aar r van Teenager-parfum-strip bleek niet muurvast IT" Voor drumbandconcours al '30 korpsen ingeschreven Circus- pi ifcaa *5CHIE Harde werkers in de sport (12) Drumband gaat weer beginnen Schiedamse kansen? 'N BAAN IN DE BOEKHANDEL IETS VOOR JOB? jaar christelijke LOM-school ""ir Iekord Bromfiètser op Chauffeur gewond bij botsing Slippartij bracht auto's schade Onderscheiding voor moedige redder Damcompetitie gaat beginnen mm J Lr mm Burgerlijke stand Mi 1% Pagina i3 WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1965- S| pBILEA (Van een medewerker) Zeshonderd l'-en dagelijks Drumband Jongen (7) gewond in verkeer Jaarvergadering van Schaakver. Schiedam dat betekent meteen een salaris verdienen werken in een veelzijdig, spring levend vak het altijd-boeiende contact met mensen -ontplooi ing van persoonlijk initiatief uit-de-eerste-hand kennis nemen van actuele literatuur een interessante vakopleiding volgen.' Jongelui met ULO, 3- of 5-jarige H.B.S. kunnen zich voor concretere inlichtingen wenden tot John Wayne - Claudia Cardinale - Rita Haywarth e.a. in Super technirama - Technicolor Verhoogde prijzen Toegang 14 jaar mannen met een eigen stijl: KLEDING VAN Ook morgen brengen de advertenties weer veel nieuws verliefd verlqofd 'getróuwd VERLOOFD f 10.90 Br jS Maandprogramma voetbalarbiters nYQELHIATlG komen wij mensen legen die^c" dag bel sonnetje worden tn Dit kan zijn vanwege een bepaalde 'iiienste tan de zijde t an de barokke- Meestal is het een jubileum omdat hn een groot aantal jaren in dienst is hij j Urfefc Zttak of bedrijf. Hoeve!en zon- jper jaar niet htm vijf en twintig jarig nstcerbmd bij, deslcfde baas tieren? i weten Seen aantallen maar dat het er Jicat zijn is zeker, ook bij ons in Vlaar- iaën! Toch is het nog altijd maar een 'groep die. hel zover brengt. Nog bitter is de groep die veertig jaar htm Zjltjjhs brood hebben verdiend zonder faas te wisselen. Hel zijn meestal niet i slechtst™ die hel zot er brengen. DISTERW ontmoetten tvij evenwel toch era rekordhovder op het gebied tan l hoge in dienst zijn. De heer van Sr Steen namelijk was op die dag ruim jaar in dienst van de gemeente. Twee 1 iyllig jaar. dat moet u zich tmni in tosten! Meer dan een halve eeuw ah Silurian de plantsoenen van onze stad op jüil houden. Deze. man hoeven ze. niets fa te vertellen over tuinieren, dachten j zo. Dut men in zo'n lange periode niet .nijdig hoeft te worden bewijst wei het me aantal nevenaktiviteite.n icaarmee.de Van der Steen zich heeft bcziggehótt- Rssenc-politie, toneelver- initihg en de christelijke hond voor over- nisperunieel mochten zich verheugen in oJtlieve medewerking van deze vitale In al die tijd heeft de heer Van der S|jm een goede kijk op de mensen ge- en hij heeft het: in de laatste jaren fm hij in de H'esltrijk werkte niet slecht Stuif,' verklaarde hij- Ontelbaar zijn de ipjes koffie en tliee die hij gekregen aft- Die kreeg hij omdat hij zich als een tirtlig cn behulpzaam man ontpopte, bij p; mffi niet tevergeefs hij aankwam als wits een kleine dierut gevraagd werd. f Km raad voor de jongere collega's wilde jij niet onthouden: „Houdt de kinderen te ficmi, dan is je koffie en thee verzekerd", hi hij, SCHIEDAM. Het is iedere week weer moeilijk om van een bepaalde vereniging de juiste persooon te vin- den die we een „Harde werker in de sport kunnen noemen. Moeilijk, om dat er meer harde werkers in één vereniging zijn en daarom moeilijk om de eén wel en de ander niet te interviewen. Bij de Christelijke Ver eniging voor Lichamelijke Oefening Juliana" was de keus heel moeilijk. Men telt bij deze bijna 14-jarige vereniging diverse mensen, die hard werken voor hun vereniging.' Toch meenden we dat twee personen hier op een uitzondering maken en wel het echtpaar Sóeters-Scheurkogel. Of is het soms gewoon, dat de heer soeters 's maandagsavonds van 710 uur les geeft, dinsdags de administratie voert, woensdags weer van 79.30uur les geeft, donderdags thuis één en ander voor de vereniging doet, vrijdags weer van 7—10 uur les geeft en 's zaterdags meer dan eens aanwezig is bij uitvoerin gen en demonstraties, waarbij Juliana oetrohken is. Om niet te spreken van de volleybalwedstrijden, waar „Pa Soeters" natuurlijk'ook graag bij wil zijn. En mevrouw Soeters-Scheurkogel, laten we die niet vergeten: Ook zij is veel in de weer voor Juliana en loopt met de wandelafdeling nog ijverig mee als leidster. Vrijdagsmiddags geeft ze voorts de kleuters les in gymnastiek. En dat is lang nog niet alles wat dit echtpaar poor Juliana doet. De heer Soeters heeft geruime tijd „gescheids rechterd" bij de volleyballers en doet dit zonodig nog. eniging die aan de KW-mars deelnam, waarna spoedig dé anderen dit voor beeld volgden. Ook aan de Jeugdvier- daagse neemt Juliana regelmatig deel. De heer Soeters liep reeds 15 maal de Nijmeegse Vierdaagse. Ook de twee zoons doen actief aan de volleybalsport. De 22-jarige Peter en de 21-jarige Hans zijn prima krachten in het volleybalteam van Juliana. - Ondanks al deze activiteiten van het echtpaar Soeters weet men gelukkig nog tijd te vinden1 voor een hobby: de tuin op Thurlede. Daar is men op vrije zaterdagen en 's zondags meer dan eens te vinden en dat biedt dit echtpaar de zo hard nodige ontspanning na de inspan ning. T'ER gelegenheid van zyn afscheid van ile RKT i.« de ItrluiiscJi adjunct-direr* £ur ir. S. S. Koldjyk benoemd to! ridder dc Orde van Oranje Nassau. Directeur G. C. van Leeuwen spehlde hem dc ïrrsierselen op omdat wethouder H. W. Jrttingliof door een blessure aan 2ijlt hand jit niet kon doen. J)e heer Koldyk kreeg bovendien de gouden medal ie van de Maat schappij voor Nyvcrlu.'d cn Handel.Een jiropr van wethouder 11. W. Jeuinphof, de lieer J. H. Jettinehof leidde de sprekers in. Öf wrtbomler begon met de omwerking (hl hii niet veel te zeggen had. Maar on- jhnks het geringe contact dat lit ervan de brzaok is. \va« de versiondbonding met de Koldijk altijd zeer poed. ,.U bezit de wvc mneih'ike technische zak**» voor le ien duidelijk uitren tc zetten**, zei de ïwr Jcttinghof. Hij merkte vertier op dat }>Pt tramhedryf een uitermate gevoelig be- -dryF j< Het staat steeds in de publieke l>c- wnpteJIing, vaak ten on gunste. Iedereen *e»*t tc vertellen waar de fouten lippen jfit iedereen heeft er ook een oplossing froor,Ieder personeelslid moet op ziin hoe- r «een fouten tc maken. Een belang rijke verantwoordelijkheid ligt dan ook bit p mat van liet mofeneel. Dat materieel tnnpf zo goed mogelijk zyn* en map niets wensen, overlaten. Eu tot. dc heer Kol- Jjlk: „Dat was uw verantwoordelijkheid. J >vas de hals waarop her bedrijf draait, Jlottertlani heeft zirli altijd kunnen bcroc* jten op verantwoord materieel.** De wet* dioudor wees verder op de bdnngryke taak j 'e de heer Koldijk bad hij de aanschaf Jan de nieuwe trams en bii liet ontwerp Jatl het metro materiaal. Directeur Van Leeuwen zei namens het llET-nersoneel j-jammcr ^at J** weepnat. Wc zullen er aan Wipten Wennpn". RET en Koldijk waren jaren onafscheidelijke begrippen. „Tu$* ,>f,n de otide vfer-assers en de dnbhcl-ge- •jja^|ï I'fH een sxote ontwikkeling. Die hVjiï gestuwd, geleid én bepaald" Onder Rifling van dc heer Koldyk is een gedegen ^tpk motrowerk tot stand gekomen. Het is jjMlicht dc eerste gelede metrotreiii. „Die ireineji zijn even modern, efficient en bc- |troo\rl)9ar als de heer Koldijk zelf.** Hoe- j 'le heer Kolrlyjt zélf dc openbaarheid mt geschuwd kon hy er nu «iet onderuit, c heer Van Leeuwen zei: „*t Ts hoog tyd i at «Kt bedrijf dc heer Koldijk hulde en dank hrengf'. Toen Juliana op 28 dec. 1951 werd opgericht, wilde men aanvankelijk met een gezellig intiem groepje de vereniging gaan vormen. De toeloop van leden was evenwel zo groot, dat. men al spoedig honderd leden telde. Die waren natuur lijk welkom en men zette alles op alles om al die leden voldoende ontspanning te bieden. Daarin slaagde men bij Juliana won derwel, want intussen heeft men naast de gymnastiekafdeling ook nog een afdeling volleybal en wandelen. De honderd leden groeiden uit lot een kleine 600, die momenteel verdeeld zijn over vele afde lingen, Moeilijkheden met ruimte hebben verdere uitbredingspiarmen tot nog toe bij Juliana tegengehouden, want nog niet zo lang geleden stelde men pogin gen in het werk om te komen tot een zwemafdeling en atletiek. Gebrek aan een zwembad en een atletiekbaan weerhielden het ijverige bestuur hier van. De voileybalafdeling floreert goed en heeft veel jeugdige leden bij het aantal van tachtig. De gymnastiekafdeling neemt aan diverse uitvoeringen en bondsdagen deel en gaf op 22 febr. 1962 in het Passage Theater een geslaagde Uitvoering bij de viering van het 10' jarig bestaan. Reeds toen had het echt paar Soeters-Scheurkogel eén goedé naam bij Juliana, want we waren er getuigen van dat hun na afloop een bloemenhulde ten deel viel. De heer Soeters is. vanaf zijn twaalf de jaar actief beoefenaar van de turn- sport en nu op 57-jarige leeftijd turnt hij nog. Drie avonden per week geeft hij lés: in 1927 behaalde hij reeds het vaardigheidsdipioma varl het KNGV. - Mevrouw Soeters deed aan gymnastiek en volleybal en wandelt nu nog bij iedèrê mars mee. Juliana was de eerste gymnastiekver- Itusls-Sacrurn, Lange Haven 113: Ka- I en Bo-jitsu-demonstratie, 20 uur. Barblad „DE ROTTERDAMMER", redactie Lange Kerkstraat 28. 'ju™ 54 (b.g.g. 115588, toestel 52. b.g.g. w'8,"ur alteen voor redactionele asnge- fMimeden 195885 en 28037). J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «taat 139, tel 152400. vf^Wen bezorging: Agentschap (adr. D°ven) dag. van 18.30-19.30 uur. MuaB£r'i'!e telefoonnummers: Alarm i!, ?!5„264666. alarm brandweer 269123. fSj3-?- en GL. 269280 kt gig]1 Hulpdienst: Maassluisedijk 5. VLAARDINGEN Doordat dinsdag middag de 18-jarige bromfietser I.M.V. rijdende' op. dé Holyweg nabij de Bree- weg niet op het', tegemoetkomende ver keer iettè, ontstond er een botsing met een personenauto. VI moést met een oogwond en een vermoedelijke hersen schuddingtin het Holyziekenhuis worden opgenomen.' VLAARDINGEN ïn de' Röntgen straat reed.„.yanmorgen .omstreeks half. vier de 35-jarige J. H. S. met zijn per sonenauto tegen een geparkeerd staande auto. Hij raakte deze auto et de achter zijde en reed vervolgens met de voor zijde tegen aen tweede auto op. De per sonenauto werd tegen een derde gedrukt. Er was veel materiële schade. S. is met borst- en buikklachten in het Holy ziekenhuis opgenomen, O Op het kruispunt Groen van Prinste- rerstraatVan 's-Gravendijkplein ver- leènde dinsdagmorgen dé 27-jarige J. A. W. V, met zijn personenauto geen voor rang aan ex vrachtauto. Bij de daarop volgende botsing werd de auto zwaar beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongelukken. ft MAASSLUIS Zaterdag gaat dan de voetbalcompetitie beginnen. Niet minder dan vijftien elftallen van Excelsior komen zater dag bij de aanvang van de competitie in het veld. Excelsior 1 gaat van start met een thuiswedstrijd tegen Hoogvliet. De wedstrijd begint om 15.15 uur ln de Dljkpolder. De overige wedstrijden zijn: C. S.V.D. 2Excel sior 2 4.15 uur D.V.O. 2—-Excelsior 3 16.15 uur: Excelsior 4M.M.V. 2 14.00 uur: H.P.V ■Excelsior 5 15.15 uur; C.C.O. 2—-Excelsior 6 16,15 uur; Zwaluwen 8—Excelsior 7 14.00 uur: Zwaluwen 9Excelsior 8 12.30 uur; T.S.B. 5Excelsior 9 14.00 uur. Er staat voor de komende weken weer heel wat op het programma van Juliana. Naast de repetities voor dé veie gymnas- tiekafdelingen gaat de wandelafdeling naar Rotterdam voor deelname aan de jubileumtocht van de W.K.R. Afgeiooen zaterdag nam Juliana deel aan de Marij- ketocht in Barendrecht. De voileybalafdeling heeft niemand minder dan de heer Hoogerwaard trainer van meervoudig-landskampioen Blokkeer/DES) aangetrokken en me vrouw Schreutelkamp-Den Hoed (ex- internationaal) als trainers. Tenslotte het belangrijkste nieuws voor Juliana, namelijk dat de drumband weer van start gaut. Op woensdag 8 september om acht uur gaat men o.l.v, de heer J. v. d. Marei ten huize van de fam. Soeters de drumband weer heroprichten. Het materiaa l Is er nog en aan de leden zal het niet liggen om de drumband weer nieuw leven in te blazen. Zij, die meer van dit alles willen weten kunnen altijd terecht bij het echtpaar, dat we dit keer als harde werkers in de sport uitkozen en dat telefonisch te bereiken is onder num mer 269321. SCHIEDAM Door het natte wegdek slipte dinsdagnacht in de Lorentzlaan een bestelauto, bestuurd door J. de B. uit Rotterdam, die daarna tegen de gepar keerde auto van J. D. aanreed. Deze drukte dé voor hem staande personen auto van v. E. het fietspad op, waarna de wagen omkantelde. Daarna werd nog een wagen van 13. v. B. geramd. Alle drie de auto's kregen aanzienlijke5 schade. De bestuurder van de bestelauto nam het hazenpad, maar werd naderhand door de politie aangehouden. De heer L. W. H. uit Schiedam deed dinsdag aangifte bij de politie van dief stal van zijn personenauto, merk Opel Olympia, PA 23-23, die op het Hoofdplein geparkeerd had gestaan. SCHIEDAMDe 7-jarige R, de Ronde, wonend Aleidastraat 56, die dins dag in deVan Verenstraat met zijn autoped tussen een paar geparkeerde auto's de rijbaan overstak, werd gegre pen en tegen de grond gegooid door een juist passerende fiets, bestuurd door mevr.A,W. K.-v. V, De GGD bracht daarna de jongen ter observatie naar het Gemeenteziekenhuis. SCHIEDAM Op donderdag 25 maart 1965 heeft de toen negentienjarige heer N'ijssen uit de Jan van Avennestraat 33a, samen met de heer G. H. A. Meppelink uit Meppel, een drenkeling gered uit de Nieuwe Maas in Rotterdam. De drenkeling, een matroos van de coaster „La Paloma" en genaamd Jacobus de Maat. was bij werkzaamheden op het schip, dat aan de Parkkade in Rotterdam gemeerd lag, te Water geraakt. Voor deze redding heeft het bestuur van het Carnegie Heldenfonds zowel de heer Meppelink als de heer Nijssen on derscheiden met het diploma van deze instelling. Burgemeester H. Roelfzema heeft de heer Nijssen vanmiddag in het Stadhuis ontvangen en hem daarbij het toege kende diploma uitgereikt. i, t 'h- j (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schaakvereniging „Schiedam" houdt op maandag 6 septem ber in het clublokaal, van de' s.v. „Wil ton Fijénoord" de jaarvergadering. Naast de gewone agendapunten als jaarversla gen en notulen wordt ook gesproken over de. naderende wintercompetitie, de RSB-competitie en er is een bestuurs verkiezing. Het'-.gehele bestuur is vol gens het reglement aftredend doch stelt zich herkiesbaar. De vergadering begint om 20 uur. (Van een medewerker SCHIEDAM Nog een paar dagen en het voetbalseizoen 1965-1966 zal voor de zaterdagclnbs een aanvang nemen. Wat zal de nieuwe competitie onze clubs bren gen? Zit .er weer een kampioenschap in, of staat er degradatie te wachten? Op deze vragen krijgen we over., enkele weken een antwoord, hoewel er reeds nu enkele conclusies te trekken zijn- Zowel HBSS als PPSC hebben - enkele nuttige oefenpartijen achter de rug en deze clubs behoeven helemaal niet bang te zijn voor degradatie. PPSC zal zich stellig handhaven in de 3e klas en voor HBSS zit er zelfs een kansje in om mee te doen in de strijd om de bovenste plaats. De Oranjehemden krijgen als eerste wedstrijd Excelsior, dat in Pernis be- kampt moet worden. Per watertaxi gaat HBSS naar Pernis en deze eerste keei rekenen we zonder meer óp een over winning voor aanvoerder Ger Bezemer en zijn mannen. PPSC krijgt het heel wat moeilijker met het Pemisse DOTO. dat om kwart over vier op Thurlede PPSC partij zal geven. DOTO is een stevige ploeg met midvoor Joop de Ronde als goalgetter en uitblinker. Zien Jan Teeuw en de zijnen kans om de snelle voorhoede van DOTO in toom te houden, dan zit; er, een kansje Vóór eén gelijkspel in.'Op "rr.eer durven we niet te rekenen. GTB heeft een vrije dag in verband mét de feestavond; die vrijdagavond «In Irene wordt gehouden. GSS 'speelt wel, want Hellévoetsluis komt naar Harga om kwart over vier. GSS speelde de afge lopen weken oefenwedstrijden tegen Uit geest (1-1) en MASC (3-3) en men heeft goede verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Nieuwe spelers als Snijders (Schied.- Boys) en' De Munnik. (Hermes DVS) completeren het elftal, dat a.s. zaterdag stellig de eerste twee punten moet kunnen veroveren. Het programma voor de eerste ronde luidt voor HBSS en PPSC als volgt. 4 sept,: Exc.P~-HBSS en PPSC—DOTO. li sept.: HBSS—VVGZ en DUNO—PPSC. 18 sept: HVOHBSS en PPSC—SVOW. 25 sept: HBSSGr. Lindt en PPSC vrij. 2. okt.: AmeiöeHBSS en PPSCRCL. 9 okt.: HBSS—Barendrecht en De Zwer- HBSS en PPSC—CSVD. 23 okt.: HBSS— NSW en Or. Wit—PPSC. 30 okt.: HBSS Zuid land en ARCPPSC 13 nov.: ASWH—HBSS en PPSC—Monster. 20 nov.: HBSSHeerjansdam en Die Haghe —PPSC. (Van een medewerker) SCHIEDAM De damcompetitie 1965 zal maandag 13 september a.s. een aan vang nemen. Ook „Schiedam" neemt hieraan deel en komt uit in de hoofd- Maeslandtsluys, 25 oktober: Ons Genoe- Charlois 2, DOS, Vreewijk, Constant 2, Maeslandstsluis, CDR en VDV. Het con- ceptrooster laat voor „Schiedam" de vol gende wedstrijden zien. 17 sept.: Schie damCDR, 21 sept.: VDV—Schiedam, 30 •ept: Vreewijk—Schiedam. 8 oktober: SchiedamCharlois 2, 15 okt: Schiedam Maeslandsluys, 25 oktober: Ons Genoe gen—Schiedam, 4 nov,: Constant 2Schie- 1am en 12 nov.: Schiedam—Ons Genoe- gen. Zaterdag beginnen eveneens de par tijen om het persoonlijk -damkampioen- -chap van Ziiid-Holland, waarin ook éen Schiedammer meespeelt Het is de heer A. Suurman die bij de senioren mee doet Hij speelt zaterdag in „De Drie Stoepen" in Den Haag zijn eerste partij tegen P. H. Idzerda uit Rotterdam. SCHIEDAMHet zevende drumband- de Plantage gehouden. Om één uur J Jn A.1 -1 n tinl wwawvaww*,. w concours wordt zaterdagmiddag: 11 sep- PPSC. 16 okt.: Nieuw Lekkerland— tember op het plein voor het Podium in s middags klinkt het startsein. De deelnemende korpsen komen met slaande trom de stad binnen. De toegang tot het terrein van het concours is voor Donderdag 2 t/m woensdag 8 septem'ber 1965 dagelijks (behalve maandag) 8 uur en zondag 3.45 uur en 8 uur n.m, Een amusementsfilm van uitzonderlijk for- maat met als achtergrond de romantiek van de circuswereld. Kaartverkoop en plaatsbespreken dagelijks, behalve maandag, van 10 tot 1 uur. KORTE HOOGSTRAAT Ila TEL. 6151 VLAARDINGEN PASSEN WE WEL BI! ELKAAR Dr. F. TANNER laat geen probleem onbe sproken In zijn prachtige boek VERLIEFD GETROUWD Praktisch* raadgevingen voor het huwelijk Verkrijgbaar in de boekhandel H.t. 0EBR. ZOMER 4 SEÜRINGS UITGEVERSMIJ - WAGE NIH GEN iedereen gratis toegankelijk. De toe schouwers dienen zich op te stellen op en zich te verplaatsen over de trottoirs langs het parkoers. Het openluchttheater is uitsluitend toegankelijk via de ingang aan de Lange Nieuwstraat. Als opgave krijgen de deelnemers het uitvoeren van een loopmars en stilstaand werk. Ze kunnen meedingen in de derde, tweede en eerste afdeling, alsmede in de superieure óf junioren-afdeling. De tam- bour-maitre wordt afzonderlijk beoor^ deeld. De jury oordeelt in de lopende en stilstaande afdeling over technische en ritmische uitvoering, over klank en tempo (120 passen per minuut) en over de marsdiscipline. Een drumbandeoncours zonder défilé is ondenkbaar. Daarom zal er ook dit jaar weer een spectaculaire finale te zien zijn, waarbij burgemeester H.' Roelfsema het défilé zal afnemen. Alle korpsen zullen tussen vier en vijf uur in de Lange Nieuwstraat aan dit défilé deelnemen. Niet minder dan dertig korpsen zijn reeds ingeschreven voor dit zevende drumbandconcours. Onder andere het ge meentebestuur en ,de Schiedamse Ge meenschap hebben prijzen beschikbaar gesteld; (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Naast de openbare school voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden krijgt Vlaardin- gen, zoals bekend, op korte termijn ook een protéstants-christelijke school voor deze vorm van onderwijs. De Vlaardings-Schiedamse vereni ging voor christelijk onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden is zelfs voornemens het onderwijs in de loop van het vandaag aangevangen cursusjaar van start te laten gaan. Waarschijnlijk zal dit begin 1966 bet geval zjjn. Het bestuur van de schoolvereniging heeft op zijn verzoek van het gemeente bestuur een aantal lokalen toegewezen gekregen in de Theo Thijssenschool aan de Nieuwe Kerkstraat in Vlaardingcn (Centrum). Het bestuur zal binnenkort met de hoofden der protestants-christe lijke lagere scholen overleg plegen, waar na de selectie van de leerlingen ter hand zal worden genomen en de leerkrachten zullen worden aangetrokken. ROTTERDAM.'„Kóm",'.dacht de 'modeontwerper Jan -WW chers, „laat ik eens een originele en goedkope manier vinden om mijn nieuwe parfum aan te prij zen". En hij voegde de daad bij de gedachte en toog, tezameh met jotograaf Peter van, Kam pen, tekenaar Rob Peters en tie nersterren Jeanette van Zutphen en Margie Ball naar de West- blaak, waar de twee meisjes voor een (door Rob Peters geteken de}- achtergrond moesten pose ren. Tot dusver leek alles goed te gaan, en op de eerste foto geeft Rob enkele 1aanwijzingen voor het poseren. Maar toen kwam er voor de jonge mensen een kink in de kabel, in de vorm van de rech telijke macht. Een-surveillerend politie-paar maakte bezwaar te-- gen de series tekeningen .op de muur en onderhield zich (foto twee) intensief met van links naar rechts Henk Wichers, Pe ter van Kampen, Rob Peters en de twee meisjes. Het slot was bedroevend voor het nieuwe parfum, dat overi gens de welluidende naam Teen- beat kreeg. Rob Peters moest op last van de politie met water en een borstel de tekeningen weg vegen (foto drie). k-AiixjyJ üMiSj (Van een medewerker) SCHIEDAM De voetbalarbiters, verenigd i n de Schiedamse Scheidsreehters-Vereniging (SSV) heb ben hun maandprogramma weer uitge stippeld ontvangen. Zaterdag zal als opening van het seizoen een feestavond worden gehouden (intiem) in de kanti ne van de v.v. Schiedam op Harga, waar de SSV steeds gastvrij wordt ontvangen. Ook de dames zijn voor dit samenzijn uitgenodigd. De donderdag 9 september vervalt do training en gaat de SSV naar Rotter dam om daar een lezing van Dirk Nijs bij te wonen, uitgaande van de RSV. Op donderdag 16 september worden door Lou van Ravens die inmiddels de titel van internationaal scheidsrech ter kreeg de spelregels behandeld. Op donderdag 23 sept. volgt een discus- sie-avond met als sluitstuk van de ma3nd op donderdag 30 september een sport-intelligentietest, geleid door de heer C. J. Bel. SCHrEDAM_— Geboren: Hendrik zv J H Bok en J E Grocneweg; Johanna S T dv J dselier en H M van Delft; Richdrd zv C W Roeraoe en F J Dingenouts: Sietske dv C Grmwis en H Schuemie; Madeion J M dv W J B de Jong en W de Bruin: Stefanus R M zv J van den Boogert en G H Thijssen; Monique dv J de GraaH en H C den Hollander. Overleden: G H van Niekerk 68 wed Vroon; A van Dongen 79. SCHIEDAM Het Kunstcentrum Schie dam heeft de toegangsprijs voor de toneel- - voorstellingen en de concerten voor houders van het Cultureel Jeugdpaspoort noff meer verlaagd. De .losse kaarten voor de toneel voorstellingen gaan 1,50 kosten. Voor de concerten wordt de prijs voorCultureel Jeugdpaspoort-houde^s en voor kinderen jonger dan 15 jaar eveneens 1,50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1