboot bracht men de on fortuinlijke rondvaartboot naaar de ka de. Enkele passagiers raakten door het gebeurde enigszins in paniek. TN de Oost-Abtspolder wordt een noodgemaal gebouwd dat drie ver diepingen krijgt en volgend jaar moet gaan werken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Jn de Jonker Fransstraat bot9te vanmorgen een per sonenauto tegen een tram van lijn 15. De bestuurder van de auto had onvol doende aandacht geschonken aan het achter hem komende verkeer. Door de sohok van het plotseling remmen vie len twee trampassagiers, de 68-jafige J. P. Koopmans en de 75-jarige me vrouw J. Kuiper-Rouwik, die over pijn in de rug klaagden. Beiden zijn naar het Dijkzichtziekenhuis vervoerd.. De tram en de auto werden licht bescha digd. W/AAROM jarenlang is gepraat zal nu eindelijk gebeurenprof. F. Carasso, de ontwerper van „De Boeg" het nationale monument voor de in de oorlog gevallenen op het Lcuvehoofd te Rotterdam, heeft een bronzen beeldengroep gereed die binnen kort op de sokkel van het monument zal worden geplaatst. Er is over die beelden al heel wat te doen geweest. De Stichting na-, tiönaal monument: voor de. -'koopvaardij deelt mede, dat de beeldengroep deel uit maakt van liet ontwerp, maar men zal zich herinneren, dat, toen indertijd de ontwer pen voor het monument werden ingediend als resultaat van een prijsvraag, er op de schetsen van Carasso's „De Boeg" geen beeld was te vinden. „De Boeg" is verrezen even strak als liet indertijd ingediende ont werp aangaf. De prijsvraag en de resultaten die deze had opgeleverd, waren al dadelijk het onderwerp van fellé artistieke discus sies. Carasso's ontwerp behaalde een derde prijs, het bekroonde ontwerp was van Reyers. In een artikel „Onmacht en armoe- de des harten" had Jan Engelman over geen der drie bekroonde ontwerpen veel goeds te zeggen. Hy noemde ze allemaal „armoedig en schraal door hun voluntarisme en door hun krampachtige beperking tot Iret sche matische". Het ontwerp van Carassó bc; schreef Jan Jüngelman .als „aan zijn wez.cn. vreemd en aanmerkelijk beneden de artis tieke waarde der van hem bekende sculp tuur". Toch vond Jan Engelsman „De Boeg" het beste van de drie bekroonde ont werpen, dat van Reyers vond hij zelfs rond uit „het poverste van de drie". Is liet aan brengen van de beeldengroep een poging om gebrek aan artistieke waarde te maske ren? Dat zal de toekomst moeten uitwij zen. De heelden zullen er nu komen en dal zal niet geschieden, met een plechtigheid. Later zal het gehele monument nogmaals officieel worden onthuld. KANTOORMEUBELEN tetci. <0i898)-3697 ir De oude ambachtsschool was eigenlijk een streekschool. Er gingen leerlingen op uit Perois, Vlaardingen, Maassluis en andere plaatsen. Voor die tijd was het een mooi gebouw. De deuren waren van teakhout. Links en rechts van deze toog- vormige ingang waren twee stenen jongenskoppen ingemetseld. Van het ene gezicht straalden vlijt en ijver uit. De andere jongenskop toonde traagheid en luiheid. Wanneer men de school binnenging, kwam men in een vestibule, waar een dubbele trap naar boven op een bordes overging in een enkele trap. Dit bordes was voorzien van glas-in-lood ramen, waarin enkele „opvoedkundige" spreu ken stonden gebrand. Er was bijv. een gevleugeld woord, dat luidde: „We,ten is kunnen. Kennis is Macht". Daarnaast prijkte een ander adagium: „Arbeid adelt", waarvan de jongens soms maak ten: „Maar adel arbeidt niet", wat mis schien niet eens zo ver van de waarheid was. De praktijkzalen voor de metaalbewer kers waren aan de Thomas a Kempis- straat. Daarboven lagen die van de meubel- en modelmakers en ernaast de schilderswerkplaats. (Va een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Coöperatieve „De Vooriooper" prefereert in Holy een eigen ooodwinkel boven een of meer winkels in de noodwinkelhal die de Vlaardingse Middenstands Centrale daar werst te stichten. De Vooriooper heeft reeds in maart een aanvraag voor de vestiging van een noodwinkel bij' het gemeentebestuur ingediend. Niettemin heeft het Co-op-bestuur zich in principe bereid verklaard deel te nemen aan. het plan van de V.M.C., echter onder voorwaarde dat over een aantal bezwaren van de zijde van de Co- op nog gesproken zal kunnen worden. In een uitvoerig schrijven aan de raad van commissarissen en de ledenraad zegt - het bestuur van „De Vooriooper" dat het rekening houdt met de mogelijkheid niet door de V.M.C. geaccepteerd te worden, dan wel met de mogelijkheid dat de noowinkelhal er niet komt. De coöpera tie heeft er dan ook bij het gemeentebe stuur op aangedrongen de oorspronkelij- ke aanvraag voor een. eigen noodwinkel opnieuw in behandeling te nemen zodra een van deze situaties zou intreden. VRIJDAG 9 JULI 1915 Het jubileum der HohenzoUerns. Berlijn, 8 Juli. Bij Keizerlijk besluit is hekend gemaakt, dat het jubileum der 500-jarige regcering van de Hohen- zollera-dynastie rvel gevierd zal worden, doch in verband met de ernstige tijden slechts in scholen en kerken. Het mijnengevaar. Het eenigen tijd geleden opgegeven aantal van 539 mij nen, welke sedert het uitbreken van den oorlog op de Nederlsmdsche kust waren aangespoeld, werd in de maand Juni vermeerderd met 22, waar door het totaal dus is gestegen tot 561. Daarvan waren 308 van Engelschen, 54 van Frnnschen en 53 van Duitschen oorsprong, terwijl van 146 mijnen de oorsprong onbekend bleef. TYE TIMMERLIEDEN waren gehuisvest ■LA aan de Van Smalleveldstraat .Dé teken- en theoriezalen lagen respectie velijk op de eerste en tweede verdieping. Rechts van de ingang zetelde de direc teur, de heer Pomes, wiens broer in de jaren 19151918 leraar meubelmaker was. Links van de hoofdingang was het verblijf van de concierge, dat tevens dienst deed als magazijn van schrijf- en tekenbehoeften. M K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1