Tijd wijst in drie richtingen Nieuwe Koemarktklok vannacht geplaatst Levers Zeep bouwt nieuwe droogtoren kreeg serenade ,Tour van Drie" bezocht liolpabad en stadhuis ivnuiiwa LOODGIETERS Leerl.-Loodgieters De krant kunt u niet missen OVERTREDING LOTERIJWET BESTRAFT Auto sloeg over de kop Schiedammer (11) verzamelde ANWB-borden Muzikaal geschenk van „Harmonie Populair Beeldenmarstrok 960 deelnemers Auto schepte vrouw op fiets Burgerlijke stand Bestuurder reed door j na botsing ROTTERDAMMER DONDERDAG 5 AUGUSTUS .1965 Bordjes verhangen vanaf 4995 4 deurs EEN ZONNIGE VAKANTIE VLAARDINGEN LOODGIETERSBEDRIJF J. SAS 'anduda en dagelijks PUBLIKATIE VAN HET CEBUCO - CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT^ N.V. autoservice kipstraat tel. 131688 groothandelsgebquw .Je I. 119705 Bromfietsverkoop e n' - se r vi ce te SCH1E DAM Si n t-L'i-d'utn as ti o o t 5 2 Parkweg 201 205 S.w a m m e r d a ms i r g e I 25 tel. \010) 261500: AUTOMOBIEL BE DRIJF-GARAGE gina (Van een medewerker) SCHIEDAM A. v. B. uit Maassluis stond woensdag terecht wegens overtre ding van de Loterijwet Een nogal forse overtreding zelfs, hoewel B. het tegendeel beweerde. Min of meer had hij in Maassluis ge fungeerd als contactman van een in Ne derland verboden Westduitse Lotto, waar van hij formulieren in huis had gehad, die hij aan derden uitreikte. „Nou, deed B. kleinerend aan een paar vrienden en familieleden, meer niet". De zaak was uitgelekt toen B. aan het postkantoor een pak Lottoformulieren moest gaan halen, dat was openge scheurd. zodat duidelijk de inhoud zicht baar was. Onmiddellijk hadden daarop de postbeambten de politie gewaar schuwd, die aan het postkantoor B. had den opgewacht om het door hem afge haalde pak in beslag te kunnen nemen. Tijdens het onderzoek bleek dat buiten het herhaalde malen ontvangen van for mulieren B. regelmatig in contakt stond met een agent van de Lotto, een Duitse sigarenhandelaar en dat hij tevens met dezelfde regelmaat bedragen overmaakte van ongeveer 1100 gulden. Bovendien werd bij hem thuis nog een stapel van ruim 600 verschillende Lottoformulieren gevonden. Ondanks deze cijfers hield B. staande dat het een zaak was van hem en enkele familieleden en kennissen. „Eerst was het maar een formuliertje of twee drie", zei hij,, „later werden het er misscnien zes of zeven, maar veel zijn het ei nooit ge weest en rcklame heb ik er zeker niet mee gemaakt". Ook vertelde hij van een man uit Duits land. die hem zonder voorkennis had be zocht en enkele honderden formulieren had achtergelaten. Een regelmatiger con takt volgde, geld werd over en weer ge stuurd. evenals de pakketten formulieren, waarvan het laatste, het noodlottige, was opengebarsten. Het einde van een „fami liezaak". De odieier van justitie, mr. G. G. Abeln, geloofde het verhaal van B. niet erg. Vol gens hem waren de contakten te regel matig, werden er te grote sommen geld overgemaakt en waren de hoeveelheden aangetroffen formulieren nu niet bepaald O); "on lotorijclubje in besloten kring. „Er blijft maar één conclusie over", zei hij aan het eind van zijn requiritoor „en dat is dat hier op grotere schaal werd ge werkt dan u doet voorkomen. Hij eiste een boete van 75 gulden of 15 dagen, hetgeen de kantonrechter veran derde in 50 gulden of 10 dagen. ROZENBURG De heer H. T. uit Vlaardingen sloeg woensdagmorgen met zijn personenautoover de kop op de split sing Esdoornlaan-Wilgensingel. Vervol gens schoof de wagen ondersteboven nog zestien meter door, alvorens hij tot stil stand kwam. Het ongeluk gebeurde toen Ti, die het kruispunt overstak, geen voorrang ver leende aan W. B. uit Schiedam, die van rechts naderde. Door de kracht van de botsing werd de wagen van T. omver geworpen. Er de den zich geen persoonlijke ongelukken voor. Beide voertuigen werden zwaar be schadigd. STEENWIJKERWOLD Wat politie en staatsbosbeheer niet was gelukt, bleek voorde jeugd van Steenwijkerwold geen probleem:, zij greep gisteren een élfjarige jongen uit Schiedam in de kraag, die een ongewenste belangstelling aan de dag leg de voor ANWB-natuurroutebordjes. In de loop van de zondag waren van de 36 borden op de Woldberg er 34 ver dwenen. De jongen, die de borden verzamelde, vernielde ze, wanneer deze niet naar zijn srnaak waren. Achter de tent van zijn ouders zijn in de grond een kleine hon derd bordjes teruggevonden. De populariteit van de nieuwe burgemeester bleek woensdagavond opnieuw bij de serenade, die bet Tamboers- en Pijperskorps „Harmo nie" htm bracht. Dat overigens niet idereen begreep waarom het op deze zomerse avond zo druk was op de Burg. Knappertlaan, bleek uit de argeloze vraag van een duopaar, dat op hun motorrijwiel op weg naar Hoek van Holland toevallig voorbij kwam: „Komt prinses Margriet bier dadelijk voorbij?" vroegen man en vrouw nieuwsgierig. De ouders van de lieer Pieter van Vollenboven wo nen namelijk enkele huizen van de burgemeester. Dus het uas mogelijk geweest! De heer en mevrouw. Roelfsema nodigden de aanwezige journalisten en persfotografen na afioop uit even binnen te komen. Net zaten ze of et dienden zich drie nieuwe gasten aan. Een oude, gebrekkige dame, die dol graag eens met de burgemeester ken nis wilde maken. Ondersteund door baar echtgenoot, en de bekende straatkoopman in fruit, de heer X (een man met een warm hart voor bedaarden- en invalMen)_ strompelde zé de kamer met'gasten binnen. Men kon het haar. aanzien, dat. dit DE dag -van haar .léven .«was.Met een innig •gebaar drukte ze de burgemeester de- ham!. Ze weende haast van ontroering. Enfin, het drietal nieuwe bezoekers" schaarden zich in de kring waarbij de heer en mevrouw Roelfsema zich be- belangstellend met hen bezighield en ze dronken hun kopje koffie en gin gen, na enige tijd, weer heen. De fruitkoopman kon évenwei niet na laten de burgemeester bij het heen gaan nog even uit te nodigen tot een bezoek aan zijn fruitstand. (Van een onzer verslaggevers') VLAARDINGEN Woensdagmiddag heeft ir. C. C. Losecaat Vermeer, fa brieksdirecteur van Lever's Zeep-Maat- «fhippjj N.V., de eerste paal geslagen voor een nieuwe sproei-droogtoren voor het bedrijf. De nieuwe, 28 meter hoge toren zal naast de bestaande toren ge bouwd worden, die acht meter hoger wordt, voor het bergen van ventilatoren tn stofvangers. Nadat de heer Losecaat Vermeer de paal geslagen had, vertelde hij iets over het doel van de nieuwe installatie. De huidige toren stamt uit 1952 en was toen dc eerste installatie voor bereiding van synthetische wasmiddelen van Unilever in Europa. De tocht voerde langs een hele reeks beelden, gedenktekens en historische be zienswaardigheden. Onder andere liep men langs het pas in de Westwijk. ge plaatste beeld van Han Rehm „De heier" en de al iets oudere „Roep". „Vader en Zoon" van de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert stond op het programma, evenals de vijftiende-eeuwse Stadswaag en het standbeeld van Dirk de Derde bij het stadhuis. Een record aantal jongens en meisjes (totaal 960) liep met de mars mee. Als beloning kregen zij aan het eindpunt een draagmedaille, voorstellende „De heier", een van de bezochte beelden. Al met al was het gisteren weer een geslaagde dag voor de organisatoren. Ook de andere onderdelen van het program ma trokken veel bezoekers. De animo voor het torenklimmen, het wegen, dc Spidorondvaarten en de dagtochten naar Wassenaar is groot. Voor een groot deel is dit ook te danken aan het goede weer. vergeleken met dat van vorige week. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Oe „Tour van Drie" heeft woensdagmorgen in het kader van de Vakantieweken een bezoek aan Vlaar dingen gebracht. Ongeveer 140 jonge „wielrenners", allen afkomstig-van het kampeercentrum- „Kruininger Gors" bij Oostvoorne, kwamen omstreeks 9.30 uur met volgauto's en 40 man begeleiding b(j het Kolpabad aan. De winnaar van de sprint, Aad van den Draai, kreeg een kus van Tourmiss Betty Bonten en de gele trui. Toch is hardrijden niet de hoofdzaak van deze tour. De directeur van het kam peercentrum, die voor deze gelegenheid ook tourdirecteur is. de heer I. Hennik, vindt de groene trui belangrijker dan de gele. De groene trui krijgt de jongen die dagelijks het hoogste aantal punten be haald. Die punten zijn te verdienen met intelligentietests, behulpzaamheid, kame raadschap en nog veel meer. De nadruk valt zeer sterk op het kweken van team geest De gastvrijheid van het vakantieco mité werd erg gewaardeerd. In het Kol pabad werd na de inspanning naar har telust gezwommen, waarna de lunch, aangeboden door „Jeugd Vakantie vreugd", naar binnen gewerkt werd. 's Middags was in het stadhuis de of ficiële ontvangst door loco-burgemeester H. K. van Minnen. Na wederzijdse vrien delijke woorden en een les in Vlaarding se geschiedenis van de heer Van Minnen bezichtigden de renners het Gemeente huis, waarna ze, na nog iets gedronken te hebben om ongeveer drie uur weer naar Oostvoorne terugkeerden. Intussen was. alweer bij het Kolpabad, de „Beeldenmars" van start gegaan. Aan gelokt door het stralende weer waren er 's morgens nog honderden jongelui ko men inschrijven. (Van een onzer verslagevers) VLAARDINGEN Op de kruising WestlandsewegEmous werd de 56-jarige mevrouw L. B„ die met haar fiets voor gesorteerd stond te wachten, door een personenauto geschept. Nadat een motorrijwiel met zijspan was gepasseerd, stak ze linksaf het kruis punt over. De achter de motor komende auto had ze echter niet gezen, waardoor de botsing ontstond. Ze is door de GGD met onbekend letsel in het Holyzieken- huis opgenomen. Daar verwacht wordt dat de vraag »aar deze wasmiddelen in 1970 verilub- I neld zal zijn ten opzichte van 1960, is de jj nieuwe toren gepland. Deze zal een twee- li maal zo grote capaciteit hebben als de oude. jj Men hoopt de nieuwe installatie in de j tweede helft van 1966 in gebruik te t kunnen nemen. Onder de aanwezigen waren ir. G. H. jKolkman, directeur van Levers Zeep. de i heer Li T .Velthuizen, van gemeente- I werken en de heren A. Swieb en A. J. hwaanswijk van de brandpreventie. ROZENBURG De heer F. D. uit Ro- iS,,1® ramde dinsdagmorgen op de li lekweg een seinlichtpaal en kwam te- |ffn.ieen bek in de middenberm tot stil- stand, nadat de bestuurder van een per- ^n6iwagen, waarvan de chauffeur door- jreea, hem geen voorrang verleende. U„7_. w"ue door krachtig remmen een i:SSln® verlhijden. Zijn wagen raakte .lU L door de uitwijkmanoeuvre in een v'up. De auto werd ernstig beschadigd. is natuurlijk ons aller wens. Maar bepaald noodzakelijk om goede foto's te kunnen maken beslist niet meer. MOSTERT geeft U hierover heel graag alle gewenste inlichtingen en de goede voorlichting. Komt U (morgen al) even aen? De bromfietser F. H. (16) verleende op de kruisiing Derde Industriestraat Mercursusstraat geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door C. van L. uit Rotterdam. De auto liep schade op langs de gehele rechter zijkant; de brom fiets werd licht beschadigd. hoogstraat ISO vlaardingen telefoon 300? VLAARDINGEN Gemeentehuis: raadsvergadering, 1930: Roode Kruisge- bouw, Emmastraat 38, Herv. Ger. Comité, ds. D. van der Braat van Monster, 20; Gebouw Damstraat. Bidstond Leger des Heils, 19.30. GED. BJERSLOOT 35 - VLAARDINGEN TELEFOON 2996 heeft plaats voor en Attractieve financierings- en verzekeringsmogelijkheden Voortreffelijke service DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1913 Tegen de Landstormicet. Men meldt ons uit Leiden: Als een bijzonderheid kan gemeld worden, dat een protest- vergadering tegen de juist in' deze dagen zoo druk besproken Landstorm wet, door den Metaalbewerkersbond tegen gisterenavond uitgeschreven, we gens gebrek aan belangstelling werd op geheven. Lang na den bepaalden aan vangstijd waren er nog maar 10 personen in de Graanbeurs daartoe bijeen. Preeken in de Frietche taal. Dr. G. A. Wumkes, predikant der Ncd, Her vormde Kerk te Sneek, Leeft wederom een preek in de Friesche taal gehouden, ditmaal te Deerstim. Het kerkgebouw was te klein voor de belangstellenden. VLAARDINGEN Grote Kerk Markt, Carlllonconcert door Jan van Alphen, 20—21. Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaar dingen, Smalle Havenstraat 11. tel. 6775 (b.g.g. 010-115588). Uitsluitend redactie zaken 9493 (b.g.g. 6619) Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Handelstr. 18. teL 3345, maand, t/m vrijd. 18-1930 zaterd. 1730-19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand en ongevallen 4444; G.G.D. 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 010-141000. Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5, tel. 9161. Apotheek: Delta-apotheek, Floris de Vijfdelaan 112, tel, 8888. Wij bieden:. een' prettige 'werkkring hoog loon 5-daagse werkweek Met vakantie-afspraken kan worden gehouden. rekening Sollicitaties mondeling ofvteleforrisch aan de zaak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1