aan Velen toonden meeleven bii begraven ds. Drenth Weststrate gaat naar. Rijnmond Stroom verkeerszondaars bii mr. W. van Vloten mmim EEÏSIEEEE Legerkorps gaf medewerking Snelrijder voor kantonrechter Gepensioneerden Gusto op bootreis Problemen rond „bescherming" zuigelingen Kris-kras door Schiedam van toen en nu Burgerlijke stand ,c ROTTERDAMMER DONDERDAG 15 JULI 1965 Pagina 3 Vlaardingen verliest wethouder Vuilnisbelt brandt en dagelijks Coöp. DES haar showrooms heeft gevestigd. Deze foto toont het Koemarkt plein, Koemarktbrug, Gerrit Verboonstraat, Oranjebrug en geheel aan het eind de St.-Li- duinakerk aan de Nieuwe Ha ven. Nieuw is de opname niet, want links vooraan ziet men nog het bekende café-restau rant, tevens hotel „De Kroon", in welk pand tegenwoordig de Warenhuis op stelten in Passage-theater GEBOUW "ATRIUM" KAREL DOÓRMANSTR. 143 DAGELIJKS VAN 10 TOT 10UUR Een storing ter drukkerij op het moment dat de editie ter perse moest gaan had gistermiddag tot gevolg dat de Schiedamse pagina geheel verloren ging. Dit was de reden dat onze abonnees het Schiedamse nieuws helaas moesten missen. Wij betreuren dit zeer en vertrouwen dat onze lezers begrip zullen kunnen opbrengen voor het gebeurde dat niet meer te herstel len was. de overledene gespeeld: „Veiliig in Jezus armen". De geref. predikant ds. W. A. Krijger, die de leiding van deze plechtigheid had, zei in de aula, dat de overledene niet •had gewild deze dag te maken tot verheerlijking van de mens, maar van God. Daarna sprak de heer Schutte namens de kerkeraad en de gemeente van Zuid laren, Hij zei dat ds. Drenth in de bijna 25 jaar, dat hij daar predikant was geweest, een grote plaats in het gemeen televen innam. De heer P. Mak, die namens de familie sprak, herinnerde aan het rijke familie- en gezinsleven, dat de overledene had gekend. De heer B. P. J. v. d. Hoek sprak vervolgens namens het Bijbelgenoot schap. Hij zei dat de overledene een mens was met een ruim én groot hart voor wie zeer zeker het Bijbelwoord gold: „Ga in in de vreugde des Heren". Ten slotte sprak ds. Krijger een woord van dankbare herinnering, mede namens zijn drie andere collega's en namens de classis Schiedam van de Gereformeerde Kerk. waarvan de overledene in de loop der jaren bijna alle vergaderingen mee maakte. „We zijn dankbaar, dat God hem de kracht heeft gegeven al dit werk te doen. Hij was altijd weer gelukkig, als hij zegen op zijïi werk zag". Ds. Krijger sprak naar aanleiding van Openbaring 15. Een zoon van de overledene, de heer C. W. Drenth uit Wageningen, sprak aan de groeve een dankwoord, waarbij hij de nadruk legde op de diepe geloofsovertui ging. en het liefdevolle hart, van zijn vader. Speciaal bracht hij dank aan „de vrienden van het Leger des Heils", die zo spontaan hun medewerking hadden gegeven". Gezamenlijk 'zong men nog enkele ver zen van Gezang 26 (Jezus mijn Verlosser leeft). (Van.een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zeer velen gaven 'woensdagmiddag van hun meeleven blijk bij de teraardebestelling van ds. D. Drenth. emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren. Tot de aanwezigen op de algemene begraafplaats behoorden •wethouder W. van Schooneveiid en echtgenote, ds. J. Couvee, ir. K. J. J. Dominicus, notaris A. Hoek, ds. A. Hoffmam voorzitter van de afdeling Schiedam valt het Nederlands Bijbel Genootschap, B. F. J. v. -d. Hoek, 'bestuurslid N.B.G., ds. J. N. Nammeitsma, mr. N. J. Pest, W. van Havens, G. Sanders en W. Swart, Secretaris van het N.B.G. Het muziekkorps van het Leger des Heils onder leiding van dirigent A. van Gulik gaf zijto muzikale medewerking. Bij de groeve werd het lievelingslied van SCHIEDAM Ietwat vreemd was woensdag bij het kantongerecht de zaan tegen J. v. d. T. uit Vlaardingen die terecht stond omdat hij met zijn motor rijwiel te hard had gereden. Voor T. betekent dit niets vreems, want bij het doorlezen van het procesverbaal kwam de kantonrechter vijf vroegere veroorde lingen voor dezelfde overtreding tegen, die het gedrag van T. in het dagelijks verkeer wel in een ietwat schemerig licht stellen. ,.U begrijpt wel waar dit heengaat", zei mr. W. E. v. Vloten, terwijl hij het dossier overhandigde aan de Officier van Justite. ,,Ja, meneer de kantonrechter'', begon deze laatste zijn rekwisitoor, ,,de maat is nu wel vol. Elke keer is het met verdachte hetzelfde en blijkt hij zonder reden kilometers te hard over de weg te hebben gereden". Hij eiste een boete van 80 gulden of 16 dagen met een onvoorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van 4 maanden. Helemaal waar was die laatste opmer king van de Officier van Justitie overi gens niet. want T. bleek wel degelijk een reden te kunnen opbrengen voor zijn re cidive staat: „Ik kan nu eenmaal niet zachtjes rijden", gaf hij te kennen. „O riep mr. Van Vloten op een toon alsof hij daar nog niet eerder aan had gedacht „maar dan wordt het tijd uw rijbewijs voorgoed in te trekken", en hij beloofde hieraan de eerstvolgende keer dat T. weer op het kantongerecht verschijnt daar rekening mee te zullen houden. SCHIEDAM Begunstigd door bij zonder warm en zonnig weer maakten woensdag vijfhonderd oud-werkne mers van de N.V. Werf Gusto een boottocht met de fraaie salonboot Erasmus, die aan de Maasboulevard lag gemeerd. De trip ging in de richting van de Nieuwe Maas. Er heerste een feestelijke stemming aan boord. Deze werd nog verhoogd door vrolijke muzikale klanken, die vanuit een luidspreker over het water zweefden. Bekoorlijke stewardessen deelden met gulle hand consumptie- bonnen uit, terwijl de neren boven dien een rokertje ontvingen. Talrijke familieleden en kennissen wuifden vanaf de walkant de deenlemers aan de boottocht uit. ROTTERDAM De Protestants- christelijke fractie (a.r. en cjiiu.) van de Rijnmondraad heeft haar beraad slaging over haar vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam thans afgesloten. De fractie heeft besloten in de open bare Rijnmondvergadering van dins dag 28 september de heer M, H. L. Weststrate, wethouder der gemeente Vlaardingen, voor te dragen als dage lijks bestuurder. Deze beslissing lag, zoals wij reeds gisteren konden mel den, in de lijn der verwachtingen. De heer Weststrate heeft deze kandi daatstelling aanvaard. Indien de Rijn mondraad hem inderdaad in het dagelijks bestuur verkiest, wat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag wor den aangenomen, is het vooralsnog zijn bedoeling het wethouderschap van Vlaa-rdingen per 1 januari 1966 neer te leggen. De Vlaardingse gemeenteraad zal op dat tijdstip de behandeling van de gemeentebegroting 1966 beëindigd heb ben. De heer Weststrate maakt namens de" Anti-Revolutionaire Partij deel uit van de Protestants-Christelijke Groep in de Vlaardingse gemeenteraad. Deze fractie is een combinatie van de CJ3.U.. de A.R.P. en de S.GP. Over een kandidaat stelling voor de bezetting van de vakatj- re die in het Vlaardtngse college van burgemeester en wethouders zal ontstaan zal de fractie zich niet nader beraden. (Van een onzer verslaggevers) CCH1EDAM Een deel van het wapentuig dat de Schie damse bevolking bij de politie heeft ingeleverd ingevolge de bepalingen van de wet op de „ongewenste handwapenen". Boksbeugels, stiletto's, ploerten doders, dolken en wat dies meer zij. Gisteren was het de laatste dag dat verzamelaars hun tuig huizen konden leeghalen, al thans tegen in ontvangstname van een vergoeding van de hand konden doen. Vanaf vandaag kan men nog wel wapenen in leveren, maar dan zonder enige betaling ervoor te ontvangen. Overigens is het dragen en be zitten van al dit materiaal van af vandaag strafbaar. De politie gaat er nu scherp op toe zien. XJET BESTUUR van de Nederlandse Zee. mancentrale (NZC) heeft het voor nemen „op een mooi gelegen pont" een te huis voor zeelieden te stichten ter ver- vanging van het huidige aan de Veerhaven dat „uit de tijd begint te raken". Een bouwcommissie is herig met het maken van ontwerpen. Met de gemeente zijn onderhan delingen gaande over de plaats van vesti ging. Het ligt in de bedoeling, dat het nieuwe zeemanshuis vijftig bedden op al leen eenpersoonskamers meer krijgt dan het bestaande en een grotere, moderne recrea tieruimte waar ook zeelieden, die er alleen de avond komen doorbrengen, ontvangen kunnen worden. De jaarlijkse uitgave Zee- waarts van de NZC maakt van bovenstaande plannen melding en toont aan de hand van het jaarverslag van de directeur aan, dat de bouw van een nieuw huis zeer geweDSt is. „In 1964 was het huis met zijn 96 bedden bijna altijd volgeboekt. De toeloop wordt steeds groter en herhaaldelijk moeten zee varenden worden teleurgesteld omdat er geen plaats meer is. Voor de receptionisten van het tehuis is het een onaangename taak de mensen door te moeten sturen. Er wordt verwezen naar wat kleinere hotels, maar dat is toch geen bevredigende oplossing. De zee varende is graag onder collega's. Na te heb ben betoogd, dat het zeemanshuis te ouder, wets wordt, vervolgt de directeur: „Toch blijven ze komen en zelfs nog graag. Om dat Cr niets anders is waar ze zich kunnen thuisvoelen. Ze voelen zich nu eenmaal vreemd in een hotel waar ze niet worden begrepen en accepteren daarom de minder goede accommodatie in het zeemanshuis. Maar we mogen de ogen niet sluiten voor de gebreken, die het heeft." Door de volle bezetting zijn de conversatiezalen 's avonds overvol en is er geen plaats voor de zeeman die niet in het hnis woont maar met zijn schip in de haven ligt en wat gaat passa gieren. Ook deze groep zal moeten worden opgevangen. De gezelschapsspelen als tafel tennis en voetbalspel zijn verwijderd om ruimte te verkrijgen. Voor film- of dans avond is geen zaaltje beschikbaar. De eet zaal moet 's avonds worden ontruimd om naar de televisie te kunnen kijken. Wij willen niet zeggen dat we in een on houdbare toestand zijn geraakt. Wel hebben we begrepen, dat er verandering moet ko men." Dagblad „DE ROTTERDAMMER". "Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 ?teL 263954 <b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. j na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- jtraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap <adr. tie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm 'politie 264666, alarm brandweer 269123. •alarm G.G, en G.D. 269280. (Van onze correspondent) MAASLAND Ondanks de aanhou dende regen ontwikkelde zich deze week weer een enorme rook in de vuilnisbelt aan de Maaslandsedam. Deze brand bete kent voor de brandweer een voortduren de zorg. Eind vorige week moest de brandweer eveneens ingrijpen. Gedurende een nacht is men toen bezig geweest het vuur te blussen, echter zonder resultaat. waarom van deze snelheid vertelde H., dat er een meisje bij hem achter op de ■bromfiets had gezeten „Vandaar, ziet u". De officier zag en els.e 30 gulden of 6 dagen, waarmee hij het dossier teruggaf aan mr. Van .Vloten die. opmerkte. „Zo meneer, wilde a zich uitsloven. Ja, ja, hier komt dan de aap, pardon het meisje uit de mouw. Dertig gulden hoor. Dan bent u klaar". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Vereni ging tot bescherming va n zuigelingen hield dinsdagavond in het wijkcentrum Nieuwland een ledenvergadering onder leiding van voorz-itte rG. in 't Veld. Aan het verslag van secretaris-penningmeester mr. H. B. Engelsman ontlenen wij het volgende: De plannen voor een nieuw consulta tiebureau in de binnenstad, eventueel te combineren met akkommodatie voor de andere kruisverenigingen werden door het gemeentebestuur via de GGD aan de eventueel belanghebbende verenigingen voorgelegd. Het Oranje-Groene Kruis toond hiervoor geen belangstelling, maar de andere verenigingen verklaar den zich bereid bun verlangens inzake de te bezetten ruimte aan de direkteur van de GGD kenbaar te maken. Afgewacht moet worden of het gebouwtje bij de Hoofdbrug daartoe verbouwd kan wor den en of dan een redelijke exploitatie basis zal kunnen worden verkregen. Vooral de financiering van de bouw zal in de huidige omstandigheden een groot probleem vormen. T.TET BLIJFT moeilijk met de verplichte winkelsluiting, vooral voor kappers en winkelsluiting, vooral voor kappers en bloemisten: de kappers en bloemisten in de binnenstad hebben heel andere belangen dan die in de buitenwijken en daaruit vloeit voort, dat bun verlangens betreffende de verplichte winkelsluiting anders zijn. Dit leidde nu tot een scherpe controle van de politie met als gevolg een aantal processen, verbaal. Maandag deelde de Rotterdamse politie vijftien processen-verbaal uit aan kapperspalroons in de binnenstad, die in strijd met de voor het kapperspersonecl geldende cao bun bedienden op maandag lieten werken. Deze kapperspatroons wilden woensdag als verplichte wekelijkse sluitings dag hebben, maar bun verzoek kon inder tijd, toen de verplichte sluiting werd ge- regeld, niet worden ingewilligd. Voor Moe- misten in de buitenwijken geldt een ver- pliehto sluiting op dinsdagmiddag, in de binnenstad is sluiten op maandagochtend verplicht. Eén bloemcnwinkclier die zijn winkel open had, kreeg een proces-verbaal. Ten slolte is er de wet op de uitverkopen, die moeilijkheden geeft: de politie is op- gelreden tegen een aantal winkeliers, die in strijd met deze wet een verkoop hadden aangekondigd, die te beschouwen was als een verkapte uitverkoop. weg het verkeer in de binnenstad op aanzienlijke wijze zal ontlasten. De kruising Vlaardingerdijk, Burg. Knappertlaan, Burg. Van Haaxen- laan zal in de komende jaren onge twijfeld een grotere verkeersfre- quentie gaan vertonen. Medio september wordt de hoofdingang van de werf Wilton- Fijenoord aan de Vlaardingerdijk gesloten. Er komt dan een nieuwe ingang aan de Julianalaan. De vele verkeersopstoppingen op dit kruis punt zullen dan tot het verleden behoren en waarschijnlijk ook de ongelukken, die hier en verderop de Vlaardingerdijk, vooral bij de beide bushalten, nogal eens voor kwamen. het beter. Zo is er meer veranderd sedert het tijdstip waarop deze foto werd gemaakt. Het 'is overigens een mooi panorama van een der druk ste gedeelten van Schiedam. Op de tweede foto ziet men vlak vooraan de Vlaardingerdijk, die bij de dubbele rij huizen overgaat in de Burg. Knappertlaan. Rechts ligt de Julianalaan. Als men even voordat men de B. K. Laan ingaat, naar rechts afslaat, komt men in de Burg. Van Haarenlaan. In de toekomst wordt deze laan een drukke verkeersweg, die aansluit op de Horvathweg en buiten het centrum van Schiedam om naar Rotterdam zal voeren. De ver wachting is, dat deze nieuwe auto- Op het zebrapad midden op de foto steekt de voetganger nog rechtstreeks van het ene trottoir naar het andere over. Thans komt men eerst op de vluchtheuvel, wacht even tot het licht op groen staat en steekt dan de volgende zebra over. Het is omslachtiger dan het vroeger was, maar uit een oogpunt van verkeersveiligheid is SCHIEDAM Passage Theater: donderdag 15 juli t/m woensdag 21 juli. Dagelijks 14 en 20.15 uur. Zaterdag 14, 16.15, 19 en 2L15 uur-: „Warenhuis op stelten" (elke leeftijd). Eer. naïeve jongeman, werkzaam in een groot warenhuis werkt met ijver om vooruit te komen. Hij is echter zo ijverig en levens onhandig, dat hij juist daardoor alle kansen schijnt te missen, zowel in zijn positie als Li de liefde. De ontmaskering van een aantal magazijndleven brengt hem echter in elk opzicht waar hij wezen wil. Een gezellige komische film, die In haar geheel een zekere eenheid mist en groten deels is samengesteld uit een aantal losse schetsjes, die zeer ongelijk van waarde zijn. De koele Engelse humor zal misschien niet iedereen even sterk aanspreken. De vertol king der hoofdpersonen is verzorgd. De optimistische toon van de film neemt even tuele bezwaren ten aanzien van de jeugd iwarennuisóiefstal) grotendeels weg. SCKE0DAM Geboren: Ellen T W M dr J L M van den Berg1 en J T E Steentjes; Marinus J Zv L van Lie re en A J Laiko; Anna MA dv T A van der Drift en C J HOF1STBEDE: Bernard R 2v H Smit en. A Senne; Linda dhr J E Mietes en G Plomp; Monique dv J van der Lu«t en W F Verhoeokx; Petrcmella J cfav J F Mot en J C Janssen; Annemarie dv A J Schol en G van der Söhaaf; Lucas J av K den Braven en L T SpoeLstra; Marj-anna dv E ten Wolde en A Kuiik; Dina A év P J van Roon en C de Zanger; Marcus J F zv F J Meerhof en M A C van Schaick; Irene C dv A H van Rutten en M G J van Mil; Johanna C div A Rietdijk: en J W M Vlasblom; Rudoïpfotis C B zv C B van der Linden en J C VoRebregt; Grietje M dv J Haak en W M van Oers; Jakob zv J Appeldoorn en M K de Mos; Monica dv J J Scholten en T van Glessen; Maria P dv J van der Kemp en M H vaa Qverdam;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1