BUURTSCHAP,,WELTE"VEEDEN' MET NOG EEN BEWGNEK,... Geen gezondheidskuur Fraaie ^Bloemlezing'' „SCHILLEN EN DOZEN" IN DIERGAARDE Compliment feSi Duits schip „lam" door defect stuur "UERGANE GLORIE. Dat kan met recht gezegd worden van de Hugo Basedow, een oude raderboot, die in een klein haventje in IJsseimonde op betere dagen ligt te wachten. Of die ooit komen is nog steeds een vraag. Dat hangt af van een beslissing van de Rijkshavenmeester, die moet beslissen of het schip een ligplaats in Rotterdam krijgt. jjVergane glorie" voor *nties ,ken? BEDOELING A LS EEN VERGETEN stukje •l*- oud-Schiedam ligt daar de buurtschap „Weltevreden" aan de Oude Dijk. De huizen zijn dicht gespijkerd en de bewoners zijn weg. Behalve één, de heer H. vain Schie Hzn, die er alleen woont op nummer 99. Hij is varkenshande laar en kippenfokker tegelijk. Vergeten hoek van Schiedam is ten dode o pgeschreven Vroeger Onwezenlijk RIJNMOND- ighe de n ONDANKS alle „Bezemschoon- acties" in Rotterdam gooit het veelkoppig monster, dat „pu bliek" heet zijn schillen en dozen al of niet als dank maar neer. Dat is zo ongeveer de teneur van wat Blij dorp-directeur dr. A. C. V. v. Bemmel in „Blijdorp- geluidèn" schrijft. qE ROTTERDAMMER Pagina 5 ZATERDAG 24 JULI 1965 •K. mr?ATTSfT T\IT is zoiets van: pijp, waar ga je met die boot naar toe. Een bijzonder vaartuig, dat dezer da gen in Rotterdam te zien was. De bedoeling van dit monstrueuze ge val vatten we niet, zodat het moet worden gerekend tot de merk waardigheden, waarvan er in een havenstad zoveel zijn te zien t Gaat dat inderdaad door, dan is het ideaal van de heer H. Pors verwezenlijkt. Als groot liefhebber van oude schepen (hij is direkteur van het Internationaal Motor Trans portbedrijf) kwam hij te weten dat de Hugo Basedow te koop lag in Delfzijl.'Hij richtte de Stichting „Het Kaderschip" op, waarin vooral schip pers hebben deelgenomen. De ander halve ton die nodig was voor de beginnen met de_ restauratie. - Er moet een hele nieuwe' opbouw komen. De raderkasten zijn er slecht aan toe en zo is er nogveel meer te doen. De stichting hoopt op een gunstige beslis sing. Wordt het ,,ja", dan heeft Neder land er een zeldzame bezienswaardig heid bij. ROTEB-ers in nieuw aankoop en de grondige opknapbeurt is er nGg niet. Hypotheek zal uitkomst moeten brengen. B Voorlopig ligt het raderschip al een maand of drie bij de Machinefa briek De Jong en Verwilligen en er zal zeker nog zo'n periode overheen gaan voordat er iets definitiefs be kend is. Het casco is nog in prima staat, zeggen kenners, De opbouw en het interieur daarentegen zien er vreselijk ,uit. De motoren zijn ver kocht en de opbrengst betekende een flinke aanvulling voor het benodigde bedrag, n Inmiddels schijnt de IJsselmon- dese jeugd het schip ook al te hebben leren kennen. Opschriften zoals „Bassie is gek" en afval aan boord zijn daar de duidelijke bewij zen van. 8 De bedoeling van „Het Raderschip" is de Hugo Basedow in te richten als een soort conferentieschip. Een ligplaats ln de buurt van de Van Brienenoord- orug zou heel mooi zijn. Om van een in het centrum van de stad maar niet te spreken. Het zou in deze hyper-zakelij ke stad weer eens wat anders zijn een congres te houden aan boord van zo'n rader-passagiersschip, een van de laatste overgeblevenen. Vooral voor scheep vaartmensen moet het een gewaarwor ding zijn voet aan boord van zo'n (maar dan opgeknapt) schip te zetten. 8 Toch is het behoud van het schip in feite belangrijker dan het houden van congressen. Komt er geen plaatsje vrij, dan is de stichting genoodzaakt de Hugo Basedow naar Engeland te verkopen, waar men het schip dan als jeugdher berg zal inrichten. Er zal dan dertigdui zend gulden winst- kunnen worden ge maakt... 8 De bijna zestig meter lange Hugo Basedow uit Lauernburg moet een fraai schip geweest zijn. Het is in 1S25 gebouwd en heeft honderden Elbereizen gemaakt voor een Hamburgse rederij. Ruim veertienhonderd mensen konden een plaats vinden aan boord. Toen het schip te oud werd. is het afgedankt. Het kwam in Delfzijl terecht, hetgeen waar schijnlijk de redding is geweest. D Toen de vroegere kapitein van de Hugo Basedow vernam dat zijn schip nog steeds bestond, heeft hij gevraagd om de koperen platen die op de machines zaten. Dc stichting heeft dit natuurlijk ingewilligd. Ze hangen in het Elbe-museum te Lauernburg. B De wacht is dus nu op een ligplaats. Dan pas zal een of andere werf kunnen TLltT zal je gebeuren! Je zal je auto op een met mooie blauwwitte P aangeduide parkeerplaats hebben neergezet, precies in een niet witte hlok-lijnen aangegeven vak en je zal 'm een paar nur later schots en selicef een eind verder terugvinden. Dat overkwam de onfortuinlijke eigenaar van een Fiat, die dinsdag op liet AVillcmsplein stond geparkeerd. Want toen moesten er enige kostbare en zeer zware stukken van de ene etage van het Museum voor Land- en Volkenkunde worden overgebracht naar een andere etage. Dat moest buitenom gebeuren en de Fiat stond precies op dc plaats waar een mobiele kraan moest staan hijsen. De eigenaar van de Fiat bad als een goed chauffeur ziju wagen met de handrem vastgezet. Een aantal potige transportlieden lilde de auto op en zette 'm „effe opzij". Beschadigd werd de Fiat daarbij waarschijnlijk niet, maar als een gezondheidskuur zal de auto-eigenaar deze operatic wel niet hebben beschouwd. Daarby komt, dat de auto-eigenaar niet ltad kunnen weten, «lat zijn parkeer- plekje door een hijskraan zon worden opgeëist. Er was over de hele operatie niet anders gezegd dan dat liet noodzakelijk zou zyn „dat de verkeerspolitie zonotlig een deel van de Willemskade voor bet verkeer zou moeten afsluiten". Over de parkeer plaats op liet Willemsplein is niet gerept. Kunst in «pen lucht... Eerder schreven wc in de RIJN- MONDREVUE over de1 veilig heidsmaatregelen, die worden toege past in de installaties der Essoraffina- derjj Botlek. Dat gebeurde naar aan leiding van het feit dat men èr een jaar lang veilig had gewerkt: zonder arbeidsongevallen dus. Aanleiding om feest te vieren cn dat was op die dag in maart toen Margriet en Pieter zich verloofden dan ook het geval. Deze week werd opnieuw een mijlpaal gepasseerd: 500 dagen veilig werken. Een presta-, tie, die een compliment waard is. En dat met al die tijgers- in de tanks.'... O De heer Van Schie is hier gebo ren en getogen, zoals dat heet. Meer dan een halve eeuw woont hij in deze veriaten buurtschap, waarvan hij de mooie naam opdiepte uit heel oude en zeer vergeelde koopacten, die handelden over een bouwmans woning en twee nederige huiskens bestemd voor de dagloners. Nader hand werden dat er vier. In het grijze verleden was deze Oude Dijk een van de: belangrijkste waterkeringen .uit."de ganse 'omge ving, In de middeleeuwen kon het hier geducht spoken. Bij stormachtig weer spoelden de hoog opgezweepte golven van de grimmige.rivier soms de boerderijen langs de dijk weg. De boeren vluchtten dan in doodsangst met hun gezinnen en hun vee ver weg naar de hoge terp, waarop de kerk van Hillegersberg was ge bouwd. In de feodale tijden behoorde de bouwmanswoning natuurlijk aan de gro te en machtigeheer, die in de, stad. woonde. Deze kwam hier alleen om te jagen en te vissen. Zijn jachthuis droeg de naam van Torendijk, waar wilde jachtfeesten werden gevierd in een sfeer van landelijke romantiek. Rondom het eenzame Weltevreden, een kleine gemeenschap op zich zelf, lag weleer het weidse polderlandschap, rijk aan allerlei weidevogels en velerlei kleine fauna, als de fret, de bunzing en de otter, en vooral met onnoemelijk veel hazen. Het omringende polderland zat bovendien vol turf en de sloten krioelden van vette palingen. Beide facetten brachten geld in het laatje van de grootvader van de huidige heer Van Schie, want hij stak de turf en vervoerde deze kostbare brandstof in een schuit naar Amsterdam en de paling ving hij in fuiken. Ook hiervoor had hij in de stad vaste klanten. Het leven was vroeger, vooral op - het platteland, heel wat harder dan tegenwoordig. Men werkte van zonsop- f. gang, totdat de zon gedaald was. Maar .'s zondags was het rustdag en reed men j met de gehele familie naar de kerk in jv' Kethel. L TVTAT je noemt „kunstzinnig grondgebruik". Evenementen, die in Rotterdams binnenstad altijd veel publiek trekken. „Asfaltar- tiesten", die zorgen voor een aar dige straatversiering ook al schijnt dat eigenlijk niet te mogen. In dit geval waren het scholieren die hoopten op gulle gaven. Van de opbrengst wilden zij naar Sche- veningen reizen om daar de bo-ule- vard van enige afbeeldingen te voorzien MET OVERVLOED van kostelijk -1 graan, zijn deze zakken volge- daan" en ..Die hier meel komen halen, Die moeten het betalen" en „Lieverkoekjes worden hier niet ge bakken." Dit zijn drie spreuken, oude rijmen of gezegden, zo men wil uit een kostelijk boekje, dat werd vervaardigd bij het gouden jubileum der Meneba. De NV Meelfabrieken der Neder- landsehe Bakkerij gaven het dus uit, Wim Aïings jr. schreef de 'tekst en verzamelde citaten en gedichten. „Ad Windig maakte de foto en het geheel kwam van de Meijer Pers imWormer-' veer. „Bloemlezing", een goed. getroffen titel, heet het met veel zorg samenge stelde werkje. In de aanhef,; gaven we al enkele stukjes van de tekst door, staaltjes van „randschriften", die bovenaan de pagi na's voorkomen in een deel van het' boekje. Deze inleiding is geheel gewijd aan het graan, het bloem, het meel aan de molenaarsfiguur, aan de boer in poëzie en proza van 50 jaar. Een indrukwekkende hoeveelheid gedichten en fragmanten uit boeken legt getuigenis af van het. feit hoe. het agrarisch leven de kunstenaars' heeft beziggehouden. Men treft werk. aan van Troelstra en Jan Prins, maar ook van Gerrit Achterberg en Lucebert. Maar ook de illustraties zijn bont verscheiden: van een oude gevelsteen en fraaie kleurige voorstellingen, van het werk op „den akker" vroeger tot de brand in da molen De Noord te Rotterdam in juli 1954. Dan volgt een verhandeling over het eigenlijke onderwerp: de Meneba. Het com.plex aan de Maashaven wordt in zwart en wit. getoond en de voorge-, sehiedenis der oprichting van de Mene ba is beknopt weergegeven. Leerzaam is de verhandeling over het produktiepro- ces in een meelfabriek. Het derde deel vertelt wat over „leven met brood" in een halve eeuw. Men kan er uit leren dat de gemiddelde broodconsumptie per dag per inwoner in ons land 210 gram is. Ook hier wordt met vele fragmenten gewerkt, hoofdza kelijk uit romans. De zware inspanning der bakkers passeert de revue, de broodbonnen uit twee oorlogen worden getoond: - I Diverse Abra-hamkoeken" voor de '50-jarigën sluiten de rij van dit allerwaardigste werkje, dat volgens deondertitel. als „kleingoed en kruimels" werd opgedist, maar waaraan we liever de toevoeging „goed belegde en versierde broodjes" ;zouden willen geven. Met „Bloem-lezing" heeft de Meneba kenner en leek een 'plezier gedaan. Vlakbij het huis van de heer Van Schie was de spoorwegovergang van'de spoorlijn naar Delft. Deze is verdwenen, want ertussen ligt thans de stadskweke- rij. De laatste bewoner van Weltevre den herinnert zich nog als de dag van 1 gisteren, dat de vrouwen van de twee spoorwegwerkers, die daar in hun nede rige huisjes wcondén, deze spoorv/eg- overgang bedienden. De mannen werkten langs de spoor- i baan. Zodra er een stoomtrein met een zware rookpluim naderde, moesten deze i vrouwen onmiddellijk hun huishoudelij ke arbeid neerleggen en de afsluitbomen bedienen. Ze tooiden zich daarbij, vol gens gestreng voorschrift, met een mar- tiaal-uitziende „bedieningshoed" en een wijde schoudermantel. Ongetwijfeld zal de trein niet altijd op een hun gelegen tijdstip zijn 'geko men. Gelukkig voor deze huismoeders reden er toen niet zo veel treinen. VOOR DE BAKKER. Thans hangt er een onwezenlijke sfeer over dit ten dode opgeschreven buurtschap. Vroeger lag aan de over kant van de weg de kapitale boerderij Torendijk met erachter uitgestrekte weiden. Moderne fabriekspanden heb ben de plaats ervan ingenomen. Toch. ligt er nog veel open, bouwrijp grond. Doch geld is momenteel peperduur en de rente is ongekend hoog. Dit animeert niet tot nieuwe bedrijfsinvesteringen. Begrijpelijkerwijs is de bouwbedrijvig- heid in deze „stenen polder" op het ogenblik niet bijster groot. UIT EEN PERSCOMMUNIQUÉ van Capelle over de ontwikkeling van deze egemeente: „Voor de aktieve en passieve openlucht recreatie rond le wijken zijn in het westen de Kralingse Plassen beschikbaar. In het noor den bevinden zich voor dit doel de Rottemeren, waarvoor nadere plan nen in overweging zijn" Oh, nou begrijpen we hoe al die openlucht gecreëerd wordt Personeelsleden van de Rotterdamse reinigingsdienst, in be volksmond de „vuilnismannen", «Algen een nieuw pakje. Geleide pan zal de wat sombere werk kleding worden vervangen -door ee" tweedelige uitrusting. Als het mooi weer is gaan de mensen de straat op in een blauw grijze overall met een grijs over hemd en een blauwgrijze baret (bovenste foto). Is het weer wat ongunstiger, dan worden de blau we broek en het blauwe jack aan getrokken (tweede foto). Er kan van.hoofddeksel worden gewisseld, omdat het jack een capuchon heeft. De andere foto laat een man in tQ?ft^oorsclloot zien (gedragen tot er> een in het duffelse pak (tot 1865). De afdeling aan het Bosland zal drag61"8'0 C'e n'euwe R'eding gaan Hij had goede moed. Daarmee gewa pend ging dr. Van Bemmel Tweede Pinksterdag eens in de tuin kijken. Aantal bezoekers: 25.000: resultaat: vol tallig personeel moest aan het gewone werk worden onttrokken (op Pinkster drie) om de „ten hemel schreiende" zwijnenstal op te ruimen". Dat liegt er niet om. Maar dr. Van Bemmel verzwaart zijn requisitoir met een aantal sprekende voorbeelden: Van een paartje, dat bananen zit te eten, de. schillen achteloos in de bosjes gooit, maar de zak naar de prullemand brengt. Van een echtpaar met kinderen, dat ach tereenvolgens pinda's eet en ze naar de niet-geïnteresseerde gibbons werpt en allerlei andere versnaperingen, de helft van de verpakking in de vijver gooit, de andere op de bank laat liggen. Van een meisje, dat een plasticzakje in het water gooit, waarna haar ijsstok- je hetzelfde lot ondergaat, op comman do van de moeder overigens. Van een oudere meneer die vergenoegd de zee leeuwen gade slaat en onderwijl op een plant staat. Toen de directeur hem vroeg waarom, zei de meneer: „die din gen ziet je ook niet", waarop hij op een andere struik plaatsnam. „Ik voel me dus een onredelijk mon ster dat andermans genoegen vergalt", zegt de heer Van Bemmel, „en besluit naar kantoor te gaan en een stukje voor „Blijdorp-geluiden te schrijven. Over recreatie in de vrije natuur en het genot dat de mens schept bij het aanschou wen van het ongerepte." Uit dat stukje putten wij deze alineas. Tot lering, maar niet tot vermaak. Eerder om ons te scha men over dit „ongebezemde schoon"! LAAT NIET ALS DANK... (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Het Duitse vracht schip Reinhardt Lorenz Russ (2G56 brt) uit Hamburg is tussen Maassluis en Poortershaven op de Nieuwe Waterweg wegens schade aan dc stuurinrichting voor ankerf moeten gaan. Later hebben de sleepboten Argus en Atlas het schip naar Rotterdam gebracht. Intussen is een onderzoek begonnen naar de omvang van de schade. ERSCH1P HUGO BASEDOW WACHT BETERE DAGEN AF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1