Vooruitlopend op bouw viaduct Omlegging bij Vijf sluizen zal zeker s tl jaar duren D mm ODï-kampweek verloopt naar ieders wens Gemeente wint proces van fa. Oosterwijk VANDALISME VEERT HOOGTIJ medewerker AGENDA kANiJDESCHIE ROTTERDAM ASSISTENTIE) bontmantels Waakzaamheid en samenspel blijft geboden GTB hield goede j aavvergadering LENINGPLAFOM) IS VERHOOGD e Microkorfbal in loods zomerkorting Verkeer zat vast bij Vijfsluizen Drs. v. d. Akker naar Zwolle J. Doets (84) overleden Gesprekken over de Heidelberger cfvrTERDAMMF.Tt WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1965 -r v Iloementihn •ZWARTE WOUD STEKJES Nog 5 dagen Bevolking *i JillK§£M111 f i H m 11 stC r l i IV f 1 WW IW'NP' 'mm UUK maakt plannen van 19 augustus heeft een arbitrage- voor memv seizoen met ...net even anders! Wedstrijd Met de YYV naar de Taptoe Del It WILTON-FIJENOORD BOEKHANDEL J. S. VAN LEEUWEN Voor mannen mei een eigen KLEDING VAN f9.50 AART PONTIER en dagelijks Pagina ,3 T01DDEN van een grauwe omge ving van zwart-berookte fabrieks- nden en een baaierd van wild-op- Sroeiend gras. brandnetels en on- fniid ontdekten we dezer dagen een Isnëe bloemen tuin in een rijke ver- ifjiaidejUieid grotendeels al in de bon- klenren van de naderende herfst, r Hepen kleine kronkelpaadjes door- >en, als waren ze gemaakt voor diver ts,'Een liefderijke hand had aan dit [bioemenparadijsje een eigen, perscon- |U; karakter pogen te geven. Men ïi.on dit duidelijk onderkennen. We Itonde» er dan ook niet genoeg raai f kijken. De kleine bloementuin ligt op de grens van oud en nieuw Schiedam, tm soort vergeten Niemandsland. ilVttar het Noordvestkanaal ombuiat 's:ar de Schie. ligt niet rcr van de 'P'oveniersbrug in het gorige. drabbigs Kater de mooie, goed-onderhouden Koamrk .fatdus". Voor de raampjes Taan boeketten bloemen en op het «/lierbdcon eveneens, een soort bloe menboot das, terwijl de eigenares het ■gepresteerd heeft na veel zwoegen van stenen uit de grond halen over de ge- lek lengte van haar drijvend u-oon- litts op de walkant bovengenoemde lam aan te leggen. F)IT is het werk uitsluitend van een vrouw. Ze is getrouwd met de heer P. Kreuk, wiens ouders een eind je verder in een woonark aan de Koordvest wonen. Maar die hebben geen bloemen! Zo komt mevrouw Kreuk senior bij haar schoondochter es! eens een boeketje bloemen halen. Waarom haalde deze jonge vrouw het in haar hoofd in deze woestenij zo iets origineels te maken? Dit is gauw ge zegd. Eigenlijk uit een gevoelvan heimwee! Het zal in het begin heus wel eens moeilijk zijn geweest voor haar om zich hier aan te nnssen. De dekors rondom haar woonark getuig den niet bepaald van blijmoedigheid en schoonheid. Ze waren veeleer neer drukkend en lelijk, zoals in elke oude fabrieksstad. Ze is afkomstig uit het Zwarte Woud en is opgegroeid temidden van de lief lijke wereld ran Flora's kinderen. Ze held altijd al van bloemen en van de vrije natuur. In haar jeugdjaren kon ;e urenlang ronddwalen langs stille bospaden om dan met handen vol bloe men thuis te komen. Die liefde voor bloemen en voor alles wat de natuur can schoons schenkt, bracht ze nee naar het verrre Holland. QM haar heimwee te stillen legde ze deze sprookjestutn aan. Uiteraard veel mooier als een tuin van de meest indrukwekkende bungalow, omdat heruit persoonlijke liefde spreekt. Ze 9<iat elke zomer nog naar huis, n ar het romantische land van de koe koeksklokken en de vele kleurige bloe men. Ze brengt dan ook wel eens stekjesmee. Zo bloeien aan de Schie bloemen uit het Zwarte Woud. Als u eens in de buurt van de Pro- üeniersbrug bent, dan moet u beslist tn de richting van de Schie kijken. Desnoods even langs deze fantastische bloemenweelde wandelen. Zet uw wa len maar even langs de kant. Met een onto komt tt nooit in een blaetnen- pnradys (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De werkzaam, heden aan de Vijfsluizen, waar een viaduct voor de toekomstige Be- nulux-tunnel zal worden gebouwd, hebben ertoe geleid dat men tot een tijdelijke wegomlegging is moeten overgaan. Deze bestaat uit twee geasfalteerde rijstroken van in totaal negen meter. Het zal waarschijnlijk nog wel minstens een jaar duren, voordat het via duct gereed en het gemaal en de Vijf Sluizen afgebroken zullen zijn. Dit betekent derhalve, dat deze noodweg ook ten minste een jaar dienst zal moeten doen. Hoewel totnogtoe de verkeerssi tuatie hier ter plaatse niet alarme rend mag genoemd worden, zal het toch wel de vraag blijven, of deze „bottle-neck" op den duur niet te vee! stagnerende gevolgen zal ople veren. Waakzaamheid en wellich* een dwingend samenspel in deze belangrijke verkeerszaak tussen de beide belanghebbende gemeentebj- sturen van Vlaardingen en Schie dam blijven in de komende maan den in ieder geval geboden. De verkeerstechnische problemen van de infrastructuur, de achillespees van het maatschappelijke en economische leven, zowel in het Rijnmondgebied als in de gehele Randstad Holland, zullen in de toekomst slechts kunnen worden opgelost door een subtiel samenspel in regionaal verband. In commercieel en industrieel opzicht zijn beide gebieden dermate be langrijk voor het Nederlandse volk als geheel, dat er bi] bepaalde plannen en aktivixciten inderdaad nationale belangen op spel staan. Een kracbt!ge onderhandelings-psycho- O 'Van een medewerker) SCHIEDAM De jaarvergadering, die hot jubilerende GTB (35 jaar) dinsdag avond in de kantine van de Technische Bedrijven heeft gehouden, is zeer rede lijk bezocht. Voorzitter A. Noordijk zei in zijn welkomstwoord, dat GTB in het afgelopen seizoen de boot had gemist. Hij erkende, dat het bestuur bij de samen stelling van de elftallen mogelijk enkele foutjes heeft gemaakt, waardoor bijv. niet van DOS gewonnen werd en waar door GTB zich het kampioenschap door DOS zag ontnomen. Niettemin zag hij vol vertrouwen de nieuwe competitie, die volgende week zaterdag begint, tegemoet. Secretaris J. Zwep deed in zijn jaar verslag een beroep op de leden om de training dinsdagsavonds trouw te bezoe ken, temeer omdat voor de huur van de velden enz. huur betaald moet worden en dit geld zijn waarde op moet brengen. De heer C. Hoppe kreeg een ovationeel applaus voor de perfekte wijze waarop hij de penningen in het afgelopen ver enigingsjaar weer heeft beheerd. De bestuursverkiezing had tot resul taat, dat de heer L. A. de Borst aftrad, waarvoor de heer J. Roozen in de plaats kwam. De overige aftredende bestuurs leden werden herkozen. Verder werd nog één en ander over het 35-jarig jubileum besproken, waarvoor op vrijdag 3 september een feestavond zal volgen in gebouw Irene. logie gesteund door tcchmsch-zakelijk inzicht van de zijde der diverse gemeen tebesturen zal hierbij worden vereist. De gemeentepolitiek in deze gewesten zal ten volle afgestemd moeten zijn op durf cn brede visie ten aanzien van de eigentijdse problematiek van maatschap pij, handel en nijverheid. Het is eenvoudig economisch niet ver antwoord, dat het wegveikeer ook maar een enkel uur stagnatie ondervindt. Mocht dit bij de Vijf Sluizen wel het geval zijn, dan dient zo snei mogelijk het verkeer Vlaardingen-Schiedam meer fre- quentiemogelijkheden te krijgen door hel bijv. tevens via de Hargaweg te leiden. Daarbij is het wachten dan ook op de komende doorverbinding Burg. Van Haa- renlaan-Brandersbrug-lIorvathweg. Een nog steeds groeiende bevolking, van miljoenen monden d:e gevoed moe ten worden en inhaerent daaraan een permanent uitdijende economie, eisen een versneld tempo van de perfectione ring van het ingewikkelde netwerk van onze verbindingswegen. Daarnaast zal het duurder worden van het geld, oen desastreuze ontwik keling. waarvan het einde en de gevol gen nog niet te overzien zijn, m de komende jaren voor alle openbare be stuurslichamen een restriktief investe ringsbeleid noodzakelijk maken. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de controverse tussen deze investe ringsrestrictie en een maatschappij van industriële overvloed op velerlei levensterrein het maatschappelijk evenwicht zal gaan verstoren. Hier door zullen de poiitiek-economische spanningen in de komende jaren gro ter en de bestuurlijke overheidstaaen oneindig veel zwaarder worden. Commissie Rotterdam 5 daagse werkweek woninginrichting De deelnemende be drijven zij n herkenbaar aan deze aankondi ging als raambiljet of kaart in hun etalages. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het leningsplafond van de gemeente Schiedam is met een mil joen vierhonderdduizend gulden ver hoogd. Het College van burgemeester en wethouders heeft bovendien de medede ling ontvangen, dat de gemeente Schie dam dit jaar nog voor negenhonderddui zend gulden zal kunnen lenen. Hiervan zal vijfhonderdduizend gulden bestemd worden voor de voorbereiding van het aanleggen van aardgas. vag% 'M c<:\ 'fé-VPv X Kx° SCHIEDAM Geboren: Mai.cy civ P G van Leiden en N de Snaijer; Michel z v H C van Dooren en W Oprei; Astnd d v D Bouman en M Brouwers; Brïgi te A dv E J Dekker en H J C van Teijlngen; Yvonne dv JF Kamp en A Kosten- Overleden: H W van M on rik, ©1 j. eqtitg. Vermeulen; A Chabot, 65; H ccneenstra .53; P J van Du*men, 73 j. B T Meijer, 72'j. (Van een medewerker) SCHIEDAM De vierentwintig ODI-anen, die zaterdagmorgen naar de kampeerboerderij „De Lucht" in Renswoude zijn vertrokken, maken het best. Ondanks dat het af en toe pijpestelen regent hebben de jongens en meisjes het geweldig naar hun zin. Dat komt ook, omdat er bij de kam peerboerderij een grote loods is, die men kan gebruiken om microkorfbal te beoefenen. tWSj (Van een onzer verslaggevers) r\/VT^ 1 I SCHIEDAM Bij bindend advies 1 commissie het geschil tussen de ge meente Schiedam en de firma Ooster wijk ten gunste van eerstgenoemde beslist. (Van een medewerker) SCHIEDAM Nu de vakanties achter de rug zijn heeft DOK een folder in zee gestuurd, waarop de leden worden her innerd aan de opening van het nieuwe seizoen. Na enkele marsen volgt op 11 seotember, de kindermiddag bij het v.m. Volkspark, daarna een kontaktavond, een kerstavond, een middag voor de aspiran ten, een Sint Nicolaasfeest en voor de allerkleinste DOK'ers nog enkele andere activiteiten. Od 2 en 9 maart 1965 volgen do traditioneel geworden uitvoeringen in het Passage Theater. Deze week (woensdag) zijn de lesloka len weer opengegaan voor alle leden, aspirant-leden en aspiranten, die in de komende maanden weer volop gelegen heid krijgen zich voor te bereiden op genoemde activiteiten. Ook kent DOK een afdeling „ritmische gvmnastiek" die dinsdag 31 augustus begint Alle dames-leden vanaf 17 jaar zijn daar welkom. Ook jonge moeders wordt aangeraden de lessen te volgen, want deze ritmische afdeling is beslist geen „huisvrouwenafdeling".' aldus het bestuur. Dinsdagavonds vanaf acht uur is hiervoor gelegenheid in de gymzaal (be- n.xLn') van de Willem de Zwijger-ulo aan de St. Liduïnastraat en in de Thomas a Kempisstraat. Ook voor de fluitclub kunnen nieuwe leden nog bij DOK terecht. Iedere maan dagavond van 18.30-20.30 uur kan men zich opgeven in het gymnastieklokaal aan de Sint Annazusterstraat. De nieuwe -ursus begint op 30 augustus. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Baldadigheid blykt ook in Schiedam hoogtij te vieren. Vcrledtui week hebben we reeds de golf van vandalisme gemeld, die gedurende een enkel weekeinde onze stad had overspoeld. Zo heeft ook een aantal scholcnin de eerste teven maanden van dit jaar het moeten ontgelden, waarby niet „TSrtf,nnw£lnde wshonderd ruiten sneuvelden, o,a. van de openbare school aan het Edisonpleta. de Mathenesserschool aan het Oude Kerkhof, de Jan Ligthartschool aan het Frans JWpW». de ComeniusschooL aan de Singel, de Goeman Borgesiussichooi i»n de •ohth. Muysstraat de Erasmusschool aan de Huysmansstraat en de B.L.U.-scnooi de Honnerlage GretS°Byde in aanbouw zijnde WillemBrouwersohool ami 6e Dwarsstraat werden de muren op ergerlijke wijze beschadigd, ware orgiecn met )W aangericht en deden de vandalen in verschillende schooliokalen hun behoefttm. Het bovenstaande behelst nog slechts de droeve (en wel zeer vuile) wasli st, van Wat er aan baldadigheden bij de openbare scholen is gepleegd. In hoeverre geau gnde deze periode de scholen van het bijzonder onderwijs te lijden hebben gehad, WieTerhaW^mocht menen, dat het in ons Schiedam wel niet zo'n vaart zal Jopen met baldadigheid en vandalisme, zal bij het lezen van deze werkelijk ont vellende cijfers en feiten wel tot andere gedachten komen. Het boterde allang niet tussen de gemeente en dit bedrijf, dat in Kethel de werkzaamheden van de zandopspuihng op zich heeft genomen. De firma Oóster- wijk nam o.a. geen genoegen prijs vati 2 per kubieke meter, die men was overeengekomen en door haar toe doen stagneerde het werk nogal eens. Enige malen werd de directie van net zandbedrijf in kort geding gesommeerd het werk te hervatten, opdat de woning- SCHIEDAM Gedurende een half uur zat dinsdagmorgen vanaf de Vijf Sluizen tot aan het Café Triangel op de hoek van de Burgemeester Knappertlaan het weg verkeer muurvast. Ter hoogte van de Vijf Sluizen was namelijk de as van een vrachtwagen gebroken, waardoor het verkeer over slechts een enkele baan kon worden geleid. Nadat een takelwagen de auto had weggesleept, kon het verkeer weer een normaal verloop krijgen. SCHIEDAM Aangezien de bestuur der geen voorrang verleende, kwam dinsdagmorgen in de Admiraal De Rui- terstraat ter hoogte vap de Westfranke- landsedijk een driewielige bestelauto, be stuurd door de 20-jarige P. W. W. in botsing met een personenauto, bestuurd door T. v.d. Z. Eerstgenoemde bestuurder kwam te vallen en kreeg een kneuzing aan de rechter knie, die door de GGD naderhand werd behandeld. bouw in Kethel niet in gevaar zou komen. De firma Oosterwijk meendêi doo'r de gemeente Schiedam financieel tekort te ".ijn gedaan, en vroeg dientengevolge om schadeloosstelling. Thans luidt het bindend advies van de arbitrage-commissie, dat de gemeente he< lemaal niet schadeplichtig is en dat de firma Oosterwijk moet doorgaan met haar zandopspuitings-werkzaamheden, die zij de laatste weken in een tempo van vijftigduizend kubieke meter per week heeft uitgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wegens zijn benoeming tot Vétérinair Inspecteur van de Volks gezondheid tevens Inspecteur van de Veeartsehij kundige Dienst in de provin cie i Overijssel, standplaats Zwolle, heeft de [gemeenteraad aan drs. D. van den Akker eervol ontslag verleend uit zijn functie van directeur van de keurings dienst van slachtdieren en van vlees „Keuringskring Schiedam" en Openbaar Slachthuis Schiedam, een en ander met ingang van 1 september 1965. Dg heer Van den Akker gaat wonen in Zwolle. Dat alles vertelde ons dinsdagavond leider Henk Verhey. De fietsers heb ben zaterdag een voorspoedige reis gehad, ondanks één lekke band, die gauw genoeg gerepareerd was. Om 13.00 uur arriveerden de zes fietsers bij de kampeerboerderij. De vier bromfiet sers zijn wat later vertrokken, want zij waren een en ander vergeten. Om twee uur voegden zij zich bij de overige ODI-anen, waarvan de „buspatiënten" reeds voor elf uur in Renswoude waren. Zaterdagmiddag maakte men een wan deling ter verkenning van de omgeving, 's Avonds werd met gitaarmuziek en diverse spelletjes de gezelligheid opge voerd. Zondagmorgen eerst de kerkdienst en 's middags een flinke wandeling. Tijdens de avonduren vermaakten de jongeren zich in de boerderij, want het weer was niet van dien aard dat men naar buiten kon. De korfbalsport werd maandagmorgen beoefend, waarvoor vooral de grote hal (die ook wel eens voor de kermis dienst doet) goede diensten bewees, 's Middags maakten de jongens en meisjes een fietstocht naar Lunteren. De markt in Veenendaal zorgde dinsdagmorgen voor de nodige afwisseling, hoewel er grote consternatie heerste in verband met het verkeersongeluk, dat bij Renswoude .ge beurde. Dinsdagmiddag maakte men een puz- zeltocht, die was verzorgd door de leider van de kampeerboerderij, de heer J. van Dijk. De puzzeltoeht werd gewonnen door de groep van Costic Toussaint, waarbij ook Piet Bastiaans. Ineke Grun- del en Alida van Delden behoorden. Vanmorgen (woensdag) stond zwem men- en daarna spoorzoeken op het pro gramma, maar alles was afhankelijk van het weer. Beter nieuws vertelde Henk Verhey ons toen hij over de officiële korfbalwedstrijd begon, die dank zij de heer 3. van Dijk tot stand is gekomen en die woensdagavond zal gaan tussen een ODI-team en een team, dat uitkomt in de Geld. Utrechtse Korfbalbond (GUKB). Het eten is bijzonder goed en de stemming niet minder. Tot opperkoks zijn Jan Verhey ;n Dick Toussaint be noemd en tot nog toe heeft men veel waardering voor de kookkunst van deze knapen. Corveedienst wordt om "beurten verrioM en al met al kwamen er niets dan goede berichten vanuit kampeer boerderij „De Lucht" in Renswoude. Zaterdagmorgen hoopt men weer naar Schiedam te vertrekken. De fietsers heb ben besloten ook maar met de vrachtwa gen terug te gaan. Om ongeveer twee uur hoopt men weer veilig en wel in Schiedam te arriveren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer J Doets. oud directeur van de Technische Bedrijven van de gemeente Schiedam, is zondag te Zandvoort op 84-jarige leefujd overleden De heer Doets werd in 1915 aangesteld tot adjunct-directeur, waarna m 1920 zijn benoeming tot directeur v/dgde. Met ingang van 1 augustus 1946 g ng de heer Doets met pensioen, waa-na hij we'd opgevolgd door de heer D. J. Adriaanse. De begrafenis geschiedt morgenochtend (donderdag) te Heemstede. (Van een medewerker) SCHIEDAM Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de WV-Schiedam naar de Taptoe Delft te gaan. Donderdagavond is de première van deze grootste show en volgens de VVV hebben velen zich reeds opgegeven. Het reisbureau en de auto-onderneming Broere verzorgen de reis. De deelnemers vertrekken 's Avonds om acht uur vanaf het VW-kantoor aan de Tuinlaan. De Taptoe Delft begint om precies negen uur. De bezoekers krijgen zodoende een fraai voorproefje van het 7e drumband- concours, dat op zaterdag 11 september in Schiedam wordt gehouden. SCHIEDAM In onze organisatie bestaat nog de be hoefte aan een die na een periode von inwerken zal worden beiast met taken op het gebied van kosten budget tering De hieraan verbonden werkzaamheden omvatten het verzamelen en analyseren van de benodigds gegevens, alsmede de hieraan verbonden verslaggeving. Wij vragen hiervóór'een jongeman in de leeftijd van 22 tot 30 jaren, die een middelbare of (M)ULÖropleiding heeft voltooid*en in het bezit'is van het diploma een kritische instelling heeft en het vermogen bezit zelfstandig te denken en te werken. i i Bijgeblekengeschiktheid kunnengoede 1 perspectieven in hef vooruitzicht wor den gesteld. Schriftelijke (niet met ballpoint geschréven)sol licitaties te richten tot Wilton-Fïjenoord,, postbus 22, Schiedam. Broersvest 44, 5chïedam. Telefoon 268152, vraagt per 1 oktober a,s. voor verkoop en administratie. Leeftijd 16—20 jaar. Gaarne Mulo-opleiding en literaire belangstelling. De mogelijkheid wordt geboden om na inwerkperiode de afdeling kinderboeken zelfstandig Ie behartigen en de verkoop van het goede kinderboek te stimuleren. Sollicitaties schriftelijk of mondeling ('s avonds tel. 261743) worden gaarne tegemoet gezien. FOREX KORTE HOOGSTRAAT 11a TEIEF. 6151 - VLAARDINGEN CftOF. DR. A. F. N. LEKKERKERK6R Oe prachtige reeks zondag avondlezingen voor de NCRV in boekvorm Over de actualiteit en de rijke inhoud en historie van de Heidelbergse Catechismus. rcrkrjsooar n Ue backhands TOMER t KEUNINB - WAOEHIHËEH Alle boeken van N.V. Zomer en Keunings Uitge verij zijn verkrijgbaar bij: boekverkoper Smalle Havenstraat 3 Telefoon 4304 Viaardingen T-TET zal niet zo heel lang meer dureD, of de CooKingel heeft-weer een ander gezicht gekregen, wam de metrobonw is daar nu zover gevorderd, dat de afdeling bestratingen van d.e dienst van gemeente werken bij Atlanta-en de noordelijke hoek van het Benrsgehonw het lieft in handen heeft kunnen nemen. Grote vrachtwagens rijden af en aan om de metro-bouwput met dc daarin liggende tnmielshikken onder 'het zand testóppen. Dpn gaaii de dam- wanden er uit en over een paar weken zal het mooie stukje Coolsingel, dat nu voor hel Stadhuis ligt, een niet onaardig aantal meters in zuidelijkerichting'zyn verlengd, zeer tot verheugenis van de daar gevestigde winkeliers. De voetbrug tegenover de hoofdingang van de Amrobanlc, een Bailey brug die geniesoldaten daar indertijd 'by wijze van oefening hebben gelegd, is weg gehaald. Een beetje onwijs ligt in het pla veisel de zebra-oversteekplaals met het waarschuwende bordje „Voetgangers let op: dubbel tramspoor". Inderdaad ligt daar dubbel tramspoor dat druk wordt bereden. Maar geen voetganger zal het in z'n hoofd balen, de zebra op te gaan, die nu nergens meer. heen leidt. Voor het gebouw van de Ambo-bank worden nu de tramrails op het trottoir getegd. Binnenkort krijgen de metrobouwers daar de beschikking over het geïnde midden van de Coolsingel en de trams rijden vlak langs de gevel, In liet -tation-Stadhuis. aan het zuidelijke eind van de 'Göolaïagti bij bet Hofplein dus, is de- eer,e toegaiigsroltrap gemonteerd. Die. is geplaatst aan de zijde van het Hilton-Hptel. Voor wat betreft de grtng van zaken "in Rotterdam-Zuid zitten nu de metrobouwers hevig iu spanning door het rapport van de Commissie-Vrij en door het besluit van de RTM, de tram naar Hellevoetsluis en Brieïle te vervangen door autobussen. Dat laatste zal over een maand gebeuren. In baar rapport beveelt de coinmissie-Vry - een wal „huiselijke" naam voor de door de minister van verkeer en waterstaat in gestelde Werkgroep vervoer in en ..om- Rotterdam een metroverbinding aan van Rotterdam naar zo mogelijk Hellevoetsluis, - maar in ieder geval naar Hoogvliet. Door dat over een maand de RTM-treintjes ver dwijnen, is die aanbeveling vair groot be lang geworden en Rotterdam, dat te voren zonder haast kun gaan denken over de voorbereidingen voor liet doortrekken van de metro naar Hoogvliet, ziet zich plotse ling gesteld voor een sterke vermindering- van de vervoersmogelijkheden- tussen deze satellietstad en het Rotterdamse stads centrum. Zoals men weet, is het, doordat de bouw van het metro-viaduct een eipd voor is op het bouwschema, mogelijk binnen dc voor oplev.eripgigestalde tyd dit viaduct niet-alleen gereed te .hebben tot bet Zuidplein maar zelfs tot" Znidwyk- Pendrecht, waar aanzet - op eèn lyn naar. Hoogvliet mogelijk zou,, zyn. Een metro tussen Centraal Station en Pendreclit zon der meer heeft weinig voordelen boven èen' metro tussen Centraal Station cn Zuidplein.- - Verlenging met 'slechts dMe kilometers zal geen invloed hebben op het aantal te ver- voeren passagiers eti zij is te kort om tot* Pendreeht een hoger vervoertarief' dan tot Znidplcin te rechtvaardigen. Zij zon alken" maar geld kosten en is zonder dat ér uitzicht bestaat op doorbouwen naar Hoog vliet dus weinig interessant.-»Nu is het van zelfsprekend niet nodig, 'dit het liele via'-'7 duet tot Hoogvliet wordt doorgebouwd. Door het open,, onbebouwde, agrarische j, polderland is een gewone- spoorbaan meer- dan genoeg, al zal dig "Baku mp't het oog ep d«-stroomvoorziening vta de derde rarl* hehoorljjk dienen te"wordep. beveiligd tenzy men Pissen Pendreclit --ern-HoogvIiet <Jr elektrische energie 'op een andere maiiier wil toevoeren. Plannen' betreffende een ver binding met Hoogvliet kunnen nn nog niét worden gemaakter is geen geld en nie*" - mand weet, hoe volgend jaar de' financiële - situatie van de gemeente Rotterdam zaL'- zijn Optimisten hopen op de niogelijkheid dat het beruchte leningsplafond' Jan een - beetje hoger komt te liggen. InleJer geval kunnen wij ons voorstellen, dat-op enkele tekenkamers van het stadstimmerhuis mén"; met de metroverbinding naar Hoogvliel druk bezig is. Als dat niet officieel kan, dan maar officieus. Komt er geld, dan kan men de tekeningen zó onder ogen van auto riteiten cn andere betrokkenen brengen. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhot- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van IS.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280 Centrale Hulpdienst: tel. 9161. Maassluisedtjk 5, 127, Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan !7, tel. 268035. 1 1 f V -i-1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1