voor en Henny De Golfbrekers" Noodklok Kritiek op aardgaszaak van mr. Engelsman (soe.) AGENDA Weer vrouw aangerand Ds. D. Drenth overleden BOTTERDAM Rij vereniging te danken aan FORTEX Vijf gewonden in verkeer 9ejtoiterdamiiter Ombouw tegelijk met Vlaardingen Monteur kwam onder stroom Zwemvereniging gaat er op of er onder Bekend man in GereiKerken Burgemeester bij SG erevoorzitter Wat duidelijk Kris-ras door Schiedam van toen en nu (SI régen kinderen Wielrijdster breekt sleutelbeen 55 Echtpaar Willemse: diamanten bruiloft GRONINGEN kijker Mostert van VAKANTIE BEGRIP en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Omstreeks mid dernacht is de 27-jarige verpleegster L. E. P., nit Rotterdam op de Groene Hüledijk plotseling door een onbe kende man bij de keel gegrepen. Hij drukte ook haar mond dicht. Het lukte haar hard te gillen. De man liet daar op los en sloeg op de vlucht. De man is niet gepakt. Het signalement is: ongeveer 3,60 meter, lichtblond lang haar, grijs kostuum, lichte regenjas, lichtbruine schoenen. (Van een medewerker) CCHIEDAM Zelden zal het voortbestaan van een vereni ging afhankelijk zijn van één of twee mensen. Maar zo liggen de zaken bij de Christelijke Zwerm- vereniging „De Golfbreker" en in een adem mogen dan Lien Hoog land en Henny Schouten genoemd worden. Zij zijn vandaag de hoofd rolspeelsters in onze serie, die deze week zou moeten luiden: „Harde werksters in de sport. Het be treft hier immers twee meisjes, die zich volledig hebben ingezet voor het voortbestaan van De Golfbrekers en die niets liever willen dan dat deze vereniging spoedig een groot aantal leden kan inschrijven. Hierdoor zou het door de gemeente toegestane zwemuur niet alleen gehandhaafd kunnen blijven, maar zo mogelijk in de toe komst uitgebreid worden. Schoonzus Zorgen, Medewerking Kom vrijblijvend kijken naar de nieuwe kollektie van STIJLGROEP bij -uit E GEBOUW." ATRIUM" KAREL DOORMANSTR. 143; HOEWEL de weersomstandigheden er niet op wijzen zitten we momen teel toch middenin de vakantieperiode. Verscheidene mensen hebben het er al opzitten, velen zijn deze week en weer anderen gaan in de komende weken hun geluk met het mooie weer beproe ven. Zo komen zaterdag ook de bouw vakarbeiders aan de beurt en de erva ring wil in de laatste jaren, dat deze sector mooi weer treft. Degenen, die dus dezer dagen hun spullen aan het inpakken zijn, fitten goed". ANDERS is het gesteld met die vakan- <*- tiegangers, die vanwege de regen of het slecht naar hun hebben en maar blijven wachten op zonneschijnóf de spullen bij elkaar pakken en weer huiswaarts keren. Zo ook een kennis van onsdie maandag met de auto (en tent) opgewekt naar Rockanje ging, maar na een dag daar gebivakkeerd te hebben zijn woonplaats weer op- zocht. „Thuis kan ik evengoed binnen zitten als op Rockanje in de tent", l aldus zijn standpunt, waarin we hem geen ongelijk konden geven. 3/OORAL voor de gezinnen met kin- deren is een regenachtige vakantie- tijd een donkere periode. Wat moet je rui met kinderen in huis doen. Zelfs al zou je naar je woonplaats terug keren. dan nog zullen de kinderen zich met moeite aan het slechte weer kun nen aanpassen. Zeer begrijpelijk overi gens, want waren we zelf vroeger niet net zo? En u toch ook. beste lezers en lezeressen van deze rubriek? Vandaar, dat we diep medelijden hebben met het gezindat zaterdag een week te vroea) terugkeerde van een vakantie in Oisterwijk, omdat de pensionhoud ster herhaaldelijk kritiek uitoefende on het gedrag van de twee kinderen, die onze abonnee bij zich had. Een deel van het reeds betaalde geld voor deze week kregen ze gelukkig nog terug. fN zo'n geval zal ook een pension- -1 houdster begrip moeten kunnen opbrengen voor eventueel lastig wor dende kinderen. Vanwege de regen meest bedoeld gezin wel eens binnens huis vertier proberen te zoeken, maar ie „gastvrouuse" kon niets dulden van de kinderen. Nog niet eens, dat ze in het gras met een bal speelden, laat staan andere dingen. Wanneer men gasten neemt en zeker wanneer dat tegen betalina is, waarbij het bedrag per week 200 bedraagt, zal men toch begrip moeten tonen voor de situatie. Of is ook de pensionwereldal hele maal verzakelijkt? Het lijkt er soms wel ophelaas. SCHIEDAM Doordat de wielrijdsler mevrouw W. M de J.—K. met haar zevenjarig zoontje W. de J. ajhter op haar fiets dinsdagmorgen op de Kr .-nin.g OranjestraatLange Nieuwst raatGerrit Verboomsiraat geen voorrang verleende, reed ze tegen een personenauto, bestuurd door A O. S. Ze kwam te vallen en brak haar sleutelbeen. HENNY SCHOUTEN (Van een medewerker) QCHIEDAM Toen de CSFS enkele jaren geleden de Christ, zwemvereniging „De Golfbre kers" oprichtte, zag de toekomst er' voor deze vereniging roos kleurig uit. Bijna honderd leden meldden zich aan en het uit vijf personen bestaande bestuur had volop werk om de contributies op te halen, voor een zwem- instructeur te zorgen (de heer li. Houwen werd dat), de nodige brieven te schrijven, kontakten te onderhouden met gemeente lijke instanties. Dat alles moest dringend ge beuren, maar door diverse rede nen liep 'het ledenaantal terug, konden enkele bestuursleden geen tijd meer opbrengen om het zo "nodige propagandawerk te verrichten en al met al werd het ledental zo'n stuk geringer, dat men nu een folder heeft op gesteld waarin, men alle oud- leden opnieuw tracht te betuegen lid te worden. Het voortbestaan van de ver eniging valt of stoet min of meer met het slagen van de propa- ganda-aktie van deze week. In ieder geval staat of valt het zwemuur, dat de gemeente heeft willen af staan en dat op donder dagavond van half zeven tot half acht in Bad Groenoord voor „D? Gn'fbrekers" is uitgetrokken. Niet. dat de gemeente gedreind heeft het uur te zullen afnemen, maar de twee over"°hlp»en be- s*'mrslednn Lion Hoogland en Henrot Schouten gijn nuchter genoeg om. te h parijnen, dof, pappie tien'allen leden niet. vnT« doer"''' z>in om een wcttlo'nn als deze staande te honden. Wie ritts mee wil merken deze aktie mor het voortbestaan van een Christ, zwemverenigina te. doen slagen, melde zich donderdag avond om half zeven bii het Bad Groenoord aan. Het kontaktcdres is- Lien. Hoogland. Schiedamse- we.g 223. tel. 265342. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zal Schiedam dan toch nog in maart 1966 met de ombouwwerkzaamheden voor 'het aardgas kunnen beginnen? In zijn antwoord aan de socialistische frak- tieteider, mr. H. B. Engelsman deelde wethouder mr. M. 3. M. van Kinderen (kath.) op de Raadszitting van maan dagavond mede, dat door het College besprekingen zijn geopend met de gemeente Vlaardingen. Men wil onderzoeken in hoever het mogelijk zal zijn in beide gemeenten omstreeks dezelfde tijd. in maart 1966. te beginnen met de ombouwwerkzaamhe den. Overigens had mr. Engelsman (soc.i in lelie bewoordingen zijn ongenoegen uit gesproken over de gang van zaken in deze onprettige aardgaszaak. Hij nam als Uitgangspunt van zijn scherp, kritisch betoog de schriftelijke bevestiging van de zijde_ van de GGZH d.d. 1 februari j.ï., waarin zwart op wit vermeld staat, dat «e ombouw te Schiedam in maart 1966 ou kunnen aanvangen. ..Nadat de Noordholiandcrs om de Hoek kwamen kijken, is er met het uitrangeren van Schiedam geen enkel, overleg gepleegd. Men had toch zeer 'eker moeten overleggen met de betrok ken gemeente, Schiedam js cp een hoop gegooid met een aantal kleinere gemeen ten. Waarom krijgt Vlaardingen wel eerder gas?" Dagblad „DE ROTTERDAMMER". bchiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52. b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele «ongelegenheden 195835 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhot- «Iraat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr «ie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123 «larm G.G. en G.D. 269280. Apotheek 't Goude Hert, St. Liduina- ïtraat 58a, teL 268364. Dat de ombouw in Rotterdam vermoe delijk in een trager tempo zal verlopen dan aanvankelijk was gedacht, heeft waarschijnlijk heel andere oorzaken, al dus de socialistische fraktie-voorzitter, die de gehele handelwijze van de be trokken instantie als „onbehoorlijk" kwa lificeerde, een uitdrukking, waarmede mr. Van Kinderen het niet eens kon zijn. Het voorstel van B. en "W. tot krediet verlening van ƒ500.000 voor de voortzet ting van het voorbereidende werk voor de omschakeling op aardgas, dat mr. Engelsman onder deze omstandigheden eigenlijk weinig zinvol noemde, werd niettemin aangenomenn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In een bouwwerk aan de Kromhouistraat is maandag de 26-jarige verwarmin-gsmonteur G. J. W. Nijholt uit de Ossen-straat te Den Bosch toen hij op de galerij van de eerste ver dieping ging lassen, door stroom getrof fen. Om los te komen is hen naar be neden gesprongen. Met een gebroken lin kerpols is hij naar he Dijtoigtziiekenhuis gebracht. Maar daar ziet het er op dit moment nog niet naar nit. Straks meer daarover, want eerst iets over die twee meisjes. Lien (18) heeft ai bergen werk in de sport verzet. Dat zij op School aan handbal deed, is van weinig betekenis geweest, maar wel mag genoemd worden, dat ze bij „Juliana" niet alleen turnde, maar ook aan volleybal deed. Toen de Chr. Sport-Federatie Schie dam twee jaar geleden tot de oprichting van een Christ. zwemvereniging over ging, was Lien één der eersten, die zich aanmeldde en die tevens bereid was een bestuursfunctie te aanvaarden. Gezien haar capiciteiten werd zij penningmees- teresse. welke functie ze nog bekwaam uitoefent. Ze heeft in de loop der jaren al zoveel aan de zwemsport gedaan, dat ze wat graag mee wilde werken ook de Christelijke jeugd de kans te geven in verenigingsverband de zwemsport te be oefenen, Dag in dag uit heeft Lien op de bres gestaan voor „De Golfbrekers". Bovendien is ze lid van de „Berenploeg die iedere morgen om half zeven in Bad Groenoord present is, hoe koud het water ook is. Gelukkig voor Liert en voor „De Golfbrekers" is er nog iemand, die zich tot en met uitslooft het voortbestaan van „De Golfbrekers" mogelijk te maken. Dat is de nieuwe secretaresse, Henny Schouten (20). Ook Henny heeft in de loop der jaren veel aan sport gedaan. Op twaalfjarige leeftijd werd zij lid van DOK en later zocht ze meer plezier in de zwemsport Voor het bestuur van „De Golfbrekers" werd ze direct bereid gevonden en samen met haar aanstaande schoonzus Lien Hoogland tracht ze dage lijks het wel en wee van deze vereniging te volgen en er het nodige aan te doen. Helaas baart het voortbestaan van „De Golfbrekers" deze twee meisjes wel wat zorgen, waarover meer, elders op deze pagina, Henny en Lien hebben de nodige propaganda reeds gemaakt, voornamelik in samenwerking met het bestuur van de Chr. Sportfederatie, dat nauw kontakt heeft met deze twee meisjes. Zij hebben niet alleen voor de inschrijvingen van de nieuwe leden gezorgd (en laten daarvoor zelfs het zwemuur schieten) maar ook brachten zij folders rond, waarin nieuwe leden opgewekt werden zich aan te melden. Deze week gebeurt dat weer. Veel medewerking kregen Henny en Lien reeds van de bedrijfsleiding van het Bad Groenoord. alsook van de CSFS en niet in het minst van de familie Hoog land aan de Schieöamseweg. Menige vergadering werd daar gehouden en „moeder Hoogland" zou het wat erg vinden wanneer „De Golfbrekers" het zwemuur in Bad Groenoord prijs zouden moeten geven wegens te geringe belang- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H, R'oeii- sema he-eft het hem aa-n-gebodten ere voorzitterschap van de Schied-amse Ge- meensdhap aanvaard. LI EN HOOGLAND stelling. Lien en Henny uiteraard ook en daarom doen zij deze week nog een laatste poging om de vereniging nieuw leven in te blazen. Vooral, omdat enkele jeugdige zwemmers in de afgelopen maanden het zwemdiploma bij „De Golfbrekers" heb ben gehaald, zijn Lien en Henny zo trots op hun vereniging geworden. En daarom hopen we van harte, dat het vele werk, dat deze harde werksters in de sport hebben gedaan, niet tevergeefs geweest zal zijn. Donderdagavond om half zeven weten ze meer, want dan hopen zij tientallen zwemliefhebbers te zien, die „De Golf brekers" willen laten zien dat zij blij zijn, dat destijds in samenwerking met de CSFS een Christelijke zwemvereni ging opgericht kon worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Zaterdagmorgen 10 juli is in het gemeente-ziekenhuis overleden ds. Dethmer Drenth, alom bekend man, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk te Zuid-La ren. Hij werd 80 jaar. De begrafenis zal geschieden woensdag 14 juli om 14 uur op de algemene begraafplaats in Schiedam. Ds. D. Drenth werd in 1885 te Veendam geboren. Hij bezoch; twee jaar de HHBS en vier jaar het gymnasium aldaar; daarna twee jaar de Theologische Hogeschool te Kampen en vier jaar. de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op 4 juni 1910 deed hij cum laude het candidaats-examen in de theologie. In 1915 werd hij predikant te Leimui- den, waar hij -tot april .1921 verbleef. Daarna was hij tot 1 november 1945 predikant van de Geref. Kerk te Zuid. Laren. Om gezondheidsredenen moest hij zijn ambt neerleggen. In 1945 kwam hij met zijn gezin naar Schiedam. Hij verrichte hulpdienst in de Gereformeerde Kerken van Maasland, Middelburg en Overschie. Tijdens de vakature van ds. J. van der Meulen verrichtte hij pastorale zorg in de Zuid- wijk, tijdens de vakature van ds. W. de Graaf in de Oosterwijk. waarna hij deze pastorale arbeid eveneens in de westwïjk verrichtte tijdens de vakature van dr. J. L. Koole. Ook vervulde hij predikbeur ten op zondag in -het gemeente-zieken huis. Gedurende vele jaren was hij tweede voorzitter van het Nederlands Bijbel Genootschap. Hij was daarnaast bestuurs lid van Het Zonnehuis en lid van de Commissie van Toezicht van de Chr. Kweekschool te Rotterdam. Bovendien was hij lid van de deputa- ten voor de evangelisatie onder de studenten in Delft. "Vooral mag niet vergeten worden, wat hij voor de reclas sering heeft gedaan, o.a. als celbezoeker. Vele mensen hebben gestaan onder zijn toezicht, waarvan hij meermalen zegen rijke resultaten heeft mogen zien. Ds.Drenth had vijf zoons en een dochter. Twee kinderen werden geboren in Leimuiden en vier in Zuid-Laren. Hij heeft het altijd jammer gevonden, dat (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM De Landelijke Rijver- eniging Schiedam, aangesloten bij de Kon. Ned. Federatie van Lande lijke" Rij verenigingen, deed verleden week voor de derde maal mee aan een concours Mppique. Nadat men eerst in Berkel en Wate ringen aan een wedstrijd had deelge nomen, behaalde de rij vereniging za terdag in.Pijnacker niet minder dan negen prijzen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelf- sema bracht maandagmiddag een bezoek aan de woning van het echtpaar Wil lemse—Duijzer in de an 's-Gravenzan- cfestraat, om beid-e -echtelieden n-amens het gemeentebestuur zijn gelukwensen aan tie bieden met hm zesüig-jarig hu welijksjubileum. De burgemeester onderihieltd zich ge ruime tijd' met de 83-janige bruidegom Johannes Willemse en zijin, 80-jarige bruid Teunitje Duijzesr. Be heer Willem se is vierendertig jaar seheepsbeschie- ter bij de Werf Wilton Fijt noord ge weest. Hij werkte tot zijm zevenenzestig ste jaar. Daarna ging hij einde 1948 met pensioen," De bruidegom is een Amster dammer van geboorte, de bruid' -komt uit'Capelle aan de IJssel. Het echtpaar woonde tot het oorlogs- jaar 1940 in Kralingen. Een van de eer ste. Duitse bommen trof hun huis. Ze waren alles kwijt. Het gehele gezin eva cueerde haar de Kamerikigh Onneslaan. Toen dé kinderen waren getrouwd, ver huisden ze naar de woning in; de Van 's-Gravenzandestraat, waar ze nu vijf jaar wonen. De heer en mevrouw WillemseDuijzer hebben behalve hun vier zonen, van wie de 'oudste 58'jaar en de jongste 45 jaar is. 13 kleinkinderen. De oudste is 37 jaai en de jongste kleinzoon is 18 jaar. Ten slotte hebben ze nog' 10 achtarkleinkki- dteren, van wie de oudste, Wim, 17 jaar en d'e jongste Ut jaar is. O VLAARDINGEN De zaterdag gehou den collecte ten bate van de vereniging Chr. Blindenhulp „De Fakkels bijeen" heeft 2.532,06 opgebracht. Het bestuur is de gevers en de collectanten zeer dankbaar voor dit mooie resultaat. Dat Schiedam een eigen rüvereniging heeft, is te danken aan het initiatief van de eigenaar van een internationaal transportbedrijf, de heer D. Geijl, een groot liefhebber van rijpaarden, die en kele jaren geleden een manege opricht te in zijn bedrijfspand aan de Groene Laan. Uit deze wel heel typische vorm van vrije-tijdsbesteding kwam een stal met acht prachtige rijpaarden voort. In het propere wadhtvertrek hangen tegen de wand de acht zadels van twee ..bruin tjes, twéé blauwe én' twee bonte schim mels en van twee vos-blessen. Elke avond trekt een cavalcade van dé manege langs de Groene Laan' en Stalhouderslaan naar een kleine vlakte in het Volkspark naast de Willem de Zwijgerlaan om er te oefenen. Het voor bijtrekken van de ruiters trekt altijd veel publieke belangstelling. Geduren de wintermaanden oefent, men in de ruime, overdekte wintermanege. geen van zijn zoons predikant is gewor den. De oudste zoon woont in Australië, de tweede in Wageningen, een zoon in Den Haag en een getrouwde zoon in Schiedam, terwijl nog een ongetrouwde zoon en dochter thuis zijn. Ds. Drenth was een blijmoedig chris ten, die veel heeft geleden onder de kerkelijke verdeeldheid. Hij was een man, die tot het laatst toe zijn belangstel ling voor allerlei vergaderingen toonde. Hij was een even beminnelijk ais be scheiden mens, die op zijn levensweg veei licht heeft verspreid. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Vijf mensen zijn maandag bij aanrijdingen gewond ge raakt. De 45-jarige hoofdagent van po litie W. J. Strien van de Goudserijweg is met zijn bromfiets aangereden door een achteruitrijdende personenauto aan do Hugo de Grootstraat. Hij is na behan deling in het Bergwegziekenhuis naar huis gebracht. 9 De negentienjarige liftmonteur L. J. Pater uit de Vieikenstraat is in de Zaag molenstraat onwel geworden nadat hij even te voren op de Linker Rottekade tegen eon geparkeerde vrachtauto was gebotst. Hij kreeg een scheurwond aan het rechterdijbeen en verloor het topje van de rechterwijsvinger, Hij is naar het Bergwegziekenhuis gebracht. 9 De tienjarige Harry Abshaven van het Biezeveld is plotseling De Slinge overgestoken voor een motor. Hij werd aangereden en kreeg eenvleeswond aan hat rechterbeen. De motorrijder, de 35- jarige F. Urmetzer uit Dordrecht kwam te vallen. Hij kreeg een zware hersen schudding en is in. bewusteloze toestand naar het Dijkzigtriekenhuis gebracht evenals het kind. Op de kruising Goudseriugel—Jonker Fransstraat is de- 26-jarige machinebank werker E. M. Slobbe-uit de Hendrik de Keyserstraat met zijn motor aangereden door een autobus. Hij kreeg een linker schouder- en een heupfractuur en een lichte hersenschudding. De man is in het O MAASSLUIS De gemeenteraad heen maandagavond de beer H. ,G. A. Strijbosch, wonende te Numansdorp en onderwijzer ie Oud-Betjerland. met algemene stemmen be noemd tot hoofd van de openbare school voor g.l.o. in Maassluis-West. KORTE HOOGSTRAAT lla TELEF. 6151 VLAARDINGEN Wat heerlijk om alles zo duidelijk te kunnen zien. Bekijk het maar 's door hoogstraat 150 vlaardingen telefoon 3007 NOORDVEST IS WEI STERK VERANDERD.. "TjIT is de Noordvest. Links ziet men vaag de grote reklame- borden, die vroeger op het voetbal terrein van Hermes-DVS stonden. Daarachter lag de „Konijnen- buurt". Dit is nu allemaal voorbij. De huizen zijn afgebroken. Er staan thans de drie flatgebouwen, die gezamenlijk het „Schutters veld" heten. Vroeger oefenden hier namelijk de schutters. Aan de Noordvest lagen nogal wat branderijen. Dan was er de zagerij van Berkelaar, die de dis tilleerderij Melchers naderhand overnam en de glasfabriek U.T.O. Nu staat er de Schiedamse Carton- nagefabriek. Trouwens langs de hele Noordvestsingel was er altijd veel industriële bedrijvigheid. Be halve vele oude branderijen, die thans geen dienst meer doen, wa ren er een tegelfabriek, een ijzer gieterij en een klinknagelfabriek gevestigd. De laatste is er nog. Ook de kapitale boerderij van de over het Proveniershuis lag, be staat niet meer. De bewoners had den altijd een roeiboot voor de huisdeur liggen om over te varen familie Van den Burg, die tegen- naar „de stad", want ze vonden zelf waarschijnlijk dat ze buiten, in de polder woonden. Thans ligt hier de moderne woonwijk Nieuwland, waarvan het laatste, gedeelte wordt volgebouwd. DINSDAG 13 JULI 1915 Tijdig gered. Zondag zagen jongens in het Zuider Buitcn-Spaarnc een paar klompjes drijven en dicht er bq een pet. Ze waarschuwden een man en toen deze de klompen greep, iileek, dat ccn jongen rechtop met liet hoofd naar beneden in het water stond. Niemand had gezien, dat hq te water was geraakt. Men dacht dat het leven gevloden was, doch paste de voorgeschreven regelen toe en met succes. Eenigen tijd later kon men den knaap, schijnbaar ongedeerd, huiswaarts brengen. Ook een pensioen. Bij K.B. is aan G. Vermeulen Wzn.. ambtenaar van den burgerlijken stand te Capellc (N.Br.) een pensiocu verleend van2. 70VEEL RUCHTBAARHEID het bezoek van prinses Beatrix en haar verlooide vrijdag j.I. aan Rotterdam kreeg, zo weinig hekend was een vorige visite van de kroon prinses aan de Maasstad. Zoals destijds kórt gemeld, kwam zij op 2" april om indrukken op te doen van het leven der mensen in het Huis van Bewaring II en de gevangenis. De prinses deed dit als lid van de Nationa le Raad voor het Maatschappelijk Werk. Een artikel in het „Maandschrift voor het Gevangeniswezen", dat het ministerie van justitie uitgeeft, geeft meer details op wat er zich die dag heeft afgespeeld. Er blijkt ook uit dat zelfs de verantwoordelijke in stanties in Rotterdam niet wisten dat de prinses zou komen. Hieronder enkele citaten uit het artikel over dit gebeuren, dat wel een contrast vormt tot wat vrijdag in Rotterdam te zien was. Eerst is aan het woord directeur J. v. d. Oord, daarna mevrouw J, P. de Rooy: „Op dinsdag 27 april jl. verwachtten w-jj bezoek van de Nationale Raad voor Maat schappelijk Werk. Toen ik van te voren in formeerde hoeveel personen ik mocht ver wachten, wie dit waren en of er toestem ming voor dit bezoek was'verleend, werd het mij dnidelijk dat ik .twee of drie per sonen kon venvachten, van wie een of twee daiues, die gaarne zowel de mannenafdeling van het Huis van Bewaring II als de Vrou wengevangenis wilden zien. Voor het overi ge bleef ik in het ongewisse; op het mini sterie zei men mij: „Ofschoon u van ons geen schriftelijk bericht hebt gehadi, schijnt het met de toestemming voor dit bezoek wel in orde te zijn. Wilt n zo goed zijn hen vriendelijk te ontvangen." begrijpt dat, toen de volgende morgen op de afgesproken tijd H.KJH. prinses Bea trix, ïn gezelschap van de rechter mr. v. d. Biesen en de officier van justHe mr. v. Hoeven, mijn kamer binnen kwam, nie mand van ons bad aan deze mogelijkheid ook maar gedacht, of zich hierop had kun nen voorbereiden. Tyd om mij te verbazen was er vvjjwel niet; na de begroeting schiep de Prinses een zodanige sfeer, dat het voor mij een doodgewonen en tevens bijzonder genoegelijke zaak werd haar het een en an der te mogen vertellen en haar rond te leiden. De Prinses vertelde dat zij zich verdiepte in het Maatschappelijk werk en dat zij nog nimmer een gevangenis had gezien: dat zij ook deze kant van het werk wildé Ieren kennen en zij verzocht mij het gesticht te mogen zien terwijl alles normaal doorging. Heel gewoon en voor iedereen volslagen onverwachts zijn wij daarna het gesticht binnengegaan en heb ik getracht haar een indruk te geyen van een gesticht in vol be drijf. De cellen, de werkplaatsen, de keuken, de strafcellen, de luchtplaats en dé*, kerk, kortom alles werd.bezichtigd.,Het .trof mij daarom bijzonder' dat-door de ongedwongen én onopvallende wijze, waarop de bezichti ging'plaats vónd,'de reacties-van zowéI"de gedetineerden als de personeelsleden^ heel gewoon en natuurlijk - waren .en dat een ieder zich op zijn gemak voelde, ook al herkende hij na enige tijd de Prinses. Het bezoek aan de vrouwenafdeling verliep zo mogelijk nog prettiger, doch hiervoor geef ik graag het woord aan mevrouw De Rooy, die meer oog heeft voor sommige details en heler dan ik kan weergeven welke bij zondere indruk het bezoek van de Prinses heeft gemaakt, zowel op de vrouwelijke gedetineerden als op bet-personeel." „Het bezoek van prinses Beatrix was voor ons een groot evenement. Dit bleek ons la- ter te meer, omdat men wat onbegrijpe lijk is voor vrouwen niet wist hoe .de Prinses eigenlijk precies gekleed was, zo zeer was ik in beslag genomen door haar persoonlijkheid. Toen we. over <le eerste verrassing van de ontmoeting heen waren volgde een ongedwougen gedachtenwisse- ling, waaraan ook de officier van justitie, de heer v.d. Hoeven en de rechter, de heer v.d. Biesen deelnamen. Na een kopje koffie en een sigaret op mijn bureau volgde een rondgang door de gevangenis, waarbij de Prinses zich zeer ongedwongen onderhield met verschillende vrouwen. Zij bezichtigde dc wasserjj, de naaizaal, verschillende cel len en bewónderde onze baby." De vrouwen vertoonden spontaan hun handwerken en foto's aan de Prinses. Na een verblijf van ongeveer twee uur wilde de Prinses nog een kopje koffie en nam daarna naar zjj zei voldaan afscheid. Het per soneel was vereerd met dit bezoek, vooral ontdat alles zo eenvoudig toeging." IVfEDERLANDS nationale zweefvliegcen- trum Teriet is in slaat van alarm van. wege een aantal anonieme bedreigingen met brand, en het spoor leidt naar Rotter, dain. „Wjj hebben sterke aanwijzingen", zegt de vliepvelddirectie, „dat een lid van de Rotterdamse zweefvlicgclnb, na een on verbiddelijk startverbod wraak wil nemen." Begin van dit jaar werd de man, een der tigjarige van sociale zaken trekkende zweef, vlieger uit dc Maasstad, verboden, waar ook in Nederland van start te gaan. De reden: zün ongedisciplineerd gedrag op.de grond en in de lucht. De Rotterdammer nam dit niet en toen begon een zeer uitge breide correspondentie met directie, mede werkers en zweefvliegers van Teriet. Voor dien had hy al zijn grieven genit tegen be paalde personen en toestanden op het KNWL-centrum. Hoewel de brieven, waar in raadselachtig over vuur, lucifers en veel rook werd gesproken, niet ondertekend wa ren, meende men op Teriet duidelijke aan wijzingen te hebben, dat het inderdaad om de Rotterdamse zweefvlieger, die in liet lie- zit is van het zilveren C-brevet, ging. Des gevraagd ontkende de man, iets met dc brieven to maken-te hebben. Wel bleek hij bijzonder verholgen Ie zijn over het aan Item opgelegde startverbod, dat hij vol slagen ongegrond noemde. Bij het zweef- vliegcentrum adviseerde men hem zich psycho-teehnisch 1e laten keuren bij de Soesterbergse luchtmachtbasis. De uitslag daarvan zou bepalend zijn voor eventuele opheffing van de strafmaatregel. Tot nu toe heeft hij zich echter nog niet laten keu ren en blijft hij doorgaan met Teriet te be zoeken, waarbij erop wordt toegezien dat hy niet de voor het publick gereserveerde ruim te overschrijdt. Speciaal de Gelderse Zweef, vliegclub maakt zich zorgen voor het np Terlct gestationeerde materiaal en betwijfelt, of het juist is dat de politie niét op de hoogte is gesteld. Dc Arnhemse recherche deelt die mening.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1