hMsmscm bezocht jaar stad Schiedam belangstelling -sport" voor artidc* Drukbezochte receptie voor cis. K. M. Vogel ROTTEBD\M Opium in beslaggenomen bij drietal Chinezen Verkeerszondaars stonden terecht d Grote menigten in versierde straten DeltoUmVttmnrr n© er 11 Verpleeggelden vier scholen afschaffen DV zilte mense" in „Elleboogs" menagerie Groot overschot bij Spaarbank Schiedamse club opgericht Velen drukten predikant de hand Burgerlijke stand historie Naar ziekenhuis uit- SPIERINGSHOEK «OPEN: VRAAG ONTVANGST 1 V' -j Gevarieerd (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Woensdag, was iet 25 jaar geleden dat ds. K M. Vogel zijn loopbaan als predikant in de Hervormde Kérk begon. Ter gelegenheid daarvan boodde kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente de predikant en zijn echtgenote een receptie aan in de recreatiezaal van „Zonneweelde". Vele genodigden uit kerkelijke zo. wel als burgerlijke kringen waren om half vier aanwezig om de ju bilaris en zijn vrouw geluk te wénsen. en dagelijks o bewaring gesteld. e® Wn. wtfe'fc ,Wg' ka® I tv ie naaste omgeving van de Spie- i' ringshoekflat, die hoog'in de lucht Harent, leg eenmaal de roemruchte 'laan van Spieringshóek, bekend bij talie Schiedamse ingezetenen. Op de hoek van de Laan bevond i^h het landelijke cafeetje „Sport", list 's 'zomers een gezellige, ouder- 'iwetse „theetuin" wascompleet met itébmmels en wippen. Het was er zo .Gemoedelijk, dat de kippen tussen de itenen van de bezoekers doorliepen. "Jarenlang was erachter de ijsbaan «ffi! Ld de Schiedamse IJsvereniging en JPS'k %et erg hard had gevroren kon Imen gratis schaatsrijden op de nabij- hijrtde Poldervaart. Aan'het einde van ¥'iae historische laan ligt nog steeds een oude hofstede uit de vorige eeuw. Aan.de ingang van de laan stonden Itwee hoge stenen pilaren met een hui, roestig hele eraan bevestigd, dat hinds mensenheugenis altijd open- Istond. Vooral voor jeugdige Schie- 1 dammers, die zich op vrijersvoeten in Ide avonduren hierheen begaven, be- tekende de Laan van Spieringshoek 1 een aangename wandeling. Het kon er dan ook soms druk zijn. De jonge lui waren hier trouwens buiten het I bewoonde stadsgedeelte. Er hing iets j'vrni de rustieke sfeer van het Kethel- se polderlandschap. Men gevoelde er zich niet langer'in het bekende Schie dam, want men vertoefde er nu een maal ver buiten de stadspoorten ïeftiidi! 1 „burge. Cornet hart. d e aa, zijn.g», .PrtasW iste. Üjj I *45 Biirge. !r"©m 28 april na iset 'erschü- Onder sa Hat. DA GELIJKS-VAN. - lÓ'TÖT 10 UUR GEBOUW "AJRIUM" KAREL 'DÖORWIAN'STR. '143 ssnffian. ie .'naar e roei ?ewoa4 verde. üj be. sar van sretariê emeea- ,hii be- aarder, Bres. kom. VOl. .ilea vaa. CpIERINCSHOEK heeft zijn eigen U historie gehad en het eigenlijke kasteel Spieringshouck, zoals men de mam schreef, werd reeds in de twaalfde eeuw door een zekere heer 'Wouter van Heusden gebouwd. Deze l had een jongere broer Robert, die I zich heer van Spieringshouck noemde, t Rondom het oude slot lagen de erbij behorende landerijen, ter grootte van l ongeveer vijftien morgen. Ze strekten zich uit tot aan de Vijf Sluizen. Gedurende de bekende Hoekse en 1 Kabeljauwse twisten, die in deze omgeving in volle hevigheid hebben gewoed, brandde het kasteel tot de v grond' af. Het werd niet meer opge- bcuted, doch werd vervangen door 'een'grote boerderij,, als zodanig be kkend tot de tweede helft van de ne- i gentiende eeuw. In het midden van de zestiende 'leeuw kwam de hofstede in bezit van Imr. Vincent van Nierop, die in. 1528 li het patronaatsrecht over de parochie kerk van Kethel ontving. Bij testa mentaire beschikking kwam op 17 i november 1747 de hofstede in handen van mr.Franc van der Burgh. In middels rees de ster van Spierings houck, want in 1816 werd Aelbrechta aan li vm 4®r Burgh in de adelstand, .ver- I heven. Ih 1874 bleek het geslacht is er I evenwel uitgestorven te zijn. web rpOT zover het verleden. Voorlopig 1 blijft het een open vraag, hoe de l toestand hier zich zal ontwikkelen. 'i Niet langer ligt Spieringshoek „buiten j de stadspoorten". Door uitbreiding I tan de algemene begraafplaats nadert ideze de oude hofstede. Bovendien liggen er enkele tennisbanen. Steeds I tneer huizen worden er in de naaste I omgeving bijgebouwd. Als een stenen reus verheft zich het machtige flat- gebouw. Dan zijn er nog de spoor- i baan Schiedam-Vlaardingen en de Poldervaart, waarover het doodvonnis uitgesproken mag zijn, doch dat nog j steeds niet voltrokken is. In de naaste i toekomst zal de openstelling van de Benelux-tunnel de verdere ontwikke ling in dit stadsgedeelte ongetwijfeld sterke mate beïnvloeden en als vervolgens Kethel zal zijn volge bouwd, zal Spieringshoek een geheel su i M<*er stedebouwkundig aspekt krij- FBS. ®2 sen en in ieder geval aan betekenis winnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het zal 18 sep tember veertig jaar geleden zijn, dat Koningin Wilhelmina een be zoek bracht aan Schiedam. Ter gelegenheid van deze ge beurtenis gaf destijds de drukkerij van Gebr. Van Noortwijk een al bum uit, rijk voorzien van inte ressante foto's, die vele oude her inneringen wakker schudden. Toen In het laatst van september 1924 ,f «aKbladen een bericht werd ge publiceerd, dat In de loop van 1925 Schiedam de eer te beurt zou vallen bezoek te krijgen van Koningin Wilhelmina, maakte zich een ongekend enthousiasme van de bevolking mees ter en laafde het Oranjevuur in alle felheid door de gehele stad en In alle lagen der burgerij. Voor de toenmalige Oranjevereniging was de taak weggelegd de feestelijkhe den in goede banen te leiden, waar mo- gelijk de noodzakelijke voorlichting te geven en het_ kontaktorgaan te zijn tus sen de autoriteiten en de burgerij. Zij belegde op 7 oktober 1924 een grote propaganda-vergadering in de grootste vergaderzaal van Schiedam. De zal was tot de laaste plaats bezet en toen het Har monie-orkest ,,St.-Ambrosius" de eerste tonen inzette van het Wilhelmus, geraak ten veel aanwezigen kennelijk in diepe ontroering. De vice-voorzitter, de heer C, J. Blommendaal, redacteur van de Schie damse Courant, herinnerde eraan, dat sinds 1845, toen Koning Willem II de gemeente had bezocht, Schiedam niet meer de eer had genoten van een ko ninklijk bezoek. De noodzakelijkheid werd naar voren gebracht om buurt verenigingen op te richten ter verlich ting van het omvangrijke werk van de Oranjevereniging. Namens het bestuur deelde penningmeetër, de heer J. Mont- foort, mee, dat voor-de mooist versier de straten prijzen van ƒ200.tot 25.— zouden worden uitgeloofd. Staande de vergadering werden een groot aantal buurtverenigingen opgericht. De gehele daarop volgende winter werk ten de leden van de buurtverenigingen als een paard en toen enige weken voor de komst van de kóningin de eerste paal werd geslagen, kreeg de Schiedamse bur gerij reeds een voorproefje van het grote feest, dat voor de deur stond. Elke avond ging er met veel muziek en feestvertoon een nieuwe paal de grond in. Niemand bleef 's avonds meer thuis. Weken tevo ren verkeerde de anders zo ingetogen burgerij in een feestroes, met een climax van spanning, die zijn hoogtepunt bereik te op 18 september 1925. MET de gewone trein van 14.07 uur, waaraan het koninklijk salonrijtuig was gehaakt, arriveerde het hoge gezel schap aan het station: Koningin Wilhel mina, gekleed in grijsblauw costuum met grote hoed en afhangende veren,. Prins Hendrik in admiraalsuniform en Prinses Juliana, in een costuum van nagenoeg dezelfde kleur als naar moeder. Zodra de trein binnenrolde, begon nen de klokken van alle kerktorens te 'luiden. Op het perron Wik ter verwel koming aanwezig burgemeester A. J. Gajsen, vergezeld van zijn dochter, die de vorstin de eerste bloemen in Schie dam aanbood. Om kwart over twee be- traden de Vorstelijke personen en hun Gevolg het Stationsplein. Plechtig klonk het „Wilhelmus", ge speeld door het Stedelijk Muziekkorps o.l.v. de dirigent H. H. van Vleuten. Daar na inspecteerde Hare Majesteit een de tachement van de Vrijwillige Landstorm." Na dit plechtige debuut werden de rijtuigen bestegen en nam de rijtoer een aanvang. Vanaf het Stationsplein reed de stoet via de Singel, Emmaplein. Boers- vest, Lange Kerkstraat naar de Grote Markt. Langs de gehele weg wuifden zeven duizend schoolkinderen met oranje vlaggetjes de koninklijke familie op hartelijke wijze toe. Voor het versierde stadhuis zag het zwart van de mensen, die in dichte drommen in portieken en ramen, op daken en geïmproviseerde tribunes stonden. Na de ontvangst op het Stadhuis door het gemeentebestuur volgde een grootse zanghulde door zevenhonderd zangers o.l.v. de dirigent Bernard Dia mant, gevolgd door een défilé van de Schiedamse verenigingen. Om drie uur 27 minuten, een half uur eerder dan het programma vermeldde, begon de rondrit door de feestelijk ver sierde stad. Het werd. een ware zege tocht. Een aardig onderdeel hiervan was de zanghulde door circa tweeduizend 'kin deren van de twee hoogste ldassen van alle scholen, o.l.v. Jan Oostveen op het St, Liduinaplein. In Schiedam-zuid kwam het tot vele spontane ovaties. Ettelijke maïen werden bloemen aangeboden. „Wat heeft u het hier prachtig versierd", zei de Koningin tot het bestuur van de buurtvereniging „Het Zuiden'". Bij het voorbijrijden van het kerkje van de hervormde gemeente,waarvan de deuren openstonden, hoorde de vors tin het orgel spelen: „Dat 's Heren ze gen op U daal". Er stond ook een bezoek aan de Werf Gusto op het programma. De directeur, de heer Frans Smulders ontving daar zijn hoge gasten. De versiering van de stad overtrof de stoutste verwachtingen. De oude binnen stad ging met de hoogste prijzen voor straatversiering weg. Het Broersveld won het van alle anderestraten; Het kreeg dan ook de eerste prijs van 200.De Lange Achterwég, dié zeer origineel voor de dag was gekomen met 'fraaie zuilen met marmerbeelden en een vijver met goudvissen, ontving de 2e prijs, groot 100.en het Laan-complex won de der de prjjs, een bedrag van ƒ75. Nu een van onze stadgenoten, de heer Pieter van Vollenhoven, verloofd is met een telg van ons Vorstenhuis, bestaat wellicht de kans, dat we in de naaste toekomst opnieuw in Schiedam een der gelijk Oranjefeest zullen meemaken. SCHIEDAM De 29-jarige wiel- rijdster- mevrouw A. W. K.-van W. die in de Van Beverenstraat dinsdagmid dag de plotseling met een autoped overstekende zevenjarige Richard de Rende uit de Aleidisstraat aanreed, is naar eerst nu bekend is geworden, met een hersenschudding opgenomen in Gemeenteziekenhuis te Schiedam. ROTTERDAM De rechtbank heeft van-morgen de 28-jarige Rotterdamse kellner B. G. K. veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De rijbevoegdheid is hem voor de duur van vijf jaar ontzegd. Tegen hem was acht maanden gevangen:,-straf geëist en anderhalf jaar ontzegging. Op 31 mei reed K. in dronken toestand een kleuter aan op het trottoir van de Herman Costerstraat.- Het kind kreeg een maagperforatie. De officier wkalifi- ceerde zijn daad als „haast, een opzet-, misdrijf'. „Iemand die zoveel drinkt eb gaat rijden moet. weten dat er ongeluk ken. gaan -gebeuren". t< MAASLAND De rozenkweker A. C. t ï,an,Jlier Hoeven (Westgaag) heeft op de Naaldwijkse bloemen- en fruitshow drie prijzen behaald, namelijk een verguld zilve- j ren medaille voor een vaas rozen Baccasa. een zilveren medaille voor een vaas rozen Super star en een tweede prijs voor een i vaas rozen Baccasa, DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1915 Hel uurloon verhoogd. Men meldt ons rit Schiedam: Naar wij vernemen heb ben eenige der grootste patroons op een ««betreffend verzoek der gezamenlijke arbeidersorganisaties, het loon der tini- bierlieden, metselaars en opperlieden j"ct 1 cent per uur verhoogd, wat vooral ja deze tijden, nu de eerste levens behoeften zoo enorm in prijs gestegen 211"> een voorbeeld is dat allcrwege na volging verdient. Spoedig hopen wij dan ook te kunnen melden, dat rleze verhoo- 6in£ «llerwege is toegepast. Een geschenk der Fransche regeering. be Franse ministerraad besloot aan de hederlandsche regecring deri tweedekker kn geschenke aan te bieden, die 3 Fe bruari op Nederlandsch grondgebied «ene noodlanding maakle. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ouders van kinderen die de Rotterdamse Openluohtschool, de Reconvalescentensohool, de Mytylschool en de school voor dub'pel 'gehandicapten zullenr als de gemeenteraad daarmee in.- stemt, niet langer verpleeggelden behoe ven te betalen. De ouders hebben meermalen bezwaar gemaakt tegen deze betaling, maar B. en W. hadden geen aanleiding de regeling te veranderen. Nu aan de Mytylschool de levering van warme maaltijden van ge meentewege geheel is gestaakt, terwijl aan de school voor dubbel gehandicapten de verstrekkingen beperkt blijven tot melk. brood, thee en fruit, menen B. en W, dat het niet rechtvaardig, is déze ouders zwaarder te. belasten dan bij het gewoon lager onderwijs het geval is. Weliswaar blijft de verstrekking van warme maaltijden aan de twee eerstge noemde scholen gehandhaafd,, maar de ouders worden toch al extra belast, zo als voor vervoer, hoge kosten voor-dieet- patiëntjes e.d. Het afschaffen van de verpleeggelden betekent voor de gemeenteeen-inkom stenderving van 30.000. (Van een onzèi verslaggeefsters) ROTTERDAM „Ik geloof dat er oli fanten komen. Geloof je ook niet dat er olifanten komen?"' Het is een. tienjarig jongetje dat dit zegt. Hij zit in een van de rijen van het openluchttheater Dijk- zigt en het is woensdagmiddag drie uur, tijd voor het optreden .van het kinder circus Elleboog. „Ja", zegt zijn zusje, „en ook tijgers geloof ik". .„Maar ze zijn niet echt hoor", stelt haar oudere broertje, haar gerust, „d'r.zitte mensen in". - v r-.-'t -. Dan weerklinkt er trompetgeschal; iets te vroeg voor de niet goed oplettende trompettist, want dié kan'pas na enke- le maten zijn instrument aan de mond zetten, om te doen geloven dat hij het is die deze klanken voortbrengt. Maar nu vangt het circus werkelijk aan en de directrice, een ongeveer vijftienjarige (onmiskenbaar Amsterdamse) schone kondigt het duidelijk'aan. De paarden komen op, ballerina's in de dop met om zich heen een als paard dienend werk stuk, bestaande uit karton en stof. Maar paarden blijven paarden,'ook als er kinderen in zitten, enze verdwijnen niet van het toncei. voordat ze- een klontje in de mond krijgen gelegd. Bo vendien zijn er natuurlijk altijd ook nog de eigenwijze, die ér beslist twee moeten. „De sterkste man van West-Europa, Mis ter Forto", wordt aangekondigd. „Let eens op zijn spierballen", raadt de di rectrice aan. Pas bij nader onderzoek blijken die. te ontdekken, maar in ieder geval kan de sterke man wel een ge wicht van 150 kilo opheffen.. Een ge wicht dat later' overigens schijnbaar moeiteloos het toneel afglijdt, wanneer er eeu halter tegen aan rolt. Een zich van haar' kunsten welbewuste kleine acrobate met minutieus geleer de elegance, een. blonde paaxdestaart en pittig gezichtje huppelt' vervolgens het plankentoneel op. Samen met een „collega" voert zij enkele bijzonder moeilijke oefeningen uit, oefeningen waarvoor het publiek (ongeveer hon derd kinderen met ouders) gul ap plaus over heeft. En dan zijn er natuurlijk nog tal van an dere activiteiten, zeehonden, acrobatén, evenwichtskunstenaars, kortom, alles wat er in een „echt" circus ook voor komt. Maar wie beweert dat dit géén ROTTERDAM Bij de Spaarbank te' Rotterdam werd in augustus £2,4 mil joen ingelegd en 17 miljoen terugbe taald. Het aldus verkregenspaarover schot van 5,4 miljoen, overtreft hier mee het spaarresultaat van juli met bijna Zfi miljoen.,Het augustus-overschot ligt 2,3- miljoen hoger- dan in dezelfde periode, van het:vorige jaar, toen 17,8 miljoen werd ingelegd en 14,7 miljoen werd terugbetaaidi Hét aan de Spaarbank toevertrouwde tegeod is thans gestegen tot ruim 454 miljoen -gulden, ten gunste van on'geveer'540.000 spaarders. TUREL IF ZWAR" V KORTE LIJNBAAN 2t TEL.0101! 1Z955 ROTTEHOAM OROTEMARKTSTR.5TEL.070/H36IT DEN HAAG MARIAPLAATS2 TEL.030/18900 UTRECHT (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Karate, een eeuwen oude Japanse sport blijkt thans in, Schie dam en het verdere Waterweggebied in opmars te zijn. Ter gelegenheid van het begin der karatesportiessen in Schiedam onder leiding van de heer L. Hollander, Karate-Ieraar en gemachtigde van John Bluming, die deze sport vanuit Japan in ons land importeerde, was er woensdag avond in Musis Saerum een grote demon stratie. De grote zaal was tot de laatste plaats bezet. Er waren zelfs vrijveel dames on der de bezoekers. De initiatiefnemer, de heer L. Hollander, die dezer dagen een sportschool aan de Nieuwstraat heeft ge opend en zelf is aangesloten bij de Ne derlandse Karate Associatie, zei in zijn openingswoord, dat Karate geheel iets anders is dan de Jiu-Jitsu-sport. Ze is ook heel wat meer dan een sport om zich louter lichamelijk weerbaar te maken en zijn tegenstanders van het lijf te houden. Dit is evenals het „breken-van-dakpan- nen" slechts een onderdeel van déze sport, waarbij het in wezen vooral aan komt óp mentale training en concentratie. Het zwaartepunt ligt bij Karate meer op het psychische dan op het fysische. Karate werd in dé vijfde eeuw van onze jaartelling door een priester uit India ingevoerd in een van de Boeddhistische kloosters van Japan. Hier ontwikkelde zij zich tot een veelzijdige sport, die karak tervorming en speciaal doorzettingsver mogen tracht te combineren met het ver krijgen "van een gezond lichaam. John Biuming en Henri Seriese demon ïtreerden daarna met hun team van twaalf in het wit gestokenleden van de Neder landse Karate Associatie een gevarieerd programma van geselecteerde nummers van de onbekende Karatesport. Met een lichte buiging tegen elkaar, De oesh, het etikette-rltueel bij het be gin van elk spel, namen de vlugge schijnbewegingen eën aanvang. In wer kelijkheid raakte men elkaar- nimmer. De aangevallene begon met enkele vuistslagen in de richting van het ge zicht van de-tegenstander uit te delen, daarna in de richting van de maag om vervolgens de handen als knotsen snel terug'te trekken. In het eerste nummer telden wé min stens veertien van deze onderling geheel verschillende schijnbewegingen, nu eens afwerend, dan weer agressief. Een volgend 'nummer bestond uit het zich te weer te stellen tegen een denk beeldige tegenstander, waarbij in een adembenemend tempo een record aantal van draai- en uitvalbeweglngen werden gedaan. Deze demonstratie-avond betekende te vens de definitieve oprichting van de Schiedamse Karate Club „Bushidn". waar van de leden voortaan elke dinsdagavond en zaterdagochtend zullen trainen in L.e sportschool van de heer Hollander. De animo voor deze nieuwe sport bleek groot te ziin. Op onze vraag of er in Nederland a! dames aan de Karate-sport doen, moest de heer Hollander ontkennend antwoor den. Het ;s evenwel niet'uitgesloten, dat het hier nog wel eens zo ver komt. Het vraagstuk is in ieder geval in studie, zei JJET koninklijk paar tijdens de rondrit op het St. Liduinaplein. SCHIEDAM Geboren: Joh an n PT. P., z. v. J. Parthesius en J. M. A. Duckers; Pieter. z. v. J. Leeuwenburghen M. Vlas blom; Merwin, z. v. G. J. Corbeau en M. C. van Dijke. De president kerkvoogd, de heer P van der Snoek, herinnerde' er aan dat ds. Vogel eigenlijk dubbel jubileerde daar hij 21 augustus ook 25. jaar ge trouwd was. Hij feliciteerde de zilveren dominee hartelijk en hoopte dat hij nog lange tijd in Maassluis werkzaam mocht blijven. Een rij sprekers kreeg hierna gelegen heid de predikant in het zonnetje te zetten. De classicaie vergadering van Schiedam was vertegenwoordigd door ds. H. J. J. Keizer. Als betrekkelijk nieuw ■Voorzitter van deze vergadering heeft hij sinds kort regelmatig kontakt met ds. Vogel, daar deze scriba is van de classis. Als herinnering aan. deze dag bood ds. Keizer een bloemstuk aan. Namens de ring sprak ds. W. Hemmes uit Schiedam en ook hij kwam niet met lege handen. Het gemeentebestuur werd in ver band met afwezigheid van de burge meester vertegenwoordigd door wet houder P. Smit en loko-secretaris H. Kramer. De heer Smit kon de jubilaris vertellen dat voor het werk dat de kerk verricht in het westen .van Maas sluis waarschijnlijk spoedig huisvesting gecreëerd zal worden. Ds, E. H. Kalkman kwam als afgezant van -. de centralei -.kerkera^d, al - was- hij lieveralsbüüimah i gekomen. Belden wonén vin de: Johan- Evertsenlaan, een laan' diebeter het „Domineeslaantje" genoemd kan worden volgens spreker. In de Zondagsbode had hij ^al geschreven dat het gemeentebstuur als blijk van waardering voor alles wat ds. Vogel heeft -gedaan kennelijk een hele buurt (de Vogelbuurt) 4 naar hem; genoemd had. „Dat komt hem ook wel toe", zei ds. Kalkman. Een cadeau kon hij nog niet aanbieden, want dat zou later op de dag gebeuren, T - f'-it *- "IT rt *:V -■ Inderdaad .kwam dat geschenk van de hervormde gemeente toen er van 19.00— 21.30 uur gelegenheid was voor de gemeenteleden om ds. "Vogel', en zijn vrouw te feliciteren.:De predikant kreeg een bankstel aangeboden. Omdat dat een cadeau voor het hele. gezin was kreeg hij persoonlijk nog een kofferschrijfmachine. De gereformeerde kerk van Maassluis bracht haar gelukwensen over bij ,monde van» ds. K. W. Dercksen en - de eerste gemeente van ds. Vogel, Heasden, was met een afvaardiging van de kerkeraad naar Maassluis gekomen om hun oude predikant op deze heugelijke dag nog eens te zien.De' heer K. A. -Deurloo herinnerde aan de moeilijke oorlogsjaren waarin ds.' Vogel de harten van alle Heusden aren. gestolen had, door zijn prediking tegéh dé bezetters, i 'Jl A Aan liet slot) i van de toespraken bracht ds. Vogel alle aanwezigen dank voor hun goede woorden en mooie geschenken. Hij hoopte dat hij" zijn werk ondanks fouten en- gebreken nog lang zou mogen doeri. Onder de velen die de predikant hierna kwamen' gelukwensen zagen wij onder anderen ds. P. H. Quariel, van Rotterdam-Delfshaven en de Vlaardingse predikanten -ds. J. van Noort, VI. J. Kolkert en J. W. de Jong. Om 21 uur was er nog een bijeenkomst met alle ambtsdragers. 'TÏE'i".karate-leraar Jon Bluming zorgde, met' het doorslaah 'van dakpannen' voor èen spectaculair schouwspel,, op de druk bezochte .demonstratie-avond in Musis Sacrum. J.-.-., Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885 en 28037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280 Centrale Hulpdienst: Maassluisedijk 5. tel. 9161. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - De politie heeft gisteren een partij opium in beslag genomen. Dé recherche had het idee dat Chinese hemanrnngsleden meegebracht aan boord van de Rondo der Stoomvaartmij. Nederland.Vermoed »rerd ook dat zij zouden proberen de opium van boord te smo^fne""itsAvoir^ verlieten drie Chinezen het schip. Bü onderzoek van hun We^ng werd drie •hlogram opium aangetroffen. Aan boord van de Rondo werd een riiderzoek ingesteld dat echter geen resultaat had. De drie Chinezen, de «-jarige kok de 22-jarige stoker L.IH.K. en de 22-jarige kok C.M. Zijn (Van een medewerker) SCHIEDAMDe belangrijkste zaak vooral uit het oogpunt van de bescher ming van de jeugd in het dagelijks ver keer was woensdag op de zitting van het Schiedamse kantongerecht die waar in O. T. moest terechtstaan. Hij had on voldoende rekening gehouden met het stopteken dat de verkeershrigadiertjes bij een school in Maassluis hem hadden ge geven, waardoor de jongens ijlings opzij hadden moeten springen. „Dat is niet juist", begon T„ nadat Mr. .W. E. van Vloten de dagvaarding had voorgelezen, „en ik moet zeggen, dat ik een ogenblik verbijsterd van onjuistheid was toen de politie bij mij thuis kwam". Volgens hem was er ruimte genoeg geweest voor zijn wagen en hij was dan ook verbaasd geweest toen hij dóór de brigadiertjes werd nageroepen en hem. toen hij stopte, hadden verteld dat hij onvoorzichtig de groep kinderen was. ge passeerd. „Dit, Edelachtbare, is de zuivere waarheid", besloot hij. - .'„Dat is dan wei een heel andere dan die welke u indertijd tegen de politie hebt verkondigd", merkte mr. Van Vloten op en hij vervolgde met een uittreksel van het proces-verbaal waarin stond dat de brigadiertjes de straat nog niet waren overgestoken, hun plakken zelfs niet in de hoogte gestoken hadden, zodat T. van mening was dat hij ongehinderd had kun nen doorrijden- Toen ze hem hadden nageroepen, aldus de verklaring van T„ was hij uit de auto «estapt en had hij de kinderen op vaderlijke toon duidelijk gemaakt dat zij niet nodeloos het verkeer mochten hin deren ondanks hun fraaie gele jas jes waaraan hij toevoegde dat de meester hun dat ook niet geleerd had. In de praktijk hadden de woorden, volgens de verklaring van' de eerste ge tuige, het twaalfjarige brigadiertje H. H. (een beetje zenuwachtig nu hijzo heel alleen voor de drie leden van het kan tongerecht stond) heel wat minder peada- gogisch geklonken dan T. de politie had willen doen geloven. „Hou je grote mond", had T, geagiteerd geroepen, „anders zal ik er eens even werk van maken bij je meester", waarna hij zonder meer was doorgereden. Deze verklaring werd bevestigd door de andere brigadier, de iets oudere A. P., die eveneens op de zitting was verschenen. „We waren heel erg geschrokken", ver zekerde hij mr. Van Vloten nog voordat hij naast zijn vriendje-brigadier op de bank schoof. „Onwaar", was het heftige commentaar van T. waarop hij na het rekwisitoor van de Officier van Justitie tijdens de verdere behandeling over enkele weken verder mag doorgaan. EEN andere zaak waarin eveneens kin deren waren betrokken, was die waarin A. O. uit Maassluis was verschenen. O. stond terecht omdat hij een van rechts komende auto geen voorrang had ver leend met als gevolg een-flinke botsing. Hij verontschuldigde zijn gedrag door te zeggen dat op het moment van het ongeluk zijn vrouw in het-ziekenhuis lag en dat hij zijn kinderen in de wagen had gehad, waardoor-zijn aandacht dubbel was afgeleid. „Ja, Edelachtbare'', zei hij, en 'hij haalde mismoedig zijn schouders op, „U weet wel. Ze draaien aan raam pjes en zitten'overal aan en dan heb je soms je aandacht niet meer bij het ver keer". - - De kantonrechter wist het, maar even eens wist hfj, dat'hét laten plaatsnemen van kinderen op de voorbank bijzonder gevaarlijk is en dat eigenlijk iedereen die auto rijdt behoort te-beseffen, dat de plaats van kinderen vooral jonge achter in de auto is, waar ze heel wat minder kwaad kunnen. O. werd, nadat de Officier van Justitie 50 gulden of 10 dagen tegen hem had geëist, veroordeeld tot een boete van 35 gulden of -7 dagen. INgewikkelder was de zaak waarin J. v. P., die met zijn auto tegen,een voor ganger was gebotst, enL. G. v. d. P. wiens hond de weg was overgestoken, gelijktijdig terecht stonden. V. P. welke als eerste voor de kanton rechter verscheen weet het ongeluk aan de hond van V. d. P., die plotseling de weg opliep waardoor zijn voorganger ijlings moest remmen. ,;En' toeri slipte ik",- zei hij 'verontschuldigend." Het feit blijft echter dat P„ hoe schielijk ook zijn voorganger üe 'rem had ingetrapt, te weinig afstand had bewaard. De Officier van Justitie Mr. G. G. Abeln zei in zijn rekwisitoor deze botsing niet al te ernstig te willen opvatten, vooral omdat de schuld hier in de eerste plaats diende te worden gezocht bij de hond, i.c; zijn eigenaar. Hij eiste tegen P. een boete van elf gulden of twee dagen waarvan mr. W. 'E. van Vloten, toen hij hoorde dat P.. van de hem aldus geboden gelegenheid om in hoger beroep te gaan (dat is alleen mogelijk bij straffen hoger dan tien gulden of twee dagen) geen ge bruik wilde maken, één gulden afdeed. „Het is voorjaar, Edelachtbare", be gon, L. C. v, d. P., toen hem, na'de be handeling van het door zjjn hond ver oorzaakte ongeluk het woord werd ver leend. „Het is voorjaar en het is een reu, begrijpt U.„.". „Nee", antwoordde mr. Van Vloten. „Ik heb zelf ook een hond, een reu, en ik heb er nooit last' mee". Tegen dit argument was v. d. P. niet opgewassen. „Ze is op een onbewaakt ogenblik weggelopen", besloot hij zijn verdediging. Zo gemakkelijk als blijk baar v. d. -P. zelf dacht niet de Officier van Justitie over het „onbewaakte ogen blik". „U. hebt de verantwoording voor déze hond en hebt te zorgen dat deze dingen niet kunnen voorkomen", zei hij, waaraan hij iri 'zijn rekwisitoor nog toe voegde: „Wanneer er honden zomaar op Rijksweg 20 gaan. lopen is het eind ervan zoek.. Daar komen gigantische botsingen van". Hij eiste tegen P. een boete van dertig gulden of zes dagen, waarvan mr. W. E. van Vloten vijfentwintig gulden of vijf dagen maakte. De gemeenteraadsleden mevrouw M. Bïom-Maurits (soc.)en 5. Groenendijk (coinm.j hebben de wethouder van onder wijs de heer R. Langcrak, schriftelijke vragen gesteld over de situatie op enkele scholen iri Hoogvliet. Mevrouw Blom vraiiirr of B, en .Welbekend zijn niet, de brief die de hoofden van de. openbare scholen De Ark en De Canteelser aan de ouders hebben, gezonden en of hel juist is dat .heide scholen tezamen zes vacatures hebben. Ze informeert tevens of het col lege het juist acht dart de leerlingen van de klissen- waar een leerkracht ontbreekt, naar huis worden gestuurd en of B. en W. niet vap oordeel zijn dat de hoofden al het mogelijke moeten doen om dit te voorko men.' Mag Worden verwacht dut het tekort aan leerkrachten op genoemde scholen op kórtè teririijn zal knnneii worden opgelost? Mag worden, vertrouwd dat B. en W. alles zullen bevorderen dat' de leerlingen vol doende onderwijs deelachtig zullen wor- den, eventueel dotir bet treffen van tijde lijke maatregelen? Als laatste vraagt ze of het college niet van oordeel is dat door tijdelijke invoering van een s gewijzigd les rooster <fe 'eventuele nadelige gevolgen van dé situatie, "althans vioor korte tijd, zouden kunnen worden opgevangen. De' heer Groenendijk vraagt eveneens of B. en "W. bekend zijn met de situatie en of ze: kun- nen beamen dat deze toestand sinds.-lang bestaat en dat het onderwijspersoneel -jaar in jaar uit de kinderen weliswaar van de straat hield, maar dat/van onderwijs weinig terechtkwam. ;Iïij vraagt verder of het juist is dat van de twintig vacatures er twaalf in Hoogvliet zijn. De communist verzoekt B. en W. de toestand van een aantal jaren te schetsen, wat het college er sindsdien aan deed, of de Rijksinspcklïé op de hoogte was, of ingeschakeld en wat deze eraan heeft gedaan oin de toestand te verbeteren. Hij informeert dok óf ér over deze moeilijkheden, met. de ofgaiiisa- ties van het onderwijspersoneel v inei de commissie van bijstand voor het onderwijs en eventueel de onder commissie der scholen overleg is geweest en wat het re sultaat is geweest, Tenslotte vraagt hij welke maatregelen B. en W. hebben ge troffen of welke denkt men te gaan tref fen om de gevolgen yan deze ernstige toe stand te verbeteren en op.te heffen. Hij denkt bijy. aan autohusvervoer naar scho len elders, waar het onderwijs wel kan word cis gevolgd. De Vereniging School met de Bijbel heeft' in "t geheel geen moeilijkheden met het personeel. Er is geen enkele vacature op dit ogenblik. De vereniging heeft tien seholen met totaal 2600. leerlingen en 90 leerkrachten. Daarbij komt dan vanavond officieel de christelijke ulo met twaalf leslokalen en drie vaklo kalen. De vereniging doet wel al liet moge lijke om personeel te krijgen en tc houden. Hoogvliet moet als het ware worden „ver kocht". De adtpirant-ondcnv ijzers en -on derwijzeressen worden volledig op de hoog te gebracht vaii de mogelijkheden die er zijn. Bij de huisvesting wordt veel steun ondervonden van Volkshuisvesting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1