Monteurs werven via een pilsje 1 ilijf niet stuntelen! Vanaf de eerste minuut spreekt u Kerk Delft is onbruikbaar Rienstra nam telefonisch' afscheid van zijn korps sono college rekent af met ouderwets taalonderwijs COLLEGE mn Vriendenkring AR-CH stuurt brief aan kiesvereniging Den Haag ontwaakt Dragline-machinist geë lectrocuteerd Lambarene vreest voor leven dr. Schweitzer Op federatief Coentunnel is weer droog niveau gaan samenwerken Drankbestrijders fulmineerden Aanrander snel gearresteerd Hefarm tegen hoogspanningskabel Koekoek vraagt aandacht voor binnenscheepvaart Eva Rosenstand Toestand gaat gestadig achteruit Prijswinnaars puzzel ENGELS FRANS SPAANS DUITS ITALIAANS ARNHEM techt,ffo1)kSe Ki:lweg 104 te H- L Arn" Tel. 08300 -37751 [4 lijnen] PRIVÊLES PER BANDRECORDER VOOR GRATIS POCKETBOEK HOGE GASTEN - O FUSIE KOERS HANDWERKEN van MON TRICOT OUD PLAN SUCCES nnTTËRDAMMER Pagina 13 ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1965 UTRECHT De 53-jarige Utrechter Hendrik van de Kreeft heeft maar een klein bedrijfje. Als directeur van een machine- motoren- en brandkastenhandel, die ook nog in de verhuur van heftrucks doet, verschaft hij nog geen tien monteurs arbeid en brood, tegelijkertijd ook de gelegenheid op hun werk een gratis pilsje of cognacje te gebruiken. Nee, de grauwe negentiende eeuw met het daarbij behorende, gruwelijke drankmisbruik is niet weergekeerd. Wel een methode van werving, die de drank rijders heftig heeft doen fulmineren. wn, V-V.A». rnvwiiwc vail wei be3trijders heftig heeft doen fulmineren. Van de Kreeft, die toegeeft zelf e een borreltje te lusten, heeft Si ongebruikelijke lokmiddel alcohol i" voerd om zijn personeelsbestand sterkte te krijgen. Het is volgens i.m een uitnemende manier om ar beidskrachten te krijgen. Als hij dM|cs een nieuwe werkplaats opent, doet Ui het weer. Monteurs gevraagd", zo luidde zijn Advertentie in het Stadsblad, nadat deze eerst op ethische gronden door ihet Utrechts Nieuwsblad geweigerd «as. „Moderne werkplaats met rmr 'ziek, dagelijkse koffie, thee, pils, Wranse Cognac of cola en vrijdags A-oor de katholieken gebakken vis of '«stoofde paling en voor de anders- "denkenden een grote earbonade of •gebraden kip". Be Utrechter kreeg zfn monteurs tnaor ook felle reacties van de chns- leltjfee en de algemene bond van drankbestrijders Of dat nu niet anders kon' 0/ er geen frisdranken te over waren? Of zijn wervingsmethode voor ie twintigste eeuw niet absurd was? Van de Kreeft voerde aan dat het een laatste uitweg was geweest. Op de gewone manier had hij geen man kunnen krijgen. Op de advertenties, die hij geplaatst had, had niemand gereageerd en zijn zaak móest uit breiden. Overigens is het niet zo dat de met alcohol schermende directeur^ zijn mensen onbeperkt naar de fles laat grijpen. Het gaat om één consumptie per dag en men zou er „als een paard" van gaan werken. Bovendien, DELFT Uit de pilasters van acht glas-in-lood-ramen in de nok van de Delftse Nieuwe kerk zijn onlangs brokken steen losgeraakt en in het middenpad gevallen. Dat er ictiingen waren opgetreden in de pilasters is reeds bekend sinds een controle in februari 1964. Rijksmo numentenzorg is toen onmiddellijk op de hoogte gesteld, maar daarop werd nooit antwoord ontvangen. Kiet alleen de acht ramen waaruit de brokken steen zijn gevallen, maar alle 38 ramen van het mid denschip dienen te worden geres faareerd. Met deze restauratie en met de vernieuwing van de in zeer bouw vallige staat verkerende goten, zal een bedrag zijn gemoeid van om streeks 400.000 gulden. De oorzaak van het euvel is, dat bij de restau ratie van de kerk, die in 1936 werd voltooid, voor de roeden in de glas- in-lood-ramen waarschijnlijk uit üuinigheidsoverwegingen gegalvani seerd ijzer is gebruikt, geen brons zoals die na de bevrijding wordt voorgeschreven. Omdat een herhaling van het losraken van steen niet uitgesloten is, heeft de kerkvoogdij besloten dit deel van de kerk voorlopig niet meer voor de dienst te gebruiken. SERGEN Door intensief speur- derswerk van de rijkspolitie van »ergen en Heijen, is he gisteren ge- i?*u de 33-jarige ongehuwde N. B, uit - hflmégen te arresteren, die 25 augus tus twee meisjes van resp. 11 en 12 jaar uit Amsterdam en Heijen heeft aangerand. Hat meisje uit Amsterdam was met naar ouders op de camping te Heijen. ue dader, die een volledig bekentenis neett afgelegd, is overgebracht naar net huis van bewaring te Roermond. Ptyjwinnaars van de puzzel uit ons •jOMagsblad van 28 augustus zun: P. A wrsmga, Nolensiaan 538 te Schiedarr t.<3 J- K. Stiphout, Multatulistraat hJ^SJJkemsse 2.50 en R den Hollan- maw dat js ook een uitleg van Van de Kreeft, zou het personeel er een stuk vrijheid in vinden, die een ander bedrijf met kan bieden. Welke vrijheid? Ze gaan zelf over de glazen en glaasjes. Ze bepalen zelf wat ze drinken en ze brengen daarbij de nodige zelfdiscipline op. Met een geleerde term noemt Van de Kreeft net zelfs „een staaltje van nieuwe, toegepaste bedrijfspsychologie". Be drankbestrijders houden er wei een heel andere mening op na, Zij zeggen dat er niets gevaarlijkere is dan elke dag een glaasje. De bezwa ren liggen volgens hen in de regel maat, want daar worden gewoonte- drinkers mee gekweekt. DEN HAAG Gebruik makend van., de moderne mogelijkheden van de techniek heeft Wegen wachtdirecteur H. Rienstra gister middag in het hoofdkantoor van de ANWB afscheid genomen van zijn bijna 350 man tellende korps. Spe ciale tijdelijke, door de PTT ge troffen voorzieningen, maakten het mogelijk, dat hij via de acht in- bedrijf staande Wegenwacht stations in kontakt kon komen met alle Wegenwachters in het gehele land. Via de stations „Pauwmolen" bij DelftPlanken wambuis, 't Harde, Joure, Gideonte Groningen, Heeze bij Eindhoven, Burgerveen (met de stadsdienst Amsterdam) en Hout in het centrum van het land bereikte de Wegenwachters de stem van hun scheidende directeur, die hen bedank te voor de jarenlange prettige en efficiënte samenwerking. Hoe plezierig dat samenspel tussen de directeur en korps steeds geweest is klonk door in de toespraken die enkele ANWB-functionarissen bij het afscheid hielden. Hoofddirecteur A. Blankert memoreerde hoe onder de deskundige leiding van Rienstra de Wegenwacht is uitgegroeid van „een klein geel stekje tot een machtig technisch apparaat." Hij herinnerde verder aan de good will die Rienstra bij zusterorganisa ties in het buitenland gekweekt heeft. Als bewijs daarvan gelden de ere- legpenning die de Touringclub de France de heer Blankert had toege zonden met het verzoek die aan de scheidende directeur uit te reiken. De heer Rienstra's opvolger, voormalig chef van de technische dienst van de A.N.W.B., m J. van Roosevelt, vond een bewijs van het kunnen van de schei dende directeur in het feit, dat het korps Wegenwachters er niet een ge worden is van bandenplakkers, maar van efficiënte, kundige en vaak moedi ge hulpbieders. Eerder op de dag had de burge meester van Den Haag in het stadhuis de heer Rienstra de verzierselen overhandigd die behoren bij het rid derschap in de Orde van Oranje- Nassau. De burgemeester noemde de scheidende directeur „vader van de Wegenwacht". Waarom. Is het zo eenvoudig? Sas Sono J'rakticmu cursus Is afgestemd op de praktijk, zonder Irani a of onnodigs theoretische moeilijkheden. Qeen geblok of zwoegen, één druk op da knop van. uw bandrecorder en alle moge lijks hulpmiddelen staan voor u klaar om u Frans - Duits - Engels - Spaans of Ita liaans te leren. Zoals de uitvinding van tie transistor en da computer prestaties mogelijk hebben ge maakt dia tot voor kort ondenkbaar wa ren (b.v. bij de ruimtevaart) zo heeft de bandrecorder de weg geopend tot het toe passen van nieuwe lesmethoden die een omwenteling betekenen op het gebied van taalonderwijs Dit is de grondslag van het succes van de Sono Frakticuin cursus sen, Zij 2ijn namelijk zo volkomen anders dan de ouderwetse methoden dat het leren van een nieuwe taal een prettigs ontspan ning geworden is. ZB weten wat goed is Privcles per bandrecorder Scholen en grote bedrijven, stellen hoge Door èen bijzonder systeem van zalfcor- eiaen aan. taalcursussen. Een school vraagt xeotie gedurende de gehele cursus bent n naar een degelijke opleiding en bedrijven van niemand afhankelijk en niet aan tijd kijken vooral naar snelheid ©a eenvoud, gebonden. Bovendien staat uw eigen prive- Bat tel van grote bedrij ven en vele scholen leraar voor n klaar. Waaneer u maar wilt ertoe zijn overgegaan Sono Prakticum cur- kunt u zijn hulp inroepen. Hij luistert naar sussen voor hun leerlingen te gebruiken uw gesproken huiswerk en geeft na ieder is een bewijs temeer van de bijzondere gesproken woord of zin op de geluidsband eigenschappen van de Sono cursussen. Dit zijn verbeteringen. Js niet zo verwonderlijk als ws bedenken, dat xneb da Sono Fraktiemn cursus de Doordat hij n met raad en daad bijstaat ia studietijd wordt teruggebracht tot één hj) in staat om het lesmateriaal aan te derde van de tijd, die men nodig heeft passen aan nw persoonlijke behoeften. Dat tij iedere anders methode. J-, L,jJ 3> p: wil zeggen dat u privêles heeft op elk ge wenst moment voor de prijs van een ge wone schriftelijke of grammofoonplaten- cursus. Leer nog dit jaar Engels-Frans- Spaans-Duits of Italiaans Wat een zeker gevoel is het te weten vreem de talen werkelijk te kunnen spreken. Somaar de telefoon oppakken en een ge- Bjjrek in het Engels, Frans of wat voor taal ook te kunnen beginnen. Of in een winkel, ia het buitenland binnenstappen en pre ciesvertellen wat n wilt hebben. Hoeveel zakenlieden of congresgangers hebben er niet naar verlangd om midden in een discussie in het Frans of Engels zonder aarzeling precies hun mening te kunnen zeggen. Dit alles is uitsluitend mogelijk met een vlotte spreekvaardig heid zoals u alleen bij Sono College kunt leren. Spreken vanaf de eerste minunt Dr. H. Hungers tc Blithoven zegt Het bekmirtskeie bit het leren mn ten vreemde taal ia mai de taal leert GEBRUIKEN. Vreemde talen leren met lehulp van bandre corders en correctie door bevoegde leraren w Velen hebben taalonderwijs gehad maar daarem het beste mat erts. tallozen kennen hun talen niet echt vlot; spreken. Dit is begrijpelijk want met de vroegere methoden kon men alleen maar Jong en oud, eenvoudig of geleerd. horen, zien en zWtigen, De Sono Prakü- cum cursus laat u naast het horen en zien Iedereen kan nn thuis profiteren van deze ven4 een pocket boekje met- alle intichtingen, ook spreken. Niet alleen maar napraten, efficients cursussen. Thuis in de hniska- zoals bij een grammofoonplaat, nee, zélf mer. Ja zelfs onder de afwas of tijdens het antwoorden geven, zélf vragen El-ellen, scheren kant u Frans - Duits - Engels - zélf spreken over dingen die u hoort en* Spaans of Italiaans leren spreken. U leest ziet, precies zoals u, dit in het buitenland hier meer over in het gratis pocketboek ook moet doen. Dit is de enige juiste ma- dat u met onderstaande bon kunt aau- ruer om een vreemde taal te leren spreken, vragen. De eerste stap De eerste stap ie eenvoudig. hoeft Mietó- anders te dom 'dan sp te bellen (tot S uur) of onderstaande bon in ts vullen, en of> te eenden naar Sono Cotiese Arn hem, U ontvangt dan aetteel gratis en vrifflt;- Stel het echter niet uit. Schrijf afbel tutor mno College, Botmciusrtraat Hf, Arnhem. ^SONO Zend mij geheel gratis uw pocketboek met alle inlichtingen over de cursussen: Bagels/Duits/Frans/Spaans/ltaliaans SAAM t STRAAT:. BEROEP: PLAATS uitknippen, invullen en in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 18 ets. postzegel, of opgeplakt óp briefkaart, zenden aan. Sono Collage, Arnhem, Bostons 69. 'MOEIZAAM ontwaakt poli- A'z<~ tiek Den Haag uit z'n zomerslaap. In het nog wat rommelig aandoende Tweede- Kamergebouw, waar hard ge werkt wordt om het nieuwe restaurant tijdig bedrijfsklaar te krijgen, vertonen zich de eerste uitgeruste en zonge bruinde parlementariërs. Maar op het Binnenhof is het, sinds de inwerkingtreding van het parkeerverbod, stiller dan ooit. Het plein herkrijgt iets van de schoonheid en rust van vóór het gemotoriseerde tijdperk, want de parkeervakken, be stemd voor de gelukkigen, die zich niet aan het verbod hoe ven te storen, staan nog groten deels leeg. Pas over enkele we ken verschijnen de deftige Buicks van de verworpenen der aarde", de degelijke Mer- cedessen van de kleine luy- den" en de lelijke eenden van de parlementaire journalisten. Rond de Ridderzaal wemelt het nu van wit geschilderde metalen paal tjes, waarvn er dagelijks een paar omver worden gereden, uiteraard met de bekende gevolgen: ingedeukte spatborden, versplinterde koplampen en verwrongen bumpers. Iedereen houdt z'n hart vast voor Prinsjesdag, want het is duidelijk, dat de "konink lijke stoet grote moeite zal hebben om zich ongeschonden door het paal tjeswoud heen te wurmen. Eén schrikbeweging van de paarden, één onoplettendheid van de koetsier, en de Gouden Koets kan worden ver kocht aan de meest biedende goud smid. Een ongeluk zou deze keer wel heel slecht uitkomen, want het Binnenhof ontvangt op de derde dinsdag in september meer hoge gasten, dan. gewoonlijk. Onder hun kritisch oog kan men zich geen gebrekkige opvoering van het "„sprookje" (walgelijk cliché; wan neer verdwijnt het eindelijk eens riit ons Prinsjesdagjargon?) ver oorloven; De'hoge gasten in kwes tie zijn rond 250 honoraire consuls, vice-consuls en consuls-generaal DEN HAAG In een brief die nog in de loop van deze maand wordt verzonden, zal het landelijk comité vriendenkring AR-CH een beroep doen op alle antirevolutio naire en christelijk-historische kiesverenigingen om opfc plaatse lijk niveau in federatief verband te gaan samenwerken. Het comi té is op 6 februari van dit jaar opgericht. Voorzitter is de chris telijk-historische heer Wanmaker, tweede voorzitter de heer H. J. Vermeulen (ar), secretaris de heer J. J. J. Jansen (ch). Zoals wij dezer dagen reeds meld den, steltde vriendenkring zich ten doet in de lagere regionen van ARP en CHU de samenwerking tussen beide partijen te bevorderen en con crete vorm te geven om aldus de AMSTERDAM Na uren pompen heeft de Amsterdamse bi andweer gistermiddag het deel van de Coentunnel, dat door binnenstromen van regen water en een lekkage onder water was gelopen, weer water brij kunnen maken. Om herha lingvan de wateroverlast te »®vr«omen, worden pompen in edheid gehouden. Alleen de kopschotten, waar het w J806'. zitten, staat thans nog wn j water zal maandag worden weggepompt, waarna men het onderzoek naar de lek- Ka?e zal voortzetten. EIBERGEN De 52-jarigebloeding aan de hals opliep. De - -cman is m de avond m het zieken- dragline-xnachmist huis St. Jozef in Heerlen overleden. Beek uit Goor is gisteren om j HOOGEVEEN De 38-jarige brand- het leven gekomen toen, bij het graven van bouwputten voor nieuwe masten van hoog spanningskabels, de helarm van zQn dragline in aanraking kwam met de bovengrondse hoogspanningskabels, waarop 10.000 volt stond. Een paar kabels braken af en er vormde zich, volgens ooggetuigen, een enorme vuurstraal, die zich over een paar kilometer langsde draden voortplantte. De machinist werd uit de kabine geslingerd, en kwam 12 meter verder terecht. De man was vermoedelijk op slag dood. Een koe, die zich in de nabijheid bevond, werd eveneens gedood. Aangezien de omgeving onder stroom stond, duurde het twee uur voordat het stoffelijk overschot^ ge borgen kon worden. De machinist werkte op het erf van de landbou wer G. Koier te Eibergen. HEERLEN Gistermiddag is op een bouwwerk van een aannemings maatschappij een electrisch aange dreven slijpsteen uit elkaar ge sprongen, waardoor de 52-jarige on gehuwde opperman J. H. Palmen uit Valkenburg een slagaderlijke stoffenhandelaar L. Mol uit Elim is gisteren te Hollandscheveld door nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een boom gebotst en om het leven gekomen. Hij was gehuwd en vader van acht kinderen. VARSSEVELD - Gisteravond is de 34-jarige ongehuwde postbesteller W. den Brinke met zijn bromfiets op een kruispunt van de weg Vars- seveld-Lichtenvoorde door een auto gegrepen en ter plaatse overleden. De man reed, na het beëindigen van zijn dienst, van een binnenweg de grote weg op, waarbij hij werd aangereden. ASSENDELFT De 35-jarige verte genwoordiger P. van der Vliet uit WestzEtfm ïs gistermorgen tijdens een hevige regenbui met zijn motor tegen een stilstaande vrachtauto ge reden. Hij was op slag dood. BERGEN (N.-H.) De _48-jarige wegwerker C. W. Loots is gister nacht aan kolendampvergiftiging overleden. Het echtpaar Loots was woensdagavond naar bed gegaan na de kachel te hebben aangemaakt. De twee kinderen van het echtpaar, die in een andere kamer sliepen, vonden gistermorgen om zeven uur hun ouders levenloos op bed. De vrouw die nog tekenen van leven gaf werd per ambulance van het (Van onze pariementsredactïe) geesten rijp te maken voor de vor ming van één protestants-christelijke partij. Met de hoofdbesturen van ARP en CHU heeft de leiding van de kring besprekingen gevoerd, waaruit bleek dat het streven van de nieuwe organisatie met tegen het beleid van genoemde 'besturen ingaat. De kring wordt o.m. geadviseerd door de a.r. minister van onderwijs en weten schappen dr. I. A. Diepenhorst en het c.h. oud-lid van de Eerste Kamer uit. dr. J. van Bruggen. Van de zijde van het landelijk co mité wordt men niet moe erop te wijzen, dat men geen splitsing in de bestaande protestants-christelijke par tijen beoogt. Men wenst zich te ont houden van elk advies aan de leden van ARP en CHU om uit hun partijen te treden en voortijdig een nieuwe politieke partij te gaan vormen. Het streven om van onderaf de gewenste samenwerking te bevorderen acht de kring m overeenstemming met het geen herhaalde malen door leiding gevende christelijk-historischen is verklaard. De opvattingen van de ARP-leiding over een samengaan met de CHU mogen als bekend worden verondersteld. De vriendenkring is de enige van de drie opererende actiegroepen voor een nauwer samengaan van AR en CH, die een duidelijk organisatorisch doel nastreeft. De overige twee groe pen zijn meer bezinningscentra. Daar is in de eerste plaats een protestants- christelijke contactgroep van jonge academici, die onder leiding staat van de antirevolutionaire burgemeester Van Andel (N. Brmr, J. N. Schol ten. De leden van deze groep willen binnen de bestaande partijen ijveren voor fusie. Men heeft nooit officiële besprekingen met de hoofdbesturen van ARP en CHU gevoerd. Dan is er nog een studiegroep „de politieke achttien", die zich wil be zinnen op de vorm die voor een toe komstig samengaan van antirevolu tionairen en christelijk-historischen dient te worden gekozen. De naam werd gekozen omdat de groep bij de oprichting inderdaad achttien leden telde, waarvan er negen tot de ARP en negen tot de CHU behoorden. De naam dient echter, evenals dat op kerkelijk gebied het geval is, vooral als symbool van. het streven naar een heid te worden beschouwd. Een van de oprichters, de heer B. Buddingh (c.h.), verklaarde, dat er geen sprake van is, dat „de politieke achttien" ook maar in de verste verte de idee koesteren om een nieuwe partij op te richten. „Dan zou de zaak uiteenval len en de verbrokkeling alleen nog maar groter worden." De studiegroep bestaat volgens de heer Buddingh alleen maar uit indi vidualisten, die vol onbehagen zijn over de politieke presentatie van protestants Nederland. Zij menen dat er geen enkele rechtvaardiging be staat voor de politieke gespletenheid tussen ARP en CHU. De heer Bud dingh toonde zich met name veront rust en verontwaardigd over de koers die zijn partij vaart ten aanzien van eenwording met de ARP. „In de hou ding van de CHU tegenover de ARP is de c verdampt," Volgens de heer Buddingh mag zijn groep zich in een steeds grotere aanhang verheugen. Men zal echter geen ledenwerfacties op touw zetten. „Wie zich daartoe geroepen voelt kan zich eigener be weging bij de „achttien" komen aan melden DEN HAAG Het Tweede-Kamer lid Koekoek (Boerenpartij) heeft de minister van economische zaken schriftelijk gevraagd of deze aandacht wil schenken aan de binnenscheep vaart. De heer Koekoek vraagt of het de minister hekend is dat onze bin nenscheepvaart in grote financiële en economische moeilijkheden verkeert. De wet goederenvervoer binnen scheepvaart van 1938 beantwoordt niet meer aan haar doel, omdat 75 procent van alle vervoer aan de schip- persbeurzen wordt onttrokken, waar door de wachttijden van beursschippers zijn opgelopen tot ongeveer 14 dagen, terwijl de tarieven voor de binnen scheepvaart zijn achtergebleven bij de algemene loon- en prijsstijging. De heer Koekoek vraagt, of de minister weet dat niettegenstaande een overcomplete binnenvloot oude buitenlandse schepen worden inge voerd en aan onze vloot worden toegevoegd, waardoor de toestand verergert. Het Tweede-Kamerlid Pe- schar (soc.) heeft de minister van verkeer en waterstaat schriftelijk ge vraagd wat de oorzaak is van het vergaan van de kustvaarder Texel. Kopenhagen Lijnbaan 43 - naast Lumière Roode Kruis naar het Centraal zie kenhuis te Alkmaar vervoerd DEN HAAG In het verversmgska- naal is gistermiddag de 9-jarige Franciscus van Luyn verdronken. Het knaapje was in genoemd kanaal aan het vissen. Zijn vader bevond zich in zijn buurt maar had zich even verwijderd. Toen hij terug kwam was zijn zoontje verdwenen en lag de hengel in het water. LAMBAKENE De Amerikaan, se hartspecialist, dr. David Mil ler is in Lambarene aangekomen en vertoeft nu vrijwel constant bij Albert Schweitzer. De vrees neemt toe, dat de 90-jarige zendeling, filosoof, medicus en musicus het niet lang meer zal maken. Woensdag werd bericht, dat Schweitzer maar af en toe bij be wustzijn was na weken lang „erg vermoeid" te zijn geweest. Dr. Walter Munz, de 32-jaVzrige Zwitserse dokter die de medische leiding van het oerwoudziekenhuis in februari overnam, deelde mee dat Schweitzers toestand „geleidelijk ach teruit ging." De oude dokter had „een rustige nacht" voegde Miller er aan toe. „Er wordt nog steeds medische bijstand verleend", deelde hij mee. Hij wei- zers kansen. Andere woordvoerders van het ziekenhuis waren somber gestemd. Vanmorgen werd meegedeeld dat het einde van dr. Schweitzers leven vol gens de behandelde arts nog slechts een kwestie yan uren zou zijn. Mevrouw Rina Eckert-Sehweitzer, de dochter van de oude dokter, was druk aan het werk in het ziekenhuis met het verplegen van de zieken. Ze glimlachte zwak: op haar gezicht wa ren de sporen van slapeloze nachten te zien. „Zoals u ziet gaat ons werk gewoon door," zei ze. „We zijn dankbaar voor alle bewij zen van medeleven, waaronder één van president Johnson dat we giste ren ontvingen. We zijn bijzonder dankbaar voor het begrip dat door iedereen getoond wordt", aldus de dochter van Schweitzer. „Ja", voegde Munz er aan toe, „de Afrikanen hebben ongewoon veel be grip getoond. Ze hebben zich fijnge- gerde verder in te gaan op Schweit- voelig en tactvol gedragen.' van Nederland in 'het buitenland, die op uitnodiging van onze rege ring een vijfdaags bezoek brengen aan het land, welks belangen ze in Reykjavik of Rijssel, Honoloeloe of Hammerfest, Miami of Mantyluoto behartigen, maar dat ze veelal uit eigen aanschouwing niet kennen. Het zijn mannen en vrouwen met klinkende namen. Wat denkt u bijvoorbeeld van E. Macpherson y Bonmati, markies de la Vega de la Sagra? Hij is onze ereconsul in Cadiz en zijn naam wedijvert in. sonoriteit met die van zijn land genoot A. Morenés y Media, mar kies de Villarreal de Burriel, ho norair vice-consul in Jerez de la Frontera. Nederland heeft naast 28 be- roepsconsulaten-generaal en 6 he- roepscomsulaten in het buiten land. 483 honoraire posten. Drie kwart daarvan wordt door buiten landers bezet, èèn kwart door Ne derlanders. Die buitenlanders heb ben, voorzover ze geen afstamme lingen van Nederlandse emigran ten zijn, meestal tvel bepaalde handelsrelaties of culturele ban den met ons land; maar, zoals gezegd, sommigen zijn hier nog nooit geweest. De taak van een ereconsul is geen veelomvattende. Anders sou het geen erebaantje zijn. H.C.'s in haven- en toeristen plaatsen hebben het iets drukker dan hun collegaein fabrieksplaat sen en agrarische gemeenten, waar zelden een Nederlandse sterveling komt. Maar het is belangrijk, dat er in elke plaats van enige importantie waar geen Nederlandse beroepsdi plomaat werkt, toch een adres is waar landgenoten kunnen aanklop- pen. Een zeeman, die (letterlijk) de boot gemist/heeft, een-loenst, die z'n paspoort kwijt is, met dit soort geval len krijgt een ereconsul meestal te maken. Hij kan hen de weg naar de Nederlandse ambassade wijzen en desnoods wat geld voorschieten. .Rap porten over de politieke toestand ter plaatse worden niet van hem verlangd. Hoogstens komt vanuit Den Haag het verzoek om op deze of gene receptie gelukwensen namens de Ne derlandse regering aan te bieden. v Al jarèn geleden 'te' bet plan geboren om de honoraire consuls eens naar Nederland ,tt halen, maar eerst vorïgr jaar hakte Den Haig de knoop door. Er werd een bedrag van drie ton voor uitge trokken en Buitenlandse Zaken belastte een hoge ambtenaar met de voorbereiding van het feest. Honderden uitnodigingen werden verstuurd en van ruim 250 consuls kwam een spontane toezegging binnen. De nieesten maakten ook gebruik van het aanbod hun vrouw mee te nemen. Zodat zon dagavond 19 september een gezel schap van bijna 450 personen ïn ons land arriveert om tot en met' vrijdag een vermoeiend, maar aantrekkelijk programma af te werken, met als hoogtepunt:, een regeringsontvangst in de Ridder zaal, waarbij koningin Juliana en misschien ook prins Bernbard aanwezig zal'zijn. De oudste deel nemer is de nestor van,(Wetier- lands honoraire consuls, de 88-ja rige Engelsman Blundeli uit Brad ford, de jongste de 28-jarige heer Van der Helm uit Freetown in Sierra Leone. De opzet van het vijfdaags bezoek is die van een congres, gelardeerd met leuke en instructieve uitstapjes. Voor de heren zijn er iezingen door ministers, ambtenaren en industrië len, voor de dames excursies naar Delft, Aalsmeer en Madurodam. Het hele gezelschap gaat naar de Delta werken, Amsterdam, Rotterdam en omgeving, Wageningen, terwijl ook voorzien is in bezoeken aan Philips, de DAF-labrieken enz_ Wat Prinsjes dag betreft: het bleek niet mogelijk 450 extra plaatsen in de Ridderzaal vrij te maken, zodat de deelnemers genoegen moeten nemen met een speciaal voor hen te bouwen tribune tegenover het Mauritshuis, vanwaar zij bet komen en gaan van de vorstelijke stoet kunnen gadeslaan. En nu maar hopen dat het een succes wordt. De ereconsuls moe ten er wel wat voor over hebben om naar Nederland te komen, want ze betalen hun reiskosten zelf. Voor wie Brugge als stand plaats heeft, fe dat geen probleem, maar wie met echtgenote uit Aide- laide in Australië komt vliegen of varenmoet toch wel ettelijke duizenden guldens neertellen. En toch ts het aantal aanmeldingen uit andere werelddelen verrassend groot. Dat bewijst, dat de honoraire consuls over het algemeen ver mogende Heden zijn. Ze plegen niet te worden gerecruteerd uit de bevolkingsgroep die op een uitkering-ineens zit te wachten. Het zijn notabelen, vaak grote zakenlieden, bankiers, scheep vaartmagnaten e.d. Ze worden bereid geacht desnoods uit eigen zak te betalen voor de eer, die het Koninkrijk der Ne derlanden hen heeft willen aan doen. Het haantje zelf levert him geen honorarium op, hoog stens een vergoeding voor kos ten van kantoor en secretaresse. Ook mag soms de borrel, aange boden aan officieren van Neder landse oorlogsbodems die op vlootbezoek komen, in rekening worden gebracht. Maar verder wil Den Haag niet gaan. Wie bsng is dat het sm te veel gaat kosten, moei het erebaantje niet aanvaarden. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1