Harde werkers in de sport (6) -man dient gemeenschap e merkdekens 39.80 LEGER DES HEILS IS AKTÏEF IN JEUGDWERK AGENDA 4sttruf*D' lil ii if ii FORTEX I Tm Fundamenten dateren uit vijftiende eeuw „Hof van Cyrene'\ plekje met rijke VAKANTIEBEZORGERS li "iflti lp Si 42.80 DEKLERK&ZN ROTTERDAM Jftf Bij tweede lustrum straks 5000 leden? Herv.-geref. jeugd 500 binnen stonmoop Zondagsschool naar Lanteren Schipper slipte op bromfiets Hoe de wereld begon F. L. Kroesen districtshoofd bij B.B. liltlil panorama SCHIEDAM w p3"°É|f „De zwarte tulp" in Passage-theater feWMsUU Isoltej» Mail viel in luik en brak bellen 1> 1 i GRONINGEN m uSt- DE ROTTERDAMMER Pagina." ,3 DINSDAG 20 JULI; 1965 REACTIES (Van een medewerker) SCHIEDAM Het Kethelse „Animo" mag dankbaar zijn, dat de heer C. L. de Groot jaren geleden zijn geboorteplaats in Noord-Brabant in de steek liet en, na eerst in Eindhoven te hebben gewerkt, zijn woonplaats in Schiedam zocht. Beter gezegd: in Kethel! Immers is Kethel nog steeds iets aparts, wat ook in het verenigingsleven tot uiting komt. Zo ook bij de christ. gymnastiek vereniging „Animo", "die op 3 januari 1958 werd opgericht en waarvan de heer De Groot sinds dien voorzitter is. Gemeenschap „Gorsenees" „GOLDEN DREAM" DEKENS van 100% scheerwof, double-face In goud/goudgeel, afgewerkt met velours-chiffon band. Een prijzendoorbraak. 1 pers. 150x200 OQ 80 van 47.50 nu iEf m Campagnes «ii.» 4 152400. KUchien bezorging e bovëti) dag, van if® Icfoonii ii cii iui ftp lib HUBÖitóh: NtjiwnN Ir #ri Ik het Kom vrijblijvend kijken naar de nieuwe kollektie van STIJLGROEP bij kon-re MEDEWERKER (P.G.) AART PONTIER „DIQAS" DEKENS van 100% zuivere scheerwol, in 2 uni kleuren (bleu en groen) en in een aantal bijzonder mooie fantasie-dessins. Deze heerlijk warme, donzige merkdekens nu ongelooflijk voordelig. 1 pers. 220x150 (extra lang) O O 0Q 2pers. 220x180 van 44.80 nu dmm m van 54.80 nu (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In een vergeten uithoek van het gemeentelijke grondgebied, met een fraai uit zicht op de oude, hoge brug over de Delfshavense Schie, die naar het oude dorpscentrum van Over- schie leidt, ligt de schilderachtige „Hof van Cyrene". BOoti ibh{tafert9öcjWfcu: Mar «*Ütisittfe4 van joiiijfe talbutbil ti erde it geiiéuden. Thans wóonj.ér een huisschilder, éèn vak t onretdljfeld meer niaStiiriinplie.jllhé Geschiedenis Vriii lilt bwimverk. yvtü dtvhliulimiütutm beti-clt, gtiMt crlig .tot de vijftiende eeuw. Het heette ^fch Jifcf ,/s Gravenhuis, waarschijnlijk fcèhsfehen gebouw, waarin de graaf vaii Holland recht sprak en waar hij j zijH fiendeh van de pachters kwam innen; '"romhten lagen de schuren, waarin deze tiéjidéjf :li hjitiira werden opgeslagen. Als juj 4e pyij binnen 'had, 'volgdenér Mr tTmtrnimmmfmTmTTtrmfmi onze „feuilleton" „Kris-Kras door 1 Schiedam, van Toen en Nu" eindigde verlcden week donderdag 15 juli met een panorama op het plein aan de Broersvest en op het kruispunt Burg. Knappertlaan-Brug. van Haarenlaan- i/iaardingerdijk, We begonnen ermee op 11 februari 1965 en we toonden onze lezers niet minder dan 194 I prentbriefkaarten. 4 'Eraan vooraf ging de serie „Toen 5 de grienden nog het grensgebied be ll. naalden". Deze liep van 26 augustus 'i 1954 tot en met 16 december 1964. De I eerste en de laatste dag van deze aardige feuilleton vielen precies op is woensdag. We begonnen het hele .experiment, bestaande uit drie feuilletons met talrijke afbeeldingen, op vrijdag 17 opril 1964. Deze..eerste brok stadshis- lorie had tot titel: „Met de paarden tram van Hoofd''naar Station". De laatste aflevering ervan gèschiedde op dinsdag 23 juni 1964. TfJE ontvingen veel altijd guhsti- ge-reacties op deze drie „feuil letons", waarin op korte, verhalende wijze een tipje werd opgeheven van de sluier over het verleden van Schiedam. Er waren zelfs lezers bij, die deze herinneringen uit de oude 'l doos" verzamelden en at waren ze maar een enkele aflevering kwijt, ze belden steevast de plaatselijke redac tie om deze lacune zo spoedig moge lijk aangevuld te krijgen. Dit deed ons altijd goed, maar hoeveel te .meer voldoening moet het toet onze trouwe abonnee, de h'eer. C. Grcenerweg .gegeven hebben bij het verzamelen van foto's voor en schrij ven van deze drievoudige feuilleton. Tenslotte-was hij het, aan wie we deze aangename ogenblikken van kij ken en lezen van deze bekende en onbekende stadsgezichten met bij schriften te danken hebben. Jammer, dat hij geen kaarten meer heeft! En dat, terwijl de nu 44-jarige Cees de Groot geen sportman van klasse is geweest, noch zelf momenteel aan sport doet. Dat wil toch wel wat zeggen, vooral wanneer je veel tijd voor je vereniging over hebt en als het ware altijd klaar staat voor de club. Dat kan van Ceës de Groot gezegd worden en zelfs niet van hem alleen want ook zijn. vrouw en kinde ren doen veel voor Animo.. Maar om nog even bij de voorzitter van Animo zelf te "blijven: op 8-jarige leeftijd gaf hij zich op als. turnlid bij PSV in Eindhoven, "waar hij ook leerde. Toch moest" hij Eindhoven verlaten want in Rotterdam volgde bij de Avond MTS, waardoor hij de actieve sportbeoefening vaarwel moest zeggen. Zijn studie als werktuigbouwkundi ge liet hij terecht voorgaan, ondanks het feit dat hiermede vele jaren gemoeid waren. Intussen had hij wel Voor direct gevraagd diverse voor heel Schiedam Aanmelden: Mevr. Van GOEh. Dr. Zamenhofstraat 13Da, Tel. 1524ÖO, tot de oprichters daarvan en vanaf die tijd heeft Kethels Animo een bloeiende periode meegemaakt. Bij de oprichting telde Animo zo'n leden, momenteel zijn dat er bijna 350 en wanneer de voortekenen niet bedriegen, dan bestaat de mogelijkheid, dat bij de viéring van het tweede lustrum in januari 1968 de 500 leden geteld zijn. Bij de oprichting werd vastgesteld, dat de propaganda van het Kethelse Animo niet verder gevoerd zou worden dan tot aan de spoorlijn. Daaraan heeft men zich steeds strikt gehouden en Animo zal alleen bulten Kethel te zien zijn wanneer het daartoe is uitgenodigd. Dankzij de voortreffelijke leiding van voorzitter De Groot,- die uitstekend gesecondeerd wordt door bestuursleden als mevr. J. Verkade-Meyer, P. H. Kegel. A. v.d. Most, P. G. v. Pelt, "W. de Gids en J. Meyboom, gaat het Animo zo goed en vormt men daar in Kethel een hechte gemeenschap. interesse voor andere ontspanning, zo als het bespelen van de gitaar, het orgel of de accordeon. DE dus ook muzikale Cees de Groot trad In 1947 in het huwelijk met mej. C, M. Rijntalder, die een. echte „Gorze- nees" genoemd mag worden, want ze komt uit het tegenwoordige Scbiedam- Zuid. Van sportbeoefening of medewer king aan een sportvereniging kwam voorlopig nog niets, want hij moest voor het bedrijf waar hij lèider van was veel reizen maar. het -buitenland maken. Eerst op 32-jarige leeftijd kreeg hij meer vrije tijd én kon hij zijn aandacht ergens an- anders op richten. Zijn oog viel op D.O.K., waar hij al spoedig tot bestuurslid werd gekozen. Ongeveer vijf jaar was Cees de Groot lid van DOK. In die tijd streefden enkele leden naar een zelfstandige afdeling van DOK in Kethel. Dat kostte heel wat hoofdbrekens en uiteindelijk werd de op richting van „Animo" de oplossing van deze kwestie. Mannen als Piet (H) Kegel en Hans Voorbach behoorden eveneens ThAT is juist wat do heer De Groot D nastreeft: een zo hecht mogelijke gemeenschap te vormen, ook al breidt Kethel zich steeds meer uit. Toch moét dat haalbaar zijn, is hij van mening, want het is nu nog steeds zo, dat de bestuursleden van Animo nagenoeg ieder lid kennen en in vele gevallen regelmatig kontakt met de ouders hebben. Dat komt natuurlijk ook, omdat ook de andere gezinsleden van de heer De tevens tamboarmaitrc van de drum- Mëvrouw C. M. .de Groot-Rijntalder is zelf niet alleen lid van de dames- seriiorenafdeling, maar ook afd. - pen- ningnieesferesse. De dochters Laura (17), Francina <15) en Hanneke' (8). zijn ook lid van Animo en Laura'is tevens tamboermaitre varv de' drum band en haalt de contributie op .voor alle leden tot 13 jaar,. De vlër-jarige Cees komt' later nog wel. Hopenlijk brengen deze sportieve kinderen het verder dan hun vader, althans wat de aktieve beoefening van de gymnastieksport betreft. De Groot moest zijn sportbeoefe ning namelijk stopzetten, toen hij tijdens een brugwedstrijd in 1959 zij» elleboog blesseerde en daarvan zo'n (Van een medewerker) SCHIEDAM We kunnen Ani mo-voorzitter C. L. de Groot eigen lijk gerust een Manusje-van-alles noemen. In nevenstaand artikel belichten we zijn capaciteiten als oprichter en voorzitter van het Kethelse Animo, maar daarmede zijn we er nog niet. De heer De Groot heeft ook bui ten de sportvereniging zijn kwa liteiten. als organisator en mede- werker al vele keren laten zien. Er kan in Kethel niets te doen zijn, of Cees de Groot is aanwezig of werk mede daaraan. Zo is hij zés .jaar lang reeds tweede voor zitter van de Oranje-vereniging Wilhelmina, welke vereniging ieder jaar weer veel festiviteiten organiseert in Kethèl. De Groot was de hoofdorganisator van de kinderspelen op Koninginnedag, die in Kethel altijd veel belang- stelling trekken en grote deelname krijgt. Nog zijn we niet uitgepraat over de aktiviteiten van de heer De Groot, want hij is ook vijf jaar lang hoofdleider geweest van het werk van Jeugd Jolijt Meer heb- hen we hem maar niet gevraagd, want er zijn nog meer werkzaam heden waaraan de heer De Groot zijn krachten gafWe denken aan huldiging-comité's en dergelijke acties, die in Kethel altijd succes hebben en waarin de heer De Groot veelal één der ..hoofdrol- spelers" was. Je vraagt je wel eens af, hoe iemand daar nog tijd voor kan vinden, daarbij denkende aan het feit, dat alleen Animo hem al veel vergaderingen van het be- stuur, technische leiding, kring en afdeling kost. De Groot is groot in ziin activiteiten en daardoor mag hij terecht genoemd worden een Manusje-van-alles, ook al heet hij Cees. last kreeg, dat de dokter het raad zaam achtte te stoppen. Gelukkig dat hem het voorzitterschap niet werd verboden, want weinigen zullen zo'n praeses kunnen evenaren... SCHIEDAM Het bedrag voor een eigen jeugdgebouw van het Hervormd- Gereformeerd Jeugdverband groeide in de afgelopen periode met 25,33 tot een totaal van 511,67, zodat de eerste mijlpaal van vijfhonderd gulden thans is gepasseerd. Ten einde de hoogtepun ten van het verenigingsleven, zoals het eerste jaarfeest, vast te leggen schafte hét bestuur een geluidsband aan. Ook ontwikkelde men enkele dia's, zodat men men in de toekomst wellicht een klank beeld kan vormen, aldus „De Band der Begihselen", het maandelijks contactor- 15 JULI T/M 5 AUG. 2 pers. 180x220 van 57.50 nu (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag 31 juli om elf uur vertrekken 75 zondagsschool- kirderen van het jeugdwerk van het Leger des Heils van de zaal aan de Lange Haven met twee bussenvan „De Snelle Vliet" naar Lunteren om er eèn week door te brengen in het eigen kamp van het Leger des Heils. Er gaan 16 medewerk(st)ers en de leider van het jeugdwerk in Schie dam, jeugd- sergeant-majoor Goossen v.d. Hoek mee. Hét jeugdwerk van het Leger des Heils staat wat activiteiten en organisatorische vormgeving betreft ongetwijfeld boven, aan in Nederland. De lëidm-g heeftdit jeugdwerk in nieuwe banen geleid, "waarbij zij tevens moderne methoden gebruikt. Er zijn vijftig medewerk <st) er-s, waarin begrepen een kader van 14 leden: Men werkt met gespecialiseerde krachten. 5 Voor hen organiseert men kadercursus- si sen, terwijl deze tevens bepaalde con ti gressen bijwonen. Deze gehele jeugdar- I beid geschiedt op planmatige wijze. I Binnenkort loopt het eerste vijfjaren plan ten einde.' Men leidt de kinderen via de bekende I jeugdstadla, naar het volwassenwerk. Hierin zit een vaste lijn, die loopt vanaf J de kleuterklassen, naar de zondagscholen j tot en met twaalf of dertien jaar, waarna aansluiting volgt bij de kerngroepen, die 3 de gemeenschappelijke brug vormen naar het werk der volwassenen. Hoogtepunten van het jeugdwerk 5 zijn de kampen, uitstapjes en niet te vergeten de boekenuitdelingen. j Voor ontspanning zijn er in de wintermaanden de hobbyclubs en voor de kerngroepen de voetbalwedstrijden. De laatste -jaren is er veel geïnves- teerd, zoals in instrumenten, een 16 mm geluidsprojelrtor, een kottersobrijfma- chine, flanellograaf en kampgerei. Minstens- eenmaal per jaartreedt het Jeugdwerk naar buiten door middel van een grootscheepse publiriteits-campagne, waarbij men de plaatselijke pers inscha kelt, strooibiljetten doet circuleren en een geluidswagen door de stad laat rijden. Interkerkelijk heeft men vooral contact wet het Comité „Schieda mwoor Chris tus' en sedert 1963 ook met de zondags scholen. Aangezien de toegang totalle bijeen komsten vrij .is, moeten - de financiën uit andere bronnen komen.. Allereerst kan men steeds op een tegemoetkoming van de ouders rekenen. Voor de zomeractivi- verkoopt men minstens tienduizend artikelen in de vorm van ballpoints Jucifers, speldjes, enz. Bovendien ont vangt.men giften, van vrienden van hét jeugdwerk van. het Leger des Heils vanaf tien cent tot vijfentwintig gulden: grotere giften wendt men aan voor de investe ringen. Vee! giften kwamen tot nog toe binnen in natura: kistjes met kersen voor het zomerkamp, boterkoeken, cakes en vijftig kleutertafeltjes en bijbehorende stoeltjes. Ook scbonk.cn de bedrijven honderden fradei geschenken, al «sprookjesboeken, lectuur, 109 vel kunstlederen lappen, speldjes, dozen met dames- en kinder stoffen, naaidozen met inhoud, figuurza gen, verf, portemannates, etc. De Vara gaf in de afgelopen winter 2500,- voor de speelgoedactie. Op vijf plaatsen, over de gehele stad verspreid, heeft het jeugdwerk een zon dagsschool, waarop in totaal ruim drie honderd kindoren gaan. Men hoopt bin nenkort een zesde in het westen te openen. SCHIEDAM Waarschijnlijk doordat een steen, dié tussen spatbord en wiel zat, het voorwiel van het motorrijwiel, bestuurd door de 47-jarige schipper G. van E. blokkeerde, slipte deze maandag avond op de Buitenhaven. De man viel daarbij van zijn voertuig. Hij kreeg een hoofdwond en enkele schaafwonden aan zijn linkerbeen. De GGD bracht hem ter behandeling naar het Gemeentezieken huis. Ook de bril en het horloge van de motorrijder werden beschadigd. m Omdat de 34-jarige bromfietser D. J. K. uit IJsselmonde maandag op het Rubensplein plotseling stopte voor een plas melk die midden op de rijbaan lag, botste de achter hem komende fiets, be stuurd door de 61-jarige bankwerker J. H. tegen hem aan. Eerstgenoemde kwam te vallen en kreeg een .pijnlijke linker enkel. Beide voertuigen hadden lichte materiële schade. ciaepliifc Ei ictiónelé ttiëtihoi. Agentschap (adr 18:30-19.30 iiur. SCHIEDAM Passage-Theater*. „De zwar te tulp", donderdag 22 tot en met woensdag 28 juli. 14 en 20.1S uur, zaterdag 14. 16.15, 19 en 21.15 uur (14 jaar). „De zwarte tulp" is een gemaskerde edelman die in het roerige Frankrijk van vidk voor de revolutie van 1789 de aristocra ten ten eigen bate berooft. Hij wordt bij een overval met een sabelhouw over zijn gezicht „getekend". Zijn Idealistische jongere broër neemt in de koningsgezinde kringen zijn plaats in, waardoor verwarring ontstaat, zowel onder zijn vijanden als1 onder zijn amoreuze relaties. De echte rover eindjgt aan de galg. De bröer besluit zijn werk ten gunste van de onderdrukten voort te zetten. Hij rekent af met corrupte aHstrccraten, trquWt niet het dappere meisje èn gaat ais volksheld de geschiedenis in. >t Een opgewekt''avbntutehverhaal waarin Jaque zich vöbral bezighoudt met de ver warring die uit de persoonsverwisseling ':pstu[|p}siuji 'Jjj bij kwistig >t net '1 jreyeehi, j booth elsólliih al tri: Mioilrëitze plijjo jjmljïtilië #dchi|tjie ji'teyfkivljn, bat) liuniieri warring d)e uit de perp yodrtvioelt. In rilt kpsitimmni mstilteij»«"i >iihet Toch make}!. <{e grap n littmor teil spi; d 1 ijt. (Van een onzer verslaggevers) 8CHIÊD vle *lbS lil fjB AM De rtianittjagihprgpri r|fe jil ijs (kille I aifri J-jhr n oö; M Jijt" ei Dé vërivoh GGD S. ch- jitti lab vëh HOOGSTRAAT lla TELEF. 6151 VLAARD1NGEN BOEKHANDEL J. S. VAN LEEDWEN Broersvest 44 - Schiedam - Telef. 268152 VRAAGT voor afdeling verkoop en reclame geboden: prettige werkkring gelegenheid eigen initiatief te ontplooien gewenst: H.B.S.- of U.L.O.-opleiding Literaire belangstelling. Sollicitaties schriftelijk of telef. worden gaarne tegemoet gezien. Cs avonds 261743) OPENBARE KENNISGEVING Het Hoofd van hét Gemeente- bestuu- van Schiedam brengt ingevolge artikel 36, 4c Ud, der Woningwet ter openbare, ken nis, dat de Gemeenteraad in zijn openbare vergadering- van 12 juli 1965 heeft bepaald, dat de vaststelling van «en-, uit breidingsplan in voorbereiding is voor het gebied, begrensd door de spoorbaan Schiedam-: Hoek van Holland,, de Polder vaart, de geprojecteerde Pa rallelweg langs Rijksweg 2Q,en een lijn, getrokken op pint', 500 m ten oosten van de. Schle- damseweg. op de ter, visie ge legde tekening met «en rode lijn aangeduid. Schiedam 15 juil 1965. Het Hoofd van he' Gemeentebestuur voornoemd.. H. ROELFSEMA Dl HELMUT TH1BUCKI De mens in de oergeschie- denis van de biibcJ Verkrijgbaar m de boekhandel K.V. GEUR, ZOMER i JCEUNINGS UITGBVERSWII WAGENtNGBN Alle boeken van N.V. Zomer en Keunings Uitge verij zijn verkrijgbaar bij: BOEKVERKOPER Smalle Havenstraat 3 Telefoon 4304 Vlaardingen Komt U tijdig om teleurstelling te voorkomen. COMPLETE 1 ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERUNDSELAAN IROTTERDAM/DENHAAG/UTRECHT/VLISSINGEM IoEVENTER ROTTERDAM Met ingang van 1 september 1965 zal als hóefd van het district Rechter Maasoever West van de dienst Bescherming Bevoixing op treden de heer F. L. Kroesen. De heer Kroesen (51) was van. 1938 tot ,1950 beroepsofficier bij de Konink- lijke Nederlands. Indisch Léger. Hij heeft vervolgens zijn. militaire loop baan in Nederland voortgezet en zal deze binnenkort beëindigen. Hij maakt thans deel uit van de staf van het eer ste legerkorps in de rang van lui tenant-kolonel. Het district Rechter Maasoever West behoort tot de A- Kring Zuid-Holland.C. Deze kring om vat het gebied bestaande uit Hoek van Holland en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De stand plaats van het districtshoofd is Vlaar dingen. De heer Kroesen volgt de heer K. van Dongen op die, zoals bekend, kringhoofd van het gebied rondom Gouda is geworden. SCHIEDAM De 68-jarige W. van R uit Vlaardingen, die maandagmiddag op het parkeerterrein bij het Emmaple'ri op de bus naar Vlaardingen stond te wach ten. werd onwel en viel. Hij kreeg schaafwonden aan het gelaat. De GGD verleende ter plaatse assistentie. Over de Schie zijn we meteen op Rotterdams grondgebied. Achter het huis ligt de Abst-polder, op een na, de Prins Alexanderpejder, de diepste polder van geheel ons liitid. Iri het midden ervan lag filet vroeger ëen vèériplas. Vanaf de brug over de Schie volgt men de Schiekade. Men passeert links het woonwagenkamp en het watergemaal-tn-aanbouw en rechts de scheepswerf De Hoop. Temidden van veel welig geboomte ontdekt men de Hof met zijn romantische naam. In de tuin aan de waterkant staan nog de wrakke tafelfjes en stoelen, want slechts enkele jaren terug was hier eérj landelijk cafeetje, waar lichte dranken werden geserveerd. voor, verti smalle, .jtrL Sell te wllfléji vójêpji Mcii kwarh dhn Het was de pleisterplaats ..ejde wandelaars, die tiet jbkëterjd "voefpacj IdHgs Üe lilt bij De Kandelaar, ook wéér zo'n ouderwets büitenzaakje aari het water, met sinds, hiêhsenheu- gënis 'éën veerpont|e jj» .afe.ytiHH vari eh! irpèitipöti tje, aulpmaBi Istén ftipokl *:j| evénwel 'onherroepelijk tetugjié: ,tij(l was de Hof Mar eipjcjaafna voor itTiysrijèïl'êjcènUtilS; t)E NAAM Hof van Cyrene, mag veel iruirritë lateis voor speelse fantasie, de Xjfy' t Bijbelse of mythologische namen, De Vé i-irt. 1 -la «4 s 11 -v it Ja „v Ltv i 1 LA 4 4 «44 1 laz.1 .Jt ënlgmaaf bras- en jachtparitijen. Ook de beruchte .jonker Frahs-ooriog s er als edn hevige storm overheen ègaan. Ce Hoeken, die vanuit iRpttèr- (hhi iilér ojiereerderi, brandden het ill Is rinnill plat en kapten het geboom- i'óndota de boerderij. Ce, stad Delft liet versterkingen in Overschie aanleggen en kapte daarbij al het. geboomte.Bovendien deed dit stads- bfestuur, nog meer snode dingen. Het liet gi-aafwerkzaamheden op het erf aanleg- gën. eh .gebruikte het pad langs de Schie ..naar eigen goeddunken". Dit nam nr. Pouwels van Amersoyen niet. Deze was niét" alleen 'de eigenaar van het Graven huis, hij was bovendien een machtig sinjeur en pensionaris van Dordrecht. Hij voerde voor het Hof van Holland een proces met de boze stad Delft, dat hij won. Dan komt het oude 's Gravenhuis op 17 september 1611 weer in de geschiedboe- ken voor" als de - hoogheemraden van Delfland aan Dirck Pansser toestemming geven om zijn boomgaard naar de water kant te vergroten, mits hij op- eigen kosten de kade weer zal- doen aanleg gen. Wie weet, welke rijke archaeologisdche vondsten nog. voor de dag zullen komen, als de Hof van Cyrene eenmaal za: worden gesloopt. "ITERDACHT van liet ensceneren van een, inbraak is gisteren voor de officier van. justitie voorgeleid de 35-jarige P. V. A. y. H., kapitein van een biimenvaarttanker.; Vorige week kwam Van H. aan het bureau van de rivierpolitie vertellen dat er op zjjn aan de strekdam bij de Van Brienenoord- brug liggende schip was ingebroken. Er zou uit een geldkistje een bedrag van on geveer 9500 zu'u gestolen. Uit het onder zoek kwamen enige feiten aan het licht die niet helemaal klopten. Toen de kapitein wat itadcr aan dc tand werd gevoel dg be kende hij het geld hij kleine bedragen'in d« loop van 1961 en 1965 uit de seheepskaa. te hebben gebaald en voor privédoeleinden te hebben gebruikt. Toen. hjj hoorde dat liet schip op de wcrl moest worden nage zien en de kas moest .worden.overgedragen, zette li ij tie inbraak in elkaar. Met een koevoet brak iijj de kajuit open, bet geld kistje gooide 11ij overhoord en is toen naar de politie gelopen. Het verbaal dat Iijj daar ophing, heelt uiteindelijk tot zijn arrestatie geleid. \VTERDF.N de laatste verkeerswegen van liet IJsöclmondscpkin en de bromfiets- paden over de Van Brienenoordbrug reeds voor bet verkeer opengesteld, gisteravond werden ook de rijwielpaden op het IJssel- mondseplein, de bekende „wurmenpot'Y vrijgegeven. Aan liet gehete ingewikkelde verkeersstelsel rond de Van Brienenoord brug ontbreekt nu nog slechts bet viaduct over bel Krnlingscplein, dat de rechtstreek- «e 'verbinding vormt van de Van Brienen oordbrug met liet noorden. Dat hangt uiter aard samen met de noord-zuid lopende wegverbinding ten oosten van liet Kraling. sebos, die óók nog niet geheel gereed is. Overigens: fietsers mogen wel de paden over liet IJsselmondseplein berijden, maar alleen als er aan de fiets een mo-tor zit mogen zji de brug over. De hellingen zjjn zó steil dat men ongewenste vertragingen verwacht als men de brug voor „gewone ouderwetse fietsen" openstelt. SCHIEDAM Geboren: Marja H A d v A van Optjnen en J C van den Enden: Edwin z v A T Geeve en A van der Stel: Rob z v P de Jager en A I van der Hoeven: Ernst E z v P Boon en -L A van Heest: Nelis z v N Tants en P van Tiet: Marina d v M van Tricht en P Magereij: Judith E I d v J Brussé en P Verkerk: Franciscus z v J W Keemink en H Esbach. Overleden: C H Ooijkaas wed van N.van PhiIpp,i38l;edCarGu.w 8.6',i> B Weert. 62: J F J van den Heuvel, 72; W J Philippi, 83: C de Graauw, 63. DLNSDAG 20. JULI 1913 - De duur van den oorlogHet Engel- sche parlementslid Henderson beeft in een vergadering te Birmingham gezegd, dat, naar zijn meening, de oorlog op r zijn minst nog een jaar zou duren, - dis spion drie dagen vastgehouden. Op Java is de agent vnn de Javasche bank, de beer Grongrijp, aangekomen, die eenige dagen alj spion in Italië f beeft gevangen gezeten. De heer G. wa»., met ceti vriend de campanile van - Venetië opgeklommen. 'Zij genoten van bet prachtig panorama, maar daar waren ook eenige officieren, die hen gade- t sloegen. Zij werden naar. het politie- bureau gebracht. De lieer G. werd in het dwangarbeiderskwartier onderge- w bracht, omdat.- bij een zakmes bij zich bad. dat één centimeter langer was dan in Italië toegestaan is. Dank, zij -de f -consul-generaal werd bij uit zijn netelige- -positie bevrijd. A l"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1