wensen meer steun van kerken ODI-groep kampeert op boerderij „De Lucht AGENDA Nieuwe trainers voor volleybalclub Juliana Woningiiirichtingszakeii gehele maandag dicht ROTTERDAM KRIJGT GROOT VLIEG FEEST sas® GEEN TOTO Expositie bij Wiegman Zaterdag per fiets vertrokken Burgerlijke stand „Oranje Nassau" hield geslaagd toernooi Teams beginnen deze week Uitvloeisel vijfdaagse iverkiveek Bromfietsers gewond Vele landen 2 oktober present 1 Inf. ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 23 AUGUSTUS 2965 QC HIED AM Beschreven we in een vorig artikel dat de plaatselijke verenigingen vol goe de moed het nieuwe seizoen tege- moetgaan, thans willen we een be schouwing geven over de „hulp- van-buiten-af" die vooral de christ. sportverenigingen zo hard nodig hebben. Immers hebben tot bij de Christ. Sportfed, Schiedam no - toe (voor zover bekend) alle (CSFS) aangesloten verenigingen de voetbaltoto afgewezenen tracht men door eigen middelen de vele onkosten te dekken en de begro ting sluitend te krijgen. Bestuursmutaties bij sociëteit Guillattme Bromfietser rijdt voetganger aan Politie arresteert twee inbrekers Vridaasi en dagelijks Autohoorn vernield PHILIPS AUTORADIO nu reeds vanaf f 14®*- KOOYMAN N.V. Jongen gewond bij opruimen van afval Nog geen huis voor nieuwe predikant Foto-expositie in „De Thuishaven" Rij ksgoedkeur ing voor sporthal OVEREENSTEMMING Excelsior plaatst reclameborden gHH Expositie (Van een medewerker) SCHIEDAM Het is alweer enige tijd geleden dat we een ge sprek hadden met de heer A Bovenberg, oprichter van de Chr. Korfbalclub ODI, meer dan 45 jaar geleden en voorvechter van de sportbeoefening in christelijk verenigingsverband. Daarbij kwam ook de voetbaltoto ter sprake: de toto waaraan zeer vele verenigin gen' in den lande (ook die het predikaat christelijk dragen) deel nemen. Over het voor en tegen van de toto zijn al tientallen vergaderin gen gehouden, ook in Schiedam. Nog vorig jaar heeft de CSFS in de Opstandingskerk hierover een forum het woord laten voeren, maar de belangstelling was van dien aard, dat de forumleden voor nog geen twintig mensen spraken. Het jaar daarvoor werd in het Geref. Jeugdhuis een vergadering belegd, waar de toenmalige voor zitter van de NCSU, de heer Jacq. de Smit de toto-kwestie aansneed Hij had veertien toehoorders Nog is het ja of neen over de toto in feite niet uitgesproken zelfs niet door dc kerken, althans er is nog geen eenstemmig ant woord. De heer A. Bovenberg heeft ons evenwel een standpunt te kennen gegeven dat er niet om liegt Hij preciseert zijn gedachte over de toto als volgt; „De verbinding sport en toto acht ik verwerpelijk zowel op prin cipiële als op ethische gronden, omdat daardoor ter bereiking van een over het algemeen goed doel een te veroordelen middel moet dienen. Het is een profeteren van een prikkeling van de hebzucht van de deelnemers. In Engeland bijvoorbeeld heeft dit kwaad vor men aangenomen die velen doet huiveren. Voorts trekt de toto de sport in de geldsfeer en dat is voor een gezonde sportontwikke ling fout. Wel hebben de sportclubs, die de sport in zuiver amateuristische zin oefenen meer geldmiddelen nodig dan uit de cintributies en eventueel subsidies binnenkomen. En dit temeer nu de sportclubs in de laatste tien jaar als gevolg van de ontwikkeling op allerlei gebied meer en meer zich ontwikkelen tot vormingscentra voor junioren en adspiranten. Het protestants chris telijk volksdeel heeft hier een taak om posiltief christelijk gerichte clubs en ook bonden, ter compen satie van vuil iotogeld, in staat te stellen met schoon geld uit sym patic zonder bijoogmerken gege ven. een belangrijk werk mogelijk te maken. Belangrijker dan velen weten of kunnen vermoeden. Het is jam mer. dat veie leden van clubs te sloom zijn gebleken om bij op touw gezette akties daadwerkelijk mee te doen. Het niet slagen van het Plan-Kret enkele jaren gele den is voor een belangrijk deel 3e oorzaak daarvan. Dat de Kerken hier ook een taak hebben staat voor mij vast Er groeit wel iets in deze richting maar het tempo ligt te iaag. Mogen de pogingen der Ned. Chr. Sportunie om hier in verbetering te brengen met succes bekroond worden vóór het voor vele clubs te laat zal zijn". Dit ls geen eenvoudige opgave, vooral niet wanneer we bedenken dat de bestu- ren van de verenigingen zoveel mogelijk trachten de jeagd op te vangen. Dat gaat niet wanneer er geen gelegenheid gebo den wordt om sport te kunnen bedrijven. Een vereniging als het Kethelse „Ani- mo kan bijvoorbeeld niet zonder meer straks uitgroeien tot zo'n 400 of 500 leden zonder dat de lokaliteiten zich uitbrei den. Datzelfde geldt voor DOK. CDO en Juliana welke verenigingen toch al moe ten tobben om de exploitatie sluitend te Krijgen. Immere is de huur van de zalen onlangs aanzienlijk verhoogd en dat geld moet er toch maar weer komen. Een spoedvergadering baatte niet en gelukkig (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Socië teit „Guillaume" deelt in de juli-augustus uitgave van haar maandblad „Soul" en kele bestuursmutaties mede. De vice- voorzitter, de heer Henk Riem, heeft wegens vertrek naar elders, moeten be danken voor ztjn functie, «venais zijn echtgenote, mevr. Yvonne Riem-Jungsla- ger, de penningmeesteres van „Guillau me Als hun opvolgers zijn bereid gevon- aen Kien Schimmer, die vide-voorzitter wordt en daarnaast de artistieke mede werker John Zuur zal assisteren, én Jan Steenhoven, die voortaan dt kas zal beheren. John Zuur, die na een alwezig- heid van twee jaar is teruggekomen, zal worden belast met de wekelijkse inrich ting en versiering van de zaaL „Soul" krijgt in de persoon van Hans ae Bruyn er een nieuwe redakteur bij. Hij verleende reeds eerder zijn mede werking aan het maandblad. Het bestuur blijft verder ongewijzigd met Jacques Montfoqrt als voorzitter, Maartje van Waalwijk van Doorn als secretaresse, Wim Bijl als artistiek medewerker en Leende Groot en Martien Snoep als redakteuren. De officiële opening van het wintersei zoen geschiedt zaterdag 11 september in het gebouw Tivoli aan de Nieuwe Haven hebben de verenigingen zich staande weten te houden. Vooral voor een ver eniging als ODO was dat heel moeilijk, maar het lukte. GEHANDHAAFD OOK de korfbalclub ODI heeft zich ge handhaafd en dat pleit voor het nog jonge bestuur van deze vereniging, die een periode van bloei doormaakt en daardoor ook voldoende terreinen zal moeten hebben, willen de nieuwe leden ook aan bod kunnen komen. Voor HBSS geldt hetzelfde en gezien het groter ledental in minstens even grote mate. Wanneer men alleen maar bedenkt dat de trainingsopkomst zo groot is, dat trainer A. Bierhuizen vorige week bijna 50 jongens onder zijn hoede had, dan is niet alleen het terreinentekort nijpend maar zal zelfs de aanstellingvan een hulptrainer overwogen moeten wor den, Dat alles kost geld! Over „De Golfbrekers" en „De Baan brekers" hebben we het de vorige keren ai uitvoerig gehad, evenals over de „Oranje Garde" die niet zozeer om velden en zalen verlegen zit, dan wel om nieuwe leden. WAAR het al deze verenigingen om te doen is, is voldoende hulp van de kerken. Dat betekent dus meer hulp dan voorheen, want dat liet veel te wensen over. Er zijn in de loop der laatste jaren diverse referaten over „Kerk en sport" gehouden en steeds werd op het belang van een goede samenwerking tussen die twee gewe zen, Evenwel heeft dat alles nog niet mogen leiden tot een hechte band met en steun aan elkaar. voor het welzijn van de vereniging. Vorig jaar bracht de SSS-aktie 1113,47 op en dit jaar 1022,12 zonder het resultaat van „Juliana" dat nog komt afrekenen. Al met al fraaie resultaten, waarnaast de verenigingen zelf nog de nodige akties voeren, zoals oud-papier, verlo tingen. boterletterverkoop, obligaties, enz. HBSS en ODI hopen er over enkele maanden een eigen clubhuis met kantine en kleedlokalen van gebouwd te hebben. AL weer vpor een groot deel met eigen krachten. Mensen die avond aart avond hun vrije tijd opofferden. Ook zonder de toto is er dus nog genoeg mogelijk in het christ. verenigingsleven, ook al was de hoer A. Bovenberg (zie elders op deze pagina) er bang voor dat het wellicht telaat zou zijn voor sommige verenigingen. Ondanks dat de besturen de zaak draaiende weten te houden blijven de verenigingen zeer ontvankelijk voor de medewerking van de kerken, want kerk en sport behoren vandaag de dag toch waarlijk samen te gaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Galerij Wiegman in de Passage exposeert tot 19 september een aantal gouaches en tekeningen van Rien Poortvliet. De exposant is 33 jaar oud en woont in Kethel. Hij is autodidact. Als illustrator geniet hij grote bekendheid. Hij tekent veel voor Nederlandse bladen. Ook bui tenlandse bladen illustreerde hij. Onder de vele boeken die hij illus treerde, is vooral bekend het prachtige werk: „Op verkenning bij dc dieren", dat (Van een medewerker) SCHIEDAM De christ. korfbal club ODI is deze week met een groep leden naar Renswoude, waar de jon gelui een kampweek gaan meema ken, Het is weer enige jaren geleden dat ODI aan een kampweek deelnam en het bestuur heeft dit jaar het plan opgevat om de traditie van het kam peren tijdens de zomermaanden te herstellen. Althans, om er weer een begin mee te maken. In totaal zijn 24 jongens en meisjes zaterdagmorgen in alle vroegte naar de kampeerboerderij „De Lucht" aan de Banseveldsestraat te Renswoude vertrok ken. Om acht uur zou een zestal ODI-anen op de fiets vertrekken, maar toen we bij het vertrek aanwezig wilden zijn was men circa zeven uur reeds op de fiets gestapt. De zon ontbrak, maar dat neemt met weg dat de jongelui opgewekt de Honderd kilometers zijn gaan rijden, aldus de zegsman, die een uur later met not drie andere ODI-leden op de brom fiets vertrok. SCHIEDAM De negentienjarige los werkman W. H. uit Rotterdam, die op 10 augustus heeft ingebroken in het kan toor van de machinefabriek ,,De Schie" is aangehouden en vrijdng te Rotterdam voor de officier van justitie geleid. De politie heeft tevens de 22-jarige los werk man P. van V. aangehouden, die op 17 augustus heeft ingebroken in het bënzine- Pompstation aan de Rotterdamsedijk. SCHIEDAM Geboren: Yvonne d. v. P. yan Doorn en A. van Es; Robert z. v. P. A. J. Meuldiiic en A. E. Boon; Catharfna M. 5' Y- c ï- A Venver en C. C. C. van der soek; Margaretha C. d. v. B. W. Heppe en o. S. Esbach; Johannes z. v. T. J. C. van wek en u, J. Kazenbroot: PMlipplna d. v. vermaas en N. M. van Oosterhout; Eduard t v, D. van der Well en P. J. C. Kramer sezegd Freher: Deborah d. v. J. de Boer en M- E. van der Kamp. sSeifersen: J" M" Banning' 83 ech,g- van Stadhuis: Raadsvergadering, 20 uur. i Dagblad „DE ROTTERDAMMER", ,c,hl®ciamsc redactie Lange Kerkstraat 28, «A 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. «a 18 uur alleen voor redactionele aange- «ïenheden 195885 en 28037). .Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- "raat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. he boven) dag. van 18.30-19.30 uur. ?.'fin8rijke telefoonnummers: Alarm i ™he 264666, alarm brandweer 269123, «'arm G.G. en G.D. 269280. ..Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan I2<. tel. 26S035. De grootste groep (14 jongens en meisjes) nam weinig risico en ging om kwart over negen met de auto. Een grote vrachtwagen arriveerde om negen üur (een uur te laat) bij de Cohjnstraat achter de Mgr. Nolenslaan en nadat de rijwielen en bagage daarin geladen wa ren, zochten ook de jongens en meisjes een plekje, daarbij uitgeleide gedaan door enkele ouders en voorzitter Henk Roozenbeek. Natuurlijk ging er ook een korf met paal mee, en twee ballen. De gitaar ontbrak evenmin, want 's avonds hoopt de ODI-groep gezelligheid te zoeken met muziek en spel. De leiding berust bij de heren J. v. Otterloo. H. Verhey en C. Toussaint. VLAARDINGEN Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden was het zaterdag toch een hele drukte op het terrein van de c.k.c. Oranje Nassau. In een buitengewoon sportie ve sfeer hebben zestien teams het toernooi tot een succes gemaakt. Om 14.00 uur begon men met de eerste van de 35 wedstrijden. Strak op het tijdschema werden de wedstrijden af gewerkt en om 18.11 uur klonk het eindsignaal van de laatste wedstrijd. De competitieleider de heer Benjert reikte de prijzen uit aan de diverse teams. De prijswinnaars waren: Klasse 3A. ODO I Maasland le prijs; Blauw, Wit I Rotterdam 2e prijs. Klasse 3B: le pr. Maassluis I; 2e pr. Kwiek I Rotterdam, Klasse 4: le pr. Oranje Nassau 4; 2e pr. Valto 2, De Lier. De aspiranten van Oranje Nassau namen met drie teams deel aan het jaarlijkse toernooi van ,JtWR" te Rhoon. De uitslagen waren hier: Asp A: Oranje Nassau A. le pr. Asp B: Oranje Nassau B 2e prijs. Asp C Oranje Nassau C 2e prijs. Zaterdag zal Oranje Nassau de vorig jaar veroverde wisselbeker in het Noordbrabantse Almkerk moeten verde digen in het toernooi van de club van die naam. In dat toernooi spelen gere nommeerde clubs mee als Rotterdam Zuid, Snel, GKV en ACKC. In afdeling D spelen SKS I. SKV I. Kwiek I, Rotterdam Zuid 2 en Oranje Nassau 2. Afdeling F: Vitesse 2. NIO 2, THOR 2. Spirit 2, Oranje Nassau 3. Afdeling H: HTHC 3, Kapelllen 2, ACKC 3 en NIO 3 en Oranje Nassau 4. Zaterdag wordt de vriendschappelijke wedstrijd tussen de junioren van Maas sluis en Oranje Nassau gespeeld, aanvang 14.00 uur. HOEK VAN HOLLAND Onbeken den hebben van de auto van de 28-jarige student A. de J. uit Maasdijk zaterdag avond een tweetonige autohoom ver nield. Een der hoorns werd van de auto gerukt en de andere onbruikbaar ge maakt 0 VLAARDINGEN Op woensdag 1 sep tember zal de openbare lagere school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk., neden geopend worden. De schqol wordt ondergebracht In een houten opvangschool De christ verenigingen kopen er nlteraard weinig voor wanneer de ker ken brieven schrijven waarin men toont sympathiek te staan tegenover het werk van zo'n vereniging, om het daarbij dan te laten. Vele malen vroegen de verenigingen om hulp, ondermeer bij de vorig jaar en dit jaar gehouden SSS-aktie van het Christ. Nat Sportfonds en de NCSU. Hulp bijv. voor het toestaan van een collecte bij de uitgang van de kerken. Pijnlijk zijn daarom brieven waarin wordt meegedeeld dat op kerkeraadsver- gaderingen alleen kerkelijke zaken, wor den behandeld, mits op kerkelijke wijze ingediend! Even pijnlijk een brief v#n een kerkeraad, die n.b. vorig jaar beloof de met de collectenrooster rekening te houden met deze aktie en die dit jaar schriftelijk liet weten dat de aanvrage om voor de SSS-aktie een kerticollecte te mogen houden niet kon worden ingewil ligd. Ook een deurcollecte kon niet worden toegestaan. We citeren verder: „Ons collecte-rooster is dermate vol en overladen, dat wij geen plaats voor n kunnen inruimen. Hoewel wij nw werk zeer sympathiek vinden, het met aan dacht volgen en het van groot belang achten, menen wij echter ook de zaken principieel moeten blijven stellen. Dan heeft namelijk niet de kerk te taak om de benodigde gelden bijeen te brengen, maar dan moet het ambt der gelovigen er op uit." ACTIES WELNU, het ambt der gelovigen (en zelfs dat der „ongelovigen") is er op uit geweest, want de leden van de verenigingen hebben niet stilgezeten. Zónder de toto en met inzet van alle krachten bij andere acties is er geijverd Sdiiedamsesinge! 149 fil. zuid: Dordtsestraatweg 13 Rotterdam, Telefoon 010-117620 SCHIEDAM De 15-jarige J. van Leeuwen uit Vlaardingen was vrijdag met enkele leerlingen van de bedrijfs- school van Wilton-Fijenoord op het ter rein van de werf bezig met opruimen van afval, dat in stalen bakken moest worden gedaan. Op een gegeven ogen blik schoot een bal uit een beugel waar aan de klep van de stalen bak vastzat Deze klapte naar beneden en raakte het hoofd van de leerling, die daardoor een kaakfractuur kreeg. De ambulance van Wilton-Fijenoord bracht hem naar het Holyziekënhuis te Vlaardingen. SCHIEDAM Zaterdagavond werd op de kruising Lange Kerkstraat-Grote Markt de 27-jarige voetganger K. G. H. aangereden en gewond door een brom fiets, bestuurd door J. van M„ die we gens het natte wegdek de macht over het stuur had verloren. De GGD bracht de voetganger met een fraktuur aan zijn rechter onderbeen naar het Gemeente ziekenhuis. Omdat de 31-jarige mej. P. v. d. K. vrijdag op de kruising Burgemeester Van Haarenlaan-Piersonstraat geen voorrang verleende aan een personenauto, bestuurd door H. C. G. uit Vlaardingen, werd zij door laatstgenoemd voertuig aangereden. Zij viel en liep verwondingen aan haar linker been op. De GGD bracht haar ter behandeling naar de Dr. Noletstichting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het blijkt met het huis, dat de kerkvoogdij ds. Zimmerman, de opvolger van dr. L. J. Cazemier in hervormde wijkgemeente II, had aange boden, nog niet helemaal naar wens te gaan. In ,,De Zondagsbode" lezen we namelijk, dat ds. Zimmerman dit huis niet geschikt acht voor zjjn gezin. Kerkvoogden gaan do.ar met uit te zien naar een geschikte woning. Het college houdt zich echter graag aanbevo len voor tips of wenken uit de gemeen te, die er toe zouden kunnen leiden, dat spoedig een woning kan worden gevon den. Want het is het voornamen van ds. Zimmerman wel om zo gauw mogelijk met zijn gezin over te komen. De secretrais van het college van kerk voogden, de heer Van Heerde, of de leden van de kerkeraad van wijkgemeente II, willen graag aanwijzingen in ontvangst nemen, aldus „De Zondagsbode". (Van onze correspondent) HOÉK VAN HOLLAND De voorzit ter van de Foto Combinatie Hoek van Holland, de heer Van Ameijden, heeft zaterdagavond de expositie in het ge bouw „De Thuishaven" aan de Concor- diastraat ingeleid. Ongeveer 150 foto's geven op de ten toonstelling een beeld van het werk van de fotocombinatie. De foto's zijn bijeen gebracht op een twintigtal panelen en ingedeeld aan de hand van de verschil lende voorstellingen. Interessant zijn de kinder- en portret foto's. Ook is er een afdeling dieren- afbeeldingen, waar een enorme foto van een. libelle met uitgespreide vleugels een attractie op zichzelf vormt. De scheep vaart en het reddingwezen nemen een belangrijke plaats in. Bovendien toont de expositie een aantal abstracte foto's. Aspirant-fotografen kunnen in een spe ciaal daarvoor Ingericht vertrek kennis nemea van het materiaal dat men nodig heeft om zelf te ontwikkelen en te vergroten. De expositie is geopend tot en met donderdag, elke avond van 19 tot 22 uur. Bovendien is er op dinsdag en donderdag ook van 12 tot 14 uur gelegenheid de foto's te bezichtigen. een uitgebreide beschrijving geeft van allerlei dieren en dat met 350 illustraties van zijn hand werd verrijkt. Vooral boeken over de jacht Illustreerde hij. Zelf is de heer Poortvliet een verwoed jager. De tekeningen, die in Galerij Wiegman te zien zijn, behandelen dan ook het onderwerp „de jacht". Ze be staan uit studies van rendieren. In de gouaches vindt men een fel contrasterend verschil van het stille gespannen mo ment, waarin het wilde aanhoudend op zijn hoede is met als tegenpool de opgeschrikte dieren in wilde vlucht SCHIEDAM Het bestuur van de, dien de spelers een zelfde enthousiasme Ohr, Vereniging voor lichamelijke e& wilskracht op kunnen brengen als tot oefening Juliana heeft de hèer Hoo- nu toe- is een VPrdere opmars naar de gewaard, de bekende trainer van de f voUeybaltop zeer goed moge meervoudige landskampioen Blok- keer/DES, bereid gevonden de trai ning van het eerste en tweede heren team op zich te nemen. Zaterdag konden de spelers voor de eerste maal met hun nieuwe trainer kennis maken. In een korte toespraak zei de heer Hoogewaard onder meer: ,Jn- (Van een onzfer verslaggevers) SCHIEDAM De Rijksgoedkeuring voor de bouw van de Sporthal is dezer dagen afgekomen, zodat men nu binnen enkele dagen definitief van start kan gaan. De staalcontructies. die de firma Kr ai j erna zo keurig in orde heeft ge maakt, liggen reeds geruimte tijd op het bouwterrein. De direkteur van de Sport hal, Cor Bobners, die wegens eenblinde darm-operatie enige tijd „uit de circula tie" is geweest, is thans geheel hersteld en hoopt nog deze week met zijn beken de voortvarendheid weer aan de gang te gaan. Zo zijn thans alle faktoren aanwe zig, die op korte termijn op duidelijke wijze tekening zullen brengen in de verdere bouw van de Sporthal. ROTTERDAM Met ingang van maandag 36 augustus zullen de woninginrkhtingsbedrijven in Rotter dam en Schiedam op één na, die een aparte tegenstander is van deze regeling iedere gehele maandag gesloten zijn. Dit is een uitvloeisel van het werk van de Commissie Rotterdam vijf daagse werkweek woninginrichting, die tot taak kreeg de verordening die op 16 augustus van kracht werd na een jaar of vijf besprekingen en voorbereidingen, voor deze branche in een aanvaardbare, vorm te brengen. De commissie verwacht, dat de tej- tiel branche binnen niet al te lange tijd dit voorbeeld zal gaan volgen. Men had de keuze: een rouleersy steem voor het winkelpersoneel, waar bij er dus géén hele dag zou behoeven te worden geslóten, sluiting op zater dagmiddag en maandagochtend of slui ting op de maandag. De Rotterdammers en Schiedammers kozen voor het laatste. "Voor een rouleer systeem zou extra-personeel moeten wor den aangetrokken en dat is bij de overspannen arbeidsmarkt van nu niet t krijgen. Want woninginrichting vereist vakkundig en goed geschoold personeel in tegenstelling met vele andere bran ches. Warenhuizen met een afdeling woning inrichting blijve nbuiten de nu tot stand gekomen regeling. Over het algemeen is er overeensteml ming tussen middenstand, vakbeweging en grootbedrijf over. deze winkelsluiting BERKEL EN RODENRIJS Burgemees ter L. li. J. Hendrix heelt dezer dagen een bezoek gebracht aan de mijn Laura in Eijgelshoven. Gestoken in bedrijfskleding heeft hij 2Va uur bovengronds in het mijn- complex rondgewandeld. De heer Hendrix werd rondgeleid door ir. G. Dabekaussen. bereikt, voor het publiek betekent dit, dat de reeds verplichte maandagochtend- sluiting wordt uitgebreid met een vrij willige maandagmiddagsluiting. Hoe de raak in de praktijk uitvalt, moet nog blijken. Amsterdam was met een dergelijk systeem reeds voorgegaan, maar da&t verbrokkelde de zaak en steeds meer zaken openden bun deuren toch weer op de maandagmiddag. Utrecht zal het voorbeel dvan Rotter dam en Schiedam volgen met ingang van 13 september. Intern hebben de woninginrichtingsbe- drijven nog te maken met andere rege lingen: voor het administratieve perso neel en dat van de expeditie-afdelingen bestaat reeds lang een vrije zaterdag. Ook het vakpersoneel, zoals stoffeerders en meubelmakers kent de vrije zaterdag al lang. De vrije maandag geldt voor winkelpersoneel, kaspersoneel en eta leurs. Het gemis van vrije zaterdagen die uiteraard aanlokkelijker -zijn dan vrije maandagen wordt gecompenseerd door een week extra-vakantie. lijk. Zonder de volledige medewerking en het volle vertrouwen van de spelers bereikt echter geen enkele trainer enig resultaat". De heer Hoogerwaard merkte nog op, dat hij het zeer op prijs stelt, dat Juliana nu reeds in training gaat, terwijl de meeste verenigingen pas in september beginnen. Als in oktober de competitie begint komen de Juliana-spelers wellicht beter voorbereid aan de start. Na deze korte toespraak begon hij aan, zoals hij het zelf uitdrukte, een „lichte training" om de spieren los te maken. Overigens heeft deze „lichte" training de heren nog menig zweetdruppeltje gekost. Ook de overige Juliana-teams gaan deze week weer in training. Vooral de junioren hebben vol ongeduld op dit moment gewacht. Bij dames en meisjes heeft zich eveneens een trainerswijziging voltrokken. De bekende Celebes-speelster en ex-interlandspeelsteT mevr. SChreutel- kamp-den Hoed zal zich met de traming van deze afdelingen gaan belasten. Ieder (vanaf ongeveer twaalf jaar) die meer wil weten over de volleybalsport kan 's avonds inlichtingen verkrijgen bn de heer P. N. Soeters, Westvest 106, tel, 269321. VLAARDINGEN Op de Dillenburg singel raakte zaterdagavond de 60-jarige bromfietser J. F. D. met zijn voorwiel in een sleuf in het wegdek. Hij viel en moest met een gebroken linker been m het Holyziekenhuis worden opgenomen. Tijdens het nemen van de bocht bij het oprijden van het Emaus kwam zondag morgen de 33 jarige bromfietsberijdster A T. H. te vallen. Ze brak een sleutel been en liep een beenverwonding op. MAASSLUIS Een groot aantal leden van de voetbalvereniging Excelsior, heeft zaterdag rondom het eerste veld in de Dijlpolder zestien reclameborden ge plaatst. Het is de bedoeling om intotaal twintig van deze borden neer te zetten. Zodoende is de sfeer van het veld verhoogd en het is de moeite waard om woensdagavond om half zeven het team van Denis Neville een oefenwedstrijd te zien spelen tegen Excelsior A. Bovendien speelt op dezelfde tijd Excelsior 4 een wedstrijd tegen een elftal van het dag blad D Rotterdammer. Zaterdag aanstaande worden de laatste oefenwedstrijden gespeeld van Excelsior 1 en 2 tegen Die Haghe 1 en 2, aanvang vier uur, in de Dijkpolder. (Van een onzer verslaggevers) T) OTTERDAM De luchthaven Rotterdam wordt 2 oktober het middelpunt van een groot internatio naal vliegfeest. Het is een van de programmapunten van een vlïegweek, die van 24 september tot en met 2 oktober in ons land wordt gehouden ter viering van het vierde lustrum van de vliegtuigbouwkundige studie vereniging „Leonardo da Vinei". De Koninklijke Nederlandse Ver eniging voor Luchtvaart (KNWL), de Technische Hogeschool te Delft, de Nederlandse vliegtuigindustrie en de Rotterdamse luchthaven hebben dit lustrum aangegrepen om Nederland op de hoogte te brengen van de ZAKKENDRAGERSHUISJE MOET BLIJVEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een van de meest dankbare objecten voor schilders en tekenaars in Schiedam is altijd ge weest het Zakkendragershuisje met zijn pittoresk torentje. De bekende Vlaardingse cineast Jan Schaper heeft het al enige jaren in huur van de gemeente. Hij knapte het van binnen aardig op en maakte er een soort studiecentrum van, waar geëxperimenteerd wordt met cineas tische en toneelkundige aktiviteiten- Jan Schaper houdt ons nog steeds in spanning met zijn filmdoeumentaire over Schiedam. Hij zal ook denken, wat in het vat zit verzuurt niet... Er is sprake geweest, dat hij hier een trefpunt zou maken, een soort „kunst- soos", waar kunstenaars en kunstmin- nenden hun artistieke instuif kunnen vinden. Geen gek idee overigens! Reeds vele jaren wordt er in Schiedam naar een dergelijk cultureel-kunstzinnig cen trum gezocht. Totnogtoe is het evenwel bij wensdromen gebleven... Het Zakkendragershuisje mag natuur lijk niet ten offer vallen aan het befaam de gemeentelijke Schienoko-plan, een af korting voor Schie-Noordvest en Korte Haven. De oude panden in deze driehoek gelegen zullen in de toekomst namelijk „weggesaneerd" worden. Uit een oogpunt van overwegingen van piëteit voor arcbitectureel-historlsche schoonheid is het te hopen, dat het unieke dekor rondom het schilderachtige kolkje van de Oude Sluis, met als „plèce- de-réslstance" het Zakkendragershuisje zijn typisch oud-Schiedams karakter zal behouden. Het wordt immers hoog tijd, dat de hedendaagse stedebouwkunde niet langer meer alle oud-stadsschoon offert op het altaar van een al te zakelijk ganerings-utllilarisme, dat gemeenlijk ge speend ls van elk historisch gevoel. GESCHIEDENIS Het Zakkendragershuisje was het gil dehuis van het St. Anthonis- of Zakken- dragersgilde, een van de oudste en voor naamste gilden in Schiedam. Uit een aantekening van een onbekende stads klerk in 1465 blijkt, dat bij besluit van het'stadsbestuur bij de jaarlijkse proces sie der gilden dit St. Anthonisgilde voorop moest gaan, waarop de vijftien aan het begin van de Floris de Vijfdelaan. andere gilden volgden. Op 3 oktober 1699 kochten de deker. en de hoofdlieden van het gilde van een „beenhacker"-brander diens branderij aan de Schie voor 275 om er hun gildehuis in te vestigen, waartoe de vroedschap op 23 november d.a.v. toestemming gaf. Het zakkendragersgilde zorgde ervoor, dat ten behoeve van de jeneverindustrie het graan en ook de andere grondstoffen o.a, later de steenkolen uit de zeeschepen werden gelost en in de pakhuizen wer den opgeslagen. Als er werk aan de winkel was, luidde het klokje van het torentje. De zakken dragers, die meestal in de naaste omge ving woonden, spoedden zich dan naar het gildehuis. Zodra het klokje ophield met kleppen, werd er een zandloper neergezet, die 6% minuut liep. Binnen deze tijd moesten de mannen binnen zijn. Telaatkomers kwamen niet meer in aan merking. Dan begon het „smakken", genoemd naar de smak, die de stenen maakten. De aanwezigen schaarden zich daartoe met de hoofdman rondom een hak, waarbo ven een koperen trechter was aange bracht. Deze is nog te zien. Ieder gooide twee stenen ten einde uit te maken, wie het karwei kreeg. Uit de trechter kwa men de stenen neer op een houten met leder beklede kogel. Op deze wijze verspreidden ze zich naar alle kanten. Soms gaf een zakkendrager een onjuist aantal ogen op. Als straf mocht hij dan een hele week niet meesmakken. Vervol gens traden de zakkendragers in een rij naar buiten. In volgorde van het aantal geworpen ogen. Tevoren moest de man goed opletten, hoeveel ogen zijn opvolger had geworpen. De hoofdman verdeelde daarna het werk. De zakkendragers gin gen gauw thuis hun „kapzak" halen, het hoofddeksel bij het dragen van graan of kolen. Bij graan, een gemaakt van wit keper en bij kolen een van zeildoek. Ook behoorde er een graan- of kolen- zak bij. Alle zakken werden voorzien van hun initialen, want bij regenweer droogde men de natte zakken op de ketels in de branderij. Het ging er soms rumoerig toe. Als de mannen niet wilden werken, dwong de hoofdman hen te smakken. Men sprak dan van „preswerk". De zakkendragers waren in hun vak echte mannetjesput ters, die er bijv. niet tegenop zagen een lading van 15,000 kg gerst uit een schip te lossen met zeven man en twee tonners mannen die het graan in houten tonnen van een bepaalde inhoudsmaat -t.. schepten in tweehonderd zakken, elk wegend 7014 kg. in twee uur tijds, aldus de stads-chroniqueur M. Sigal in zijn historische beschrijving van Schiedam. De gemeente Schiedam kocht het ge bouwtje in 1931 en liet het een jaar later restaureren. Boven de deur kan de voorbijganger op een aldaar aangebrach te steen nog het volgende opschrift lezen: „D.E.M. (De Edel Mogende) Heer Burgemmester Anthonius Hoodenpijl Deken van 't St. Anthonius Gilde De Hooftluyde syn: Mees van Duyn, 'Klaas Plooy, Jacobus van Ooste. Ian Coningh, (In Romeinse cijfers) 1725". jongste ontwikkelingen en vorderin gen op het gebied van de lucht- en ruimtevaart. Naast het vliegfeest is ook een hoogtepunt een expositie in de vliegtuighal en de diverse labora-. toria van het splinternieuwe gebouw voor vliegtuigkunde van de T.H. Op het vliegfeest worden de modern ste verkeersvliegtuigen getoond. Be kende stuntteams geven hun shows ten beste. Vele supersone straaljagers wor den gedemonstreerd voor 50.000 men sen, die op tribunes langs de startbaan van het vliegveld zitten. Definitief nemen aan het vliegfeest deel: Ameri ka, Engeland, Frankrijk, Italië, Rusland en Nederland. Onderhandeld wordt nog over de medewerking van Zweden en West-Bui tsland. Het is zeker dat Engeland kooit met het team Lightning-straaljagers, met een Camberra-straalbommenwerper, met de deltavleugelige V-Bomber, het Acrobatie- Team, de Shackleton en een marine- patrouilie-bommenwerper. Hoogstwaarschijnlijk komen de Russen met het grootste p.-ssagiersvliegtuig, de Antanov, waarin 750 mensen een plaatsje kunnen vinden, en met de Mil, de helikopter die als vliegende bus vijftig mensen kan vervoeren- Het staat nog niet geheel vast, of de Amerikanen met hun vliegende bus. de Sikorsky, naar Rotter dam komen. De Fransen komen wellicht met hun team van vier supersone Mirage- straaljagers. De organisatoren houden er rekening mee, dat tijdens het vliegfeest of op de expositie, eveneens een of meer ruimte- vaartcabines getoond kunnen worden. Voor de expositie in de vliegtuighal gaan de deuren op 24 september open. De organisatoren bieden de expositie aan, zodat geen entree behoeft te worden betaald. Binnen- en buitenlandse indus trieën. alsmede het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium, de Rijkslucht vaartschool, de Koninklijke Luchtmacht, Luchthaven Schiphol en de T.H. nemea aan de expositie deel. „Leonardo da Vinei" viert het vierde lustrum bovendien met een symposium over het supersonische verkeersvlieg tuig op 29 september, met de installatie van Z.K.H. Prins Bernhard als ere president van de vliegtuigbouwkundige studievereniging op 30 september en met een „open dag" op de onderafde ling van de vïiegtuigbouwkunde op 1 oktober. Op de expositie toont de T.H. ojn. een romp van de F-27, een Kolibrie-helikop ter, een Seafury, een Mustang, en een Thunderjet. waarvan het intrekken van het onderstel wordt gedemonstreerd. Ook laat de T.H. vliegtuigconstrukties, motor onderdelen en bisturmgsinstallaties zien- Het Lucht- en Ruimtevaartlaborato rium biedt een kijkje naar vrijvliegende- en windtunnelmodellen. naar raketten met grondapparaluur, terwijl ook een windtunnel-demonstratie wordt verzorgd. De Rijksluchtvaartschool exposeert een linktrainer. De Koninklijke Luchtmacht zorgt voor een verkeerstoren en een straalmotor en een Alouette-helikopter. Vliegtuigindustrieën brengen in: lucht- verkenningscamera's, een ruimtepak en systemen, bijv. voor afdichting van kajui ten, voor vloeistofgekoelde schijfremmen, voor het voorkomen van ijsafzetting. De organisatie is nog niet geheel voltooid. Mogelijk wordt aan de expositie ook nog deelgenomen door Europese ruimtevaart organisaties, de luchtmacht van de Ver enigde Staten, chartermaatschappijen en door bepaalde landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1