anders dan andere In 1795 kreeg Kethel een „Burger AGENDA Buitenlandse gasten op strand en pier Egypte Jongen (16) zat klem tussen draaideuren Koos de Kapper": geen succes Van oude dorp is weinig meer over Bijzondere dading voor Gemachtigde van veelbelovende koopman fieéliel lil heden en verleden 4 Ontspanning op vijfde dag Auto tegen paal en over de kop Burgerlijke stand WERELD MUZIEK- BEURS 1965 de Heer GEWONDE EN SCHADE BIJ BOTSING Rotterdams schip ramt sluis in Y S-ambassadeur op bezoek in Rotterdam IN BONT Schoonmaakster valt van trap Na ruzie op cafébezoek 3c3!öUerihimnier constante kwaliteit uit (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nadat in de ver gadering van de municipali- teit van Kethel van 15 augustus 1795 de president had voorgesteld om, evenals dit in vroeger jaren was geweest, een Burgerwacht op te richten, werd in de vergadering van 10 september d.a.v, de oprich- I ting van de „Burger Nagtwagt" binnen den „Dorpe Kethel" een voldongen feit. 'fn dagelijks Gemoedelijk Heden Madurodam Het grote nieuws van de kunt u horen in de iconcertzaa! jvan iJoh.de Heer NU EXTRA KORTINGEN Straal waar-»© vss&sossr cabaflero 25 STUKS f 1.25 - EEN LAURENS PRODUCT j De substituut-secretaris kwam met een i lijst van de burgers, die de „Nagtwagt" jouden betrekken en tevens een regle- ment, op het houden van de ,3urger Nagtwagt binnen den Dorpe Kethel". Dit reglement bestond uit twaalf artikelen, vaarvan het eerste vermeldde, dat „de Nagt Wagt zou bestaan uit een comman dant en drie leeden of Rotgesellen, die op het Ambagtshuis van *t nodige, ge weer. vuur en ligt zouden worden voor zien". In de andere artikelen werd de taak van de Nagt Wagt „omschreven". Zo moesten niet alleen de leden, maar ook de. commandant 's avonds om tien uren op het Ambagtshuis aanwezig zijn, Tijdens de rondgang door het dorp mocht er niet gerookt, noch een borrel gedron ken worden, wat ongetwijfeld de daope leden van de toenmalige ..Burger Nagt Wagt" niet altijd meegevallen zal zijn. Ze zullen het allebei waarschijnlijk wel Dagblad „DE ROTTERDAMMER". ri^damse redactie Lange Kerkstraat 28 'el. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g, na is uur alleen voor redactionele kangelegenheden 195885 en 28037), Agentschap: J. v. Gogh. Dr Zamenhnf. «raat 133, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30-19.30 uur. belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Th. J. Jansen, Straatweg 31, tel. 131200. graag hebben gedaan. Bovendien moest de rondgang in grote stilte geschieden. Wannee ,rde eerste „ronde" binnen kwam, moest de ander klaar staan om te kunnen vertrekken. Niemand mocht de commandant tegenspreken, vloegen of Gods Heilige Naam ijdel gebruiken. De commandant had er zorg voor te dragen, dat bij het verlaten van de wacht "s morgens om vier uur het vuur gedoofd was en de geweren schoongemaakt wa ren. Na langdurige deliberatie besloot men het bovenvermelde regiement te approbe- ren (goed te keuren). Bij het lezen van de oude dorpskroniek, nog wel in een sterk revolutionarie ge schiedenis-periode valt het steeds weer op hoe gemoedelijk, zich al deze gebeur tenissen voltrokken en welk een rustige verzekerdheid al deze overheidsplannen kenmerkten. In het reglement werd gewag ge- 1Een deel van nieuw Kethelde win kelgalerij aan de Schiedamseweg. maakt, dat er vuur en licht voor de Burgerwacht op het Ambachtshuis moest zijn. De president stelde daar om de vergadering voor de als een degelijk burger bekend staande Corne- lis van der Lee te belasten met aanleg gen van dit vuur. dat gewoon turfvuur was. Hij zou evenwel verplicht zijn op het wachthuis te blijven, totdat de klok 's avonds.tien uur had geslagen. Aldus zou hij acht kunnen slaan op hen, die als leden van de Burger-wacht absent zouden blijven. Hij zou van deze schandelijke afwezigheid onmiddellijk kennis moeten geven aan de substituut secretaris. Deze zou daarvan dan mel ding maken bij de Municipaliteit. Tevens moest vermelde Cornells van der Lee elke veertien dagen het waak- geld innen bij de burgers van het dorp en aan de substituut-griffier afdragen. Burger Van der Lee kreeg daarvan twaalf stuivers, wat vermoedelijk het loon was voor het innen van de waakgelden en het aanmaken van het vuur in het wacht lokaal. Er hadden zich inmiddels 39 leden voor de burgerwacht aangemeld. Nu moesten de dappere burgers nog geweren oftewel snaphanen hebben. De secretaris van de krijgsraad te Overschie verscheen hier voor in de vergadering van de Munici paliteit. HÜ deelde mee. dat de gewapen de burgers van Overschie en Ilogenban zich met die van Overschie hadden ver enigd. Meide municipaliteiten zouden het Comité Militai rte 's-Gravenhage verzoe. ken om de geweren. Er werd langdurig en zwaar over ge delibereerd. Het voorstel werd aangeno- Aan de Harreweg ligt nog een heel oude boerderij, met een laag rieten dak. men. Op 12 september ging een brief naar het genoemde comité en in de ver gadering van 19 septembèr 1795 kon de president, reeds mededelen, dat„uit: 's Lands Magasijn te Delft 39 korte snap hanen met driekantige bajonetten en staale laadstokken waren binnengeko men". In de vergadering van de munici paliteit van 23 september 1795 werdén énige officieren benoemd om het com mando over de 'gewapende burgers te voeren. - Kapitein van de Burgerwacht werd de burger' Jan Eijkenbroek, luitenant, burger A_ van der Hagt, die ook lid van de Mu nicipaliteit was, adjudant burger P. Bors- boom, sergeant burger Jaap Lansbergen en korporaal burger Nicólaas Koks, ter wijl secretaris burger Arij 'Polderman werd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vijfde dag van hun veertiendaags verblijf in Schie dam, hebben de buitenlandse gasten uit Neath en Esslingen gisteren door gebracht met een bezoek aan Den Haag en het Scheveningse strand. Ditmaal stond er geen excursie op het programma. De organisatoren van de Internationale Jeugduitwisseling had den gemeend de jonge vakantiegan gers een ontspannen dag te moeten bezorgen, waarin zij volkomen ge slaagd zijn. Met de trein vertrokken de 20 jongelui, de buitenlandse leiders, de heer en mevrouw Lees en de heer Reiahert, en de heren P. van de Boom en H. Tenwolde naar de Residentie, waar men direkt al, geïnspireerd door het zonnige weer, de tram nam naar het strand. De jongens en meisjes mochten daar op eigen gelegenheid de pier bezichtigen. Zwolsmans indrukwekkende bouw werk bleek een dankbaar objekt voor de jeugd. De een deed een 'bezoek aan het Flintstonedorp op de, pier en de ander hield zich bezig mot kegelen of met een speelautomaat. Vooral de Duitse jongeren toonden zich verbaasd over het traaie gezicht vanaf de pier - en over de vele mensen op het strand. Hierna kregen de jongeren gelegenheid tot zwemmen, waarvan velen een dank baar gebruik maakten. Toen de van huis meegenomen lunch genuttigd was, vertrok de groep om 'wee uur naar het miniatuurstadje Maduro dam. Be jongens en meisjes kregen daar de gelegenheid om op eigen initiatief het stadje te bezichtigen. De vele karakteris tieke gebouwen en landschapjes konden zeer de waardering van de toeschouwers wegdragen menigeen, maakte van de gelegenheid gebruik een foto te maken. Het voorgenomen bezoek aan het Vre despaleis kwam door tijdgebrek te ver vallen, omdat de jongelui langer op het strand wensten te blijven dan was afgesproken. Precies om vijf uur arri veerde de ploeg, vermoeid van het wandelen, maar voldaan op het Schie- damse station. Voor zover het verleden van v.m. Ke thel, 170 jaar geleden, thans nog een enkel woord over het heden. Kethel heeft nog enkele bijzonder interessante dorps gezichten, die - herinneringen opwekken aan vervlogen tijden, toen het nog een zelfstandige agrarische gemeente was, een typisch besloten boeren-geméenschap, een eigen kleine wereld. Déze is de laatste jaren opengebroken door een dynamische nieuwbouw, die veel karakteristieke dingen verloren deed gaan. De contrasten tussen oud VLAARDINGEN De 30-jarige J. N. reed met een personenauto over de Ary Koplaan. Toen hij een fietser gepasseerd was en daarna rechts, wilde gaan rijden en tegelijkertijd de zonneklep omlaag trachttete doen, reed hij tegen 'een lantaarnpaal. De auto vloog over de kop en werd zwaar beschadigd. De lantaarn paal brak. N. liep lichte verwondingen op. VLAARDINGEN De 8-jarige Catha- rina Mensinga werd gegrepen door een personenauto, toen zij achter een vracht auto de weg overstak in de Dirk de Derdelaan. Met een: hersenschudding wérd ze naar hetHolyziekenhuis ge bracht SCHIEDAM Ondertrouwd: J A Boer. 24 jr en G P Roosen, 24 jr: D Boreboom. 21 jr en C C Groen. 22 jr; P van Buren. 23 jr en A van Noort. 21 jr: A B van Budtenen 26 Ir en li G J van Druten, 23 jr; C Egberts 22 jr er. T Huigen. 20 jr: A L E Everse, 20 jr en H J M Bouwman. 19 Jr; G C van den Eijk. 23 jr en J S H Kruinlng. 26 jr. L Huljgen. 29 jr en J P von Beers, 18 Jr. P M Nelemans. 25 jt en A I Fruneaux. 26 jr: A M J Peters. 32 jr en J T de Rood. 29 jr: S T O Schurink, 25 jr en C J J Eikenbroek. 22 jr- J G Verheij, 22 jr en M M van Hulst. 23 jr: H C M Vlek. 30 jr en C M L Hazeboi-k 29 jr; B J van der Vlies. 24 jr en W H Goedhart, 27 jr; N A de Waal. 23 rr en W A Hamerslag, 22 jr. Getrouwd: N Maan, 25, jr en L J Jonker, 29 jr; M F Nouel, 23 jr en J J F Broere. 32 jr; C J Fortuin, 27 jr en T M A Vollebregt. 21 jr: Lips, 22 jr en M J de Med. 30 jr; A C Wapenaar, 28 jr en M E van Leeuwen, 19 jr; A J M Heemskerk. 25 jr en H C Baartmans, 22 jr; A M Zandbergen. 24 jr en J J M Oosterman; M C Plandsoen, 26 jr en J van Poperlng, 21 jr: ,J P A van Pelt, 31 jr en A Weers. 20 jr: S K Kruithof, 21 jr en P de Koster. 19 jt; H Gommel. 21 jr en J B van Pelt, 21 jr. Geboren: Yvonne, dv M C van Vliet en N A Veth; Franeina. dv J BAkker en F de Jong: Colinda, dv P Lamens en A A HOrsbach; Richard T A. zv S Veldhoven en C Vredenbregt; Corina 1. dv N Sneek en A C Terleth; Anja. dv A-V Bosman en C van Oers; Monica F M, dv W van Geloven en G J van den Ing; Carolinda C, dv E J Carsten en J E Kreft; Monica; dv P F Vermaat en G steen: Pieter. zv P Louwerse en J T A Bongers: Janneke W. dv M Bergwerf! en A Schell; Renè P. zv M Korporaal en W E van Rlxoort; Agnes G„- dv F D Joosse en A G Zondag. Overleden: M T van der Knaap wed H J A Meijer, 96 jr; J Meljers. 70 jr; A van Harmeier., 72 jr; B 3 J Westerholt, 88 jr; M Koudljzer, 85 jr, echtgen van Van der Stelt. en nieuw zijn inmiddels groter gewor den. Niet zb heel ver van elkaar ligt de kleine boerderij aan de Harreweg 19, nog met een zeer brandbaar rieten dak, dat men gemakkelijk met de handen kan aanraken, zo laag hangt het, en de moderne winkelgalerij aan de Schie damseweg 41. Het oude Kethel heeft zichzelf groten deels overleefd. Voor de ouderen mag dit ietwat weemoedig kinken. Voor de jon geren. die kinderen van de nieuwe tijd zijn, is deze ontwikkeling geen zaak meer van gevoels-romantiek. Zij aanvaarden haar als iets vanzelfsprekends. Verheugend is het dat de Schiedamsc Gemeenschap baar standpunt omtrent deelname aan de uitstapjes van de Schiedamse gastvrouwen en -heren ge wijzigd heeft. Vanaf morgen kunnen ook. deze Schiedammers ai is liet dan op eigen kosten de tochten meemaken. Hohner zorgde voor een sensa tie! Een nieuw eiectr. orgel, dat alle eigenschap pen heeft van een duur instru- i ment en toch slechtsf1995.-of I f48.-p.mnd.kost. Luister en geniet t Vrijblijvende de monstraties. Ook aan huis. 3 maan den gratis les. Vraagt folder! Oostzeedijk 330 Rotterdam Tel. (010)115255 Speciale demonstratie-avonden dinsdag en donderdag tot 10 uur 's avonds. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het rijden in een file. komend van Vlaardingen, botste donderdag op de Vlaardingerdijk ter hoogte van de hoofdingang van Wilton- Fijenoord een scooter, bestuurd door de 27-jarige monteur J. R. uit Rotterdam, egen een voor hem rijdende personen- auo, bestuurd door de 56-jarige A. de J. uit Zwijndrecht, die plotseling stopte. De duopassagiere, de 20-jarige mej. W. L. uit Rotterdam, kwam met haar rech terbeen klem te zitten tussen de scooter en de auto. Met een vleeswond aan haar rechterbeen werd ze door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Beide voertuigen kregen lichte schade. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het 700 ton metende uit Rotterdam afkomstige Rijn-motor schip Anna heeft woensdag op de Maas in België de deuren geramd van de sluis van Hivière- De schade wordt geraamd op honderdduizend gulden. Bovendien zal het scheepvaartverkeer tussen Namen en Givet een week lang zijn gestremd. De Anna. die door een defect aan de motor de vaart niet kon verminderen, rukte de beide stroomafwaartse sluis deuren af. Het bovenpand van de sluis liep geheel leeg. De zich op de sluis bevindende sluis wachter kon zich op het laatste ogen blik door een fikse sprong in veiligheid stellen. De vrouw van de schipper, menend dat de Anna zou zinken, maakte reeds aanstalten om met haar kind over boord te springen. De Anna, die alleen aan de voorsteven werd beschadigd,, kon echter ondanks de sterke stroom aan de kade worden afgemeerd ROTTERDAM Dinsdag zal de nieu we Amerikaanse ambassadeur in ons land, William R. Tyler, Rotterdam als eerste stad in Nederland officieel bezoe ken. De ambassadeur is enkele weken geleden in Nederland aangakomen. Om elf uur arriveert bij bij bet consulaat-generaal en om twaalf uur zal de ambassadeur in het stadhuis door burgemeester W. Thomassen worden ont- vangen. Om half een zal hij de wethou ders en de direktie van het havenbedrijf ontmoeten. Na de lunch in het stadhuis te hebben gebruikt, zal het gezelschap om drie uur met een boot van het havenbedrijf een rondvaart door de havens maken. Na afloop gaat men naar de Roel- en Zeilvereniging „De Maas". In de woning van de consul-generaal zal het diner worden gebruikt. ZOMERPRUS- Alle blf ons gekochte bontmantels v/orden geleverd met garantie-certificaat van de j Stichting BONTV/AARBORG j Lijnbaan 36-tel. 12508S-Rotterdam (bij het Hilton-Hotel) Ook repareren en moderniseren ROTTERDAM Mevrouw E. C. Koo- ten-Snoek uit de Beverstraat was donder dagmorgen in de Dr. Heldringschool aan de Hilledijk aan het ramen zemen, toen zij van de trap, waarop zij stond, is ge- vallen. Met vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur werd zij naar het Dijkzigt-zieken- huis gebracht. ROTTERDAM Zaterdagochtend zui len in de IJsselhaven vier roestvrij stalen adsorptietorens van 20 ton gewicht elk 26 meter hoog, 3,5 meter diameter met behulp van een drijvende bok worden overgebracht op het 10.450 brt metende ms Al Mokattam. Dit schip, dat onder de vlag van de Ver. Arabische Republiek vaart, zal he: omvangrijke transport over brengen naar Aiexandriè. De vier torens zijn onderdelen van een salpeterzuurfabriek, die te Helwan in Egypte wordt gebouwd. Met dit werk is belast Continental Engineerings ltd. te Amsterdam, het ingenieursbureau van de VMF-Stork-Werkspoorgroep. Het Rotter damse bedrijf Schenker en Co. N.V. heeft de torens gebouwd. De salpeterzuurfabriek maakt deel uit van een omvangrijk kunstmestcomplex. ROTTERDAM Toen een surveillan cewagen van de politie in de afgelopen nacht op de Eendrachtsweg twee mannen naderde, die zich op verdachte wijze bij een auto ophielden, gingen die mannen er van door. Na een korte achtervolging werden zij aangehouden, zij waren de 19-jarige los- werkman H. E. T. de W. en de 21-jarige lithograaf R. Th. K„ beiden uit 'Rotter dam. Bij de mannen en ook nog in de auto vond de politie 21 pakjes sigaretten, een hoeveelheid klein geld, breekwerktuigen en een jerrycan met een slangetje. De mannen bekenden in Rijswijk en Den Haag enkele automaten te hebben gekraakt De recherche stelde hen in be waring en gaf hen over aan de politie te Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de Panoramaflat aan dê Maasboulevard vond de politie donder dagnacht een man tussen de draaideuren beklemd zitten. Hij kon niet heen of weer, waarna de politie hem uit zijn benarde positie bevrijdde. Het bleek een 16-jarige leerling-straatmaker te zijn, die niet bepaald nuchter was. Hij had die dag ruzie met zijn patroon gehad en daarna uit pure balorigheid met een kameraad diverse eafétjes bezocht. Hoe hij in deze deftige buurt aan de Maasboulevard terecht was gekomen, zal hij zich wel niet meer weten te herinne ren. In de naaste omgeving is ook geen café te bekennen. Hij was dus erg uit de koers geraakt, zoals de scheepsterm luidt. De politie heeft de jongeman ter ontnuchtering meegenomen naar het politie bureau aan de Lange Nieuwstraat en hem onder toezicht van de kinderpolitie ge steld. De jongen kwam van hei platteland. Wellicht was hij niet geheel aangepast aan hét stadsleven. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het was een wat lange en moeizame zitting, die woensdagmorgen de aandacht van de aanwezigen op de wekelijkse zitting van het kantongerecht gevangen moest houden. Veel kleine zaak jes werden er behandeld; een aanrijding, het emotionele ontkennen van het niet verlenen van voorrang, met slechts hier en daar een zaak die 6f door het belang óf door de persoon die voor de kanton rechter verscheen, waardig mocht heten een „zaak" te worden genoemd. Een ervan was die waarop „Koos" was verschenen. „Koos", de in Schiedam enig overgeble ven figuur uit het vooroorlogse lachende Rotterdam. Koos de Kapper, koopman, dichter, baardenschrapper. Tussen het hem typerende koffertje en een enorme hoedendoos zat hij op de eerste bank. Knipperend achter zijn ronde bril tegen het binnenvallend zonlicht, de voeten net niet op het glimmend gewreven parket, vrolijk en goedgemutst en ongrijpbaar tegelijk. „Ik kom als gemachtigde, heren,", zei Koos, terwijl hij opstond en met de ba gage in beide handen naar vorenschóof. „Ik kom als gemachtigde van de veel belovende F. J. Z,, die vanmorgen voor u moest verschijnen." „O," zei kantonrechter D. Bakker,.en na enige aarzeling, niet wetend wat aan te vangen met het glimlachende man netje voor zijn tafei, „bekent u de over treding?" „Volkomen," zei Koos met volledige overtuiging en hij knikte tegen de drie zwarte heren achter de tafel, waarbij hij, gekleed in streepjesbroek en Iets te wijd zwart jasje, bijna niet bij afstak. „Ik ben het er volkomen mee eens, edelachtbare," zei Koosna het abrupte „volkomen" goed te hebben laten door gewerkt. „maar misschien mag ik hier nog iets aan toevoegen. U moet begrijpen, Z. is een veelbelovend koopman. Zeer veelbelovend zelfs, maar zakelijk gezien op het ogenblik dakloos. Vroeger heeft hij een garage gehad, waarin hij zijn han del kon drijver), maar op het ogenblik is het zo, dat hij zijn auto's nergens meer kan stallen en daarom drijft hij nu zijn handel langs de straat." „Dat is bij autohandel verboden." merk te de kantonrechter, lakoniek op. „Zeker, zeker." vervolgde Koos haas tig. „Maar hij deed het zo." en triom fantelijk stak. hij twee blauwe bordjes, die hij tijdens het spreken uit het kof fertje had gehaald, in de lucht. „Te koop", stond er op de één, „Zo goed als nieuw", op de ander. De kantonrechter kwam er niet van onder de indruk. „Ook dat is verbo den," zei hij. „Natuurlijk," deed Koos begrijpend, „dat weet ik, als tenminste de auto geparkeerd staat, maar Z. had de bordjes op de wa gen. terwijl hij reed en dat, edelachtbare, is niet strafbaar." Er was geen speld tussen te krijgen. Koos had gelijk. Terwijl de auto rijd is het te koop aanbieden, zelfs met bordjes op de ruit toegestaan. Het was voor Koos de Kapper overigens geen succes voor lang, want hoewel de wet hem in het gelijk stelde, bleek uit het proces-verbaal dat de overtreding was geconstateerd ter wijl de auto stilstond en de bestuurder had vergeten de bordjes weg te nemen. Het werd 20 gulden of 4 dagen. VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1915 Iemand, die nog niet van den oorlog had gehoord. Uit Cliristchurch wordt aan de Daily Mail geseind, dat een gouddelver, die uit het binnenland van Nieuw.Zceland kwam om zich voor den krijgsdienst .aan te melden, pas enkele dagen geleden van den oorlog hoorde. De annexatieplannen van Amsterdam. Dr. voorbereiding tot de nieuwe grens regeling, in verhand met annexatie plannen, verkeert thans in een periode van rust. De correspondentie tasschen Amsterdam en de gemeentebesturen van Sloten en Watergraafsmeer onder vindt van de zijde van laatstgenoemde besturen groote stagnatie, wat blijkbaar daarin zijn oorzaak vindt, dat bij grens- uitbrciding beide gemeenten thans ge heel zullen verdwijnen. Zooats de zaken tliang staan, zal liet wel 1917 -worden, vóór de grensregeling baar beslag krggt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1