VERTROUWEN IN UITSLAG ONDERZOEK WE ZOEKEN- MET RIZA EN Dr. VAAS NAAR OPLOSSING iistimrinan gegrepen Wordt t kerkhotel nu echt tBMM WÊÈÈÊSm Overliemdemnaat was sterke aanwijzing Politie kon hinderlaag Ii\ J. Volkers: Initiatief firma Kleywegt ut van Ij-tunnel en Strijd in Andes duurt voort Zeer eenzijdig Onderkend Resultaat van Shell-Groep beter Openheid Alle bladen weer naar Indonesië Frontale botsing: dode en gewonde Meisje cli onbekende^ man verdronken! Man kreeg balein meel op hoof d en brak nekwërvel Tomaten naar Oostenrijk 'm Adres en telefoon Geldgebrek Zwavelwaterstof „Dood water' Bastion s 1963 ■pP»|mr ^Il|jg5s| WÈmWÊt v lÜ^flrrif (Van een onzer redacteuren) DEN HA_4G „Wij zijn ervan overtuigd met betrekkelijk eenvoudige midde len, op goedkope wijze, een oplossing te zullen vinden, indien zich inderdaad 1 verschijnselen zouden voordoen, die tot een rottingsproces zouden kunnen leiden in het toekomstige Zeeuwse Meer". Dit zegt ir. J. Volkers, hoofd van de Delta dienst van Rijkswaterstaat, in een gesprek naar aanleiding van de »og steeds voort- kabbelèhde geruchtenstroomdat een afgesloten Oosterscheïde in een „groene gif tige brij'' zal veranderen. mm sa ol ba- ij* do as- de- ROTTERDAM De recherche van de rivierpolitie heeft zaterdag onder - verdenking van verschei dene inbraken op binnenschepen in de Spoorweghaven en aan de Stieltjeskade aangehouden de 44-jarige stuurman op de Rijnvaart P. H. V. uit Bellingwolde. Van morgen is hij voor de officier van justitie geleid. Bij zijn verhoor bekende hij niet alleen acht in braken op in Rotterdam, gelegen schepen. Ook vier binnenschepen te Amsterdam heeft V. met zijn uiteraard in het geheel niet gewenst' bezoek vereerd en bovendien bleek, dat hij nog vier inbraken in het Rotterdamse stadscentrum op zijn geweten had staan. tie ro an •es its en én da ed ié an ie 5 i« e- ar i« I St'andcentrum De storm (in een glas water?) rondom de Oosterscheïde 'stak op toen drs. A. Drinkwaard, .bio loog aan het Rijksinstituut voor Visserij onderzoek in Wemel- dinge, in januari een lezing wilde houden, waarin een open Oosterscheïde werd bepleit. Dit werd hem echter verboden door het Ministerie van Landbouwen Visserij, omdat Den. Haag ver eenzelviging met zijn conclusies vreesde.- Drs. Drinkwaard stuur de zijn lezing echter rond als een persoonlijke brief, zodat toch- een discussie ontstond. mmÊ »«wpi - $355 -, -• dfDlinrlc!!.CIelde' op,.?e *?t0 kalm «n vredig, kan ook woest zijn: de wind speelt nog dikwijls een grillig spel. mét liet water dat De^Ooste^ehe^t /Si^taalkundigen jn een keurslijf willen persen, w a k ec spoedig geen barrière meer vormen voor et wegverkeer, de bouw van de vijf kilometer lange brug vordert snel. haat eden niet Vaa aties teelt van n«l bus* r 30 van be* 1 te i op i de :cf* itds act* nar 'en- het en rol* lers fle ind mi en iaal en- »nd er- te de ni Het was de recherche opgevallen, dat bij verscheidene inbraken op bin nenschepen niet alleen geld en siera den verdwenen, maar ook het beste pak van de schipper en een aantal overhemden, terwijl ter plaatse ook producten van bepaalde lichamelijke functies waren achtergelaten. Merkwaardig was, dat de overhem den alle van dezelfde maat waren. Bij een dezer inbraken had de dader zich zelfs aan boord verkleed in een buit gemaakt ccstuum. Zijn eigen kleding had hij achtergelaten. ,En daarbij had de man, die zo gesteld was op goede kleding, een fout gemaakt: in het ach tergelaten costuum vond de politie een papier met daarop een naam en een telefoonnummer in Bellingwolde Be Rotterdamse politie nam contact op P1®' de rijkspolitie in Bellingwolde en Ff."leek, dat adres en telefoonnummer toebehoren aan een kruidenier die dicht dij ae Duitse grens woont en bij wie vier de omgeving wonende varensgezellen Bij. V.'s„fouillering kwam. een .aantal récu's tevoorschijn van 'goederen, die hij 'bij de bagagedepóts-in de'stations'van Rotterdam en Utrecht in bewaring ..had gegeven. In twee'tassen en een koffer op het Centraal Station in Rotterdam vond de politie een groot deel, van de gestolen kleding. Die werd iïi beslag genomen. Op het station in Utrecht had V.- zijn' eigen nogal eens van de telefoon' 'gebruik plachten te maken. Van deze 'vier werden' de,"personalia nagetrokken en twee van-hen, onder wie V., kon men niet helemaal thuisbrengen. Het bleek dat V. in juli was vertrokken naar 'Rotterdam om daar wérk, te-zoeken. Hij had inderdaad werk gevonden,1 maar na de laatste afspraak met zijn aanstaan de werkgever was V. nimmer komen op dagen. Toen de gevonden kleding in Bel lingwolde' werd herkend als toebehorend aan V. was er voldoende aanleiding om V. als vermoedelijke dader van de serie inbraken óp binnenschepen te signaleren. Uit rapporten.die de Rotterdamse rivierpolitie uitwisselt met de Amster damse collega's bleek, dat ook daar soortgelijke inbraken voorkwamen en-dat was aanleiding V. ook in de 'hoofdstad te signaleren met een uit Rotterdam af komstige foto. Begin vorige week werd weer In gebroken op een binnenschip in dé Spoorweghaven. Vermist werden on geveer duizend gulden aan vreem de valuta en kledingvan dezelfde maten als die bij aile gesignaleerde inbraken. En vorige week donder dag liet een inbreker voor het-eerst aanwijzingen na, die overeenkomst toonden met sporen hij vier inbra ken in de stad. Omdat de dader bij zijn laatste inbraak niets van zijn gading had kunnen vinden trok de politie naar later bleek zeer terecht de conclusie 'dat hij in geld verlegenheid zou-zitten, en een nieuwe poging zou wagen. De plaatsen die men had; leren kennen als zijn operatiegebied werden scherp in de gaten ..gehouden en. zaterdagavond konden rechercheurs van de rivierpolitie V. aanhouden op het emplacement aan de Spoorweghaven. in, DU j* ar 9* i« O 5» r- malen aangedrongen op spoed bij de bouw' van liet hotel. Er werd'zelfs ge dreigd met bepaalde maatregelen. Het is daarom verheugend dat de firma Kléywegt thans de bouw wil'doorzetten. Van de in het begin uitgevoerde ver bouwing is overigens niet veel meer. over. Jongelui hebben in het" skelet achtige bouwwerk flink huisgehouden en de aangerichte schade beloopt enkele duizenden guldens. 1 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Sedert en- xele dagen heèrst er enige aktivlteit rond het In aanbouw zijnde hotel aan de ™weg. De firma Kleywegt en Zonen wt Hoek van Heiland, eigenaar van het Bouwwerk, is thans van. plan het' hotel snel mogelijk ao te boawen. Het in aanbouw zijnde hotel is al Jarenlang een doorn in het'oog van amb tenaren en toeristen. Zeven jaar geleden »as tet geboOT nog een gereformeerde Toen de gereformeerde kerk in Hoek van Holland de beschikking kreeg wer een nieuwe kerk. nam de firma HJeywegt het oude gebouw over, #et de oeuoelmg er een hotel van te maken. Aanvankelijk leek de bouw vlot te verlopen, maar na. enkele mapnden lrav'stagnatie op. Hiervoor zijn ver schillende redenen opgegeven. Het be langrijkste leek echter, dat het plan voor de ontsluiting van het Zuidelijk o tr andcentrum werd opgeschort in verband met de op handen zijnde Waterstaatswerken. p»K?nn5.er h°tel nu zou worden af- Li„ dan zou het midden in een fin, f e komen te staan en dat leek rn«?5 el ?üet aantrekkelijk. De laatste aanoen zijn echter in de omgeving van SObouw 25 pensionwoningen gereed Van waardoor althans een' begin strandcentrum is 'gevormd, van de zijde van de Hoekse wijkraad .Semeente Rotterdam is meerdere bagage gedeponeerd, i Al zijn zijn activiteiten hadden V. voor on geveer zevenduizend gulden aan geld en goederen, opgeleverd, waarvan tweedui zend gulden-in contanten. Het geld was opgegaan "aan levensonderhoud, en ook aan drank. Het.:, niet terechtgekomen, deel van. de kleding, had V. vólgens zijn.zeggen ge geven, aan iemand, van wie hij slechts ten dele een beschrijving kooi geven. .Die zou de spullen voor V. te gelde maken. Hijzet in die brief uiteen - dat," volgens zijn berekeningen, het verhogen van de dijken langs de. Oosterscheïde tot op Deltahoogte veel góedkoperzou zijn dan het aanleggen van de. dam. Hij zegt ook: „Wij hebben op het nippertje een (natuur) monument ontdekt. Voert het Deltaplan uit, maar laat de meest unieke zeearmbestaan." Bovendien onderstreept- drs. Drinkwaard in- zijn lezing dat na de afsluiting de Ooster scheïde, door de vervuiling van het Rijnwater, een afvalput zai worden, met" een wisselende vennènging van zout en zoet water, waardoor de orga nismen zullen afsterven. AMSTERDAM De bouwput van dë IJ-tunnel tussen de 'Binnenhaven en de Dijksgracht is gisteravond door nog onbekende oorzaak over onge veer de halve; lengte volgelopen. - In dit gedeelte van de bouwput werden vorig jaar 'de' zg. luehtdrukcaissöns voltooid en was men thans bezig met het dichten van de voegen tussen.de caissons. Het andere deel van de bouw put, waarin het ventilatiegebouw aan de Binnenhaven in aanbouw is, is drooggebleven, zodat de werkzaam heden daaraan normaal doorgang kun nen vinden. Aangezien het dichten van -de voe gen niet maatgevend.is. voor de duur van ,de bouw wordt volgens een me dedeling van de' zijde der gemeente niet verwachtdat de wateroverlast het gereedkomen van de: tunnel zal vertragen. De reeds klaargekomen caissons hebben geen schade opgelopen. Wel zijn enige werktuigen, waaronder een dragline, onder water komen te staan. Naar de oorzaak vanhet vollopen wordt een onderzoek ingesteld. LIMANaar verluidt heeft de lucht macht van Peru gisteren stellingen -vac opstandelingen in het Andésgebergte ge bombardeerd en beschoten. Dinsdag wa ren regeringstroepen hier -in een. hevig gevecht gewikkeld met opstandelingen die officieel communisten worden ge noemd. 1 Volgens een Peruaans blad worder. Argentijnen aangeworven voor deelname aan dë strijd van-de,opstandelingen ih de Andes. Dit zou gebleken zijn uit ee, brief die werd aangetroffen, op de Argen tijn Bustos. die. vrijdag in Limais gearresteerd. Argentijnse communisten zouden minstens een deèl van 'de reiskos ten voor hun rekening nemen. Zevibel, de Zeeuwse1 Vereniging voor Visserij belangen, greep dezeargumen ten aan om. nog hardnekkiger te kun nen vechten voor hét behoud-van dë Schelpdierencultuur in een-open Oos terscheïde. Nog onlangs, op. de,jaarver gadering die in juii 'in Yerseke werd gehouden, zei- voorzitter A. L.S. Loekefeer: „Wij doeri dat met nóg meer élan nu bekend is geworden dat wij" in deze strijd niet' meer alleen staan in ons protest tegen de afsluiting -. van de Oosterscheïde. Dit protest wordt gesteund door steeds meer bio logen die verklaren dat afsluiting van deze zeearm kan betekenen dat'er eeh soort modderpoel in het groot -2ou ontstaan, waarin zieh tal van ziektekie men bevinden." Na het openbaar worden van- de zorgen van drs. Drinkwaard, trokken-enkele publikaties de aandacht, volgens welke de bioloog, dr. K. F. Vaas; directeur van. de hoofdafdeling Deltaondervoek Hydrobiologjsch Instituut te. Yerseke van de Kon. Ned. Academie voor Wetenschappen,, had' verklaard dat-een afgeslotenOosterscheïde de „zinkput van Europa" zou worden. 'In februari en maart brachten, dagbladen en perio dieken de, op het. eerste gezicht, noga zorgwekkende conclusies van .de heer Vaas. Hij zou van mening'zijn dat de. flora en anuria ic uc Ocstéfscheldé na'.de aïslui- ting ten dode zijn ópgëschreveii. Tenein de een zoetwaterspaarbékken' te, ver krijgen - een van de doeleinden van het Deltaplan zal het' water van Rijn en Maas worden .gebruikt.om-het Zeeuwse Meer te verzoeten. In het gunstigste geval zal echter een zoetwa- teriaag van ongeveer vijftien meter, ontstaan, met daaronder zout water. Dit zoute water, in de-veelvuldig voor komende veertig meter diepe kommen - zal. echter nooit worden verdreven: het zoète water heeft een kleiner soortelijk gewicht en blijft boven. Er is dus geen doorstroming vanzuur stofrijk water van boven'naar beneden meer, met als gevolg dat in heel de Oosterscheïde van 18 tót 140' meter diep een zuurstofarm milieu ontstaat. Resten van, afgestorven planten en "dieren .„komen dan in een gebied terecht waar 'bacteriën, die tegen een zuurstofarm milieu bestand zijn, deze rottlngspro- dukten omzetten in zwavelwaterstof. Bij storm of harde wind zal het Zeeuwse Meer een „dood water" worden;, in wetenschappelijke ter men uitgedrukt: hetbiologisch rei nigend vermogen van het water, is nagenoeg, verdwenen. Via Rijn en Maas-komen bovendien ajvalpro- dukten van Duitse en Franse fa brieken in de afgesloten zeearm terecht, met als gevolg een nog verder om zich heen grijpende ver giftiging. Het Zeeuwse Meer kan 'in dat geval als zoetwaterspaarbekken, en voor derecreatie duswel wor den afgeschreven. Aldusvolgens de publikaties, de prognose van dr. Vaas,.die zich hiervan later echter distantieerde door te verklaren dat zijn /mening tendentieus was weer gegeven. Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Handelsblad met als kop „Deskundigen menen AFSLUITING O O S TERSCHELDE ONGEWENST, -, ONNODIG EN GEVAARLIJK", wer den daarna het was in juni vragen gesteld in dé Eerste Kamer. De minister van verkeer en waterstaat; de heer J. G. Suurhoff, antwoordde: .Ik kan .wel zeggen dat bedoelde, artikelen een zeer eenzijdige interpretatie geven van hetgeén desttjds door de desbetreffende deskundige van het Hydrobioiogisch rnsti- tuut- van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen tegenover verslaggevers Is verklaard- Ikvind bovendien dat ten minste een van de bedoelde ariikelen niet vrij .te pleiten is van een zekere sensatio nele toon. Voor zover de onderzoekingen van het laboratorium uitwijzen, dat onder bepaalde omstandigheden schade voor de visstandte duchten zou zijn in een afgesloten Oosterscheïde, wordt in overleg met-de Deltadienst en het RIZA (Hijks- •ihstituut voor zuivering afvalwater) nage gaan hoe de bezwaren zouden kunnen worden ondervangen. Te zijner tijd zal ik de.Kamer graag over de resultaten van die studie inlichten. Ik meen dit er overigens geen enkele reden ik té" veronderstellen; dat de regering de eenmaal genomen beslissing terzake van dc afsluiting van de Oosterscheïde i tort et a travers zou doorzetten, indien daarvan ernstige- en: niet te verhelpen gevaren of nadelen het gevolg zouden zijn. Maar vooralsnog is- daarvan niets gebleken." Meer alleen zal ge beuren in tijden van ruime toevoer van water in deze rivie- ren." „U moet niet vergeten dat we geen blauw druk -gereed- hebben met oplossingen voor alle vraagstukken die zich kunnen voor- •doen. Met het voort schrijden van de jaren komen er bijna altijd, weer nieuwe'technie ken, waarvoor op nieuw proeven moe ten worden genomen. Wat betreft de afslui ting van de Ooster scheïde iser geen vergelijkbare situatie, dus moeten we ver trouwen hebben in de studies dieworden verricht. Wanneer o mij vraagt het bewijs te leveren, dat zich in het geheel geen biologische moeilijkheden In de Oos terscheïde zullen voordoen dan kan dat op dit moment fnog) niet; ik zou alleen graag willen weten of de heren van de „zinkput" hun hoofd willeo verspelen wanneer hun fantasie bc waarheid wordt." Ir. J. VOLKERS Houdt Rijkswaterstaat ernstig rekening met genoemde gevaren? Deze vraag legden wë voor aan ir. Volkers. De heer .Volkers zegt dat Rijkswaterstaat de mogelijkheid van hét ontstaan van een zekere gelaagdheid- in het water (zout,, dus - zwaarder water, onderin diepe putten) die tot het ontstaan van rottingsverschijnselen in het water van afgesloten zeeaftnen, door gebrek aan zuurstof, zou kunnen leiden, al eerder heeft onderkend. Rijkswaterstaat liet in 1957. en 1958 reeds een onderzoek naar dergelijke ver schijnselen-instellen in "de afgedamde Brielse Maas. Er werd, onder andere een gat" van twintig meter gemaakt. Het ondérzóek levérde geen aanwijzin gen op voor het optreden van rottings- vérschijnselen. „We zijn ons er overi gens van bewust dat een dergelijk geval zich wel' kan voordoen in het toekomstige 'Zeeuwse Meer; erkomen daar immers diepere kuilen voor. We inbeten'echter één 'klein beetje ver trouwen hebben, in het, technisch po tentieel dat ons in het tijdperk van de ruimtevaart ter beschikking staat." DEN .HAAG Het 'nettoresuUaat van-de maatschappijen der.KoninkUfke/Shell-Groep over het eerste halfjaar, van 1985 bedroérf penden sterling107,9 'mihoen, hetgeen een stijging van 3,6(ï betekent ten opzichte van de overeenkomstige penode van 1984. Het netto-resultaat over het .tweede1 kwartaal bedroeg ponden sterling 54.9 milk en; dit is 7.2% hoger dan in 1964. De door groepsmaatschappijen in de- eer ste helft van het jaar ve-koehte hoeveel heid olie steeg met 5.4%; de vei koop van chemische produkten nam aanzienlijk toe. De opbrengst 'van -vérkopen was. na aftrek van omzetbelastingen' enz., 4.5% -hoger. De post ..resultaten-van deelnemingen, in terest en andere inkomsten",' ten bedrage van ponden sterling 34 miljoen, was ponden sterling lo: miljoen - hoger dan in de over eenkomstige periode van 1984 als gevolg van de hogere rentevoet en de .u'tbretding van de werkzaamheden van gezamenlijke ondernemingen op produkfiegebied en .van andere verbonden maatschappijen. De leningen op lange termijn bedroegen op 30 juni 1965 ponden sterling 365 miljoen. De t oeneming met ponden stea-ling 124 miljoen vergeleken met het eer ste halfjaar van 1964 vloeit grotendeels voort uit leningen aangegaan in de Verenigde Sta ten. waarbij'Inbegrepen een door Shell OU Company -opgenomen- letting. „Misschien zullen we alleen ojs theoreti sche gronden tot de conclusie komen dat inblazen van zuurstof in bet water voldoende zalzijn. Zonodig zullen we ook niet aarzelen een diepe proefput te maken. Er is nog geen pasklare oplos sing,-maar we zien de ontwikkeling bepaald met vertrouwen tegemoet. We stellen een onderzoek in, waarbij we dankbaar gebruik maken, óók van de diensten van dr. Vaas en van de biologen van het RIZA, met wie we in volkomen openheid dit vraagstuk be< .handelen." Rijkswaterstaat gaat er dus van uit dat in elk geval een afdoende oplossing zai worden gevonden. Pas wanneer men, hetgeén overigens in geen enkel op zicht -wordt verwacht, tot de gevolg trekking zou komen dat een afgesloten Qóstérschelde inderdaad eèn griezelige .zinkput, wordt, .waardoor grote belan gen wordèn geschaad, zal hef afslui- tingsvraagstuk opnieuw worden beke ken. Tegen het "argument dat het1 Zeeuwse Meer de afvalput van Europa zal worden', omdat het vuile water uit Rijn en Maas er in zal woeden gespuid, voert de heer Volkers nog aan dat hét toevoeren -vsn water--naar het-Zeeuwse De heer Volkers beklemtoont dat' hel principe van het Deltaplan is de verdedigingslinie tegen de zee van ruim 600 tot 24 kilometer terug te brengen. De Oosterscheldedam een niet weg te denken schakel in deze keten. filet bouwen van een krachtig bas tion tegen de zee weegt het zwaarst. Ons nageslacht zal o?ts hiervoor dankbaarzijn. We weten dat het land steeds meer wegzinkt, waardoor de zeespiegel stijgt. Ook al zouden de dijken langs de Oos terschelde even sterk worden als de afsluitdam, dan nog hebben we een verdedigingslinie die door zijn leng te te kwetsbaar is. Natuurlijk is hel jnr ,.cr dat eb en vloed verdwij nen, en iets van het natuurschoon verloren gaat, maar de veiligheid van ons volk geeft de doorslag. Ev wat de recreatie betreft: van een afgesloten Oosterscheïde zal een veel grotere groep kunnen profiteren De heer Volkers besluit: „Als de heet Loekefeer poneert dat steeds meer biologen tot de conclusie komen dat de Oosterscheïde na afsluiting een „modderpoel" zal worden,' zou Wa terstaat graag willen horen wie dat zijn, en kennis willen nemen van de inzichten van die biologen, maar dan graag met de feiten en theorieën waarop die inzichten steunen." DJAKARTA De Indonesische auto riteiten hebben een besluit van 1958 het jaar, waarin het Nederlands-Indo nesische -geschil om West-Nieuw-Guinea een-hoogtepunt bereikte dat voorzag in een verbod op de toelating in Indo nesië van een aantal Nederlandse dag en weekbladen, ingetrokken. Indertijd werden onder meer het dag blad .De Telegraaf' en de weekbladen .Katholieke Illustratie", „Wereldkroniek" en „de Spiegel" door het verbod ge troffen. Er bljjft echter nog een beperkende bepaling van kracht. De Indonesische autoriteiten zullen exemplaren van deze bladen bij aankomst in Indonesië laten controleren op de eventuele aanwezig heid van jegens Indonesië vijandige arti kelen. Indien deze worden aangetroffen, zal op de betrokken nummers beslag worden gelegd. UDEN Bij een frontale botsing op de provinciale weg Volkel-Mill ter hoogte van de vliegbasis Volkel is gistermiddag de 21-jarige ongehuwde P. H. van Iersel uitHeivoirt om het leven gekomen. Hij reed mee in een busje, dat tegen een vrachtwagen botste. De bestuurder van het busje werd ge-, wond opgenomen in het ziekenhuis te Vegheldie van de vrachtwagen bleef ongedeerd. LEEUWARDEN Vanmorgen, om streeks zev enuur is te Sneek de 21- jartgc Pleter Lichthart, opperman bij een aannemingsbedrijf en wonende te IJlst, onder de aanhangwagen van een hem -- i'.: :-: "Jr-, - ROTTERDAM In de Koningshaven is woensdagmiddag de zevenjarige Siets- ke W. de Rooa 'uit de Anjerstraat „ver dronken. v Een Duitse toerist zag het meisje drij ven. Hij waarschuwde de schipper van de Vitrea, die het meisje'met een vaar boom aan boord trok. Politiemannen trachtten nog door mond-op-mond-be- tdeming de levensgeesten-op te wekken, inaar hun pogingen hadden geen succes. In het Zuiderziekenhuis werd de- dood geconstateerd. v" Het meisje was 's middags omstreeks half vijf voor het laatst gezien. Een tot nu toe' onbekende man is van nacht, in. de .Spoorweghaven verdronken. De bemanning van een poütieboot heeft de hele nacht vergeefs, naar zijn stoffe lijk overschot gedregd. Getuigen hebben, verteld, dat zij de man omstreeks kwart over twaalf .op het terrein van Aktief. hebben zien lopen. Hjj ging een trap in de kade af en sprong daarna gekleed te water. Nadat hij een paar zwemslagen had gemaakt, was hjj onder water verdwenen. ROTTERDAM Bij het inladen.,van balen slakkemeel uit het Belgische mo torschip Arieile H in een .ruim van de Liberiaanse Sorrelhorse in de Waalha ven kreeg woensdagmiddag de 58-jarige kras Chr. J. de Breii verschillende balen op het hoofd, toen de broekstrpp van de kraanponton doorbrak. De man is .met èen gebroken nekwervel naar het Haven ziekenhuis gebracht 'De dertigjarige havenarbeider. P. P. Jans uit de Akeleistraat kreeg woensdag middag een luchtkoker van -meerdan driehonderd kilo op zijn lendenen. Hij is met een bekken- heup- en wervelfractuur aaar het Havenziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde, toen een vorkheftruck de luchtkoker, die niet hélemaal ultge-- balanceerd stond opgesteld op een bordes, omstootte. DEN HAAG De Oostenrijkse auto riteiten hebben bekend gemaakt dat de invoer van tomaten in dit land onbe perkt mag plaats vinden tot en met 12 augustus. Voer de periode van 13-28 augustus 1965 zal een contingent voor de invoer van tomaten worden vrijgegeven. Voor Nederland is Oostenrijk op het ogenblik geen afnemer van betekenis van tomaten. Slechtsaf «n doe gaan er kleinere hoeveelheden paar dit land. Volgens de gegevens van het Uitvoer controle bureau voor toinbouwprodukten bedroeg de Nederlandse tornatenexport in de laatste week van juli ruim 12ia miljoen kg. Hiervan was West-Duitsland met 9711 ton de belangrijkste, afnemer. De uitvoer naar Engeland bedroeg in deze week 1542 tonen naar Zweden 744 ton. Frankrijk nam 365 ton - af. Kleinere hoeveelheden werden uitgevoerd naar België en Luxemburg,. Zwitserland en Oostenrijk. De beste kwaliteiten Nederlandse tomaten doen op het ogenblik op de veilingen rond 60 cent per kg. passerende trailer geraakt Hij wérd door de achterwielen overreden-en was op slag dood. De man was per fiets op weg naar zijn werk en heeft vermoede lijk de macht over het stuur verloren, of is door de trailer geraakt De héér Lichthart laat een vrouw en een kind"1 achter." ja

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1