meubelen Financiële toestand Herv. Gemeente is zorgwekkend 3. „De Goede Hoek" 649.- I im Hoogstraat raakt nu lege plekken kwijt LU /M ■lil line v. Roon BOTTERDAM Engelse zeelui gepakt SYSTEMEN 5CHIË VERF m VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcenfrum" 4. „Kleurklavier" VLAARDINGEN i I kritisch Jaarverslag Gemeentewerken WERELD IRUZIEK- BEURS 1965 de Heer Vele procedures nog aan de gang stormloop Gewond na slip 79.- 98.- 129.- DEKLERK&ZN Coster wil 1 sept. openen If;'! tu'tvi i.l -■ J. vait Kersen met pensioen W. van Doom kreeg onderscheiding KiJK lli Garage Van Daien N.V. constante kwaliteit EËÉl L ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 30 JULI1965 JOURNALIST SCHIEDAM Over de wijze waarop de gemeente Schiedam aan bouwgrond tracht té komen deelt het jaarverslag over 1964 van de dienst van Gemeentewerken het een en ander' mede: Voor de ve- dere uitbreiding van' de stad .werd in 1964 begonnen met de systema tische verwerving van de in dé toe komstige wijken „Woudhoek" en „Spaland' gelegen percelen. kunt u horen in de concertzaal van (Van een onzer verslaggevers) Kethel (Van eén onzer verslaggevers) SCHIEDAM -Het financiële verslag over het jaar 1964 van de Hervormde Gemeente toont een zorgwekkend tekort. Er is een na delig saldo van 58.291. De uit gaven bedroegen namelijk 352.137 en de inkomsten 293.846. Vergeleken met het jaar 1960 zijn de uitgaven met gemiddeld 46% gestegen, terwijl daarnaast de inkomsten met een gemiddelde stijging van19 procent achter bléven. BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN nu Hoogstraat '"fn dagelijks .rTKfd JL .riiAeVS» JÊm Lig luchtbedden 15. Zit luchtbedden 16,50 CAMPING v. ROON Uf«f. (0«8?8)-3697 ■j I 0 een onlangs uitgekomen boek van II de hand van dè bekende Groningse socioloog dr. P. J. Bouwman, getiteld Eert onzer dagen", tekent de schrijver t duidelijke wijze het silhouet van fit een journalist- Er komen de volgende „rpanante zinsneden in voor: mi kent zijn functie, hij leeft in het IJé besef-van haar betekenis. Voor- li lichting, informatiezo jmst en zo levendig mogelijk opgedist. Het ts hem E iZement: de krant wil nieuws biiden, "Itartig nieuws, „hard" nieuws zo n°Fen zaak van journalistiek fatsoen nm de waarheid onomwonden mede te Tien, om het verborgene m het dag- '%omatietot hei uiterste! Het func tioneren van onze democratische samenleving hangt ervan af. Wie C6Ti goede journalist tuil *tjn3 nn'dekt. dat het niet gemakkelijk is :L gemoedsrust te bewaren in de dagelijkse omgeving van mensen van 1 2e énkelen zich met dezelfde beroeps aanduiding sieren zonder ook maar een morele konsekwentiete aanvaarden. VEN journalist is iemand met grote u maclü. Hij moet 'dan ook daarnaast een diep verantwoordelijkheidsgevoel en veel zedelijke moed bezitten om haar. op de juiste, d.w.z. ethisch-verant- woorde wijze te gebruiken. Bovendien moet hij een veelomvattende en stevig- gefuiideerde kennis hebben. Daarom moet hij altijd door naarstige studie zorgen „bij" te blijven, We leven im mers in een uiterst ingewikkeld we reldbestel. Vandaar de octopus-achtige groei van velerlei specialismen. Jour nalistiek is een vak van hoge roeping, die men niet uitsluitend mag bedrijven louter om uiterlijk gewin of om de lust tol spannende "avonturen. Tenslotte moet een journalist een zeer kritische mentale instelling bezittenDaarvan hangt zijn succes af. Doch hij moet beginnen bij het moeilijkste, bij scherpe z e I -kritiek, dié tot constructief den ken aanzet. Alleen redelijk inzicht, geen opge blazen, agressieve emotionaliteit, is mivoorwaarde voor kritische journa listiek. In deze moderne, bezeten samenleving, vol ongeremd driftsleven en sensatiezucht, heeft ,de journalist tót taak door redelijkheid, .bezonken oordeel en gezond verstand een lich tend baken te zijn. Dat is zo alles bij elkaar nogal wat en toe schieten in' dit alles dagelijks tekort. Maarwe doen ons best! Om de zekerheid te hebben dat voor de woningbouw-tijdig over de grond kan worden beschikt, werd voor dit gebied een onteigeningsplan gereed gemaakt, dat op 26 oktober 1964 door de Gemeente raad werd vastgesteld. De grondruil-transacties met'r e Neder landse Spoorwegen, waarover langdurig werd onderhandeld, .werden door het Het grote nieuws van de Joh. de Heer Hohner zorgde voor een sensa tie! Een nieuw electr. orgel, dat alle eigenschap pen heeft van een duur instru ment en toch slechts f1995.-of f48.-p. mnd.kost. Luister en geniet! Vrijblijvende de monstraties. Ook aan huis. 3 maan den gratis les. Vraagt folder! Ooslzeedijk 330 Rotterdam Tel. (010)1-15255 Speciale demonstratie-avonden dinsdag en donderdag tot 10 uur!'i avonds. sluiten van een notariële akte op 26 augustus 1Ë64 en 1,4 december 1964 geëffectueerd. Met de Rijkswaterstaat werd over de overdracht van 'de voor de aanleg van Rijksweg 3# en de Zoomweg hrenodlgUe, reeds door het Rijk voor. genoemde werken in gebruik genomen, grondig besproken. De onderhandelingen^ konden nog niet worden afgesloten. Over de verwerving van de -voor de bouw van de Brandweerkazerne beno digde percelen, werd met. verscheidene' eigenaren onderhandeld. De verwerving en ontruiming zullen niet eenvoudig zijn. Na- het gereedkomen van de overeengekomen werken werd .de ruilakte met de N.V. Branderij en Gistfabriek ..Hollandia II", betreffende de grond aan de 's-GrayelpijdseiyeS, Delflandseweg en Schie,"gesloten. De onderhandelingen over de over dracht van de in verband rnet de bouw van de school aan de Dwarsstraat in dé Willem Brouwerstraat benodigde, nog niet aan de gemeente overgedragen per celen, werden voortgezet. Voor de ver- plaatsmg van een bedrijf werd het perceel Groenelaan 93 aangekocht. De laatste onteigeningsprocedures be treffende de in. het onteigehingsplah „Tuindorp Kethel" opgenomen percelen: werden beëindigd. Door de arrondissel mentsrechtbank te Rotterdam werd de onteigening van de percelen Joppèlaan 10, 12 en 14 op 26 maart 1964 uitgespro ken. 'Over 'dë öv'erdr&cht van dé in h'et' onteigeningsplanSt. Liduinastraat op genomen percelen. werd met.de eige naren onderhandeld. Aan hét einde van-1964; waren met uitzondering van de in dit plan opgenomen twee be drijfspanden, alle percelen in eigendom overgedragen, of- er was overeenstem ming tot dé overdracht bereikt. De nog op de Dam en Korte Dam in het trottoir aanwezige particuliere stoe pen, werden in 1964 onteigend en daarna opgeruimd. Voor de toekomstige .sanering van de binnenstad werd, als daartoe de mogelijkheid aanwezig was, tot aankoop van percelen overgegaan. In de Stations straat werden de resterende bouwvallige percelen gesloopt. Met dè afbraak van de percelen in.de 'driehoek Vlaardinger- straat-Kethelstraat en yellevest, werd een begin gemaakt. Alle percelen, aan de N.W.-zijde van de Vlaardingerstraat wer den evenals enkele pércelen aan de Veilevest-Kethelstraat gesloopt Voor de bouw van de school aan'dé Dwarsstraat.werd tot afbraak .van'enkele aan de Hoofdstraat liggende percelen overgegaan. In verband mét de-nieuw bouw of bouwvalligheid tweiden -tenslotte door de gehele,stad opstallen afgebroken. 15 JULI T/M 5 AUG. SCHIEDAM De politie bracht don derdag een,personenauto naar het hoofd bureau van politie aan dè Lange Nieuw- straat. die twee gladde banden had en waarvan de bestuurder geen geldig rij bewijs bezat, terwijl ook het kenteken bewijs niet in orde!was. Bovendien was de man niet verzekerd. De. kosten van reparaties en on derhoud van kérken' en pastorieën fnn®en ze"s met niet minder dan 300 procent, terwij] salarissen en sociale kosten van predikanten, vi caris, adminisenateur en zijn assis tente met 56 procent stegen. In de kerkelijke huishouding worden on geveer 70 procent der uitgaven verplicht gesteld door de synodale instanties. De kerkelijke bijdragen van de lidmaten stegen met -35 proeent, de legaten' en giften met 75 procent, de collecten slechts met 9 procent. De gemiddelde stijging kwam derhalve SCHIEDAM Doordat een van de •ntö's, die 'donderdag op de Broersvcst 'n hlle reden, plotseling stopte, ontstond er éen kettingbotsing tussen, drie voer tuigen. Hierbij waren betrokken een ci- troen personenauto, bestuurd door J. de I R. uit Schiedam, een personenauto, be- i ,u.rcl door W. van D.. eveneens uit j jchiedam, on een bestelauto, bestuurd "Oor B. J. van B. uit Rotterdam. Laatst genoemde bestuurder kreeg hersenletsel en moest dientengevolge door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht worden. niet hoger dan-19 procent. De omvang der liquide middelen van de kerk: is thans zodanig, dat een volgend nadelig saldo niet meer kan worden opgevangen. De volgende jaarrekening zal moeten sluiten, en dit kan alleen wanneer de stijging der. inkomsten gelijke tred houdt met de stijging der uitgaven. Wanneer, dit niet kan worden bereikt, zal, hoe betreurenswaardig ook, het werk in dc Hervormde gemeente moeten wor den ingekrompen en dit houdt in, dat de zevende predikantsplaats enige jaren geleden met zoveel enthousiasme gesticht bij voorkomende vakature niet meer vervuld kan worden, aldus een medede ling van het college van Kerkvoogden in „De Zondagsbode". dat is het - 3 verf van de vakman EENDRACHTSTRAAT .20 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 s TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELA'AN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 J v Bel ons voor een demonstratierit BÜYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 SCHIEDAM Een rijwiel met hulp motor. bestuurd door mej. J. T. uit Rotterdam, slipte donderdag op de krui sing Korte SingelstraatMarconistraat. De wielrijdster vief en liep een hersen schudding op. De GGD bracht haar ter behandeling naar het Gemeentezieken huis. MODERN BANKSTEL, geheel in zwart kunstleder. De losse kussens van de 3-zits bank en 2 fauteuils zijn voorzien van afneembare hoezen van bijzonder mooie weefstof in diverse kleuren. Van 945.- MODERNE EET HOEKEN uitgevoerd in teak; 4 stoelen bekleed met kunstleder en bijpassende tafel, zowel in rond, als in stuivermodel, reeds vanaf 199.- Restanten TEAK BERGMEUBELS, verschillend van uitvoering maar alle bijzonder practisch ingedeeld met veel bergruimte. Nu bijzonder voordelig 169.- 225.- 265.- Opruiming van diverse LOSSE FAUTEUILS zowel modern ais klassiek COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERWNDSELAAN IPOTIEROAM/DENHAAG/UTRECHT/VUSStNGEN lOEVENTER (Van, een onzer, verslaggevers) S'CHÏEÜAM —Waar eens de pasto rie der paters Dominicanen .aan de Hoogstraat J87 -stond, komt binnenkort het bekende kledingmagazijn yah .de N.V. Gebb Cóstér uit Rotterdam;", Om de ietwat wonderlijke meta morfose' ,;van pastorie tot, kledingma gazijn".-totStand te brengen is" ër 'de laatste, .tijd heel' wat sloopwerk" aan het oude, gebouw .verricht iTljans." niet de bouwvakkers-vakantie ligt alle arbeid natuurlijk stil, mhar volgende week wordt,het werk hervat. Hoewel' een leek het voor' onmogelijk zou houden, zo chaotisch -als de situatie er hier' 'thans- nog uitziet, wil de directie toch' proberen' de nieuwe zaak op 30 september a.s. ïe openen. De opening van:dit tiende filiaal, valt dan namelijk, samen met het 35-jarige jubi leum van het bedrijf zelf. wat 'dos èen dubbel feest,belooft te worden." Niet alles; yan het oude pand wordt echter afgebroken.' Slechts:de onderdelen vallen ondër slopershanden. ..De, „zwe vende" -vloeren van. de twee», reeds bestaande, verdiepingen blijven "bij v. - in tact, zodat het gehele nieuwe intérieur er eenvoudig als. het.ware wordt ihgescho- oen, terwijl de voorgevel,hoofdzakelijk bestaande uit glas met - een 'spectaculair aluminium damwand-profiel, voorzien van neon-verlichting, er' op pre-fabri- cated-manier wordt aangehecht. De ge velbreedte wordt dertig meter - en .de hoogte vian het nieuwe winkelpand zal ongeveer'tien meter bedragen. Hoe staat overigens de handeldrijvende middenstand op.de Hoogstraat er. tegen over? Alle zakenmensen van deze oude Scniedamse winkelstraat herinneren zich nog maar al te goed de periode, toen de firma S. en P. Adams op no. 101 (porselein en aardewerk) en op nori 76 (lèderwaren en reisgamituren) wegens opheffing hun winkels definitief sloten en de Koogstraat naargeestig aandoende oacunes ging vertonen, waardoor de publieke belangstelling automatisch daal de. De oude, sombere r.k.-partorie bracht De wineksl van de firma Adams bleven geruime tijd gesloten. Het zag ernaar uit, 'dat geen enkele zakenman er meer „iets" in zag om op deze twee verkooppunten te beginnen. .Totdat de motor- 'en rijwielhanden IDW, voordien gevestigd op de Boei'-s-vest 43, na driemaanden grondig verbouwen, op no. 101 zijn intrek nam. De eigenaar, de heer I. de Waard deed hiermee ongetwijfeld geen kwade mü, want nog steeds bezit de oude Hoogstraat de faam van de drukste winkelstraat in Schiedam te zijn. De toekomst biedt waarschijnlijk nog ruimere perspectieven. Als eenmaal ook het laatste gedeelte van de Boersvest zal zijn volgebouwd met fraaie, grote winkels, zodat de driehoek 'Hoogstraat -Boersvest -Lange Kerkstraat een aaneengesloten winkelcir cuit zal vormen, waar het gezellig winkelen zal zijn. In de oude iederwarenzaak van de firma Adams kwam een „Amerikaanse" hakkenbar, dat in snel tempo voor de verkoop wordt gereed gemaakt. We zijn ër erg blij mede, zei de heer P. Verhuisdonk, de voorzitter .van de Schiedamse Middenstands Centrale, diezelf een zaak aan de Hoogstraat heeft. „We zijn nu tenmin ste die lelijke, lege plekken kwijt." Dagblad „DE ROTTERDAMMER". bcniedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.g. 115588. toestel 52. b.g.g oa 18 uur aijeen voor redactionele ongelegenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Oogh. Dr Zamenhoi- "raat 139. tel. 152400, Klachten bezorging: Agentschap tadr zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666. alarm brandweer 269123 ■larm G.G en G.D. 269280 Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein tel, 267532. mM SCHIEDAM Het personeel van de Gemeentelijke Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst. heeft woensdag af scheid genomen van de heer J. van Kersen, voorman-rioolwerker bij deze dienst, die in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd, na bijna 20- jarige diensttijd, de dienst met pensioen gaat verlaten. De directeur, de heer E. T. Kraan, sprak hem toe, waarna de heer C. Brunt namens dc commissie voor de Gem. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettings dienst het woerd voerde. Als vertegenwoordiger van de jubi leumcommissie overhandigde de heer T. C. Stip de heer Van Kersen een elek trisch scheerapparaat. Mevrouw Van Kersen kreeg bloemen. SPECIAIE KOOPJES WESTHAVENKADE éi VLAARDINGEN - TEL..3492 O SCHIEDAM. De heer W.van Dooro, ambtenaar A bij de Gemeentelijke Tech nische Bedrsjven nam vanmorgen in de kantine va n de technische bedrijven aan de Dwarsstraat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van directie en collega's. Bij deze gele genheid reikte burgemeester H. Roelfse- ma hem de ere medaille in zilver uit, behorend bij de orde van Oranje Nassau. De burgemeester noemde deze dag een van gemengde gevoelens: weemoed van wege het afscheid nemen cn blijdschap omdat de heer Van Doorn thans van een welverdiende rust zal gaan genieten. Vervolgens voerden ondermeer het woord de directeur der technische be- driiyen, dc heer J. van Hartingsveld, de technisch hoofdambtenaar voor de distri butie van gas en water, de heer M. Struik en namens de gepensioneerden de heer A. Rijkuiter. Uit de toespraken bleek dat de heer Van Doom, die vanaf gasfitter diverse rangen had doorlopen en tenslotte hoofdambtenaar A is gewor den. een prettig en evenwichtig mens is. Hij had altijd de vele moeilijkheden, zijn vak verbonden, het hoofd weten te bieden. Hij heeft veel aan de bokssooH gedaan en was lange tijdaan de brand weer verbonden. De heer en mevrouw Van Doorn werden letterlijk in de bloemetjes gezet en ontvingen van verschillende zijden geschenken. TOKIO Junichiro Tanizaki. een van de belangrijkste hedendaagse Japan se schrijvers, is vanmorgen na een hartaanval overleden. Twee werken van hem zijn De Sleutel en Sommigen geven de voorkeur aan brandnetels. ,'t TS dat een collega .van. hem. met vakantie was, waardoor hij moest worden ver vangen, anders had hoofdinspecteur Hui- breelil Knape het „aardige sluitstuk" van zyn politic-carrière, zoals hij dat zelf noemt, moeten missen. Een. week of vjjf vóór zijn pensionering heeft hij met z'n mensen de moord in Tcrbregge snel op- gelost. „Maar liet was geen partij, vrijdag avond wist ik al bjjna zekér wie dc dader was", zegt hij. „Wij zijn not als hengelaars. Die hebben ook liever een grote vis aan de haak." „Hoofdinspecteur, chef recherche 1 van de afdelingen vier en vijf" is de functie waarmee hij een loopbaan van ongeveer 33 jaar afsluit. Begin september gaat een ander, hoofdinspecteur K. Arbeider van de zedenpolitie, op zijn reclierchcstoel zitten, de laatste van een fujel rijtje stoelen waarop hoofdinspecteur: Knape bij de politie heeft gezeten. De politie heeft hem van jongsaf aangetrokken. Hif werd in augustus 1905 in Sommelsdijk .op Goeree geboren als een van de tien kinderen van granen en een. moeder ,dic een kruideniers- een (gereformeerde) vader dip handelde in winkel dreef. Na zijn HBS-tyd in Middel- harnis ging de jonge Knape de handel in, omdat hü gestraald was voor een examen b(j de politie. Hjj werkte eéh poosje bij een eierbandel. maar toen .die .op de fles. gang, was het weer de politie waar zijn zinnen heengingen. Hij volgde opniemv een cureus en werd begin '31 in Rotterdam aangesteld als „agent-toekomstig inspecteur" -' voor 31,75 per week. De Maasstad kweekte toen zijn eigen inspecteurs. Naast studeren, moest bet politievak vooral óp straat worden eleerd. „Ik begon nis Straatagent in de Paunwensteeg, liet beruchte -straatagent- bureau, daarna de Nassauknde. *t Was een roerige tjjd. Vaak was liet op dc CooLingeL tijdens dc gemeempraadsvèrgaderingen, met de sabel er op los. Runmolen maar." Als majoor (met kromhclm) zag de, Paauwensteeg hem later w-cer terug, even als het bureau Nassatikldè Via adjudant werd hy vrij snel inspecteur bij'de geüniforr meerde dienst, waar hy tot 1939 bleef, het jaar van zijn verhuizing - naar de centrale administratie. Toen kwam dc oorlog en in de vjjf bezettingsjaren is politieman Knape vele nialen door bet oog-van de naald "ge kropen. ,Ja, ik verzamelde gegevens over NSB-ers en zorgde cr ook,voor dat die.in' Engeland kwamen. Toch was er ook veel mooi? in die tijd. Wij 'hadden altijd 'vol-, doende 'eten, van m'n familie uit Goeree en ik ben cr nu nog blij om dat ik toen ook vele'anderen heb kunnen helpen."'Op de eerste dag na de bevrijding zet hoofd commissaris Staal tegen (hem dat hij z'n derde.ster kon gaan balen. Inspecteur eerste klas Knape werd secretaris van de zuive ringscommissie bü de politie („ik heb me. daar doodgewerkt"). Hoofdinspecteur-werd hij in :48, aan het bureau Sandelingplein. Twee - jaar later werd hij. .chef aan dc Nassaukade, en pas in 1952' ging lij) de récherche in, bü liet bureau Rochussen- straat. Met een kleine onderbreking is hij nu vanaf 1938 aan de recherche verbonden. De „dure hoofdinspecteur^" Hi Knape,' zoals, dat bij de politie heet, zegt van deze fascinerende lak van het politieapparaat: „Tk heb altijd prettig gediend bjj de recherche, 't Is mooi werk. Je begint met niks in je handen. Vooral grote, moeilijke zaken, daar. houd ik van. Niet dat piete peuterige**. Werken bij de recherche is werken in een team. Zonder een ploeg t rechercheurs die weet wat samenwerking is, gaat liet niet. Hoofdinspecteur Knape staat in zijn districten Alarcohiplein en Oosterrantstraat aan liet hoofd van zb'n teani. En het gaat prima. „Ik laat m'n mensen zoveel mogelijk- zelfstandig werken. Je moet als chef alleen de lijntjes bij r elkaar houden." En dat is hoofdinspecteur Knape wel toevertrouwd! Jammer vindt hij 't en dat zegt hij met enige verbittering in zijn stem dat de recherche zo weinig mensen krijgt. In Rotterdam slokt liet ver- keer te veel politie op. Ook met het mate rieel dat de recherche krijgt toebedeeld, is het niet altijd best gesteld. In zyh ongeveer negen reeherehejaren heeft hij vijf Tot zes j moorden te behandelen gekregen. Precies i weet hy dat. niet. De. eerste zaak kreeg hoofdinspecteur' Knape toen hy begon aao( de Boezemsingel, een' van de districten waar hij ook tijdelyk. de recherche-scepter zwaaide toen de Terbregse moord werd gepleegd. „Wal ik ga doen als ik straks ge pensioneerd ben? Zeker nog een jaar of vyf voor halve dagen werken of zo iets. Ik ben pas zestig". Voorlopig blijft de heer Knape mei zijn vrouw in Rotterdam wonen, waar hij zich in zijn hobby's van vissen en tuinieren goed kan uitleven. „Ik- heb, jammer genoeg niet by mijn huis een grote tuin. Bloemen' engroenten geef;ikt:- altijd weg." Later gaat hij misschien weet" naar Goeree terug, hoewel zyn vrouw, best naar Krimpen.wil, waar twee van hun drie kinderen wonen. De derde.-.heeft werk ge vonden in Curasao. Huibrecht Knape houdt met hart en ziel van dc politie, ondanks het feit dat hy tydens zyn loopbaan veel teleur stellingen is tegengekomen,,bijvoorbeeld als het om bevorderingen, ging, Maar wat er in de voorbije jaren ook ij gebeurd, kort vóór zyn pensiossiring slaat éénlding vast cn dat. is dit: de politie raakt,met hem een be kwaam man. een vriendelijk mens, kwyt. SPECIAAL WEEKKOOPJE Plastic sandalen met zware zool t MO NU VOOR f 3.— enkele paren. Hoge en lage bastcetbalsclioenen met 30% korting. WESTHAVENKADE-«1 VLAARDINGEN TELE F. 3492 SCHIEDAM De politie heeft donderdag drie jeugdige opvarenden van een Engels vrachtschip dat bij de werf Wilton-Fijenoord lag, aangehouden. Een van hen had onder zijn jas een plastic dop van een benzinetank ver-, borgen, die de knapen hadden ontvreemd bij een tankstation op-de Vlaab~: dingerdijk. - -; v;;ó:- De politie nam het drietal (21, 24 en 25 jaar) mee naar het bureau, waar zij verklaarden de schade te zullen vergoeden. - 1 - c wj.i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1