e zwarte voor MNï'I vier 1 Witte lijn zal oud materieel houden BOTTERDAM AGENDA VERF VAN DE VAKMAN 3. „De Goede Hoek 4. „Kleurklavier" bouclé karpetten 1 40 •V" Versterking duinenrij van Delftland voltooid hulpen 55 5CHIE 55 1. „De Kroon" 2. ,/t Verf centrum VLAARDINGEN SLUISDEUREN VERWISSELD DEKUERK&ZN 0 HOLY-ZIEKENHUIS Burgemeester betrok ambtswoning stormloop „Vroeger iverd er meer gelachen Burgerlijke stand f dan VLAARDINGEN on, •en. dst sea aarverslagen VAKANTIE VOLKSTUINEN SCHIEDAM Bij de RET- trams op het Koemarktplein zijn er grote veranderingen op komst. Zoals bekend is lijn 4 de enige tramlijn die uit twee tegen elkaar inrijdende trajecten bestaat. De lijn 4, met wit cijfer in een zwart veld, rijdt via de Schiedamseweg, en de andere lijn 4, zwart cijfer 4 in een wit veld, neemt de Mathe- nesserweg en de Middellandstraat. De iaatste, de zg. zwarte lijn 4, krijgt binnenkort het allernieuw ste trammaterieel. Op deze lijn komen de dubbel-gelede of drie delige tramstellen. Garage Van Dalen N.V. '?n morgen dagelijks Zwaarste lijn99 n BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN Bromfietser gewond na slipping Een partij bouclé karpetten jaquard geweven in een gezellig dessin. Vervaardigd van eerste klas haar- garens in diverse mooie kleuren. 290x200 van P&t- nu voor 310 X 220 m m jm C%f\ van T Xr OU nu voor I IMra Jeugd in Esslingen zonder leider Politiemannen naar de Vierdaagse Van de oogarts (Van een onzer redacteuren) DELFT De Randstad Holland is menselijkerwijs gesproken ge vrijwaard voor een herhaling van de watersnoodramp van 1 februa ri 1953: de versterking van de smalle duinstrook tussen Hoek van Holland en Kijkduin is gereed en daarmee is een misschien niet zo spectaculaire, maar niettemin zeer belangrijke fase in de uitvoe ring van het Deltaplan voltooid. Begin Einde KANTOORARTIKELEN GEMEENTE SCHIEDAM vraagt een net zou sru ne* ^ed hjj1! «T U- k- en ;e- aa Ié' at. 1» ié n: I-. rt h r fEN wil het wei eens beweren, dat I jaarverslagen dorre lectuur zijn. ïocfr is dit niet zo. Als men er zijn ver y-elding maar bij inschakelt. Immers Je verbeelding heeft iets van de zon, i-aartflB de warme stralen het gehele landschap opfleurt. Zonder de rijke ga lg der verbeelding veranderen we al 'mm dorre cijferaars, die een bloed- Irm, schijnleven lijden. Alle dingen trijpen iets grauws en vaals, als we al lien maar langs verstandelijke weg fiensen en dingen benaderen. Vanuit Ut standpunt bezien worden bepaalde lijzijden uit het jaarverslag over 1964 hm Gemeentewerken bepaald prettig leesbare en lichtverteerbare lectuur. Hoofdstuk vijf, dat tot titel draagt: plantsoenen, sportveldenenz. begint tldtts: Danfc zij de gunstige weersom- itaniigheden in het voorjaar en zomer iij'it de werkzaamheden inzake aanleg tr, onderhoud van plantsoenen, parken, sportvelden, enz. gunstig verlopen. Het maaien van de grasvelden is tenge volge van de mooie zomer tot eind ok tober voortgezet. Zo'n paar simpele zinnetjes zetten je aan het denken: Ja, nierdaad, het was verleden jaar een ■prachtige zomer. Tr.'AAR brachten we toen ook al weer onze vakantie door? En dan die fijne na-zomer! Dan moet je nu eens komen. Regen, als maar regen. De bu ren zijn wit dc Ardennen weggeregend ■en iemand, die met strandhandel zijn brood moet verdienen, zei ons: Het •cerd: dit jaar een verliespost, die ik jtief te boven komt. Bovendien moeten ice het ernstig betwijfelen of dit jaar ie grasvelden tot eind oktober ge maaid zullen kunnen worden. Als het o doorgaat, denken toe eerder aan de fcoïeitboer. Ais verstokt wandelaar door de jüchiedamse plantsoenen en parken en 'bij het zien van al die bloembakken langs de openbare weg, vol kleuren- Stceelde, denk je wel eens, waar komen jol die bloemen wel vandaan. Het uer- '.skg geeft hierop een onopgesmukt ant woord, dat aan duidelijkheid niets te irensen overlaat: Het aantal op de ftadskwekerij gekweekte polplanfêti jiat „pol" klinkt overigens voor leken kei een beetje „mistig" voor aan- planting in de plantsoenen bedroeg Voorjaarsplanten. zoals violen, muur bloemen, ertz. 50.000 stuks: zcrmerplan- ten zoals Pelargonium, Ageratum, Fa- veles, enz., 60.000. In totaal zijn ruim M bloembakken beplant en in de stad roeplaatst. Dat we zoveel bakken beza gen, hadden we nooit durven dromen! f]OK de volkstuinen krijgen in het verslag een bescheiden plaatsje, pet is louter een opsomming. Voor de belanghebbenden waarschijnlijk toch .niet onbelangrijk; 3S8 tuinen van 250 tó oppervlakte, 65 tuinen van 300 m2. 2 tuinen van 350 m2,1 tuin van 200 m2 en 2 tuinen van 175 m2. De huurprijs bedroeg 0,10 per m2. Op het volks- fmencomplex „Thurlede" werden ver- fhuiird, 250 tuinen van 250 m2 opper vlakte. Hier was de huurprijs één cent hoger, nl. 11 cent per m2. I Dankzij een doeltreffende combinatie Mn flink wat oude stalmest, tuinturf m drainage stond het er met de school- jtaerktuinen in 1954 ook bepaald niet ikwaad voor, want vermeldt het ver- Mag: Het terein van de schooltuinen is pa de maanden januari en februari ge- gedraineerd, waardoor de waterover last in zegenrijke perioden is onder mngen. Voorts is de grond flink met ouae stalmest bemest en voor verbete- png van de structuur met tuinturf ge- .rnengd. Daardoor waren de tuintjes Mei gemakkelijker te bewerken en de resultaten van de gekweekte gewas- jen waren belangrijk beter dan voor- Scande jaren. Deze treinstellen bestaan uit een kop. een middenstuk en een achter stuk. Sinds korte tijd worden ze ge bruikt op de lijnen 2, S en 10 in Rot terdam. Alen verwacht, dat zö reeds in december van dit jaar naar Schiedam zulten gaan rijden. Het reizigersver- voer op deze drukste RET-Ujn zal daar mee zeer gebaat zijn. Dat deze nieuwe tramstellen al niet eerder op het lijnennet naar Schiedam zijn ingezet, ligt aan de huidige, moeilij ke situatie op het..drukke Koemarkt plein, waar nog wèl het een en ander veranderd zal moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) Bel ons sojr een demonstratlerlt BUTS BALLOTLAAN t VLAARDINGEN Telefoon 8700 ,V®ref- Jeugdhuis, Chr. Leesbibliotheek, «-17 uur; Dfrblad „DE ROTTERDAMMER". ?<J?juse redactie Lange Kerkstraat 28 tel 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. uur aUeen voor redactionele ■«gelegenheden 185885 en 28037). J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- «aat 139, tel. 152400. bezorging: Agentschap <adr. i boven) dag. van 18.30-19.30 uur. rw?;.i Khke telefoonnummers: Alarm 264666. alarm brandweer 269123. •®tn G.G. en G.D. 269280. Evers- Haven 81, A/IEK Hervormde- gemeenten in Rotter dam-Zuid, de Hervormde Gemeente Char!oii. de Hervormde Gemeente Fejjen- oord, de Hervormde Gemeente Hejjpiaat en de Hervormde Gemeente Rotterdam- Vreewijk, hebben een verzoek gericht tot de classis Rotterdam-Zuid om te worden samengevoegd tot één Hervormde Cemeen- te. Het is de bedoeling dat deze samen voeging in januari 1%6 tot stand komt- De Hervormde Gemeente IJsseimonde heeft zich over een mogelijk samengaan met deze vier gemeente nog niet uitgesproken. Er bestaan vooral onder de oudere bewoners van deze in de oorlog door Rotterdam ge annexeerde stadswjjk weerstanden tegen het opgaan in een enkele grote gemeente, ter wijl er ook mensen zijn. die vrezen dat een gemeente van deze omvang met een groot aantal wijkgemeenten administratief moei lijk hanteerbaar zou kunnen zijn. Betref fende de gedachten in IJsseimonde over een eventueel samengaan wordt nu een rapport opgesteld. Dit rapport zal in sep tember worden besproken in de Centrale Kerkeraad van IJsseimonde. Het rapport en liet resultaat van deze besprekingen zullen wellicht een indicatie kunnen geven van dc in IJsseimonde heersende mening. Overigens is de Centrale Kerkeraad der Hervormde Cemeente IJsseimonde niet van mening dat de mogelijkheid tot samengaan een spoedeisende beslissing vergt. Voor Hegplaat betekent deze samenvoeging het herstel van een oude toestand: Hegpiaal was vroeger voor wat betreft de kerkelijke organisatie een deel van de Hervormde Ge meente Charlois. Het is daaruit afgesplitst tot een afzonderlijke gemeente. De voorge nomen samenvoeging heeft een zeer lange tijd van voorbereiding gekost. Er is in allerlei-kerkelijke organen en instanties in Rotterdam-Zuid langdurig over gepraat en vergaderd, er is veel over geschreven. Administratief heeft het vormen van één gemeente in Rotterdam-Zuid voordelen, al is onderverdeling in een groot aantal wijk gemeenten noodzakelijk en al hebben al die wijkgemeenten het recht en de plicht op vergaderingen ieder één afgevaardigde te sturen. Dit houdt in dat centrale kerk vergaderingen groot worden en besluitvor ming misschien iets stroever verloopt. An derzijds kunnen in deze vergaderingen onderwerpen aan de orde komen, die allen aangaan, ook degenen, die bij niet-samen- gaan geheel buiten deze zaken zouden blij ven. Een feit is, dat opgaan in groter ver band van Hervormde Gemeenten in het deel van Rotterdam benoorden de Nieuwe Maas nog niet aan de orde kan worden gesteld. In Zuid zijn nieuwe wijken met een geheel nieuwe bevolking, die een samengaan gemakkelijk aanvaardt. Benoor den de Nieuwe Maas zijn de oudere ge meenschappen, die gehecht zijn aan hun eigen historie en tradities. Wanneer de trams Schiedam binnen rijden, mag men niet rechts uitstappen, omdat men zich dan onmiddellijk op de drukke rijbaan van. de Rotterdamsedijk bevindt. Daarom sluiten de conducteurs altijd eerste de deuren om ze vervolgens aan. de linkerkant te openen, waarna de passagiers veilig kunnen uitstappen. De dubbele treinstellen, die thans rij den zijn zeer geschikt voor dit traject, want ze beschikken links en rechts over schuifdeuren. De nieuwe dubbel- gelede trams daarentegen beschikken slechts over in- en uitgangen aan de rechterzijde. AANGEZIEN de RET-directïe lijn 4 be- I schouwt als de „zwaarste tramlijn", die dientengevolge het beste materieel verdient, heeft men gezocht naar een oplossing, die het mogelijk maakt dat een van de lijnen 4, namelijk de tram die via de Matehenesserweg rijdt, toch het moderne materiaal zal krijgen, waar op deze lijn recht heeft, aldus het hoofd van de RET-voorlichtingsdienst, de- heer J. C. F. Berggren. Men nam de verschillende facetten van dit probleem onder de loep en kwam tot de conclusie, dat de aan- komstrails, die immers op bet Koe- marktplein pal langs de druk bere den Rotterdamsedijk loopt, een weinig naar binnen kan wijken. Op deze wij ze ontstaat rechts van de tram een looppad, dat breed genoeg is om de passagiers te laten uitstappen. Ten ein de ongelukken te voorkomen komt er een hek, dat de passagiers verhinderd direct de rijbaan op te lopen. Aan de andere zijde van het midden trottoir, dus aan de kant van de rijbaan richting Rotterdam kan evenwel de rails niet worden verlegd. Dit is dan ook de reden,waarom op de „witte lijn" over det Schiedamseweg en Nieuwe Binnen weg de oude tramstellen blijven rijden. Wel ligt het in de bedoeling in de toe komst ook hier verandering te brengen. Er bleken geen andere uitwijkmogelijk heden te zijn om deze overigens urgen te zaak op een andere wijze aan te pak ken. Dat was voorshands de beste op lossing. Binnenkort zal lijn'4 derhalve, al is het dan helaas nog maar voor de helft, over moderne dubbel-gelede tramstel len beschikken. Het kan niet anders dan dat de andere helft met dubbele tram, trekker met aanhangwagen, blijft rijden. De redenen weten we nu. Er is zelfs nog even aan gedacht om de instaphalte van de andere lijn 4 te laten vervallen, waar door ook deze lijn de nieuwe trams zou den kunnen krijgen. Daarvan heeft men echter definitief afgezien: Het steeds wisselen van twee lijnen 4 zou namelijk uiterst verwarrend werken. Bovendien zouden de lange trams tijdens de spitsuren de drukte niet kunnen opvangen, terwijl het tüdssche- ma van de lijnen hierdoor volkomen, in de war zouden raken. Tevens verdwijnt het oude tramhuisje. Het wordt verplaatst om de uitstappen- de passagiers gelegenheid te geven vei lig de vluchtheuvel bij de oversteekplaat sen te bereiken. Het nieuwe tramhuisje wordt 5,5- bij 3.5 meter groot. Het krijgt meer accom modatie dan- het huidige wachtlokaal, want het zal bevatten een. ruimte voor het RET-personeel, een vertrek voor de chefs, toiletten en-een ruimte voor'de wachtende trampassagiers. Het V-vonni- ge dak wordt doorgetrokken, zodat er een abri ontstaat tot beschutting tegen regen en wind. Bovendien zal men in het nieuwe tramhuisje een verkoopbureau voor.plaatskaarten inrichten. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft vandaag met zijn gezin de grondig opgeknapte ambts woning aan de Burg. Knappertlaan 140 betrokken. De laatste dagen heb ben de stoffeerders nog hun handen vol gehad om het interieur van het geheel gerestaureerde pand in orde te brengen. Sedert zijn ambtsaanvaarding op maandag 17 mei logeerde de burge meester in een hotel te Rotterdam en ging hij elk weekeind naar huis. Na ruim twee maanden is hij nu inwoner van Schiedam geworden. Het werd hoog tijd, dat aan deze ongemakkelij ke situatie een einde kwam. Voordien woonde in dit pand de predikant van de hervormde gemeen te dr. L. J. Cazemier. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien de zware dearen van de buitensluis in de Voorha ven verwisseld moesten worden, was de doorvaart gedurende enkele dagen, tot heden (vrijdag), gestremd geweest. Een maal in de vijf jaar onderwerpt men in Schiedam de sluizen aan een nauwkeurig onderzoek. Ditmaal waren de grootste sluizen namelijk die bij de Hoofdbrug, aan de beurt. Eerst werden de binnen deuren onder banden genomen en daarna de buitendeuren. Elke sluisdeur weegt zo'n twaalf tot veertien ton. Een extra zwaar karwei dus! SCHIBDA MDe 17-jarige bestuurder van een rijwiel met huipmotor J. L. B. remde donderdag op de kruising Korte Singelstraat-Marconistraat zo krachtig dat hij slipte en tegen een personenauto botste, bestuurd door de 32-jarige onder nemer T. F. v. d. H. uit Rotterdam. De jongeman viel en kreeg hierbij enig letsel, waarna de GGD hem ter behande ling naar de Dr. Noletstichting bracht. 15 JULI T/M 5 AUG. COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAM ÏROTTERDAM/DENHAAG/UTRECHT/VLISSINGEN Ideventer ip. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hij heeft er veertig jaar „opzitten" bij de Rotterdamse Tram en daarvoor werd de chef-lasser, de heer J. P. Driessen, wonend Rotterdamsedijk 58, onlangs met enkele andere jubilarissen door de directie van de RET gehuldigd. B« deze gelegenheid kreeg hij de bron zen medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Hij is trouwens in bezit van meer onderscheidingen en oorkonden, zoals de zilveren medaille en de oorkonde van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en een draagmedaille en oor konde van de gemeente Schiedam. De heer Driessen heeft inderdaad een prachtige staat van dienst. Hij is een man ook, die van zijn vak houdt. Hij gaat vol gend jaar, als hij met pensioen gaat, het er eens lekker van nemen en zich bezig houden met een soort vrije-tijdsbesteding, dat toch wel weer in het technische vlak zal liggen. Als hij terugziet op zijn levensweg, dan denkt hij: "Waar zijn die veertig jaren gebleven? Het begin was een gemoede lijke tijd. Heel anders dan thans.Met drie man personeel en een'lasauto.trok ken ze er elke dag op uit, en dan maar railsstukken aan elkaar lassen;'een^kar wei, waaraan geen einde scheen te komen. Er werd veel gelachen. Misschien meer dan tegenwoordig! Vooral als er in de nogal rossige buurt van de Schïèdamse- dijk gewerkt moest worden, DaarTag,ook het befaamde politiebureau de „Pauwens- steeg", een machtig begrip in die dagen bij de Rotterdamse onderwereld eh bij een bepaald soort publiek, dat van sen satie hield, want hier was altijd wat 'te beleven. Al waren het alleen maar de „dames" van niet al té beste zeden, die hier hun dagelijkse pantoffelparade hielden -eh dikwijls om een rijke klant met elkaar aan het bakkeleien gingen. De mannen van de RET, die weggedoken in een dónkere kuil hun werk verrichtten, gooiden dan wel eens een handvol ijzeren ringen tussen deze op „het aardse slijk" beluste „dames", die menend dat het geld was, elkaar op nieuw begonnen te plukharen. het lassen van rails op dé Willemsbrug was, toen er plotseling een aantal water vliegtuigen neerdaalden. ,We waren volkomen verrast. We meen den niet anders dan dat het een demon stratie was, totdat op een gegeven ogen blik de kogels ons om de oren vlogen. Toen wisten we, dat het bittere ernst was", aldus de heer Driessen, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien zijn vader plotseling is overleden is de leider van de groep Schiedamse jongeren in Essliri- gen am Neckar, de heer B. P. Jeenen, naar Schiedam teruggeroepen. Geheel onverwacht zit de groep dus zonder leider. De oudste deelnemer aan deze jeugduitwisseling. Anton Smits neemt thans tijdelijk de leiding waar. Het ligt namelijk in de bedoeling volgens dé Schiedamse Gemeenschap, dat de heer Jeenen na de begrafenis van zijn vader, die heden in Nijmegen plaats vindt; onmiddellijk naar Esslingen terugkeert. SCHIEDAM Maandag vertrekken naar de Vierdaagse in Nijmegen zeven Schiedamse politiemannen onder 'leiding van hoofdagent M. den DijL- Het zijn vijf mannen van bet beroepspersoneel en twee van de reservepolitie. SCHIEDAM De elfjarige fietser H. M. P. verleende donderdag op de krui sing Piersonstraat-Mgr. Nolenslaan geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de 32-jarige H. B. uit Rotterdam. Hij botste tegen deze auto aan, waarbij zijn fiets ernstige schade opliep terwijl hij zelf enige schaafwonden aan gelaat en bnker oor kreeg. Nadat een broeder van de GGD hem ter plaatse had verbonden, bracht de automobilist hem naar huis. SCHIEDAM Ondertrouwd: A Aydoedii 5? en PJP1 Wamsteker 27: G van de Belt 23 en J A Doejaaren 20; P M F van Beurden 36 en C C M Sondermeyer 34; J C Crama 24 Deudekom 27 en E L Foncke 24: A M M 5ïai¥e_J en G van Bochove 27: L G M Mostert e22 en T Kouwenoord 21: H H Schaeffer 27 en J H M van "Wermeskerken. 5: V r J5o?/?ers 21 en A C M Nieuwhuijzen J?' i-? Swibben 21 en L van Beek 19: H J Voorunan 23 en J van der Meulen 29: A C Wapenaar 28 en M E van Leeuwen 19. - WESIHAVÉNKAOE'11'. -/ Hóe verraderlijk de Duitsers in mei 1940 ons arme vaderland hebben over rompeld, blijkt ook nu weer uit het on. opgesmukte relaas van de heer Driessen, die vertelde, dat hij op de tiende mei aan In goed twee jaar tijd heeft het Hoog heemraadschap Delfland het project laten uitvoeren en het waren de Nederlandse Spoorwegen die hierin het grootste deel van het werk heb ben verzet. Met een vijftigtal spe ciaal voor dit doel gebouwde trein stellen is een hoeveelheid Rotter damse baggerspecie van ongeveer anderhalf miljoen kubieke meter verzet, in geld uitgedrukt zo om en de bij de tien miljoen gulden. Eeuwenlang is het gebied tussen De Hoek en Kijkduin een zwakke plek in de zeewering geweest. Wie in de geschie denis duikt, ontdekt hoe de zee hier sinds de vijftiende eeuw door de dui nen brak, met alle fatale gevolgen van dien. In de loop der jaren is er con stant aan de zwakke plek „gedok terd" tot de beruchte eerste februari 1953 een groot deel van Holland en Zeeland deed overstromen. Hoewel de zee op die fatale datum bij 's-Graven- zande geen kans kreeg door te breken, was het toch deze stormramp die tot het zogenaamde Deltaplan leidde, waarin de versterking van de duin gordel boven Hoek van Holland als een onderdeel werd opgenomen. Met veel officieel vertoon is het grote karwei op 3 april 1963 begonnen. In ,,De Ridderhof" te Maassluis ontvin- vingen de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland die middag de directie van de Spoorwegen, vertegenwoordi gers van het Rotterdamse gemeente bestuur en andere autoriteiten. Sinds die dag waren ,,de zandtreinen" een vertrouwd beeld in deze omgeving. Dag en nacht door hebben ze, gemid deld twee a drie maal per etmaal, het zand langs de Waterweg, tussen Oranje sluis en Poortershaven, weggehaald en naar de duinstrook gebracht, via een speciaal voor dit doel aangelegd spoor naar Terheyde. Het belangrijkste onderdeel van het ge heel werd de bazaltlaag die bij Ter heyde (gemeente Monster) de duinen rij een flink steuntje in de rug moest gaan geven. Men rekende dat het na jaar 1965 zou worden voor het hele karwei klaar zou zijn. Deze man heeft altijd van zijn. vak ge houden, wat een eerste vereiste is om to slagen in het leven. Hij -is dan ook jarenlang lid geweest van dé lasclub „Schiedam", die onmiddellijk na de Be vrijding met vele goede bedoelingen en enkele honderden enthousiaste leden van start ging- en tenslotte toch. nog door ge brek aan belangstelling moést worden opgeheven. De heer Driessen heeft altijd het nut van deze lasclub onderkend. Dit blijkt Ultf. 401898)- 3597 scheepswerven wisselden daar hun er varingen uit met ingenieurs en andere deskundigen van verschillende bedrijven. Hij is altijd een voorbeeld voor vele jongeren geweest door zijn liefde voor het vak, waarmee hij veertig jaar lang uit zijn gezegde: Lassers van grote zijn dagelijks brood verdiende. SLUITING BIBLIOTHEKEN De Gemeente-Bibliotheek en alle met de R.K-Bibliotheek gemeenschappelijke filialen en jeugdafdelingen zullen gesloten zijn ingaande 26 juli tot en met 14 augustus a.s. De centrale bibliotheek van de R.K.-Bibliotheek op dc Dam sluit van 26 juli tot en met 7 augustus a.s. Schiedam, 22 juli 1965. Die planning is te voorzichtig geweest, want enkele weken geleden maakte de zandtrein zijn laatste rit van Hoek van Holland naar het duinengebied bij Terheyde. Zo officieel als destijds het startschot werd gelost, zo geruisloos is het mammoetwerk als een nacht kaars uitgegaan. Wat er nu nog te doen staat blijft be perkt tot een afwerking, zoals het egaliseren van terreinen en het aan leggen van enkele taluds en .wegen. Het Hoogheemraadschap verwacht dat hiermee nog enkele maanden gemoeid zullen zijn. voor de operatiekamer en rö.ntgenafdeling. SoUieitaties 4e richten aan het hoofd huis houdelijke dienst of aanmelden bij de ad ministratie, Holysingel 3, Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1