Pensiondieren moeten nu ingeënt worden GOLDEN FICTION - voor Kinderen weer heer en wum. meester in Jeugdland ROTTERDAM te komen Verdere samenwerking bij bibliotheken SimUi e ids ma ia k reed mMehtmast omver Straffe wind speelde natmirexcursie parten Zorgen bij Dierenbescherming tid gewond oversteken Burgerlijke stand Filialen nu gemeenschappelijk tien wagen m prak Portemonnaie uit zak gestolen MEI- ZEELENBERG: WEL HET ZEVENDE. MAAR GEEN TRADITIE, reizigers in'64 Lr De ouderen mogen niet laten een „tolgeld" van een. gulden V aKantieteeSt m«*Üen; dat zijhet georganiseerd Trams hadden stagnatie Automobilist raakte bromfietsend paar ROTTERDAMMER MAANDAG 26 JULI 1965 Problemen nu reeds vanaf f 149.- koovman n.v. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Laten alle kin deren, die zich vervelen en in hun vakantie niet buiten de stad ko men naar Jeugdland gaan. Want Jeugdland is een sprookjesland, land van verwachting en verbeel ding, droomland. VLAARDINCEN GEMEENTE SCHIEDAM Rolmops Gastvrouw Insecten gina In het andere geval krijgt hij ee# injectie tegen de ziekte, waaruit voort» vloeit dat men het dier minstens drie weken moet vasthouden. Vandaar dus de overbezetting van de hokken. Dit alles is ook buitengewoon nadelig voor de financiën van de vereniging, want deze kostgangers kosten, bebalve de injectie drie weken lang. veel „kostgeld", aldus de heer C. Spennon, de Inspecteur van Dierenbescherming. Het is dan ook te hopen, dat bij de komende najaarscol lecte de Schiedammers deze moeilijke situatie zullen begrijpen en eens extra in hun portemonnaie zullen tasten. De pensionkosten voor een kat bedra gen i,50 en voor een hond ƒ2 tot ƒ2,50 per dag. Handelaren moeten voortaan een register van-de ingeente dieren aan de inspecteur van Dierenbescherming kunnen tonen; Het is allemaal nog een beetje onge woon. De meeste mensen zijn nog geheeL onkundig van het honden- en kattenbe- sluit, zodat do heer Spermon nogal eens tekst en uitleg moet geven. De kwaliteit van de dieren wordt in ieder geval op hoger peil gebracht, wat ongetwijfeld op den duur de behandeling van honden en katten ten goede zal komen en dat is het grote winstpunt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de bezitters van honden roept de vakantietijd het probleem op, hoe hun dieren verzorgd moeten wérden tijdens hun afwezig heid. Vorige jaren kon men ze nog in het honden- en kattenpension en het asiel van de Vereniging voor Dieren bescherming aan de St. Anna-Zuster- straat brengen, waar ze dan een goede verzorging genoten. Voor hon den is dit thans niet meer mogelijk. De tien hondehokken, waarover Die renbescherming beschikt, heeft ze nu zelf dubbel en dwars nodig. Door het nieuwe „Honden- en katten- besluit" is er namelijk een ingrijpende verandering gekomen, waarbij alle hon den en katten ingeënt moeten worden tegen de honden- of kattenziekte. Zonder deze noodzakelijke inenting loopt 80 procent van de dieren kans eraan te sterven of een akelig ongemak als na sleep ervan over te houden. In het asiel kan men zijn hond voor veertien gulden en. zijn kat voor onge veer negen gulden laten inenten. Na deze inenting volgt er nog een incubatieperio de van drie weken, na afloop waarvan men pas kan zien of het dier werkelijk Immuun is tegen deze ziekte. PHILIPS AUTORADIO 5chied»msesingel 149 fll. zuid: Dordtsestraatweg 13 Rotterdam, Telefoon 010-117620 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een Engelse auto zakte .zaterdagmorgen in de Spanjaard straat .met ;'de linkerwielen in het ver hoogde middeldeel van de straat, dat on geplaveid, ik De bestuurder week uit voor twee geparkeerde autobussen en kwam toen op de. zachte grond terecht, waarbij de. wielen.tot.de as wegzakten. De auto is met behulp van een takelwagen van de R.E.T.weer op de rijbaan gezet. Tramlijn-1.0,. in de richting van de Hud- sonstraat, „.Is -.van tien over tien tot half elf omgelegd via de Nieuwe Binnenweg. De-auto:werd niet beschadigd. Op de Nieuwe Binnenweg zakte zater dagmiddag'een taxi door de vooras en kwam opde" tramrails tot stilstand. De auto moest worden weggesleept De trams 4. L4'.,eh 17, rijdende in de richting van..hef..centrum, hadden een kwartier vertraging. Aan deze nieuwe gang van zaken zitten heel wat problemen vast, die men voorheen niet kende. Als er tegenwoor dig een hond of een kat, zo'n zwerver, bij de Dierenbescherming wordt binnen gebracht, gaat men eerst na, of hij niet te oud en nog gezond is. Valt deze selectie negatief uit, dan maakt men op een zachte, pijnloze manier een einde aan dit dierenleven. DEN HAAG De N.V. Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (W.S.M.) in Loosduinen heeft het vorig jaar een winst behaald van ƒ120.446, na aftrek van af schrijvingen en reserveringen voor belas tingen en na toevoeging van de interest aan het exploitatieresultaat. De aandeel houders wordt voorgesteld een dividend nit te keren van vijf procent. Het aantal reizigers op de interlokale lijnen van de W.S.M. daalde in 1964 met 23.000 tot 8.348.000 en op de stadsdienst in Delft met 23.000 tot 754.000. Het aantal afgelegde buskilometers steeg 289.000 tot 5.685,000. Het toeristisch vervoer onder ging een lichte daling. DINSDAG 27 JULI N.M. 7.30 UUR spreekt in Geb, Pieter Karei Drossaartstraat 69. Ds. J. A. SM1NK, "van DEN HAAG ONTHEFFING WINKEL- SLUITINGSBEPALINGEN Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat i.vjn. de vakantieweek voor de werkdagen in de periode van 7 t/m 14 augustus 1965 bij hun besluit van 19 juli 1965 ont heffing is verleend: i. van het verbod winkels na 18.00 uur voor het publiek geopend te hebben, met dien verstande, dat deze onthef fing geldt tot 22.00 uur: van de verboden bepaalde winkels op maandag vóór 13.00 uur dan wel op maan dag. dinsdag of woensdag na 13.00 uur voor het publiek geopend te hebben: ien en ander onder bepaling, dat door het winkelpersoneel gedurende de tijden, dat de winkels krachtens deze onthef fing geopend zijn, geen over werk mag worden verricht. Schiedam. 22 juli 1965. Burgemeester en Wethouders voornoemd. K- Roelfsema De Burgemeester, De Secretaris, H. Snoep l.S. SCHIEDAM De zesjarige C. J. L., die zaterdag beneden aan de Rotterdamse- dijk vanaf het grasgazon achter een ge parkeerde personenauto plotseling de ry- baan overstak, liep tegen de voorzijde van een personenauto aan, bestuurd door de 24-jarige A., J. H. Het kind viel, maar kwam er. met enkele schaafwonden aan rechter been en hand af; Het spatbord van de auto werd beschadigd. SCHIEDAM Geboren: Margareth d. v. D den Hartog en J.' van Vuuren; Amanda F. d. v. A. A. Stock- ên F. M. Rondeltap; Petra L. d. v. J,Baden en N. Gerstel; Frank A. z, v F. Vcllekoop en A. M. Fre- riks; Jacoba G. T. d. v. IV. D, van der Hoeven .en C. H.'Meijvögel; Maria M. d. v, M. A, Lacroix en C. van. der Most. Overleden: J. J. Steeghs, 72: I. Schaap, Cl; H. J. A. Markx, 64, echtg. Post. ROTTERDAM ..De tweejarige Carlus van Dinthcr uit de Taandersstraat hèeft zaterdagavond in een onbewaakt ogen blik-uit-een fles ammoniak gedronken. Hét kind is naar het Öijkzigtziekenhuis gebracht, waar het voor onderzoek werd opgenomen, IÉ-m'afr.nog. een- keer naar buiten :"fi';/kijJcën:r voordat je wordt afgeschoten", zegtde loko-burge- meéster. stegeneen meisje in - de ridrritem]cet., in de stand van het luchtvaartcentrum. OOK DE BOETSEËRAFDELING trek veel belangstelling. Aan de lopende band werden daar allerlei dieren ver vaardigd. Ne 'veel gezwoeg met kleine peutervingertjes zat er één trots naar het resultaat te kijken: een rolmops. „Die leg ik thuis in mijn aquarium", zei hij dromerig. Een medewerkster probeerde een jongetje, dat lusteloos tegen het hek aanhing over te balen weer aan het werk te gaan. Maar hij deed niet meermeel zei hij, want ze hadden z'n kauwgom gepikt. Hij had het ev.en tegen de rand van de boetseertafel geplakt om van een snoepje te genieten. Van die gelegenheid had een ander gebruik gemaakt om Het stukje van eigenaar te doen verwisse len^ GASTVROUW YVONNE TOURNIER, die haar taak dit jaar voor het eerst vervult („ook ik sta wat dat betreft nog In de kinderschoenen") en o.a. belast is met het troosten van huilende kinderen en het opsporen van zoekgeraakte broer tjes, had nog niet veel in actie behoeven te komen. Het enige leed wat zij had helpen delgen was tot- nu toe een' geval geweest van een meisje, dat met tranen in de ogen kwam vertellen, dat zij haar tas met brood in de tram had laten staan,. Hoogtepunt was zaterdag het optreden van de band „The Scotjes" uit Tilburg. De strijdlustige muziek van de doedel zakken trok heel wat jeugdig publiek. De 16-jarige B. van Altena uit Hoek van Holland reed zondagmiddag met zijn bromfiets tegen een auto. Hij viel en brak daarbij enkele tenen van zijn linkervoet. n/fEJUFFROUW Zeelenberg is niet bang voor deze met wilde verentooi uitgeruste Jeugdlan- ders". Ze hebben hun muts ge maakt in een stand van Ret Mu seum voor Land en Volkenkunde, een „mannenhuis" uit Nieuw- Guinea. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het sousterrain van een kledingmagazijn in het centrum is zaterdagmiddag een portemonnaie gerold van een winkelende dame. Er zat onge veer honderdvijftig gulden in. De portemonnaie zat in haar zak en ze hield hem steeds vast. Op een gegeven moment liet ze hem los om een jurk te pak-ken. Direkt hierna was de portemon naie verdwenen. A Zaterdagavond heeft de politie een 15-jarige scholier aangehouden, die be kende tientallen malen geld te hebben ontvreemd, onder andere uit kleding die in het gemeenschappelijk kleedlokaal van het Sportfondsenbad aan de Van Swie- tenlaan hing. De jongen is in bewaring gesteld. Hierbij zij opgemerkt dat het zoeken van kievitseieren,de jacht en het houden van vogels in volières als aspecten kunnen worden beschouwd, die tekenend zijn voor de houding van de mens tegenover de vogels. Men vergete hierbij niet, dat over de vormen van vogelsport de meningen bij de vogelbeschermers zeer verdeeld zijn. i De KNNV-leden, die wat meer interes se hadden voor planten en insecten hebben meer aangetroffen, dan zij ver wacht hadden. Diverse belangwekkende kikkerbeestjes en kleine waterplanten werden aangetroffen en van enkele daar van zal nog studie worden gemaakt en nader worden besproken tijdens de in structieve bijeenkomsten ,die over het algemeen in het voorjaar worden gehou den. De excursie stoncf onder leading van. de heer J- J de Ligt. De leden van de vogelwerkgroep Viaardingen/Schledam van de KNNV zijn tot de ontdekking gekomen dat kemphanen (met hun hennen), tureluurs, groenllngen, watersnippen, diverse rui ters, wltgatjes, puttertjes en gele kwik staartjes bij honderden In de Broekpol der zijn neergestreken. Zij vormen daar een zeer gevarieerde populatie, die een bezoek aan dit terrein zeker de moeite waard maakt. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de Koninklijke Neder landse Natuurhistorische Vereniging heeft zaterdag een ochtendexcursie gemaakt naar de Trekvliet en omge ving. De leden, die het speciaal op de vogels hadden gemunt, kwamen dit maal niet volledig aan hun trekken, want de harde wind maakte dit niet mogelijk. Immers men gaat veelal op de geluiden van de diertjes af en vanwege de wind ging daarvan veel verloren, zodat van opzoeken weinig kon komen. Toch be leefden de liefhebbers van vogels veel plezier van hun bezoek in de Komman- deurspolder waar tal van wulpen en diverse soorten zwaluwen werden waar genomen. Ook daar kwam men tot de ontdekking dat vogels in het hedendaagse bestel wel degelijk een individuele plaats innemen. Nuttige en schadelijke vogels moeten behouden worden als ornamenten van het landschap, dat immers als geheel moet worden beschermd. En dan zijn de kieviten op het weiland, de zwaluwen-in de lucht, de mezen in het bos, de spechten langs de stam en de roofvogels als kontroleurs een n et zo wezenlijk onderdeel als, de.producten zelf, die de mens uit de natuur betrekt. SCHIEDAM Enkele personen zijn zaterdagavond licht gewond geraakt toen zij met een oude Amerikaansewagen in volle vaart tegen een 12 meter hoge licht mast bij. de Sportparkbrug botsten. Waarschijnlijk hebben zij te hard gereden waardoor de .bestuurder op dè Sportpark- brug dé macht' over het stuur verloor en links) rakelings langs de leuning de berm'in reed. De jzware mast werd door de achtper- soonswagen totaal ontworteld en kwam dertig .meter. Verder in stukken op de grond'terecht- De -wagen liet een spoor van vernie ling» athter.- Enkele verkeersborden wer den,verbrijzeld en een enkele meters ach ter' de lichtmast staande wagen van een gemeentelijke' diénst werd tien meter verder --.zwaar, vernield in een greppel aangetroffen.' Dé .wagen belandde, na nog enkele me ters 'door ,dp' berin te hebben geploegd, in eenhoeveelheid versplinterd houit van bordén en-het„mobiele huisje, brokken mast en losgeslagen auto-onderdelen. De1 wagen is voor onderzoek naar hef bureau gesleept. G.E.B. heeft de mast kort na het ongeval van electriciteit'af gesloten- De auto. die bestuurd werd door de 21-jarige G.i van S., was niet verzekerd. De bestuurder -en zijn medepassagiers kwamen ier< zonder letsel af. oude Amerikaanse personen wagen reed saterdagavond in volle vaart tegen een lichtmast bij de sportparkbrug op. Een wat wrange bijzonderheid was dat een van de waarschuwingsborden (door de bestuurder genegeerd) geschept werd en tussen .de voorwielen van de tot wrak geworden „car" terecht kwam. SCHIEDAM Op de Harreweg In Kethel kwam zondagmiddag een perso nenauto, bestuurd door de 20-jarige PTT- ambtenaar ,T. ,v.W.-uit Delft,in aanra king kwam met het pedaal van een brom fiets, bestuurd door dé X8-jarige kantoor bediende P. van B.-uit Rijswijk. De brom- fietser en zijn duopassagiere vielen, waar bij beiden enige schaafwonden opliepen. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM „Te veel zuilen in. Nederland." Dat nioet de gedachte geweest zijn van de 24-jarige Engelsman T. II., die vannacht in .de Oranjestraat twee (verkcers-) zuilen omver reed. Nadat hij de eerste had geramd, kw(im,,hij tegen de tweede tot stilstand. Dat de gemeente op liet behoud der zuilen veel-prijs stelt blijkt wel uit'het feit dat nog dezelfde nacht twee nieuwe (eveneens) betonnen exemplaren werden geplaatst »5.vTy»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1