Ordinaire verordening en commissie geldlening Jan J. van den Berg weer voortreffelijk AGENDA Huizen alleenstaanden hebben aandacht B. en W. LEO IERLAND Na konijnen voeren bij val ernstig gewond Gemeente koopt trucks en 3000 vuilnise ers TEKENAAR of er aankomend TEKENAAR Wegwijzer geeft leuke route Geen subsidie Leger des Heils Spanjaard door onbekenden toegetakeld Jongens sliepen in zonnescherm Raadslid viel met brommer Jongelui gewond bij valpartij Raam viel op auto Iedereen wordt ingeschreven Man ging op drooglijnen zitten Dronken man maakt brokken Vervanging motorvee wagens Burgerlijke stand ÏCetliel heden en verleden (8) ir ft» tmwë- Inhoud van badtas gestolen Gewonde en schade Bromfietser (16) valt hersenschudding ff If pg ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 16 AUGUSTUS 196» ig en n uit. OPENBARE WERKEN CIJFERS WERK CCHIEDAM - Het stond er met de openbare financiën in 1796 in Kethel niet ai te best voor. Het mnen van de belastingen was het jaar daarvoor hopeloos in de war gelopen. Over 1794 was nog geen rekening of verantwoording ge daan, terwijl over de jaren 1795 en 1796 eveneens nog geen cent was binnengekomen. (Van een onzer verslaggevers) Commissie Ds. J. A. SMINK "en dagelijks PHILIPS AUTORADIO nu reeds vanaf f 149.- KOOYMAN N.V. Nieuwe leden Heden T.L.-verlichting voor Kon. Wilheïminaschool (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De huisvesting voor alleenstaanden blijkt thans de volle belangstelling van het colle ge van B. en W. te hebben. In onze gemeente wordt iedere alleen staande die zich meldt, als w oning- zoekende ingeschreven Toewijzing van een zlfetandige woning aan een ingeschrevene geschiedt tot dusver voor vrouwelijke alleenstaanden eerst als zij tenminste 35 jaar zijn en voor mannelijke ingeschrevenen als zij tenminste 40 jaar zijn. B. en Wmenen, dat dit beleid voor de betrokkenen niet ongunstig is, in dien zij dit vergelijken met de gedragslijn in ander gemeenten. VOORKEUR vóuedtge veiligheid voer perfekt briMant Kwaiïtaitsu'rtdrakfengen zuslt "VW, "Befit piqué», «wstsfioo*, "ttmmtrca! *68!", etc. etc; temen in ons «oordenfcek niet mr. Wil m DE OÜ8E DIAMANTAIRS (8 NEDERLAND die, behoudens een entels occasion, efttfastend perfskt britet fes nenasd hebben, Perfakt -zeggen, wit m fdeur, feupe smet en We slijpsel Voor deze waaiheid ontvangt U bij aankoop oen certificaat, DIAMANTAIRS SEDERT TWEE GENERATIES LIJNBAAN 50 NA DE OORLOG Toezicht WILTON-FiJENOORD vraagt voor hoor ofdeling ELECTROTECHN1EK bia raa en ea a« van tal lffiizenj (insta en. ma s, rdt soorten •1) sei nimejf wam® len snelle tó vaj an hef. pijpè' ardigil, tóf ld rsfees, ■e fcg> uitste. ■or de oade hwgie üj'dni. a ais ien *e omes, US te ebiuik enne]. Ot4', 1/3', .ra 8, ubfet in*» 'edaal St{B- als tea pan lin ie lai end nde aan de /sn aar 60S bet pel PET IS wel eens aardig enkele cijfers te vernemen, die betrek kind hebben op het onderhoud en de uitbreiding van de openbare werken i« onze gemeenteWat er zo al nodig can~zand voor het bouwrijp ma len van terreinen. In 1964 dan - teerden buiten de zandopspuiting in i Kethel verscheidene zandophogingen, timede grondophogingen uitgevoerd, n, voornaamste hiervan waren in fkciwland de scholenbouw, omgeving mlflandse weg, woningbouw Dctm- imn Spieringshoek, oprit Brander- bm en omgeving van Plein 1940-'45. In Kethel de Kerklaan, binnenterrein woningbouw vart 421 woningen, wnike centrum Schiedamseweg en Laan van 'riuland en op diverse plaatsen, zoals Irt industrieterrein bewesten de Sé ie Horvathweg, omlegging West- ■franfcétandsedijJc met aanliggend ter- mn van De Jong, Hargalaan, terrein Sporthal verlengde Prins Bemhard- ten. In totaal werd in deze werken 149000 m3 ophoog zand en 6000 m3 ophoofljjrowd aangebracht, terwijl in verband met deze werken voor in standhouding van een goede afwate ring verschillende duikers werden ge legd en afwateringssloten erden ge graven. Aansluitend aan deze zandophogin gen en de vordering van de bouwwerken vond de aanleg van de notering en bestrating verdere voort ging, waarbij 3.472 m riolering ge makt en 370 m verwijderd werd 25921 m2 definitieve bestrating ge makt en 4.550 m2 verwijderd werd, 13.016 tegelbestrating en 790 m2 verwijderd werd, 21.032 m2 noodbe ifraling gemaakt en 17.160 m2 verwij derd werd, 3390 m opsluitband ge makt en 90 m verwijderd werd, 372 tó keibestrating verwijderd en 3.669 m trotoirband gemaakt werd. Er vias derhalve een totale uitbrei- img van 3.102 m riolering, 20.471 ml definitieve klinkerbestrating, 9.326 ml tegelbestrating, 3.872 m2 noodbe- itnting, 3669 m trottoirband en 3.200 m opstuit band. Het aantal m.2 keibe- strating verminderde met 372 m2. In totaal werd in 1964 in Kethel ttOOOO m3 zand opgespoten. De afdeling bestratingen van ge meentewerken verrichtte in 1964 113226 m2 straatwerk. De uitbreiding tm het bestratingstotaal voor Schie- am, aangelegd door gemeentewerken tigen dienst, bedroeg voor klinkerbe- slmting 17,842 m2, voor tegelbestra- !wg 15.664 m2, voor trottoir en op- itaitband 16.731 m en voor asfaltver- krding 27.737 m2. Aart het eind van het jaar was mnwezig: 105.983 m2 asfaltverhar- krdtng, 211.084 m2 keibestrating. 04503 m2 klinkerbestrating, 447.376 ml tegelverharding en 210.922 m trot toir- en opsluitband. Bovenstaande respektabele cijfers liven een indrukwekkend beeld, van ore bestratingen, rioleringen enz. in het afgelopen jaar, waarbij heel wat werk is verzet om onze stad bewoon baar te maken en te houden. <k: vergadering van 23 maart 1796 stelde aan ook de President aan de leden van ue rnumcipaliteit voor .een bestek- ding van de garing van de ordinairs verponding van 1795 en de extra ordinai re verponding van 1796 publscq en ten aannooren van een ijder" te doen ge schieden op woensdag 27 april 1796. De vergadering nam dit voorstel met alge mene stemmen aan. Waaruit bestond nu deze verponding? Dit wordt ons duidelijk uit de „Conditiën .y'orwaarden", waaronder de aanbe- I0U geschieden. Daar moest na melijk „gecollecteerd" worden. Dat bete kend® dat men Menden zou innen van bouwwonlngen, landerijen en huizen en de 100ste en 200ste penning van de visserij over de jaren 1795 en 1786. Men had de diverse belastingen aangebracht op een lijst die aan de „collecteur" zoj worden overhandigd. Deze belastinghef fing gold alleen voor „de dorpe en ambachte van de Keihei". Als* „collecteur" werd aangesteld de burger Jan Zuiderhoek. Hij kreeg daar voor 3.10 p. cento, dat is 3Vi pet. als loon. Tot zijn borgen werden benoemd de burgers Pieter Borst en Cornells van der Loo. Nog een andere financiële kwestie vroeg om een oplossing. Er was namelijk een schrijven bi] de -municipaliteit bin nengekomen, van het Provinciaal Comité van Holland. Daarm werd aangedrongen op het benoemen van een commissie uir de leden van dt municipaliteit. Men zou aan deze commissie opdragen die ingeze tenen van Kethel te noteren, die zouden kunnen bijdragen aan de nieuwe geldle ning. In de vergadering van 14 juni 1790 werd dit schrijven in behandeling geno men. Tot leden van deze commissie werden benoemd de burgers Leendert de Bnujn, Hendrik Leendert Lansbergen en Joris Jongste. Tevens werd besloten op zondag 19 juni 1796 een publicatie te doen Dege nen die tot deze geldlening konden bijdragen, werden opgeroepen tegen vrijdag 24 juni en 1 juli 1796 op het Ambachtshuis. Twee recalcitrante burgers, Arij Corne- liszoon Suijker en Aalbert van Straten, waren ondanks de vele oproepingen met opgekomen. Aldus memoreerde de Pres.- dent m de vergadering van de municipa- 'eit van 20 juli 1796. Men besloot V VÏ Cw, v> JSrttfv V daarvan kennis te geven aan het Provin ciaal Comité van Holland. Na dit financieel beleid kwamen de kiezingen aan de orde. Alle stemge rechtigde burgers van Kethel zouten daaraan deelnemen. In de vergadering augustus 1795 werd „in deliberatie gebracht een ontwerp van een publicatie. éaf. de stemgerechtigde burgers Kethel zouden daaraan deelnemen. In de zou kennis worden gegeven dat een .„reglement van bestuur vóór de municipaliteit van Kethel" was ontwo „fwh gedurende 14 dagen ter goed- óf aS ïia?„SP ?ef Ambachtshuis zou lig. gen. Inderdaad kwamen er afkeuringen binnen. Drfc blijkt uit een mededeling van de President aan de leden vaS de municipaliteit, die bijeenkwam. op 24 augustus 1798 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een verzoek van het Leger des Heils om subsidie voor bureau- arbeid, gericht tot de gemeenteraad is afgewezen. Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1905 toesloot de raad dit verzoek niet in te willigen, maar subsidie voor elk redasseringsrapport betreffende een ingezetene van Schiedam te verho gen van ƒ2 tot 3, Het Leger des Heils heeft hiervan geen gebruik gemaakt, maar het heeft wel op nieuw de gemeenteraad een circulaire gezonden, imet het verzoek om subsidie voor bureau-arbeid. B. en ,W menen dit verzoek te moeten afwijzen, omdat daarin geen nieuwe ar gumenten worden aangevoerd, die tot wijziging van het raadsbesluit kunnen Ieidej, terwijl evenmin de financiële om standigheden sindsdien zijn verbeterd. ROTTERDAM Een prachtig, maar technisch zeer gevaarlijk werk van 3. S. Bach Praeludlum et Fuga In D (IV-3) speelde Jan J. van den Berg zaterdag avond op het orget van de Gereformeer de kerk aan de Slmonstraat als openings stuk ra een gevaricerdprogramma. De Deiftse Nieuwe Kerksorganist Khuwt geen moeilijkheden en slaat zich l»ls regel er goed door, mede dank zij Jjia durf. Dit was ook het geval met 'Bachs „D-dur". „Wo soli ich iliehen hin", eveneens tin. Bach (VII-63), werd, precies in omeenstemming met de tekst niet tam ft loom, maar in ditgeval m een ffflstige betekenis onrustig gespeeld. ®e statig voortschrijdende koraalmelodie Bet pedaal (gespeeld met Trompet 4') toutrasteerde mooi met die onrustig zoe loe stemmen op het manuaal en zorg- jt roor het juiste compositorische even- TOU, waardoor Bach o.m. beroemd is Fworden, in g (opus 4 nr. 3) Bachs grote tijdgenoot Georg Frede- nc Handel vormdemet zijn afwisselende SfStóme en snelle delen adagio- Uegro (Gavotte) een «Tim evergang naar de nogal zwaar- 5', v ®e' met chromatiek vaak overladen f n vaa Max Keger Fraeludium m i rPle en Intermezzo - waarvan S 5r «atste als het minst interessante «L. am* werden „naar den eis des &aak°WSten" vertol'Kt' óus nogal dik van 1«Udt..b!kende blanken kwamen ons 8ei otJ het spelen van de Canonische (Advertentie Ier ot, W ea Je Je let bewerking Psalm 84 van Jan Zwart, waarbij twee „tremulerende" klavieren ons wel wat teveel van het goede waren. Een eigen werk van de concertgever Andante reiigioso Psalm 42 bleek met zijn zangerige tegenstemmen een goed klinkende compositie te zijn, die gelukkig niet overdreven „gevoelig" werd voorge dragen, De frisse, melodieuze „Trois Pieces Prelude. Cantilene en Scherzo van. César Francks leerling an opvolger aan de „Ste-Cloiilde" te Parijs, Gabriel Pier- né (1863—1937) vormden het uitstekend gespeelde sluitstuk van de orgélavond, waarvoor redelijke belangstelling be stond. 17 augustus 8 uur n m. SPREEKT iriSeoouw Pieter Karel-Drossaartstraat 69 „DE ROTTERDAMMER", redactie J^ange Kerkstraat 28 - (b.g.g. 115588, toestel 52, bgg taü.Ii uur sïleen voor redactionele lï!Se?heden 195885 en 28037), jf-jfSphapj j. v Gogh. Dr Zamenhot- Kiïi?3*tel* J52400. /ujicaten bezorging: Agentschap (adr Bfi„°„?a5Lda?* van 18 30-19.30 uur. nlitu telefoonnummers: Alarm i a2arm brandweer 269123, tótG.G. en G.D. 269280. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagnacht vonden omstreeks drie uur enige .pohtie-agenten twee jongens (16 en 18 jaar), die zich in een zonnescherm hadden gewikkeld en lekker lagen te slapen m een portiek van een bloemenmagazijn aan de Broersvest De politie nam de* jongelui toen maar mee naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat waar zij verder konden sla pen. De jongens, die uit Delft afkomstig waren, hadden de kermis bezocht en daarna de laatste trein gemist. C5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Van de 12-jarige zwemster F. v. L. werd zondag 111 Bad Groenoord de badtas ontvreemd, waarin behalve haar zwemabonne ment ook haar lingerie zat. De tas werd later op een van de grasgazons van het bad leeg teruggevonden. SCHIEDAM Een bestelauto, waarvan de bestuurder, de 60-jange koopman w, M. uit Delft, vrijdag op de Schiedamse weg m voormalig Kethel geen yooiTang verleende aan een bromfiets, bestuurd door de 17-jarige J. H. de J. uit Schiedam kwam met dit voertuig in botsing. De bromfietser kreeg smjwonden m het ge zicht en moest door de GGD "aar de Dr Noletstichtmg worden gebracht Beide voertuigen kregen aanzienlijke schade. De wegwijzer middenin de oude kom van het dorp. Schiedimsesmgel 149 fit, zuid: Dordcsestraatweg 13 Rotterdam, Telefoon 010-117820 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het gemeenteraad® lid A. Aardoom (59) uit de W. H. Vhegerstraat 34, viel vrijdag vlakbij zijn woning op zijn bromfiets, doordat hij plotseling een duizeling kreeg. Met een hersenschudding werd hij door de GGD naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. De heer Aardoom zou met zijn gezin zaterdag met va kantie naar Valkenburg gaan. SCHIEDAM Nadat de duopassa giere, de 17-jarige mej. J. H. G., zaterdagavond op de Parallelweg met enig duwen de bromfiets, bestuurd door de 18-jarige P. M., op gang had gebracht, sprong zij vlug achterop, met het gevolg dat de bromfietser de macht over het stuur verloor. Beiden vielen. Met enkele wonden en een ge broken been werd de bromfietser door de GGD naar de Dr. Noletstichtmg vervoerd. De jongelui woonden beiden op de Parallelweg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De personenauto van de 27-jarige slager J. C. P van het Broers- veld. die de bestuurders vanwege de weekmarkt vrijdag in de baan ter hoogte van pand 62d had geparkeerd, werd ern stig beschadigd door een raam, dat plot seling op bet dak van de auto viel. Een bewoonster had namelijk even haar raamgordijn willen weghalen, met bo venvermeld gevolg. HOEK VAN HOLLAND De politie in Hoek van Holland hield zaterdag een Deense zeeman aan, die al enkele dagen rondzwierf. Het bleek dat de man van zijn schip was gedrost. De man die zonder middelen van bestaan was is door de Vreemdehngendienst over de ®aar namelijk een adres binnen- vln Hend door 62 burgers van Kethel, waarin ernstige bezwaren JReelïïnenf"P?Wd hct 0Btwerp hoefde™ wijzigingen be- Na „deliberatie" werd dan ook besloten met de commissarissen van de ve^rade mg 0p zaterdag 27 augusutu/ te vlrga- deren om vijf uur in het Ambachtóhufs' r,r?h^£ hf4 doen,bjk was, wilde men n.Pk 11 van vers<*H te ariikefen h bfezwa,rerL tegen sommige j reglement van bestuur werden m deze vergadering uit de weg geruimd en de President kon de aankom bermi79e°Ste tri °P 2ateidae 10 septem- •7,1,^1 alle leden van de municipaliteit d a f, -ia e" dat °P 14 september benoemd. meuwe leden zo,5der. worden De aftredende leden waren de bur- |ersCornells van der Loo, Pieter Borst, Pieter van Lindt, Arij Rodc-n- Aut m .I7ei)dra- Koter Van den Akker en Ary van Hagt. Deze laatst' was evenwel niet op de vergadering aanwezig. Door de bode werd hem aangezegd, dat hij als lid van de municipaliteit ontslagen was. De vergadering van 14 september 1796 waa belangrijk vanwege de verschillende besluiten, die door de nieuwe municipali teit werden genoemen. Tot de nieuwe leden behoorden de burgers Arent Tho- maszoon de Vette, Pieter Vorstenbos, Jacob Berkel, Jan Heijdra, die ook In de vorige municipaliteit zitting had Anj Rodenrijs, Pieter van Lindt en Pieter Borst, Beide laatsten waren oud-leden De nieuwgekozen leden legden in han den van de Schout van Kethel de eed af. Nu moest er nog een President worden gekozen. Met meerderheid van stemmen werd_ dat de burger Pieter "Vorstenbos, terwijl Pieter Vorst vice-president werl De President mocht slechts twee maan den in funktie blijven. Daarna kwam er een ander. Hierna werden er enige commissies samengesteld, o.a. voor het schouwen van de wegen, zoals de Harreweg, Schieweg en Oudedijk. De herfstschouw werd be paald op 28 september 1796. Tevens werd vastgesteld dat de Polderwatering en de Broekweg zouden worden ..geschouwen" door de Schout met assistentie van de burger Arent van der Burg en de Westpolderkade door burger Hendrik Leendert Lansbergen en de gemeentebo de. De „schouwende" burgers zouden in hoofdzaak letten op de diepte van de waterweringen. Alsnog werd in deze vergadering „in deliberatie" gebracht de rekening van de in Schiedam gelegen Franse troepen, waarover men het vorige jaar met de mu nicipaliteit van Schiedam tot overeen komst was gekomen. Besloten werd de burger Jacob Gagestein, wonende te Schie dam, „te kwalificeren" en alle middelen van rechten te gebruiken" om de restan ten te innen. Ten slotte kwant men nog overeen een boete van zes stuivers te stellen voor hen, die verzuimden ter vergadering te komen eneen boete van drie stuivers voor hen die te Iaat kwamen. Nog even een «tap van het verleden naar het heden. Midden in de oude kom van het dorp staat op een viersprong een wegwijzer van de Kon. Ned Toeristen bond. Links wijst een arm naar het veer over de Schie in de buurtschap De Kandelaar. Het is een aardige tocht, langs de fraaie r.k.-pastorie van noorü-Kethel, te midden van hoogopgaand geboomte. Aan de Schie ligt een gezellig, ouderwets cafeetje, dat een rustig „zitje" biedt aan de vermoeide wandelaar of wielrijder. Er is een smal pad langs de Schie. Links komt men in Delft, nadat men eerst het oude Kruithuis is gepasseerd en rechts komt men bij de „Hof van Cyre- ne", waaraan we onlangs een reportage wijdden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagnacht vroeg een bewoonster van de Groenelaan de politie om assistentie, aangezien zij uit medelijden een Spanjaard in haar woning had gehaald, die behalve twee blauwe ogen, verwondingen aan hoofd, rechter wang en rechterhand had. De 31-jarige D, M. R. kon zich alleen herinneren dat hij door vier onbekenden was aangevallen en toegetakeld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het gemeentebestuur heeft met toepassing van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 aan het bestuur van de Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs een krediet ver leend tot een bedrag van 5.863 ten laste van de begroting 1965 voor het aanbren gen van TXi.-verlichting in de van ge noemde vereniging uitgaande Kon. Wil heïminaschool aan de Zalmstraat 27. De verlichting van deze sohool voldoet na melijk niet langer aan de eisen, die voor een schoolgebouw moeten worden ge steld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat hij plotseling te hard remde, viel de 16-jarige brom fietser H. v. K. op de Parkweg. Hij kwam op de rijbaan terecht en kreeg een her senschudding, De GGD bracht de jongen ter behandeling naar de Dr, Noletstich- Op 1 augustus 1965 stonden in Schie dam ingecshreven 59 alleenstaanden als woningzoekenden, t.w. 42 vrouwen van 35 jaar en ouder, 7 vrouwen beneden 35 jaar, 9 mannen vsn 40 jaar en ouder en één man beneden 40 jaar. B. en W. zijn van mening, dat huisves ting van alleenstaanden in vooroorlogse woningen in principe alleen moet ge schieden ni twee-kamerwoningen. Offi cieel zijn in de woningkarthotheek 1599 twee-kamerwoningen, gebouwd vóór 1940, opgenomen. Er bestaat evenwel geen enkele zekerheid, dat dit aantal gelijk is aan het werkelijke aantal twee kamerwoningen, omdat in de praktijk herhaaldelijk is gebleken dat de oor spronkelijke driekamerwoningen door in terne veranderingen zijn teruggebracht to tweekamerwoningen. Ofschoon hier voor een bouwvergunning is vereist, is een controle uitermate moeilijk en in het algemeen blijkt van een dergelijke inter ne verbouwing eerst als de bewoners zich bij het Bureau Huisvesting melden voor een grotere woning. Ook het standpunt, dat alleenstaanden slechts voor een tweekamerwoning in aanmerking komen, is toewijzing van een vooroorlogse tweekamerwoning aan al leenstaanden niet steeds vanzelfsprekend. Bij uitgifte van een dergelijke woning worden de belangen tussen enerzijds een in aanmerking komende alleenstaande en •waardoor de zo zeer gewenste opschui ving er kan komen. Ook een aanwezige G.GfD.-verklaring zal een bejaarde dik wijls boven de alleenstaande doen gaan, omdat hier gewoonlijk sprake is van een woning gelegen op de begane grond. Bovendien blijkt bij deze vooroorlogse woningen, waarvan 833 zijn gebouwd vóór 1996 (ongeveer 53 pet.), dat de bereidheid van bejaarden om een derge lijke woning te aanvaarden, groter is dan die van een alleenstaande. het dnbreken van een douchecel en cetrale verwarming Is voor alleenstaan den nogal eens een bezwaar om een dergelijke vooroorlogse woning te aan vaarden, terwijl daartegenover de be daarde soms eerder bereid is een derge- - lijke woning te accepteren, omdat dit de gelegenheid schept in eigen bekende omgeving te blijven. Tenslotte wordt ook rekening gehou den met de belangen van kleine jonge gezinnen bij de beoordeling of een alleenstaande voor een vooroorlogse tweekamerwoning in aanmerking komt. Ten aanzien van huisvesting van al leenstaanden in na-oorlogse woningen geldt eveneens het principe, dat slechts tweekamerwoningen aan alleenstaanden kunnen worden toegewezen. Bij de uitvoering van het „Uitbrei dingsplan in onderdelen Groenoord" heeft men voor alleens taanden geen op lossing kunnen vinden, tenzij men onder bijzondere omstandigheden toewijzing van een driekamerwoning aan alleen staanden verantwoord zon achten. B. en W. zijn het evenwel eens met de Commissie voor Gemeentelijke Woning. .^e 2*ck k* de Spieringshoek- Hat, Vijfslinzenflat en Wilhtiminallat be- vindende tweekamerwoningen bij even-, tueel leegkomen aan alleenstaanden zul len moeten worden uitgegeven. Deze gedragslijn kan bij gebleken behoefte ook worden doorgevoerd voor andere ia Nieuwland gebouwde tweekamerwonin gen. .Dit laatste kan eerst geschieden, nadat de bouw in Groenoord zover is gevorderd, dat aldaar voor bejaarden driekamerwoningen worden uitgegeven. anderzijds een in aanmerking komend bejaard echtpaar of bejaarde alleenstaan de afgewogen. In de praktijk zal hij deze afweging van belangen de voorkeur uitgaan naar een al dan niet alleenstaande bejaarde, omdat in veel gevallen bij toewijzing aan bejaarden grotere woningen vrij komen, Komend van Schiedam kan men langs bet Noordeinde, waar de her vormde kerk staat, langs de Harreweg naar Delft gaan. Langs het laatste gedeelte van de weg liggen een aantal lommerrijke boerenerven, het oude Abtswoude of zoals de Kethelse boeren het noemen „Papsau". Op het onderste bord van de wegwij zer staat vermeld: Delfland-route (broml fietsroute. Men kan van hieruit nog genoeg aardige dagtrips door een karak teristiek gedeelte van het Zuidhollandse polderlandschap maken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nadat de 34-jarlge lasser A, P. H,, wonend aan de Parallelweg, zaterdag op zijn balkon zijn konijntjes had gevoederd, ging hij even uitrusten en nam daarbij plaats op een paar drooglijnen. Het stuk hout waaraan deze vastzaten, bezweek evenwel onder 's mans gewicht en de onfortuinlijke konjjnenhonder viel ter hoogte van vijf meter eerst op een houten schuur en daarna op de grond. Met een wervelfraktunr werd hij door de GGD naar de Dr. Noletstichting gebracht. De thans in Nieuwland bij alleenstaan- den in gebruik zijnde tweekamerwonin- - gen zullen wederom aan alleenstaanden worden uitgegeven, indien daaraan be hoefte blijkt te bestaan. In genoemde drie flats bevinden zich 51 tweekamer woningen, terwijl daarenboven In Nieuw land 18 tweekamerwoningen voor alleen staanden zijn gebouwd. In de na-oorlogse woningbouw zija voor alleenstaanden de volgende wo- ningen gebouwd: Dr, Zamenhofstraat 20, Slachthuis wijk 3, Koningin Wilhel- minaflat 17, Vijfsluizenflat 17, Spie- xingshoekflat 17, Parkweg (Fa. - Van Dori) 13, in bouwblokken Nieuwland- oosten. Burg. Honnerlage Gretelaan <23, Lekstraat Bouwver. Eendracht 7 en Kethel 4, totaal 121 woningen. Deze woningen zijn als volgt bewoond; Door 2 mensen. 41 woningen, door 3 mensen 3 woningen door alleenstaande vrouwelijke' personen 73 en door alleen staande mannelijke personen 4 woningen. Het *feit dat van dë 121 woningen voor alleenstaanden 44 woningen bezet zijn door twee resp. drie mensen is te wijten aan.de omstandigheid, dat het probleem van de alleenstaanden in de tijd, dat deze woningen werden verhuurd minder op de voorgrond stond dan thans het geval is, terwijl de omstandigheden destijds een -uitgifte aan' alleenstaanden niet wet tigden i.vm. een juist uitgiftebeleid. Beslist niet van alle 121 woningen, is destijds gesteld, dat zij warea be stemd' vooral leenstaanden. Veel van deze woningen kunnen worden aange merkt als woningen voor bejaardenó Daartegenover staat, dat in de bejaarden flats Nieuwland en Kon. Emmailat 20 alleenstaanden wonen, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. B, en W. streven ernaar bij het leegkomen van deze woningen deze te doen bezetten overeenkomstig de bestem ming, d.w.z, dat in de bejaardenflats slechts bejaarden worden opgenomen en dat in de woningen voor alleenstaanden inderdaad ook alleenstaanden komen. (Van een onzer verslaggevers^ SCHIEDAM De 34-jarige koop man Van S., die onder invloed ver keerde en daardoor zaterdag op het Broersveld tegen een geparkeerde personenauto aanreed, waardoor van laatstgenoemd voertuig het linker ach terspatbord en de kofferdeksel zwaar werd beschadigd, werd door de politie meegenomen naar het politiebureau aan de Lange Kerkstraat. Zijn rijbe wijs werd ingehouden. SCHIEDAM De directeur van het Stedelijk Museum, de heer J. Paalman, zal het vierjaarlijkse congres van de In ternational Council of Museums (ICOM), dat van 16 september tot 3 oktober a.s. in Amerika (New York) zal worden ge houden, bijwonen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gemeentelijke Voervoers-, Rinnigings- en Ontsmet- tingsdienst krijgt binnenkort twee elektrotrucks en 3000 vuilnisemmers. Met de geleidelijke vervanging van de driewielige motorveegeagens werd in 1964 een begin gemaakt. Bij wijze van proef werden deze wagens inge zet om de voor- en nadelen van de elektrische traktie in de praktijk te toetsen. Hoewel de proefnemingen ten aanzien van de berging van het veegvuil op de elektrotruck in vaten van 80 liter ea in containers nog met geheel zijn af gesloten en de werkwijze met de wagens nog nader bezien moet worden een of twee man per wagen per veegwijk is reeds gebleken, dat voor de veegdienst de elektrische traktie de voorkeur ver dient boven de traktie met benzinemoto ren Zoals het zich laat aanzien is het mo gelijk, dat per elektrotruck twee man worden ingedeeld, waardoor het aantal benodigde veegwagens met 50 procent verminderd kan, worden en het toezicht belangrijk eenvoudiger kan geschieden. - er vervanging van de oude veegwa gens dienen thans twee elektrotrucks te worden aangeschaft, waarmede een be- drag is gemoeid van f 14100, af te schrijven m ten hoogste vijf jaar. Da behoefte voor 1965 aa n ieuwe vuilnisemmers van 33 liter was geraaml op 4.000 stuks. Gezien evenwel de stand van zaken kan voor dit jaar worden vol staan met de aanschaffing van 3000 vaten, wat een bedrag vergt van ƒ27.000. af te schrijven in ten hoogte tien jaar. SCHIEDAM Geboren: Pedro F zv C Vera Fernandez en J B van Striem Honny zv C Venegas Porttllo en C Carbonell lUyes; Catharina W dv H Dijkshoorn en M C van der Bijl: Nicolette J M dv J M B Hetnsbroek en C 3 M VermunJcht; Willem zv ft Tettelaar en H J G van der Velden; Sanjyot dv S M Mehendale en M J Teeuw. Overleden: T A A van Linden, 29 jr: J H van der Heiden 49 jr; D J Huigen 94 jr; T C Kloos 72 jr. SCHIEDAM wet enige ervaring in het opnemen en i hef uitwerfeen van revisietefeeningenen schema's van fabrïeksïnstailaties. Een theoretisch-technische opleiding wordt voor het vervuilen van deze func tie noodzakelijk geacht. Zij, die momenteel een opleiding in bovengenoemde zin volgen, worden eveneens uitgenodigd te solliciteren. Sollicitatie» t» richia» tot Wilton-Fijanoord, poitbus 22, Schiedam. Voor toezending van een sollicitatieformulier kan men zich telefonisch met ons in verbinding stellen: (010) 269200, toestel 3072.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1