Zegetocht verloofd paar door Rotterdam Prinses liet gen m indertarieven 8-daagse abonnementen NS Eenmansactie tegen prinses Engeland stuurde eerste kernonderzeeboot Ontvoerders gegrepen r Bromfietser rooft tas Het Wapen van Dussen Koerier ALLES VOOR TENNIS HANDIGE JONGEDAME HUISHOUDELIJKE HULP Bu Kleine, „Fikkie" is gestolen Griek viel drie meter na Jift" aan kraan Tien jaar voor ontaarde moeder Vrachtauto rijdt twee huizen binnen Met ingang van volgende week Journalist misbruikt telex Twee oorlogsbodems in R'dam Rijnmondraad komt bijeen in ziekenhuis Rotterdam leent vier miljoen WILTON FIJENOORD stadhui: Aan dood ontsnapt Staatssecretarissen bezochten Europoort en Botlekgebied Kasregister langs rijksweg gevonden 77 .3 CORRESPONDENT- VERTALER AART PONTIER Een kent geen hindernissen DE ROTTERDAMMER Pagina 4 VRIJDAG 9 JULI 1965 Precies half een werden bij de Koninklijke Roei- en Zeil vereniging „De Maas" de trossen ingehaald. Onder luid geloei van de scheepsfluit begon de vaartocht. De Koningin, prins Bernhard, prinses Beatrix en de heer Von Amsberg namen plaat: op het open bovendek van di Stad Rotterdam. BRUSSEL Een Nederlandse truck mèt oplegger, afkomstig Uit 's Gravendeel, heeft gisteren op de weg van Antwerpen naar dé grens een wachthuisje van de weg gevaagd. De gevolgen wa ren verschrikkelijk: drie Belgen kwamen om het leven en vier wachtenden moesten met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Aula Dijksigtgekozen SCHIEDAM Alle Studieboeken UITSLUITEND MERKARTIKELEN Waalstraat 12 Vlaardingen bij het stadhuis. Telefoon 2257 GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM ZON BRAK DOOR BOORD KWAM De Europoort 1 en de Havendienst 1 zorgden al dadelijk na -afvaart voor eci vrolijk saluut: beide boten wierpen d waterstralen van hun blusapparatuu hoog de lucht in. Kort daarop werd de vrolijke sponta uitrit onderbroken voor een streng mi litair protocol, waar de heer von Ams- bers als burger nu nog buitenstond; de Stad Rotterdam passeerde bet Britse onderzeeboot-commandoschip HMS Maid stone, en de Britse onderzeeboot HMS Dreadnaught, die aan de Parkkade la gen afgemeerd. Op beide oorlogssche pen stond de bemanning In paraderot aangetreden, met gepresenteerd geweer gaf de wacht van de Maidstone het eer bewijs voor de Koningin, prins Bern- hard en prinses Beatrix. De vaart langs de andere met de vlag saluerende schepen en juichende be manningen was snel. de Stad Rotter dam werd tot aan de Merwehaven be geleid door vaartuigen van de Rotter damse politie en de Rijkspolitie cn een escorte var. sleepboten. Nederlandse auto ramt QNMIDDELLIJK na de aan komst bij de Rotterdamse grens: burgemeester Thomassen flinks) en kamerheer mr. A. Blussé van Oud-Blas hebben de verloofden verwelkomd Claus von Amsberg schuin rechts tchter de Prinses). Nu moet'een doorgang worden ge baand, het begin, van een ze getocht. epl Het hele eskader voer de Merwe haven binnen, waar een groot aantal zeeschepen van verschillende nationa liteit geoavóiseerd lag. Na het bezoek aan de Merwehaven ging het in snel le vaart de Nieuwe "Waterweg af. waar bij andere sleepboten het ere-escorte overnamen. Bij Vlaardingen. ter hoog te van het veer naar Rozenburg, werd over bakboord rond gemaakt. Kort daarop werd wederom van - ere-escor te gewisseld. (Van een onzer verslaggevers) O OTTERDAM Kleine „Fikkie" JA j5 gestolen. Bjj de recherche van het hoofdbureau is donder dagmiddag namens 'de Stichting Bouwcentrum aangifte gedaan van diefstal van een schetsmodel, waar van het origineel in het nermes- plantsoen staat. De beeldhouwster mevrouw Joekie Nooriander-Simak maakte dit ais voorstudie voor het bekende „beeldje van de studen ten". ROTTERDAM De achttienjarige matroos N. Luvros "uit Griekenland maakte donderdagmorgen een valpartij van drie meter op de luiken van. het tussendek van het Griekse ss Anacreon, liggende in de Waalhaven bij Wam- bersie. De matroos was met enkele collega's bezig met-'kleden het tussendek van een ruim af te dekken. Toen een van deze kleden met een walkraan naar het dek werd gehesen, ging Luvros aan het kleed hangen om een lift naar het dek te hebben. 1 Plotseling liet hij echter los. Met een hersenschudding en scheurwonden aan lip en tandvlees bracht men hem naar het Havenziekenhuis. 6 De dertigjarige schilder L. van Dalen uit de Bruinstraat is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden aan boord van het ms. Poeldijk, liggende aan de Wil- helminakade, van een.stellingplank on geveer drie meter lager op een werk- vlot gevallen. Met rugklachten en een wond aan het achterhoofd werd de schilder naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. ASSEN Tien jaar gevanigenisstrai met aftrek van voorarrest luidde het von nis dat de rechtbank te Assen vanmorgen uitsprak tegen de 28-jarige Zwaantje K. uit Roswinkel bij Emmen. Binnen anderhalf jaar doodde deze vrouw haar acht en 19 dagen oude zoon tjes en haar 5-jarig dochtertje. De belde jongens zijn gestikt doordat mevrouw K. hen een kussen op het ge zicht drukte. Het meisje werd in een wastobbe verdronken. Nadat zij deze daden had begaan. i,t Zwaantje K. naar een psychiatrische in richting in Zuid-Lareu gebracht. Na een onderzoek kwamen de geneesheer-direc teur' en de psychiater tot- de conclusie dat zij volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht. De officier van justitie had bij de be handeling van deze zaak op 25 juni jl. 12 jaar geëist. O In stromende regen is gisteren play boy-diplomaat Porfirio Rubirosa begra ven. Er waren ruim 100 kransen. De Franse actrice Odile Rodin, de laatste vrouw van Rubirosa, huilde aan één stuk door. De diplomaat kwam maandag bij een auto-ongeluk om het leven. A De slachtoffers stonden in een wacht huisje bij Putte-Kapelien op een auto bus te waohten. De chauffeur van de Nederlandse vrachtwagen moest plot seling uitwijken voor een stilstaande auto, die linksaf zou slaan. Chauffeur H. kwam op het linker gedeelte van de weg terecht. Hier stond een vracht auto geparkeerd. Na een lichtmast en enkele verkeersborden omver gereden te hebben, boorde de vrachtwagen zich in het Wachthuisje. Het kwam ein delijk tegen een tuinhek tot stilstand. HEEZE De bewoners van twee woningen aan het Ginderover in het Noordbrabantse Heeze zijn vanmorgen vroeg aan de dood ontsnapt toen hun huizen werden geramd door een vrachtauto met aanhanger, waarvan de bestuurder volgens de politie de bocht te ruim en met t* grote snelheid had genomen. Van beide woningen moe ten de voorgevels worden vernieuwd. Ook meubilair ging verloren. De nog ais nieuwe vrachtwagen met aanhanger van N.V. Groko uit Zun- minstens enkele tienduizenden gul dens. De heer J. Evers, die in het ene huis beneden in een kamertje lag te sla pen, vlogen de stukken muur om de oren. De heer A. van Bree, die in de andere woning boven in een aan de voorzijde gelegèn kamer sliep, bleef met zijn bed hangen. Noch zij, noch de chauffeur van de vrachtwagen lie pen verwondingen op. Er moest een kraanwagen aan te pas komen om de zware combinatie Uit de woning te trekken. DEN HAA.G De staatssecretarissen van sociale zaken en volksgezondheid dr, A. J. H. Bartels en dr. J. F. G. M. de Meijer hebben vanmorgen in liet kader van de bestrijding van de luchtverontrei niging, in gezelschap van een aantal des kundigen van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid een excursie in het Europoort- en Botlekgebied gemaakt. De deskundigen zijn prof. dr. F. J. M, Krul, adviseur voor de volksgezondheid, mr. P. H. Valentgoed. directeur-generaal van de arbeid, de inspecteurs voor de mi lieuhygiëne dr. D. L. Kedde en ir. H. Eilers en de scheikundige adviseur ir. T. H. Buschmann jr. Het gezelschap vertrok omstreeks ne gen uur van de Veerhaven in Rotterdam en bezocht o.m. de raffinaderijen van Caltex, Shell, Esso,, ICI en Gulf in het Botlekgebied, alsmede de installaties van de drie eerstgenoemde maatschappijen in Europoort. 52 doden VANCOUVER Reddinnmlo.. hebben gemeld, dat er getn orl^ venden zijn by het ongeluk met d." 4-motorige DC-6b van de Cstnari.» Pacific Airlines die gisteravond 27o km van Vancouver is neergestort met 52 inzittenden aan boord. De maatschappij deelde mee dn een plotselinge drukte voor het v7 trek van het toestel de oorzaak wm van het feit dat men aanvankeliilr niet zeker was van het aantal inzit tenden. Hét officiële cijfer is vaste" steld door het tellen van boordpassS. De wrakstukken van het toestri liggen verspreid in het bergachtige 7 begroeide land dicht bij de Carillon snelweg. w Er waren veel kinderen aan boord van het toestel dat om ongeveer ma uur (23.30 uur w.e.t.) uit Vancouv7r was vertrokken op weg naar White.1 horse in Yukon, Het was niet onmiddellijk bekend of alle slachtoffers Canadezen zijn: Vier rovers hebben in Londen een postauto aangehouden, de chauffeur'mei een ploertendoder buiten westen geslagen en zich uit de voeten gemaakt metier bedrag van 20.000 gulden. (Van een onzer verslaggevers) LEIDSCHENDAM De politie heeft langs rijksweg 32 een opengebroken kas register gevonden. Volgens de politie is het kasregister, afkomstig, van een in braak in Rotterdam. Een onderzoek wordt ingesteld. DOETINCHEM In het St. Canisïus- ziekenhuis te Nijmegen is in de afgelopen nacht overleden de 20-jarige monteur Th. Bres uit Gaanderen Hij botste gisteren in Doetinchem. toen hij een melkwagen wilde par,-eren en daarbij slipte, met zijn auto tegen een boom en werd ernstig gewond. Woensdagavond echter liep de leer ling-journalist tegen de lamp. Hij ging toen weer achter het apparaat zitten om zijn verhaal door te geven. Personeel van de onderneming, waar hij werkt een in Rotterdam uitgegeven landelijk dagblad betrapte hem. Het wekte namelijk bevreemding dat de jon geman, die anders nooit met telexen beiast, nu dit instument bediende. De Politie heeft de man uitvoerig on- dervraagd. Toen bleek dat men te doen had met een Idealist, die deze actie op zijn eentje had bedacht. Er bestaat dus feen „Republlkins Comité" en er komen us, zoals gezegd, geen demonstraties e.d. Te bezien valt nog of tegen de man kan worden opgetreden. Onze zegsman stelde dat de jongeman heeft gehandeld ,,uit een soort geldingsdrang, dezelfde die andere jongens er toe brengt met lange haren rond te lopen". ROTTERDAM Vanmorgen hebben -.-~twèë~Engelso oorlogsschepen aan de Parkkade, ligplaats genomen: het onder- zeebootmoederschip Maidstone en de eerste (Britse) kemonderzeeboot Dread- nanght. eBlde schepen maken deel uit van het derde onderzeebooteskader van de Royal Navy. HMS Maidstone (waterverplaatsing 14.000 ton. lengte 162 meter breedte 22 meter, aantal opvarenden 800 man), werd in 1937 gebouwd, speciaal ont- .worpen voor de ondersteuning van on derzeeboten van het conventionele ty- ■pe. Kortgeleden werd zij gemoderni seerd om haar tn staat te stellen ook te kunnen optreden als moederschip van atoomonderzeeboten. Met HMS Dread naught deed de eerste kernonderzeeboot haar intrede in de Ho- r A yal Navy. Het schip meet 3.500 ton en heeft een bemanning van 81 koppen, on der wie elf officieren. In tegenstelling tot de Amerikaanse Polarfs-onderzeebo- ten heeft de Dreadnaught geen kerrrwa pens aan boord. Het schip ia ontworpen als jager op onderzeeboten en voor het aanvallen van oppervlakte-vaartuigen. Het kan twee maanden onder water blij ven zonder dat verversing van lucht aan boord nodig is. In de geschiedenis van de Royal Navy is de naam Dreadnaught beroemd. Ne gen schepen hebben die naam gedragen. De eerste Dreadnaught was het schip, waarmee de Britse zeeheld Sir Francis Drake de Spaanse Armada bevocht.. Het bezoeek van de schepen moet worden gezien als vlagvertoon van de Britse marine, die haar kernonderzee boot aan bevriende naties wil tonen. TiE hoge gasten na de eerste rijtoer, op het punt het ge bouw van de KRZV ,J)e Maas" binnen te gaan. Claus von Ams berg heeft nog confetti in zijn haar TONOPAH (Nevada, V.S.) De po litie van Nevada heeft na een langdurige achtervolging twee mannen gearresteerd die werden gezocht In verband met een bonkoverval, het doden van een politie man en het ontvoeren van een zestal personen. Tijdens hun laatste vluchtpoging had den zij de bekende alifornische financier Hale Champion rvz-t diens vrouw en 19 maanden oude dochtertje in gijzeling meegenomen. Later zijn mevrouw Cham pion en haar dochter in vrijheid gesteld. Haar echtgenoot, die bij de achtervolging door een kogel in zijn heup was getrof fen, hadden zij reeds eerder vrijgelaten. De ontvoerders, die reeds verscheidene' malen met de politie in aanraking zijn geweest, zijn overgebracht naar de ge vangenis van Bridgeport in Califomië. (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM Een jonge leerling- journalist van een der Rotterdam se bladen heeft vanaf maandag een éénmansactie gevoerd tegen de ver loving van prinses Beatrix met Claus von Amsberg. Hij stuurde per telex een uitvoerigz boodschap namens het „Republikeins Comité Rotterdam" aan de redacties van enkele dagbla den. De politie heeft het raadsel van deze anonieme berichtgeving ontslui erd. Maandagmorgen omstreeks zes uur begon deze affaire met een telexverhaal, dat een der Rotterdamse stadsredacties ont ving. De inhoud ageerde tegen het feit dat de Prinses met een Duitser trouwt, herinnerde aan het lijden dat Hitler over Nederland bracht, releveerde de gebeur tenissen van vorige week op de Dam in Amsterdam en riep de Rotteerdammers op het verloofde paar niet toe te juichen. „Vlag niet, juich niet, verloochen ons volk niet, wees oprecht. Blijf thuis, Ne derlander. u dient daarmee een goede zaak: een democratische zaak", zo luidde de slotzin van. de boodschap, die naar werd vermeld de inhoud vormde van een vlugschrift, dat vandaag zou worden verspreid. Er is echter niet van 'dien aard gebeurd. Evenmin zijn demonstra ties en manifestaties gehouden, zoals de steller van het vlugschrift aankondigde. De volgende dagen verscheen dit stuk op de telexen van andere kranten en ook van het ANP-Rotterdam. De afzen der was niet na te gaan. omdat de jon geman zijn actie in de vroege ochtend voerde. (Men kan via de normale ka nalen een dergelijk, onderzoek slechts instellen tijdens het telexen), UTRECHT Volgende week zullen de Nederlandse Spoorwegen een speciaal tarief invoeren voor kinderen die op achtdaagse abon nementen reizen. Men voldoet hier mee aan veelvuldige verzoeken uit het publiek zelf, dat de abonne menten met name in de vakantie dagen gebruikt' om het eigen land goed te leren kennen. Voor kinderen van vier tot met negen jaar zal na 15 juli het halve volwassenen-tarief gelden; twintig gulden voor de tweede en dertig gulden voor eerste klasse. De achtdaagse abonnementen zouden volgens de Spoorwegen een succes worden. In 1963 werden er zesduizend ver kocht en vorig jaar twaalfduizend, terwijl verwacht wordt dat dit jaar de twintigduizend zal worden over schreden. De NS hebben deze week 24 nieuwe rijtuigen besteld (tweede klasse). Ze hebben elk 88 zitplaatsen en zijn voorlopig speciaal bestemd voor de zo genaamde „Buurland-treinen", grens overschrijdende niet D-treinen over middellange afstand. Wat het personeel van de NS betreft, over de rriaand juli zal het een prestatiebeloning van 11,4 procent krijgen. Dit percentage is gebaseerd op het gemiddelde van de prestaties in de maanden jahuari, februari en maart 1965. De algemene prestatie beloning is ingevoerd bij de inwer kingtreding van de c.a.o. op .1 April jongstleden,en wordt/steeds berekend aan de hand van een voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Gezien het tijdstip van inwerkingtreding Vatf de c.a.o. was tot en met juni een-belo ning var. 11 procent gegarandeerd./ rei eei au boi 2 na: eig de< sin ROTTERDAM Donderdagavond is de 21-jarige studente.mej/I. Klap wijk van de WolphaerUboeht dp de Spinozaweg van haar schoudertas beroofd. Een passcrende bromfietssrj:... rukte mej. Klapwijk, die periliei» was, plotseling de tos Van, de schouder. inhod van de tas bestond o.a, uit een portemonnee, waarin ongeveer vijf gulden zat en een toilettasje. De dader verdween in de richting van het N.S.-station Lombardijen. De politie is er nog niet in geslaagd hem op te sporen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rijnmondraad zal op 14 september voor het eerst bijeenkomen in de aula van het ziekenhuis „Dijkzlgt". Na lang zoeken is deze beslissing nu genomen. Dit onderkomen is voorlopig, in ieder geval voor de eerste vergaderingen, die zeer veel belangstelling zullen trekken. Als gevolg van het feit dat voor een zeer groot gezelschap plaats moest worden gevonden was het vinden van een geschikte zaal niet eenvoudig. Er dient ruimte te zijn voor de 81 raadsleden, de voorzitter, de secretaris, enkele ambtenaren, pers, radio en televisie, genodigden en publiek. Ver over de honderd zitplaatsen zijn zeker nodig op 14 september als minister van binnenlandse zaken J. Smallenbroëk de installatierede van het nieuwe instituut zal houden. Twee weken later komt de Rijnmondraad opnieuw bijeen, nu o.a. om de zes leden van het dagelijks bestuur te kiezen. Dan zal definitief blijken wie voorzitter mr. V. G, M. Marijnen zullen bijstaan in de leiding van het op te bouwen orgaan. Thans wordt voor overleg gevoerd inzake de voor te dragen kandidaten. ROTTERDAM B. en W. vati Rotter dam stellen de gemeenteraad voor een bedrag van vier miljoen gulden te lenen in drie onderhandse leningen van tewe-, respectievelijk een- en een'miljoen gul den. De rente is zes procent. De koers van uitgifte is honderd procent, de looptijd dertig jaar. Meer dan 420 schepen liggen momen teel in de haven van Belgrado, de hoofdstad van Zuidslavië, te wachten op het zakken van de Donau. biedt oon ENKELE JONGELIEDEN van 16 tot 21 [oar, met belangstelling voor moderne talen, de gelegenheid om t< worden opgeleid tot Hiervoor komen in aanmerking,zij, die in het bezit zijn van een H.B.S.-, (M.)U.L.O.- af een gelijkwaardig diploma, Gezien het intemationaol karakter van.onze onderneming biedt de functie van correspondent-vertaler aantrekkelijke mogelijkheden voor de toekomst, 1 Indiensttreding kan op korte termijn geschieden. Met eventueel gemaakte vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Solarisregeling vólgens de C.A.O. voor de beambten in de metaalindustrie. Met de hand geschreven sollicitaties (niet met ballpoint) te richten tot bovengenoemde maatschappij, postbus 22, Schiedam. HB.S. GYMNASIUM KWEEKSCHOOL Boekverkoper SMALLE HAVENSTR. S VLAARDINGEN. Tel. 4304 In het GEMEENTEZIEKENHUIS te SCHIEDAM kan op de operatiekamer een ter assistentie van de hoofdverpleegster worden geplaatst. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. In het GEMEENTEZIEKENHUIS te SCHIEDAM is plaats voor een In de keuken. Zij wordt tijdens de vrije dagen of vacanties van één der koks bij het koken betrokken. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de adjunct-directrice. S riet vra de des V< woo ver! ken »teli ren, bij schii een Al bet onde Huis mole burg in d waai achli binn zevei voor de i schoi san is th de schoc pand. gendi enige ondei dige Hel schor meisj ten, We willei de tv na di wijs, de me Ged aanda mendi reken Engel dienst Daa vakkc en th< de lei tekem verzoi lichan van b een ds In mogeli op alj (meer of ass. I de ja: schrift Dan ten va tings-a Schiei Jarsen S Butti van Nc ^ranker hinken •STC Oveel, •chtge Cl Dagb Schieda tel 263! ®a 38 aaogele Ageni "raat 1 Klact l's bot Belan Politie alarm G Apotl •haat ROTI refornu "harloi dit Slik

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2