Mevr. De jachtwerf Ruyt er opent De Bommeer" i» 1 lÉSl ylfe HONDERDSTE SCHIP BH „DE HOOP" TE WATER Afscheid ds. Heynen in stampvolle Pniëlkerk WD gaat nu werken aan gouden jubileum Sterk tekort aan leiders Padvinders organiseren operatie „Grote Beer" Café-bezoekers zetten bange Italiaan na Nieuw werkpak voor bouwvakkers komt COMPLEX NV AL WEER TE KLEIN 59 1 Bestuurder zag gewonde man op straat liggen Voor Van der Wees te Dordrecht Na vijf jaar naar Den Haag Zelfwerkzaamheid leden erg groot Vrachtauto rijdt meisje (11) aan RET-bus oorzaak lang oliespoor Burgerlijke stand Vermoedelijk deze winter al Circus Boltini één dag in Vlaardingen ^cj^oücriramntrr l ,J> yk1 -4 fjfstil Jy|, US 19, jDE ROTTERDAMMER fan I i m t Sjgfc: w 'li JWir r m hm/ t) 'i' as-1 k (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het was za. terdag een heuglijke dag voor de watersportvereniging „De Bom- meer" en eigenlijk voor iedereen wie de watersport ter harte gaat. De nieuwe jachthaven van de vereniging werd namelijk officieel in gebruik gesteld door mevrouw mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, speciaal belast met recreatiezaken. OORVERDOVEND Veteraan Verburgh clubkampioen Kampioen EXTRA KORTINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondag avond heeft ds. H. J. Heynsn, in een tot de laatste plaats bezette Pniëlkerk, zijn afscheidspreek ge houden als predikant van de Ge reformeerde Kerk van Vlaardin gen. Zoals men weet gaat hij per 1 september naar de Gereformeer- de Kerk van Den Haag-Escamp. Eerste duif binnen nationaal concours Omlijsting Jaap de Bruyne won liengelconcours WÊmm Vandaag- - ..en dagelijks Alledagdiensten weer op gang uit raaarso jfgggt ®bs,bb»mx ia 4L- -J 4 V "v; -U |fc.VJ BBSr-TTTrifTmTm ir "tiYTtt 1Ai fr 'Aftii Wjj! een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zondagavond zag de be stuurder van een personenauto od de kruising Burgemeester Van Haarenlaan- Piersonstraat een man op straat liggen, naast zijn bromfiets. Het bleek de 52-jarige J. H, W. te zijn die door een onbekend gebleven automo bilist was aangereden. Men braeht bet slachtoffer met een heupfractuur naar het gemeenteziekenhuis. Enige mensen, die bij de halte van de KET-bus stonden te wachten, hebben het ongeval moeten znen gebeuren. Zij zijn echter op de bus gestapt. 0 De achttienjarige Noorse zeeman B. K. M. werd zaterdagavond op de hoek van het Broersveld-Lange Kerkstraat aangereden door een vrachtwagen. De man weifelde bij het oversteken en kwam. tegen de laadbak van de wagen terecht. Met een bekkenfractuur bracht men de zeeman naar het Gemeenteziekenhuis. De vierjarige G. v. d. Touw van de Parallelweg rolde zondagmiddag bij het spelen aan de rijksweg 20 (Rotterdam- Hoek van Holland van het talud. Het kind liep een diepe wond aan het linker been op en werd naar het Gemeente- ziken'huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder grote belang stelling en bij zonnig weer werd zater dagmiddag op de werf van de N.V. Scheepsbouw Maatschappij „De Hoop" de duwboot „Henriëtte van der Wees", in aanbouw voor de Transportonder neming A. van der Wees en Co te Dor drecht' te water gelaten. Deze boot is ontworpen voor de vaart op de Neder landse rivieren, in het bijzonder voor het duwen van dekschepen en pontons. Het schip is gebouwd in onderling overleg tussen de Rijnvaartcommissie, rederij en de scheepswerf „De Hoop". Voor de laatste is dit het honderdste schip. In de periode van 1945 tot he den zijn inmiddels gebouwd vijf duw boten, 71 tankschepen en diverse andere vaartuigen. Van de honderd opdrachten EB-j i f Om half twee waren de genodigden in vaartuigen van de leden afgehaald aan de loswal aan de Vaartweg'om na een tocht over de Vlaardingse Vaart in de jachthaven af te meren. Onder de geno digden waren onder andere de wethou- w® Th ae Srthn en G. Walstra namens hft Vlaardingse gemeen'ebestuur, de dijkgraaf van het Hoogheemraadscüjp van Delfland mr. dr. J. Winsemlus. vele raadsleden en vertegenwoordigers van bevriende watersportverenigingen tut Vlaardingen en daarbuiten. Ook zagen Ue G- Aalbersberg. fctreformeerd «vangelisatiepredikant en 7iin echtgoio* te. Nadat iedereen omstreek' half drie was gearriveerd begon voorzitter Van Aperen zijn toespraak. Hij memoree-de in het kort de geschiedenis van „De „Bommeer". De vereniging bestaat al 29 jaar maar eigenlijk is het pas sinds 1953 in opwaartse richting gegaan. Veel moeilijkheden zijn in die tijd overwon nen. Vele andere moeilijkheden zijn overgebleven. Weliswaar is men nu in het bezit van een prachtige jachthaven maar jammer genoeg is öete al weei te klein. Van Aperen benadrukte het reit dat de vereniging niets bereikt zou nebben zonder de zelfwerkzaamheid van oe leden. Jarenlang is er Mie avonden en weekeinden gewerkt aan dit projekt. Weliswaar was hij dankhi-ai voor de steun die er uiteindelijk ook van de overheid gekomen was. De gemeente en de provincie hebben het betai.g van deze mreatiemogelijkheld ingez-en en hun steun daaraan verleend. Wel wees de heer Van Aperen op het nog steeds uitblijven van de rijksgoe i- fceunng voor de bouw van een win ier- bergplaats voor de boten. De tegenwoor dige Winterberging is bij lange niet Voldoende. Ook het plan vi-o- het samen trekken van de tweede en de derde vliet is nog steeds niet gerealiseerd. Alleen de tussenliggende strook grond hoeft -ma'.r weggebaggerd te worden en er is een prachtig breed zeilwater ontstaan. En dat uit nodig is, niet alleen voor Vlaardingen Biaar voor het gehele gfbied, is bij tedere ingewijde bekend. Nadat de voorzitter nogmaals de leden tn vooral de heren Vermeer en Smit toor het vele werk had bedankt, ging mevrouw De Ruyter over tot het hijsen w?i ProvlnciaIe vlag, terwijl tegelij- *WJd de Vlaardingse vD? en de club- »f naar boven gingen. H'ema luidde me',rouw De Ruyter een scheepsbel en was het sein voor de verzamelde ooteigenaren om op scheepstoeters en misthoorns te gaan blazen, zodat een bïknf1^°v®nd lawaai de opening van de Jtcnthaven tot ver In de omtrek bekend maakte. thïfü 'eHcitaties die het aktieve be- uur m ontvangst mocht nemen en een Ï£>nSs de gapavoiscei de schep-j Er® ,he', gezelschap naar de zelfver- Muwde kantine. Hier sprtk mr. De jf, er. haar voldoening over uit en nu üi dit gebied zo'n mooie haven Bekoii..?-.. Juist Midden Delfland is e recreatie van het grootste belang. i„'?r r,m°ct de bevolking van de dnc- oek Rotterdam, Westland, Den Haag in ,st hij huis zijn verier vinden. Het wate- zal daat hij ril nS grotere rol gaan spelen", aiuus Gedeputeerde die verser opmerkte at steeds meer het belang van het veie jjater in Zuid-Holland voor de recreatie InSezien- De overheid stimuleert S f». mogelijk. maar de owger zal zelf l .van m°eten maken. De zelf wei k- «Mnheid is het belangrijkste. De Bom- ts daarvan een goed voorbeeld, rond mevrouw De Ruyter. „Si .hoopte dat de plannen voor het RDied Vlaardingen-Maasiluls-MaasliuJ betreft de watersport verwezenlijkt noij n w°rden en dat de prachtige Polders voor de bevolkins behouden vinden en wij hebben nok het belang ingezien van uw streven en u daarom steun verleend. Wat betreft de wep.s voor de winterberging deelde de h-er De Bruin mee dat hij verwachtte dat die dit jaar wel eens ai zou kunnen komen. Dit werd uiteraard door de leden met instemming begint t. Alhoewel de gemeente ais aandeelhou der geen cadeau hoefde te geven had men toch niet met lege handen wil en komen. Een compleet stel seinvlaggen werd cie vereniging aangeboden. De heer Wlnsemlus, dijkg-aaf, wenste het bestuur geluk met de aanwinst en wees nog eens op het feit dat het hoogheemraadschap naast ae taken op het gebied van de dijken tn alles wat daarmee samenhangt de recreatie te wa ter en steeds een groter plaats gaan in- IjE nieuwe jachthaven Van de wa tersportvereniging „De Bom meer" is eert belangrijke Recreatieve aanwinst voor de watersportlief hebbers in Vlaardingen en wijde omgeving. De vele jackten waren zaterdag bij de officiële opening feestelijk gepavoiseerd. nemen schap. in de werkzaamheden van het Na gelukwensen van de Dciftse water sportvereniging, de Vlaardines vereniging „De Kulk" en een enkel woord van de heer Van Dijk van het jachthuis dankte de heer Van Aperen voor alle belangstel ling. Hierna scheepte men zich weer in voor een rondvaart in motorjachten d"or de vaart en de Vlieten. CVart een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardingse Damvereniging stelt alles in het werk om het gouden jubileum, dat volgend jaar ongetwijfeld aan de orde komt, bekroond te zien met een plaats in de provinciale hoofdklasse van de Kon. Ned. Dambond. Het eerste tiental heeft de afgelopen drie achtereenvol gende jaren eveneens getracht om zich in deze klasse te plaatsen. Wel werd driemaal het kampioenschap veroverd, maar in de promotiewed strijden faalde men in evenziveel ge vallen. Woensdag a.s. gaat het eerste tiental van VDV naar Rotterdam om tegen de sterke hoofdklasser Het .Oosten een oefenwedstrid te spelen, die ongetwijfeld van nut zal zijn voor de VDV-ers. Op dinsdag 7 september zal In de bovenzaal van gebouw Excelsior de 49ste jaarvergadering worden gehouden. Be halve de gebruikelijke agendapunten zal de viering van het gouden jubileum on derwerp van bespreking vormen. Als laatste evenement voor de com petitie begint, gaan zoveel mogelijk VDV-ers op donderdag 9 september naar Monster om daar een .massakamp te spelen tegen de club van die naam. Het is nog niet bekend hoe de tiental ten geformeerd zuilen worden, die in de competitie VDV zullen verf .'genwoordi- gen in de Rotterdamse Dambond. ZOMERPRIJS- Alle bij ons gekochte bontmantels worden geleverd met gorantie-certificaat van de Stichting BONTWAARBORG Lijnbaan 36-tel. 125088-Rotterdam (bij het Hilton-Hofel) Ook repareren en moderniseren 0 Wel is in de huishoudelijjke competitie de clubkampioen bekend geworden. Evenals het vorig seizoen - is de titel terecht gekomen bij de veteraan W. F. Verburgh, die met achttien punten uit twaalf wedstrijden de iitel op zijn naam bracht. Van Veelen was de enige speler die de kampioen de voet nog kon dwarszetten, zij net door middel van een barrage. Echter toonde VDV-voorzitterH. A. Lansbergen zich in de laatste partij ster ker dan Van Veelen, waardoor Lansber gen met 17 punten de tweede plaats bezet. Van Veelen is dus derde geworden met 16 punten, terwijl Biel en Van Splunter met ieder 15 punten de vierde en vijfde plaats delen. In de andere groep was-het W. Achter berg, die uit zestien wedstrijden 23 punten behaalde waarmee hij de tweede kampioen werd. In beide groepen moeten nog enkele wedstrijden worden gespeeld alvorens de volledige eindstand bekend is. (van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Van Leijden Gaelstraat werd zaterdagmiddag de elf jarige C. v. d. W. aangereden door een vrachtauto. Het kind zou met -haar stepje op het trottoir hebben gespeeld. Er is sprake van dat de. vrachtauto gedeeltelijk ovger het trottoir is gezwenkt. Het meisje is met een voetverwonding in het Holyziekenhuis opgenomen. Getuigen van dit ongeval worden ver zocht zich bij de verkeerspolitie, bureau Delftsgveerweg, te willen melden. 0 Op het kruispunt Rozenlaan-Begonia- straat verleende zaterdagmiddag de 54- jarige bromfietser J. de B. geen voor rang aan een personenauto. Bij de aan rijding die daarop volgde, liep de heer B. een hersenschudding op: In de Nieuwelaan stak zatredagmor- gen een 2(4jarig jongetje de rijweg-over 'zonder op het verkeer te letten. Het kind werd door een motorrijwiel aangereden. Het liep verwondingen aan het gelaat op. Deze laatste keer preekte ds. Heynen over Mattheus 28: 20, „En zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de volein ding der wereld." Naar aanleiding van deze tekst schetste ds. Heynen zijn werk in de afgelopen vijf jaar. Hij wees er nadrukkelijk op dat het enige dat hij in zijn Vlaardingse periode heeft willen doen is, de mensen te vertellen dat zij er alleen niet komen. Of 'het nu de jeugd, de ouders of -de' ouden van dagen betreft voor ieder geldt bij welke aktiviteit ook „alleen met Christus kun nen wij onze weg gaan en niemand hoeft alleen zijn levensweg af te Iee- gen." Na de preek sprak ds. Th. Swen namens de kerkeraad. Hij refereerde aan het le- gerpredikantsdhap van de scheidende do minee en zei: „Ais ze in Den Haag uw karikatuur in het jaarboekje, waarin u in volle wapenuitrusting staat afgebeeld, ge zien hadden, zouden ze voor zo'n vecht jas wel bedankt hebben en dan hadden wij u kunnen houden. Nu dit evenwel niet gebeurd was verklaarde de praeses van de kerkeraad dat ds. Heynen het'te gendeel van een vechtjas is geweest." „U bent altijd rustig uw gang gegaan en hebt gedaan wat u wist dat u moest "doen en nog meer dan dat". Speciaal vermeldde ds. Swen de pastorale arbeid en het vele werk .dat ds. Heynen voor de „Centrale'. Oe heer J Buitenhuis dankte namens de wijkkerkeraad. Ook hij sprak er zijn" teleurstelling over uit dat ds. Heynen Vlaardingen gaat verlaten. „Toen u kwam was u een dorpsdominee, hier in onze plaats bent u een stadsdominee geworden en daar gaat Den Haag nu van profiteren", aldus de heer Buiten huis. Spreker belichtte speciaal het werk dat ds. Heynen onder de randleden van de kerk heeft gedaan. „Wy kunnen niet be oordelen wat voor vrucht dat werk heeft gehad, maar aan u heeft het niet gele gen". Ook de manier van preken was vol gens de heer Buitenhuis een punt dat de dominee altijd na aan het hart gelegen heeft. Niet alleen wat moet ik zeggen, maar ook „hoe zeg ik het" was iets wat ds. Heynen zich realiseerde. Ook me vrouw Heynen dankte hij voor haar vele werk in de wijk. In een kort woord dankte de predi kant de beide vertegenwoordigers van de kerkeraad. Hij was dankbaar voor de prettige jaren die hij in Vlaardingen heeft doorgebracht. Vooral de gemeen teleden uit wijk 3 dankte hij voor de prettige wijze waarop er altijd kontakt is geweest in alle aktiviteiten. Hij dank te ook voor het cadeau (een Perzisch tafelkleed) dat de wijk hem heeft aan geboden. Het werk in de Gereformeerde Jeugd raad heeft hij altijd met veei liefde ge daan en hij was blij met de afvaardiging van de jeugd in deze dienst Ook de ver dere genodigden dankte hij hartelijk voor hun belangstelling. Onder hen waren de heer Mi H. L. Weststrate namens het ge meentebestuur van Vlaardingen, ds. J. Couvée voor de classis Schiedam, ds. W J. Kolkert voor de Hervormde Gemeen te," de heren H. Westerdijk en K. van Elsacker namens de Gereformeerde Ge meente en kapelaan J. N. van Rossum als vertegenwoordiger van de Rooms Ka tholieke Kerk. Na de dienst hebben honderden ge meenteleden ds. Heynen, zijn echtgenote en zoon hun beste wensen meegegeven voor Den Haag. zijn twaalf schepen gebouwd voor de firma Van der Wees. Thans wordt de kiei gelegd voor een motortank, eer. schip groot 150 ton in opdracht van Anker Union N.V. te Rotterdam. De hoofdafmetingen zijn: lengte 16.40 m,, breewdte 5.60 m en diepte 1.80 m. De romp van het schip is geheel gelast. Twee langsschotten vormen de zijtanks voor brandstof. De inrichting van het schip bestaat uit een voorpiek, bergruimte en motorkamer. Het dekhuis is ingericht als woning met salon, keuken, twee slaap kamers, douche en toilet. Boven het dekhuis bevindt zich de stuurkabine. De voortstuwing bestaat uit een zes-cylinder vier-takt Stork scheeps- dieselmotor van het type R 156 en met een vermogen van 190 as pk. bij 1200 omwentelingen per minuut. Deze diesel motor drjjft een Schottelroerpropeller van het type RSP 150 aan.. Op het voordek bevinden zich twee tornlieren en twee borgheren om de ver binding tot stand te brengen tussen duw boot en dekschuit ten einde een eenheid tussen beide te vormen. Het geheel is uitgerust met een elektrische installatie, centrale verwarming en hydrofoorinstal- latie. Het schip kan ook worden gebruikt als sleepsehip. (Van een onzer.verslaggevers) SCHIEDAM Uit de versnellingsbak van een RET-bus liep zaterdagmiddag op de Boerhaavelaan zoveel olie. weg, dat deze een spoor van minstens 150 meter naliet tot aan het Lorentzplein. 7 en einde verkeersongelukken te voor komen. strooiden de mensen van de ge meentereiniging zo spoedig mogelijk zand op het gevaarlijke weggedeelte. SCHIEDAM Geborenr Martin, zoon-van P. Broeren en A. C. van Hoek; PJetronelIa, dochter van J. Berkhout en D. C. Landman; Jessica M. G., dochter van F. A. M. van de Water en T. J. de Kievith; Carolus zoon van J. E. A. Heesbeen en L. T. Zuijderwljk» Overleden: H. S. Hijna, 7L jaar. Vermeulen, 79 jaar; H. (Van een onzer verslaggevers) Bij de tewaterlating waren onder meer als genodigden aanwezig burgemeester H. Roeifsema, commissaris van politie K. Rijpma en wethouder W. van Schoone- veld. De heren waren vergezeld van bun echtgenoten. Het Muziekgezelschap van de Schiedamse Politie zorgde onder leiding van de heer J. P. van Biezen voor een sfeer volle muzikale omlijsting van de ge beurtenis. De 18-jarige dochter van de opdrachtgever, mejuffrouw Henriëtte van der Wees, verrichtte op de ge bruikelijke wijze de doopplechtigheid van de duwboot. De tewaterlating, die gunstig verliep, (al leek heel even dat de boot zou kapseizen) duurde precies 3 minuten en 7 sec. Na afloop van de officiële plechtigheid begaf set gezelschap zich naar café-res taurant „Europoort", waar nog enkele geschenken werden aangeboden," o.a. een model van de duwboot aan de directie van de N.V. Scheepswerf „De Hoop" én een zelfde model aan de directie van de firma A. van der Wees en Co., door een toeleveringsbedrijf van de scheepswerf, waarop duidelijk te zien was, hoe de werf is gesitueerd, en een aansteker ten ge- bruike in de directiekamer van de werf. Het was een geschenk van de inspecteurs van diverse oliemaatschappijen. SCHIEDAM Van de duiven, die zaterdagmorgen om 9.40 uur te Farke- stone in Engeland werden losgelaten voor het jaarlijkse, nationale concours van de Algefnene Bond van Zaterdagvlie gers. ten bate van het Rode Kruis, kwam als eerste binnen een duif van de heer W. Kerkhoff uit het district Roterdam en wel om 11.40 uur (kloktijd). De afstand bedroeg 220 km. Hoewel de officiële uitslag van dit concours eerst over enige dagen wordt bekend gemaakt, zal waarschijnlijkde duif van de heer Kerkhoff als eerst aangekomene worden vermeld. VLAARDINGEN Een glundemde Jjap de Bruyne (10) mocht zich zater-; dagmorgen winnaar noemen van het spe ciaal voor de jeugd uitgeschreven hen- gelconcours in verband met het vijftiënA jarig bestaan van de Vlaardingse Henge- laarsbond. Hij nam een fraaie beker als mede een medaille met inscriptie in ont vangst, waarna hij bovendien bij keuze een leefnet zijn eigendom mocht noemen, de bedoeling iag, maar in de vijver ach- Niet in de tankval zoals aanvankelijk in ter het terrein van Fortuna werd. het 123 cm. vis verschalkte, concours gehouden, waar Jaap de Bruyne Ondanks het niet ongunstige weer had den zich slechts 21 deelnemers aange meld, hetgeen wel buiten de verwach ting lag. In ieder geval had dit tot gevolg, dat alle deelnemers van zaterdag in aanmer king kwamen voor een prijs, bestaande- uit visgerei en andere geschenken. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de tweede maal in successie organiseert de padvin- dersgroep „De Schiedamse Water scouts", de S.W.S., de Operatie „Grote Beer", ditmaal „Operatie Grote Beer 1965" geheten. Het spel, dat georgani seerd wordt voor de welpen, wordt gespeeld in het Prinses Beatrixpark op zaterdag 4 september. Als verzamelplaats is weer het parkeerterrein in het Prinses Bea trixpark bij de Blauwe Brug (Groen- oord) gekozen. De horden verzame len zich daar om 13.45 uur. Verdere tijden (onder voorbe houd) zjjn: Opening 14.00 uur-, ver trek welpen naar de diverse posten- 14.30 uur, begin spel 14.35 uur, 17.10 prijsuitreiking en einde 17.30 uur. De nesten van de vijf deelnemen de horden (drie uit Schiedam en twee uit Vlaardingen) worden in gedeeld in vloten. Iedere vloot staat ii«? j11 b'tiren voor de ontspanning na J «rokke stadsleven. W'j wensen u - ju'8 wet uw vereniging en als u hulp n «Tv zegt u het maar, op ons kunt «Kenen, zo besloot mr. De Ruyter. „,??mens het gemeentehfluur sprak wethouder T. de Bruin, hij verte de Let!We* eens gedacht was, wat een Psuge vereniging is ae Bommcei'. «aar u heeft altijd de weg weten te Plantage: Openluc'ntconcert, Chr. Mu- ziekver. Harpe Davids, dirigent A. Glotz- bach, 19.30. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven* dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280 Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5. tel. 9161. SCHIEDAM In een etablissement aan het ïtubensplein kreeg de personeelschef van de zaak onenigheid met een 23-jarige bezoeker, een Italiaan. Het gevolg van de ruzie was dat, toen de bezoeker uiteindelijk de zaak verliet, er een ruit sneuvelde van de tussendeur. De Italiaan nam de benen en bezoekers van het café renden hem achterna om schadevergoeding los te krijgen. In de Van Beverenstraat sprong de Italiaan over de eerste de beste schutting en kwam angstig om hulp roepend in een tuin van een pand aan de Aleidastraat terecht. De bewoner van dit pand nam de Italiaan in huis en waarschuwde de politie, die de zaak in het reine bracht. In een etablissement aan de Mgr. Nolenslaan kregen de 23-jarige zeeman C. R. en de 28-jarige koopman M. J. eveneens zaterdagavond ruzie. Het geschil liep zo hoog, dat beiden de zaak verlieten om het buiten uit te vechten. Apotheek: 't Gouden Hert, St Liduina- Bij het vuistgevecht sneuvelde een ruit van de nabijgelegen wasserette. onder leiding van een schout-bij- nacht (akela). De vloten varen langs de havens (posten), totaal vier stuks, en krijgen bepaalde opdrach ten te vervullen (nog geheim). De winnende horde ontvangt de wissel- beker, terwijl alle horden als her innering een totemleertje aange boden krijgen. De groep der Schiedamse Water- scouts is de oudste groep van Schie dam. Ze werd opgericht op 15 ok tober 1928. Schiedam telt thans zes horden. Er is helaas een achteruit gang te constateren in het ledental van de horden. De horde van groep 2 telt zeven welpen, de horde van groep 3 telt dertien welpen, terwijl de twee horden van groep 8 zijn samengevoegd. De horde van groep 1 is op het ogenblik de grootste van Schiedam. Alle horden kampen met een nijpend gebrek aan leiding. OTTERDAM De Stichting Ver- letbestrijding Bouwnijverheid (S.V.B.) vindt dat de werkkleding van de Nederlandse bouwvakarbeider over het algemeen onvoldoende be scherming biedt tegen de onaango naamheden van het klimaat: regen, wind en koude. Na een onderzoek in samenwerking met deskundigen van het rijksinkoopbureau heeft de S.V.B een speciaal werkpak ontworpen, dat bouwvakarbeiders wel voldoende be scherming biedt. Dit pak, dat vermoedelijk al komende winter op versehilende bouwprojecten te zien zal zijn, bestaat uit een jack met binnenvacht en een broek. Het jack is van dubbele, sterk waterafsto tende katoenen stof en is voorzien van een capuchon, een gebreide sluiting aan de mouwen en een elastieken af sluiting aan de onderkant De broek, die van dezelfde lichtbruine stof is vervaardigd als het jack. is voorzien van een duimstokzak en een hamerlus. Het werkpak S.V.B. „beslist geen uni form. want dat willen onze bouwvak kers niet" kan voor 35 worden aan geschaft. Deze lage prijs is mogelijk dank zij een subsidie van de S.V.B. Al- teen bouwvakarbeiders, die ruwbouw- werkzaamheden verrichten en die werkzaam zijn op een project, waar ook onder slechte weersomstandigheden wordt gewerkt, kunnen deze werkkle ding aanschaffen, na 11e (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdag 7 september worden de wekelijkse korte diensten van de „Alledagkerk" in de Laurenskerk hervat. Deze diensten bieden iedere dinsdag van 12.50 tot 13.10 uur de jachti ge grotestadsmens een adempauze, die velen al jarenlang weten te waarderen. In deze korte diensten wordt gemedi teerd. gebeden en gezongen. Voorgangers van onderscheidene kerk hebben de lei ding. VLA ARD1NGEN Het laatste reizen de Nederlandse circus komt woensdag. 8 september naar Vlaardingen. Dicky en Toni Boltini zullen één dag hun tenten opslaan op liet terrein achter de rJt. kerk aan de Gedempte Biersioot en zeventig artiesten uit tien landen zullen dan de be zoekers enige uren gevangen houden in de ban van hun kunst. Vat zij brengen" is een bonte menge ling van klassiek circus en modem ver maak. Want naast de echte circusnum mers, zoals dressuur, trapezewerk, clowns, rolschaatsende meiakes, is een bijzonder nummer ingelast het optreden van de radio-'en tv-artiesten Johnny Lion ,en„' Jumping Jewels. „De jeugd aldus de Boltini s zoekt op haar manier ont spanning en heeft andere wensen - dan onze ouders en grootouders. Ook ^deze jeugd is welkom in ons circus en wy heb ben dit jaar geprobeerd in ons program ma met liaar verlangens rekening te^'hou den" MAANDAG 30 AUGUSTUS 1915 Modern geschut. Volgens den Lokal- Anzeiger hebben Beierscbe troepen in - liet Westen veldkanonnen van het jaar tal 1892 en 1887 alt de republiek San Salvador afkomstig, buitgemaakt. Fransche en Engelsche. agenten jhebhen die kanonnen daar opgescharreld. Zij zijn nu bestemd voor het Beiersche legermuseum. Ds. A. S. Talma. Aan ons bericht over het ontslag nemen door ds. A. S. Talma als veldprediker kan nog worden toegevoegd, dat Ds. Talma op last van zijn geneesheer gedurende de eerstvul- gende weken absolute rust moet nemen. De patiënt is in hooge mate overspan nen en moet het bed houden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1