Aan Mak steunpilaar van junior werk i ROTTERDAM fens (26) krijgen :e van biedt in Vlaardingen ÓÓK'S OASE VAN RUST Harde werkers in de sport (5) op es worden niet unt ver Situatie bij station Oost wordt béter 000RSMEREN VERKOOP VAN BENZINE EN ACCESSOIRES Inbrekers bij kantine HBSS Jongens schoten mussen Kleuters smeten siaiïonsruit in Geen nozems9 wel onsportief Nieuwe bedrijven industriepolder i- lil Burgerlijke stand DcJioUerDrtmiim: 565 lnERÖTTERDAMMER Kinderen speelden met lucifers Autosloper zag wagen m toeslag genomen Het juniorwerk k maS achteraf bezien blij zijn, dat Aad Mak destijds tij dens het voetballen een ongeval overkwam, want daardoor moest Aad het voetballen- op doktersad vies staken en gaf hij zich geheel aan het juniorwerk bij PPSC. Niet, dat anderen dit wérk niet zouden hebben aangekund, maar wellicht niet op zo akkurate wijze als Aad Mak, die over enkele weken zijn 38ste verjaardag hoopt te vieren, Stimulans Huiswerk V.V.V.-vitrine richt aandacht op „T aptoe-Delft m Aanvullend krediet n voor .en dagelijks AUTO MO BIELBEDRIJVEN Het nieuwe, moderne servicestation aan de Dr.Wiardi Beckmansingel is óók's-zaterdags geopend van 8.30 tot 14 uur voor: DE SHOWROOM IS DAN GEOPEND VAN 9 TOT 17.30 UUR Zoudt U daar als willen werken? Bel dan 01898-1245 en maak een afspraak met de chef. Voor mannen met een eigen stijl: KLEDING VAN PROF- DR. j. H. BAVINCK WIJ WORDEM GEROEPEN Ambachtsheer Dl bewoners van het „Hofje van Belois" besteden een goed, deel van de dag aan de verzorging van hun. bloemen. De fleurige bakken en de vaak keurige tuintjes zijn het die dit hofje zo'n vriendelijke aanblik geven. -f -UBt jar®o me&smss® iTrmm*nrmTffT»TTTm»vTTvmTTTTv Pasn'na WOENSDAG 28 JULI 1965 cftnEDAM - In de kantine van de JüSlvereniging HBSS in het Harga- T verschaften onbevoegden zich van- kt toegang door het inslaan van een ftte Zij namen enige rollen drop, kauwgom. chocolade en een plastic em- jiJer jneer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie heeft dinsdag twee'jongens aangehouden, een 18-jarige loódgietdr en een 15-jarige timmerman, rtie op' een' bouwterrein aan de 's- nravelandseweg aan het schieten waren liet eén buks, waarmee zij drie mussen hadden doodgeschoten. SCHIEDAM Doordat kinderen met lucifers speelden, raakte dinsdag in een hofje' aan de Singel een houten stoel in brand. De bewoonster, mevr. P. O., was 20 kordaat het brandende meubel naar buiten te gooien en vervolgens het brand je met- enkeleemmers water te blus- sen. De inmiddels gearriveerde brandweer behoefde geen dienst te doen. SCHIEDAM De. politie nam dinsdag op de Ovcrschieseweg een vrachtauto met geheel gladde banden in beslag die bestuurd werd door de sloper N. van E. uit Den Haag. De man had bovendien geen geldige papieren bij zich. tv an een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee kinderen van vier en zes jaar, wonend aan de Parallel weg, vernielden dinsdag twee ruiten van de overkapping van hot nieuwe station. E De ruiten waren' 175 bij 80 cm groot en vertegenwoordigden een waarde van 400. Op zijn twaalfde jaar werd Aad Mak lid van SVV en gedurende enkele jaren verdedigde hij de rood groene kleuren van deze zondag vereniging, waarvan de junioren natuurlijk op zaterdag voetbalden Cor Stokhof was toen zijn vriendje en die ging naar SVV, dus waarom zou hij niet meegaan? Van de C-junioren ging hij over naar de B-'tjes en een gebroken sleutelbeen onderbrak zijn voetballoop baan tijdelijk. Later probeerde hij het weer, maar toen hij 18 jaar werd en overging naar de senioren (en dus s zondags zou moeten voetballen) werd Aad Mak lid van HBSS; Ook in die periode kreeg hij weer een ongelukje op het-voetbalveld en daarna moest hij definitief een streep onder het actieve voetballen zetten. In 1961 werd hij lid van PPSC en zelden zal een vereniging eén nieuweling zo spoedig middenin het verenigingswerk gezien hebben. Aad werd juniorleider en een jaar later secretaris van bet junior wezen van PPSC. Daar'liet hij'het niet bij, want al spoedig gaf hij zich op-voor de cursus VLAARDINGEN Op de intussen wei zo langzamerhand beruchte Kethelweg zijn dinsdag opnieuw twee verkeersongevallen met vrij ernstige afloop gebéurd. Ditmaal was het het kruispunt LeeuwerikstraatKethelweg waar de zestigjarige E. Z. uit Maassluis op zijn bromfiets tegen een auto botste. Op hetzelfde kruispunt reed de 63-jarige J. D. tegen een vrachtauto. Beide -slachtoffers' werdén met her senschuddingen en hoofdwonden naar het - Hply-ziekerrhuis gebracht. De bromfiets 'van D. werd zwaar be schadigd. (Van een medewerker) basisdiploma jeugdleider, die door de afd. Rotterdam van de KNVB wordt gegeven. Ad slaagde vorig jaar en voor de cursus voor het A-diploma gaf hij zich in het afgelopen seizoen op. Ook nu slaagde hij weer en twee weken geleden ontving hij uit handen van de voorzitter van de afd. Rotterdam van de KNVB, de heer J. Bijloo het diploma daarvan. Een belangrijke stimulans voor Aad Mak is zijn vrouw, die geen enkel bezwaar heeft tegen zijn activiteiten bij PPSC, Integendeel: mevrouw Mak-Faasse vindt het werk van haar man fantastisch en is daardoor een goede stimulans voor hem. Vandaar ook, dat Aad met een gerust hart ieder seizoen weer zich voor honderd procent inspant voor het ju niorwerk: Dinsdags de commissie-ver gaderingen donderdags dikwijls een bezoek bij de training, vrijdags even tuele afschrijvingen in orde maken en natuurlijk 's zaterdags op het voebtal- veld. Het zal niet de eerste keer zijn, dat Hij om één uur van huis gaat en daar eerst om half acht weer terugkeert Ondanks al deze verenigingsactiviteiten plèit het voor- Aad Mak, dat hij zijn huiselijke werkzaamheden niet vergeet. Ondanks zijn vele werk bij PPSC weet hij ook nog tijd te vinden om zonodig enkele kamers te behangen; witten, ver ven, enz. en andere karweitjes op te knappen. Bovendien besteedt hij de woensdag avond aan de repetities van het Gere formeerde Nieuwlandkoor, want zingen doet-hij ook heel graag. Stimulans nummer twee is, dat de samenwerking in het bestuur van. PPSC niets te wensen overlaat, waardoor het verenigingswerk min of meer oo rolletjes loopt. In het nieuwe seizoen hoopt Aad Mak met vijf juniorelftallen in'te schrijven en dat betekent toch iedere week weer ongeveer 60 aanschrijvingen verzorgen. Daarbij is er één bestemd voor eén zekere Rudy Mak, want zoonlief (15 jaar) is er ook bij en volgt misschien wel de voetsporen van vader! (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het VVV-gebouwtje in de Plantage heeft een geheel nieuwe vitrine, die ditmaal is afgestemd op de Taptoe-Delft 1965". De uitgestalde voor werpen, zoals een kolbak, degens, trom mels en hoorns, stammen uit de tijd van Napoleon en zijn belangeloos ter be schikking gesteld door het Leger- en Wapenmuseum „Generaal Hoefer" te Leiden. Evenals vorige jaren zal de VVV- Schiedam ook ditmaal weer kaarten in voorverkoop hebben voor dit evenement, dat van 26 augustus tot en met 4 september in Delft wordt gehouden. Vanaf 16 augustus zijn toegangskaarten voor alle uitvoeringen aan het WV- kantoor verkrijgbaar. Om de Schiedammers nog een extra service te bieden, verzorgt de VW ook een gecombineerd vervoersentreebiljet Voor een gering bedrag per entreebewijs meer, wordt tevens voor het vervoer naar en van de taptoe vanaf het WV- gebouw zorg bedragen, zodat ook zij, die om een of andere reden het niet prettig vinden met het openbaar vervoer te reizen, dit schouwspél niet hoeven te missen. CV»n een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De situatie bij het station Vlaardingen-Ocst zal op korte termijn worden verbeterd: Gemeente werken heeft een pian ontworpen om de uitmonding van de 'toegangsweg naar het stationsplein in westelijke richting te verplaatsen. In het plüö .zijn ook nieuwe parkeer plaatsen opgenomen en uiteraard"zal de verlichting aan ,de nieuwe situatie worden aangepast. De kosten van uit voering.zijn geraamd op 110.000. In een desbetreffend voorstel aab dé gemeenteraad schrijven B.: en W, dat uitvoering van dit plan hét einde zal betekenen van de gevaarlijke situaties die zich vooral voordoen bij het linksaf- slaan 'van de RET-biissen, komende uit de richting Schiedam. -.Bij de opzet van het, plan is (rekening gehouden met de Voorgenomen wijziging van; het gehele verkeersplein bij Vlaar- dingen-Oost, waarop zoals- bekend,, 'nog altijd wordt gewacht. - Dagblad „DE ROTTERDAMMER", 11 'o«n®??e,,redact'e Dange Kerkstraat 28 tel. 263flp4 (b g.g. 115588. toestel 52. b.g.g aa 18 uur alleen vnnr redactionele «ngelegenhedten 195885 en 280371. ,iAï'n,^5llaP: J v. Gogh, Dr Zaménhof. «iraat 189. tel. 352400. Klachten bezorging: Agentschap (adr "t^oven) dag. van 18.30-19.30 uur. .„uR SHS? telefoonnummers: Alarm J0™e 264666, alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269280 Apotheek: Nieuwland. Dr. Wibautplein H, teL 267532. (Van onze rechtbankverslaggever) DOTTERDAM Kantonrechter mr. D. Muller heeft vanmorgen 26 jongens in de 11 leeftijd van zestien to* twintig jaar veroordeeld tot een geldboete van 100 waarvan 70 voorwaardelijk met een proeftijd van. twee jaar. Allen waren betrokken bij de nozemrellen op 19 mei en 15 juni in de Franse- laan, waar dé politie, tevergeefs verzocht om niet groepsgewijs op brommers door de straten te rijden. Getuige In deze zaak was de hoofdinspecteur J. IV. Donkersloot. De kanton rechter wilde de jongens niet: beschouwen als nozems, maar zei het bijzonder onsportief te. vinden de politie tegen te werken. Hy waarschuwde, dat bij her haling strenge straffen zouden vallen. De veroordeling was conform de eis. (Van een ónzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het krediet van 35.000 dat de gemeenteraad vorige maand beschikbaar 'stelde, voor dé verbe tering van enige sportvelden is niet toereikend gebleken. Bij dé werkzaam heden die aan. het .hoofdveldvan„De Hollandiaan" wordeh uitgevoerd blijkt dat er méér verbeteringen aangebracht moeten yvorden wil 'het veld aan de gestelde eisen voldoen. Bovendien hééft dè voetbalvereniging Zwaluwen" een verzoek aan B, en W. gericht - om hét tweede veld van haar complex op-te-knappen. Zwaluwen zal dit veld niet meer als oefenveld gebrui ken daar anders de - voorzieningen geen enkele zin zouden hebben. B. en W.* zijn van mening- dat verbeteringen van 'dit veld nu met spoed moeten worden uitgevoerd. Zij vragen de raad voor de werkzaamheden aan, deze beidé sport complexen een; aanvullend krediet be schikbaar te stéllen van 10.000. OTTERDAM, stad in tlc rcgen. Dal was 'maandag de indruk, die de Maasstad maakte; 'Een grijs .wolkendek, zonder veel blauwe 'lucht daartussen. Weer, om thuis .te blijéen. Maar niet iedereen blééf thuis. Nëe,> honjderden kinderen waren, erop uit getrokken,- om -te kijken-wat-het vakantie- prijgramms, - georganiseerd door dé wijk- vèréhigingén en de-'Commissie Vakantïe- berteditïg- van de Raad Voor de Lichame lijke opvoeding, door hun'te biéden had. Dat was niet weinig. Het was zelfs een hele lijst ydl.'En het kon zowel, actief als passief genoten worden. Actief, voorzover hét het spelen- van de kinderen zelf- betrof, en passief,, bij het kijken naar de verscheidene poppentheaters en toneelvoorstellingen. Wij Hebben:'gèpoogd één-zo compléét mogelijk overzicht 'te krijgen, van wat Rotterdam aan •vakantiebesteding te bieden heeft.' Dat bleek niet zo evoudig. te zijn.Op de Reyèïdijk -. staat een grotetènt,- verscholen tussen, Jgge huizen en flats. Van buiten te 2 ion' een vrij kale bedoening. Maar, wie binnenging, merkte dat het' anders -was. Bijna tweehonderd kinderen zaten daar te plakketi, té tékenen, te boetseren, te schil- deren/ te naoien te vouwen. „Handen- arbeid", 'zo stond in het programma ver meld, en "dat was het dan ook. Alles wat maar, enigszins met de, huilden gedaan kon worden, bleek'hier te worden verwezen lijkt.:.Heel aandachtig zaten, de kinderen hun, talenten uit te.leven. Zoals dat ene jongetje. dat niet de tongpunt uit de mond minutieus vier poten onder een niet.nader, te definiër dier lekende. „Een ezel", 'zei hij trots, en hier zijn tekening op, om die te laten bewonderen. En ook zoals die: ai wat oudere meisjes, die hun; latere huis houdelijke capaciteiten nu al toonden bij hei vervaardigen van poppenspeelgoed. „Het gaat er hier 0111, de kinderen vrije expressie te laten bedrijven", zei de heer P. MunnikJloven, de „regisseur'* van dit alles. „Ze mogen eerst zelf kiezen.'wat .ze willen doen, en daarna geven wij leiding. Wij, dat zijn huisvrouwen en oudere jeugd uit de buurt, die van hun vrije tijd afstaan om hier de.helpende hand te bieden.".De resultaten van een morgen of middag handenarbeid worden niet weggegooid of mee naar huis genomen. Zc worden inge leverd, en aan liet eind van augustus wordt alles gekeurd. De beste „kunstwerken" krijgen dan een prjjs. Eveneens handen arbeid werd verricht in de Coede Herder- school in de Zilverschoonstraat en de St. Stefanusscliool in Schiebroek. Hier beeft hel werk de naam van „Werkplaats Speelgoed". Onder leiding van leiders en leidsters kunnen de kinderen ook bier knippen en plakken, zagen en scheuren. De overige actieve spellen en spelen konden maandag, vanwege liet bar slechte weer, niet door gaan, zoals de puzzehochl in Lombardijen, en de spelen in dc speeltuin'Schiewijk in Oversehic, Maar leesgrage vukantieganger- tjes konden wel hun schreden richten naar de jeugdbibliotheek op dc Hoornsingel. En dan waren er natuurlijk de dingen-om- Pernis en Lombardijen, de poppentheaters en de toneelvoorstellingen. Wij bezochten Jan Melissen, in een gymnastiekzaal in de Boezeindwarsstraat en Don,en Ly Verhieire, in zaal Nivnri aan dé Noórdsingel. Jan Nelissen. Een forse figuur, mét een arm in een doek. Mijnpols verzwikt. Ik kan nu nog maar niet één hand spelen. Anders doe ik alles alleen. Dit keer hen ik voor hèt negende jaar in Rotterdam!" De Amstel- veense poppenspeler houdt'met een bulde rende stem, soms met onverwaelite, bars lijkende, uithalen, de rumoerige en schreeuwende jeugd (meer dan honderd kinderen) in bedwang. „Daar in die hoek zitten al wat. grotere jongens', en die hebben raak grole monden." Eén jongetje pro beert: „Ik Heb ook." „Ja, jij liebt ook een rote mond, dat weet ik!" onderbreekt Jan Nelissen hem met donderende stem. Maar dan snerpt zijn fluitje, en het spel kan be ginnen. De gestolen halsketting heet het, en het begint met een heks, die onder luid gejuich respectievelijk afkeurendgeloei haar rol uitbeeldt. Een klein meisje huilt even, als de heks over de rand van de gor dijnen uitgilt: „Als jullie nog ecu keer zeggen, dat ik een smeerpoets ben, kom ik eruit, en betover jullie allemaal." Maar een ogenblik later zit ze weer met grote van verbazing te kijken, naar de verrichtingen van de met touwhaar gekapte tovenares. Minder woest gaat liet toe bij het poppen spel van Don en Ly Vermeire, in zaal Nivon. Hier geen tranen, hoogstens een gekrijs, als er wordt gezegd: „Ik heb een arme man langs de kant van de weg mee genomen, om goed te doen" datbij nadere uitleg te verstaan is als „Nou, hai liep een worst gepikt". Don en Ly zijn niet te zien, zij zijn bezig, maar een ter zake kundige weet te vertellen, dat het Wassenaarse echtpaar eerstdaags naar Indonesië vertrekt om daar dc kinderen te onderhouden met hun spel. En dan is de vakantiepret volgens de opgaven van de diverse instellingen op. Want het aange kondigde jeugdtoneel Spelenderwijs, .dat s middags zou optreden op het terrein van de speeltuinvereniging Vrijheid aan dé Mare blijkt zonder enige adreswijziging te zijn vertrokken naar andere, waarschijnlijk droge oorden. Bij bezoek aan de Mare be vinden zich daar alleen twee natte jonge tjes, die zeggen: „We staan hier al een hele tijd te wachten, maar er komt nie mand." VLAARDINGEN De gemeenteraad,:, die volgende week donderdag in openba re vergadering bijeenkomt, gaat aan vier bedrijven grond in erfpacht uitgeven. Het zijn Van der Windt' Handelmaat schappij, het autosioopbedrijf J. van der Bie, de Technische Handelsonderneming Botech (aDen Vlaardingen) en de N.V. Van IJperen's Handel- en Beleggings maatschappij te Rotterdam. Van der Windt gaat een nieuw pand bouwen aan de 4de Industriestraat: Van IJperen krijgt een gebouw met kantroen. showroom en drie bovenwoningen aan de Produktiestraat; Van der Bie verplaatst zijn bedrijf van de Landstraat naar de nieuwe industriepolder ,,De Vergulde Hand" en de Botech gaat in dezelfde polder een tweede bedrijfshal bouwen. KORTE HOOGSTRAAT 11a TELEF. 6151 - VLAARDINGEN Een bundel overdenkingen f 8.90 Verkrijgbaar in de boekhandel ZOMER KEUNING WAGENINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Témidden van het stadsgewoel' ligt alS een oase van rust in de Aleidasiraat het Hofje van Belois. Er hangt een vredige sfeer van vervlogen tijden, toen er nog geèh gemotoriseerd verkeer was. Het doet weldadig aan"daar eens te toeven. Het is hier een echte vrouwenge meenschap, Er wonen geen echtparen en geen alleen-wonende mannen. Elk huisje bevat een kleine hal, een flinke huiskamer, een kleine keuken, twee slaapkamertjes en een zolder. Het hofje telt 36 woningen. De vorm van deze hofjes, die aan de middeleeuw se begijnhoven doen denken, is bijna altijd dezelfde: een aantal woningen rondom een grasveld gebouwd, en zo een pleintje vormend. Schiedam- heeft nooit zoveel hofjes bezeten als bijv. Haarlem en Leiden. Onze voorvaderen haddén namelijk de naam nogal op de penning te zijn: Men sprak immers van „Schiedammertje droogbrood", een meer karakteristieke, dan vleiende benaming. Alleen een zeke re Huybrecht Corstenenszoon heelt zich het lot „der schamele vrouwen", die haer leven onmachtig, sijn. ende haer cost niet en mogen winnen" aangetrokken. Dit stónd 'lil dé stichtingsbrief, dié op 1 november 1593 werd verleden. Dit „Oude Wijfkenshoff", dat uit twintig woonhuizen met een „backhuys ende corensolder" bestond, verrees op het terrein van het voormalige St.Anna Zusters-klooster aan dé Noordmolen straat. Men noemde het later het Groote of Buitenhofje, want de edele schenker.liet op een ander punt in de stad, in de Kreupelstraat, eén kleine rij woningen voor hetzelfde, doel bouwen. Deze huisjes kregen de naam van Kleine of Binnenhofje.' i De aaamBelois is' ontleend aan een heerlij kheid, - ook Bldois génoemd, hiet ver van Brouwershaven op' het eiland Schouwen, waarvan, genoemde Huybrecht Corstenszoon, die zich ,ook met de .ha- ringhandel bezig hield, ambachtsheer was. Het bestuur was aan twee buitenva- ders opgedragen, die men later regenten noemde. In 1926 werd het- Grote Hofje ver plaatst naar de Aleidastraat, waar door architect A. .Stahlie éen nieuw en groter hofje werd gebouwd. Het •eeuwenoudeHofje van Belois aan dè Noordmolenstraat leed aanallerlei ouderdomskwalen. Het was werkelijlt niét veel meer. De fraaie iepebonien, waarvoor in de 18e eeuw elk jaar voor het snoeien een post in rekening werd gebracht, waren verdwenen, evenais de monu mentale pomp, die in de 19de eeuw as vervangen door een hardstenen paal met gaslantaarn en het 'mooie pleintje had men veranderd in een. vulgair bleekveldje. SCHIEDAM Geboren: Astrid M d.v. G P J M van de Kamp en C M L Kolmeiier; lOioen T z.v. T L Ang én G C M Laoser; Claudia J C d.v. A A T Bouwens en J L Kerkhof: Germaine d.v. D Grevoling én G G Pit: Eric J z.v. J W Kaijtm en M H Markus: Marie L S d.v. W F C C Eijsvoogel en M J A T Bogaert; Alexandra H M d.v. J .T Hellemons en ff M Schoenmakers; Astrid E d.v. L Rousse en E Meeder; Marco z.v. L, C Bentem en A Lejour; Karei M z.v. K M van Karnpen en J Niessen: Robert z.v. P J Scova Righinl en C M Weiszbacher; Harmentina d.v. A van Wagtendonk en H J Groenewolt: Berend z.v. W Scholing en A Helmus;. Jan C z v. J van der Heul en P A Stokhof: Patrlcius L z.v. C J van der Graaft en A E M van den Ende: Christina M d.v. M Korenhof en J C van Duuren. Overleden: 3 Kruijne de Bruijne weduwe van Wagenaar 77: J Ooijkaas 74; W van Gent 65. O HOEK VAN HOLLAND Op de Boulevard is de geparkeerde auto van de 3t jarige G de J. uit Vlaardingen aangereden. De bestuurder van de andere auto reed door, maar zijn kenteken Is bekend. WOENSDAG 28 JULI 1915 j Het ongeluk met de Eastland. De J ramp niet de plcizierboot Eastland op 3 hel Michiganmeer bjj Chicago, heeft aan 3 1816 mensen het leveo gekost Van de a 2372 personen, die zich aan boord be- i vonden, zjjn er 762 gered. Tot dusver al zjjn 883 lijken geborgen, voor het i meerendeel van vronwen en kinderen. 4 Het door de autoriteiten begonnen 5 onderzoek heeft tot dertig arrestaties '5 aanleiding gegeven. Er zou met het 5 schip geknoeid zyn. De waterbaliast 3 moet uit liet ruim zjjn gepompt om 3 meer passagiers mee te kunnen nemen, jj s Amerikaansch srhip aangehouden. Uit Batavia wordt gemeld, dat het Amen- J kaansclie petrofeiimscfiip Maverick door J een Ncderlandsch oorlogsschip in de Java Zee aangehouden werd, daar het schip verdenking wekte. Na onderzoek 3 van dc scheepspapieren te Batavia was 3 de zaak echter opgehelderd. 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1