Franse revolutie schokte dorpsgemeenschap weinig Allemaal klein spul bij kantonrechter ;oi AGENDA Een wönder op wasdag Talenpr acticum bij GvP-lyceum ROTTERDAM 1 mm r E5CHIE Boete voor schoolverzuim SYSTEMEN beHang JteStotterd rtmmrr Kethel m heden en verleden (2) Gemeentelijke en kerkelijke zaken van meer gewicht Overleden na hartaanval TWEEDE NAVITO IN ROTTERDAM Drambandcorïcoiirs op 11 september P. A. Broeders Adj. inspecteur bij politie Garantie voor bouw chr. gereformeerd bejaardenhuis Experimenteel novum Eerste stap naar automatisering onderwijs SMALLENBROEK BIJ B. EN W. Dekking tekort onderhoud huizen - .^"ll verkeerstechnisch Zusterhuizen ivorden nu opgeknapt „Irma la Douce" in S tadsgehoorzaal uit pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 29 JULI 1963 HUISHOUDING GEMEENTEWERKEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het einde van de 18e eeuw hield de Franse Revo lutie de Lage Landen in haar greep. Stadhouder Willem V had op de 18e januari 1795 te Seheve- ningen Holand verlaten. Ook de dorpen Kethel en Spaland bleven niet onberoerd door de gebeurte nissen. A ■9 Jff l'/~ 'i Aflossing (Van een onzer verslaggevers) •••en dagelijks Kleïklonten IAT - De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vraag het maar eens aan mevrouw M. Hendrix, H'oogakker- laan 26, Apeldoorn. Zij dacht stel lig dat haar was niet witter kon. Toch liet een Sunil team het zien: haar was wérd witter, enkel en alleen omdat er met Sunil gewassen werd. Een wonder", zei mevrouw Hen drix, "zelfs mijn was is witter!" En uw was? E rob eer zelf Sunil! U zult 't zien. Sunil met ultra-was- werking geeft het hóógste wit. VLAARDINGEN Minister J. Smallenbroek (Binnenlandse za ken) heeft vanmorgen in het stad huis een bespreking met het col lege van burgemeester en wet- houdrs gevoerd over enkele alge mene aspecten van het gemeente bestuur. In deze buitengwone ver gadering van het college, die bur gemeester mr. J. Heusdens voor zat, werd onder andere de finan ciële positie van de gemeente be sproken. De minister was verge zeld van dr. A. H. Gunther, secre taris-generaal van Binnenlandse Zaken. Or Geen vervanging gag-go j mmm rVENALS in onze zoveel kleinere P ggzinshuishoudingen, denken we er whitt nooit aanhoeveel werk er lenlijk moet worden verzet om de nroie gemeentelijke huishouding op doeltreffende wijze te doen functione le Alleen als ergens iets naar onze 'Jening fout gaat, dan zijn we er met 'flZe dikwijls al te lichtvaardige kri tiek als de kippen bij. Alles wat moeder de vrouw thuis elke dag opnieuw zonder enige ophef t00r elkaar brengt, vinden de overige huisgenoten doodgewoon, maar o wee, als het eten eens niet op tijd klaar is. Zo in het klein, zo in het groot! Bij het doorbladeren van het recente verslag van de Dienst van Gemeente werken, lezen wij bijv., dat er in 1964 veertien voorlopige straatnaamborden werden gemaakt, geschilderd en aan- qebracht en dat vierenzestig geëmail leerde definitieve straatnaamborden voorzien van de nodige tekst eveneens toorden aangebracht. ftp verkeerstechnisch gebied schil derden de mannen van Gemeente werken 62 stuks borden volgens mo del van het verkeersreglement. Al vorens ze werden geplaatstwerden ze op palen gezet. Bovendien werden 44 borden geschilderd en van opschrif ten voorzien, op palen gezet en ge plaatst, 96 nieuwe borden iverclen ge plaatst op stalen palen, 52 stuks ter vervanging van bestaande, vernielde lorden, 44 stuks in verband met wijzi ging of aanvulling van het verkeers- besluit voor de gemeente Schiedam. Voor het hoofdbureau van politie werd aangebracht een markering van „niet parkeren". Verkeerspelen wer den op het wegdek aangebracht bij kruisingen. Aslijnen en stopstrepen werden geschilderd en trottoirbanden toerden op diverse plaatsen wit ge maakt. GEMEENTEWERKEN maakte bo- vendien ongeveer 325 klembeugels, 60 verkeerspalen en 15 stuks borden. Op de Algemene Begraafplaats had den in 1964 436 begravingen plaats, waarvan 10 in eigen graven, 167 in huurgraven en 259 in algemene gra ven. De Aula werd voor -itvaartdienst en condoleance 105 maal gebruikt; al leen voor condoleance 213 maal. On geveer 16.000 personen woonden in 3984 de begrafenissen bij. Gedurende 1964 werden van gemeentewege on derhouden 13 keldergraven178 eigen graven, 19 militaire graven, 1.512 huurgraven en 1179 zerken van 40x40 cm op algemene graven. Voorts wer den ér 1,080 grafbeplantingen onder houden. x J. fff ff fff2 Onder de leuze van „vrijheid, gelijkheid en broederschap" maakte een commissie van vertegenwoordigers van het „Volk van Holland" op 20 juli 3795 een proclamatie bekend. Nadat zij zich door de ingezetenen had laten voorlichten over de gemeentelijke toestanden, deed ze de volgende benoemingen: Burger Bastiaan Cool Jzn. kreeg het dubbele ambt van schout en secr taris, „welke post, waarvan hij in den jaare 1787 op een onwettige wijze is ontzet gewor den, op verzoek van een zeer aanziene- lijk gedeelte der weldenkende Burgers heeft gereclameert". (teruggevorderd). Het jaar 1787 was namelijk het jaar, ff' waarin trouw aan de prins-stadhouder Willem V door een eed werd geëist. M. Langevelt, die totdusver dit ambt had -v,-» bekleed, werd met een even nietszeggend als beleefd bedankje voor de diensten j-irw nnnpvnvrp j,rr„.u„t aan de gemeente bewezen, netjes de laan E DOORKIJKJE vn het Kethel uitgestuurd van heden, dat helemaal niet meer doet denken aan de situatie Waar in Frankrijk menig hoofd onder tijdens de Franse overheersing. de bloedige guillotine terecht kwam, ging het in Holland gemoedelijker toe. De t kend nieuws. De storm der revolutions! re gebeurtenissen in Europa was in deze agrarische dorpsgemeenschap geluwd tot een lichte bries. Zo kwam er in de vergadering der vroede vaderen op 15 augustus 1785 een klacht binnen van de veenlieden in de Oostabstpolder over een ruzie met vis sers, die bij het verhuren van de schuiten de turf omver hadden gegooid. verzocht '&3ÜJ In dezelfde vergadering: burger Gerrit de Bruin als kerkmees ''"fffff/ff.tj ter van de hervormde kerk te mogen worden ontslagen. Na rijp beraad gelastte men deze kerkmeester, die wellicht zijn ambt moe was „zijn post te continueren, totdat hij de verant- ;4jtU woording over het jaar 1794 zou hebben gedaan", wat op duidelijke wijze aantoont, hoe zakelijk en secuur onze voorvaderen waren, Ze namen geen enkel risico! t',- **-*• fungerende raadsleden Cornells van 'der LooPleter Borst. Arle van Hagt en ■Pieter van Lindt „werden in hun posten gecontinueerd". Er kwamen nog enkele leden van de municipaliteit bij. Dit waren de burgers VLAARDINGEN Op het bruggetje tussen de Ammanstraat en de Sehiedam- sedijk werd de negenenzestigjarige me vrouw P. Western uit Harbour door een hartverlamming getroffen. De GGD ver- voerde haar naar het Holyziekenhuis waar-zij bij-aankomst bleek te zijn over leden. lArie Rodenburg, Jan Heidra en Pieter van den Akker, die in de plaats kwamen van Arend de Vette en Pieter Vorsten- bos, die er geen zin meer in hadden en de kloeke burger Zuiderhoek, die substi tuut schout en secretaris werd. Het was met recht aflossing van de wacht, zoals overal in de gewesten van het eens roemruchte Holland. Spaland kreeg zijn eigen municipaiitiet. Dit dorp bestond in het begin van de 19e eeuw uit slechts 125 huizen, die door 128 gezinnen werden bewoond. De inge zetenen bestonden uit 380 hervormden en 480 katholieken, die in Kethèl naar de kerk gingen. Spaland had ook geen eigen school, zodat de kinderen ook in Kethel naar school gingen. Op 15 september kwam er een burgerwacht „tot bevei liging van de ingezetenen." De notulen van de municipaliteit uit die dagen behelsden niet bepaald schok- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Van 29 april tot en met 8 mei van het volgend jaar wordt in de Ahoy- en de Energiehal de tweede Navito-tentnonsielling gehouden, geheel gewijd aan twee steeds belangrijker ele menten van de vrijetijdsbesteding: sport en recreatie. De grote Nederlandse sportbonden (ruim twintig) hebben hun medewer king toegezegd wat het organiseren van belangrijke nationale en internationale sportwedstrï'den en -demonstraties bin nen het kader van deze tentoonstelling betreft In een =peeiaaJ ontvangstcentrum heeft elke sportbond de mogelijkheid een ieder voor te lichten over zijn tak van sport, waarnaast het publiek, waar mo gelijk. de gelegenheid zal worden gebo den zélf deze sport te „beproeven" Hier mee willen de organisatoren bereiken, dat ook minder bekende sporten onder de aandacht van het publiek komen. In een gedeelte van de „Glazen zaal" wordt een bioscoopruimte ingericht Hier zullen in doorloDende voorstelling films worden vertoond, die vele facetten van sport en recreatie belichten. In samenwerking met de Stichting Re creatie zal het publiek een overzicht worden gegeven van de diverse recrea tie-mogelijkheden in ons land. Het accent dat deze Navito op de voorlichting legt komt tevens tot uitdrukking in de in structieve kampeerdemonstra'ies die door de Nederlandse Toeristen Kampeer- club worden gegeven. De eerste tentoonstelling werd in 1964 te Den Haag, in de Houtrusthallen ge houden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er hing op deze druilerige woensdagmorgen een zeke re vakantiestemming in de zaal van het kantongerecht. Het was niet druk en de zaken die behandeld werden, hadden geen erg opwindend karakter Op de zetel van de kantonrechter, mr. W. E. van Vloten, die met vakantie was, had plaats genomen mr. O. W. Sipkes, die jarenlang in Schiedam griffier is geweest. We konden het „geval" van het vriendelijke, tengere vrouwtje, dat waarschijnlijk de tel was kwijtgeraakt best begrijpen. Heel bedeesd stond ze voor het „hekje" en ze vertelde met zachte stem wel twaalf kinderen rijk te zijn. Daar was er nu net één bij, die, ze thuis had gehouden in plaats van naar de school aan de Burg. Honnerlage Greteiaan te staren. Aangezien er nog zo iets bestaat als schoolplicht, moest dit vriendelijke Sehiedamse moedertje „op het matje" komen. Kennelijk waren zowel de kan tonrechter als de Officier begaan met het zware levenslot van deze verdachte. De kantonrechter* meende dat, ze het finan cieel niet gemakkelijk moest hebben met zovele monden, die gevoed moesten worden. De kinderbijslag bleek hierin overigens enigszins tegemoet te komen. (01898) 36" VLAARDINGEN De 60-jarige A. G. wilde zich niet verwijderen uit het gebouw van de gemeentelijke so ciale dienst. Hij bleek dronken te zijn. De politie arresteerde hem en sloot hem ter ontnuchtering op. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". ."'edamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52. b.g.g. oa 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Oogh. Dr Zamenhof- «traat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr n ?°ven) dag van. 18.30-19.30 uur. ff'jke telefoonnummers; Alarm Politie 264668. alarm brandweer 269123 «arm G.G en G.D 269280 Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. tel 267532. Mr O. W. Sipkes informeerde belang stellend naar het bedrag ervan, dat ze heel eerlijk opbiechtte. Is het nog zo veel?" riep nu Sipkes uit. Dat had de kantonrechter toch niet gedacht! Het vrouwtje, dat zo prettig en svmpathiek aandeed, kwam er goed af. Het werd 50 of 10 dagen, waarvan ze slechts 15 onvoorwaardelijk behoefde te betalen, terwijl ze voor de overige 35 of 7 dagen voorwaardelijk kreeg, met een proeftijd van twee jaar. Maar dan voortaan beslist geen kinderen meer van school houden waarschuwde de kantonrechter op ernstige toon. Waarom het aardige jonge meisje, mej. G. op haar fiets op het trottoir in de Nolenslaan had gereden, kon ze natuurlijk niet verklaren. Wij mensen doen wel meer van die onbegrijpelijke, rare dingen, waarvan je naderhand hevige spijt hebt. De jongedame kwam er overigens genadig af, met 5 boete of een dag brommen en ze stond in een ommezien weer buiten. Het was allemaal van dat kleine spul op deze regenachtige juli-ochtend. Zo als dat zaakje van die kleine, schrale Schiedammer, een beetje nerveus type, toch ook weer niet onsympathiek. Hij was ook een van die velen, die er niets van begreep, dat hij hier nu feitelijk als verdachte stond. Je kon merken, dat hij zich van binnen brand-schoon achtte. Hij had niets anders gedaan, dan acht kruiwagens met vette, grote klon ten klei. die hij zo maar laDgs de weg had zien liggen, in zijn tuintje bij zijn woning te brengen „om dat lapie grond een beetje op te hogen. Mr. Sipkes moest hem aan het verstand brengen, dat deze aardkluiten aan de gemeente, d.w.z. aan de gemeenschap behoorden. De verdachte J.T. kwam er met een tientje of 2 dagen goed af. Maar begrijpen deed hij het niet. Dat was te zien! Een andere verdachte, die ook maar niet kon begrijpen, waarom hij eigenlijk hier was, had een open, zeer vrijmoedig gelaat, met sprankelende ogen en een gelaatsprofiel met die licht gebogen neus, die aan de Romeinse cesaren herinnerde terwijl zijn welige haardos licht gekruld was. Als een tweede Danton verdedigde deze stevige, breedgeschouderde de ten lastelegging (een futiliteit vond mj) met een vuur een betere zaak waardig. Hij bleek met zo'n wonderlijk motorvoertuig met gummi rupsbanden te hebben gere den voor een bekend zandleveringsbe- drijf en werd beschuldigd van „vervui ling van remmen", wat natuurlijk groot gevaar had opgeleverd. De beminnelijke reus was kennelijk in zijn eer aangetast en verdedigde zijn zaak op een even breedsprakige als melodramatische wijze, met veel zwaai end handgebaar, zodat de officier de hand over zijn hart streek en een milde straf van f 20 of vier dajen eiste, waarvan de kantonrechter 15 of drie dagen maakte. „Uw patroon heeft eigen lijk toch ook wel een beetje schuld", was de conclusie van mr. Sipkes. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook dit jaar organiseert de Sehiedamse Gemeenschap weer een drumbandconcours, dat voor de zevende maal in successie wordt gehouden op zaterdag 11 september. Gezien de grote belangstelling van vorig jaar vond men het wenselijk ook in 1965 weer een con cours te organiseren. Het Drumbandconcours groeide in de loop der jaren uit tot een jaarlijks fees telijk trefpunt, waarbij er voor de lande lijke korpsen veel van elkaar te leren viel. Het wordt ook deze keer evenals de voorafgaande jaren weer een vrij con cours, waarbij de deelnemende korpsen muziek mogen uitvoeren, die ze zelf kie zen. Ze moeten echter de muziekparti turen, ook van de zogenaamde eigen im provisaties, na de definitieve inschrijving van tevoren inzenden. Alle soorten korpsen, als tamboer-, tamboer- en pijperkorpsen en trompetter korpsen kunnen deelnemen. Men kan zich laten inschrijven in de junioren 3e-, 2e- en superioren-afdeling. Korpsen, die reeds tweemaal een eerste prijs in de superioren-afdeling behaalden, kunnen nu inschrijven voor een nieuw in te stellen afdeling, v<- -s- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met ingang van 1 augustus 1965 heeft de burgemeester benoemd tot adjunct-inspecteur van politie te Schiedam, de heer P. A. J. Broeders. De heer Broeders werd op 29 augus tus 1942 te Ossendrecht geboren. Na dat hij op de MULO-school een klasse had overgeslagen, bezocht hij het Norbertus Lyceum te Roosendaal. Daarna volgde hij een driejarige op leiding aan het Rijksinstituut tot Op leiding van Hogere Politie-ambtenaren te Hilversum. Dezer dagen legde de heer Broeders met goed gevolg het eindexamen af. Zijn aanstelling voorziet in de valca- ture, die is ontstaan na de pensione ring van hoofd-inspecteur D. Kniep- stra. OP deze manier werkt het Talen practicum reeds bij' het .instituut .Mijenrode" te Baarn. Een dergelijk beeld valt binnenkort ook te zien in een van de lokalen van het Vlaarding- se Groen van Prinstererlyceum. ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor, aan de Stichting Be jaardentehuis der Christelijke Gerefor meerde Kerken van Rotterdam en Om geving de betaling van rente en aflossing te garanderen van een te sluiten lening van 840.900 en bovendien toe te zeggen de betaling en aflossing te zullen garan deren van het resterende bedrag der stichtingskosten, 2.586.183, of zoveel minder als de werkelijke kosten mochten blijken te zijn, zodra de financiële situa tie dit toelaat. Zoals men weet, betreft deze garantie het bejaardentehuis aan de Immanuel Kantstraat op de grens van Lombardijen en Vreewijk. De stichtingskosten worden geraamd op 3 806 870. Bij de begroting is rekening gehouden met een rijksbij drage van 224.427 De instelling dient zelf te voorzien in tien procent van de stichtingskosten, 380 687, In welk be drag de premie is opgenomen, zodat het eigen kapitaal 155.260 moet bedragen. De stichting beschikt reeds over 60.000. De N.V. Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten is bereid een lening te ver strekken van één miljoen gulden tegen 5% procent rente, looptijd veertig jaar. De Nederlandsche Credietbank N.V. heeft zich bereid verklaard bemiddeling te verlenen tot het verkrijgen van lenin gen van het begin van de bouw af tot het alsnog nodige bedrag van J 2.426.183. 45 MAASLAND Het bestuur van de Chr. Boeren- en Tumdersbond organiseert in bet najaar weer een tweejarige tuinbouwavond- cursus. Men kan zich hiervoor opgeven bu do heer J. Moerman, Oostgaag 41. O MAASBAND De burgemeester is verhinderd wegens vakantie op de woensdag in augustus spreekuur te houden Als loco burgemeester treedt op de heer C. C. Oosterlee. (Ingezonden mededeling) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het komend schooljaar zullen de eerste-klassers van het Groen van Prinstcrer Lyceum op een totaal andere manier les in Engels krijgen dan tot nn toe gebrui kelijk was. Per september zal er namelijk een „talenpracticum" in ge bruik worden genomen waarmee de leerlingen met behulp van bandrecor ders speciaal het Engels-spreken bij gebracht zal worden. Voorlopig blijft het geheel nog in bet experimentele stadium. Talenpractica "zijn in Nederland, nog lang geen gemeengoed en'het lyceum is met dit hulpmiddel bij het onderwijs dan ook een witte raaf in de Nederlandse onder wij swereld. Slechts enkele middelbare scholen en het instituut voor de buitenlandse handel „Nyenrode" bezitten een dergelijke mo gelijkheid om onderwijs te geven. VLAARDINGEN Naar uit een on derzoek van Gemeentewerken is geble ken zijn de voormalige zusterhuizen aan de Hofsingel op verantwoorde wijze te herstellen en te splitsen. De hieraan verbonden kosten zullen ongeveer 39.500 bedragen. Bovendien is nog een som van rond 11.080 nodig voor het verbouwen en nazien van de centra le verwarming. B. en W. stellen de raad in verband hiermee voor een krediet te verlenen van 50.580 voor het in gereedheid brengen van deze panden als gewone huurwonin gen tegen een huurprijs van 200 in de maand. .JAC. VD: VvjNTSTRAAF f3 HOFK\D»J*l AAN - TFl 7B72 Buiten deze onderwijsinrichtingen maakt ook Philips gebruik van deze mogelijkheden van de techniek. Dit concern past in het eigen bedrijf al lang het talenpracticum toe voor zijn werkne mers. Philips is het dan ook -die de gehele uitrusting levert voor het Groen van Prinsterer Lyceum. - S< In het practicum krijgt iedere- leerling een eigen kabine aangewezen, die is uitgerust met een -bandrecorder,, -een koptelefoon en ccnmierofoon.'Op de band staat de les die aan de orde is. De leerling beluistert deze, waarna een aantal vragen volgt die hij of zij moet beantwoorden. Deze antwoorden worden, eveneens opgenomen, waarna het goede antwoord wordt gegeven. Zodoende is, iedereen in staat direct te controleren of hij het juiste antwoord gaf. Door deze methode is het mogelijk dat de vlugge leerling sneller .door de stof heengaat dan de langzamere. Als namelijk een les ,goed is beantwoord kan men' een volgende band uit de kast halen en' daarmee verder gaan. De leraar; heeft,.voor de klas een groot paneel met knóppen,-waarmee'hij ieder een kan bereiken. Hij kan op deze manier controleren of men werkelijk zig is. De leerling kan ook overhoord worden en er kunnen aparte vragen gesteld of opdrachten gegeven worden. De mogelijkheid bestaat tevens de hele klas tegelijk les te geven. De banden zijn geheel In het Engels gesteld. De heer J. Schaap, leraar Engels, riet het experiment met belangstelling tege moet, maar hij .beschouwt het 'tajenprac- ticum natuurlijk niet als een vervanging van de normale lessen. De grammatica zal namelijk ook moéten .worden behan deld en daarvoor is de: gewone klassikale lesmethode nog altijd de aangewezen weg. Dat met dit technische hulpmiddel het spreken In'de vreemde taal verge makkelijkt wordt is elders reeds bewe zen. De heer Schaap ziet de talenprac tica als een eerste stap op de weg naar meer automatisering in het onderwijs. In het buitenland is men op dit gebied Nederland ver vooruit. Vooral de Ver enigde Staten hebben hierin al heel wat bereikt. Als de zaak eenmaal goed draait zal er zeker ook van buiten de school vraag komen naar het practicum. Bedrijven in en om Vlaardingen hebben al belangstel ling getoond. Er zijn mogelijkheden om bij voor beeld buitenlandse werknemers, Spanjaarden, Grieken en Turken op deze manier zoveel Nederlands bij te brengen dat zij zich goed verstaan baar kunnen maken. Ook werknemers die geen vreemde talen spreken en uitgezonden worden kan men op deze manier iets bij brengen van de taal van het land waar zij naar toe gaan. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal: don derdag 29. vrijdag 30 juli. dinsdag 3 en woensdag 4 augustus, 20.00 uur „Irma la douce" (18 jaar). Een reprise voor Vlaardin gen van de film die in enkele Rotterdamse bioscopen langer dan een jaar werd ver toond en in onze fitairubnek uitvoerig werd Gesproken. Zaterdag 31 juli en woensdag 4 augustus om 14.30 uur vertoont de Stadsge hoorzaal .„De dief van Bagdad" (a.l O MAASLAND Op vrijdag 13 augustus wordt het jaarlijks uitstapje met de leerlin gen van de zondagsschool weer gehouden. Deze keer gaat men naar Bosbad-H-cven. Wanneer er nog ouders zijn die hun kinderen dit uitstapje willen laten meema ken. is dit nog mogelijk. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. VLAARDINGEN De onderhouds kosten van elf complexen woningen, sa men omvattend 1636 huizen, zijn sinds de ingebruikneming hoger dan de stor tingen in de onderhoudsfondsen. Decem ber 1964 waren deze tekorten opgelopen tot gemiddeld ongeveer 295 per huis. Nu evenwel met ingang van 1 juli 1965 de stortingen in de onderhoudsfondsen door de minister van volkshuisvesting zijn verhoogd, verwachten B. en W. dat de tekorten voor zes complexen geleide lijk zullen afnemen tot er een evenwicht is bereikt. Een complex van 128 huizen in de Bakkerspolder en 48 woningen in de Westwijk kunnen niet onderhouden wor den uit eigen fondsen. B. en W. hebben de raad dan ook meegedeeld binnenkort een extra krediet te zullen vragen om deze woningen eventueel te herstellen. De tekorten van de drie overige com plexen, gelegen in de Indische buurt en de Vettenoordspolder, kunnen ten laste komen van de restrves, gevormd door het voordelige saldo van de exploitatie en de feitelijk betaalde rente. O VLAARDINGEN De heer J. H. Zeef, onderwijzer aan de Erasmussehool is g slaagd voor de hoofdakte. DONDERDAG 29 JÜLI 1915 Bloembollen. De handel in bloembol len schijnt in Lisse te herleven. In het postkantoor is het thans overloopend druk met de verzending van gebroeide hvacinthen, die thans per postpakket naar Rusland worden gezonden. Beter dan mijnen. Te Vlaardingen is binnengekomen de zeillogger Nijverheid I VI. 133, stm. A. Penning, van de rce- dery Joost Post, welk schip op de Noordzee 60 vaten met boter had opge- vischt. Mijnwerkers naar huisP Naar in mi litaire kringen verluidt, wordt bij de militaire overheid ernstig overwogen om de onder de wapenen zijnde soldaten, die het beroep van mijnwerker uitoefe nen, met groot verlof huiswaarts te zen den, teneinde in het mijnbedrijf weer werkzaam te worden gesteld. T7"IND van dit jaar hopen we gebruik te I-1 kunnen maken van de verlengde baan, zegt directeur A. v. d. Hoeden, dan is de Luchthaven1 Rotterdam uit de grootste nood. De heer v. d. Hoeden, die nu ruim een jaar hoofd van deze gemeentelijke dienst is, hljjkt optimistisch over de toekomst van 'het vliegveld" Straks ligt er 1800 meter baan klaar.. Prettig nieuws is ook dat het platform in nieuwe gedaante per I oktober (volgens plan) gereed zal zijn. Dit plein voor vlicgtuigverkeer is aanzienlijk meer dan verdubbeld, wat natuurlijk de snelheid der vliegbewegingen zeer ten goede komt. Die winst is nu al tastbaar, want het grotere platform is al druk in gebruik, hoewel de afwerking nog aan de gang is. Voorwerken ter verbetering van de luchthavenaccommo datie stond de gemeenteraad voor dit jaar drie' miljoen gulden tóe. Die zullen dan ook ivorden 'verwerkt",' legt 'de' heer'v. tf. Hoeden- Hü, is tevreden over deze toe- bedeling; hiede gelet op de krappe finan ciële positie* der Maasstad. „Het is goed dal'h'èt wefK korrddorgaan'", voegt hü eraan toé, 4,anders zou 'de luchthaven verlopen. Het is toch aï-éen* strop dat heide charter- niaatsfhappijen (Sèlirciner en Martin's red.) ziin vertrokkenTn totaal zullen do verheteringsprojccten echter tien miljoen gaan kosten. Een groot bedrag is nodig voor bijkomende werken, waarvan de verlichting wel een der belangrijkste is. Voordat de gehele nieuwe haan voltooid Is zal liet dan ook zeker eind 1967 zyn. Onder de bij behorende voorzieningen valt ook een sneeuwruimer, die alleen al een ton kost, piet rendabel is te maken, maar wel nood zakelijk is. Over rentabiliteit gesproken, een vliegveld kost altijd meer dan het op zichzelf gezien opbrengt. Zo was er in 1964 een verlies van twee miljoen op de rekening „Maar je moet het in groot vérband' bekijken",' zegt de directeur. Activiteiten in haven en op een luchthaven brengen voor een geheel gebied baten binnen, die men niet kan verdisconteren in een officiële rekening. Ook in de toe komst zal de luchthaven Rotterdam geen fin'anriële winsten opleveren. Zeker niet zolang niet alle accommodaties zün ver beterd volgens de bestaande plannen. Met name bet grote stationsgebouw is voor- lopiz nog niet in zicht. Misschien is alles in 1970 klaar, peinst de heer v. d. Hoeden. Een betere rentabiliteit zit er dan wel in. De luchthavendirecteur w:j-t dan op de resultaten van 1964, die gezien mogen worden: 30 pet meer passagiers dan in 1963 (222 556 tegen 175.901). Ter verge lijking zegt by dat bet wereldgemiddelde der stijging over dat jaar 16 pet. is. „Daar zitten we dus hoven", constateert by. In het eerste halfjaar van 1963 is een stygïng van 40 pet. geconstateerd. De zomer maanden zyn nogal stil. de grootste drukte viel in de „bollencampagne" toen duizen den Engelsen neerstreken met charter- vliegtuigen. Op het gebied van „publiek" heeft het vliegveld zyn duizenden trouwens ook al verslagen. In 1964 kwamen voor het eerst meer dan 100.000 mensen alleen maar kyken. Tot en met iunllig! het cijfer voor dit jaar op gelyk niveau. Juli ligt ongunstiger, duidelijk als gevolg van het „zomerweer". Al met al is dit een bewijs dat de luchthaven zo langzamerhand in de rij van Rotterdamse attracties is opgenomen. Dat bus 33 (vanaf CS) een keer per uur het vliegveld aandoet vergemakkelijkt de be reikbaarheid. „Toch is de luchthaven nog niet voldoende bekend", meent de heer v. d. Hoeden. Hij heef! plannen om deze leemte te vullen. Gedacht wordt aan een folder, die attraetiel zou moeten zijn, met goede tekst en uitstekende illustraties en die wijd verspreid zou moeten worden. Voor de naaste toekomst is das liet wachten op de baan, die van 1300 tot 1800 "meter wordt. Dan kunnen grotere, modernere vliegtuigen letterlyk in Rotterdam uit de voeten Of die toestellen ook zullen komen? De beer v. d. Hoeden verwacht het wel. De maatschappijen weten wat er gaat gebeuren, zegt hy. Zy hebben belang stelling, maar het 'zal even bezien moeten worden ook al omdat meestal enkele jaren vooruit worth gepland. Een internationaal vliegveld zal het Maasstedelyke nooit wor den. In Europees verband zal het echter een belangrijke rol kunnen spelen. „Die chartermaatschappijen komen wel weer terug", verwacht de heer v, d. Hoeden. „Wjj zyn goedkoper, het werkt hier in kleiner verhand, gemoedelijker, snel ler". Vee! hangt af van de ontwikkeling in de luchtvaart. De toestellen zullen niet alsmaar nog groter kunnen worden. Mocht het vertikaal opstygen en landen algemeen toepassing kunnen vinden 'dan 'heeft "een vliegveld met een baan van 1800 meter vele kansen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1