er rs N Circus Elleboog bij opening van Modern, maar ook antiek speelgoed Rotterdam aan Zee' gaf concert Achttal Schiedammers twee weken m D'land ïit Dónker Wandelend paar aangevallen ROTTERDAM NIEUWE INOANi; (SKITEMISKK) voor wf «4 Gusto-concert in Plantage Hoekse bosjes:wv Auto's onttrokken aan verkeer ie f 9500 Kinderen zijn recidivisten Lichtmast scheef na botsing Tuinbouwbeurs loopt goed Vanavond finale competitie Korfbal bij HSV Internatjeugduitwisseling mi ge] Vit woéde vijf ruiten stuk... Burgerlijke stand ücjtfltterdmttxtifr Opbrengst collecte Dekzeil verbrand door peukje Onbekende sloeg winkelruit stuk m Jongen aangereden jongen breekt been na val van g Overstekend kind (6) door fietser gewond Nachtelijke ruzie Onwel en overleden uit MAANDAG 19 JUU 1965 IS. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het Stedelijk Museum, wordt tot en met 16 augustus een keuze getoond uit hedendaags speelgoed onder de titel „Kinderspel". Men heeft tegelijkertijd:een .kinderwerkplaats ingericht, waarin kinderen tot twaalf jaar zich op creatieve wijze kunnen uiten met verf, houtskool, hout, enz., Deze kinderwerkplaats is dagelijks geopend van' 10.30—12.00 uur en van f>n dagelijks telS®8EVerS' L" Haven S.L Leuke voorstelling Dat de keuze van 'speelgoed geen kwestie vangeld," doch van inricht in de kinderziel is, leert deze - tentoonstelling 'op. duidelijke wijze. - ÏV •SfjftirsfS» mam GB&BBRBr J^/ILTON Fijenoord krijgt "een nieuwe ingang tegenover de Admiraal de Ruyterlaöm. Men is rèeds begonnen mei de bouw";van Pappa 3 ttf. Vetd, de an -i 'an d, nu. «i: b« as, de Ednrij •e dat n ont- Pollii. Jij. De 26 s tóoi Jcrni toa* everï e va sitte, «Me land ïli^e pfein door aan w tótf. küo de )1«8 jrnj, Dor* l06 nair msd. 'lij Mer- lend idn BK. njj dein loor dam Hd Wi; de den na icfc It'm' ij ten. tru- en- de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gusto's Muziekvereni- f gaf zaterdagmiddag in de Plantage Im zcmerconceri. Op het programma een zestal werken, geselecteerd I -i het populair-klassiek genre, t.w. Pun- tattb mars van Payne-Moll, Mondo An- &i>ouverture van G. Orsamando, La Peria de Andatuzia, wals van R. Coleuz, symfonie van L. E. Jadln, Le Calif de nagdad van Th. Rottier en In Rechte Baan mars van Joh. Wichers. Sinds februari van dit jaar is Schie dam ook weer een koor rijker, name- Hik het bejaardenkoor van „Orpheus", dat eenmaal per week in het gebouw Ar- rade onder leiding van de dirigente, me- vrouw C. Cocks-Willus zijn zangrepeti- iies houdt. Het blijkt dit. koor goed te gaan, want toen het dezer dagen voor het eerst deelnam aan een landelijk con cours te Arnhem, behaalde het de eerste prijs. iVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Inde maand jtini werd bii de Spaarbank aamo 1820 fee Sdhiedam ingelegd ƒ1.948,204.70 en terugbetaald f.j 841.358.80. Een inlegovereriict dus van 105.845.90. Het inleggerstegoed steeg hiermede tot f 51.558.477,56. Het aantel spaarders bedroeg op 30 jufi.i 1965 55 132 tegen 54.037 op 30 juni 1964. Het aantal dwtoemsrs aan- het sparen jagevolge de Jetigdspaarwet met 10% Bkspremie nair. toe tot 3159. Het ge- zgsieiiijk tegoed van deze soaarders bc- op 30 junS 1965 1.729.604,09, Met i van spaarbthsjes werd in juni 24.863 gespaard. Door deelnemers aan droeg o behulp f24.663. het bedrijfssparen en aan de aühaaldienst werd in juni respectievelijk ƒ16.471,75 en ƒ72.935— bijeengebracht. Op 30.jttm waren er 813 safeloketten verhuurd. Het tegoed van-inleggers en de reserves waren op 30 juni 1965 voor ƒ29,758.082.98 belegd in effecten, voor f. 155.054.23 in hypotheken en voor ƒ12.697.197,97 in onderhandse leningen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De collecte, die vorige week in Schiedam voor dè Stichting Chr. Blindenhulp „De Fakkels" is gehouden, heeft 3.064,51 opgebracht. Het plaatselijk comité dankt allen, die hebben medegewerkt om deze collecte te doen slagen, SCHIEDAM Êen dekzeil van drie bij vier meter, dat vrijdagnacht in de Laurens Kosterstraat op een vrachtauto lag, verbrandde geheel doordat vermoe delijk een brandende sigarettenpeuk erop terecht gekomen was. De gewaarschuwde eigenaar bluste de brand met enkele emmers water. SCHIEDAM Een onbekende dader vernielde vrijdagnacht een ruit, groot 250 bij 160 cm van de Driekleurgrutterij aan de Westvest. Een bloedspoor leidde in de richting van de Lange Haven. [den gegeven. Het'publiek bij déze con certen is weliswaar niet altijd even talrijk, maar juist lie kleine kring van liefhebbers is 'dankbaar - voor de gebo den muziek'. 'De weersomstandigheden blij ven in. dit verband echter altijd een zwakke plek. RIDDERKERK De Ridderkerkse politie heeft maandagochtend een auto aan het verkeer onttrokken, waarin twee'Rotterdamse 'schilders reden: D'è wagen vertoonde speling op het stuur, de cbassisbalken waren' doorgeroest, veren waren gebroken en dé- rem leiding bleek te zijn aangetast. Ook de oudeauto','van de Rotterdammer L. G. die volgens de politie niet veel beter was, werd aan het verkeer ont trokken. V Van onze correspondent HOF.K VAN HOLLAND Onder vr«- wel ideale weersomstandigheden heeft de Hoekse banuonievereniglng „Rotter dam aan Zee' zaterdagavond een open- lachtconcert verzorgd op het podium in de Hoekse bosjes. Door het mooie weer, de fraaie en tourage, de goede achtergrond en niet in de laatste plaats het, uitstekend mu siceren, Is het een concert geworden, waarvan iedereen ten volle heeft kun nen genieten. Dirigent G. A'. van den Berg en ziju muzikanten gaven blijk van een goede voorbereiding, die voor al tot uitdrukking kwam in de wat zwaardere werken. Als geheel was het programma ech ter aan de luchtige kant gehouden. Hier door kwam ook de jeugd onder het pu bliek vollelig aan zijn trekken. Vooral de fraaie M„ars der Medici" kwam zeer goed tot zijn recht, evenais de im provisatie rond „Waar in-'t bronsgroen eikenhout". Het is eigenlijk jammer, dat dergelij ke conderten niet meer, zoals enkele jaren geleden, met méér regelmaat door versrhillende muziekkorpsen wor- 5? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Verdacht yan het ensceneren vin- een inbraak is vandaag voor de officier van justitie voorgeleid de 35-jarige P. V. A. v. H„ kapuein van een binnenvaarttanker. Vorige week kwamH. aan het bureau van de rivierpolitie vertellen dat' ei °P. zijn aan de strekdam bij de Van iJnenenoordbnig liggende schip was in gebroken.'.Er zou uit een geldkistje een garag van ongeveer ƒ9500 zün gesto- Üit het onderzoek - kwamen enige feiten aan het licht die niet helemaal klopten, toen de kapitein wat nader aan de oia ?erd gevoeld, bekende hij het AIj' kleine bedragen in de loop van 1964 en 1965 uit de scheepskas te <wWa4 »DE ROTTERDAMMER". tei o«n?fe;£eilactle Lauge Kerkstraat 28 ïfi' To3954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. ,7_ ff uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). p: v- Gogh, Dr. Zamenhoi- ff,at l3.9'tel' 152400, ^tuachten bezorging: Agentschap (adr f,pven) dag, van 18.30-19.30 uur. rmiu' telefoonnummers: Alarm alarm brandweer 269123. a™ S-G- «n G.D. 269280, hebljén, gehaald, en - voor priyédoelein- den te hebben 'gebruikt. Toen hij.hoorde dat;het schip.op-de werf moest -worden nagezien en de kas moést worden overgedragen, zette hu de inbraak in- elkaar. Met een koevoet brak hij de kajuitopen,'.het geldkistje- gooide hij o verboord en-is toen naar de politie gelopen. Het verhaal dat hij,daar ophing, heeft-uiteindelijk tot zijn ar restatie geleid. BERKEL en RODENRIJS Het groepje kinderen, van 9 tot 13,jaar, dat reeds eerder door de rijkspolitie van Ber- kel aan de tend is gevoeld,, omdat hét had, ingebroken, heeft het afgelopen weekeinde weer geopereerd. En weer volgens hetzelfderecept. Deze keer drongen zij in Ihet pakhuis van de. firma Schipper in de Kerkstraat binnen. 'Zij. anifcvireem'd'den. allerlei lekkers en sloe gen dat wéer.op bi de kamer in een-'on bewoonbaar pand in' de Kerkstraat naast het oude politiebureau. Voor de tweede keer heeft de politie deze zeer jeugdige bende in de kraag- moeten vatten. RIDDERKERK De 7-jarige Johan Bots is tijdens de weekmarkt vlakbij het marktterrein overgestoken 'en aan gereden door een bromfiets. De jongen brak het rechter bovenveen. Hij werd naar het St. Claraziekenhuis in Rotter dam, overgebracht. 14,0035.30 uur. Daar er echter maar dertig kinderen tegelijk kunnen wér ken, is het aan te bevelen van tevoren kaarten voor een bepaalde dag té reserveren (2 dagen van tevoren-aan het museum). De toegangsprijs voor kinderen bedraagt ƒ0,25 en voor - vol; wassenen 0.50. Naast het moderne speelgoed is'dok antiek speelgoed uit de eigen verzame ling van het Stedelijk Museum opge steld. Van 24 juli tot en met. 22 augustus is er bovendien een expositie uit de verzameling van oude en heden daagse schilderkunst. Met twee voorstellingen, een om elf en een om twaalf uur, van het kindercircus Elleboog uit Amsterdam werd zaterdagmorgen de tentoonstel ling Kinderspel, op een ongewone wijze, zoals de directeur, de heer J. J. Paalman in- zijn kort welkomstwoord het noemde, geopend. In grote getalen waren ouders met hun kinderen uitsluitend genodigden in de Aula van het Museum aanwezig om te genieten van deze aardige, pretensiéloze kindervariété, afgestemd op het thema kinderspel.-Na afloop van de voorstelling bezochten de talrijke aanwezigen dè tentoonstelling en konden de kinderen hun hart ,-ophalen in de kinderwerkplaats. Bij de keuze uit hedendaags ,$péel- - goed hadden de initiatiefnemers van deze leerzame tentoonstelling de mo derne kinderpsychologie als leidraad genomen: Verreweg de meeste ouders over schatten hun kinderen. Daardoor stel len ze te hoge eisen. Van fundamentele betekenis bij de keuze van het juiste speelgoed is de leeftijd van het kind. De fantasie van het kind moet ruime speelruimte hebben. De kleuter schept met eenvoudige bouwstenen zijn eigen kinderwereld. Deze tentoonstelling bleek ontdekkend te zijn voor elk ouderpaar, dat jonge kinderen heeft. - Speelgoed moet vooral eenvoudig zijn. Toch moet het veel spelmogelijk- heden kunnen bieden. Anders wordt het gauw vervelend. Het kind moet zijn speelgoed kunnen begrijpen. Het moet verband houden met eigen omge ving. Een kind, dat nooit een treinreis maakte, kan-niets beginnen met dé uitrusting van een conducteur. Ook de grootte van het speelgoed is van - belang. De kleuters tot vijf jaar heb ben eenvoudige, grote vormen nodig, grote, houten blokken of een grote houten trein. Hoeveel speelgoed heeft het kind nodig om zich te vermaken. Met een enkele teddybeer kan de kleuter wel spelen, maar met een paar blokken kan hij niet bouwen. Hout en textiel- - blijken de voornaamste materialen van het'speelgoed te zijn. Ook kunststoffen worden steeds belangrijker. Vorm en kleur oefenen een grote invloed "uit, 'SCHIEDAM Bij het achteruit rijden van een volkswagen, bestuurd door dé 39- jarige H. van L. die bepakt en bezakt van een 14-daagse vakantie was terugge komen, reed'deze tegen een zich aldaar bevindende lichtmast. Deze kwam daar door geheel scheef te staan, terwijl de auto ernstig werd beschadigd. T^LEUTERS aan het werk op. de .„kinderwerkplaats"in. het Ste delijk Museum. waarbij vooral kleur de bekoring van •het speelgoed verhoogt. DEN HAAG. De standhouders - op de internatiotale 'technische, "tuinbouw beurs „Wehate" zijn' tevreden over de resultaten van de eerste in „Houtrust" gehouden beurs. Er zijn "zo'n 35.000 be- zoèkers geteld, maar een 1500 minder dan vorig-jaar in Honselersdijk. 'Waren er toen bijna 250 standhouders, aan de eerste beurs in Den Haag heeft een vijf tigtal minder, deelgenomen'. Het "Wehate-bestuur verwacht,' dat. men de eerste vier a vijf jaar-inHout-' rustzal- 'blijven,'-tot Jp of ,(bü^ h.et'West- larid' een recreatief .-élêmerit is gevent- den: waarin de Wehate onderdak kan vinden. (Van een medewerker) VLA AHDINGEN Op het Zuidbuurt- sportcomplex zal vanavond de beslis singswedstrijd worden gespeeld tussen de elftaüen, die op de eerste plaats eindig- den in de zomeravond-voetbalcompetitie, georganiseerd door de Combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigingen. Zoals we reeds meldden werd in groep A de p.v. Hofstee kampioen, terwijl het er naar uitzag, dat in groep B het team van Walco met de eer zou gaan strijken. Dat feest ging. echter niet door, want de laatste wedstrijd van Walco betekende voor deze ploeg de eerste én enige nederlaag, welke werd geleden tegen Fontljne. Het elftal van de NEWA maakte in de eindspurt .geen fout want zowel van De Lange alsmede van Boogaard werd ge wonnen, waardoor de bovenste plaats in groep B werd behaald. Het team. van NEWA zal vanavond stellig alles in het werk stellen om de beslissingswedstrijd tegen Hofstee in een overwinning om te zetten. Gebeurt dit inderdaad, dan zal de C.v.P. moeten uitzien haar een nieuwe wisselbeker, want bij een zege wordt NEWA eigenaar van de Fontijne-wisselbeker. Natuurlijk Is het ook mogelijk dat Fontijne ander maal een wisselbeker beschikbaar stelt. De finale begint vanavond om zeven uur. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Als onder afdeling van de Hoekse Sport Vereniging is, thans' ook een afdeling Korfbal opge richt. Deze afdeling heeft bij de oprich ting reeds een aantalvan 15 leden en men heeft toelating verzocht tot de Haag se Korfbalbond, Het ligt in de bedoeling om in september met een team in de competitie te gaan spelen. Wanneer de animo groot blijkt, kan ook nog een twee de- twaalftal worden ingeschreven. .Een-korfbal twaalftal bestaat uit zes heren, en zes dames. Voordat de compe titie begint; zal een aantal oefenwedstrij den worden gespeeld en getracht zal worden enkele demonstratie-wedstrijden te arrangeren, Voor de toekomst denkt men 'ook aan een jeugdteam. Degenen die interesse' hebben kunnen zich wen den I tot, de -secretaris van'de afdeling korfbal van de HSV, de heer Meyerink, Pres. van Heelstraat 16 in Hoek van Hol land... ROTTERDAM - Zaterdagmiddag is de achtjarige Fred Struik van de Lange Hilleweg in de speeltuin ,,St. Theresia" aan de, Sfrevelsweg van' ongeveer vier meter hoogte van de glijbaan gevallen. Met, èeii 'gebroken linkerbovenbeen is hij haarIjèt 'Zuiderziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook dit jaar heeft de Schicdamse Gemeenschap weer een Internationale Jeugduitwisseling geor ganiseerd. Een aantal Schiedamse jon geren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar worden hierdoor in de gelegenheid gesteld 14 dagen te logeren hij een gezin, dat woont in het Duitse stadje Esslingen of in het Engelse plaatsje Neath. Als tegenprestatie moeten ze in hun eigen gezin ook 14 dagen een buitenlandse gast ontvangen. Deze jeugduitwisseling heeft tot doel de deelnemers te laten kennis maken met de manier van leven in een buiten lands gezin. Op deze wijze hoopt men, dat de Europese jeugd zich meer verbon den gaat voelen. Dit zou dan een stap dichter betekenen naar het beoogde doel van een werkelijke Europese Gemeen schap. - - Zowel in Esslingen als in Neath maakt men excursies met de jeugdige Schie dammers en met de gasten uit nog enke le andere Europese stéden. De reis- naar Esslingen valt in de laat ste twee weken van juli, Neath ontvangt zijn gasten de laatste twee weken vau augustus. Het is een mooie kans voor deze Schiedamse jongens en meisjes voor niet veel geld eens een kijkje in het bui tenland te nemen. In het kader van deze Internationale Jeugduitwisseling vertrokken acht Schie damse jongeren zaterdagmorgen om 6.35 uur van het station te Schiedam naar Duitsland. De groep reisde eerst naar Utrecht. Vandaar vertrok men om 8.29 uur met de Lorelei-Express naar Stutt gart. Vervolgens nam men de trein naar Esslingen am Neckar, waar de aankomst op 's middags 17.12 uur was gesteld. Vertegenwoordigers van de Kreisju- gend Ring, het overkoepelend orgaan van een twintigtal jeugdverenigingen en daarnaast exploitant van een drietal club- en jeugdhuizen, waren ter verwel- koming op bet station te Esslingen aan wezig. Deze organisatie heeft een gevarieerd programma opgesteld, dat er als volgt uitziet.' Zondag 18 juli 7.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers uit de Engelsestad Neath, 16.15 aankomst van de deelnemers uit de Zweedse stad Nórköping. Maan dag 19 juli: Bezichtiging van de stad Ess lingen met de Zweedse en Schiedamse deelnemers. Dinsdag 20 juli: Bezichti ging van de industriestad Stuttgart, met als afsluiting een diner. Donderdag 22 juli: Bezoek aan het Daimler Museum. Ontvangst en toespraak door Oberburger- meister dr. Roser namens de gemeente Esslingen. Vrijdag 23 juli Minigolf, 's Avonds bijwoning van een jeugdbal. Maandag 26 juli: Dagtocht naar de Bo- densee via het Zwarte Woud. Dinsdag 27 juli: Bezoek aan een kamp van de 7VLAARDÏNGEN In de Hüygens- straat werd zaterdagmiddag de 6-jarige Maria S,. aangereden door een wielrjjd- ster, Het kind liep plotseling de rijweg op. De wielrijdster, de 54-jarige D. S. viel en moest met een gescheurde knie band naar het Holyziekenhuis wórden gebracht VLAARDINGÉN Bij een ruzie tus sen familieleden sloeg de 21-jarige H, de, J: zondagnacht een ruit in van een huis in de Oosterstraat. De J, liep hier bij 'een slagaderlijke bloedingop en moest in het Holyziekenhuis worden be handeld. (Van eén' onzer verslaggevers) P OTTERDAM Pieter Adriaan V Donkeri stadsverslaggever van het Algemc«n'Dagblad, is in de afgelopen nacht "onverwachts overleden. Na' 'zijn werk thuiskomend is hij naar de keu- kërii gegaan, vermoedelijk «m nog even een kop koffie te maken eer hjj zich ter 'ruste:ion begeven en.daar is hij onwel geworden en ineengezakt. Mét Piet: Donker is een van 'de be kende Rotterdamse journalisten van de „oude rgardê" heengegaan.'Hü is 60 jaar oud., geworden: Hij was," wat mén zou kunnen noemen een dèr-Rotterdammer", hij is in Rot terdam géborén uit een geslacht dat van ouöérop. ouder geheel met Rotterdam is vergroeid, Onmiddellijk na zijn eind examen h.b.s. kwam hij, 17 jaar oud, als leerling-verslaggever in dienst van 'dé toenmalige Voorwaarts, het latere Het Vrije Volk. In dienst: van datzelfde blad ging hij naar Den'~Haag,- waar Piet Donker naam maaklerials verslaggever; hij slaagde erin de onwaarschijnlijkste situaties op te sporen en daar goede verhalen over té schrijven. Zijn werkterrein op dit ge bied was .-geheel Nederland. Vervolgens kwam- hij terécht op de Amsterdamse redactiè.' van de Arbeiderspers-bladen, waar hij tot de oorlog bleef. Na de, oorlog kwam Piet Donker in dienst, van1 hét Amersfoortse Dagblad, behorend tot de Parool-groep. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Vier jongens uit 's-Gravensande vielen zater dagavond op de Stationsweg in Hoek van Holland een wandelend paartje aan. De bedreigde jongeman beet1 overigens flink: van. zich af en deelde rake klappenuit, Uiteindeilijk. werd de overmachtéchter te groot en met het meisje vluchtte hjj in hét, piaatskaartenhuisje' van het station. Daar werd öe politie geheld, die. drie van de vier. aanvaüérs wist te achterhalen. Het waren de 18-jarige B. W. de H., de 19-jarige J. v. R. en de 15-jarige G. v. d; S., allen uit 's-Gravénzande. De laatste: heeft reeds een tuchthuisstraf van 2J4 jaar uitgezeten. Hoowel het paartje uit angst voor represailles geen aanklacht wilde in dienen, zal de Hoekse politie wellicht ambtshalve maatregelen tegen de knape,n nemen.. Kort daarop werd hij benoemd tot hoofdredacteur van het Dagblad van het Oosten te Almelo. Daarna werkte hy een korte tijd ais free-lance-joumalist en in die tijd vervulde hij een interes sante opdracht in Suriname. Het bloed kruipt waar het niet gaar. kan: Piet Donker verlangde terug naar zijn geliefde Rotterdam en in. mei 1952 trad hij in dienst vac het Algemeen Dagblad. Buiten het journalistieke métier zijn Piet Donkers culinaire 'avonturen be kend. Die gaven aanleiding tot enige gastronomische publicaties onder de schuilnaam Aert Angebrant. Piet Donker was gehuwd met de evenzeer bekende Rotterdamse journa liste Inge Donker-Rutgers. Kreisjugend Ring. Woensdag 28 juli: Be zoek aan de gemeente Reiehenbach met begroeting door burgemeester Seeger. Bezichtiging van een tweetal bedrijven, 's Avonds bezoek aan een Biërkeller. Donderdag 28 juli: Tocht naar liet Ju- gendheim in Öbersteinbach. 's Avonds groot feest met bal. waarbij de gast ouders aanwezig zullen zijn. Vrijdag'30 juli: Dagtochten naar de Schwabische Alpen op uitnodiging van een bedrijf, in Esslingen. Zaterdag 31 juli: Terugkeer naar Schiedam, waar de aankomst is ge steld op 22.26 uur. Op woensdag 21 juli, zaterdag 24 én zondag 25 juli kan de tijd naar eigen in zicht worden besteed. T) OTTERDAM De politie heeft J-t zaterdagavond de 25-jarige zeeman J. W. zonder vaste woon plaats aangehouden, nadat hij vsai een. café op het Westplein'met blote handen vijf ruiten had inge slagen. Hjj verklaarde uit woede te heb ben gehandeld, omdat hij enige tijd gefle'dieri met een buffetjuf frouw onenigheid- had gehad'. RIDDERKERK In een cafetaria te Rotterdam is zaterdag de inwoner van Bolnes A. L, Ouwens onwel ge worden en overleden. De man die 57 jaar werd, woonde aan de Boezem kade 63. Hij was hartpatiënt. SGHiEEDAM Geboren: Gomelis G. ?v G J van der Sloot en A H Kabermeihe; Jeroen J. zv J W A van der Lee en L M van Ruiten. - •••■- SCHIEDAM Binnenkort krijgt de N.V. Dok- en Werf Mij Wilton- Fijenoord een nieuwe hoofdingang; de oude aan de Vlaardingerdijk tegenover het complex flatgebou wen wordt, gesloten. De halten van de R.E.T.-bussen zullen het daar na heel wat minder druk hebben en :de vele verkeersopstoppingen zullen dan waarschijnlijk wel tot het verleden behoren, evenals de ongelukken op dit gevaarlijke puntvan. de Vlaardingerdijk. .De aanleg van de Deltadijk-van Rotterdam naar Hoek van Holland maakt deze ingrijpende verandering noodzakelijk. De straatmakers zijn op de werf druk bezig met de aanleg van een bestrating. De nieuwe ingang komt te liggen tegenover de Admiraal de Ruy- terweg. Ze sluit aan op de Julianalaan en op de Bosboömlaan, Men maakt thans fietsenstallingen, die de oude aan de huidige- hoofdingang zulien vervangen. Ook legtmen twee par keerterreinen aan. Het treffen van deze voorzienin gen werd mogelijk gemaakt, omdat Wilton-Fijenoord de voormalige voetbalvelden van PPSC had aan gekocht. Na. dè definitieve sluiting van de hoofdingang, aan de Vlaardingerdijk, waarschijnlijk, medio-september, zul len de - voetgangers i en-wielrijders -yan de nïcüwe ingang gebruik kunnen maken,terwijl de auto's voorlopig doór 'de, Öostingang of door de andere niéuwe ingang die aansluit op de •Westfrankëlahdsèdijk, zullen moeten :rjjdèh.. 7"7 TIOOR lioofdbranJmecster C. Koomwin- ter 7.i: het er op. Het is gedaan met z(jn brandweerwerkzaamheden. Hij wordt gepensioneerd. En dat vindt hij heel erg. ,,'t Zal wel moeten, zegt hij zelf, nog erger vind ik het dat ik 65 jaar word. De brandweerman-mel-dc-siguar behoeft niet meer het commando over te nemen als ér een flinke brand in het oude noorden ont staat. ,,Ik ga vast nog wel eens kijken.-Ik heb relaties genoeg die me wel zullen -waar schuwen. Want ik heb altijd mijn eigen telefoon nog", zegt hij, daarbij wijzend óp. het feit dat de hraiidalarmteiefoon zal wor den weggehaald. Vijfentwintig jaar officieel en daarbij nog twintig jaar onofficieel, heeft de lieer Koomwindcr de Rotterdamse brandweer gediend. Het begon allemaal "in 1920. Toen leerde hij zijn vrouw kennen, A. van der Dussen. Brandweeringewijden zeggen, als zij deze naam lezen „o, ja na- tuuriük". V. d. Dossen is namelijk een be kende Rotterdamse brandweerfairiilie. Schoonvader en drie zwagers waren bij spnit 15. De heer Koomwinder was echter niet meteen brandweer enthousiast. „Jullie zijn allemaal gek", dacht hij toen. „Ik voelde er niet veel voor", zegt hij na. „Ik rende wel èens mee en zo. maar toen met de gro te Cohen-brdnd, toen is het begonnen. Ik werd helper. In 1939 gaf ik me officieel aan en in april 1940 werd ik onderbrandmeester. De heer Koornwinder zegt: „Iedereen be gint altijd met een schoorsteenbrandje, maar ik met een halve stad in.brand." „Eigenlijk wisten wij in het noorden wei nig af van de „grote brand", zo druk waren wij bezig. De stad zelf was een honk'vuur cn in Kralingcn moesten ze het. gewoon la ten branden omdat er geen water was." De verhalen die de heer Koomwinder -over branden in de oorlog vertelt, zijn alle even triest. De scheidende hoofdbrandmeester die, en dat is nu éénmaal zijn' karakter, geen opschepperige brandstaaltjes vertelt steekt echter zijrt Vvaarderïn'g vóór-dé brand weermensen van toen niet onder stoelen of- banken. Wel vertelde hij: ,;Vdor de'oorlog was de gemeenlereiniging' gewoon, in ;d,e winter de trottoirs schoon te maken en -de sneeuw op de weg te gooien. In nacblen duwden we dus onze spuiten over de trot toirs. Op een avond in 1941 deden we dat ook, maar het ging toch zo zwaar. Toen het morgen was geworden bleek de weg schoon te zijn eu de trottoirs met een extra dikke laag sneeuw bedekt. De Duitsers had den andere gewoonten.Toch klinkt heimwee als hij vertelt over die oude brandweer van voor de grote organisatie van enkele jaren terug. „Je had toen meer onderlinge wedijver. Dat'is nu uitgesloten omdat je pas mag uitrukken als je alarm krijgt." Ja, vult mevrouw Koomwindcr aan, vroeger bij ons thuis renden'ze alle maal van verschillende spuiten de straat op als er brand was." „Het was ook veel gezel liger. Je bleef wat napraten in de spuithok- jes. Nu gaat men ns een brand onmiddel lijk naar huis. De heer Koornwinder nóëmt zijn brand weerwerk geen hobby. „Het 5s eigenlijk iets dat zo gegroeid is. Nooit heb ik weg willen gaan." Ondanks -de vroegere gezelligheid cn clubsfeer ziet de heer Koornwinder duidelijk de voordelen yan de moderne brandweer. Er is véél minder vaak brand. Eit met.de wagens zijn ze er,zo.snel dat één nevelstraal meestal voldoende.is voor het blussen van een kamerbrand", zegt hij met waardering. Maar die waardering geldt niet alleen het materieel, ook het per soneel. „Vroeger lieten ze het nog wel eens doorbranden om de premie te kunnen ha len. Dat is er niet meer bij. De brandweer man is verbeterd. Ze moeten allemaal léren en het tweede klas diploma halen." Bij de heer G. Koornwinder is waarschijnlijk 'een hrandweertraditie begonnen. Zijn zoon, "de heer A. Koomwinder is namelijk adjunct hoofdbrandmeestcr en belast-met de oplei ding. En het is zeker dat hjj dankzij zijn vader bij de brandweer is terecht gekomen. Iets dat vaker bij de Rotterdamse brand weer is voorgekomen en waardoor er bij de brandweer namen zijn die er ook al vele jaren terug waren, zoals v. d. Dussen en... Koornwinder. nieuwe .fietsenstallingen,..._;'')TTTVf*t.mTmrr?9TTttttrtfv9TTfi:yy>yCT' MAANDAG 19 JULI 1915 Onderhoud met minister Churchill. De correspondent van de N.R.Crt.' heeft een onderhoud gehad met- minister Churchill én daarin zei deze c.m.: „Ik geloof wel, dat de Hollanders- góéd doen zich gereed te houden. Maar het gevaar dreigt nimmer van onzen kant. Ik be hoef aan een Hollander wel nietjuit-ite leggen, dat België in handen van de Duitschers hét einde van Nederl'and's onafhankelijkheid 'zou beteekenenteen vrij Nederland is onbestaanbaar mét een Duitsch Antwerpen. Duitscliland kan er toe gedreven- worden Nederland aan te vallen. Dttiischland raakt in de positie van het wildé heest in zijn kooi, dat de vlammennaderen na der ziet komen en: links en.rechts zjjn wanhopige uitvallen doet. Gelukkig, dat gij .'een goed ;en dapper leger ;hèbt en'dan-uw bewonderenswaardige Waterlinie." f- Dat de bondgenooten gaan winnen, is voor den- heer Churchill geen zaak: van 5 twijfel. „Maar is bet bevreemdend, dat 3 wij niet van den eersten dag even sterfc. 3 waren als de Duitschers? Die menseJien J hebben zich veertig 'jaar lang' 'yoorb'é- reid. AVij hadden onzemilitaire toche^ reidselcn al vechtende- weg uit te liréb i dén, te improvisecren .ten deelé.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1