De „Laatste week" Corsettenhuis „VECO' Veertarieveii verlio en in drie fasen Blushelikopter Miljoenste en ook de gelukkigste VERF VAN DE VAKMAN 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" SP0RTR00S1ER VOOR MORGEN GOLDEN FICTION FILTER Eerste 13 aasititels voor Jansen en O idkerk Internationaal centrum kwaliteitszorg gevormd Zomer-Seizoenopruiming 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum VLAARDINGEN eQ.' Voor filterrokers mét een eigen stijl nu ƒ11,95 ƒ4,95 Communisten en pacifisten tegen Kind in gat gezakt en verdronken Sterke groei van verband van chr. volleybalclubs Ned. arbitrage in Eur. Cupduels Maathuis achtste n GOLDEN FICTION Tiemen Groen reed nieuw baanrecord Koopman sterkste op de 50 km Nieuwe vestiging in Bouwcentrum Opening tijdens Europees congres <2^1 ::±A Esso bouwt twee mammoet-tankers in .-Duitsland Nieuw wereldrecord nu 15,95 v/a 95 cent tot 2.95 voor ƒ27,95 stefmeedernv KANTOORMEUBELEN Met het puur-witte mondstuk Vol smaak en toch zacht Zwart Wit gooit er schepje op Rijksweg 15 moet tot Babberïcli worden doorgetrokken Voetbal pi DE ROTTERDAMMER Pagina 4 VRIJDAG 6 AUGUSTtJS 1955' VAN ONZE Nog enkele maten in de „RECLAME CORSETTEN" kleur: wit broché en zalm Corset met stevige buikband Corset zonder buikband Klein partijtje DU8BHREKS STOWS RESTANTEN PRIMA B'HOUDERS ook in kleuren LAATSTE ZEER VOORDELIGE „CORSELETTEN" van ƒ34,- t/m ZATERDAG NOG 10% KORTING op alle courante artikelen (uitgezond- fournituren) Uw bekende adres HOOGSTRAAT 94 - VLAARDINGEN TEL. 01898 - 3159 PA RIF, Historie BEHANG KUNSTSCH1LDERMATERIAIEN BOUWPAKKETTEN Voetbal Wielrennen Polsstokspringen Zwemmen Exclusieve melange 20 stuks f 1.25 FILTER CIGARETTES (Van een onzer sportredacteuren) AMSTERDAM De wereldkampioen achtervolging der ama teurs, Tiemen Groen, heeft gisteren op de eerste dag van de Neder landse baankampioenschappen laten zien, dat er danig aan hem is geschaafd. Bleef hjj 's morgens tijdens de kwalificatieritten reeds heneden de 5 min. grens, 's avonds kwam hij in de halve finale tegen Jan de Jong tot de fantastische wereldtijd van 4..min. 55,4 sec., pre cies een seconde sneller dan zijn beste tijd van verleden jaar. Groen was een van de renners die gisteravond de 10.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion waar voor het geld gaven. De anderen waren Jaap Oudkerk, die met een groot machtsvertoon de stayecstitel hü de professionals in de wacht sleepte, de Amsterdammer Jan Jansen die'de sprinttitel hü de amateurs veroverde, Henk Koopman die de 59 km zonder gangmaking voor amateurs won en de Harderwijker Fedot den Hertoeh. Garage Van DaJen N.V. ï.eeu 3r\, .f SjjpBoo sp "PA ACHTERVOLGING SPANNENDER VUURWERK Id iu 'II M( kir {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De frakties van.de pacifistisch-socialist isehe partij en "de communisten stemden gistermiddag tegen het voorstel om de tarieven van de veerdiensten Willejnskade-Konin- ginneh®ofd-Linker Veerdam en Schie hoofd-Waalhaven W.Z.-Barendrechtse haventje 1* verhogen. De vier raads leden konden zich niet verenigen met de argumenten die B, en W. aanvoer den om de tarieven in drie fasen te verhogen. Mevrouw A. P. Stekelenburg-Kwawe- gea. (pac. soc.) was ervan overtuigd dat het tekort op de exploitatie' van de veerdiensten na de verhoging gehand haafd blijft. Zij stelde voor een onder zoek in te stellen bij de bedrijven wahrvan de werknemers regelmatig van cte veerboten gebruik maken. Wellicht zijn deze bedrijven bereid iets hij te dragen, meende ze. dagelijks tussen 10 en 4 uur -ij demonstraties bij 's Grsvelandsewao SO. Schiedam UMUIDEN In een zwin op het door zuigers bij de havenverbreding van Utanlöen ten zuiden van de zuidpier opgespoten strand Is gisteren de 8-jarige Martje Zaadhof uit fJmui- den verdronken. Haar 10-jarige zusje Greetje kon worden gered. Wande lend door het zwin waren zij beiden weggezakt in een gat, dat tijdens de werkzaamheden is ontstaan. Toen het oudste meisje zich trachtte te redden werd dit door badgasten opgemerkt. Zij kon worden gered. Toen zij de redders kon meedelen, dat haar zusje ook fa het gat was weggezakt, vorm den vele badgasten een keten om liet gehele zwin af te zoeken. Het meisje werd gevonden, maar de levensgees ten bleken te zijn geweken. VENBAY Het anderhalf jaar oude zoontje van de familie Van Osch in Venray is gisteren op het erf naast de ouderlijke woning overreden door een vrachtwagen. Het kind was op slag dood. Noch de chauf feur, die met de wagen aan het manoeuvreren was, noch de bijrij der had het jongetje gezien. ECHT De 28-jarige ongehuwde metselaar J. Knoops uit Peyecht is gisteren in zijn woonplaats om het leven gekomen bij een verkeerson geval op het kruispunt in de Prin ses Irenestraat. Hij botste met zijn bromfiets tegen een autobus en was op slag dood. "Wethouder mejuffrouw mr. ,1 Zeelen- berg voelde bier niets voor. Zij deelde znec dat de tarieven eerst nu, na veertien jaar, worden verhoogd omdat de gemeentebegroting tot 1964 sluitend is geweest. Er was dus geen enkele aanleiding tot een tariefsstijging 3n de afgelopen jaren, een za»,k waarover het roomskathoiieke raadslid mr. L, A. Struik zich had verwonderd. Hij vond het bovendien vreemd waar om de veerdiensten bij het havenbedrijf behoren. Hij zag ze liever opgenomen in de totale vervoerscapaciteit van Rotter dam, maar mejufrouw Zeelenberg, die als waarnemend wethouder van haven- aangelegenheden optrad omdat burge meester V. Thomassen met vakantie is, vertelde hem eat de veren op historische gronden bij het havenbedrijf behoren. De communist S. Groenendijk vroeg zioh af waarom de verhoging werd vo gesteld. "Was het om 't financiële tekort te verminderen of uiteindelijk om te komen tot een opheffing van de veren? Wethouder Zeelenbere zei hierop dat beide m het geding zijn. Als het aantal mensen dat van de veren gebruik maakt blijft teruglopen, dan bestaat de mogelijkheid dat ze in de toekomst worden opgeheven. DEN HAAC Naar de mening van minister Sxnsllenbroek <Binn. Zaken) kan de goedkeuring door de provinciale overheid op onderhandse aanbesteding van werken of leveranties aan gemeentec beter vervallen. Aanbestedingen vormen «en materie, waarbij plaatselijke, aan het gemeentebestuur hes best bekende, om standigheden een dusdanig grote rol spelen, dat speciaal bij deze materie veel aan het plaatselijk beleid dient te wor den overgelaten, Bovendien moeten de bedragen, die met onderhandse opdrach ten gemoeid zijn, binnen het goedge keurde krediet blijven. Op het bij de Tweede Kamer thans aanhangige wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van de ge meentewet met betrekking tot het toe- zicht op dc- gemeentebesturen is thans door de minister een wijziging ingediend, waarbij wordt voorgesteld om het pret ventieve toezicht op onderhandse aanbe stedingen geheel at te schaffen LE LAVANDOU De Franse autori teiten maken bij de nablussing van de bosbranden aan de Rivièra ge bruik van een nieuw snufje op het gebied van de brandbestrijding: de v blushelikopter. Deze helikopter moet de smeulende resten van en kele bossen nat houden. Wanneer de wind wegblijft, hoopt men de brand meester te kunnen blijven. De helikopter is voorzien van ven tielen die vanuit de cockpit bediend worden. De helikopter vliegt naar zee, kan daar 300 liter water tanken en vliegt terug naar de brandhaard, waar het water uitgesproeid wordt. Hoewel de capaciteit ver beneden die van het Catahna-blusvltegtvng blijft, wordt alles goed gemaakt door het ingenieuze systeem, van in de lucht tanken. SCHIPHOL Een zwartharig meisje uit Argentinië de 22- jarige Rosa Gilma Aramaio is gisteren de eer te beurt geval len door de directie van de KLM als de miljoenste passagier van dit jaar bij de Nederlandse lucht vaartmaatschappij begroet te iMorden. Tevens is zij de geluk kigste: haar verloofde, de 23- jarige D. Kranenburg uit Lisse, die zij sinds 15 maanden niet' meer gezien had en met wie zij in Nederland gaat trouwen, stond, haar bij aankomst op Schiphol op te wachten. Rosa, Gilma, die in Buenos Aires behalve haar ouders drie broers en een zusje achterlaat, hoopt in Nederland haar tweede vaderland te vin den. Haar verloofde leerde Rosa kennen toen hij als matroos op een passagiersschip dikwijls in de 'naven van de Argentijnse hoofdstad kwam. Enige tijd ge leden heeft de heer Kranenburg zijn matrozenpet aan de kapstok gehangen: hij gaat binnenkort verder studeren aan de Zeevaart school in Amsterdam. Het belastingvrije winkelcen trum op de luchthaven bood de gelukkige luchtpassagiere een fo totoestel, fruitmand, parfum, bloemen en enkele andere arti kelen ten geschenke aan. terwijl de VVV van Amsterdam het ver loofde paar een gratis verblijf in de hoofdstad naar eigen keuze beloofde. Op Rijksweg 12 in Vleuten-De Meern is vanmorgen, een autobus uit Emmen, vermoedelijk doordat de remmen wei gerden, op een stilstaande file personen auto's ingereden. Zes daarvan werden bij de kettingbotsing, die volgde, beschadigd Vier inzittenden van de auto's werden lichtgewond. De 25 buspassagiers bleven ongedeerd. Op de stations Den Haag-Hollands Spoor. .Haarlem en Eindhoven zijn nieu we omroepinstallaties in gebruik geno men. Ze werken volgens het principe van de ..looptijdvertraging" die de installatie praktisch galm,vrij maakt. Bij dit systeem wordt de omroepstem niet gelijktijdig dooi de verschillende luidsprekers ten gehore gebracht, maar voor bepaalde luidsprekers enigszins vertraagd. EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS ir TEL. 8210 VIJFDELAAN 134 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 t.l.f, (01898) 3697 ROTTERDAM Het verband van chr. volleybalverenigingen, dat in 1958 werd opgericht, maar eerst sinds de reorgani satie aan het einde van het vorig jaar wat uit de verf is gekomen, groeit duidelijk. Sinds 1 januari van dit jaar is het aantal aangesloten verenigingen toe genomen van 22 tot 43. Het ledenaantal steeg van ruim duizend tot bijna negen tienhonderd. Dit blijkt uit een opgave die secretaris L. v. d. Jagt dezer dagen heeft verstrekt door middel van een adressenlijst. Daarop prijken ook de namen van chr. volleybalverenigingen in Nederland (die althans bekent! zijn), maar nog niet zijn aangeslote?; bij het VCVO, De uitbreidingsmogelijkheden zijn nog vele en het zal van de verdere activiteiten van het bestuur afhangen of de aanzienlijke groei van het eerste half jaar van 3965 zich verder zal doorzetten. FeiienoordStoke City 20.15 u SSS—Spartaan '20 16 00 u Koz. BoysUnicum NSW—SHO 16 30 u Quick BoysDWS (volledig') Noordwijk—Haarlem Good LuckNw.Lekkerland Woudriohera.—Unitas 2 VillusSeolto 1830 u Zuidiand—De Zwerver 16,00 u HBSSSVV-combinatie PPSCCVV 16.00 u HeerjansdamDRL PiershilHVO Sleeuwijk-IFC Spirit—Bodegraven Series Veen met o.a. Zuïlichem STRIJEN: ronde voor nieuwelingen, dames en amateurs. Start om haif 2, BODEGRAVEN- ronde voor nieuwe lingen. Start 19.00 uur. WILLEMSTAD: ronde voor amateurs. Start half drie. NOORDELOOS: kampioenschap Zuid. Holland/Utrecht polsstokverspringen. Aanvang half zeven. In de middaguren kampioenschap Alblasserwaarct en Vijf- herenianden. Aanvang half twee. HOEK VAN HOLLAND: zwemwed strijd in. zee tussen Hoek van Holland en Kijkduin. DEN HAAG Nederlandse voetbal scheidsrechters zullen de komende maand drie Europe Cup-duels arbitreren. Leo Hom zal bijgestaan door J. Groenewoud en H. van der Schilden, op 15 september in Dublin de ontmoeting Drumcondra FC tegen SK Vorwaerts Berlin voor dn eerste ronde van het tomooi om de Europese beker voor landskampioenen leiden, 'Voor hetzelfde tomooi wordt de wedstrijd, tussen Deny City FC tegen Lyn. Loslo in »London Derry 'donderdag 8 september gearbitreerd door de Leiose referee W, J. M. Schalks, met als grensrechters A. van Gemert en G. ,T. Klaassens. Ten slotte zal a Aalbrecht in Cardifi de ontmoeting in de eerste ronde van het tomooi am de Europese, beker voor bekerwinnaars tussen Cardiff City en' Standard Luik leiden. Hij zal worden geassisteerd door B. J. Verbeek en H. H. J. Vlug. De datum waarop deze wed strijd wordt gespeeld is nog niet bekend. DUBLIN Jan Maathuis bereikte van de Nederlandse equipe, die deelneemt aan hei internationale concours hippique te Dublin,' donderdag de hoogste plaats. In de Slmmonseourt Stakes, een spring concours waarin reeds in de eerste "ronde ook de tijd beslissend was, plaatste hij zich met Fliegtte achtste me! 4 strafpun- tsn en een tijd van 81,3 sec. De Engelse amazones Marion Oakes op Little Fellow en Valerie Barker op Atalanta deelden de overwinning. Beiden reden aen fout loos parcours in dezelfde tijd: 73,9 sec. (iltrmniiHiOutnthiii usmuatw. ^/nz/ttm/rnrmmmarfi/f/i uurrmmmj/rti ff} t/imnmmmmmimmnmmmanmmi/i 5| Den Hertoeh die gisteren voor het eerst als amateur startte, had met zijn rijden bij de achtervolging al voor een prettige verrassing gezorgd. Ondanks zijn soepele stijl kwam hij niet verder dan de kwart finales, waarin hij werd uitgeschakeld dooi Frarss van der Ruit. Later op de avond vestigde Den Hertoeh opnieuw de aandacht op zich door de beslissende fase in te luider in de strijd om het kampioen schap 50 km. Nadst Nico Lute, Harry Steevens en Gerard Koel tevergeefs had- den getracht een beslissende voorsprong D OTTERDAM *- dienst De kwaliteitS' voor de Industrie bestaat twaalf en een half jaar. In het zakenleven is zo'n koperen feest niet een gebeurtenis om met bijzondere aandacht te vereren. Maar deze stich ting heeft aanleiding gegeven tot een Internationale organisatie op het ge bied van kwaliteitszorg en dit jaar tot een International Quality Centre, een Be] ons voor een demonsirttlerii BUY 8 BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 J ONG en OUD komaan, morgen naar De Vaan ROTTERDAM De Rotterdamse chr. voetbalvereniging Zwart Wit zet de tanden nog eens extra op eikaar. Dit keer niet voor het behalen van een of ander kampioenschap, maar om het clubhuis-complex op het nieuwe sportterrein De Vaan zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Onder het motto „Jong en oud komaan, op zaterdag 7 augustus naar De Vaan" is er in de weekbrief van deze week nog een speciale oproep gedaan tot alle leden om in de weken voor het begin van de scholen en bet voetbalseizoen nog eens stevig aan te pakken. Zwart Wit hoopt morgen, of anders volgende week de kap op het clubhuis te krijgen en de eerste tribune te voltooien. Na een korte vakantieperiode wordt er vanaf maandagavond a.s. weer driemaal in de week gewerkt aan de aanleg van de lichtinstallatie, Het zal weliswaar niet mogelijk zijn reeds bij de ingang van het nieuwe seizoen van Varkenoord te verhuizen naar De Vaan, maar het is vanzelfsprekend de bedoeling die overstap wel zo snel mogelijk U maken. Niet eerder echter voordat alles klaar is. Van de ijver der leden hangt het derhalve af wanneer de vlag in top kan. permanent instituut voor de kwali teitszorg voor alle goederen en dien sten. Dat International Quality Centre wordt geopend in het Bouwcentrum en die opening geschiedt tijdens het congres var. do European Organisation for Qualitv Control, welk congres van zes tot en met negen september te Rotterdam zal wor den gehouden. Aan dat congres zullen niet minder dan vierhonderd vooraanstaande gasten uit het buitenland deelnemen en ook nog enkele honderden geïnteresseerden uit Nederland, Deelnemers zijn vooraan, staande vertegenwoordigers van de in dustrie en ook van de kopers. Het gaat er om, de sfeer van wantrou wen weg te nemen, die er vaak tussen koper en verkoper heerst. De kwaliteit van een product bepaalt de continuïteit van de productie er: deze continuïteit is voor een land als Nederland, eer: kien, land met ean intensieve industrialisatie een levensfactor. Er is voorts een wisselwerking tussen hetgeen wij produceren en wat anderen over ons denken. Zo is service een belangrijk punt in de kwaliteitszorg. Dat 11 vooi iedere producent, niet alleen in Nederland, maar in ieder hoog om- wikkeld land. De European Organisation for Quality Control ziet het daa ook als vanzelfspre kend, dat zij zal uitgroeien tot sea wereldorganisatie. Er is reeds uit Japan en de Verenigde Staten voor dit Europe, se congres^ grote belangstelling. Sprekers op dit congres zijn vooraan, staande producerten en vertegenwoordi gers van consumenten en ook belangrijke individuele afnemers. te nemen, sprong de jeugdige Harderwij ker weg. Al spoedig kreeg hij gezelschap van Koopman, Van Bronckhorst, Vianei: en Van der Horst Ondertussen hielden Koel en Stevens elkaar voortdurend in het oog en de strijd tussen deze rivalen gafde vijf koplopers volop gelegenheid onder luide toejuichingen van het publiek na 90 ron den cp het peloton neer te strijken. De baancommissarissen namen toen het be sluit het vijftal alleen door te laten gaan. Wat Den Hertoeh ook probeerde, de an deren lieten hem niet meer gaan. In de laatste ronde bleek de onervarenheid van de Harderwijker, waarvan Henk Koop man uit Halfweg, die dag juist in onder trouw gegaan dankbaar gebruik maakte. Eerder op de avond had Jan Jansen zjjn stadgenoot Chris Ruikers In twee regelmatige ritten (12.1 en 12.2 sec. over de laatste 200 meter) van de sprinttitel der amateurs afgehouden. De strijd om de 3e ea 4e plaats was een Haagss aan gelegenheid, Jan Nolten en Chris Kipping hadden drie ritten nodig om uit te ma- 'J l TIEL „De stichting belangenge meenschap Gelders rivierengebied, die de belangen van de oier welvaartstich tingen in dit gebied vertegenwoordigt, heeft de minister van verkeer en water staat dringend verzocht te bevorderen dat rijksweg 15 tot Babberich wordt doorgetrokken. Hierdoor «al, aldus de stichting, iren aanmerkelijk betere ver binding tussen de West-Betuwe en de steden Nijmegen an Arnhem met de daartussen liggende Oost-Betuwe tot stand komen, terwijl de oeververbinding over het Gelderse kanaal bij Pannerdea een directe snelle verbinding met Oost- Gelderland verzekert. Ook groter verband .gezien meent het bestuur van de belaagengemeenschap dat rijksweg 15 pas een belangrijke functie zal gaan vervul len wanneer hij wordt doorgetrokken tot Babbericht. Dan namelijk zal het verkeer dat uit de stedelijke gebieden ten zuiden van de Nieuwe Maas komt, een goede verbinding met het Ruhrgebied krijgen en wordt rijksweg 15 vanaf Rotterdam tot voorbij Zevenaar ontlast van dit verkeer. Tevens wordt pas dan een goede verbinding tot stand gebracht tussen Rotterdam-Zuid en de stedelijke gebie den tussen Arnhem en Nijmegen. JP2 Het Esso-conceru heeft bij een tweetal Westdultse werven on- drachten geplaatst voor de bouw van mammoettankers van «esp. 170.800 clwt ®n 151.800 dwt. Kieler Howaltswerka A.G. zal het eerste en A.G. Wener Bremen het tweede schip bouwen. De 170.800 tons tanker zal het grootste schip zijn dat tot dusver is Europa werd gebouwd. Beide schepen zijn da eerste Esso-tankers met eet. tonnage groter dan 190.000 dwt. Zij zullen volgens plan worden afgeleverd in de tweede helft van 1967 ken wie derde werd. Dat werd uitein delijk Kipping na een fraaie besliwfngs- rït die 12.4 sec. duurde over de laatste 260 meter. De halve finales achtervolging amateurs waren spannender. Na een valse «art, waardoor Gerrj Bruin uit Andijk aan vankelijk een achterstand ran 30 meter opliep tegen de Amsterdammer Traas van der Ruit, zegevierde Bruin toch nog met een grote voorsprong in 5 min. «8 sec Jan de Jong uit Nieuw-Vennep wilde in de andere halve finale tegen Tiemen Groen de achtervolgingsstrijd in Toiuo in herinnering roepen Met een machtige rush nam hij na de start een voorsprong van zeker 30 meter. De Fries ging echter in zijn soepele stijl door en liep na het passeren van de streep voor de laatste ronde zijn tegenstander in. Nog was Pat niet genoeg, want Tiemen kromde zijn rug voor een sprint van een volle ronde. Het publiek stond overeind. Speaker Barendse liet het publiek daarna wel heel lang m onzekerheid, maar toen hij sprak, kwam dan ook de fantastische wereldtijd van 4 min. 55.4 sec over zij» lippen. De beste tijd ooit door een amateur op de Stadionhaan gemaakt. En met die tijd gaf Groen wel heel duidelijk zijn kaartje af voor de prolongatie van zijn titel. De stayersport sterft een langzame dood. Toch Eorgde Jaap Oudkerk bij de profs nog voor het nodige vuur werk. Als zesde gestart was hij in een machtige rush van drie ronden aan kep gekomen. Daar controleerde hij de wedstrijd steeds hoog in de baaa rij dend achter gangmaker en oud-stayer kampioen Norbert Koch, Musters. Bon kers en Van Kampen waren al spoedig verwezen naar de figuiantenrollen. AUeen de Voornouter Piet van dsr Lans en Jan Legrand konden aanvanke lijk het tempo van de oud-wereldkampi oen der amateurs nog bijhouden. Ook zij kwamen echter op twee ronden achterstand. Met nog drie minuten te rijden toonde Oudkerk zrin meesterschap. In een lange eindsprint zette hij zijc beide rivalen nog op twee ronden, waar bij opnieuw het publiek van de banker, rees. Piet van der Lans werd goede tweede op 2050 meter en Legrand op 2530 meter. Dankzij zijn goede rijden mag de lange voorhouier echter ook naar de wereld* strijd in San Sebastian, die in september wordt gehouden. De overige stayers lie pen een achterstand van tien en meet ronden op. Volgende week donderdag worden de baankampioenschappen afgesloten. 'G ti sta ■Gi Dl p 10 ie ie ko du de Ni ke mi Je de 1 j da >tra ïgel leer ïnai tze vei gei dei dar j ie S au f DE fill dm ie pin trail gen was aan D ram de i Srij liezi voh trnzi Jtaa, tmr mal anti je 1 ram een: niet sta tige hooi spo? I va 01 vrat ioop mee DEN HAAG Het Haagse ADÖ heeft donderdag voor 3.000 toeschouwers de Rotterdamse eerste divisieclub Xerxes sen 41 nederlaag toegebracht. Bij rast hadden de Hagenaars reeds eer 3—0 voorsprong. In Zwolle speelde PEC tegen de Alme lose eredivisieclub Heracles. De Alme- loërs moesten met een 2—2 gelijk spel genoegen nemen. ERFURT De Oostduitse Loper Sies* fried Hermann heeft donderdagavond Erfurt een nieuw wereldrecord geves'igf pp de 3Ö- meter met een tijd vac minuten 46,0 seconden. Hef oude retors stond sinds 23 juni van dit jaar met ro ut en 49,0 seconden op naam v*a Fransman Michel Jazy. De Britse regering heeft bekendgfr maakt, dat personen die wapens, e» munitie in hun bezit hebber:, deze ia oe komende drie maanden straffeloos kun nen inleveren. Na oktober zal op illegal»- wapenbezit een straf van drie jaar Af plaats van drie maanden zoals tot dusver, staan. Het is sinds 1933 de zesde maa! dat de overheid poogt op deze wijze h« aantal gewelddaden te verminderen, f*,' vorige maal, in 1961, werden 70.01», wapens ingeleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2