éCHIË 'ik werkers in dë sport (7) Bouw als vriend er van Als verzorger present op Strand langs Waterweg bijzonder vuil Verkiezingen in Ketkel: heel langdurige |:aak Buitenlandse jongeren zagen Deltawerken m 'AGENDA SN N Ingebroken in kantoor Odin lost na eerste reis in Rotterdam l&jjtsï^ niets Kethel in héden ën verleden Vandaag zelf iets doen Plaatsvervanger voor Nationale Vergadering Kat oorzaak dat agent viel Moeder kleedde zicli om; kind sprong in diepe 3r3Iüitm1ammrr prikkeldraad Jeugdleiderscursussen gaan weer innen Vallen vóór katten Twee jonge hanen uit weiland gestolen Afd. R'dam vraagt scheidsrechters Inbrekers hadden honger en dorst Man overleden in treinconpé pS ROTTERDAMMER Pagina- 3 "WOENSDAG II: AUGUSTUS 1965 te OPENHEID OPVOEDEN CCHIEDAM Wellicht doet het y enigszins vreemd aan wanneer we in ons zevende artikel over V,Harde werkers in de sport" iemand belichten, die in feite geen sportman is. Mogelijk is dit Wat cru uitgedrukt, maar wanneer we de hoédanigheden van de 46-jarige Teunis Pieter Bouw gaan noemen, dan zal dat toch de conclusie moe ten Zijn- Meteen kan dan worden vastgesteld, dat de EHBO en de sport trouwe vrienden zijn. (Van een medewerker) Wel sportman Harde tverker aüt Ut CHIEDAM Nadat dé beide 1 burgers Arij Rodenburg, en de substituut-secretaris als lafgeyaar- digden naar de vergadering van de municipaliteit van VÏaardingen waren geweest om dé.-no;diga schikkingen te treffen voor de ver kiezing van een waardig represen tant en plaatsvervanger voor de Nationale Vergadering, .brachten ze op de vergadering van de mu nicipaliteit van Kethel en Spaland van 29 januari 1796 verslag uit van hun wedervaren. (Van :,een- onzer verslaggevers) Oproep Niet ran mensen W: eigen stijl: KLEDING VAN -uit rïén dagelijks auto. .moet mme! latie-: et er •eeste s iet Maar f en óbjit uur- ioJiï. i.'er tvajy isfe «en», i ds Veer: it de .een iet In leng idlei- nut Sua- iet omen met bad- ïeeid li: dal Dl it 2ij ijlde renüa te te de da- r et- eea mérk .luit en in idle iusls- rtST grasveld: aan de Prins Bernhard- ■tl.tian wordt ten dele ontsierd door HJsiiO prikkeldraad, dat'tussen enkele ItSen paaltjes is gespannen. Een ge lette ervan is losgeraakt en hangt er „tuiert treurwilg bij. Nu is een treur- V-aa nog iets moois, maar roestig prik- WÊrïtad daarentegen is foeilelijk, miïaidien kaii het gevaarlijk zijn, .iMdat hét bij verwonding een mfektie Veroorzaken. We denken hierbij in 'Ëéerste plaats aan de kleine kinderen. O, verschillende plaatsen in onze stad mdt men trouwens nog meer van dit >mrt rudimenten van een vorige L.jjsa afrastering. Wat denkt u van lïïHraai bloempark, .zoals op het aar- me' driehoekige pleintje bij de r.le. Singelkerk? Het aanzicht van het ■bloembed wordt totaal bedorven door eer.'laag-bif-de-gronds roestig.hekwerk. Hetzelfde kunnen we zeggen van de kleurige en geurige bloemen-aanplant langs het iaacste 'stuk van de Nassau- laan dat aan de Burg. Knappertlaan orenst e» dat achter de ouderwets grote I tuinen van de Warande is gelegen. f SEH zinnig mens zal durven be ls weren, dat deze pmtuining van p»rTceftj plantsoenen en grasgazohs óók, mtar enig-nuttig effektsorieert: Ze-As totaal uit-de-tijd en wekt onplezierige I herinneringen aan een individualisti- I sche en onmaatschappelijke 'xultuur- 1 periode. De'geslotenheid die hei ken- merk was van' een verleden, dat alleen de ouderen zich nog kunnen herinne ren— overigens met gemengde'gevoe- kits heeft plaats gemaakt voor een algehele openheid, die het kenmerk is van'de. hedendaagse tijd. Daarom-uieg met dit anachronisme.' We mogen tegenwoordig zo graag spreken van de leefbaarheid van het menselijk bestaan. Welnu, een stads- en straat- beeld zonder hekjes, prikkeldraad óf ander soort onestetische afrastering 'is f er een niet onbelangrijk onderdeel van. J' "V fjVERIGENS geven we gaarne' toe, G dat ér ,nog veel is op te voeden bij jong- eh oud,ivoorzover -het betreft het in praktijk brengén van de elemen- i taire 'voorwaarden- van de maatschap- i gelijke ethiekzonder- welke: riu een- maal' !geén enkele samenleving kan bestaan: We 'hebbenbijv: onze zeer nattige papierbakken 'misschien: nog wel -te weinig maar. die. er zijn, I worden, niét- altijd gebruikt. Ze bèpin- f den ziek Ook :in het: volkstuincomplex „Klein-Babberspolder",, waarvan de l léden ó.afgevdaHijké ins'ekten-clödende middelen gebruiken: Waar'ih de stad onze brareburgers hun- afval, schillen en dozen, als dank voor het aangenaam verpezen, in onze winkelstraten en op onze pleinen dikwijls ni e t. 'in de papierbakken werpen,'maar eenvoudig op straat, zijn er volkstuinders, die hun dozen, menigmaal nog met restanten van-het vergifspul erin, juist w e l in de papierkorven gooien, terwijl, ze toch kunnen, weten, dat dit-ernstige gevaren voor de kinderen oplevert: De wegen van. de mensen, zijn dikwijls wonder lijk en onbegrijpelijk: Ruim vier eeuwen gelèdën schreef, een Rotter dammer met veel mensenkennis en gevoel voor humor, de meer bekende dan gelezen Erasmus, zijp, overgétèlijk boek „De Lof der Zotheid". De dehors wogen verhangen zijn, de mensen zijn netzelfde gebleven. Hei geschrift is nog steeds bij-de-tijd. Teun; Bouw is namelijk al drie jaar lang 's zaterdagsmiddags op de sport- van Harga te vinden als EHBO-verzorger, Ieder lid van HBSS en GDI zal deze figuur kennen. Altijd draagt _faij zijn .EHBO-tas bij zich en (helaas) heeft hij die al verscheidene malen moeten openen voor ongelukjes, die tijdens de sportwedstrijden gebeu ren. Gelukkig niet bij iedere wedstrijd en zelfs nog niet op iedere sportmid dag. Daar staat tegenover dat de EHBO-koffer diverse malen meer open moest en waarbij Teun Bouw „de verlossende engel" was. Op die zaterdagmiddagen bestrijkt hij niet minder dan acht sportvelden, waar mee evenwel lang nog niet alles gezegd is. Ook bij wielrenevencmenten is hij altijd present, alsook bij de Avondvier daagse van de NWB, bij de K.W.-mars, bij iedere bromfietscross cn bij vele andere aktiviteiten. Ook mevrouw J. Bouw-Wiegel heeft een EHBO-diploma en doet veel werk voor deze Kon. vereniging voor „Eerste Hulp- Bij Ongelukken". De 19-jarige dochter Carla eveneens, terwijl de 16- jarige Marianna zal volgen wanneer ze de leeftiid daarvoor heeft. In 1959 werd Teun Bouw. lid van de afdeling Schiedam van de EHBO en hij doet dit belangeloze werk dus al zes jaar. (Van een medewerker) SCHIEDAM Reeds enkele jaren organiseert de afdeling Rotterdam van de KNVB jeugdleiderscursussen met oplei ding voor het z.g. basisdiploma. Ver. scheidene Schiedammers zijn hiervoor in het verleden reeds geslaagd en onze stad telt dus reeds enkele jeugdleiders, die het KNVB-basisdiploma in hun zak heb ben. Enkele maanden geleden behoorden de PPSC-leden H. Krommenhoek en A. Mak nog tot die geslaagden. Thans heeft de KNVB afd. Rotterdam weer de inschrijving opengesteld voor een dergelijke cursus, die op dinsdag 7 en/of op donderdag 9 september - zal aanvangen. De lessen worden gegeven op 15 achtereenvolgende dinsdag, of don derdagavonden van 19.30-21.30 uur in de TJLO-school, le Middellandstraat 67 te Rotterdam. Bij' voldoende deelname is het niet uitgesloten, 'dat ook cursussen eldèrs op een centraal gelegen punt worden gege ven. Hét cursusgeld oed raagt 10,. voor welk bedrag de rekening-courant van de betreffende vereniging belast zal worden. Het lesrooster bij deze cursussen bevat: 4 lesuren betekenis van voetbal voor de jeugd, 4 lesuren sportbygiëne, 6 lesuren verbandleer, 5 lesuren ontwikkelingspe rioden van de jongen, 5 lesuren leiding geven, 2'lesuren clubaktiviteiten, 2 les uren spelregels en 2 lesuren waarin deze punten nog eens samengevat worden. Inschrijvingen onder opgave van naam, voornaam, geboortedatum, adres, vereni ging en voorkeursavond worden inge wacht tot en met 16 augustus bij de a'dmini stratie Jeugdleiderscursussen KNVB. afd. Rotterdam. Postbus 1336, Rotterdam. Hij vindt het fantastisch leuk eti: vooral dankbaar werk.. Helaas ontbreekt; het'in onze maatschappij rnaa.r al té veel aan zulke mensen, die zich belangeloos willen inzetten voor een ander. Vanuit zijn woonhuis aan de. Klaas Katerstraat .184 overziet het gezin. Bouw het drukke verkeerspunt hoek Parkweg - Burg. v. :Haarenlaan en het zal'biet de eerste keer zijn dat Tèun Bouw zijn 64 treden yah het trappenhuis aldaar af'en op ging om eerste hulp te verlenen. Binnenkort neemt hij deel aan de kadercursus van de EHBO, waarna hij zelf mag opleiden 1-ij het verbandleg- gen. Graag komen we nog even terug op de opmerking, dat Teun Bouw geen sport man zou zijn. want in het verleden heeft hij toch heus wel aan sport,gedaan. Hij zat veel 'in. het. jeugdwerk (bij de Schiedamse. Gemeenschap én Jeugd Jo lijt) en werkte acht Jaar /als assistent bij Karei Scholten. de clubhuisleider van het St. Joris Doele-elubhuis én later één jaar onder de huidige leider daarvan, Henyion C. Vèrpoorten. Wegens 'tijdgebrek' moest Teun dat .interessante werk laten schie ten, V.erdér was hij: 23 jaar bij. de padvin derij ..en in die periode deed hij aan rugby, schermen,jiu-jitsu- en trapte hij ook wel eens tegen-.-een-bal. Hij is oprichter van Padvind'ersgroep. Burg. van Haaren,, van de NPV en ging veel mee met kampweekeinden- - en - kampwêken. Het liefdewerk-oud-papier" van Teun Bouw is-, hiermee nog- - -niet volledig opgesomd,, want- ook als do'nor 'verstond hij zijn plicht-. Reeds twintig maal diende hij in .dit, verband de- bloedtransfusie! dienst. 'Om nog-even op de clubhuiskam pen terug t.e komen: mevrouw J. Bouw- Wiegël'. kookte - acht jaar - lang' het eten voor de clubhuisjeugd,- tijdens zo'n kamp. Niemand zal toch willen ontkennen dat de niet-sportman (in actieve zin des woords bedoeld) Teun Bouw geen harde werker in'-de sport is. .Uiteraard is het in EHBO-vérband beter, dat hij nimmer aan het' werk..wordt gezet, maar de paktijk heeft wel geleerd dat mannen als hij onmisbaar zijn, waar sportevene mentenzijn: Vandaar, dat 'we er 'góed aan doen wanneer straks (op 4 september) het nieuwe sportseizóen weer gaat beginnen even stil ite. staan bil het feit, dat .er ook nog ménsen zijn.'die achter de schermen veel goed werk doen. Eén van hen is Teun. Bouw, ongetwijfeld een. harde wer ker in de sport: (Van 'een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een groot aantal ver wilderde- katten maakt op het ogenblik de terreinen van de Verenigde Glasfa-' brieken aan de Buitenhavenweg onveilig. Om' aan dit euvel een eind te maken, heeft'men: vallen geplaatst om de dieren te--vangen. De bewoners, van de. omlig gende huizen, vooral die-;van de Rotter- damsedijk, worden gewaarschuwd, gedu- reüe twee weken hun katten binnen te (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door overklimming van een twee meter hoog. hekwerk van de Machinefabriek De Schie aan de Strick- ledeweg verschaften dinsdag onbevoeg den'zich toegang tot een houten kantoor, datop rhèt voorterrein van de fabriek staat. Zij vernielden een gedenkraam van glas in. Jood, en ontvreemdden uit het kantoor twee kasboeken, een giroboekje, vijftig .postzegels van 18 cent en tien plakzegels. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse ha- yen begroette begin deze week een schip dat in de toekomst een geregelde bezoe- ker zal_- 'Worden: de 55.500 ton 'dw DUlkcarrier Odin. Het nieuwe schip meerde na zijn eerste reis af, met in de ruimen een lading van 55.000 ton Libe- raaps erts,, dat geladen was in Lower Buehanen. Qiterstis__ bestemdvoor de Duitse hoogovenbedrijven en werd in ongeveer veertig uur'gelost bij Muller-Hanna in de Sint Laurenshavèn (Botlek). .De Odin'is. een van de twaalf schepen die.de .Seereederei „Frigga" A.G-. -uit Hamburg in, de vaart heeft. Deze maat- schappij.voert.veel erts via Rotterdam in (ongeveer een derde, van haar totaal;, omdat de lossing sneller geschiedt dan in w.elke anaere "Westeuropese haven. De,.Odin werd 19 juli in. gebruik gesteld. Toen .vertrok het schip leeg van Hamburg, waar het bij de Howaldtswer- ke A.G, gebouwd was, naar Lower Bpchanen, om ërts in te nemen, voor wélke lading de bulkcarrier speciaal is gebouwd. Voor -dat doel kreeg het ongelijke laadruimen,d.w.z.- dat bij zeer zware ertsen,,.dié.uiteraard weinig ruimte inne men, slechts de kleine ruimen beladen worden, terwijl, bij de lichtere soorten' da' lading'over alle ruimen 'wordt verdeeld. Ora snel' en gemakkelijk van het ene naar het andere eind van het 236 meter langè schip te kunnen komen, beschikt men aan .boord over een speciale vracht auto, uitgerust met een kraan. .Binnenkort zal een zusterschip van de Odin- in de vaart komen. Blohm und Vóss A. G. te Hamburg is met de bouw bezig. De Rheinstahl Nordseewerke te Emdea bouwt voor de rederij nog een schip van ongeveer 38.000 ton. Cargadoor en ontvanger van de ladin is „SEAM"- Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij N.V. te Rotterdam. (Van'een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevr. E. B. v. M.-L. van de Schiedamseweg deed dinsdag bij dë politie aangifte van ontvreemding van hohden; opdat ze niet in de vallen te- twee'jónge hanen uit een weiland aan de rechtkomen. I Oostveenseweg. (Van een medewerker) SCHIEDAM De buitenlandse jongeren uit NeatH'en Esslingen, die •wn.r de. Internationale Jeugduitwisse lingen deelnemen, hebben 'dinsdag een nezoeje gebracht-aan de. Deltawerken. -Nadat de jongelui 's morgens vrij ge- ireest waren, vertrok de groep om half een vanuit'de Plantage met een bas naar Helievoetsluis, - Tijdens -de rit vertelde de heer H. Teiwoide, direkteur van de VVV,, de jongens en meisjes het één en ander over «je raffinaderijen en de, vele oliereserves aiezij op'hun weg ontmoetten In Helievoetsluis Krégén de jongelui een halfuur durenae film te.zien die -- ?e fëlmting van het 'Haringvliet be- ;lü j handelde én'een :indruk gaf van ;het geheleDeltaplan. Veel wijzer werden de gasten echter niet, omdat bijde hhn; slechts Nederlandse .tekst gespro ken werd. Sil jiu Met een boot vertrokken de buitenlan- oersen 4e. Schiedamse 'organisatoren iie ®aar de l400 meter lange bouwput.in het haringvliet. De geweldige Nabla-con- SCRïEDAM HBSS heeft, ook voor'de fSjode -zaterdagen weer enkele oefenwed- fïehen op het programma staan, teneinde s I,,. 5 aanvang van het nieuwe seizoen (op 4' September a.s.) zo beslagen ter. ijg, -te komen. Heeft de 'i xfS H van algeiopeh zaterdag tegen. SVV I Ti-..!2.' houvast gegeven - aan, trainer A. „-( huize:;, wellicht zal dat'zaterdag andera wanneer de oranjéhemden tegen Excel- „°r oefenen. Om drie u-ur speelt HBSS .Xh.uïlede tegeft Excelsior - '20 dat meest- ei, ?"ïteri! team. op" de been kan'brengen en hHeo era HBSS 'stellig ook -zat proberen, h.. 2 «Peelt lom .kwart over. vier tegen ,„„nfar de KNVB gepromoveerde TOGR w wel op Harga. struktie. segmenten in een oude Egypti sche driehoek vorm, bleek voor de jonge ren een interessant schouwspel te zijn. Met aandacht luisterde men naar de gids, die in het Engels en Nederlands het proces van het Deltaplan vertelde. Via Den Briel en het pontveer bij Maassluis kwam de groep om zeven, uur weer in Schiedam aan. Tevreden over het uitstapje. -■ Voor de jongeren uit Neath en Esslin gen en de Schiedamse gastvrouwen en -heren was er gisteravond een dansavond in een zaaltje in de Tuinlaan.' waar onze jeugdige inwoners vooral van hun Engel se gasten menige nieuwe dans konden leren. Vandaag hebben de gasten de gehele dag.vrij gehad, om op eigen gelegen heid iets te doen en donderdag is het laatste uitstapje van hun veertiendaags bezoek. Dan vertrekt de groep met een bus voor een bezoekaan Amsterdam, waarin o.a. een rondvaart door d€ havens is opgenomen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De afdeling Rotterdam van de KNVB heeft weer een noodkreet laten horen waarin gesmeekt wordt om kandidaat-scheidsrechters voor het nieu we voetbalseizoen. Nog steeds komt men een groot aantal voetbalscheidsrechters tekort en ieder jaar weer moeten vele junioren het' zonder een echte scheids rechter stellen. Ook de Schiedamse clubs ondervinden daar de nodige hinder van. Vooral de C- junioren krijgen zelden een oöiciele scheidsrechter. Gewoonlijk neemt de lei der dit dan waar, maar voor beide partijen is dat mirder prettig. Vandaar, dat we vanaf deze plaats de oproep van de KNVB graag willen doorgeven aan al diegenen, die er idee in hebben om ae scheidsrechtersfluit te gaan hanteren. Eind augustus start de cursus. Men kan zich opgeven bij de afd. Rotterdam vp de KNVB, Witte de WiEhstraat 47a, Rotterdam. De cursus duurt slechts enige weken (6 of 8), waarna degeslaagde cursisten reeds hun eerste wedstrijden gaan fluiten. De Kethelse raadsleden vernamen,-dat VÏaardingen het hoofddistrict - van de Maasmond zou zijn en voor de aanstaan de verkiezing, moest men zich naar deze stad begeven voor het uitbrengen yan zijn stem. De President stelde hierop voor ccn publicatie te doen, waarbij de. burgers, die vermeenden, stemgerechtigd, te zijn, zouden worden uitgenodigd zich ter secretarie te. komen aangeven. Aldus werd dan ook na enige deliberatie besloten. Inderdaad kwamen de ingezetenen van Kethel en Epaland, die vermeenden stemgerechtigd te zijn, zich melden; zo dat men weldra tot een verkiezing zou kunnen komen. Teneinde de stemopnemers- te benoe men, kwam de municipaliteit. opnieuw in vergadering bijeen. Op twee .plaatsen, namelijk in de Grote Kerk én In het Ambachtsbuis van Kethel zouden de namen van de stemgerechtigde kiezers worden genoteerd. De burgers Jan Zuiderboek, Pieter Vorstenbos en Cornelis van der Loo werden benoemd tot stemopnemers in de Grote Kerk, terwijl in het Ambachtshuis als zodanig fungeerden de burgers Corne lis Rip. Jan Heijdra en Arié Kodènrijs, wonende onder Zouteveen. Vervolgens gelastte men de leden van dé municipali teit Pieter Borst, Arie van Hagt, Pieter van Lindt, Arij Rodenburg en Pieter van den Akker zo lang in de kerk te blijven, totdat alles in goede orde zou zijn afgelopen. De overheid van hét toenma lige Kethel nam geen enkel risico. Ook de burger Dirk yan Galen kreeg een dergelijke lastgeving. Die moest wegens het naburige Spaland in het Ambachts huis blijven. Met dit alles was de verkiezing van een representant en plaatsvervanger nog niet afgedaan. Weliswaar had men de lijsten van de kiezers, die vermeenden stenigerechtigd ie zijn, maar "deze lijsten moesten nog worden gecontroleerd. Derhalve stelde de President 'ih. de vergadering van de municipaliteit van 11 februari 1796 voor opnieuw een oproep te doen: Allen die vermeenden stemge rechtigd te zijn moesten zich ter beko- ming van een stembiljet vervoegen ter secretarie van Kethel of bij de Gerechts bode. De vergadering besloot conform dit voorstel van de President te handelen. In deze vergadering werden- tevens de stemopnemers benoemd voor de Grote Kerk. Dit waren de burgers Jan Zuidenhoek, Pieter Vorstenbos en. PLe- ter van den Akker en voor het -Am bachtshuis de burgers Arie Rodenrijs, Arent Thcmaszoon de Vette, en Corne lis van den Burg. Bovendien verzocht men, om alles .in goede orde. te laten verlopen de burgers Piéter.' Bórst, Arie van' Hagt, Cornelis van .der.. Loo, Arie Rodenburg en Piéter van Lindt, allen leden van de Burger wacht, in de Grote Kerk te blijven, totdat alles zou'zijn verricht. En om deze ordedienst -compleet te maken, werden uit. de municipaliteit van Spaland de leden 'Cofnclis Rip en Dirk van Galen verzocht om met. de municipaliteit van Zouteveen een commissie- te vormen en zich - aldus te vervoegen in het Am bachtshuis, tot handhaving van de goede orde. Aangezien de lesolutiën geen en kel voorval van- ongeregeldheden ver melden, mogen we -aannemen, dat de goede orde niet is verstbórd- Nu ,kon derhalve de verkiezing van leden 'voor de municipaliteit beginnen. De,„rittende" raadsleden waren namelijk niet gekozen.'maar ze waren op 20 jail 1795 benoemd door-een .commissie, uit de 'representanten van het -Volk van Hol land. In hétr bijzonder de leden van dé Burger Sociëteit van Kethel' achtten thans; hét ogenblik gekomen om-tot een verkiezing over te gaan. Hun leden, de burgers Pieter Vorstenbos, Hendrik Leendertszoon Lansbergen en Arent Tho- maszoon de Vette verschenen als gecom mitteerden van deze sociëteit op de vergadering -van de municipaliteit van 19 februari 1796. Ze" hadden een plan of reglement tot óprichting vgn een grondvergadering bij zich '.en verzochten de vergadering het voórgésèhrpven reglement, zo - er géén „remarkens" (aanmerkingen) in mochten worden 'gevonden,-hetzelve dan gunstig te- approberen (goed te keuren). Né. de. nodige deliberatie en enkele ^amendementen in 'net aangeboden re glement "té hébben aangebracht, wérd „goedgevonden en verstaan hetzelve reglement aan de gecommitteerden te rug te geven, echter met Jast dit reglement gedurende veertien dagen i ter visie té leggen in de Sociëteit en in de. Dorpsherberg." De veertien dagen verliepen en er gebeurde -inmiddels niets. De leden van de Burger .Sociëteit werden ongeduldig er, stuurden opnieuw een deputatié. na melijk de-burgers Teunis Buys en Gerrit ?oer, naaf dé vergadering van de muni cipaliteit, die op 10 maart 1796 bijeen kwam. Beide gecommitteerden verzoch ten met klèm, dat de municipaliteit een publiciteit zou doen ter oproepen van de burgers om op 21 maart samen te komen !n hét Ambachtshuis te Kethel, tot Oprichting van een grondvergadering. Weer werd er ernstig gedelibereerd. Mén- begreep, dat men er nu niet „onderuit" kon, zodat werd besloten aan het. verzoekvan de gecommitteerden te voldoen. In de vergadering van 14 maart 1796 stelden de leden'van de municipali teit een lijst samen, waarop alle namen van stemgerechtigde burgers van Kethel en Kethelambacht stonden vermeld. i Evenwel in tegenwoordigheid van de burgers Pieter Vorstenbos en Hendrik Leendertszoon Lansbergen, als gecommit teerden van de Burger Sociëteit. Men hield in die jaren nu eenmaal van een doeltreffend toezicht op elkanders gedra gingen! i j Het smalle strand langs de Nieuwe Waterweg verkeert momenteel in een bijzonder vuile staat Dit strandge- deelte, het zoge naamde kleine strandje bij de Semaphore en de „driehoek", behoren toe aan Rijkswater staat Het kleine strandje, bij de steensteïger, is nooit bijzonder schoon geweest. Hier liggen altijd brokken steen én bij hoog water loopt het ge heel onder. Zwem mers vindt men hier dan ook nauwelijks. Wel ishet bij mooi weer een domein voor wandelaars en voor mensen die ge nieten'van" het fraaie gezicht Op de Water- weg. Gezien het feit dat de steensteiger hier dus. vlakbij ligt, mag men niet 'aan nemen dat het moge lijk is dit strand schoon te houden. Anders' is het bij de „driehoek". Dit zijn drie kleine stuit jes stranden water, afgebakend door. kunstmatige glooiing-, oevers. Bij de vreem delingen is dit stukje strand eigenlijk- nau- welijks bekend. Inwoners van Hoek van Holland maken er echter een druk gebruik van. Men kan er rustig zitten aan de voet van de Noorderpier en doordat -erdrie. vakken zijn afgebakend door de glooiing-oevers, die b'U laag water droog vallen, 'ié het er vooral voor de kinderen een betrek kelijk velig zwembadje, dat op de diep ste plaatsen nauwelijks een meter water bevat. - Juist deze driehoek is-echter de laat ste tijd bijzonder vuil. Men kan hier echter nauwelijks .van het begrip „strandvervuilihg" spréken. Het vuil komt namelijk niet van de mensen die dit' strandje bezoeken, .maar vanuit de Nieuwe Waterweg en .vanuit zee Het hele strandje is bezaaid met brokken hout, veelal met spijkers, stenen, plek ken stookolie en teer. Juist nu het eer. beetje zomer begint te worden, zien veel mensen een klein, maar veelgebruikt stukje recreatiegebied onbenut liggen. Het terrein is, zoals ge zegd, in beheer van Rijkswaterstaat. Deze instantie heeft echer geen enkel belang bij recreatie en doet dan ook weinig om het gebied vap ongerechtigheden te' zui veren. Wellicht zóu echter de gemeente, in (Van eenonzer.verslaggevers) -SCHIEDAM- Door hardboard voor een. beschadigde ;ruit .weg te halen, verschaften zich dinsdag onbevoegden toegang tot de Klinknagelfabriek aan de Noordvest. Zij namen uit de kantine enige gevulde koeken en flesjes frisdrank mee. SCHIEDAMVan mevromv E.'M. J. G:-Van A. werd 'dinsdag op hét kermis terrein uit haar" tas een' portemonnaie met twintig gulden' en een gele 'RET- kaart ontvreemd. Ze had juist haar kleinkinderen een rit met de mallemolen'laten maken, waarbij zij geld uit haar portemonnaie. had gehaald. (Van een onzer verslaggevers)- SCHIEDAM In het laantje vanaf de Blauwe. Brug over de Poldervaart naar het Beatfixpark in Kethel reed dinsdag avond een hoofdagent van politie. Plotse ling sprong er een kat uit het struikge was. Het dier' kwam klem 'te zit'ten tussen het voorwiel en het spatbord, zodat de agent viel. Hij liep verwondingen aan rechterhand en -been op. tenvijl.de voorvork van de bromfiets werd verbogen. Nadat het dier uit zijn benarde positie was bevrijd, rende het weer. het struikgewas in. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In een treincoupé werd dinsdagavond op het station 'levenloos aangetroffen de 29-jarige monteur J. A van L. uit 's-Hertogenbosch, die onder weg bleek te zijn overleden. Hij moet een natuurlijke dood gestorven zijn. De man was hartpatiënt. Een van de straatjes in de oude Kethelse dorpskom. overleg met Rijkswaterstaat, het terrein in een wat betere staat kunnen brengen. Wanneer men er eens een vrachtwagen heen zou sturen om het aangespoelde hoüt weg te rijden, dan zou men. al een heel eind in de goede richting zijn. ROTTERDAM Terwijl zijn moe der zich dinsdagmorgen in een kleed hokje bij het Spórtfóndsenbad 'Zuid verkleedde, kroop de vierjarige Ro nald Segboer uit de Rijsoordstraat in een onbewaakt ogenblik onder de deur van het badhokje door en sprong ih het diepe bad. Enige tijd daarna miste zijn moeder hem, en bij een onderzoek zag men hem op de bodem van het zwembad liggen. De vijftienjarige leerling-draaier Arié Kooiman uit de Bloemfonteinstraat sprong direct in het water en haalde het kind naar de kant. Daar paste de 21- jarige badmeester M. Berkelaar uit, de HuSmanstraat mond-dp-mond-beademing toe." Dankzij',.deze methode gelukte bet herri; het leven van het jongetje- te redden. Voor onderzoek werdRonald naar het Zuiderziekenhuis gebracht FORTEX KORTE HOOGSTRAAT Tt. TEL 6151 - VIAARDINGEN WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1915 F.tn lerend pakket. Aan het station te Groningen kwam uit Duitsclitand een 8=jarig ventje aan uit Oldenburg. Het kereltje was in bet bezit van een be hoorlijken pas en droeg op de borst een groot papier met het opschrift: „Ich Ileinrich Eiiers will nacb Herrn C. JB. in Groningen, Zuiderdiep 138 (Hol land)." De jeugdige passagier was een van de 6 kinderen van de schoonzoster - van B., die in verband met den oorloge toestand in zeer drukkende omstandig heden verkeert (haar man is aan het front) en zoodoende een van haar kin deren per adres aan haar zuster bad ge zonden. Zeppelin—aanval op Engolsche kust. Zeppelins en vliegtuigen hebben van nacht een bezoek aan de Oostkust van Engeland gebracht. Door brandbommen werden eenige branden veroorzaakt. Eén man, acht vrouwen en vier kinderen wer den gedood, vier mannen, zes rronwen en twee kinderen gewond. Een Zeppelin werd door kanonvuur ernstig-bescha digd. Vliegtuigen van Duinkerken uit. richtten, .een hevig., yiiur; op .baar. Zij I, .werd-geheel..vernietigd. Datblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.g.s. 115588, toestel 52. b.g.g. na;. "18 uur. alleen .voor redactionele aangelegenheden 195885 en 28087)'. 'Agentschap: J. v. Gogh. -Dr: Zamennof. straaL139. tél. 152400. Klachten bezorging;' Agentschap tadr. zie boven) dag. van, 18.30-19.30 uur.- Belangrijke telefoonnummers: Alarm, politie 254666. alarm brandweer! 269223, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek; Hl JJansen,' Straatweg -31»--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1