Burgemeester onthulde plastiek as us aanwinst voor GOED AF AGENDA besteller der bestel Ier/bestelster der PTT Rotterdamse kroniek Karate-show in Musis Sacrum EXPOSITIE „Harpe Davids" gaf goed concert A. Wagner ter aarde besteld Bridgedrive Zware schade bij botsing auto's Onwel en overleden Nachtelijke feestjes in uitkijktoren GRONINGEN 3c2!oümVtnttttrr rotterdammer DINSDAG 31AUGUSTUS 1965 Yakantietoclit voor NCRY-leden E.H.B.O. start weer aantal cursussen Bromfietser viel over hondje MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL Kom vrijblijvend kijken naar de nieuwe koiiektie van CURSUS 1965-1966 STIJLGROEP Engelse zwemmers in Musis Sacrum Juliana" draagt bi j voor SSS-aktie 1965 SCHOOLGELD 37,50 a 45 PER JAAR Beladen vrachtauto verloor voorwiel oor EENVOUD, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID en ZUINIGHEID de EXTRA POPULAIRE BROMFIETS Brornf iets ve r koop en -s.ervice te SCHIEDAM: Si n t - L -cLüi' n a s t r a a t 52 Pork.weg 201 20 5 S w a m m e r d a m s i a g e I 2 5 tel (0V0; 20.4 500 gina (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer de voorteke nen niet bedriegen zal de voor Schiedam nieuwe tak van sport ..karate", een Ja pans gevecht, binnenkort ook in deze stad gen grotere bekendheid krijgen. Woens dagavond wordt in de grote zaal van Mu sis Sacrum een demonstratie van ..ka rate" gehouden door het team van de Ko ninklijke Nederlandse Karate Associatie, dat wordt geleid door John Bluming en Henri Seriese. De demonstratie begint om acht uur 's avonds en is gearrangeerd door de nieuwe eigenaar van de sport school in de Nieuwstraat, de heer L. Hol lander. die zeer enthousiast is over deze Karate- en Bo-jitsü-show. Intussen heeft zich in Schiedam reeds een aantal leden voor deze nieuwe ver eniging gemeld. De vereniging kreeg de naam „Bushido". Zaterdag aanstaande gaat men van start. Mochten er zijn die interesse hebben het „Karate" te zien of te beoefenen, dan kunnen zij woensdag avond in Musis Sacrum terecht (gratis toegang). ZOEKT U EEN VRIJE EN ZELFSTANDIGE BETREKKING,: WAARBIJ U VEEL IN DE BUITENLUCHTWERKT? Op het Post- en Telegraafkantoor te VLAARDINGEN is nog plaats voor JONGENS in de leeftijd van 15'tot 18 jaar die iri aanmerking komen voor de opleiding tot MANNEN EN VROUWEN in de leeftijd van 18 tot 40 jaar als SCHIEDAM Op dinsdag 7 septem ber zal voor Schiedam en Kethel de laat ste bustocht van dit seizoen voor NCRV- leden worden gehouden. De reis gaat dit keer via Bergschenhoek, Boskoop, Woer den, Vleuten, Maarssen, Loenen, Oud- Loosdrecht, Maartensdijk, Austerlitz, Doorn, Rhenen, Zoelmond en Trieht naar Beesd, waar men een zangdienst organi seerde. Via Gorinehrem, Schoonhoven, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam keert men om circa acht uur huiswaarts. Belangstellenden kunnen bij de bekende NCRV-adressen nog kaarten bestellen voor deze trip. Volledig Lager Onderwijs vereist. Geboden wordt: goed salaris nl. op 15-jarige leeftijd reeds f136,— en op 25-jarige leeftijd f 575,— (incl. huurcompensatie) toeslag voor werk op ongeregelde tijden (20-40%) uitstekende sociale voorzieningen o.m. welvaartsvast pensioen volledige doorbetaling zonder wachtdagen ingeval van ziekte AOW/AWW-premie voor rekening van PTT. Sollicitaties kunt u richten aan de directeur van het Post en- Telegraaf kantoor te Vlaardingen Westbavenkade 42. Persoonlijk kunt u terecht dagelijks van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur en eventueel 's avonds na telefonische afspraak telefoon 7641). SCHIEDAM Mogelijk afgestemd op de bronzen plastiek „Pegasus", die maandag op het plein voor de Willem de Zwijgerlaan I aan de <St: Liduinastraat werd onthuld, is er in de hal van de Gemeente Bibliotheek aan de Lange Haven een boeken-expositie ingericht van literatuur over beeldende kunsten, in hoofdzaak over de beeldhouwkunst. Hier zijn o.a. aanwezig het imposante naslagwerk „De Moderne Beeldhouw kunst, Oorsprong en Ontwikkeling" van de bekende Engelse kunsthistoricus Her- bert Read. Daarnaast vraagt een aantal biogra fieën van grote beeldhouwers de aan dacht, zoals Arp, Gonsalez, Lipchitz, Marini, Moore. Picasso en Zadklne. Ook de schilderkunst is op deze overzichte lijke expositie goed vertegenwoordigd. Sommige nieuwe werken zullen ongetwij feld voor de meeste kunstliefhebbers nog onbekend zijn. Recente uitgaven zijn: „Het verhaal over Karei Appel", van Simon Vinkenoog en „De „mytische" dan dy Salvador Dali" van Robert Franque- net. SCHIEDAM De Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. deelt ons mede, dat de nieuwe cursus ter opleiding voor het Eenheids diploma zal aanvangen: voor beginners maandagavond 13 september en voor ge diplomeerden donderdagavond 16 septem ber van 19.30 tot 21.30 uur. Deze cursus sen worden gehouden in de bovenzaal van het gebouw Volkshuisvesting West molenstraat 26 hoek Westvest. In deze cursus zal ook weer onderricht worden in de toepassing van de beade ming volgens de mond op mond- of neus methode, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde lesmateriaal. Aanmeldingen kunnen geschieden bij: Mevr. E. E. Kockx-v. Gerven, Lange Singelstraat 25, de heer C, J. van Reede, Marconistraat öb. bij het secretariaat Vlaardingerdijk 335a tel. 264188, en in de zaal op de eerste cursusavond. Het was gisteren een bijzondere dag in de geschiedenis van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest. Na jarenlang in allerlei repetitie-gebouwen te hebben geoefend reap, de Beurs, de Koninginnèkerk en het lokaal naast de Schouwburg kon gistermor gen dan eindelijk het „eigen huis", de spe ciale repetitiezaal van concertcentrum „De. Doelen" (aan de zijde Karei Doorman! straat) in gebruik worden genomen. Tegen half tien namen de musici hun plaatsen.in. Directeur Oosterlee maande na enkele minuten „stemmings-rumoer'" de or kestleden tot stilte, waarop de heer Wakkie, voorzitter van de Stichting, een korte toe spraak hield. Hierin heette hij de musici, in liet hijzonder de nieuwe leden, welkom na de vakantie, in de hoop dat iedereen uitge rust en vol goede moed zou zijn, om weer te beginnen. „De eerste stap in het „Be loofde Land" is nu gezet", zei de spreker. „Wij zijn er nu binnengetrokken en we gaan er niet meer uit." Wanneer hel gehele complex gereed is, zal het orkest «iet zo vaak van de repetitie zaal gebruik maken, want het is de bedoe-, ling in de grote zaal te gaan oefenen. Al leen wanneer deze ruimte voor andere doel einden, zoals het houden van congressen, wordt gebruikt, zal men weer in het lokaal gaan spelen. Alles zal hier ook bij 'elkaar zitten, want de bibliotheek van het orkest zal in een speciale ruimte naast het over- loopje boven worden ondergebracht. Mr. Wakkie die ook de andere aanwezi gen, waaronder de,architecten en vertegen woordigers van de gemeente, Hartelijk wel kom heette, hoopte, dat het orkest, dat hij feliciteerde met de woorden „Veel geluk in, het nieuwe gebouw en veel succes", zich het nieuwe huis waardig zou betonen. Gastheer Verbist, directeur van „De Doe len", sprak ook nog enkele woorden. „Voor de velen, die bij de bouw betrokken zyn, is het vandaag wel een' dag om even bij stil te slaan", zo zei hij. Hij vroeg de musici begrip te hebben voor het feit, dat nog niet alles klaar was. Als aardigheid zij hierbij aangetekend, dat de tafels,'die volgens spreker helaas nog niet in de artiesten-foyer waren aangebracht, er een half uur later toch werden binnen geloodst! Ook vroeg, spreker de kunstenaars' om zuinig te willen zijn op het gebouw en hij hoopte, dat de artiesten-foyer een gezel lige sfeer zou krijgen iets waar de or kestleden zelf voor kunnen zorgen. „Van daag is de.-koffie gratis,morgen 20 cent per kop of vijf voor een gulden!". Drs. Oosterlee leidde ten slotte de repe titie in „de verhuizing van het bureau van Schiedamse Vest naar „De Doelen" levert nog enkele moeilijkheden op" waarna de dirigentenlessenaar vrij kwam voor de Italiaanse dirigent Napoleone An- novazzi. Deze ging met bet orkest fragmen ten uit Puccini's opera „Butterfly" door-1 werken. Het orkest zal nl. deze opera die als tweede productie van dé nieuwe Stichting De Nederlandse Opera (première '18no vember te Amsterdam) zal worden opge voerd begeleiden. In verband met een goede voorbereiding (dat straks niet alles door elkaar gaat lopen) en gezien de erva- riugen in hel verleden opgedaan, werd reeds nu hiervoor gerepeteerd. De akoestische kwaliteiten van de ruimte bleken, vooral beneden, zeer goed. Het klankbeeld is buitengewoon helder, niets kan de kritische toehoorder ontgaan. SCHIEDAM Doordat plotseling een hondje op het rijwielpad Legen de 29- jarige bromfietser P. J. W. maandag in de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van het St Jacobs Gasthuis aanliep, kwam deze te vallen en liep daarbij 'schaafwonden aan handen en benen.op, terwijl de bromfiets zwaar beschadigd werd. fflADAT burgemeester H. Roelfsema het beeld had onthuld poseerde hij met beeldhouwer Goitzen d-e Jong en adviseur Pierre Jansen voor. Schie dams nieuwste aanwinst. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Christelijke Muziek vereniging „Harpe Davids";.gaf maan dagavond onder leiding van haar dirigent de heer A. E. Glotzbach een geslaagd concert op het Podium in de Plantage, waarbij ze een gevarieerd programma mét.een aantal nummers, speciaal ge selecteerd voor dit zomeravond-concert, ten gehore gebracht. Als eerste nummer spëelde „Harpe Davids" Gezang 40. Daar- nai volgde "het bekende „Die Himmel rühmen". - Van eén geheel verschillendgenre waren „Astronaut"en„De Tippelaars". „Holy Faith" was een goed blaasnummer. Het meest grandioze gedeelte van het programma was evenwel de ouverture Mündo Antico,ldie op elk concours vér plicht is gesteld in de afdeling Uitmun tendheid. Ook de drumband, bestaande uit twaalf personen, trad nog op voor treffelijke wijze op en zorgde voor een aardige variatie. noemd tot stadsbeeldhóuwer, aldus' bur gemeester Roelfscma, die het beeld „Pe gasus" het zinnebeeld noemde -van het menselijk streven om boven ,het alle; daagse uit te komen en daarbij een ci taat van Pierre Janssen aanhaalde uit diens „Kunstgrepen" Kunst is geen feest, maar een vraagstuk van verplet terende ernst". Behalve een gedicht van Willem Gijsen las de burgemeester de bekende Ode aan Pegasus van A. C. W. Staring voor, die als volgt luidt „Pegaasjen, hou eens stilIk ben geen vriend van vitten. Ik zuiver slechts uit goeden wil, uw schone manen van de klitten. En lees de noppen uit uw staart Laat Pluto 't haarvlons-kinhaar zitten. Apollo scheert zijn baard". Onder de vele aanwezigen bevonden zich de heren Mr. P. van Bochove, wet houder van financiën, personeels- en sportzaken, H. Sabel, wethouder yan onderwijs, sociale zaken en volksge zondheid, W. van Schoon eveld, wethou der van gemeentewerken en grondbe drijf, Mr. M. J. Blok, gemeentesecretaris, C. Brunt chef algemene zaken, Ir.. J. C. Broeijer, directeur gemeentewerken, C. A. Kamp, gemeentelijk inspecteur- van onderwijs, J. C. Putter, architect bij de dienst gemeentewerken, P. L. A. Janssen en J. Paalman, directeur van het Ste delijk Museum. Natuurlijk waren.; ook het Hoofd van de Willem -de Zwijger- school I, de heer A. de Jong, een aantal leerkrachten en leerlingen ..bij., de ont hulling aanwezig. (Van onzè correspondent) MAASSLUIS "Velen hebben maan dagmiddag op de algemene begraaf plaats de laatste eer bewezen aan het oud-lid van de gemeenteraad voor de Anti-revolutionaire partij A. Wagner, die zoals gemeld vorige week vrijdag op 76-jarige leeftijd is overleden. Op de begraafplaats sprak de hervorm de predikant ds. E. H. Kalkman woor den van troost tot de familie en bad hij het „Onze Vader". Mr. G. A. Wagner, zoon van de overledene, sprak namens de familie een dankwoord. Onder de aanwezigen merkten wij op de wethouders J. van Geideren, J. Smit en P. van der Snoek. De heer A. Hoekveen vertegenwoordigde de a.r.- fractie van de gemeenteraad. Vlaardingen In de Johannes Poststraat liep een dezer dagen de 8-jarige L. C. R. bij een vechtpartijtje een schedelbasisfractuur op. De jon gen is in het Holyziekenhuis opgeno men. SCHIEDAM Op 13 en 14 september zal in Musis Sacrum de lie S.G. Bridge drive worden georganiseerd. Gespeeld zal worden om het Paren-Kampioen schap Schiedam 1965. De Schiedamse Gemeenschap heeft een fraaie wisselprijs beschikbaar gesteld. Verder worden voor iedere lijn le en 2e prijzen uitgeloofd. In 1964 streden 180 paren om de eer. Dit jaar verwachten de organisatoren een belangrijk hogere inschrijving.. - KENNIS IS MACHT Vlaardingen OPLEIDING VOOR KORTE HOOGSTRAAT 11» TELEF. 6151 VLAARDINGEN 3 iur MIDDELBARE H.A.S. DINSDAG 31 AUGUSTUS 1915 Een royale boef. Na afloop der jong- ste strafzitting van de Bossche rechtbank t werden een paar beklaagden, die tot t hiertoe in voorarrest - hadden gezeten, S veroordeeld en per celwagen van bet Paleis van Justitie naar de gevangenis gc- bracht. Toen ze daar aangekomen ware.n C cn de wagen geopend werd om de ver- C oordeelden gastvrij achter de tralies te zetten, stapte een der beide veroordeel- den op den koetsier toe en stopte hem een kwartje in de hand. Dit zal wei een unicum zijn in de annalen van de boevenkoetsiers. mat ULO-diploma of 3 jaar HBS in 2 jaar te behalen Het bedrijfsleven beveelt deze studie vooral voor kantoorbedienden aan. tevens geldig als Middenstands diploma. O - v SCHIEDAM Nadat er'eerst maan dagavond in het Sportfondsenbad - een vriendschappelijke zwemontmoeting met een vijfentwintigtal Engelse zwemmers uit Lancaster was gehouden, gaf de Schiedamse Zwem Club - om half negen 's' avonds in de foyer van Müsis Sacrum een gezelligeafscheidsavond voor de Engelse gasten, die vandaag reeds moes ten verder reizen. Zij hadden namelijk hun'reis naar Duitsland, waar ze in Biele feld en Frankfurt te gast zullen zijn van Duitse zwemclubs, even in Schiedam onderbroken. Op 30 september hopen ze weer in Rotterdam 'e zijn om vandaar naar htun land terug tekeren. SCHIEDAM De vereniging „Juliana" heeft deze week in eigen kring een in zameling gehouden voor de SSS-aktie 1965. In totaal ontving het bestuur van de Chr. Sportfed. Schiedam (CSFS) een bedrag van ƒ26,35 van deze vereniging. De vereniging Juliana had aanvankelijk geen gelegenheid, gehad .'aan de aktie die enige weken geleden, werd gehouden, deel te nemen. VLAARDINGEN Twee personen auto's kwamen maandagmiddag in botsing op de hoek van de Van der Duin Van Maasdamlaan-—Van. Lim burg Stirumstraat. De 45-jarige'A. N. v. d. S. verleende geen voorrang aan de van rechtskomende 57-jarige J. S. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor, maar de beidé autb's werden zwaar beschadigd. KATWIJK AAN ZEE Dé vuur baak is van uitkijktoren voor de bad gasten meer en meer een gelegenheid voor nachtelijke feestjes geworden. Tot diep in de nacht waren meisjes en jongens er samen, waarbij de vro lijke stemming soms kunstmatig werd verhoogd door het'gebruik van alco holica. Dit is de reden waarom het gemeentebestuur de huurovereen komst met de heer W. van Bokhoven te Delft heeft opgezegd. De heer Van Bokhoven zelf zou met de festijnen niet veel te maken hebben. De ge legenheid daartoe werd gegeven door zijn zoon. De heer Van Bokhoven wil van een beëindiging van de huurover komst niets weten. En daarom stellen burgemeester en wethouders van Kat wijk de gemeenteraad voer een proces tegen hem te beginnen. Commentaar op deze aangelegenheid kon de huur der, die een antiquiteitenwinkelin Delft heeft, niet geven. Hijis met vakantie. VLAARDINGEN Maandagmid dag werd op de Deltaweg de 66-jarige opperman A. Title, die van zijn werk kwam, onwel. Hij viel met zijn fiets op straat. De gewaarschuwde GGD constateerde dat de man wasover leden en vervoerde hem naar het Holyziekenhuis. Talen,, boekhouden, moderne bedrijfsadmini stratie, stenografie an maehineschrijven. Goedkope Rijkscursus. LESSEN OP MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG Inschrijving van laarlfngen donderdag 2 september a.s. 's avonds van 7 tot 9 uur, in hef schoolgebouw, Cornells Houtmanstraat 2a, te Vlaardingen. SCHIEDAM Van een luifel van de HEMA-flat viel maandagmorgen een stuk beton', groot 50 bij 10 cm naar beneden, waar het vlak naast een aldaar geparkeerde kinderwagen terecht kwam. De eigenaar van het pand is verzocht maatregelen te nemen, opdat zoiets niet meer kan gebeuren. Op een vrachtauto van Van Gend Loos, bestuurd door de 36-jarige G- v. d. S., viel maandagmorgen een bus met dieselolie om. De olie liep daarna over het wegdek en liet een kilometer lang oliespoor achter in de Korte Sin gelstraat, Marconiweg, Van Zwindenstraat en Celsiusstraat. Mannen van de gemeentereiniging konden nog net op tijd zand strooien, want het wegverkeer begon reeds last te ondervinden van dit gevaarlijke oliespoor. SCHIEDAM Van een yrachtauto, be stuurd door J. B. uit Rotterdam, beladen met dertien ton zand, liep maandagmor gen op de Burgemeester Van Haarenlaan het linker voorwiel af. De wagen kon niet verder rijden en moest geruime tijd aan de kant van de rijbaan blijven staan om aldaar gerepareerd te worden. SCHIEDAM Geboren: Eric W. H.. z.v. W. J. Westdijk en M. M. van Koetsveld; Franciscus H.. z.v. J. H. de Wit en G. M. en J M. Feelders; Erik. z.v. P. van Komen Kinnegen: Kené J. A., z.v. H. A. Rerklaan en M van Dooren; Maria T., d.v. J, i. Wildenberg en M. T- Rotteveel; Willem J. A., z.v. G. Halm en A. J. van Hoeke; Esmeralda, d.v. J. Snep en A. J. Oostveen: Erwin E., z.v. A. H. de Swart en C. van Wagtendonk; Rudle A. z.v. A. H. de Swart en C. van Wagtendonk; Catharina J. M., d.v. A. P. M. Meijer en P. Ouwendijk; Saskia E„ d v F F. Mattem en F. van Druten; Ronald VV z.v. C. W. van de Hulst en M. M. Dijkshoorn; Marco J.. z.v. J. Ringlever en J. g. van Tiel: Guido, z.v. A. H. Schipper en C. F. Heeres: Eric A., z.v. A. Gordijn an M. Geleïjnse: Diana, d.v. B. M. Rasenberg en A. M J. Scbachtschabel. Overleden: C. G. Kerkiaan, 71 Ir. echtge Leliveld; C. Verburg, 89 jr; J. J. P. Xieleman, 70 j.; A. P. van der Gaag. 66 jr. echtge Seip. 6 Attractieve financiering:- on ve rze ke r i ngsmog e U j kheden Voortreffelijke service VISSERIJBEKICIITEN IJMUIDEN IJMUIDEN, 30 augustus KW 197 ƒ5100: 300 6000; 84 4600: 21 I960; 88 5200; 187 62; 172 8250; 194 4990; 172 6400; 93 4150; 222 25X0; 90 7880 84 5090; 29 9030: 146 5100; 23 4930; 178 1470; 226 7120; 98 5710; 148 4830; 137 5060; 164 3330; 134 3820; 186 4470; 197 5380: 182 5450: 103 4580; 200 6770; 110 3540; 108 3290; 113 3303;, 105 4450 92 3040; 150 4190; 119 1310; 79 1810; 74 110; 109 1640; 30 1500: 17 3020 63 5410; 91 !010: IJM 45 5050: 65 3760 81 1330; 7 1650; 2 2020 64 1370; WR 37 7640; 45 4600. GRAANBEUR.S GRONINGEN „Sode-witte tarwe E6.35—33.10; rogge 24.35— extra kwaliteit 28.10-428.60; winter- 26.55—30AO, extra kwaliteit 30.6030.95; «TOergerst 25.35—3155, extra kwaliteit 31.35 M haver 23.35—-23.83, extra kwaliteit ™ao—29.85; groene erwten 3ö.40i-55.40; ■kool- v,— .25-5(4—42.30; koolzaad hmto 40.50—4850; "twijzaad nieuw 80.90—120.00; bi. ma an- 178.35.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1