A-Ford (1929) in sukkeldraf Nu nog maar twee jaar a Bij de foto's n tokt' w&f anders dan andere 1 N-m 13 m MINDER LAST TWEE CENTRA constante kwaliteit pF, rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG. 21 JUII 1965 (Van een onzer redacteuren) OTTERDAM - DAT ZINGEN DE ROTTERDAMSE STRAATJONGENS OVER TWEE JAAR. HET IS NU ZOMER 1965. IN DE ZOMER VAN 1967 MOET DE METRO RIJDEN VAN HET CENTRAAL STATION L AES WETH0UDER JETT,NGIWF- metroVouwer pisnS, KRIJGEN, NAAR ZUIDW^K EN PENDRECHT "HZB'U* F°FFF™S HUN ZIN MAAR DAAROVER BtSLISSEN INSTANTIES OP EEN HOGER NIVEAU DAN DAT VAN DE EENVOUDIGE ROTTER DAMSE GEMEENTEBESTUURDERS. kwvuuuim rui ick DE METRO-WERKEN LIGGEN NU IN SERENE RUST. MET HET BEGIN VAN DE BOUWVAKVAKANTiE VER STOMDE EENSKLAPS HET GELUID VAN DE DAMWANDTREKKENDE PLANTEMA-TRILLERS VAN DE PNEUMATIEK EN VAN HET TIMMERWERK AAN DE BEKISTINGEN. ER IS NU ALLE GELEGENHEID OM ZONDER DE WERKERS IN DE WEG TE LOPEN DE METRO RUSTIG TE BEZIEN. vvtKNfcio in MEIV zou het niet zeggen aan de Rotterdamse binnenstad, die nog steeds overhoop ligt tot een voor buitenstaanders onont warbare chaos, maar benoorden de Parallelweg in Rotterdam-Zuid ligt de metro-tunnel grotendeels oiider de grond. Er zijn nog twee stukken kanaal, waarin tunnel secties moeten worden afgezon ken: bij het Centraal Station en bij de Blaak. Onder de rivier kan men doorlopen en je hebt onwil lekeurig de neiging als je door de tunnel onder de Nieuwe Maas loopt, zo nu en dan achterom te kijken: er mocht eens een trein, aankomen! Maar dan realiseer je je dat de rails er nog niet liggen en dat er beslist nog geen metro-trein kan rijden, zelfs niet voor een proefrit je. a? MlMl I ,-V-yO. fi' -I' I ff#-- 'i' MwMtlWiffrWfP! fi-fh RUE MET METRO-TREIN Twee stations, Leuvehaven en Stad huis, liggen ook al onder de grond op de komende treinen te wachten. De stations onder het Stationsplein,' het eindstation dus, en op de kruising, met de Blaak komen in de winter van 1966 op 1967 en in het voorjaar van 1967 gereed. 'j 4 x EIND 199 moet de afdeling tunnel bouw van de dienst van gemeente werken het bouwkundige werk opleve ren aan de RET, die dan de rails gaat aanleggen, de signalering gaat bouwen en de treinen proefritten moet laten maken. Dat geldt aiïemaal ook voor het gedeelte bezuiden de Nieuwe Maas, al is daar niet veel meer te zien dan rommel. Van het viaduct staan stukjes overeind, maar veel is dat nog niet. Van het station Zuidplein is niet veel meer te zien dan kolommen en betonliggers. Men zou niet zeggen dat dat over anderhalf jaar allemaal ge reed moet zijn. Dat is allemaal schijn: in werkelijk heid is men in Zuid een aanzienlijke tijd vóór op het bouwschema en dat is dc reden dat men met de vermetele gedachte speelt, meteen door te bouwen naar Zuidwijk en Fendrecht. Het stuk Zuidplein-Pendrecht en een eindstation bij Pendrecht kunnen met de rest van de metro gereed komen binnen de tijd, die voor de baan tot het Zuidplein was uitgetrokken! Bij de Parallelweg kan men de tunnel inkijken. Daar is het werk al zover, dat men drie sporen kan tellen, al liggen de rails nog niet op de bedden: twee naar het Zuidplein en de derde naar het emplacement, dat tussen Hilledijk en Spoorweghaven in aanleg is. Een fietstunneltje kronkelt zich be vallig onder deze sporen door. Lang zaam kan men de metrobaan zien klimmen, tot die verbrokkelt in los staande kolommen, die nog moeten worden verbonden. R IS nu reeds te zien, dat de bewoners van de .Mijnsherenlaan heel wat minder last zullen hebben van het metro-viaduct dan men eerst meen de. De constructie van het viaduct is ijl en van goede architectuur en de Mijns herenlaan is breed. Die laat een viaduct zoals hier wordt gebouwd, goed toe. ZANBVOORT Sinds vanmiddag sukkelt er een deftige A-Ford over het Zandvöortse circuit. Sukkelen is een beter woord dan suizen, want het don kergroene vehikel is 36 jaar oud en kan een 'gemiddelde snelheid van zo'n 65 a 70 km per uur ontwikkelen. Het ligt in de bedoeling de wagen 34 uur lang op de baan te houden. Niet uit snelheids-, maar uit uithoudingsver- mogenoverwegingen, die twee jonge hobbyisten tot een recordpoging heb ben aangezet. Om te laten zien dat hun trots en glo rie het circuit waarlijk niet vreest, heb ben,de 24-jarige Rotterdammer Jaap Cos- ter-en 'de evenoude Hagenaar Dirk Groe nendijk de* prestatierit uitgedokterd. Het tost hun beiden hun vakantiegeld C/600,0 maar ze hebben het er graag voor over. Het is een solo-onderneming; geen ben zinemaatschappij of automobielfabriek staat er met een goed gevulde huidel achter. Alleen Koni in Oud-Beijerland heeft voor speciale schokbrekers gezorgd. De gebroeders Koning hebben in hun jonge jaren nogal wat A-Fords in hun garage onder handen gehad en hun fa- fabrieksslogan luidt thans dat ze elke scho'kbreker, ook die voor bruggen, kun nen maken. „We hebben het wagentje voor ƒ400.- in Denemarken op de kop getikt", aldus Dirk Groenendijk, die Jaap Coster om de drie uur achter het stuur zal afwisselen, „Het was een wrak en daarom kregen we het zo goedkoop. De auto heeft er nu al een miljoen kilometer opzitten. We hebben er in totaal 2000 uren ingestoken om de uit 1929 stammende A-Ford weer in de oorspronkelijke staat terug te bren- Of het geluid van de langsrijdende metro-treinen de mensen uit de slaap houdt, moeten we afwachten. De metro-technici zijn daarover nogal optimistisch. Zeker is, dat de nieuwste vindingen betreffende la waaibestrijding worden toegepast, die volgens de technici bevredigend zijn verlopen. Wat eenzaam temidden van een half afgebroken „Brabantse dorp" en een grote zandwoestenij staat, gedeeltelijk verscholen achter die betonfabriek die de elementen voor bet metro-viaduct produceert, het geraamte van het station Zuidplein, De vloeren en mu ren kunnen er met toepassing van de moderne bouwtechnieken gauw ge noeg in komen. Duidelijk zijn de drie etages te zien: de hoogste voor de metro, .daaronder die .|lll§| voor het autobusstation - en- helemaal Slip beneden die voor de .tram van de -tref nieuwe lijn 2, de sneltram die IJssel- monde met het Zuidplein gaat ver binden. Ook het verloop van de opritten voor de autobussen is al duidelijk te zien. Men weet, dat het de bedoeling is, dat in de toekomst het gehele Zuidplein in verschillende etages wordt opge bouwd. N IVp^^^JLAND krijgt Ihier zijn eerste plein met verschillende niveaus. De stedebouwkundigen van de dienst van stadsontwikkeling willen met dit nieuwe Zuidplein twee centra in Rotterdam brengen: een binnenstad-noord en een binnenstad-zuid, beide verbonden door een metro, die de mensen in enkele minuten van het ene naar het andere centrum kan brengen. Ook in de betenfabriek is er nu vakantiestilte. Laten we, met de commissie-Vrij, de Rotterdamse wethouder van openbare bedrijven en de metro bouwers hopen, dat die fabriek als het werk tot het Zuidplein klaar is, mag blijven doordraaien voor het stuk tussen Zuidplein en Pendrecht. Dat kost een extraatje. Maar als de fabriek straks wordt stilgelegd en over een paar jaar op nieuw in produktie moet dat zal er echt wel van moeten komen kost het een heel groot bedrag méér. mmmm gen. De keuring, die nodig was om het kentekenbewijs te krügen, werd glansrijk doorstaan. Vier van onze familieleden zijn er ondertussen al in getrouwd." De banden vormden een apart pro bleem. Slechts enkele fabrieken maken ze nog, zij het op speciale bestelling. De prijs van 130 per stuk was de enthousi aste A-Ford-rijders echter wel wat te gor tig. Ze „organiseerden" daarom een stel reservewielen met gebruikte banden, docli hopen dat ze hier geen gebruik van behoeven te maken. „Het gaat om zo'n 1600 kilometer", aldus Jaap Coster, die in de afgelopen weken al heel wat proefron- des heeft gedraaid. „Er wordt niet te hard gereden, waardoor de slijtage ge ring is. De banden die er nu om zitten, - zijn nog 60 procent, wat voldoende is om de rit te kunnen rijden". De A-Ford er rijden er nog meer dan honderd in Nederland en er is.een aparte club, waar beide rijders lid van zijn heeft drie niet-gesynchoniseerde versnellingen. De viercylindermotor heeft een inhoud van liefst 3200 cc, doch er is geen compressie. Als gevolg hiervan is het benzineverbruik slechts 1.: 8. De jongemannen rekenen op acht pit stops voor het bijladen van-benzine en olie. Reserveonderdelen hebben ze niet, omdat deze moeilijk te krijgen zijn. „Toch zijn we niet bang voor pech", commenta- ieerde Dirk Groenendijk, „alles aan de oude wagen is oersterk, en het zou me verbazen, als deze krasse 36-jarige het met zou uithouden." (Foto boven) Jaap Coster en zijn A-Ford,' die juist nieuwe schokbrekers in Oud- y Beijerland had gekregen. Links boven: in lief, bouwdok Biaak liggen de kolommen voor: het station Blaak netjes op een, rijtje. Zij worden straks opgesteld tussen de beide raïlbanen om het dak te schragen. De kolommen worden uitgevoerd in sierbeton. Dat kan, ze ant onderde grond verweren ze niet. Maar zolang'zij - boven de grond zijn moeten ze netjes zijn ingepakt in plastic. Men ziet twee secties van het station Blaak naast elkander liggen. Daaronder: hetstation Zuid plein op straatniveau. Hier heb ben de trams van lijn 2 straks hun eindpunt. Op de etage in het mid den komt het autobusstation. Helemaal boven komt de metro. In het midden wat verdiept 'de railbaan, links en rechts daarvan het hoger gelegen en ook lichter uitgevoerde perrongedeelte. Geheel beneden: de uitmonding van de metro-tunnel in de Paral lelweg. Links ziet men de twee railbedden voor het spoor naar het emplacement aan de Hille dijk. Links: een uitzicht van het Groothandelsgebouw over het werk. Op de achtergrond het bouwdok Weena, op de voorgrond het kanaal in het Staionsplem, Hier kermt dus straks het eind station.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1