Arij Koplaan Mooie houten school aan G. VAN P. LYCEUM OOK IN Scandinavische ontwerpers ontdekten opnieuw het eikenhout... Tm LUL DEKLERK&ZN VW-reis taptoe Delft slecht georganiseerd f. mm- AGENDA VLAARDINGEN RIJKSDIPLOMA PRAKTIJKDIPLOMA VERF VAN DE VAKMAN 1. „De Kroon" 2. ,/t Verfcentrum" 3. „De Goede Hoek" 4. „Kleurklavier" HOOFDGEBOUW WAS ALWEER TE KLEIN Tweetal brandjes spoedig geblust Animo viel ook tegen \UlvZtAAH't M. Valentijn 40 jaar bij Vinke VOORDELIG UW SCH00LBEH0EFTEN KOPEN Vereerd stef meeder nv 5 PPSC speelt nu op „Thurlede" '965 I jQT^RDAMMÉR iïTiöïew-36" Pagina .3 VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1963 VOEGER I yROEGER n yLAARDINGEN Als op 8 sep. tember het nieuivë schooljaar voor de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum begint is er in vergelijking met andere jaren weer iets veranderd. Op die datum wordt namelijk de tweede uitbreiding binnen korte tijd in- gebruik genomen. Ditmaal geen nieuwe vleugel aan bet gebouw op de Rotterdamse weg, maar een splinternieuw houten schoolge bouw aan de Arij Koplaan in de Westwijk. Dat nieuwe gebouw was noodzake lijk omdat ondanks de laatste uitbrei ding het pand aan de Rotterdamse weg (Van een onzer verslaggevers) VERTREK DIRECTEUR SLACHTHUIS -uit- m_w~m sM&& EIGEN SFEER Garage Van Dalen N.V. MM mmzm als bij uitstek geschikt om er sterke en goedgevormde meubelen van te maken. De hier afgebeelde eetkamer is Zweeds van ontwerp en voldoet aan alle eisen van kwaliteit en vakmanschap. Het 183 cm lange dressoir is bijzonder practisch, 4 ruime Iaden en een grote bergruimte achter 2 schuifdeuren. Tafel 90 x 155 met 2 inlegbladen, 4 stoelen bekleed met wollen stof, geheel compleet nn/Z en...uit voorraad leverbaar. iSSiS MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL CURSUS 1965 —1966 SCHOOLGELD 37,50 a 45 PER JAAR PA Ril', BEHANG KUNSTSCHILDER MATRUAtEM BOUWPAKKETTEN fe sleden KANTOORARTIKELEN ;h« 3ede 201' *ietl ver. lei. Ilea «e. fort. de ea. zal' ia' en- ien <*-■ rep oe- Le doUr oud-Schiedam wandelt, uordt bij elke stap herinnerd aan Lnrre tijden- Binnen de driehoek ffmt-Lange Kerkstraat-Broers- M ten men dwalen door de oude Klierachtige steegjes en straatjes, h Baan Grofbaan en Roosbeek, fJTg én Lombardsteeg. Enkele L, duiden aan, dat er een touw- weni was «i een pandjeshuis. Wat km'de meesten onzer van het Bar krnhof de Louronstraat en het St. «hdfie" Alle drie in de buurt van L Oude Kerkhof, waar het Gemeen- Lcliief is gevestigd. Deze kleine treld van oude huisjes bezit een L karakter. Ze heeft iets intiems i vertrouwelijks, wat men in de Wise wijken tevergeefs zoekt. De icasen, die hier allele jaren wonen, Ken niet eens graag willen ver ben Al ontbreekt er natuurlijk veel ie hedendaagse woninginrichting w haar douches en geisers. Het m- iricur van deze huisjes ziet er oven- 'mkzindeUjk uit en er. wonen nog tel wat jonge gezinnen. Oud-Schie- ■m kent gelukkig geen armoede seer. Integendeel, omdat men er bedkoop woont, kan men meer geld sleden aan eten en drinken, aan kle ins versnaperingen en vermaak, dan l menig duur huis in Nieuwland of tetheL Geestelijke spanning en in- panning om zich ten koste van ge- ïotdsrusi en gezondheid in zijn status handhaven kent men hier niet. Hier t<|t men nog in de gemoedelijke le venssfeer van een mensenleeftijd te- ii?. loen was het leven toch niet :t> gemakkelijk. In deze zelfde tuitjes waar men thans 's avonds ge- ïllig bij de televisie zit en een onbe- I) OCH if zorgde lach weerklinkt, heerste in de eerste tien jaren van deze eeuw nog hittere armoede. De maatschappij is wel radicaal veranderd. De geboorte van de welvaartstaat betekende een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de westerse beschaving. Dit be grip is niet meer weg te denken. Er bestaat nog een oud rapport van een enqu te over lonen en arbeids ureni, geschreven door de heer P. de Bruin. Dit rapport vergelijkt de loon- standaard en gemiddelde arbeidsduur tussen 1899 en 1909. In 109 waren de weeklonen voor een brandersknecht 7 tot 15,50, voor een glasblazer f it tct f 20, voor een bakkersgezel f 11 tot 12, voor een metaalbewerker f 10 tot 25,50 en voor een onderwijzer f 10 tot f 10.50. Een arbeiders werkte ge middeld 12 a 13 uren per dag. In de branderijen was dat nog erger en werkte men van 13 tot 17 uur per dag, waarbij nog moet worden vermeld, dat in 1899 de lonen nog lager waren. Bovendien moesten de branders- knechts 's zondags ook nog werken. Het dagelijksleven van de kleine man was grauw en triest van- zorgen en afmatting. De mensen waren dik wijls zo' vermoeid, als ze van hun werk kwamen, dat ze zich niet eens konden uitkleden. Avond na avond werkte men in sommige .branderijen over. De bakkersgezellen zagen even min veei van het daglicht. Van den Akker - f, •»-..• i r J feestelijk uitgeluid (Van een onzer verslaggevers) D. van den Akker, directeur van het Openbaar Slachthuis, yeeg als' herinnering aan zijn Schie- dmse jaren bij zijn vertrek naar Zwolle een fiets cadeau. SCHIEDAM Wegens zijn vertrek aaar Zwolle nam donderdagmorgen in w kantine van het Openbaar Slacht huis de directeur van de keurings dienst van slachtdieren en van vlees ■VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1913 De val van Brest-Litou.sk. De vesting Brest-Litowsfc ïn Polen is nu ook in Duitsclie handen. Terwyl het legerkorps 5an# generaal Von Arz -des middags na ^Vige gevechten twee forten van liet estciyke front vermeesterde, heeft een rsndenburgsch reservckorps de ver» 'entingen„op liet Noordwestelijk front •'onnenderhand genomen en is vall icht de stelling die de. kern van de vesting vormde, binnengedrongen. Urarop hebben de Russchen de vesting h^gegcvcn. iïooigroêi. Als bewijs van goeden 'Oolgroei kan zeker wel dienen, dat de tuinder K. uit Nicuwvecn, dezer dagen 'tct genoegen had uit zijn tuin te kun- "en snjjden een kool. die liet ongewone gewicht' bad van 27 pond. Daaraan kan tjoanvaar een meer dan groot gezin aan ®e middagdiscb zoet :jn. „Keuringskring Schiedam", drs. D. van den Akker, vergezeld van zijn echtgenote, afscheid van deslagersor ganisaties, particuliere gebruikers, grossiers en Ioonslachters. Na een inleidend woord van de admi nistrateur van het slachthuis, de heer J. Poort, sprak als vice-voorzitter van de grossiers-organisatie,- de heer W. A..- root, die dit geen droef, maar een blij afscheid noemde. Het directeurschap is met altijd even ge makkelijk. De directeur is allereerst verantwoordelijk voor het algemeen en financieel beleid. Daarnaast, moet hij leiding geven aan het personeel en de afzonderlijke groep van Ioonslachters, die hier hun dagelijks brood verdienen, met raad en daad bijstaan en tensiotte is er de belangrijke groep van verbrui kers. De heer Van den Akker heeft m de acht jaar, dat hij in Schiedam was, al deze belangen zo goed mogelijk be hartigd. In zijn tijd is er, mede dank zij zijn stuwkracht, veel moderne ap paratuur in het slachthuis aangebracht. Ook als directeur van Poot's Vleeswa- renfabriek bracht de heer Poot de schei dende directeur dank voor zijn waarde volle adviezen. Als stoffelijk blijk van waardering overhandigde spreker namens de grossiers, een scheepswekker, die de heer Van den Akker op zijn boot kan gebruiken om hem 's morgens tijdig te wekken. Mevrouw Van den Akker ont ving een boeket bloemen. - Op dezelfde morgen had de. heer Van den Akker op een bijeenkomst in intieme kring van het personeel een barometer gekregen. alweer te klein begori té worden. De groei «va;' het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur doen besluiten een „dependance" te stichten. Dat de plaats voor, deze dependance de Westwijk wordt Is niet zo verwonderlijk, gezien het aantal leerlingen dat dagelijks uit Hóek van Holland, Maassluis, Maasland en Vlaardingen-Wèst naar de Rotterdam se weg komt. Het ligt dan ook in de be doeling deze groep leerlingen -in de Westwijk onder te brengen. Er zullen daar tien klassen worden ondergebracht namelijk vier, eerste, drie tweede, twee derde klassen, en een vierde klas. De eersteklassen zijn onderbouwklassen. Wil men dus na een jaar de gymna siumrichting. gaan volgen dan moet dat aan de Rotterdamseweg gebeuren omdat in de Westdijk alleen een H.B.S.-B afde ling wordt gevestigd. De H.B.S.-klanten kunnen dus tot het derde jaar in de de pendance blijven. Gaat mên door in de B- richting, dan blijft men aan de Arij Kop laan, gaat men A „doen", dan moet men later naar het grote gebouw. Dit géldt ook voor de M.M.S. De tien klassen waarmee men start worden gehuisvest in een keurige hou ten school. Het gebouw is geprefabri ceerd en wordt gebouwd door Vree- land's Houtbouw uit Hardinxveld. De arohitecten zijn H. van Hunnik en J. Lambrechis. De school telt tien gewone lokalen, een overblijflokaal, een lera- renkamer en kamers voor de conrector en de concierge. Eveneens zijn ln het gebouw een vol ledig naar de eisen van de tijd ingericht natunrkunde-hlologlelokaal en een schei kundelokaal aanwezig. Beide lokalen hebben een bijbehorend kabinet. Ook een tekenlokaal ontbreekt niet, terwijl een gymnastieklokaal eveneens op den duur in het gebouw zal worden onderge bracht. Het gebouw is dan ook absoluut geen noodschoot maar een volledig uitgerust gebouw, dat geheel geschikt is om aan alle eisen die er aan het onderwijs ge steld worden te kunnen voldoen. De lo kalen zijn zeer ruim, zelfs nog iets rui mer dan in het hoofdgebouw. Ook de gangen zijn zeer breed, meer dan drie en een halve meter. Het geheel maakt een prettige, lichte en open indruk. i MET de leiding van de dependance wordt met ingang van 1 september belast dr. J. van der Schaar, conrector van het G. v. Prinstererlyceum, De leraren die les moeten geven in de Westwijk zijn uiteraard verplicht tussen de twee ge bouwen heen en weer te reizen. Er wordt wel naar gestreefd zoveel mogelijk aan-', eengesloten'Jlesuren te geven. Het ambieert de heer Van der.Schaar een schoolgemeenschap van het begin af aan te kunnen vormen en een eigen sfeer aan - het .geheel te kunnen geven. We streven er naar veel kontakt met de ou ders te onderhouden, zegt hij. De bedoe ling fa op den duur een zelfstandige school te slichten in de Westwijk en daarvoor moet deze afdeling als basis dienen. Als er dan ook nieuwe leraren worden aangetrokken zal men proberen hen direkt voor de Westwijk te krijgen. De school start met ongeveer 250 tot 300 leerlingen. De indeling van deze jon gelui is een bestuursaan-gelegenheid. De administratie van de school blijft van zelfsprekend aan de Rotterdamseweg. Of men in de toekomst voldoende ruimte zal hebben in het houten gebouw is bij be nadering niet te zeggen, gezien bijvoor beeld de snelle groei van Maassluis. De heer Van der Schaar zegt: „We hopen dat er zo gauw mogelijk een zelfstandige school in een permanent gebouw zal komen". Als die er komt zal men natuurlijk rekening houden met de te verwachten groei van de gebieden ten westen van Vlaardingen. Het gebouw is momenteel nog niet klaar maar men werkt hard om op tijd gereed te zijn. Getracht wordt om in ieder geval een aantal lokalen op 8 sep tember klaar te hebben, zodat men daar kan starten met de cursus. Uiteraard zal er dan'tijdens de cursus aan de definitieve afwerking nog het een en ander gedaan moeten .worden. Ab men evenwel bedenkt dat inet de bouw pas in juni werd begonnen, is het tocb allemaal snel verlopen. Bel ons voor een demons tra tierit BDÏS BALLOTLAAN 4 VLAAKDLNGEN Telefoon 8700- MAASLAND De Chr. ïuirdbouwschoci voorziet in een grote behoefte. Dit blijkt uit het feit, dat voor het nieuwe leerjaar nw. minder dan 44 leerlingen zijn ngeschreven. bijv. Multo-interieor voor 35 et. dan naar m ;VSXy:::-S-, 'S MAANDAGS GESLOTEN: 100% service op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag 1 COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTBHDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/DEVENTER SCHIEDAM'Een tuinhuisje in de Burgemeester Verveenstraat in Bijdorp voormalig Kethel, dat toch afgebroken moest worden, is waarschijnlijk donder dagmiddag door de jeugd in brand, gesto ken. De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager, bluste de brand met eén nevelspuit Een bewonervan het naastgelegen- pand, de heer S.. Mostert had ook nog schade van de brand. Van een broeikasje sprongen mamelijk de ruiten, terwijl ook een gedeelte van zijn omheining verbrandde. Vermoedelijk door kortsluiting raak te donderdag in café De Ushoèk aati de Hoogstraat de motor van een koelinstalla tie in brand. De brandweer ónder'leiding van de heer W. de Jager wist ook" dit brandje spoedig te blussen. Daarna voerde het woord de heer M. van der Vlis, voorzitter van de Federatie van slagers, voorzitter van de Coop. Sla gersin- en Verkoopvereniging „De Drie Maassteden" en voorzitter van de Slach ting voor het doen verrichten van Slach tingen. Deze zei o.a.: We zijn trots en vereerd met uw be noeming- maar we zijn niet blij! Uw be noeming trof ons als een donderslagen heldere hemel. Deze bittere pil hadden we niet verwacht, want we wilden u niet kwijt en we hadden gehoopt, dat u -hier was gebleven tot uw pensioengerechtigde leeftijd. We gunnen het u evenwel van harte, dat u Ihans hogerop fddnnn bent op de maatschappelijke ladder. Te vlug evenwel zijn de jaren voorbijge gaan. U had altijd een open oor voor onze belangen. Ten einde u wat lichaamsbeweging te bezorgen hebben we gemeend u niets beters -te kunnen schenken dan een rijwiel. Vervolgens werd dit geschenk Dm nengebracht en nam de heer. Van den Akker er even op plaats. Ook de praktizerende dierenarts, de heer P. H. Kleinjan uit Maasland sprak, me de namens zijn collega, de heer C. van der Most, enkele waarderende woor den. De directeur van een machinefa briek, een toeleveringsbedrijf voor mo derne slechthuis-apparatuur de heer De Langen was helemaal uit Cuik ge komen om met een- kort afscheids woord een cadeau aan te bieden. Er waren trouwens nog meer geschenken, zoals een gereedschapskist en een fruitmand. Tenslotte dankte drs. Van den Akker al len voor deze hulde. Kennelijk ont roerd zei hij, dat de sprekers het eigenlijk veel te mooi hadden gemaakt. Het valt mij hier even moeilijk om afscheid te nemen, als destijds in Zie- rikzee, waar ik ook acht jaar met ple zier heb gewerkt. - Na afloop van het officiële gedeelte na men de aanwezigen nog persoonlijk af scheid van de scheidende directeur. (Van.een medewerker) SCHIEDAM1 De première -vaii de TaptoëiDelft 1965,v die' donderdag avond werd gehouden was beter ge slaagd dan de organisatie van de Schiedamse busreis daarheen. -.Tevo ren was aangekondigd dat via de plaatselijke VVV's plaatskaarten be steld'kondén worden,desgewenst met de busreis, waarvoor dan enkele gul dens meer i neergeteld moesten wor- den;- Toén wij in het begin van de week informeerden vertelde de VW-Schie- dam óns, dat hét met de kaartverkoop inclusief busreis druk liep", vooral voor de eerste avond. Welnu, op die eerste avond waren er welgeteld 22 passa giers, waarvan nog vier die van buiten Schiedam kwamen. De namenlijst, die de chauffeur van reisburean Broere had gekregen klopte wettig. Er stonden namen op van mensen die deze eerste avond niet meegingen en er kwamen mensen de bus in die niet op de lijst- stonden. Sommigen hadden hun kaartjes bij de betaling van het geld reeds ontvangen, anderen kregen de kaartjes'voor de Taptoe-Delft pas In de bus. Al met al kon de chauffeur ér geen wijs uit worden (er was geen .enkele VVV-vertegenwoordlger aanwezig) en hield hij zelfs drie kaartjes over. Om precies acht uur vertrok de half volle bus (er konden 45 passagiers in) en via de Spaanse poldef en Overschie was men binnen twintig minuten in Delft, waar de reizigers respect toonden voor de perfecte wijze waarop de chauffeur de bus achteruit de Groenlandschestraat in manoeuvreerde. Om halfn egen had den de VW-bezoekers hun plaatsen reeds ingenomen. Om goed elf uur ging de reis' weer voorspoedig terug en was men alle na righeid van het begin van de rit verge ten. Wel was het woord organisatie vele malen in niet vleiende betekenis voor de VVV gebruikt, maar mogelijk zal het de andere avonden beter gaan. Om half twaalf waren de Schiedajn- mers weer bij hun VVV-kantoor, waarna de bus nog naar Sliedrecht en Papen- KENNIS IS MACHT Vlaardingen Dir. C. van Toor Dzn. OPLEIDING VOOR 3 jaar MIDDELBARE H.A.S. 5 jaar MIDDELBARE H.A.S. tevens geldig als Middenstands diploma.- n met ULO-diploma of 3 jaar HBS in Z jaar te behalen. Het bedrijfsleven beveelt de- te studie vooral voor kantoor bedienden aan. Talen, boekhouden, moderne bedrijfs administratie, stenografie en machine- schrijven. Goedkope Rijkscursus LESSEN OP MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG Inschrijving .van leerlingen donderdag 2 september a.s. 9 uur,' in het schoolgebouw, Corneiis Houtmanstraat 's avonds van 7 tot 2a, te Vlaardingen. jT)E houten systeemschool die aan de Arij Koplaan in Vlaar ding en-W est als dependance van het Groen van Prinstererlyceum gaat dienst doen is bijna gereed. Het is de bedoeling dat het onderwijs hier op 8 september a.s. zal starten. drecht moest om daar nog vier mensei af te zetten. Twee van hen hadden 's- morgens hun kaartjes besteld, waarbij ze ten. .antwoord-.kregen dat er. nog ngt twee plaatsen in de bus vrij waren. - De chauffeur wasv'ari 'alle reizigers misschien nog het slechtste'af: hij was al op pad van 's morgens zes. uur af en„het zou 's nachts twee uur worden alvorens hij klaar was. Mogelijk heeft de In dé bus opgehaalde fooi dit leed nog enigs zins verzacht! ROTTERDAM Woensdag 1 sep tember zal de heer M. Valentijn veertig jaar werkzaam zijn bij Vinke en Co, re ders en cargadoors. De heer Valentijn is chef acquisitie buitenland. Na een huldiging in hét kan toor aan de parklaan is er die dag van 16 tot 17 uur een receptie. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, teL 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52. b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666.. alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280 Centrale Hulpdienst: Maassluisedljk 5. te). 91S1. Apotheek: 't Gouden Hert, St Liduina- straat 58a, tel. 268364. iks tassen 10 en 4 uur emonstraties bij -1 -'V. verf van de vakman EENDRACHTSTRAAT 29 1 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 's Graveiandseweg 820, Schiedam ij HOEK VAN HOLLAND De stand pa e vierde serie om de Koppenolbcker is bvj de schietvereniging Immer Vaaraig thans a.s volgt: 1. J. van Lutn 179 punten. 2. S. Augustinus 176, 3. J. Leerdam 169. 4. P. Ktcywegt 166, 5. J. Campo 161, 6. J. Augusti nus 160. 7. B. Schoenmeijer lót, 8. M. Kaas hoek 127. 9. J. Boel 108, IJ. P. Pigge 99 punten. SCHIEDAM De vrienschappclijke wedstrijd die PPSC zaterdag tegen 's- Grav. S.V. zal spelen, wordt niet op het nieuwe terrein van 's-Grav. S.V. ge speeld, maar op Thurlede in Schiedam. Aanvankelijk zou PPSC in 's-Gravenzan- de spelen.-maar dat veld bleek niet-vrij te zijn. Vandaar dat in overleg met het. PPSC-bestuur werd besloten in Schie dam te spelen. Deze oefenwedstrijd be gint om half vier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1